Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6

57 650 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 00:38

Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6 v Chương I: ƠN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN MỤC TIÊU CHƯƠNG I - Học sinh biết viết mợt tập hợp theo u cầu - Ơn tập và nâng cao phép tính: cợng, trừ, nhân, chia sớ tự nhiên, mợt sớ cơng thức và bài tập về luỹ thừa - Hệ thớng lại các dấu hiệu chia hết - Học sinh biết phân tích mợt sớ thừa sớ ngun tớ, biết tìm ƯCLN và BCNN của hay nhiều sớ… Ngày soạn: Ngày giảng: / /2012 / /2012 Tiết §1 TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I Mục tiêu : KiÕn thøc: - HS làm quen với khái niệm tập hợp cách lấy các vd về tập hợp, - Nhận biết được mợt đới tượng cụ thể tḥc hay khơng tḥc mợt tập hợp cho trước Kü n¨ng: - HS biết viết mợt tập hợp theo diễn đạt lời của bài toán - Biết sử dụng các ký hiệu : ∈,∉ Th¸i ®é: – Rèn lụn cho HS tư linh hoạt dùng cách khác để viết mợt tập hợp II Chuẩn bị : - GV: Bảng phụ bài tập củng cớ - HS: SGK III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ Kiểm tra cũ : - Khơng kiểm tra Dạy : Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức HĐ 1: Xác định các đồ – HS : Quan sát H1/ SGK I Các ví dụ : ( sgk) vật bàn H1(SGK) , suy kết ḷn theo câu Suy tập hợp các đồ vật hỏi GV bàn GV : Hãy tìm mợt vài vd HS : Tìm ví dụ tập hợp về tập hợp thực tế ? tương tự với đồ vật hiện HĐ 2: GV đặt vấn đề có lớp chẳng hạn cách viết, các ký hiệu II Cách viết Các ký hiệu : GV : nêu vd1, u cầu HS HS : trả lời , ý tìm Vd1 : Tập hợp A các sớ tự nhiên xác định phần tử tḥc, phần tử khơng tḥc A nhỏ được viết là : A = { 0;1;2;3} , hay A = {1;3;2;0} Hay A = { x ∈ N / x < 4} Kí hiệu: ∈ A (1 tḥc A) ∉ A (5khơng tḥc A) Vd2: B là tập hợp các chữ cái a,b,c được viết là : B = { a, b, c} hay B = { b, c, a} … HS : Chú ý cách viết tập - Chú ý : (SGK) GV: giới thiệu ý cách hợp viết tập hợp – Ghi nhớ : Để viết mợt tập hợp GV : Tóm tắt nợi dung lý HS nhắc lại thường có hai cách : thút cần nhớ +Liệt kê các phần tử của tập hợp – Giới thiệu cách minh HS vẽ hình minh họa +Chỉ tính chất đặc trưng cho các họa tập hợp sơ đồ phần tử của tập hợp Ven Bài tập ?1 SGK/6: * Củng cớ: gọi HS đọc - Thảo ḷn phút Ta có: bài tập ?1, SGK/6 nhóm lên bảng thực hiện D = {0,1,2,3,4,5,6} Hướng dẫn HS thảo ḷn ∈ D, 10 ∉ D nhóm đơi Bài tập ?2 SGK/6: + Gọi HS làm bài tập ? Ta có: -HS thực hiện Nhận xét E = {N,H,A,T,R,G} lẫn - Gọi HS nhận xét ? GV kết ḷn - HS quan sát - Hướng dẫn cách viết tập hợp cách chỉ tính chất đặc trưng SGK * Củng cớ: hướng dẫn HS làm bài tập SGK ? - Làm bài tập, nhận xét Bài tập 1: - Nhận xét, chớt lại kiến Ta có: thức - HS quan sát A = {9,10,11,12,13} - Treo bảng phụ (hình A ={x ∈N/ < x < 14} SGK/5), giới thiệu cách -HS thực hiện viết tập khác Ta có:B = [ a, b, c ] * Củng cớ: Treo bảng Bài tập 4: phụ (hình SGK/6 bài - Làm bài tập, nhận xét Ta có: A = { 15, 26 } tập 4) - GV nhận xét, củng cớ - HS quan sát nợi dung toàn bài Củng cố: - Treo bảng phụ ( bài tập 3) gọi HS trả lời ? V.Hướng dẫn học nhà : – Ap dụng giải tương tự với các bài tập 2;5 ( sgk:tr 6) SBT: 6;7;8;9(tr3) – Lưu ý cách minh họa tập hợp sơ đồ Ven khơng tḥc A GV : Giới thiệu các ký hiệu của tập hợp : ∈,∉ và ý nghĩa của chúng, củng cớ nhanh qua vd VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / /2012 / /2012 Tiết §2 TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu : 1.Kiến thức – HS biết được tập hợp sớ tự nhiên, nắm được các quy ước về thứ tự tập hợp sớ tự nhiên, biểu diễn mợt sớ tự nhiên tia sớ, nắm được điểm biểu diễn sớ nhỏ bên trái điểm biểu diễn sớ lớn tia sớ 2.Kỹ năng: – HS phân biệt được tập hợp N và N* , biết sử dụng các ký hiệu ≤, ≥ , biết viết sớ tự nhiên liền sau, sớ tự nhiên liền trước của mợt sớ tự nhiên 3.Thái độ: – Rèn lụn cho HS tính chính xác sử dụng các ký hiệu II Chuẩn bị : _ GV: Hình vẽ tia sớ – HS xem lại kiến thức về sớ tự nhiên học tiểu học III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học : 1.Ổn định tổ chức : 2.Kiểm tra cũ : Câu hỏi - Gọi HS làm bài tập SGK/6 Đáp án sơ lược Bài tập 2: A = {T, O, A, N, H,C } Bài tập 4: Hình 3: A = {15, 26 } Hình 4: B = {1, a, b } Hình 5: M = {bút } - Gọi HS làm bài tập SGK/6 - GV chớt lại cách ghi tập hợp… H = {bút, sách 3.Dạy : Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức HĐ : GV củng cớ tập I Tập hợp N tập hợp N* hợp N học tiết N = { 0;1;2;3;4; } trước HS : trình bày dạng ký N* = {1;2;3;4; } – GV : Giới thiệu tập hợp hiệu tập hợp N và N* hay N* = { x ∈ N \ x ≠ 0} N* và u cầu HS biểu HS : biểu diễn tập N Biểu diễn tia sớ : diễn tia sớ tập hợp N – GV : Củng cớ qua vd, xác định sớ tḥc N mà khơng tḥc N* HĐ : GV giới thiệu tia sớ điểm nhỏ bên trái, điểm lớn nằm bên phải GV : Giới thiệu các ký hiệu ≤, ≥ tia sớ HS : sớ II Thứ tự tập hợp số tự nhiên : HS : đọc mục a sgk a Trong sớ tự nhiên khác nhau, HS : điền vào chỗ … để có mợt sớ nhỏ sớ so sánh: 3…9; 15…7 b Nếu a < b và b < c thì a < c HS : đọc mục b (sgk) – Làm BT và ?( sgk) c Mỗi sớ tự nhiên có mợt sớ liền GV : Giới thiệu sớ liền trước, liều sau HS : Tìm vd minh hoạ sau nhất, hai sớtự nhiên liên tiếp thì kém mợt đơn vị – u HS tìm vd sớ tự nhiên liên tiếp ? sớ liền d Sớ là sớ tự nhiên bé nhất, trước , sớ liền sau? GV : Trong tập hợp sớ tự khơng có sớ tự nhiên lớn nhất nhiên sớ nào bé nhất, sớ HS :Trả lời mụcd(sgk) nào lớn nhất? e Tập hợp các sớ tự nhiên có vơ sớ phần tử - Tập hợp sớ tự nhiên có phần tử ? HS : Trả lời mục e(sgk) - Gọi HS làm bài - Làm bài tập, nhận xét Bài tập ? SGK/7: Bài tập 9,10: tập ?,9,10 SGK/8 - Hướng dẫn HS thảo ḷn - HS thảo ḷn phút, đại Bài tập 6: nhóm đơi bài tập ? - Nhận xét kết hoạt diện HS trình bài kết Sớ liền sau của a là: a + quả, nhận xét lẫn Sớ liền trước của b là: b -1 đợng nhóm - GV củng cớ nợi dung - HS quan sát toàn bài 4.Củng cố : – Củng cớ sau phần, làm bt (sgk: tr8) V.Hướng dẫn học nhà : – Giải tương tự với các bài tập 5:7 (sgk: tr8) SBT: 13;14;15(tr5) – Chuẩn bị bài “Ghi sớ tự nhiên” VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / 8/2012 / /2012 Tiết §3 GHI SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu : Kiến thức – HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt sớ và chữ sớ hệ thập phân Hiểu rõ hệ thập phân giá trị của chữ sớ mợt sớ thay đổi theo vị trí Kỹ – HS biết đọc và viết các sớ La Mã khơng quá 30 Thái độ – HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân việc ghi sớ và tính toán II Chuẩn bị : – GV chuẩn bị bảng phụ “các sớ La Mã từ đến 30” – HS: BT về nhà III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : Kiểm tra cũ : Câu hỏi Đáp án sơ lược - Gọi HS làm bài tập SGK và HS làm Bài tập 11 sbt: bài tập 11 SBT ? a/A ={x ∈ N/18 < x< 2} Ta có: A = {19, 20 } b/ B = {x ∈ N*/ x < } Ta có: B = { 1, 2, } - Gọi HS nhận xét ? a/C ={x ∈ N/35≤ x≤ 38} Ta có:C={35, 36, 37,38} - GV chớt lại cách ghi tập hợp… Bài tập 8: (tương tự) Dạy : Hoạt động GV HĐ : Để viết các sớ tự nhiên ta sử dụng chữ sớ ? GV : lần lượt u cầu HS cho vd sớ có 1,2, 3,… chữ sớ GV : GV giới thiệu sớ trăm, sớ chục Hoạt động HS Nội dung kiến thức HS : Sử dụng 10 chữ sớ: I Số chữ số : từ đến Chú ý : sgk VD1: là sớ có mợt chữ sớ HS : Tìm phần vd 12 là sớ có hai chữ sớ bên 325 là sớ có ba chữ sớ VD2 :Sớ 3895 có : HS : Làm bt 11b Sớ trăm là 38, sớ chục là 389 HĐ2 : GV giới thiệu hệ HS : Ap dụng vd1, viết II Hệ thập phân : thập phân sgk, ý tương tự cho các sớ VD1 : 235 = 200 + 30 + 5 vị trí của chữ sớ làm thay 222;; ab , abc đổi giá trị của chúng Cho vd1 – Làm ? GV : Giải thích giá trị của chữ sớ các vị trí khác có giá trị khác = 2.100 + 10 + VD2 : ab = a.10 + b (a ≠ 0) abc = a.100 + b.10 + c (a ≠ 0) - Gọi HS làm bài tập ?, 13 - Trả lời, nhận xét SGK - Chuyển ý sang mục Bài tập ? SGK/9: Bài tập 13: a/ 1000 b/ 1023 GV : Giới thiệu các sớ La Mã : I, V , X và hướng dẫn HS quan sát mặt đồng hồ – u HS viết các sớ La Mã tiếp theo (khơng vượt quá 30 ) III Chú ý :(Cách ghi sớ La Mã ) HS : Quan sát các sớ La Mã mặt đồng hồ, Ghi các sớ La Mã từ đến30 suy quy tắc (SGK) viết các sớ La Mã từ các sớ có HS: Viết tương tự phần hướng dẫn sgk - Gọi HS thảo ḷn nhóm, - HS thảo ḷn phút, đại làm bài tập 15 SGK ? diện HS trình bài kết Bài tập 15:a/ sớ 19 và 26 quả, nhận xét lẫn b/ XVII, XXV Củng cố : – Củng cớ từng phần I, II – Lưu ý phần III về giá trị của các sớ La Mã tại vị trí khác là – HS đọc các sớ : XIV, XXVII, XXIX V Hướng dẫn học nhà : – Hoàn thành các bai tập 14;15 (sgk : tr 10).SBT: 26;27;28(tr6) – Xem mục em chưa biết, chuẩn bị bài “Sớ phần tử của tập hợp Tập hợp con” VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP – TẬP HƠP CON I.Mục tiêu : Kiến thức –HS hiểu tập hợp có phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử , phần tử Hiểu khái niệm tập hợp khái niệm hai tập hợp Kỹ –HS biết tìm số phần tử tập hợp , biết kiểm tra tập hợp tập hợp không tập hợp tập hợp cho trước, sử dụng ký hiệu: ⊂ φ Thái độ – Rèn luyện cho HS tính xác sử dụng ký hiệu : ∈ ⊂ II Chuẩn bò : – HS xem lại kiến thức tập hợp – GV: bảng phụ III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học : 1.Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ 2.Kiểm tra cũ : Câu hỏi - Gọi HS làm bài tập 14 SGK? - Gọi HS nhận xét ? Đáp án sơ lược Btập 14: Sớ tự nhiên có chữ sớ được ghép từ 0, 1, là: 120, 102, 210, 201 - GV chớt lại kiến thức qua bài tập … 3.Dạy : Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức I Số phần tử tập hợp HĐ1 : GV nêu ví dụ HS : Tìm số lượng – Một tập hợp có sgk phần tử tập hợp phần tử, có nhiều phần tử, có vô Suy kết luận số phần tửû, phần tử – Tập hợp phần tử gọi tập hợp rỗng - Treo bảng phụ bài tập ? Gọi HS xác định sớ phần tử của các tập hợp ? - Gọi HS làm bài tập ?2 SGK Từ kết ḷn gì ? - GV chớt lại kiến thức HĐ : GV nêu vd tập hợp E F ( sgk), suy tập con, ký hiệu cách đọc – Minh họa hình vẽ – GV phân biệt với HS ký hiệu : ⊂ , ∈ , ∉ - Treo bảng phụ bài tập ? Gọi HS thảo ḷn nhóm đơi ? - Kết ḷn gì qua bài tập - GV chớt lại ý SGK - GV củng cớ nợi dung toàn bài K/h : φ Bài tập ?1: - Trả lời - Làm bài tập - HS trả lời, nhận xét - HS nhắc lại Btập ?2: Khơng tìm được x để x +5=2 (Xem SGK/12 ) II Tập hợp : Vd: (SGK) – Nếu phần tử tập hợp - HS quan sát trả lời A thuộc tập hợp B tập SGK (E ⊂ F) hợp A gọi tập hợp tập hợp B K/h : A ⊂ B - HS thảo ḷn phút, đại Bài tập ?3 SGK/13: diện HS trình bài kết quả, Vậy: M ⊂ A, M ⊂ B, A ⊂ B, B ⊂ A nhận xét lẫn - Nêu ý SGK - HS quan sát * Chú ý : Nếu A ⊂ B vàB ⊂ A ta nói A B tập hợp K/h : A = B Bài tập 16: - Hướng dẫn, gọi HS thảo HS thảo ḷn phút, đại a/ Ta có: x – = 12 ḷn nhóm đơi, làm bài diện HS trình bài kết quả, x = 20 tập 16a,d SGK ? (về nhà nhận xét lẫn Vây: A={20} có ptử làm tiếp ) d/ Khơng tìm được giá trị của x Nhận xét kết để x = - Nhận xét chung Vậy: D = φ, khơng có phần tử Bài tập 20: - Treo bảng phụ bài tập HS làm bài tập 20, Gọi HS làm nhanh ? Ta có:15 ∈ A, - Gọi HS nhận xét ? Nhận xét - GV củng cớ nợi dung {15} ⊂ A,{15,24} = toàn bài - HS quan sát Củng cố: – Củng cớ từng phần 1, V Hướng dẫn học nhà : – Vận dụng tương tự tập vd , làm tập 19,20(sgk).SBT: 29;30(tr7) – Chuẩn bò tập luyện tập ( sgk : tr14) VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết LUYỆN TẬP I Mục tiêu : Kiến thức – HS biết tìm số phần tử tập hợp ( lưu ý trường hợp phần tử tập hợp viết dạng dãy số có quy luật) Kỹ – Rèn luyện kỹ viết tập hợp, viết tập hợp tập hợp cho trước, sử dụng , xác cáck/h : ⊂ ,∈ , φ Thái độ – Vận dụng kiến thức toán học vào số toán thực tế II Chuẩn bò : – HS chuẩn bò tập luyện tập ( sgk : tr 14) – GV : bảng phụ ghi BT III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học : 1.Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ 2.Kiểm tra cũ : Câu hỏi Đáp án sơ lược - Gọi HS làm bài tập 17 và HS làm bài tập Bài tập 17: ta có 19 SGK? a/ A = {0,1, 2, 3…19 } có 20 phần tử b/ B = φ - Gọi HS nhận xét ? Bài tập 19: ta có A = { 0, 1, 2, 3…9 } B = {0, 1, 2, 3, } Vậy: B ⊂ A - GV chớt lại kiến thức qua bài tập … Dạy : Hoạt động GV HĐ 1: Giới thiệu cách tìm số phần tử tập hợp số tự nhiên liên tiếp Hoạt động HS Nội dung kiến thức HS : p dụng tương tự BT 21 ( sgk : 14 ) vào tập hợp B B = {10;11;12; ;99} – Chú ý phần tử Số phần tử tập hợp B : phải liên tục ( 99-10)+1 = 90 HĐ : Tương tự HĐ ý phân biệt trường hợp xảy tập số tự nhiên liên tiếp, chẵn, lẻ HS: Tìm công thức tổng quát sgk Suy áp dụng với tập hợp D, E HĐ : GV giới thiệu HS : Vận dụng làm số tự nhiên chẵn, lẻ, tập viết tập hợp theo điều kiện liên tiếp yêu cầu toán chúng - HS thảo ḷn phút, - Y/c học sinh thảo ḷn đại diện HS trình bài kết quả, nhận xét lẫn nhóm làm bài tập 24 BT 23 ( sgk :14) D tập hợp số lẻ từ 21 đến 99 có : ( 99-21):2 +1 = 40(phần tử) E tập hợp số chẵn từ 96 đến 32 có: (96-32): +1 = 33 (phần tử) BT 22 ( sgk : 14) a C = { 0;2;4;6;8} b L = {11;13;15;17;19} c A = {18;20;22} d B = { 25;27;29;31} Bài tập 24: A = { 0, 1, 2, 3… } B = {0, 2, 4, 6… } N* = { 1, 2, 3… } Vậy: A ⊂ N, B ⊂ N và N* ⊂ N - GV củng cớ nợi dung - HS quan sát toàn bài Củng cố : –Ngay phần tập có liên quan V Hướng dẫn học nhà : – BT 25: A = { In − − ne − xi − a, Mi − an − ma, Thai − lan,Viet − Nam} B = { Xin − ga − po, Bru − nây, Cam − pu − chia} – Chuẩn bò “ Phép cộng phép nhân” – SBT: 34;36;38;40 (tr8) VI Rút kinh nghiệm: 10 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 21 LUYỆN TẬP I Mục tiêu : Kiến thức – HS nắm dấu hiệu chia hết cho 2, cho hiểu sở lý luận dấu hiệu chia hết Kỹ – HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho để nhanh chóng nhận số , tổng, hiệu có chia hết hay không chia hết cho 2, cho Thái độ – Rèn luyện HS tính xác phát biểu vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho II Chuẩn bò : – HS : Xem lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho học tiểu học – GV chuẩn bò bảng phụ III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học: Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược - Gọi HS làm bài tập 91, 93c và HS làm Bài tập 91: SGK/38 bài tập 93 abd SGK/ 38? Bài tập: 95 SGK/38: - Gọi HS nhận xét ? a/ Để 54* thì * ∈ { 0, 2, 4, 6, 8} * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức qua bài b/ Để 54* tập … thì * ∈ {0, 5} Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Gọi HS làm bài tập 91, 93c - HS làm bài tập ( Kiến Bài tập 91: SGK/38 và HS làm bài tập 93 abd thức: Dấu hiệu chia hết SGK/ 38? cho 2, cho và tính chất Bài tập: 95 SGK/38: 43 chia hết…) - Gọi HS nhận xét ? - Nhận xét bài làm ( ý bài tập 93cd ) * Củng cớ: GV chớt lại kiến - HS quan sát thức qua bài tập … - HS thảo ḷn phút, đại - Gọi HS đọc, thảo ḷn nhóm diện nhóm trình bài kết đơi bài tập 96 SGK/38 ? - Gọi đại diện HS nhóm trình - Nhận xét lẫn bài kết ? * Củng Cớ: GV nhận xét, chớt - HS quan sát lại kiến thức qua bài tập - HS thảo ḷn phút - Hướng dẫn, gọi HS thảo ḷn thực hiện, (kiến thức dấu bài tập 97 SGK/38 ? hiệu chia hết cho… ) - Nhận xét… * Củng Cớ: GV nhận xét, chớt lại kiến thức qua bài tập - HS làm bài tập - Treo bảng phụ, gọi HS làm - Nhận xét kết quả, cho bài tập 98 SGK/ 38 ? ví dụ * Củng Cớ: GV nhận xét, chớt lại kiến thức qua bài tập Củng cớ nợi dung toàn bài - HS quan sát a/ Để 54* thì * ∈ { 0, 2, 4, 6, 8} b/ Để 54* thì * ∈ {0, 5} Bài tập 96 SGK/38: a/ Khơng có sớ nào b/ Để *85 thì * ∈ { 1, 2, 3, 4… 9} Bài tập 97 SGK/38: Từ ba chữ sớ 4, 0, a/ Các sớ chia hết cho là: 450, 540, 504 b/ Các sớ chia hết cho là: 450, 540, 405 Bài tập 98 SGK/36: a/ Đúng b/ Sai c/ Đúng d/ Sai Củng cố: – Ngay phần tập có liên quan lý thuyết cần áp dụng V Hướng dẫn học nhà : – Bài tập 99(sgk) : - Số có hai chữ số giống số ? - Tương tự tập 94, xác đònh số dư kết cuối SBT: 127-> 130(tr 18) – Chuẩn bò 12 “ Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9” VI Rút kinh nghiệm: 44 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 22 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO I Mục tiêu : Kiến thức – HS nắm dấu hiệu chia hết cho 3, cho hiểu sở lý luận dấu hiệu chia hết Kỹ – HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho để nhanh chóng nhận số , tổng, hiệu có chia hết hay không chia hết cho 3, cho Thái độ – Rèn luyện HS tính xác phát biểu vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho II Chuẩn bò : – HS : Xem lại dấu hiệu chia hết cho 3, cho học tiểu học – GV chuẩn bò bảng phụ III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học: Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược Treo bảng phụ, gọi HS làm bài tập ? Bài tập: Điền kí hiệu và thích hợp vào vng ? a/ + 52 º b/ - 75 º * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức qua bài tập c/(3+7+5)+(3.11.9+7.9) º9 … d/(2+5+3)+(2.11.9+5.9) º9 - Gọi HS nhận xét ? Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Từ kiểm tra bài cũ GV 1/ Nhận xét mở đầu: giới thiệu bài - HS quan sát, trả lời - Treo bảng phụ, hướng phần ví dụ (Xem SGK/39 ) dẫn ví dụ SGK 45 - Chuyển ý - Từ bài tập KTBC và áp dụng phần nhận xét trên, xét sớ 378 và 253 có chia hết cho ? - Qua kết ḷn gì ? * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức Gọi HS thảo ḷn nhóm đơi làm bài tập ?1 - Nhận xét, chuyển ý - Hướng dẫn cách phân tích tương tự xết sớ 2031, 3415 có chia hết cho khơng ? vì ? - Từ kết ḷn gì ? - Từ bài tập trên, GV hướng dẫn, gọi HS thảo ḷn nhóm đơi làm bài tập ?2 * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức, củng cớ nợi dung toàn bài - Hướng dẫn, gọi HS thảo ḷn nhóm đơi làm bài tập 102 SGK ? - Qua btập ta kết ḷn ? - GV nhận xét, - Hướng dẫn HS thảo ḷn nhóm đơi bài tập 103 SGK/39 (chuyển về dạng trắc ngiệm) - Nhận xét, chớt lại kiến thức 2/ Dấu hiệu chia hết cho 9: - HS trả lời ví dụ SGK/40 (Xem SGK/40 ) - Nêu kết ḷn SGK/40 - HS thảo ḷn phút, làm bài tập Bài tập ?1 SGK/39: Sớ chia hết là: 621, 6354 Sớ khơng chia hết cho là: 1205, 1327 3/ Dấu hiệu chia hết cho 3: - HS quan sát - HS trả lời ví dụ (Xem SGK/41 ) SGK/41 Bài tập ?2 SGK/39: - Nêu kết ḷn SGK/38 Để 157* thì * - HS thảo ḷn phút, làm bài tập - HS quan sát - HS thảo lụân phút, làm Bài tập 102: SGK/42 A = {3564, 6531, bài tập… 6570, 1248 } B = {3564, 6570 } - Sớ chia hết cho thì sớ Vậy: B ⊂ A chia hết cho - Nhận xét Thảo ḷn Bài tập 103: SGK/42 phút, làm bài tập - HS quan sát Củng cố: – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho khác dấu hiệu chia hết cho 2, cho ? – p dụng vào tập 101;102;103 (sgk : tr 41) V Hướng dẫn học nhà : – Vận dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết tổng để giải tập lại luyện tập (sgk : tr 42; 43) VI Rút kinh nghiệm: 46 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 23 LUYỆN TẬP I Mục tiêu : Kiến thức – HS nắm dấu hiệu chia hết cho 3, cho hiểu sở lý luận dấu hiệu chia hết Kỹ – HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho để nhanh chóng nhận số , tổng, hiệu có chia hết hay không chia hết cho 3, cho Thái độ – Rèn luyện HS tính xác phát biểu vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho II Chuẩn bò : o HS : Xem lại dấu hiệu chia hết cho 3, cho học tiểu học o GV chuẩn bò bảng phụ III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học: Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược – Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, - HS phát biểu cho * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức qua bài tập … Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS - Gọi HS làm bài tập 101 - HS làm bài tập ( Kiến và HS làm bài tập 104 thức: Dấu hiệu chia hết cho SGK/42 ? 3, cho và tính chất chia hết…) 47 Nội dung kiến thức Bài tập 104: SGK/42 a/ * là 2, 5, b/ * là 0, c/ * là - Gọi HS nhận xét ? - Nhận xét bài làm d/ * là và Bài tập 101 SGK/42 * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức qua bài tập … - HS quan sát - Hướng dẫn, gọi HS thảo - HS thảo ḷn phút, đại Bài tập 105: SGK/42 ḷn bài tập 105 SGK/42 ? diện nhóm trình bài kết Từ các chữ sớ 4, 5, 0, a/ 450, 405, 504, 540 * Củng Cớ: GV nhận xét, - Nhận xét lẫn b/ 453, 435, 543, 534, chớt lại kiến thức qua bài - HS quan sát 345, 354 tập - HS làm bài tập Bài tập 106 SGK/42: - Gọi HS làm bài tập 106 - Nhận xét… a/ 10 002 ; b/ 10 008 SGK - HS làm bài tập Bài tập 107 SGK/42: - Nhận xét Treo bảng phụ, - Nhận xét kết quả, cho ví a/ Đúng gọi HS làm bài tập 107 dụ b/ Sai SGK/ 42 ? c/ Đúng - HS quan sát d/ Đúng * Củng Cớ: GV nhận xét, chớt lại kiến thức qua bài tập Củng cớ nợi dung toàn bài Củng cố: * BT 110(sgk): Xác đònh cụ thể ý nghóa m, n, r, d : suy r = d V Hướng dẫn học nhà : – Hoàn thành tương tự phần tập lại sgk – Xem mục “Có thể em chưa biết” để nhận biết cách thử toán nhân _ Chuẩn bò 13 “Ước bội” – HS xem lại kiến thức : a chia hết cho b VI Rút kinh nghiệm: 48 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 24 ƯỚC VÀ BỘI I Mục tiêu : Kiến thức – HS nắm đònh nghóa ước bội số, ký hiệu tập hợp ước, bội số Kỹ – HS biết kiểm tra số có hay không ước bội số cho trước, biết tìm ước bội số cho trước trường hợp đơn giản Thái độ – HS biết xác đònh ước bội toán thực tế đơn giản II Chuẩn bò : – HS : Chuẩn bò 13 “Ước bội”GV chuẩn bò bảng phụ III Phương pháp: - Nêu và giải qút vấn đề, gợi mở, nhận dạng, hoạt đợng nhóm IV Hoạt động dạy học: Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra sĩ sớ Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược – Khi số tự nhiên a chia hết cho số tự - Khi có sớ tự nhiên m cho: b.m = a nhiên b ? Cho vd - Ví dụ: - Gọi HS nhận xét ? *GV chớt lại kiến thức Bài mới: Hoạt động GV - Từ kiểm tra bài cũ GV giới thiệu bài - Hướng dẫn ước và bợi của mợt sớ SGK/43 * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức Qua bài tập Hoạt động HS Nội dung kiến thức - HS quan sát, ghi nợi 1/ Ước và bợi: dungï Nếu có sớ tự nhiên a chia hết cho sớ tự nhiên b thì a là bợi của b và b là - HS thảo ḷn phút, làm ước của a bài tập Bài tập ?1: SGK/39: 49 KTBC gọi HS thảo ḷn nhóm đơi làm bài tập ?1 - HS quan sát - Nhận xét, chuyển ý - HS quan sát, ghi nợi - Nêu qui ước về tập hợp dung ước, bợi SGK/44 - Thảo ḷn phút, làm bài - Hướng dẫn, gọi HS tìm tập Nhận xét các bợi của ? - HS nêu cách tìm bợi - Từ kết ḷn gì ? SGK/43 - HS quan sát * Củng cớ: chớt lại kiến - Thảo ḷn phút, làm bài thức Hướng dẫn, gọi HS tập Nhận xét tìm các ước của 12(bài tập ?2) ? - HS nêu cách tìm ước SGK/43 - Từ kết ḷn gì ? - HS quan sát * Củng cớ: GV chớt lại - HS làm bài tập… kiến thức, củng cớ nợi dung toàn bài - HS quan sát - Gọi 2HS làm HS làm bài tập ?4 SGK/44 - Thảo ḷn phút, làm - GV nhận xét, chớt lại bài tập kiến thức - HS quan sát - Hướng dẫn HS thảo ḷn nhóm bài tập 113 SGK/43 - Nhận xét, chớt lại kiến thức 2/ Cách tìm ước và bợi: Ta kí hiệu tập hợp các ước của a là Ư (a), tập hợp các bợi của a là B(a) a) Cách tìm bợi: VD: Tìm B(4) nhỏ 30 ? Ta có: B(4) = {0, 4, 8, 16, 20, 24, 28} (Xem SGK/40 ) b) Cách tìm ước: Bài tập ?2 SGK/43: Ta có: Ư(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} (Xem SGK/43 ) Bài tập ?4: SGK/44 Bài tập 143: SGK/44 a/ x∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50 Ta có: B(12) = {0, 12, 24, 36, 48, …} Vậy: x = { 24, 36, 48} b/ x ={15, 30} Củng cố: – Làm ?4 ý ước bội 1: - Số có ước - Số ước số tự nhiên GV : Số bội số tự nhiên khác Số không ước số tự nhiên – Bổ sung cụm từ “ ước …”, “bội …” vào chỗ trống: Lớp 6A xếp hàng 3, lẻ hàng Số HS lớp … Tổ có HS chia vào nhóm Số nhóm … Tìm số tự nhiên x biết: a) x M6 10 < x < 40 b) 10 Mx V Hướng dẫn học nhà : – Bài tập 111->114 : sgk (tr 44) – Học bài, chuẩn bò 14: “ Số nguyên tố Hợp số” – HS chuẩn bò bảng số tự nhiên từ đến 100 ghi sgk (chưa xóa hợp số ) VI Rút kinh nghiệm: 50 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 25 SỐ NGUN TỐ – HỢP SỐ – BẢNG SỐ NGUN TỐ I Mục tiêu: Kiến thức: Biết khái niệm sớ ngun tớ, hợp sớ Biết cách kiểm tra mợt sớ có phải là sớ ngun tớ khơng dựa vào bảng sớ ngun tớ Kỹ năng: Phân tích được mợt hợp sớ thừa sớ ngun tớ trường hợp đơn giản Học sinh nhận biết sớ ngun tớ và hợp sớ các trường hợp đơn giản 3.Thái độ: Học sinh vận dụng hợp lý các kiến thức chia hết để nhận biết hợp sớ, sớ ngun tớ II Chuẩn bị: - GV: Phần màu, bảng phụ có ghi các sớ tự nhiên nhỏ 100 - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết, bảng các sớ tự nhiên nhỏ 100 III Phương pháp dạy học chủ yếu: - Tổ chức các hoạt đợng của học sinh, rèn phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phới hợp với học tập hợp tác IV Tiến trình dayj - hoc: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược GV ghi đề kiểm tra lên bảng phụ: HS lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài - Thế nào là ước, là bợi của sớ? tập: Tím các ước của a bảng sau: HS dướp lớp làm bài tập vào bảng phụ Sớ a Sớ a Các ước Các 1;2 1;3 1;2; 1;5 1;2 của a ước 3;6 - GV hỏi: nêu cách tìm các bợi của mợt sớ? Cách của a tìm các ước của mợt sớ? - Sau GV u cầu HS đem bài lên bảng và HS nhận xét bài của các bài bảng sửa bài của HS lớp Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức Dựa vào bảng của HS vừa Số ngun tố – Hợp số: làm bài tập, GV đặt câu hỏi: a Sớ ngun tớ: - Mỗi sớ 2, 3, có - Mỗi sớ chỉ có hai ước là * Định nghĩa: Học SGK ước? và chính * Ví dụ: 13 là sớ ngun tớ vì - Mỗi sớ có nhiều hai 13 M13 và 13 M1 51 - Mỗi sớ 4, có ước? - GV giới thiệu sớ 2, 3, gọi là sớ ngun tớ, sớ 4, gọi là hợp sớ Vậy thế nào là sớ ngun tớ? Thế nào là hợp sớ? GV u cầu HS nhắc lại định nghĩa sớ ngun tớ, hợp sớ - GV u cầu vài HS nhắc lại - Cho HS làm ?1 - Sớ và sớ có là sớ ngun tớ khơng? - Sớ và sớ có là hợp sớ khơng? - Giới thiệu sớ và sớ là sớ đặc biệt (khơng là sớ ngun tớ, khơng là hợp sớ) - Hãy liệt kê các sớ ngun tớ nhỏ 10 ước HS đọc định nghĩa phần đóng khung SGK + là sớ ngun tớ vì > và chỉ có ước là và (chính nó) + là hợp sớ vì > và có nhiều hai ước.(1; 2; 4; 8) + là hợp sớ vì > và có ba ước là 1, 3, Sớ và sớ khơng là sớ ngun tớ, khơng là hợp sớ vì khơng thỏa mãn định nghĩa sớ ngun tớ và hợp sớ - Tổng hợp: Các sớ ngun Các sớ ngun tớ nhỏ 10 tớ nhỏ 10 là: 2, 3, 5, 7, là: 2, 3, 5, - Bài tập củng cớ: Bài 115 Sớ ngun tớ là: 67 Các sớ sau là sớ ngun tớ Hợp sớ là: 312, 213, 435, hay là hợp sớ? 312, 213, 417, 3311 435, 417, 3311, 67 GV u cầu HS giải thích? - GV treo bảng các sớ tự HS chuẩn bị bảng các sớ tự nhiên nhỏ 100 nhiên nhỏ 100 chuẩn - Tại bảng khơng bỉ sẵn nhà có sớ 1? - Vì sớ khơng là sớ ngun - Ta loại các hợp sớ tớ bảng này, các sớ lại là hợp sớ - Dòng đầu của bảng, sớ nào - Sớ 2, 3, 5, là sớ ngun tớ? - HS lên bảng loại bỏ các - Giữ lại sớ 2, loại bỏ các sớ hợp sớ bảng sớ là bợi của mà lớn - Các HS lớp loại bỏ các Tương tự đới với các sớ là hợp sớ bảng sớ của bợi của 3, 5, mình - Các sớ lại bảng chỉ có hai ước là và chính => là sớ ngun tớ nhỏ 100 Củng cố: V Hướng dẫn học nhà : – Bài tập 111->114 : sgk (tr 44) – Học bài, chuẩn bò 14: “ Số nguyên tố Hợp số” 52 b Hợp sớ: * Định nghĩa: Học SGK * Ví dụ: là hợp sớ vì M3; M2; M6; M1 Lập bảng số ngun tố khơng vượt q 100: Xen SGK – HS chuẩn bò bảng số tự nhiên từ đến 100 ghi sgk (chưa xóa hợp số ) VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 26 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh được củng cớ, khắc sâu định nghĩa sớ ngun tớ, hợp sớ, và biết cách kiểm tra mợt sớ có phải là sớ ngun tớ khơng dựa vào bảng sớ ngun tớ Kỹ năng: Học sinh nhận biết sớ ngun tớ và hợp sớ các trường hợp đơn giản dựa vào kiến thức học Thái độ: Học sinh vận dụng hợp lý các kiến thức về hợp sớ, sớ ngun tớ để giải các bài toán thực tế II Chuẩn bị: - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết III Phương pháp dạy học chủ yếu: - Tổ chức các hoạt đợng của học sinh, rèn phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phới hợp với học tập hợp tác IV Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược - Định nghĩa sớ ngun tớ? - Với sớ * , HS chọn * là 0, 2, 4, 6, - Sửa bài tập 119 SGK để *  chọn cách khác Thay chữ sớ vào dấu * để được hợp sớ: * , - Với sớ * , HS chọn * là0, 2, 4, 6, 3* để *  chọn * là: 0, 3, 6, để * 3 chọn cách khác Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức Bài tập 149 (SBT) a) 5.6.7 + 8.9 = 2(5.3.7 + a) 5.6.7 + 8.9 = 2(5.3.7 + HS lớp làm bài Sau GV 4.9)  4.9)  gọi hai HS lên bảng sửa bài Vậy tổng là hợp sớ vì Vậy tổng là hợp sớ vì ngoài và chính có ngoài và chính có ước là ước là 53 b) Lập ḷn tương tự thì b có ước là c) (Hai sớ hạng lẻ=>tổng Bài 121 SGK: chẵn) a) Ḿn tìm sớ tự nhiên k để 3.k d) 5(tổng có chữ sớ tận là sớ ngun tớ làm thế nào? là5) b) Hướng dẫn HS làm bài tương tự câu a với k = a) Lần lượt thay k = 0, 1, Bài 122 SGK: để kiếm tra 3k GV cho HS làm bài 122 SGK, b) Làm tương tự hoạt đợng nhóm: Điền dấu x vào thích hợp HS hoạt đợng theo nhóm: Câu Đ S a) Có hai sớ tự nhiên liên tiếp x đều là sớ ngun tớ b) Có ba sớ lẻ liên tiếp đều là x sớ ngun tớ c) Mọi sớ ngun tớ đề là sớ lẻ X d) Mọi sớ ngun tớ đều có chữ sớ tận là mợt X các chữ sớ 1, 3, 7, - u cầu HS sửa câu sai thành câu Bài 123 (SGK) a 29 67 49 127 2; 3; 5; 7; p 2; 3; 2; 3; 5; 2; 3; ;7 11 Củng cố: Bài 124 (SGK) Máy bay có đợng đời vào năm nào? - Ở bài 11, ta biết tơ đời năm 1885, vậy với chiếc máy bay có đợng hình 22 đời vao năm nào, làm bài 124 - GV u cầu HS trả lời từng câu hỏi: - Vậy máy bay đời vào năm nào? Máy bay có đợng đời vào năm abcd a là sớ có mợt ước => a =1 b là hợp sớ lẻ nhỏ nhất => b = c khơng phải là sớ ngun tớ, khơng phải là hợp sớ và c ≠ => c = d là sớ ngun tớ lẻ nhỏ nhất => d = Năm 1903 là năm chiếc máy bay có đợng đời 173 2; 3; 5; 7; 11; 13 253 2; 3; 5; 7; 11; 13 Máy bay có đợng đời vào năm abcd a là sớ có mợt ước => a = b là hợp sớ lẻ nhỏ nhất => b = c khơng phải là sớ ngun tớ, khơng phải là hợp sớ và c ≠ => c = d là sớ ngun tớ lẻ nhỏ nhất => d = Năm 1903 là năm chiếc máy bay có đợng đời V Hướng dẫn học nhà : - Học bài SGK và ghi - BTVN: 119, 120 tr.27 (SGK) + 148, 149, 153 (SBT)) VI Rút kinh nghiệm: 54 Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2011 /2011 Tiết 27 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh được củng cớ, khắc sâu định nghĩa sớ ngun tớ, hợp sớ, và biết cách kiểm tra mợt sớ có phải là sớ ngun tớ khơng dựa vào bảng sớ ngun tớ Kỹ năng: Học sinh nhận biết sớ ngun tớ và hợp sớ các trường hợp đơn giản dựa vào kiến thức học Thái độ: Học sinh vận dụng hợp lý các kiến thức về hợp sớ, sớ ngun tớ để giải các bài toán thực tế II Chuẩn bị: - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết III Phương pháp dạy học chủ yếu: - Tổ chức các hoạt đợng của học sinh, rèn phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phới hợp với học tập hợp tác IV Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược - Định nghĩa sớ ngun tớ? - Với sớ * , HS chọn * là 0, 2, 4, 6, - Sửa bài tập 119 SGK để *  chọn cách khác Thay chữ sớ vào dấu * để được hợp sớ: * , - Với sớ * , HS chọn * là0, 2, 4, 6, 3* để *  chọn * là: 0, 3, 6, để * 3 chọn cách khác Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - GV đặt vấn đề: Làm thế nào để viết - Theo dõi Phân tích số mợt sớ dạng tích các thừa sớ thừa số ngun tố ngun tớ? gì? - Sớ 300 viết các cách - Theo dõi Học SGK tr.49 sau: 300 = 50 = 25 300 = 50 = 25 55 300 = 100 = 10 10 300 = 100 = 25 - Với sớ 300 ta viết lại được dạng mợt tích của hai hay nhiều thừa sớ - Viết sớ 300 dạng tích của các thừa sớ ngun tớ - HS hoạt đợng nhóm thời gian phút - Gv thu bài của ba nhóm nhanh nhất và nhận xét bài làm của từng nhóm - Các sớ 2, 3, 5, là các sớ ngun tớ Vậy phân tích mợt sớ thừa sớ ngun tớ là gì? - Mợt vài HS nhắc lại định nghĩa - Tại khơng phân tích tiếp các sớ 2, 3, 5, 7, …? - Nêu ý SGK trang 49 - Trong thực tế người ta thường phân tích các sớ thừa sớ ngun tớ theo cợt dọc => hoạt đợng - GV hướng dẫn HS phân tích Lưu ý: + Nên lần lượt xét tính chia hết cho các sớ ngun tớ từ nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11 + Trong quá trình xét tính chia hết nên vận dụng các dấu hiệu chia hết hết cho 2, cho 3, cho học + Các sớ ngun tớ học được viết bên phải cợt, các thương được viết bên trái cợt - Hướng dẫn HS viết gọn lũy thừa - Củng cớ: làm ? SGK Phân tích 420 thừa sớ ngun tớ GV kiểm tra HS lớp (làm toán chạy) 300 = 100 = 10 10 300 = 100 = 25 - Tiếp thu - Thực hiện 300 = 50 = 25 = 2.3.2.25 300 = 3.100 = 3.10.10 = 3.2.5.2.5 300 = 3.100 = 25 = 3.2.2.5.5 - Trả lời - Đọc định nghĩa - Sớ ngun tớ phân tích chính sớ nhân với - HS đọc lại ý SGK trang 49 - Theo dõi - HS chuẩn bị thước, phân tích theu hương dẫn của GV 300 150 75 25 2 5 * Chú ý: Học SGK tr.49 2.Cách phân tích số thừa số ngun tố Ví dụ: Phân tích 300 thừa sớ ngun tớ 300 150 75 25 2 5 300 = 22.3.52 ? 420 210 105 35 7 Vậy 420 = 22 Bài 125 tr.50 SGK - GV u cầu hoạt đợng theo nhóm, - HS phân tích theo cợt nhóm bài dọc 60 285 30 95 15 19 19 Bài 126 tr.50 SGK 5 - Sau sửa lại cho đúng, GV đặt câu hỏi thêm: 56 Bài 125 tr.50 SGK a) 60 = 22 b) 84 = 22 c) 285 = 19 d) 1035 = 32 23 e) 400 = 24 52 g) 1000000 = 106 = 26.56 a) Cho biềt sớ chia hết cho các sớ ngun tớ nào? - Trả lời b) Tìm tập hợp các ước của sớ - Trả lời Củng cố: V Hướng dẫn học nhà : + Học bài SGK và ghi + BTVN: 119, 120 tr.27 (SGK) + 148, 149, 153 (SBT) VI Rút kinh nghiệm 57 [...]... – 1)2] =6 33 3 Bài mới: Hoạt động của GV HĐ1 : Củng cố cách tính số phần tử của tập hợp : - Tập hợp các số tự nhiên liên tiếp - Tập hợp các số chẵn, các số lẻ liên tiếp GV : Hướng dẫn HS áp dụng vào bài tập 1 HĐ2 : Củng cố thứ tự thực hiện các phép tính, qtắc tính nhanh tương tự các bài đã học GV : Hướng dẫn phân tích các câu tương ứng ở bài tập 2 Hoạt động của HS HS : Xác đònh cách tính số phần... tra bài cũ: Câu hỏi Đáp án sơ lược - Gọi HS làm bài tập 56 SBT/10 Bài tập 56 SBT/10: a/ 2.31.12 + 4 6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24 27 - Gọi HS nhận xét ? = 24(31 + 42 + 27) 17 = 2400 b/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 41 * Củng cớ: GV chớt lại kiến thức qua bài tập = 36. 100 + 64 .100 … = 100 ( 36 + 64 ) = 10 000 3 Bài mới: Hoạt động của GV HĐ 1 : GV củng cố các ký hiệu trong phép trừ Thông... tr 25): Chú ý điều kiện đầu bài V Hướng dẫn học ở nhà : - Lµm bµi 62 , 63 , 64 ,65 ,66 ,67 /SBT - Chuẩn bò bài tập luyện tập 2 (sgk : tr 25) VI Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày giảng: / 9 /2012 / 9 /2012 Tiết 11 LUYỆN TẬP I Mục tiêu : 1 Kiến thức – HS nắm được một quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện... dụng vào bài toán 78(SGK) HĐ3 : GV liên hệ việc mua tập đầu năm học với ví dụ số tiền mua đơn giản, sau đó chuyển sang bài toán sgk.Chú ý áp dụng bài tập 78 HS : Nắm giả thiết bài toán và liên hệ bài tập 78, chọn số thích hợp điền vào ô trống b/ 12:{390:[500-(125+35.7)]} =12:{390:[500-(125+245 )]} =12:{390:[500- 370]} =12:{390:130} =12:3 = 4 BT ( 79 (sgk : tr 33) Lần lượt điền vào chỗ trống các số 1500... 135 + 360 + 65 + 40 phép nhân và phép dụng vào bài tập = (135 + 65 ) + ( 360 + 40) cộng = 60 0 b 463 + 318 + 137 + 22 (= 940) c 20 + 21 + …+ 29 + 30 = (20 + 30)+ (21 + 29) +…+(24 + 26) + 25 = 50.5 + 25 HĐ 2 : Hướng dẫn HS – HS: Đọc phần hướng = 275 biến đổi các số của tổng dẫn cách làm ở sgk và BT 32 (sgk: tr 17) (tách số nhỏ ‘nhập’ vào áp dụng giải tương tự a)9 96 + 45 =9 96 + (4 +41) = (9 96 số lớn)... bài tập tiết 16 thực hiện các phép tính – Câu c,d liên hệ hai lũy b ( x – 36 ) : 18 = 12 x và nâng lũy thừa thừa bằng nhau, suy ra c 2 = 16 50 GV:Hướng dẫn tương tự tìm x Tức là so sánh hai d x = x Đs: a/ x = 162 c/ x = 4 việc tìm số hạng chưa cơ số hoặc hai số mũ b/ x = 252 d/ x ∈ { 0;1} biết, tìm thừa số chưa biết, tìm số bò chia, tìm số bò trừ,….một cách tổng quát 4 Củng cố : – Ngay phần bài. .. trong BT 81 – Ôn lại lý thuyết phần số học đã học từ đầu năm và các bài tập có liên quan - HS: Chuẩn bò các câu hỏi 1, 2, 3, 4 (sgk : tr 61 ) VI Rút kinh nghiệm: 32 Ngày soạn: 24/9/2010 Ngày giảng: 27/9/2010 Tiết 17 LUYỆN TẬP I Mục tiêu : 1 Kiến thức – Hệ thống lại cho học sinh các khái niệm về tập hợp, các... có liên quan V Hướng dẫn học ở nhà : – Vận dụng tương tự BT 64 (sgk : tr 29), BT 65 – BT 66 (sgk :tr 29) : 11112 = 1234321 – Chuẩn bò bài 8 : “Chia hai lũy thừa cùng cơ số VI Rút kinh nghiệm: 26 5.(x-3)= 70-45 5.(x-3)=25 (x – 3)=25:5 x–3=5 x = 5+3 x=8 b 10+2.x=45:43 10+2.x=42 10+2.x= 16 2.x= 16- 10 2.x =6 X=3 Bµi tËp 1 06. SBT a Sè bÞ Sè chia Ch÷ sè chia ®Çu tiªn cđa th¬ng 94 76 92 1 43700 38 1 b 103 Sè... nhanh: xét… a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54)+ 17 = 100 + 17 = 117 b)4.37.25 - HS quan sát =(4.25).37 =100.37 = 3700 c)87. 36 + 87 .64 = 87.( 36 + 64 ) = 87 100 = 8700 - HS làm bài tập Nhận Bài tập 27: SGK/17 xét… -Tương tự làm BT27 (sgk) 4 Củng cố : –Trở lại vấn đề đầu bài “ Phép cộng và phép nhân số tự nhiên có tính chất gì giống nhau ?” – Bài tập 26 ( Tính tổng các đoạn đường ) – Bài tập 28 ( Tính tổng... bằng tia số Hoạt động của HS Nội dung kiến thức HS : Tìm x theo yêu cầu của 1 Phép trừ hai số tự GV, suy ra điều kiện để nhiên: thực hiện phép trừ a – b = c – Làm bài tập ?1 (số bò trừ ) – (số trừ) = (hiệu) Điều kiện để thực hiện phép trừ là số bò trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ HĐ 2 : Tương tự HĐ 1 Tìm HS : Tìm x và làm bài tập ? x, thừa số chưa biết , suy ra 2 đònh nghóa phép chia hết với 2 số a,b ... c 1 56 – (x +61 ) = 82 x +61 = 1 56 -82 x +61 = 74 x = 74 – 61 x = 13 Bµi 48 SGK 35 + 98 = (35-2) + (98+2) = 33 + 100 = 133 46+ 29 = ( 46- 1)+(29+1) = 45 + 30 = 75 Bµi tËp 49 SGK 321- 96 =(321+4)-( 96+ 4)... phép tính – BT 51 (sgk : tr 25): Chú ý điều kiện đầu V Hướng dẫn học nhà : - Lµm bµi 62 , 63 , 64 ,65 ,66 ,67 /SBT - Chuẩn bò tập luyện tập (sgk : tr 25) VI Rút kinh nghiệm: ... – Bài tập 68 (sgk : tr 30) – Từ hai cách tính 68 , suy tiện lợi công thức chia hai lũy thừa số V Hướng dẫn học nhà : – Hướng dẫn trả lời trắc nghiệm BT 69 (sgk : tr 30) – Giải tương tự ví dụ tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6, Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6, Hệ thống bài tập ôn tập cuối năm số học lớp 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay