Bai 23 dong dien trong chat ban dan

55 543 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (3,000₫)
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 21:00

Bài 23: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I CHẤT BÁN DẪN II SỰ DẪN ĐIỆN III LỚP CHUYỂN &TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA BÁN DẪN TIẾP P-N Định nghĩa Phân loại Tính chất BD tinh khiết BD có tạp chất Sự hình thành Dòng điện Đặc tuyến Vôn Ampe I CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN Chất bá n dẫn Chất dẫn điện Chất cách điện I CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN dẫn Phân loại chất bán a Chất bán dẫn tinh khiết (bán dẫn đơn chất): Si, Ge,… b Chất bán dẫn có tạp chất: GaAs, CdTe, ZnS, nhiều oxit, sunfua, selenua, telurua,… số chất polime Polime BD tinh khiết I CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN 1020 15 10 Điện môi 10 10 10 10 Bán dẫn 10- Kim loại 10 10- i điện v n ẫ d n a chất b ủ c t ấ u s n tr So sánh điệ môi? n iệ đ v i a kim lo trở suất củ I.CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN Tính chất chất bán dẫn •a Điện trở suấtcủa chất bán dẫn nằm khoảng trung gian kim loại chất điện môi I CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN Tính chất chất bán dẫn b Ở nhiệt độ cao, � bán dẫn nhỏ → dẫn điện tốt I CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN Vì điện trở suất kim loại bán dẫn lại phụ thuộc khác vào nhiệt độ? • Kim loại có sẵn electron tự Ở nhiệt độ bình thường kim loại có khả dẫn điện • Ở nhiệt độ cao, va chạm electron với ion dương tăng dần Điện trở suất tăng dần II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN • Như vậy, tạp chất Bo pha vào bán dẫn Sillic tạo thêm lỗ trống, làm cho số lỗ trống nhiều số electron dẫn • Ta gọi lỗ trống hạt tải điện (hay hạt tải điện đa số), electron hạt tả i điện không (hay hạt tả i điện thiểu số) Bán dẫn gọi bán dẫn lỗ trống hay bán dẫn loại p III LỚP CHUYỂN TIẾP P-N Sự hình thành lớ p chuyển tiếp p-n • Lớp chuyển tiếp p-n chỗ tiếp xúc miền bán dẫn loại p miền bán loại n tạo m ột tinh thể bán dẫn n + _ + _ + Lớp chuyển tiếp p-n (lớp nghèo hạt tải điện, gọi tắt p lớp nghèo) _ + _ + _ + _ + _ + _ E III LỚP CHUYỂN TIẾP P-N Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n TH1: Upn > Có dịch chuyển hạt mang điện bản, kết xuất dòng điện đáng kể qua khối bán dẫn từ p sang n, gọi dòng điện thuận, hiệu điện đặt vào gọi hiệu điện thuận III LỚP CHUYỂN TIẾP P-N •TH2: (Upn < 0) • Sự di chuyển hạt mang điện đa số bị ngăn cản +khuyến khích di chuyển hạt mang điện không bảnxuất dòng điện nhỏqua khối bán dẫn từ n sang p Dòng điện ngược, hiệu điện đặt vào gọi hiệu điện ngược Ứng dụng chất bán dẫn loại p n Ứng dụng chất bán dẫn loại p n • Điốt dùng làm công tắc điện tử, đóng ngắt điều khiển mức điện áp • Vì điốt có đặc tính dẫn điện theo chiều từ a-nốt đến ca-tốt phân cực thuận nên điốt dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều  Vì điốt ứng dụng rộng rãi kỹ thuật điện điện tử Transistor So sánh bán dẫn loại n loại p Bán dẫn n • • Là bán dẫn tạp chất có hạt tải điện mang điện âm Khi pha nguyên tố có 5e hoá trị vào mẫu Silic e- thứ nguyên tử tạp trở thành e- tự tinh thể BD, giúp dẫn điện nhiệt độ thấp Bán dẫn p • Là bán dẫn tạp chất có hạt tải điện mang điện dương • Khi pha nguyên tố có 3e hoá trị vào mẫu silicmỗi nguyên tử tạp lấy e liên kết nguyên tử Silic lân cận sinh lỗ trống mang điện dương, giúp BD dẫn điện nhiệt độ thấp III LỚP CHUYỂN TIẾP P-N Đặc tuyến Vôn-Ampe lớp chuyển tiếp p-n I Đặc tuyến Vôn-Ampe lớp chuyển tiếp p-n U CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI ! [...]... electron-lỗ trống Số eletron và số lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết bằng nhau Lỗ trống Si Si Sự phát sinh các cặp electron electron – lỗ trống Si Si Electron tự do (-) Lỗ trống (+) Si Si Si Si Si Si Sự phát sinh các cặp electron – lỗ trống II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN •1 Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết: c Khi có điện trường đặt vào chất bán dẫn Gây nên dòng điện trong chất bán dẫn Si Si Si Si Si Si... Sự chuyển động của các electron và lỗ trống khi có điện trường đặt vào chất E bán dẫn • Mời các bạn và cô xem phim về chuyển động của electron trong bán dẫn tinh khiết Silic II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN 1 Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết: Vậy: • Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển động có hướng của các electron và lỗ trống II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN • Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết:... chia làm 2 loại: • i n Bán dẫn loạ • loại p n ẫ d n á B II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN 2 Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất: a Bán dẫn loại n Giả sử trong mạng tinh thể có lẫn một nguyên tử Photpho (P) II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN Electron dư trong nguyên tử P liên kết yếu với nguyên tử Si P P II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN • Mô hình mạng tinh thể bán dẫn có tạp chất P P Si Si Electron dư thừa... ìn Cấu h óm 4 n h c ộ u h t i S i cùng à o g n p lớ lectron Si có 4 e • Nguyên tử Si có 4 electron hóa trị II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN Cặp electron hóa trị dùng chung Si Si Si Si Si Si Si Si Si • Trong tinh thể, mỗi nguyên tử Si liên kết với bốn nguyên tử lân cận thông qua các liên kết cộng hóa trị II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN 1 Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết: Si Si •a MôhìnhmạngtinhthểSilic ... trị II SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN Cặp electron hóa trị dùng chung Si Si Si Si Si Si Si Si Si • Trong tinh thể, nguyên tử Si liên kết với bốn nguyên tử lân cận thông qua liên kết cộng hóa trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 dong dien trong chat ban dan, Bai 23 dong dien trong chat ban dan, Bai 23 dong dien trong chat ban dan, I. CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN, II. SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT BÁN DẪN, III. LỚP CHUYỂN TIẾP P-N

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay