Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức

50 230 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 01:30

Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Ngµy so¹n : 20/08/2010 TiÕt ch¬ng I : ®o¹n th¼ng ®iĨm - ®êng th¼ng i Mơc tiªu : VỊ kiÕn thøc : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - HiĨu ®iĨm lµ g× ? §êng th¼ng lµ g×? HiĨu ®ỵc mèi quan hƯ ®iĨm thc (kh«ng thc) ®êng th¼ng VỊ kÜ n¨ng : - VÏ ®ỵc ®iĨm, ®êng th¼ng, biÕt ®Ỉt tªn ®iĨm, ®êng th¼ng, ký hiƯu ®iĨm ®êng th¼ng, sư dơng ký hiƯu ∈ , ∉ - RÌn tÝnh chÝnh x¸c vµ cÈn thËn vÏ, ®Ỉt tªn, ghi ký hiƯu ®iĨm, ®êng th¼ng vµ mèi quan hƯ gi÷a ®iĨm vµ ®êng th¼ng ii chn bi : GV : b¶ng phơ HS : b¶ng nhãm iii c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng : §iĨm (-) GV vÏ lªn b¶ng (theo tõng thao t¸c : chÊm, ghi tªn A, B ) råi giíi thiƯu ®iĨm A B (?) §äc tªn, viÕt tªn c¸c ®iĨm cã C h×nh GV võa míi vÏ vµ h×nh SGK ®Ĩ Ta dïng c¸c ch÷ c¸i in hoa ®Ĩ ®Ỉt tªn cho h×nh thµnh kh¸i niƯm c¸c ®iĨm ph©n biƯt c¸c ®iĨm (?) §äc tªn c¸c ®iĨm ë h×nh 2? Nªu nhËn xÐt (?) ThÕ nµo lµ hai ®iĨm ph©n biƯt ? Quy íc (?) Giíi thiƯu kh¸i niƯm h×nh vµ ®iĨm lµ mét h×nh Ho¹t ®éng : §êng th¼ng (?) Giíi thiƯu h×nh ¶nh cđa ®êng th¼ng VD: Sỵi chØ c¨ng th¼ng, c¹nh bµn, … (?) Ta dïng dơng g× ®Ĩ vÏ ®êng th¼ng M« t¶: (?) Híng dÉn HS vÏ mét ®êng th¼ng (cã §êng th¼ng a kÐo dµi vỊ hai phÝa) ®Ỉt tªn, ®äc tªn ®êng th¼ng a - Ta dïng mét ch÷ c¸i thêng ®Ĩ ®Ỉt tªn cho ®êng th¼ng (?) Bµi tËp ( H6 SGK) HS gi¶i bµi tËp cã chó ý c¸c®iĨm ph©n biƯt cã tªn kh¸c nhng c¸c ®iĨm cã tªn kh¸c cha h¼n ®· ph©n biƯt - Hai ®êng th¼ng ph©n biƯt, hai ®êng (-) GV chó ý cho HS ®êng th¼ng lµ mét th¼ngtrïng h×nh m≡n, d≠m d m n Ho¹t ®éng :§iĨm thc ®êng th¼ng , ®iĨm kh«ng thc ®êng th¼ng (?) Quan s¸t h×nh SGK? GV giíi thiƯu quan hƯ cđa A, B víi ®êng n¨m häc : ………………… N M NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc th¼ng d (?) GV giíi thiƯu c¸ch viÕt, c¸ch ®äc cđa mét ®iĨm thc ®êng th¼ng, ®iĨm kh«ng thc ®êng th¼ng , yªu cÇu HS viÕt vµ ®äc ký hiƯu t¬ng tù a M∈a;N∉a (?) GV dïng h×nh sau ®· gi¶i xong bµi tËp 1, yªu cÇu HS dïng c¸c ký hiƯu ®Ĩ ghi c¸c quan hƯ Ho¹t ®éng :Cđng cè- lun tËp (?) HS lµm bµi tËp 2.SGK Bµi2: a b •C c •B •A Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vỊ nhµ - VÏ ®ỵc ®iĨm, ®êng th¼ng, biÕt ®Ỉt tªn ®iĨm, ®êng th¼ng, ký hiƯu ®iĨm ®êng th¼ng, sư dơng ký hiƯu ∈ , ∉ Hoµn chØnh c¸c bµi tËp ®· sưa trªn líp vµ c¸c bµi tËp 3, 4, 5, 6.SGK Chn bÞ bµi míi : Ba ®iĨm th¼ng hµng Ngày th¸ng n¨m 2010 kÝ dut Ngµy so¹n : 25/08/2010 TiÕt ba ®iĨm th¼ng hµng i Mơc tiªu : VỊ kiÐn thøc : - N¾m v÷ng ®ỵc ba ®iĨm th¼ng hµng , ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm vµ tÝnh chÊt : ba ®iĨm th¼ng hµng cã mét vµ chØ mét ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm cßn l¹i - Cã t sư dơng tht ng÷ míi : n»m cïng phÝa, kh¸c phÝa, n»m gi÷a VỊ kÜ n¨ng : - NhËn biÕt ®ỵc ba ®iĨm th¼ng hµng, ba ®iĨm kh«ng th¼ng hµng - RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c sư dơng dơng vµ c¸c tht ng÷ II Chn bi : Thíc th¼ng, b¶ng nhãm, b¶ng phơ III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò (?) Cho ®êng th¼ng a ®iĨm M, N, P thc ®êng th¼ng a , ®iĨm Q kh«ng thc ®êng th¼ng a a) H·y vÏ h×nh vµ ghi ký hiƯu b) §äc c¸c mèi quan hƯ cđa c¸c ®iĨm ®ã víi ®êng th¼ng a Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng :Ba ®iĨm th¼ng hµng n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc (-) Tõ h×nh vÏ phÇn kiĨm tra bµi cò GV KL: Q Ba ®iĨm M, N, P cïng n»m trªn ®êng th¼ng a P => Ba ®iĨm M, N, P th¼ng hµng N a M (?) Ba ®iĨm ( M, N, Q) ; ( M, P, Q); ( N, P, Q) cã th¼ng hµng kh«ng ? V× sao? Ba ®iĨm M, N, P th¼ng hµng (?) Khi nµo th× ba ®iĨm ®ỵc gäi lµ th¼ng Ba ®iĨm cïng ∈1 ®êng th¼ng ta nãi hµng ? Cho vÝ dơ chóng th¼ng hµng A B C (?) Khi nµo th× ba ®iĨm kh«ng th¼ng hµng ? Ba ®iĨm kh«ng cïng ∈1 ®êng th¼ng Cho vÝ dơ ta nãi 3®iĨm kh«ng th¼ng hµng .N M D M, N, D kh«ng th¼ng hµng (?) Lµm thÕ nµo ®Ĩ vÏ ®oc ba ®iĨm th¼ng hµng, ba ®iĨm kh«ng th¼ng hµng ? (?) Mn kiĨm tra ba ®iĨm cã th¼ng hµng hay kh«ng ta dïng dơng g× ? b»ng c¸ch nh thÕ nµo ? (?) Lµm bµi tËp 8, 9(SGK) - §Ĩ vÏ ®iĨm th¼ng hµng ta vÏ ®êng th¼ng råi lÊy ®iĨm thc ®êng th¼ng ®ã - VÏ ®iĨm kh«ng th¼ng hµng : VÏ ®êng th¼ng råi lÊy ®iĨm thc ®êng th¼ng, ®iĨm kh«ng thc ®êng th¼ng ®ã - Ta dïng thíc th¼ng c sỵi d©y ®Ĩ giãng HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi miƯng Ho¹t ®éng : Quan hƯ gi÷a ba ®iĨm th¼ng hµng (-) Cho ba ®iĨm A, B, C cïng thc ®.th¼ng a a A B C - Ta nãi : §iĨm A vµ B n»m cïng phÝa ®èi víi ®iĨm C - §iĨm B vµ C n»m cïng phÝa ®èi víi (?) §iĨm nµo n»m cïng phÝa víi ®iĨm A ®iĨm A (?) §iĨm nµo n»m cïng phÝa víi ®iĨm B - Kh«ng cã nµo ®iĨm n»m cïng phÝa - §iĨm C vµ A n»m kh¸c phÝa ®èi víi ®iĨm B ®èi víi ®iĨm B Ta nãi : ®iĨm B n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ C * NhËn xÐt (SGK) (?) Trong ba ®iĨm th¼ng hµng cã bao nhiªu®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm cßn l¹i (?) NÕu nãi "®iĨm E n»m gi÷a hai ®iĨm M, N" th× ba ®iĨm nµy cã th¼ng hµng kh«ng ? n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Chó ý : - NÕu biÕt ®iĨm n»m gi÷a ®iĨm th× ba ®iĨm ®ã th¼ng hµng - Kh«ng cã kh¸i niƯm n»m gi÷a ba ®iĨm kh«ng th¼ng hµng Ho¹t ®éng :Cđng cè- lun tËp - B Trong c¸c h×nh sau ®iĨm nµo n»m gi÷a hai ®iĨm cßn l¹i ? A I N C M O - ®iĨm H, P, I th¼ng hµng P H Q (?) Ph¸t biĨu : " Kh«ng cã ®iĨm n»m gi÷a kh«ng Bµi10: HS lªn b¶ng vÏ h×nh Bµi 11: HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi cã ba ®iĨm th¼ng hµng " lµ ®óng hay sai ? (?) Lµm bµi tËp 10, 11(SGK) Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vỊ nhµ - N¾m v÷ng tÝnh chÊt : ba ®iĨm th¼ng hµng cã mét vµ chØ mét ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm cßn l¹i NhËn biÕt vµ vÏ ®ỵc ba ®iĨm th¼ng hµng, ba ®iĨm kh«ng th¼ng hµng HS lµm bµi tËp 12, 13 vµ 14 SGK vµ bµi tËp 6, 13 SBT Chn bÞ tiÕt sau : §êng th¼ng ®i qua ®iĨm Ngµy so¹n : 01/09/2010 TiÕt ®êng th¼ng ®i qua hai ®iĨm i Mơc tiªu : VỊ kiÕn thøc : - N¾m v÷ng tÝnh chÊt : Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua hai ®iĨm - N¾m ®ỵc vÞ trÝ t¬ng ®èi cđa hai ®êng th¼ng trªn mỈt ph¼ng n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc VỊ kÜ n¨ng : - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iĨm - RÌn tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn vÏ ii Chn bi : Thíc th¼ng iii C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò HS1 : Ch÷a bµi tËp 12(SGK) HS2 ; Ch÷a bµi tËp 14(SGK) Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng : VÏ ®êng th¼ng (?) Cho ®iĨm A, vÏ ®êng th¼ng ®i qua A VÏ ®ỵc bao nhiªu ®êng th¼ng ®i qua A ? A (?) Cho ®iĨm B (B ≠ A) vÏ ®êng th¼ng ®i qua A vµ B Hái cã bao nhiªu ®êng th¼ng ®i qua A vµ B ? (?) Em h·y m« t¶ l¹i c¸ch vÏ ®êng th¼ng ®i qua ®iĨm A vµ B ? (?) vÏ ®ỵc mÊy ®êng th¼ng ®i qua 2®iĨm ph©n biƯt ? B Mét häc sinh vÏ trªn b¶ng, c¶ líp vÏ vµo vë HS ®äc c¸ch vÏ ®êng th¼ng Sgk NhËn xÐt : Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua hai ®iĨm A vµ B Ho¹t ®éng : Tªn ®êng th¼ng (?) Ta ®· biÕt c¸ch ®Ỉt tªn nµo cho ®êng ®êng th¼ng a th¼ng ? ( dïng mét ch÷ c¸i thêng) a (-) Giíi thiƯu thªm hai c¸ch ®Ỉt tªn míi ®êng th¼ng AB - ®êng th¼ng BA cho ®êng th¼ng A B ®êng th¼ng xy hay ®êng th¼ng yx (?) Lµm ? (SGK) x y HS ®øng t¹ chç tr¶ lêi Ho¹t ®éng : §êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc (?) So s¸nh vỊ sè ®iĨm chung gi÷a c¸c h×nh vµ giíi thiƯu tªn c¸c trêng hỵp a b y' x x' A HS1 : a vµ b cã v« sè ®iĨm chung Hai ®êng th¼ng a vµ b trïng HS : xy vµ x'y' cã ®iĨm chung A y’ xy vµ x'y' c¾t A gäi lµ giao ®iĨm y HS : xy vµ tt' kh«ng cã ®iĨm chung y x t' xy vµ tt' song song t (?) Nh thÕ nµo lµ ®êng th¼ng trïng - Hai ®êng th¼ng chØ cã mét ®iĨm chung ? Hai ®êng th¼ng c¾t nhau? Hai ®- gäi lµ hai ®êng th¼ng c¾t êng th¼ng // ? - Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iĨm chung GV nhÊn m¹nh : Hai ®êng th¼ng a; b cã nµo gäi lµ hai ®êng th¼ng song song v« sè ®iĨm chung lµ ®êng th¼ng kh«ng ph©n biƯt cßn xy vµ x'y'; xy vµ tt' lµ ®êng th¼ng ph©n biƯt Ho¹t ®éng : Cđng cè- lun tËp (?) T¹i hai ®êng th¼ng cã hai ®iĨm chung ph©n biƯt th× trïng ? - Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua (?) Hai ®êng th¼ng a vµ b sau ®©y trïng hai ®iĨm ph©n biƯt hay c¾t hay song song ? - a vµ b c¾t a b (?) Lµm bµi tËp 15, 16, 17(SGK) HS lµm vµ tr¶ lêi Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vỊ nhµ - HS lµm c¸c bµi tËp 18, 20 SGK vµ 14, 16, 18 SBT - TiÕt sau : Thùc hµnh Trång c©y th¼ng hµng (Mçi nhãm chn bÞ dơng gåm cäc th¼ng dµi 1,5 m cã mµu ph©n c¸ch , d©u däi cã qu¶ däi dµi trªn 1m ) Ngµy th¸ng n¨m 2010 Ngµy so¹n : 14/09/2010 TiÕt Thùc hµnh trång c©y th¼ng hµng I Mơc tiªu : HS biÕt trång c©y hc ch«n c¸c cäc th¼ng hµng víi nhau, dùa trªn kh¸i niƯm ba ®iĨm th¼ng hµng II Chn bÞ: Mçi nhãm : Ba cäc tiªu ®ã lµ nh÷ng cäc b»ng tre hc b»ng gç dµi kho¶ng 1,5m cã mét ®Çu nhän Th©n cäc ®ỵc d¸n giÊy b»ng hai mµu xen kÏ ®Ĩ dƠ thÊy tõ xa Mét d©y däi dµi kho¶ng 1,5m n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh Ho¹t ®éng : Th«ng b¸o nhiƯm vơ Ch«n c¸c cäc hµng rµo th¼ng hµng n»m gi÷a hai cét mèc A vµ B HS ghi nhiƯm vơ §µo hè trång c©y th¼ng hµng víi hai c©y A vµ B ®· cã ë lỊ ®Çu ®êng Ho¹t ®éng : T×m hiĨu c¸ch lµm B1 : C¾m (hc ®Ỉt) cäc tiªu, th¼ng ®øng víi mỈt Hai häc sinh ®¹i diƯn ®øng lªn ®Êt t¹i hai ®iĨm A, B nªu c¸ch lµm (®· ®äc tríc ë nhµ) B2 : HS ®øng gÇn ®iĨm A, HS ®øng gÇn vÞ trÝ Sau ®ã lªn cïng lµm mÉu víi GV ®iĨm C (gi÷a A vµ B) B3 : HS ng¾m vµ hiƯu cho HS ®Ỉt cäc tiªu ë vÞ trÝ C cho HS thÊy cäc tiªu A che lÊp hoµn toµn hai cäc tiªu ë vÞ trÝ B vµ C -> Khi ®ã ®iĨm A, B, C th¼ng hµng - GV nªu yªu cÇu tríc mçi nhãm ph¶i lÇn lỵt thay ®ỉi vÞ trÝ thùc hµnh nhãm cã biªn b¶n ghi kÕt qu¶ thùc hµnh Ho¹t ®éng : HS tiÕn hµnh thùc hµnh GV quan s¸t c¸c nhãm thùc hµnh nh¾c nhë, ®iỊu - Nhãm trëng ph©n c«ng nhiƯm chØnh cÇn thiÕt vơ cho tõng thµnh viªn tỉ Chn bÞ thùc hµnh (kiĨm tra tõng c¸ nh©n) Th¸i ®é,ý thøc thùc hµnh (tõng c¸ nh©n ) KÕt qu¶ thùc hµnh, nhãm tù cho ®iĨm Ho¹t ®éng : NhËn xÐt- §¸nh gi¸ vµ Híng dÉn vỊ nhµ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cđa tõng nhãm - Thu bµi thùc hµnh - Chn bÞ bµi míi :Tia Ngµy so¹n : 22/09/2010 TiÕt tia i Mơc tiªu : - BiÕt ®Þnh nghÜa m« t¶ tia b»ng c¸c c¸ch kh¸c - NhËn biÕt hai tia ®èi nhau, trïng nhau, cã kü n¨ng vÏ mét tia, vÏ hai tia ®èi - Cã t ph©n lo¹i hai tia chung gèc, biÕt ph¸t biĨu g·y gän mét mƯnh ®Ị to¸n häc ii Chn bi : Thíc th¼ng,b¶ng phơ ,b¶ng nhãm iii C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò (?) H·yvÏ mét ®êng th¼ng xy LÊy O ∈ xy, A, B ∈ xy cho O n»m gi÷a A vµ B Ba ®iĨm A, O, B cã th¼ng hµng kh«ng ? Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng : Tia gèc O n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc (?) NhËn xÐt bµi kiĨm (-) Gi÷ l¹i h×nh vÏ ®êng th¼ng xy vµ ®iĨm O giíi thiƯu tia b»ng c¸ch t« ®Ëm b»ngphÊn mµu hai phÇn cđa ®êng th¼ng xy ®ỵc chia bëi ®iĨm O (-) H×nh gåm ®iĨm O vµ phÇn ®êng th¼ng nµy lµ mét tia gèc O (?) ThÕ nµo lµ mét tia gèc O ? GV t« phÊn ®á t« ®Ëm phÇn ®êng th¼ng Oy vµ hái vËy ®©y lµ g× ? (-) Hai tia Ox, Oy (cßn gäi lµ nưa ®êng th¼ng Ox, Oy) cã gèc O NhÊn m¹nh : Tia Ox bÞ giíi h¹n bëi ®iĨm O, kh«ng bÞ giíi h¹n vỊ phÝa x x O y H×nh gåm ®iĨm O vµ mét phÇn ®êngth¼ng bÞ chia bëi ®iĨm O ®ỵc gäi lµ tia gèc O (cßn gäi lµ nưa ®êng th¼ng gèc O) VÝ dơ : Tia Ax A x Ho¹t ®éng : Hai tia ®èi (?) Cã nhËn xÐt g× vỊ hai tia Ox, Oy ? + Hai tia chung gèc + Hai tia t¹o thµnh mét ®êng th¼ng (-) Hai tia Ox vµ Oy lµ hai tia ®èi (?) Hai tia ®èi ph¶i tho· m·n nh÷ng ®iỊu Hai tia chung gèc Ox, Oy vµ t¹o kiƯn nµo ? (chung gèc vµ t¹o thµnh ®êng thµnh ®êng th¼ng xy gäi lµ hai tia th¼ng) ®èi (?) Mçi ®iĨm trªn ®êng th¼ng xy cã ph¶i lµ gèc chung cđa hai tia ®èi kh«ng ? NhËn xÐt : Mçi ®iĨm trªn ®êng th¼ng lµ gèc chung cđa hai tia ®èi GV ghi nhËn xÐt (Sgk) * Cđng cè: Hai tia Ox vµ Om ë h.2 cã ph¶i hai tia ®èi HS lµm ?1 kh«ng ? - Lµm bµi ? a Hai tia Ax vµ By kh«ng ®èi x v× kh«ng chung gèc (?) V× hai tia Ox, Oy b C¸c tia ®èi : Ax vµ Ay trªn h×nh bªn kh«ng O Bx vµ By gäi lµ hai tia ®èi ? y Ho¹t ®éng : Hai tia trïng n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc (-) Giíi thiƯu hai tia trïng A B x Hai tia Ax vµ AB trïng (?) Hai tia trïng cã ®Ỉc ®iĨm g×? HS quan s¸t vµ chØ ®Ỉc ®iĨm - Chung gèc - Tia nµy n»m trªn tia A B x Hai tia Ax vµ AB trïng (?) Trªn h×nh vÏ , ta cã thĨ nãi hai tia Ax vµ Bx trïng kh«ng ? Chó ý : (?) Hai tia trïng cã thĨ xem nh mét tia kh«ng ? GV giíi thiƯu hai tia ph©n biƯt (?) Lµm bµi tËp ?2 SGK SGK Ho¹t ®éng : Cđng cè - Híng dÉn vỊ nhµ Trªn h×nh sau ®©y, h·y chØ hai tia chung gèc A, hai tia gèc D trïng nhau, hai tia gèc B ®èi x A D B y (?) Hai tia trïng vµ hai tia ®èi cã g× gièng vµ kh¸c ? HS lµm bµi tËp 22 SGK HS häc thc vµ n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa, ký hiƯu tia , hai tia ®èi nhau, trïng - Lµm c¸c bµi tËp 24, 25 - TiÕt sau : Lun tËp c¸c bµi tËp 26 - 29 SGK Ngµy so¹n : 28/09/2010 TiÕt lun tËp i Mơc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Cđng cè c¸c kh¸i niƯm vỊ tia, rÌn c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c vỊ tia - RÌn kü n¨ng vÏ hai tia ®èi nhau, thø tù c¸c ®iĨm trªn hai tia ®èi nhau, kü n¨ng vÏ tia, ®äc tia Cã t chÝnh x¸c , râ rµng ph¸t biĨu ii chn bi : GV: Thíc th¼ng, b¶ng phơ HS : B¶ng nhãm iii c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò (?) Hai tia ®èi ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nµo ? Lµm bµi tËp sè 23 SGK (?) Trªn h×nh 31 SGK tia MN trïng víi nh÷ng tia nµo ? Cã nhËn xÐt g× vỊ c¸c ®iĨm N, P, Q ®èi víi ®iĨm M Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng : Lun ph¸t biĨu ®Þnh nghÜa tia n¨m häc : ………………… NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc (?) Qua bµi kiĨm tra, ta thÊy tia MN lµ h×nh gåm nh÷ng®iĨm nµo ? c¸c ®iĨm ®ã cã cïng Bµi t¹p 27 : phÝa ®èi víi M kh«ng ? a) Tia AB lµ h×nh gåm ®iĨm A vµ Bµi 27 : tÊt c¶ c¸c ®iĨm n»m cïng phÝa víi (-) Treo b¶ng phơ yªu cÇu HS ®iỊn tõ vµo chç B ®èi víi ®iĨm A trèng ? b) H×nh t¹o bëi ®iĨm A vµ phÇn ®êng th¼ng chøa tÊt c¶ c¸c ®iĨm n»m cïng phÝa ®èi víi A lµ mét tia gèc A Ho¹t ®éng : NhËn biÕt hai tia ®èi (?) ThÕ nµo lµ hai tia ®èi ? (?) HS lµm bµi tËp 32 vµ vÏ h×nh minh hoa c¸c Bµi tËp 32 : c©u sai a) Sai * Ho¹t ®éng nhãm b) Sai c) §óng a O x y b y x O Ho¹t ®éng : Thø tù c¸c ®iĨm trªn hai tia ®èi Bµi tËp 28 Bµi tËp 28 : (?) §iĨm O lµ gèc chung cđa hai tia ®èi x N O M y nµo ( sau vÏ ®ùoc ba ®iĨm O, M, N) a) (Ox, Oy) ; (Ox,OM) lµ c¸c (?) Mn biÕt ®iĨm nµo n»m gi÷a hai ®iĨm cßn cỈp hai tia gèc O ®èi l¹i ba ®iĨm M, N, O ta ph¶i kiĨm tra ®iỊu b) M, O, N th¼ng hµng ; O n»m g× tríc ? (ba ®iĨm th¼ng hµng) gi÷a M vµ N Bµi tËp 29 : Bµi tËp 29 : (?) Hai tia ®èi AC vµ AB cho ta suy ®ỵc C N A M B nh÷ng ®iỊu g× ? (A, B, C th¼ng hµng vµ A n»m gi÷a B vµ C) a) A n»m gi÷a C vµ M (?) VÏ nhanh hai tia AB vµ AC ®èi b»ng b) A n»m gi÷a N vµ B c¸ch nµo ? (?) Cã nhËn xÐt g× vỊ gèc chung cđa hai tia ®èi víi hai ®iĨm n»m ë hai tia ®èi ®ã Bµi tËp 30 : HS tr¶ lêi nhanh Bµi tËp 30 : a) cđa hai tia ®èi Ox, Oy b) §iĨm O - Ho¹t ®éng : Híng dÉn vỊ nhµ HS lµm bµi tËp 31 (SGK); 26; 27; 28(SBT) Chn bÞ bµi cho tiÕt sau : §o¹n th¼ng Ngµy th¸ng kÝ dut n¨m häc : ………………… 10 n¨m 2010 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc -C 20 A GV: Gäi häc sinh vÏ h×nh bµi 24 xBy = 450 xBy = 1350 B b.xCz = 1100 z GV: Gäi häc sinh vÏ bµi 26 (84) VÏ gãc cho biÕt mét c¹nh vµ sè ®o gãc ®ã trêng hỵp sau: C x c.yDx= 800 y x 80 D d.EFy= 1450 E 145 F y 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: TËp vÏ gãc víi sè ®o cho tríc Nhí kü nhËn xÐt cđa bµi Bµi tËp 25 -> 29 SGK IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ dut n¨m häc : ………………… 36 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Ngµy so¹n : 01/03/2011 TiÕt 20 tia ph©n gi¸c cđa mét gãc I-Mơc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : VỊ kiÕn thøc: -HiĨu ®ỵc tia ph©n gi¸c cđa mét gãc lµ g× ? hiĨu ®ỵc ®êng p¬h©n gi¸c cđa mét gãc lµ g× ? VỊ kÜ n¨ng: - H×nh thµnh kü n¨ng vÏ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é cÈn thËn, chÝnh x¸c ®o, vÏ, gÊp giÊy II-chn bÞ: GV : Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, b¶ng phơ, HS :Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, tê giÊy tr¾ng III- tiÕn tr×nh d¹y häc : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò Cho gãc x¤y = 1000 Trªn nưa mỈt ph¼ng bê lµ ®êng th¼ng chøa tia Oy, chøa tia Ox h·y vÏ gãc y¤z = 500 a)Tia nµo n»m gi÷a hai tia nµo ? v× ? b)Cho biÕt hai gãc x¤y vµ y¤z cã quan hƯ nh thÕ nµo ? c)TÝnh sè ®o gãc x¤z vµ so s¸nh hai gãc x¤z vµ y¤z §¸p ¸n y a) Tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy V× x¤y > y¤z ( 1000 > 500 ) z b) x¤y vµ y¤z cïng n»m trªn mét n÷a mp cã bê lµ ®êng th¼ng chøa tia Oy c) V× tia Oz n»m gi÷a hai tia â vµ Oy nªn ta cã: x¤z = x¤y – y¤z = 1000 - 500 = 500 => x¤z = z¤y x O Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng : Tia ph©n gi¸c cđa mét gãc lµ g× ? (?) Nh×n vµo h×nh vÏ h·y cho biÕt tia Oz cã ®Ỉc ®iĨm g×? +Tia Oz n»m gi÷a hai tia Oxvµ Oy (-) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc x¤y + Tia Oz chia gãc xOy thµnh hai (?) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc x¤y th× gãc cã sè ®o b»ng ph¶i tháa m·n c¸c ®iỊu kiƯn g× ? §N: Tia ph©n gi¸c cđa mét gãc lµ tia (?) ThÕ nµo lµ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc ? n»m gi÷a hai c¹nh cđa gãc vµ t¹o víi hai c¹nh ®ã hai gãc b»ng y O z x Ho¹t ®éng 3: VÏ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc VÝ dơ:Cho gãc xOy = 640 vÏ tia ph©n gÝac C¸ch thø nhÊt : Dïng thøoc rh¼ng vµ Oz cđa gãc x¤y ? thíc ®o gãc y (?) Tia Oz cÇn tho· m·n nh÷ng ®iỊu kiƯn g× ? (?) Nªu c¸ch vÏ tia Oz ? Ta cã: x¤z = z¤y Mµ x¤z + z¤y =640 n¨m häc : ………………… 37 O z x NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc -0 Suy x¤z = 64 = 32 - VÏ tia OZ n»m gi÷a Ox , Oy cho (-) Híng dÉn c¸ch thø hai : b»ng c¸ch gÊp x¤z = 32 C¸ch 2: GiÊp giÊy : giÊy - vÏ gãc AOB lªn giÊy gÊp giÊy cho c¹nh OA trïng víi c¹nh OB (?) Qua hai c¸ch vÏ vµ gÊp giÊy , em h·y cho nÕp gÊp cho ta vÞ trÝ tia ph©n gi¸c OC biÕt mét gãc (Kh¸c gãc bĐt) cã mÊy tia ph©n Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc x¤y gi¸c ? (?) Tia ph©n gi¸c cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? x¤z = z¤y = x¤y (?) Cho gãc bĐt xOy : vÏ tia ph©n gi¸c cđa gãc nµy? gãc bĐt cã mÊy tia ph©n gi¸c Mçi gãc kh¸c gãc bĐt cho ta mét tia ph©n gi¸c Gãc bĐt cã hai tia ph©n gi¸c ®èi Ho¹t ®éng 4: C¸c chó ý (?) Mçi gãc cã mÊy tia ph©n gi¸c ? (chó ý tr- *Mçi gãc (kh«ng ph¶i lµ gãc bĐt) chØ êng hỵp gãc bĐt) cã mét tia ph©n gi¸c (-)Giíi thiƯu kh¸i niƯm ®êng ph©n gi¸c cđa *§êng th¼ng chøa tia ph©n gi¸c cđa mét gãc mét gãc cßn gäi lµ ®êng ph©n gi¸c cđa gãc ®ã Ho¹t ®éng Cđng cè - Lun tËp (?) VÏ ®êng ph©n gi¸c cđa gãc 700 ?VÏ c¸c tia HS lªn b¶ng lµm ph©n gi¸c cđa gãc bĐt vµ ®êng ph©n gi¸c cđa gãc bĐt NhËn xÐt ? (?) Treo b¶ng phơ ghi ®Ị bµi tËp 32(SGK) Bµi tËp 32(SGK) Y/c HS lµm bµi vµ ®øng t¹i chç tr¶ lêi miƯng §¸p ¸n : C vµ D Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn häc ë nhµ - N¾m v÷ng kh¸i niƯm , tÝnh chÊt vµ c¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc - BTVN: 30, 31, 33, 34, 35(SGK) - Chó ý rÌn lun vÏ h×nh chÝnh x¸c b»ng thíc th¼ng vµ thíc ®o ®é IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ dut ======================================================== Ngµy so¹n : 08/03/2011 TiÕt 21 Lun tËp I-Mơc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Cđng cè c¸c kh¸i niƯm ®· häc vỊ gãc vµ c¸c quan hƯ gi÷a hai gãc n¨m häc : ………………… 38 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc - RÌn kü n¨ng vÏ gãc, ®o gãc, vÏ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc nhËn biÕt tia n»m gi÷a hai tia kh¸c - TËp tÝnh chÝnh x¸c vµ cÈn thËn ®o, vÏ II-chn bÞ: GV: B¶ng phơ, thíc th¼ng, thíc ®o gãc HS : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc,b¶ng nhãm III- tiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò HS1: ThÕ nµo lµ tia ph©n gi¸c cđa mét gãc ? VÏ gãc x¤y = 1000 VÏ tia ph©n gi¸c Ot cđa gãc x¤y ? HS2: Ch÷a bµi 30(SGK) Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng :Lun tËp Bµi 33 : Bµi tËp 33 : t y (?) Nªu yªu cÇu cđa bµi to¸n vµ vÏ h×nh? 1300 x x' O Ta cã x¤t = x¤y/2 = 65 (v× Ot lµ ph©n (?) §Ĩ tÝnh x'¤t ta cÇn tÝnh ®ỵc nh÷ng gãc gi¸c gãc x¤y) nµo? V× x¤t vµ t¤x' kỊ bï nªn (?) TÝnh x¤t ? x¤t+t¤x'=1800 Suy x'¤t = 1800 ( HS cã thĨ tÝnh theo c¸ch kh¸c? x¤t = 1800 - 650 = 1150 Bµi tËp 34 : y Bµi 34 : t (?) Nªu yªu cÇu cđa bµi to¸n vµ vÏ h×nh? t' x (?) TÝnh gãc x'¤t vµ x¤t' , t¤t' ? 100 x' O Ot lµ tia ph©n gi¸c cđa x¤y ta cã: x¤t = y¤t = x¤y:2 = 100o : = 500 x'¤t = x¤x' - x¤t = 1300 T¬ng tù: x¤t' = 1400 ; t¤t' = 900 Bµi 36 : (?) Nªu yªu cÇu cđa bµi to¸n vµ vÏ h×nh? Bµi tËp 36 : z n y m (?) §Ĩ tÝnh m¤n ta cÇn tÝnh c¸c gãc nµo ? ( tÝnh c¸c gãc n¤y , m¤y ) O ⇓ · · nOy + ·yOm = mOn x Tia Oz , Oy cïng thc mét n÷a mỈt ph½ng bê chøa tia O x mµ: x¤y = 300; x¤z =800 => gãc xOy < gãc xOz => Tia Oy n»m gi÷a hai tia O x vµ Oz + Tia Om lµ tia ph©n gi¸c gãc xOy => m¤y = x¤m = x¤y:2 = 30 : =150 +Tia On lµ tia ph©n gi¸c => y¤n = (80-30 ):2 = 250 Mµ tia Oy n»m gi÷a hai tia Om vµ On => m¤n = m¤y + y¤n = 150 +250 m¤n = 400 ⇓ · mOn =? (?) TÝnh m¤y ? (?) TÝnh n¤y ? (?) Cã nhËn xÐt g× vỊ sè ®o cđa gãc t¹o bëi hai ®êng ph©n gi¸c cđa hai gãc kỊ ? n¨m häc : ………………… 39 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ - Hoµn thiƯn c¸c bµi tËp ®· sưa vµ híng dÉn - BTVN: 35 ; 37 -TiÕt sau : Thùc hµnh ®o gãc trªn mỈt ®Êt IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ dut Ngày so¹n: 15/03/2011 TiÕt 22 thùc hµnh : ®o gãc trªn mỈt ®Êt I/ Mơc tiªu: - Häc sinh hiĨu ®ỵc cÊu t¹o cđa gi¸c kÕ - BiÕt c¸ch sư dơng gi¸c kÕ ®Ĩ ®o gãc trªn mỈt ®Êt - Gi¸o dơc ý thøc tËp thĨ, kü tht vµ biÕt thùc hiƯn nh÷ng qui ®Þnh vỊ kü tht thùc hµnh cho häc sinh II/ Chn bÞ: GV: Mét bé thùc hµnh mÉu HS: Mçi tỉ cư mét cèt c¸n tỉ thùc hµnh III/ tiÕn tr×nh d¹y häc : KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra dơng cđa häc sinh Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs §Ỉt gi¸c kÕ tríc líp råi giíi thiƯu cho häc sinh dơng ®o gãc trªn mỈt ®Êt Nªu cÊu t¹o Häc sinh quan s¸t h×nh 40 råi tr¶ lêi: trªn mỈt ®Üa cã cã thĨ quay xung quanh t©m cđa ®Üa? H·y m« t¶ ®ã §Üa trßn ®ỵc ®Ỉt nh thÕ nµo? Cè ®Þnh hay quay ®ỵc Gi¸o viªn giíi thiƯu d©y däi treo díi t©m ®Üa? Néi dung ghi b¶ng 1> Dơng ®o gãc trªn mỈt ®Êt: Dơng cơ: Gi¸c kÕ CÊu t¹o: Bé phËn chÝnh cđa gi¸c kÕ lµ - Mét ®Üa trßn ®ỵc chi ®é s¾n tõ 0o-> 180o hai nưa h×nh trßn ghi theo hai chiỊu ngỵc ( xu«i vµ ngỵc chiỊu kim ®ång hå) - Hai ®Çu ng¾n hai tÊm th¼ng ®øng, mçi tÊm cã khe hë, hai khe hë vµ t©m cđa ®Üa th¼ng hµng - §Üa trßn ®ỵc ®Ỉt n»m ngang trªn mỈt gi¸ ba ch©n cã thĨ quay quanh trơc 2> C¸ch ®o gãc trªn mỈt ®Êt: < C¸ch ®o – SGK – 88> n¨m häc : ………………… 40 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm néi dung 2) SGK – 88 C¸ch ®o gãc trªn mỈt ®Êt Bíc 1: §Ỉt gi¸c kÕ cho mỈt ®Üa trßn n»m ngang vµ t©m cđa gi¸c kÕ n»m trªn dt ®øng ®i qua ®Ønh C cđa ACB Bíc 2: §a quay vỊ vÞ trÝ 00 vµ quay mỈt ®Üa cho cäc tiªu ®ãng ë A vµ khe hë th¼ng hµng Bíc 3: Cè ®Þnh mỈt ®Üa, ®a quay ®Õn vÞ trÝ cho cäc tiªu ë B va ë khe hë th¼ng hµng Bíc 4: §äc sè ®o ®é cđa gãc ACB trªn mỈt ®Üa Cđng cè: Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch ®o gãc trªn mỈt ®Êt Yªu cÇu em ®äc to néi dung SGK – 88 Gåm bíc Gi¸o viªn nªu l¹i Gi¸o viªn thùc hµnh ë trªn líp c¶ líp quan s¸t Gi¸o viªn x¸c ®Þnh gãc ABC Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i bíc lµm ®Ĩ ®o gãc trªn mỈt ®Êt Hn lun sè cèt c¸n thùc hµnh ( mçi tỉ – em) 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Xem kü l¹i c¸ch thùc hµnh ë s¸ch gi¸o khoa - TiÕt sau thùc hµnh ngoµi s©n thĨ dơc yªu cÇu cư nhãm lÊy dơng thùc hµnh IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 03 n¨m 2011 KÝ dut Ngày so¹n: 22/03/2011 TiÕt 23 thùc hµnh : ®o gãc trªn mỈt ®Êt (tt) I/ Mơc tiªu: - Häc sinh hiĨu ®ỵc cÊu t¹o cđa gi¸c kÕ - BiÕt c¸ch sư dơng gi¸c kÕ ®Ĩ ®o gãc trªn mỈt ®Êt - Gi¸o dơc ý thøc tËp thĨ, kü tht vµ biÕt thùc hiƯn nh÷ng qui ®Þnh vỊ kü tht thùc hµnh cho häc sinh II/ Chn bÞ: GV: Mét bé thùc hµnh mÉu HS: Mçi tỉ cư mét cèt c¸n tỉ thùc hµnh III/ tiÕn tr×nh d¹y häc n¨m häc : ………………… 41 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra dơng cđa häc sinh Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs phÇn thùc hµnh Hoạt động1 1-Đo góc mặt đất GV kiểm tra dụng cụ thực hành HS đưa nhóm đến vò trí chọn sẵn Hoạt động BA…O CA…O KẾT QUẢ THỰC GV cho nhóm tiến hành HÀNH GV quan sát nhóm thực hành, Tổ (nhóm)……Lớp… nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn 1) Dụng cụ đủ hay thiếu (lí do) thêm cho HS cách đo góc 2) Y… thức kỷ luật thực hành (cụ thể thành viên) 3) Kết thực hành Nhóm gồm bạn … Góc ACB = …… Nhóm gồm bạn … Hoạt động Góc ADB = …… Cho nhóm báo cáo kết Nhóm n gồm bạn … thực hành nộp kết thực Góc AEB = …… hành 4) Tự đánh giá, xếp loại Hoạt động Đề nghò cho điểm thực hành GV nhận xét, đánh giá kết cá nhân tổ thực hành nhóm cho điểm cá nhân Cho HS thu dọn cất dụng cụ thực hành, làm vệ sinh cá nhân chuẩn bò cho tiết học sau HS nhóm có nhóm trưởng Nhóm trưởng chia nhóm thành nhóm nhỏ người thực hành đo góc (có thể thay đổi vò trí ba điểm A, B, C cho Những em chưa đến lượt ngồi quan sát, rút kinh nghiệm Mỗi nhóm cử em viết biên thực hành HS nhóm nộp biên thực hành HS thu dọn cất dụng cụ thực hành, làm vệ sinh cá nhân chuẩn bò cho tiết học sau 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: -Nắm vững cách đo góc mặt đất n¨m häc : ………………… 42 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc -Xem trước : Đường tròn -Tiết sau mang theo compa để học đường tròn IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 03 n¨m 2011 KÝ dut Ngµy so¹n: 29/ 3/2011 TiÕt 24 ®êng trßn I/ Mơc tiªu: - Häc sinh hiĨu ®êng trßn lµ g×? h×nh trßn lµ g×? HiĨu thÕ nµo lµ cung, d©y cung, ®êng kÝnh b¸n kÝnh, RÌn kü n¨ng sư dơng Compa thµnh th¹o - BiÕt vÏ cung trßn, ®êng trßn, biÕt gi÷ nguyªn ®é më cđa Compa - RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c sư dơng Compa II/ Chn bÞ: - Thíc kỴ, Compa, thíc ®o gãc, phÊn mÇu B¶ng phơ,b¶ng nhãm III/ tiÕn tr×nh d¹y häc: KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra sù chn bÞ bµi cđa häc sinh Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1.§êng trßn vµ h×nh trßn: ? §Ĩ vÏ ®êng trßn ngêi ta dïng dơng g×? B GV:Cho ®iĨm 0, vÏ ®êng trßn t©m 0, b¸n kÝnh em? A B A C 2cm O N Gi¸o viªn vÏ ®o¹n th¼ng AB vÏ ®êng trßn §êng trßn t©m 0.B¸n kÝnh R t©m lÊy c¸c ®iĨm A, B, C, bÊt kú trªn ®- Ký hiƯu (0;R) êng trßn? ? C¸c ®iĨm nµy c¸ch t©m mét kho¶ng lµ bao nhiªu? n¨m häc : ………………… 43 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc ?VËy ®êng trßn t©m b¸n kÝnh cm lµ h×nh gåm c¸c ®iĨm c¸ch mét kho¶ng b»ng cm ? VËy ®êng trßn t©m b¸n kÝnh R lµ mét h×nh gåm c¸c ®iĨm nh thÕ nµo? ký hiƯu: (0: 2cm) ? So s¸nh ®é dµi 0N, 0M, 0P, dïng Compa ®Ĩ so s¸nh ®o¹n th¼ng ? §iĨm n»m bªn n»m bªn ngoµi ®êng trßn ? C¸ch t©m mét kho¶ng nh thÕ nµo? ? H×nh Trßn gåm nh÷ng ®iĨm nµo NhÊn m¹nh: sù kh¸c gi÷a ®êng trßn vµ h×nh trßn? Ho¹t ®éng Häc sinh quan s¸t h×nh 44, 45 cung trßn lµ g×? ? D©y cung lµ g×? Häc sinh vÏ ( 0, 2) VÏ d©y cung EF = 3cm VÏ ®êng kÝnh ®êng trßn §êng kÝnh ? So víi b¸n kÝnh nh thÕ nµo? Bµi tËp 38 (Tr-91) Häc sinh lµm bµi 38 lªn vÏ h×nh Häc sinh thùc hiƯn theo h×nh 46 M O ®iĨm M, A, B, C thc (0;R) - M lµ ®iĨm n»m trªn (thc) ®êng trßn - N ®iĨm n»m bªn ®êng trßn - P lµ ®iĨm n»m bªn ngoµi ®êng trßn - H×nh trßn: SGK – 90 Cung vµ d©y cung: A B D C VÝ dơ 2: Nghiªn cøu SGK 91 P N O - LÊy ®iĨm A vµ B thc ®êng trßn, ®iĨm nµy chia ®êng trßn lµm phÇn mçi phÇn lµ mét cung trßn - D©y cung lµ ®o¹n th¼ng nèi mót cđa cung - §êng kÝnh cđa ®êng trßn lµ d©y cung ®i qua t©m R = cm => §êng kÝnh = cm Mét sè c«ng dơng kh¸c cđa Compa: n¨m häc : ………………… 44 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc VÝ dơ: Dïng Compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng VÝ dơ 2: SGK – 91 H×nh 47: AB = 3cm CD = 3,5 cm ON=OM+MN = AB + CD = 6,5cm Lun tËp: Bµi 38 (SGK – 91.) C O A Bµi 39 (SGK – 92:) C A I K B D 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - N¾m v÷ng kh¸i niƯm ®êng trßn, h×nh trßn, cung trßn, d©y cung - Bµi tËp: 40, 41, 42 (SGK) - Chn bÞ mçi em vËt dơng d¹ng h×nh tam gi¸c IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 04 n¨m 2011 KÝ dut Ngµy so¹n : 05/04/2011 TiÕt 25 tam gi¸c I-Mơc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : VỊ kiÕn thøc: - N¾m ®ỵc ®Þnh nghÜa tam gi¸c.Ph©n biƯt ®ỵc c¸c u tè ®Ønh, c¹nh, gãc cđa tam gi¸c cđa tam gi¸c - BiÕt vÏ ®ỵc mét tam gi¸c, biÕt gäi tªn vµ ghi, ®äc ký hiƯu mét tam gi¸c -NhËn biÕt ®ỵc ®iĨm n»m bªn tam gi¸c, bªn ngoµi tam gi¸c n¨m häc : ………………… 45 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc VỊ kÜ n¨ng: - Bíc ®Çu biÕt dùng tam gi¸c biÕt ®é dµi ba c¹nh b»ng thíc vµ compa Th¸i ®é: - Hỵp t¸c nhãm cã hiƯu qu¶, cÈn thËn tÝnh to¸n II Chn bÞ : - Thíc, compa, b¶ng phơ,b¶ng nhãm III-tiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò (?) §êng trßn (O:R) lµ g× ? VÏ ®êng trßn (O;2dm) trªn b¶ng VÏ ®êng kÝnh CD vµ cho biÕt ®é dµi CD (?) H×nh trßn (O:R) lµ g× ? VÏ ®êng trßn (O;3dm) trªn b¶ng VÏ d©y cung MN = 2,5 cm vµ d©y cung PQ cã ®é dµi lín h¬n d©y MN nhng kh«ng ph¶i lµ ®êng kÝnh Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng : H×nh thµnh kh¸i niƯm tam gi¸c (?) VÏ ∆ ABC A A B N C M h.1 B C (?) ∆ ABC lµ h×nh gåm mÊy ®o¹n Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm ba ®o¹n th¼ng? KĨ tªn c¸c ®o¹n th¼ng ®ã? th¼ng AB, BC vµ AC ba ®iĨm A,B , A B C C kh«ng th¼ng hµng (? ) H×nh trªn cã mÊy ®o¹n th¼ng? Ký hiƯu: ∆ ABC (?) ChØ sù kh¸c gi÷a hai h×nh? Ba ®Ønh cđa tam gi¸c lµ A, B, C Ba c¹nh cđa tam gi¸c lµ AB, BC, vµ AC (?) Tam gi¸c ABC lµ g× ? (?) Cã mÊy c¸ch ®äc tªn tam gi¸c Ba gãc cđa tam gi¸c lµ ∠ BAC, ∠ ABC, ABC ? Ghi ký hiƯu t¬ng øng víi tõng ∠ ACB c¸ch gäi (?) §äc tªn c¸c c¹nh, c¸c gãc, c¸c ®Ønh cđa tam gi¸c ABC (?) NhËn biÕt ®iĨm nµo n»m vµ ®iĨm nµo n»m ngoµi tam gi¸c trªn h×nh vÏ (?) VÏ thªm mét vµi ®iĨm n»m ngoµi ; n»m ∆ABC Ho¹t ®éng : VÏ mét tam gi¸c biÕt tríc ®é dµi ba c¹nh cđa nã (?) Lµm thÕ nµo ®Ĩ vÏ ®ỵc mét tam gi¸c biÕt tríc ®é dµi ba c¹nh cđa nã (-) Híng dÉn HS dïng compa vµ thíc VÝ dơ : VÏ ∆ ABC biÕt AB = 2cm, AC= th¼ng ®Ĩ vÏ mét tam gi¸c thĨ gåm 5cm vµ BC=4cm hai bíc vÏ lµ ®Ỉt tríc trªn mét tia ®o¹n B th¼ng b»ng mét c¹nh vµ x¸c ®Þnh ®Ønh cßn l¹i b»ng giao ®iĨm cđa hai cung trßn A C VD: VÏ ∆ ABC biÕt BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu c¸ch vÏ GV vÏ ®¬n vÞ quy íc lªn b¶ng vµ tr×nh bµy mÉu cho HS HS quan s¸t, nªu l¹i c¸c bíc vÏ vµ vÏ -H·y nªu c¸ch vÏ kh¸c b»ng c¸ch b¾t ®Çu tõ mét c¹nh kh¸c cđa tam gi¸c ? -Cho HS lµm bµi tËp 47 SGK n¨m häc : ………………… 46 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Ho¹t ®éng : Cđng cè ’ Lun tËp a) H×nh t¹o thµnh bëi ®o¹n th¼ng Bµi tËp 43: MN,NP.PM.khi M,N,P kh«ng th¼ng Cho 2HS lªn b¶ng ®iỊn vµo chç trèng hµng ®ỵc gäi lµ tam gi¸c MNP Bµi tËp 44: b) Tam gi¸c TUV lµ h×nh gåm ®o¹n th¼ng TU,UV,VT ®ã T,U,V kh«ng th¼ng hµng Bµi tËp 44: xem h×nh 55 vµ ®iỊn vµo b¶ng Tªn tam gi¸c ; tªn ®Ønh ; tªn gãc; tªn c¹nh (?) H·y nªu c¸c vËt cã d¹ng tam gi¸c cã thùc tÕ ? HS nªu: Tªn tam gi¸c ; tªn ®Ønh ; tªn gãc; tªn c¹nh cđa tõng tam gi¸c Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ HS häc bµi theo SGK vµ lµm bµi tËp 45, 46 TiÕt sau : ¤n tËp ch¬ng II CÇn chn bÞ tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp vµ lµm c¸c bµi tËp ë trang 96 SGK IV- rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 04 n¨m 2011 KÝ dut Ngµy so¹n :14 /4/2010 TiÕt 27: «n tËp ch¬ng ii I-Mơc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - HƯ thèng hãa kiÕn thøc ch¬ng , chđ u lµ vỊ gãc - Sư dơng thµnh th¹o c¸c dơng cu ®o, vÏ gãc, vÏ ®êng trßn vµ tam gi¸c - Bíc ®Çu tËp suy ln h×nh häc ®¬n gi¶n II-Chn bÞ: GV: B¶ng phơ, phÊn mµu, com pa, thíc ®o gãc IIi- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng : KiĨm tra bµi cò (?) Tam gi¸c MNP lµ g×? KĨ tªn c¸c ®Ønh, c¸c c¹nh, c¸c gãc cđa tam gi¸c MNP ? (?) Ch÷a bµi tËp 46(SGK) Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs Ho¹t ®éng : §äc h×nh ®Ĩ cđng cè kiÕn thøc n¨m häc : ………………… 47 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Mçi h×nh b¶ng sau cho ta biÕt nh÷ng g× M x x a M O y x O O H×nh H×nh x x O y H×nh x H×nh O z y y O H×nh A z O O y x y y z C B R H×nh H×nh7 H×nh H×nh H×nh 10 HS ®øng t¹i chç nh¾c l¹i c¸c kh¸I niƯm ®ỵc thĨ hiƯn th«ng qua mçi h×nh Ho¹t ®éng : Bµi tËp Bµi 3: Trªn mét nưa mỈt ph¼ng bê cã HS lªn b¶ng vÏ h×nh chøa tia ox, vÏ hai tia oy vµ ox cho x¤y = 300, x¤z = 1100 a Trong tia ox, oy, oz tia nµo n»m z t gi÷a tia cßn l¹i ? v× ? b TÝnh y¤z y c VÏ tia ot lµ tia ph©n gi¸c cđa y¤z, tÝnh z¤t ? 300 x a) x¤y < x¤z nªn Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz (?) Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz ta cã b) Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz ta cã ®¼ng thøc nµo ? x¤y + y¤z = x¤z y¤z = x¤z - x¤y = 1100 - 300 = 800 (?) Ot lµ tia ph©n gi¸c cđa y¤z nµo? d)Tia ot lµ tia ph©n gi¸c cđa y¤z ta cã tÝnh z¤t ? z¤t = y¤t = y¤z = 800 : = 400 Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ -Hoµn thiƯn c¸c bµi tËp ®· sưa vµ híng dÉn -Tù «n tËp vµ cđng cè l¹i kiÕn thøc ch¬ng -Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng s¸ch bµi tËp -TiÕt sau : KiĨm tra ci ch¬ng (thêi gian 45 ) Th«ng tin vỊ gi¸o ¸n ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… n¨m häc : ………………… 48 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc Ngµy so¹n :14 /4/2010 TiÕt 28: KiĨm tra ch¬ng ii Mơc tiªu - §¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu vµ vËn dơng kiÕn thøc cđa häc sinh qua ch¬ng Gãc - KiĨm tra kün»ng vÏ h×nh vµ tr×nh bµy bµi gi¶i h×nh häc cđa HS - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ nghiªm tóc häc tËp vµ kiĨm tra II) Ma trËn ®Ị C¸c møc ®é ®¸nh gi¸ Tỉng NhËn biÕt Th«ng hiĨu VËn dơng Néi dung tnkq tl tnkq tl tnkq tl Gãc 1 Céng gãc 2 Tia n»m gi÷a 2tia Tia ph©n gi¸c cđa gãc Kh¸I niƯm; §2 êng trßn, tam gi¸c 1 Tỉng 11 I) 10 3 III) Néi dung ®Ị a - tr¾c nghiƯm (5 ®iĨm) I Khoanh trßn vµo ý tr¶ lêi ®óng nhÊt tõng c©u hái sau C©u : NÕu tia Ot n»m gi÷a hai tia Oy vµ Oz th× : A) t¤z + z¤y = t¤z B) y¤t + t¤z = y¤z C) t¤y + y¤z = t¤z D) z¤y + y¤t = z¤t C©u : Gãc nµo sau ®©y cã sè ®o lín nhÊt ? A) Gãc tï B) Gãc nhän C) Gãc bĐt D) Gãc vu«ng C©u : Cho gãc x¤y = 950 Gãc y¤z lµ gãc kỊ bï víi gãc x¤y Th× y¤z lµ : A) Gãc nhän B) Gãc tï C) Gãc vu«ng D) Gãc bĐt C©u : A lµ mét ®iĨm n»m trªn ®êng trßn t©m O b¸n kÝnh R ®êng th¼ng AO c¾t ®êng trßn t¹i ®iĨm thø hai lµ B §o¹n th¼ng AB ®ỵc gäi lµ : A) B¸n kÝnh B) §êng kÝnh C) Cung D) C¶ B vµ C ®Ịu ®óng C©u 5: Tia Om lµ tia ph©n gi¸c cđa x¤y : A) x¤m = m¤y B) x¤m + m¤y = x¤y C) x¤m + m¤y = x¤y vµ x¤m = m¤y II §iỊn vµo chç trèng c¸c ph¸t biĨu sau n¨m häc : ………………… 49 NGUYEN THANH TUAN- gi¸o ¸n : h×nh häc a) Gãc …………….lµ gãc cã hai c¹nh lµ hai tia ®èi Gãc cã hai c¹nh lµ hai tia ®èi cã sè ®o b»ng………… b) Hai gãc cã tỉng sè ®o b»ng 900 lµ hai gãc…………… c) §êng trßn t©m A, b¸n kÝnh 3cm lµ h×nh gåm c¸c ®iĨm c¸ch ®iĨm …… mét kho¶ng kh«ng ®ỉØ b»ng ……………… d) H×nh t¹o bëi …………………®ỵc gäi lµ tam gi¸c QMN e) NÕu x¤t = t¤y = x¤y th× Ot lµ…………………………………cđa x¤y B - Tù ln (5®iĨm) Cho gãc x¤y = 900 VÏ tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy cho x¤z = 45 VÏ tia Ot lµ tia ®èi cđa tia Oz a) VÏ h×nh theo c¸c yªu cÇu trªn b) TÝnh sè ®o gãc z¤y? Chøng tá tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc x¤y c) TÝnh sè gãc z¤t ? IV) §¸p ¸n vµ biĨu chÊm a - tr¾c nghiƯm (5 ®iĨm) - Mçi ý ®óng 0.5®iĨm C©u1: B C©u2: C C©u3: A C©u4: B C©u5: C b – Tù ln (5 ®iĨm) §¸p ¸n Thang ®iĨm a) y z 1® 450 x t O b) V× tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy nªn x¤z + z¤y = x¤y Suy : z¤y = x¤y –x¤z =900 – 450 =450 Nªn x¤z = z¤y = 450 Suy Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa x¤y c) z¤y vµ y¤t lµ hai gãc kỊ bï Suy z¤y + y¤t = 1800 TÝnh ®ỵc s« ®o cđa y¤t = 1350 0.5® 1® 1® 0.5® 0.5® 0.5® n¨m häc : ………………… 50 [...]... đờng thẳng , tia - Bớc đầu tập suy luận đơn giản về hình học ii chuẩn bi : Thớc thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ Bảng nhóm iii các hoạt động dạy học trên lớp : Bảng phụ1: Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết kiến thức gì ? C a x A B A Hình 1 O Hình 6 B C A Hình 2 y A B Hình 7 a B b Hình 3 x A B Hình 8 m I A n Hình 4 M Hình 9 Hình 5 B A Hình 10 Bảng phụ 2 : Điền vào chỗ trống Điền vào chỗ trống... Luyện tập (-) Treo bảng phụ ghi đề các bài tập 61 , 63 , Bài 61 : 65 (SGK) (?) Gọi HS lần lợt lên bảng làm bài Ox, Ox' là 2 tia đối, A Ox và B Ox' nên O nằm giữa A, B mà OA = OB => O là trung điểm của AB Bài 63 a, Sai b, Sai c, Đúng d, Đúng Bài 65 :(Bảng phụ) AB = BC = CD = CA = CD a, C là trung điểm BD năm học : 21 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 ... Luyện tập (?) Vẽ hình Bài 2: (?) Vì sao M nằm giữa A, B? Vì sao M là trung điểm của AB? Bài 6 a, M nằm giữa A và B vì năm học : 23 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 b, => AM = MB (?) Vẽ hình c, => M là trung đểm của AB (?) O có phải là trung điểm của Bài 8 AC, BD không ? Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà - Ôn tập các kiến thức đã học và hoàn... sau : Kiểm tra 45 phút Ngày Ngày soạn : 16/ 11/2010 Tiết 14 tháng năm 2010 kí duyệt Kiểm tra chơng I I Mục tiêu : Qua bài này học sinh đợc : - Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức hình học về đờng thẳng, tia, đoạn thẳng - Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, lập luận và trình bày bài giải toán hình học - Tập tính kỷ luật, nghiêm túc trong kiểm tra iii đề bài- đáp án : Đề 1 Bài 1: (4điểm) Vẽ đoạn thẳng AB dài... học sinh II/ Chuẩn bị: Thầy: Thớc đo góc, thớc thẳng, bảng phụ, phấn màu Trò: Thớc thẳng, thớc đo góc, bút viết bảng III/ tiến trình dạy học : 1/ Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ góc XOZ, vẽ tia OY năm học : 32 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 Nằm giữa 2 cạnh của góc XOZ - Dùng thớc đo góc, đo các góc có trong hình - So sánh... ABC = 900 bằng mấy cách năm học : 35 x NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 -C 20 A GV: Gọi học sinh vẽ hình bài 24 xBy = 450 xBy = 1350 B b.xCz = 1100 z GV: Gọi 4 học sinh vẽ bài 26 (84) Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trờng hợp sau: C x c.yDx= 800 y x 80 D d.EFy= 1450 E 145 F y 3/ Hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: Tập vẽ góc... thẳng khi biết độ dài Ngày tháng năm 2010 kí duyệt Ngy soạn : 02/11/2010 Tiết 11 vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài i.Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : 1.Về kiến thức : - Nắm vững đợc hai nhận xét trong bài học , - Có kỹ năng vẽ một đoạn thẳng khi biết độ dài của đoạn thẳng đó, biết sử dụng các công cụ để vẽ đoạn thẳng năm học : 18 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 ... nhau nh thế nào ? (?) Muốn so sánh hai đoạn thẳng ta làm nh thế nào ? (?) Làm bài tập 43; 44 (SGK) - Đoạn thẳng là hình còn độ dài đoạn thẳng là một số dơng - Muốn so sánh hai đoạn thẳng, ta so sánh hai độ dài của chúng HS làm và lên bảng trình bày năm học : 14 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 Hoạt động 6 : Hớng dẫn về nhà - Nắm vững... động 5 : Hớng dẫn về nhà Phân biệt điểm nằm giữa, điểm chính giữa Học bài theo SGK và làm các bài tập 62 , 64 SGK Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập để tiết sau : Ôn tập chơng Ngày Ngày soạn: 09/11/2010 Tiết 13 tháng năm 2010 kí duyệt ôn tập chơng i i.Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : 1.Về kiến thức : - Hệ thống hoá kiến thức đã học về điểm, đờng thẳng, đoạn thẳng, tia 2 Về kỹ năng : - Có kỹ năng... 1,8+4,2 = 6cm (?) Làm bài tập 46, 50 (SGK) Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà - Nắm vững kết luận khi nào AM + MB = AB và ngợc lại - BTVN : 47; 48; 49; 51;52 (SGK) - Tiết sau Luyện tập Ngày tháng năm 2010 kí duyệt năm học : 16 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học 6 ========================================================= Ngày soạn : 26/ 10/2010 Tiết ... giản hình học ii chuẩn bi : Thớc thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ Bảng nhóm iii hoạt động dạy học lớp : Bảng phụ1: Mỗi hình bảng sau cho biết kiến thức ? C a x A B A Hình O Hình B C A Hình. .. Hớng dẫn nhà HS làm tập 31 (SGK); 26; 27; 28(SBT) Chuẩn bị cho tiết sau : Đoạn thẳng Ngày tháng kí duyệt năm học : 10 năm 2010 NGUYEN THANH TUAN- giáo án : hình học ... soạn : 16/ 11/2010 Tiết 14 tháng năm 2010 kí duyệt Kiểm tra chơng I I Mục tiêu : Qua học sinh đợc : - Kiểm tra khả tiếp thu kiến thức hình học đờng thẳng, tia, đoạn thẳng - Kiểm tra kỹ vẽ hình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức, Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức, Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay