Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017

5 1,512 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 10:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 (Thời gian làm bài: 45 phút; Không kể thời gian phát đề) (Đề kiểm tra có 03 trang) I: LISTENING You will hear a conversation at the customs in Gatwick Airport As you listen, fill in the form below Last name: (1)………………………………………………… First name: (2)………………………………………………… Sex: (3)………………………………………………… Occupation: (4)………………………………………………… Date of birth: (5)………………………………………………… Nationality: (6)………………………………………………… Reason for travel in the UK: (7)………………………………………………… Address in the UK: (8)…………………Halefield road, Tottenham, London II: PRONUNCIATION A Choose the word which is stressed differently from the rest A believe B marriage C response D addition A answer B question C polite D keenness B Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A stopped B walked C missed D arrived A bride B primary C curriculum D require A chore B school C chemistry D Christmas III: VOCABULARY AND GRAMMAR A Choose A, B, C, or D that best completes each of the following sentences “You’ve made a great performance, Lan.” “ .” A You’ve got to be kidding I thought it was terrible B Certainly C I don’t think so D Are you sure? Most doctors and nurses have to work on a _ once or twice a week at the hospital A solution B night shift C household chores D special dishes London is home to people of many _ cultures A diverse B diversity C diversify D diversification I graduated a state school years ago A in B from C at D for They enthusiastically when their teacher in A discuss / comes B will have discussed / comes C will discuss / will come D were discussing / came “You look great in this new dress.” “ .” A With pleasure B Not at all C Thanks I am glad you like it D Do not say anything about it 7.I’ve just spoken to David, sends you his love A.whose C that B who D whom Ðề kiểm tra học kì I- Nãm học 2014 - 2015- Môn Tiếng Anh 12 Page VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Many young people have objected to _ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom A agreed B shared C contractual D sacrificed _ large number of India men agreed that it was unwise to confide in their wives A A B An C The D Ø 10 “Can you fill in this form, please?” “ .” A Yes, I can B No, I can’t B Sure D Can you it for me? 11 He asked his sister _ A where would she go the next day B where she would go the following day B where she will go tomorrow D where will she go the next day 12 The second school system in England is the “independent” or “public” one, which is A fee-paying B free C paid for by the state D paid for by the schools B Error Identification Choose A, B, C or D that need correcting We are working, that means that we are contributing goods and services to our society A B C D Higher education is very importance to national economies, and it is also a source of trained and A B educated personnel for the whole country C D If he had studied harder, he won’t fail his last exam A B C D C Choose A, B, C or D that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following sentences Billy, come and give me a hand with cooking A help B prepared C be busy D attempt This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate A situation B attention C place D matter IV READING Read the passage carefully and choose the correct answer Preparation is a key to a successful interview Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous? Many people find that it is the hardest part of the employing process But it is not really true The more you prepare and practice, the more comfortable you will feel You should find out as much as possible about the company before you go to the interview Understand the products that they produce and the services that they provide It is also good to know who the SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 02 trang) KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: HÓA HỌC - LỚP 12 Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề) MÃ ĐỀ: H01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8 điểm) Câu Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amylopectin B Xenlulozơ C Poli(vinyl clorua) D Thủy tinh hữu Câu Đun nóng 11,1 gam metyl axetat với 500ml dung dịch KOH 0,5M, sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch X Cô cạn X thu m gam chất rắn Giá trị m A 16,3 B 20,3 C 14,7 D 12,3 Câu Số nguyên tử cacbon phân tử etylmetyl amin A B C D Câu Cho chất hữu X có công thức phân tử C5H10O2 Đun nóng X với dung dịch NaOH thu hai chất hữu Y Z Ancol Z không bị oxi hóa CuO, đun nóng Công thức X A HCOOCH2CH(CH3)2 B CH3CH2COOC2H5 C CH3COOCH2CH(CH3)2 D HCOOC(CH3)3 Câu Chất sau thuộc loại chất béo? A Glyxerol B Tripanmitin C Axit stearic D Glyxeryl triaxetat Câu Thu phân 18,810 gam saccarozơ môi trư ng axit với hi u suất 80 , thu dung dịch X Trung h a axit, sau cho toàn dung dịch phản ứng với lượng dư dung dịch gNO NH3 đun nóng, thu m gam g Giá trị m A 19,008 B 9,504 C 11,880 D 23,760 Câu Cho 9,15 gam hỗn hợp X gồm etyl amin metyl amin phản ứng với V ml dung dịch H2SO4 1M vừa đủ thu dung dịch chứa 28,75 gam muối Giá trị V A 200 B 100 C 150 D 250 Câu Mùi cá hỗn hợp amin số chất khác Để khử mùi cá trước nấu, chọn cách làm sau đây? A Rửa cá giấm ăn B Ngâm cá thật lâu nước để amin tan C Rửa cá dung dịch thuốc tím để sát trùng D Rửa cá dung dịch Na2CO3 Câu Chất sau không phản ứng với dung dịch NaOH? A Alanin B Saccarozơ C Etyl axetat D Glyxin Câu 10 Cho 4,2 gam bột sắt vào 500 ml dung dịch gồm gNO3 0,2M Cu(NO3)2 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn X Giá trị m A 12,4 B 17,2 C 14,8 D 10,8 Câu 11 Cặp chất bị thủy phân dung dịch axit? A Xenlulozơ glucozơ B Saccarozơ tinh bột Xenlulozơ fructozơ C D Saccarozơ glucozơ Câu 12 Cho hỗn hợp X gồm Zn, l (có tỉ l mol tương ứng : 8) tác dụng vừa đủ với dung dịch Y gồm 0,075 mol NaNO3, 0,15 mol KNO3 H2SO4 loãng Khi kết thúc phản ứng, thu dung dịch G chứa m gam muối trung h a, 4,2 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm hai khí không màu, có khí hóa nâu không khí, tỉ khối T so với H2 12,2 Giá trị m gần với A 55 B 88 C 75 D 93 Câu 13 Dãy gồm kim loại xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải A Fe, Al, Mg B Al, Mg, Fe C Mg, Fe, Al D Fe, Mg, Al Câu 14 Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHyO6N4 Đốt cháy hoàn toàn 0,125 mol X thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,125 mol X 600ml Trang 1/2 – Mã đề H01 dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 55,25 B 68,25 C 59,25 D 54,75 Câu 15 Trong điều ki n thư ng, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trư ng axit, thu glucozơ Tên gọi X A Amilopectin B Xenlulozơ C Saccarozơ D Fructozơ Câu 16 Cacbohyđrat sau có nhiều nước ép nho chín? A Mantozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Fructozơ Câu 17 Thủy phân hoàn toàn 9,6 gam este E tạo phenol đơn chức dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu nước hỗn hợp X gồm hai muối khan Đốt cháy hoàn toàn X cần 13,44 lít O2 (đktc), thu 10,35 gam K2CO3, 10,92 lít CO2 (đktc) 4,05 gam H2O Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn X gần với A 59% B 30% C 40% D 70% Câu 18 Dung dịch chất sau không đổi màu quỳ tím? A Natri axetat B Glyxin C Lysin D Metyl amin Câu 19 Cặp chất sau không phân bi t thuốc thử gNO3 dung dịch NH3 ? A Axit fomic metyl axetat B Glucozơ saccarozơ C Metyl axetat etyl fomat D Glucozơ fructozơ Câu 20 Dãy gồm polime trùng hợp A Cao su buna, tơ nilon-6,6 B Tơ olon, tơ capron C Polietylen, tơ nilon-6,6 D Thủy tinh hữu cơ, tơ nilon-6 Câu 21 Phát biểu sau sai? A Bạc có độ dẫn n dẫn nhi t tốt số kim loại B Nguyên tử kim loại thư ng có độ âm n nhỏ nguyên tử phi kim C Để thu hồi thủy ngân rơi vãi, ngư i ta thư ng dùng bột lưu huỳnh D Kim loại bị khử tham gia phản ứng hóa học Câu 22 Để bảo v vỏ tàu biển làm thép ngư i ta thư ng gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) kim loại sau ? A Zn B Sn C Cu D Pb Câu 23 Cho phân tử khối trung bình phân tử tơ nilon-6 227808 H số polime hóa phân tử nilon-6 A 2017 B 2018 C 2019 D 2016 Câu 24 Phát biểu sau sai? A Chất béo rắn không tham gia phản ứng cộng hiđro B Metyl fomat bị oxi hóa dung dịch gNO3 NH3 C Nhiều este dùng làm dung môi để h a tan chất hữu D Khi cho chất béo lỏng vào nước thấy có hi n tượng tách lớp II PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) Câu (1,0 điểm) Từ hai chất riêng bi t: BaCO3 FeS2, chọn phương pháp thích hợp viết phương trình hóa học để điều chế Ba Fe Câu (1,0 điểm) Cho X có công thức phân tử C4H6O2 phản ứng sau: t (1) X + NaOH   Y +Z (2) Y + HCl → T + NaCl t (3) Z + CuO   M + Cu + H2O Biết T M tham gia phản ứng tráng bạc Xác định công thức cấu tạo X, Z, T M 0 Cho biết nguyên tử khối: Na=23; K=39; Ag=108; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64; Al=27; C=12; O=16; S=32; H=1; N=14 HẾT Trang 2/2 – Mã đề H01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – ...PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian làm 150 phút không kể thời gian giao đêʚ) Đ˒ thi có 01 trang Đề thức Câu (2.0 điểm): Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người? Câu (2.75 điểm): Em vẽ sơ đồ truyền máu, nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? (Biết anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B) Câu (3.0 điểm): Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà đảm nhiệm? Câu (2.5 điểm): Quá trình trao đổi khí phổi tế bào diễn nào? Tại dân tộc vùng núi cao nguyên hàm lượng hêmôglôbin máu họ thường cao so với người sống vùng đồng bằng? Câu (2.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức hấp thụ chất dinh dưỡng? Vì mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa? Câu (3.0 điểm): Phản xạ gì? Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? Hiện tượng cụp trinh nữ ta động vào có phải phản xạ không? Hiện tượng có điểm giống khác tượng “khi chạm tay vào lửa ta rụt tay lại”? Câu (1.25 điểm): Trình bày chức tuyến tụy? Tại nói tuyến tụy tuyến pha? Câu (3.0 điểm): Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 lít máu Thời gian pha dãn chung ½ chu kì tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 pha co tâm thất Hỏi: a Số lần mạch đập phút? b Thời gian hoạt động chu kì tim? c Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? -Hết Họ tên thí sinh: ., SBD: Chú ý: Cán b coi thi không giʱi thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2013 – 2014 Môn: SINH HỌC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm Câu Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người 2.0 - Mọi quan, hệ quan thể người dù có hình dạng , kích thước, 0.5 chức khác cấu tạo tế bào: + Hệ cấu tạo tế bào + Hệ xương cấu tạo tế bào xương - Các tế bào khác hình dạng, kích thước có cấu tạo 0.5 thống Mỗi tế bào hồm thành phần: màng tế bào, chất tế bào, nhân - Thành phần hoá học tế bào không khác gồm: 0.5 + Các hợp chất hữu cơ: P, L, G, axít Nuclêic + Các chất vô cơ: N, C, O, P, Fe, Cu hợp chất vô nước, muối khoáng - Các tế bào chất gian bào thực chức gọi mô, 0.5 nhiều mô hợp thành quan, quan hợp thành hệ quan, hệ quan họp thành thể Câu Em vẽ sơ đồ truyền máu, nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn 2.75 truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? (Biết anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B) - Vẽ sơ đồ truyền máu A O O Â B B AB 0.5 AB - Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu + Phải đảm bảo nguyên tắc truyền máu xem hồng cầu người cho có bị huyết 0.5 tương người nhận gây ngưng kết hay không + Phải xét nghiệm máu người nhận người cho trước truyền máu để 0.5 xác định nhóm máu từ lựa chọn nhóm máu thích hợp tránh tượng ngưng máu gây tử vong + Phải xét nghiệm máu để kiểm tra máu người cho xem có nhiễm HIV/AIDS 0.5 có chứa mầm bệnh nguy hiểm không - Huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba(nhóm máu B) 0.25 Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1) - Huyết tương bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu anh 0.25 Nam(nhóm máu A) Huyết tương bệnh nhân kháng thể α (2) - Từ (1) (2)  Bệnh nhân có nhóm máu A 0.25 Câu Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà 3.0 đảm nhiệm? Chức tim co bóp đẩy máu tuần hoàn mạch đảm nhiệm việc vận chuyển ôxi, cácbonic vận chuyển chất đáp ứng cho hoạt động trao đổi chất tế bào thể Tim hoạt động liên tục, không theo ý muốn người Để thực chức trên, cấu tạo tim có đặc điểm sau: - Cơ cấu tạo tim: loại dày, chắn tạo lực co bóp mạnh đáp ứng với việc đẩy máu từ tim tới động mạch Bên cạnh lực giãn tim lớn tạo sức hút để đưa máu từ tĩnh mạch tim - Bao xung quanh tim màng liên kết mỏng: Mặt màng liên kết có chất dịch nhày giúp tim co bóp tránh Đề thi kì môn Hóa lớp 11 năm học 2015-2016 trường THPT Thống Nhất A ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi: 132 Câu 1: Phản ứng sau phản ứng trao đổi ion? A HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 B Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag C MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 D 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2 Câu 2: Trong dung dịch H3PO4 ta tìm loại ion khác nhau: A B C D Câu 3: Thể tích dung dịch NaOH 0,5 M cần để trung hòa 300ml dung dịch HCl có pH = là: A ml B 20 ml C 0,6 ml D 12 ml Câu 4: Phương trình sau biểu diễn phân li dung dịch H2SO3 Câu 5: Cho dung dịch A, B, C, D chứa tập hợp ion sau: Câu 6: Cho chất sau: NaHCO3, Zn(OH)2, Ca(OH)2, NH4HSO4, (NH4)2CO3, Al(OH)3, NaCl Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là: A B C D Câu 7: Phản ứng trao đổi ion dd chất điện li xảy khi: A tạo thành chất kết tủa C tạo thành chất khí B tạo thành chất điện li yếu D có điều kiện Câu 8: Một dung dịch A có [OH–] = 1,0.10-3 M Dung dịch A có : A pH = 3, làm quỳ tím hóa anh B pH = 11, làm hồng phenolphtalein C pH = 3, làm quỳ tím hóa đỏ D pH = 11, làm xanh phenolphtalein Câu 9: Dung dịch H2SO4 có pH = 100 ml dung dịch có hòa tan lượng H2SO4 là: A 0, 245 g B 0,98 g C 0,049 g D 0,49 g Câu 10: Cho phương trình ion rút gọn phản ứng sau: Ba2+ + SO42- → BaSO4 Phương trình hóa học phản ứng A (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → B Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2 → C CuSO4 + Ba(NO3)2 → D H2SO4 + BaSO3 → Câu 11: Zn(OH)2 là: A Chất có lực bazơ mạnh B Chất có lực a it mạnh C Chất có khả tan hoàn toàn nước D Chất có lực bazơ yếu Câu 12: Sau trộn 100ml dung dịch HCl 1,0 M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M pH dung dịch sau pha trộn là: A 12 B 13 C D Câu 13: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M CuCl2 0,6M vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,4M Ba(OH)2 0,4M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Tính m A 5,88g B 8,58g C 0,98g D 1,96g Câu 14: Chất sau không dẫn điện được? A KCl rắn, khan B CaCl2 hòa tan nước C NaOH nóng chảy D HBr hòa tan nước Câu 30: Hidoxit lưỡng tính là: A Là hợp chất tan nước vừa phân li a it, vừa phân li bazơ B Là muối a it mạnh với bazơ yếu C Là hidro it phản ứng với tất a it phản ứng với tất bazơ D Là hidroxit tan nước vừa phân li a it, vừa phân li bazơ Đáp án đề thi kì môn Hóa học lớp 11 C D 13 C 19 C 25 B A B 14 A 20 C 26 A A D 15 C 21 D 27 C B 10 B 16 A 22 B 28 B B 11 D 17 A 23 A 29 C D 12 B 18 D 24 B 30 D Tải đề thi đáp án thi kì môn hóa 11: Tại ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 NĂM 2013- 2014 Môn :Ngữ Văn Thời gian: 90 phút I. Phần văn học Câu 1: Truyện cổ tích là gì? Kể tên các truyện cổ tích mà em đã học. Câu 2 : Trong truyện “Em bé thông minh”, sự mưu trí của, thong minh của em bé được thử thách qua mấy lần? Đó là những lần nào? II. Phần tiếng Việt Câu 1: Nghĩa của từ là gì? Cho biết các từ xuân dưới đây nghĩa gì: - Mai vàng đua nhau khoe sắc khi mùa xuân về. - Tuổi xuân của con người luôn trôi qua rất nhanh. - Ăn uống điều độ sẽ giúp giữ nét xuân sắc của phái nữ. Câu 2: Có mấy loại danh từ. Cho ví dụ minh họa. Tìm các danh từ trong đoạn thơ sau: Rằm tháng giêng Rằm xuân lòng lòng trăng xôi Sông xuân nước biếc màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bác ngác trăng ngân đầy thuyền. III. Phần làm văn Đề: Kể chuyện về một người bạn tốt. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GDĐT QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Ngữ văn - Lớp 12 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Con Sông Đà tuôn dài, tuôn dài tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân Tôi nhìn say sưa mây mùa xuân bay Sông Đà, xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước Sông Đà Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến Sông Gâm Sông Lô Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ da mặt người bầm rượu bữa, lừ lừ màu đỏ giận người bất mãn bực bội độ thu (Trích Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, trang 191) Đọc đoạn văn thực yêu cầu sau: Xác định phong cách ngôn ngữ văn Những biện pháp tu từ sử dụng? Viết đoạn văn ngắn vẻ đẹp Sông Đà qua đoạn văn II LÀM VĂN (7,0 điểm) Cuộc đời dài Năm tháng qua Như biển rộng Mây bay xa Làm tan Thành trăm sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm vỗ (Trích Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, trang 156) Phân tích đoạn thơ để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ tình yêu Từ đó, trình bày suy nghĩ em vấn đề: tình yêu đích thực hướng đến giá trị cao đẹp - HẾT - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GDĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Ngữ văn - Lớp 12 HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm có 02 trang) A Hướng dẫn chung Giám khảo cần nắm vững yêu cầu Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm học sinh, tránh cách đếm ý cho điểm Giám khảo cần linh hoạt trình chấm, khuyến khích viết có cảm xúc, sáng tạo phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung xã hội Có thể chấp nhận nhiều cách hiểu khác nhau, miễn lý giải hợp lý Có thể cho điểm lẻ phần toàn đến 0,5 điểm B Đáp án biểu điểm Nội dung I Đọc hiểu Điểm 3,0 đ Yêu cầu kĩ - Học sinh có kĩ đọc hiểu văn bản; - Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp Yêu cầu kiến thức - Câu 1: Phong cách ngôn ngữ văn bản: nghệ thuật 0, 5đ - Câu 2: Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa 0,5 đ - Câu 3: Đoạn văn ngắn nêu ý: Sông Đà mang vẻ đẹp hư ảo, dịu dàng mà rực rỡ Sắc nước, “tâm trạng” biến đổi theo mùa Đoạn văn biểu tình yêu Sông Đà tài hoa nghệ thuật Nguyễn Tuân 2,0 đ Lưu ý với câu 3: học sinh phải viết thành đoạn văn hoàn chỉnh đạt điểm tối đa II Làm văn Yêu cầu kĩ - Học sinh biết cách làm văn nghị luận văn học, từ trình bày suy nghĩ vấn đề đời sống xã hội; - Vận dụng tốt thao tác lập luận; - Không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp; - Khuyến khích viết có tính sáng tạo Yêu cầu nội dung 7,0 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nội dung Điểm - Giới thiệu chung nhà thơ Xuân Quỳnh thơ Sóng Hai khổ thơ cuối thơ tiếp nối mạch cảm xúc sóng tình yêu nhiều khao khát, thủy chung để suy tư đời từ hướng đến tình yêu vĩnh 0,5 đ cửu - Phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ tình yêu qua khổ thơ: 4,0 đ * Nội dung: + Những chiêm nghiệm, lo âu, trăn trở trước đời Ý thơ nhiều dự cảm hữu hạn đời người, mong manh hạnh phúc + Khát vọng sống tình yêu: khát vọng hóa thân thành sóng để hóa tình yêu trước vô biên không gian vô tận thời gian 1,5 đ 1,5 đ * VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 (Thời gian làm bài: 45 phút; Không kể thời gian phát đề) (Đề kiểm tra có 03 trang) I: LISTENING You will hear a conversation at the customs in Gatwick Airport As you listen, fill in the form below Last name: (1)………………………………………………… First name: (2)………………………………………………… Sex: (3)………………………………………………… Occupation: (4)………………………………………………… Date of birth: (5)………………………………………………… Nationality: (6)………………………………………………… Reason for travel in the UK: (7)………………………………………………… Address in the UK: (8)…………………Halefield road, Tottenham, London II: PRONUNCIATION A Choose the word which is stressed differently from the rest A believe B marriage C response D addition A answer B question C polite D keenness B Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A stopped B walked C missed D arrived A bride B primary C curriculum D require A chore B school C chemistry D Christmas III: VOCABULARY AND GRAMMAR A Choose A, B, C, or D that best completes each of the following sentences “You’ve made a great performance, Lan.” “ .” A You’ve got to be kidding I thought it was terrible B Certainly C I don’t think so D Are you sure? Most doctors and nurses have to work on a _ once or twice a week at the hospital A solution B night shift C household chores D special dishes London is home to people of many _ cultures A diverse B diversity C diversify D diversification I graduated a state school years ago A in B from C at D for They enthusiastically when their teacher in A discuss / comes B will have discussed / comes C will discuss / will come D were discussing / came “You look great in this new dress.” “ .” A With pleasure B Not at all C Thanks I am glad you like it D Do not say anything about it 7.I’ve just spoken to David, sends you his love A.whose C that B who D whom Ðề kiểm tra học kì I- Nãm học 2014 - 2015- Môn Tiếng Anh 12 Page VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Many young people have objected to _ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom A agreed B shared C contractual D sacrificed _ large number of India men agreed that it was unwise to confide in their wives A A B An C The D Ø 10 “Can you fill in this form, please?” “ .” A Yes, I can B No, I can’t B Sure D Can you it for me? 11 He asked his sister _ A where would she go the next day B where she would go the following day B where she will go tomorrow D where will she go the next day 12 The second school system in England is the “independent” or “public” one, which is A fee-paying B free C paid for by the state D paid for by the schools B Error Identification Choose A, B, C or D that need correcting We are working, that means that we are contributing goods and services to our society A B C D Higher education is very importance to national economies, and it is also a source of trained and A B educated personnel for the whole country C D If he had studied harder, he won’t fail his last exam A B C D C Choose A, B, C or D that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following sentences Billy, come and give me a hand with cooking A help B prepared C be busy D attempt This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate A situation B attention C place D matter IV READING Read the passage carefully and choose the correct answer Preparation is a key to a successful interview Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous? Many people find that it is the hardest part of the employing process But it is not really true The more you prepare and practice, the more comfortable you will feel You should find out as much as possible about the company before you go to the interview Understand the products that they produce and the services that they provide It is also good to know who the ... 15 - - = - 21 - / - - 04 - / - - 10 - - = - 16 - - = - 22 ; - - - 05 - - - ~ 11 - - - ~ 17 ; - - - 23 - / - - 06 ; - - - 12 - - - ~ 18 - / - - 24 - / - - 01 ; - - - 07 ; - - - 13 - - = - 19 -. .. / - - 03 - - = - 09 - / - - 15 - / - - 21 - - - ~ 04 - - - ~ 10 ; - - - 16 - / - - 22 ; - - - 05 - / - - 11 - / - - 17 - - = - 23 - - - ~ 06 ; - - - 12 - - - ~ 18 - / - - 24 ; - - - 01 - / - -. .. ; - - - 06 - - = - 12 - / - - 18 ; - - - 24 ; - - - 01 - / - - 07 ; - - - 13 ; - - - 19 - / - - 02 - - = - 08 ; - - - 14 ; - - - 20 - / - - 03 ; - - - 09 - - - ~ 15 ; - - - 21 - - = - 04 - - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay