Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)

11 324 4
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 22:02

1/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH Trường THCS-THPT Nguyễn Bình  (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút,không tính thời gian phát đề Mã đề thi 121 Cho hằng số Plang là h=6,625.10 -34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.10 8 m/s Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Sau thời gian 20 s con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần. Lấy 3,14   thì gia tốc trọng trường nơi đó có giá trị là: A. 10 m/s 2 . B. 9,86 m/s 2 . C. 9,80 m/s 2 . D. 9,78 m/s 2 . Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với một tụ điện dung   4 2.10 C F    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   AB u 100cos 100 t V 4           Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.   i 2 cos 100 t A 4           . B.   i 2 cos 100 t A 2           . C.   i 2cos 100 t A 2           . D.    i 2cos 100 t A   . Câu 3. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10 -4 /(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U 0 .cos100t (V). Để hiệu điện thế u RL lệch pha /2 so với u RC thì R bằng bao nhiêu? A. R = 100  . B. R = 100 2  . C. R = 200  . D. R = 300  . Câu 4: Dùng hạt  có động năng 4 (MeV) bắn vào hạt nhân 14 7 N đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra 2 hạt nhân X và hạt proton. Biết hạt nhân proton có động năng 5 (MeV), góc hơp bởi vecto vận tốc hạt proton và hạt  là 120 0 , coi khối lượng các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng? A. Toả năng lượng, E = 2.7614 (MeV) B. Thu năng lượng, E = - 2.526 (MeV) C. Toả năng lượng,  E = 2.145 (MeV) D. Thu năng lượng,  E = - 2.475 (MeV) Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:    2 2 3 1 1 1 2 0 H H He n . Biết độ hụt khối của 2 1 H là 0.0024u, năng lượng toả ra từ phản ứng bằng 3.25 (MeV), 1u = 931 2 MeV C . Năng lượng liên kết của hạt nhân 3 2 e H là: A. 6.6189 (MeV) B. 5.1233 (MeV) C. 7.7188 (MeV) D. 4.6852 (MeV) Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ A. tăng 100 lần. B. giảm 100 lần. C. tăng lên 10 4 lần. D. giảm đi 10 4 lần. Câu 7. Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì Z L = 25(  ) và Z C = 75(  ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f 0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất. Biểu thức giữa f 0 và f là: A. f = 25 3 f 0 . B. f 0 = 3 f. C. f 0 = 25 3 f. D. f = 3 f 0 . Câu 8: Chiếu bức xạ  1 vào 1 tấm kim loại bị cô lập về điện thì điện thế cực đại là V 1 và động năng ban đầu cực đại bằng công thoát electron. Thay bức xạ  1 bằng bức xạ  2 thì điện thế cực đại là 9V 1 . Thay bức xạ  2 bằng 1 bức xạ khác có bước sóng bằng hiệu 2 bước sóng trên thì điện thế cực đại là : A. 8V 1 B. 5V 1 C. 4 V 1 D. 1.5 V 1 Câu 9: Khi electron từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1 phô ton có bước sóng  1 , khi electron từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì phát ra phô A. 25  1 = 63  2 B. 256 1 = 675 2 C. 63 1 = 25 2 D. 675 1 = 256 2 2/5 Câu 10: Gọi A là biên độ dao động,  là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bởi phương trình A. 2 2 2 2 4 v a A .     B. 2 2 2 2 4 v a A .     C. 2 2 2 2 2 v a A .     D. 2 2 2 2 2 v a A .     Câu 11: Khi một sóng cơ lan truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi ? A. Tốc độ lan truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. Câu 12: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN NĂM HỌC 2016 – 2017 Bình luận phân tích phương pháp giải tổng quát Lê Tiến Hà Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu 0,2s Tần số dao động A 5Hz B 0,4 Hz C 0,5 Hz D 0,8 Hz 𝜋 Câu 2: Cho điện áp hai đầu đoạn mạch uAB =120√2cos(100πt - ) V cường độ dòng điện qua mạch 𝜋 i = 3√2cos(100πt + 12) A Công suất tiêu thụ trung bình đoạn mạch A P =180W B P =120W C P =100W D P =50W Câu 3: Điều kiện để hai sóng gặp hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A pha ban đầu có biên độ B biên độ hiệu số pha không thay đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không thay đổi theo thời gian D gia tốc ngược pha với li độ Câu 4: Khi vật dao động điều hòa A vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc B vectơ gia tốc hướng với vectơ vận tốc C gia tốc pha với li độ D gia tốc ngược pha với li độ Câu 5: Hai nguồn S1 S2 có tần số 10Hz pha gây tượng giao thoa sóng mặt nước Giả sử biên độ sóng không đổi truyền đi, tốc độ truyền sóng v = 50 cm/s Xét hai điểm M N đường elip nhận S1 S2 làm tiêu điểm Điểm M có SM1 - SM2 =1,25 cm, điểm N có SN1 - SN2 = cm Vào thời điểm M có vận tốc dao động vM = cm/s N có vận tốc A -2 m/s B - 4√2 m/s C 4√2 m/s D m/s Câu 6: Một vật dao động điều hòa đại lượng không phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu A tốc độc cực đại B pha ban đầu C biên độ dao động D tần số dao động 2𝜋 Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos t(cm) Kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm vào lần thức 2017 vào thời điểm A 1512s B 3026s C 6049s D 3025s Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 0,5Hz Chu kì dao động vật A 1s B 2s C 4s D 0,5s Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị tức thời u giá trị hiệu dụng U vào hai đầu mạch nối tiếp gồm điện trở R tụ điện có điện dung C Các điện áp tức thời điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện uR, uC, UR, UC Hệ thức sau không ? A u = uR + uC B U = UR + UC 𝑢 𝑢 C (𝑈𝑅 ) + (𝑈𝐶 ) = 𝑅 𝐶 D U2 = 𝑈𝑅2 + 𝑈𝐶2 Câu 10: Một sóng ngang truyền môi trường phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B phương ngang C trùng với phương truyền sóng D phương thẳng đứng Câu 11: Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây cảm Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 100√6cos(ωt + φ) V Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng im iđ biểu diễn hình bên Điện trở dây nối nhỏ Giá trị R : A 50√2 Ω B 50√3 Ω C 100√3 Ω D 50Ω C R Câu 12: Đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 𝜋 điện L N M K áp xoay chiều u =141cos100πt V Cảm kháng cuộn dây A ZL = 200 Ω B ZL = 50 Ω C ZL = 25 Ω D ZL = 100 Ω Câu 13: Một sóng có lan truyền với tốc độ 100 m/s, tần số 20Hz Bước sóng A 5m B 20m C 10m D 15m Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn Δt vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần Δt A t + B t + Δt C t + Δt D t + 2Δt Câu 15: Cho dòng điên có cường độ i = 5√2cos(100πt) A chạy qua đoạn mạch có tụ điện Tụ điện có điện dung C = 250 𝜋 μF Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 220V B 250V C 400V D 200V Câu 16: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha gọi A độ lệch pha B chu kì C bước sóng D tốc độ truyền sóng Câu 17: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở điện áp tức thời hai đầu điện trở A nhanh pha dòng điện B pha với dòng điện C lệch pha dòng điện D chậm pha dòng điện 𝜋 𝜋 Câu 18: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = 2sin(4t + φ1 + ) cm x2 = 2cos(4t + φ2 + ) cm Biết 𝜋 ≤ φ2 – φ1 ≤ π dao động tổng hợp có phương trình x = 2cos(4t + 10) (cm) Giá trị φ1 𝜋 A φ1 = − 18 7𝜋 B φ1 = − 30 𝜋 C φ1 = − D φ1 = − 42𝜋 90 Câu 19: Hai âm có độ cao hai âm có A mức cường độ âm B cường độ âm C biên độ D tần số Câu 21: Cường độ dòng điện điện áp hau đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp pha A ω2LC =1 B ω2 √𝐿𝐶 =1 C ω2L/C =1 D ωLC2 =1 Câu 22: Đặt điện áp u = U√2cos2πft V U không đổi, f thay đổi được, vào hai đầu điện trở Khi f = f1 công suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 = 2f1 công suất tiêu thụ điện trở A √2P B P C 2P P D Câu 23: Một lò xo có độ cứng k, đầu treo vào điểm cố định , đầu lại gắn vào nặng có khối lượng m Khi m vị trí cân lò xo dãn đoạn Δℓ Kích thích cho nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với chu kì T Xét chu kì dao động thời gian mà độ lớn gia tốc nặng lớn gia tốc rơi tự g nơi treo lắc 2T/3 Biên độ dao động nặng m A √3Δℓ B Δℓ/2 C √2Δℓ D 2Δℓ Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cuộn dây cảm Với giá trị ban đầu điện áp hai đầu cuộn dây uL sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2 Nếu tăng giá trị điện trở R giữ nguyên thông số đoạn mạch A Cường độ hiệu dụng tăng B hệ số công suất tăng C hệ số công suất không đổi D công suất tiêu thụ mạch tăng Câu 25: Tại nơi có gia tốc trọng trường, lắc đơn dao động với biên độ góc α0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo ℓ, mốc vị trí cân Cơ lắc A 4mglα02 B ... Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Thi thử vào lớp10 - đợt1 Ngày5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn : HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa: N aOH N aOH 1 2 3 4 5 6 7 8 5 H C l H C l A A A A A A A A A + + + + ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾ ¾ ¾ ¬ ¾ ¾ ¾ Trong đó: từ A 1 đến A 4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A 4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A 5 đến A 8 là các hợp chất vô cơ. Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa. 2/ Từ hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , MgCO 3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl 3 , MgCl 2 , NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa. Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H 2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS 2 và Cu 2 S thu được khí SO 2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe 2 O 3 , CuO. Chuyển toàn bộ SO 2 thành SO 3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thu được 116,5 gam kết tủa. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m. Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH 4 , các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua). 2/ Cho hỗn hợp T gồm CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO 2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Tìm giá trị của V. 3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C 2 H 5 OH 46 0 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8 g/ml. Câu 4 (3 điểm) 1/ Hỗn hợp X gồm A (C n H 2n+2 ), B (C n H 2n ) và C (C m H 2m ), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO 2 và 19,8 gam H 2 O. a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X. b) Tìm công thức phân tử của A, B. c) Trong hỗn hợp X, C chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của C. 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,275M thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B giảm so với dung dịch Ba(OH) 2 ban đầu là 2,245 gam. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào dung dịch B lại thu được kết tủa. tổng khối lượng kết tủa thu được là 12,835 gam. Khi hóa hơi 3,7 gam A thì thể tích thu được bằng thể tích của 1,6 gam khí O 2 (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). a) Lập công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với CaCO 3 giải phóng CO 2 . b) Trộn 3,7 gam A với 2,76 gam rượu etylic cùng với một ít H 2 SO 4 đặc rồi đun nóng thu được 3,06 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 1/ 1 điểm -Xác định 8 chất: A 1 đến A 4 lần lượt là tinh bột, glucozo, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. A 5 đến A 8 lần lượt là CO 2 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , CaCO 3 . -Viết 10 pthh. 2/ 1 điểm Học sinh có thể trình bày từng bước thực nghiệm hoặc dùng sơ đồ đều được. + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp 1/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH Trường THCS-THPT Nguyễn Bình  (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút,không tính thời gian phát đề Mã đề thi 121 Cho hằng số Plang là h=6,625.10 -34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.10 8 m/s Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Sau thời gian 20 s con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần. Lấy 3,14   thì gia tốc trọng trường nơi đó có giá trị là: A. 10 m/s 2 . B. 9,86 m/s 2 . C. 9,80 m/s 2 . D. 9,78 m/s 2 . Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với một tụ điện dung   4 2.10 C F    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   AB u 100cos 100 t V 4           Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.   i 2 cos 100 t A 4           . B.   i 2 cos 100 t A 2           . C.   i 2cos 100 t A 2           . D.    i 2cos 100 t A   . Câu 3. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10 -4 /(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U 0 .cos100t (V). Để hiệu điện thế u RL lệch pha /2 so với u RC thì R bằng bao nhiêu? A. R = 100  . B. R = 100 2  . C. R = 200  . D. R = 300  . Câu 4: Dùng hạt  có động năng 4 (MeV) bắn vào hạt nhân 14 7 N đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra 2 hạt nhân X và hạt proton. Biết hạt nhân proton có động năng 5 (MeV), góc hơp bởi vecto vận tốc hạt proton và hạt  là 120 0 , coi khối lượng các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng? A. Toả năng lượng, E = 2.7614 (MeV) B. Thu năng lượng, E = - 2.526 (MeV) C. Toả năng lượng,  E = 2.145 (MeV) D. Thu năng lượng,  E = - 2.475 (MeV) Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:    2 2 3 1 1 1 2 0 H H He n . Biết độ hụt khối của 2 1 H là 0.0024u, năng lượng toả ra từ phản ứng bằng 3.25 (MeV), 1u = 931 2 MeV C . Năng lượng liên kết của hạt nhân 3 2 e H là: A. 6.6189 (MeV) B. 5.1233 (MeV) C. 7.7188 (MeV) D. 4.6852 (MeV) Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ A. tăng 100 lần. B. giảm 100 lần. C. tăng lên 10 4 lần. D. giảm đi 10 4 lần. Câu 7. Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì Z L = 25(  ) và Z C = 75(  ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f 0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất. Biểu thức giữa f 0 và f là: A. f = 25 3 f 0 . B. f 0 = 3 f. C. f 0 = 25 3 f. D. f = 3 f 0 . Câu 8: Chiếu bức xạ  1 vào 1 tấm kim loại bị cô lập về điện thì điện thế cực đại là V 1 và động năng ban đầu cực đại bằng công thoát electron. Thay bức xạ  1 bằng bức xạ  2 thì điện thế cực đại là 9V 1 . Thay bức xạ  2 bằng 1 bức xạ khác có bước sóng bằng hiệu 2 bước sóng trên thì điện thế cực đại là : A. 8V 1 B. 5V 1 C. 4 V 1 D. 1.5 V 1 Câu 9: Khi electron từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1 phô ton có bước sóng  1 , khi electron từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì phát ra phô A. 25  1 = 63  2 B. 256 1 = 675 2 C. 63 1 = 25 2 D. 675 1 = 256 2 2/5 Câu 10: Gọi A là biên độ dao động,  là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bởi phương trình A. 2 2 2 2 4 v a A .     B. 2 2 2 2 4 v a A .     C. 2 2 2 2 2 v a A .     D. 2 2 2 2 2 v a A .     Câu 11: Khi một sóng cơ lan truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi ? A. Tốc độ lan truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. Câu 12: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁN – ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VnDoc - Tải tài 1/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH Trường THCS-THPT Nguyễn Bình  (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút,không tính thời gian phát đề Mã đề thi 121 Cho hằng số Plang là h=6,625.10 -34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.10 8 m/s Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Sau thời gian 20 s con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần. Lấy 3,14   thì gia tốc trọng trường nơi đó có giá trị là: A. 10 m/s 2 . B. 9,86 m/s 2 . C. 9,80 m/s 2 . D. 9,78 m/s 2 . Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với một tụ điện dung   4 2.10 C F    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   AB u 100cos 100 t V 4           Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.   i 2 cos 100 t A 4           . B.   i 2 cos 100 t A 2           . C.   i 2cos 100 t A 2           . D.    i 2cos 100 t A   . Câu 3. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10 -4 /(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U 0 .cos100t (V). Để hiệu điện thế u RL lệch pha /2 so với u RC thì R bằng bao nhiêu? A. R = 100  . B. R = 100 2  . C. R = 200  . D. R = 300  . Câu 4: Dùng hạt  có động năng 4 (MeV) bắn vào hạt nhân 14 7 N đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra 2 hạt nhân X và hạt proton. Biết hạt nhân proton có động năng 5 (MeV), góc hơp bởi vecto vận tốc hạt proton và hạt  là 120 0 , coi khối lượng các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng? A. Toả năng lượng, E = 2.7614 (MeV) B. Thu năng lượng, E = - 2.526 (MeV) C. Toả năng lượng,  E = 2.145 (MeV) D. Thu năng lượng,  E = - 2.475 (MeV) Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:    2 2 3 1 1 1 2 0 H H He n . Biết độ hụt khối của 2 1 H là 0.0024u, năng lượng toả ra từ phản ứng bằng 3.25 (MeV), 1u = 931 2 MeV C . Năng lượng liên kết của hạt nhân 3 2 e H là: A. 6.6189 (MeV) B. 5.1233 (MeV) C. 7.7188 (MeV) D. 4.6852 (MeV) Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ A. tăng 100 lần. B. giảm 100 lần. C. tăng lên 10 4 lần. D. giảm đi 10 4 lần. Câu 7. Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì Z L = 25(  ) và Z C = 75(  ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f 0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất. Biểu thức giữa f 0 và f là: A. f = 25 3 f 0 . B. f 0 = 3 f. C. f 0 = 25 3 f. D. f = 3 f 0 . Câu 8: Chiếu bức xạ  1 vào 1 tấm kim loại bị cô lập về điện thì điện thế cực đại là V 1 và động năng ban đầu cực đại bằng công thoát electron. Thay bức xạ  1 bằng bức xạ  2 thì điện thế cực đại là 9V 1 . Thay bức xạ  2 bằng 1 bức xạ khác có bước sóng bằng hiệu 2 bước sóng trên thì điện thế cực đại là : A. 8V 1 B. 5V 1 C. 4 V 1 D. 1.5 V 1 Câu 9: Khi electron từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1 phô ton có bước sóng  1 , khi electron từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì phát ra phô A. 25  1 = 63  2 B. 256 1 = 675 2 C. 63 1 = 25 2 D. 675 1 = 256 2 2/5 Câu 10: Gọi A là biên độ dao động,  là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bởi phương trình A. 2 2 2 2 4 v a A .     B. 2 2 2 2 4 v a A .     C. 2 2 2 2 2 v a A .     D. 2 2 2 2 2 v a A .     Câu 11: Khi một sóng cơ lan truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi ? A. Tốc độ lan truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. Câu 12: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2016_2017 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút - 40 câu trắc nghiệm [...]... điện Câu 33: Một chât điểm dao động điều hòa trên trục Ox (gốc O là vị trí cân bằng) Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực hiện được 5 dao động toàn phần và trong 1s chất điểm đi được quãng đường 40cm Tại thời điểm ban đầu vật có li độ - 2√3 và đang chuyển động chậm dần Phương trình dao động của vật là 𝜋 𝜋 A x = 4cos(5πt - 6 ) cm C x = 4cos(5πt + 5𝜋 6 B x = 4√3cos(5πt - 6 ) cm 5𝜋 ) cm 𝜋 D x = 4√3cos(... 36: Một con lắc đơn dài 1,6 m dao động điều hòa với biên độ 16 cm Biên độ góc của dao động bằng A 0,5 rad B 0,01 rad C 0,1 rad D 0,05 rad 𝜋 Câu 37: Một vật dao động theo phương trình x =10cos(4πt + 2 ) cm, với t tính bằng giây Động năng của vật đó biến thi n với chu kì A 0,25s B 0,5s C 1,00s D 1,5s Câu 38: Cường độ âm tăng bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2B ? A 100 lần B 10 lần... quy đinh của Bộ giao thông vận tải, âm lượng còi điện lắp trên ôtô đo ở độ cao 2 m là 90 dB đến 115 dB Giả sử còi điện đặt ngay ở đầu xe và có độ cao 1,2 m Người ta tiên hành đo âm lượng của còi điện lắp trên ôtô 1 và ô tô 2 ở vị trí cách đầu xe là 30 m, ở độ cao 1,2 m thì thu được âm lượng của ôtô 1 là 85 dB và ôtô 2 là 91 dB Âm lượng của còi điện trên xe ôtô nào đúng quy định của Bộ giao thông vận ... định đại lượng Vật lý TẦN SỐ âm Độ to âm đặc trưng sinh lý âm, đặc trưng cho mức độ TO, NHỎ, nghe RÕ hay KHÔNG RÕ âm định đại lượng Vật lý CƯỜNG ĐỘ ÂM, mức cường độ âm Âm sắc đặc trưng sinh lý. .. giao thoa với là? Hoặc hai sóng kết hợp là? Câu 4: Khi vật dao động điều hòa A vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc B vectơ gia tốc hướng với vectơ vận tốc C gia tốc pha với li độ D gia. .. số pha không thay đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không thay đổi theo thời gian D gia tốc ngược pha với li độ Comment: Câu tối nghĩa ý nghĩa Vật lý sóng đề gặp dù tần số, biên độ chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường Đại học Vinh (Lần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay