MD 19

16 194 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 18:16

MODULE TH 19 TỰ LÀM DÙNG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Một định hướng quan trọng đổi mồi PPDH tiểu học động viên, khuyến khích GV khai thác sú dụng tổi đa TBDH cung cẩp, giúp cho việc giảng dạy học tập đạt hiệu cao Tuy nhiên, qua trình giảng dạy, TBDH cung cáp sẵn cho GV nhìỂu học chưa đáp úng nội dung yêu cầu cúa học chua thể yếu tổ mang tính chất trục quan sinh động cao Đây hội tạo điỂu kiện thuận lợi để GV tiểu học phát huy khả sáng tạo lĩnh vục tụ làm TBDH Đã có rẩtnhiỂu sản phẩm TBDH tự làm có giá trị sú dụng rẩt cao áp dụng phổ biến truởng tiểu học nước Mặc dù vậy, công tác tụ làm TBDH truởng tiểu học nhìỂu hạn chế ĐiỂu xuất phát tù nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau: phong trào tự làm TBDH trưởng tiểu học nhìỂu hạn chế, tâm lí e ngại GV họ có nhìỂu công việc phái lầm, họ chua có sụ hỗ trợ cần thiết việc tự làm TBDH hướng nghiên cứu chế tạo, tư vấn cần thiết tiêu chí để danh giá TBDH tụ làm, Đó nhiệm vụ cần giải mo dule nhằm hỗ trợ thúc đẩy công tác tụ làm TBDH môn học trưởng tiểu học B MỤC TIÊU - Sau học xong module này, người học cần: Hiểu trình bày vai trò, ý nghĩa nắm tiêu chí danh giá TBDH tụ làm Xây dụng hướng nghiên cứu, thục hành chế tạo sổ TBDH tụ làm môn học dựa danh mục TBDH cung cẩp Luôn có ý thúc tạo TBDH tự làm có giá trị sú dụng cao nhằm phục vụ tổt cho trình dạy học c NỘI DUNG TỈM HIỂU MỘT SÕ VÃN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẼN CỒNG TÁC Tự LÀM THIẾT BỊ DẠY HỌC Ờ TRƯỜNG TIỂU HỌC I THÔNG TIN Cơ BÀN Ý nghĩa cùa việc tự làm thiẽt bị dạy học Tụ làm TBDH phương hướng quan trọng cúa công tác giáo dục vỂ mặt sư phạm lẩn kinh tế TBDH tụ làm chúng tỏ sụ nhiệt tình, sáng tạo cúa GV HS trinh sưu tàm nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm TBDH có giá trị Quá trình làm sú dụng TBDH tụ làm học tạo động học tập tổthơn, giúp HS tập trung ý cao việc nắm kiến thúc mồi trờ nên dế dàng hơn, sâu sấc Chính sản phẩm giúp GV em HS tụ thục thrnghiệmvàrènluyệnkrnãngthục hành trình tự làm đồ dùng dạy học Thông qua đồ hình thànhkr sú dụng công cụ lao độngtổt hơn, tạo hội khám phá môi truởng xung quanh, rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, tỉ mỉ, ý thúc tổ chúc kỉ luật yêu quý thành lao động TBDH tụ làm bổ sung cho nguồn TBDH cung cáp sản xuất hàng loạt, phục vụ kịp thời yêu cầu dạy học - Tính chãt cùa thiẽt bị dạy học tự làm Công cụ kỉ thuật sản xuẩt đơn giản Sú dụng nguyên vật liệu địa phương Phục vụ thiết thục, kịp thời có hiệu cho trình dạy học Các tiêu chí đánh giá thiẽt bị dạy học tự làm Bất cú TBDH dù hình thúc cần dam bảo tiêu chí: 3.1 - Tính khoa học Đây tiêu chí Cữ bán để đanh giá TBDH Nó hiểu sau: TBDH phái dam bảo tính xác, dam bảo thông tin chủ yếu vỂ tượng, sụ vật có liên quan đến nội dung học, phán ánh rõ dấu hiệu chất cúa nội dung dạy học, giải vấn đỂ mà chương trình SGK đặt TBDH phải góp phần vào việc đổi moi PPDH không đon minh hoạ cho giáng 3.2 - Tính sư phạm Tạo chỗ dụa trục quan cho tu duy, bổ sung vổn hiểu biết để giúp HS tiếp thu kiến thúc có hiệu - Tạo điỂu kiện mờ rộng làm sâu sấc thêm nội dung học Dùng cho nhiều loại họ c 3.3 - 3.4 Tính tiện ỉợi DẾ dùng, dế thao tác Đảm bảo an toàn cho nguởi sú dụng Tính thẩm mĩ Đẹp, bỂn, gây cảm húng cho nguởi dạy nguởi học Đảm bảo vệ sinh môi truởng, tiết kiệm, Hướng nghiên cứu, chẽ tạo đõ dùng dạy học phân môn * - Truóc hết, phải công tác tụ làm TBDH tới loại hình sau đây: Sửa chũa nhũng dụng cụ hỏng Cải tiến dụng cụ cũ, dụng cụ nuồc cho phù hợp vói điỂu kiện Việt Nam Bổ sung nhũng dụng cụ mòi vào dụng cụ có, làm cho chúng trờ thành dụng cụ hoàn chỉnh sú dụng đuợc * Tổ chúc phong trào tự làm đồ dùng dạy học truởng tiểu học: Việc tụ làm TBDH cần đuợc tiến hành cách có kế hoạch, có tổ chúc, cồ phân công hợp lí Mỗi GV cần nghiên cứu, khai thác hết nhũng TBDH đuợc cung cẩp cho khổi mình, lóp mình, nhũng TBDH đuợc cung cáp dùng chung với khổi lớp khác Trên sờ đó, định kế hoạch tụ làm TBDH cho tùng học kì năm học GV dẫn HS tham gia, công việc suu tầm tranh, ảnh tù sách báo, tạp chí, lịch, sưu tàm vật, Ngoài ra, nhở GV khác truởng (GV mĩ thuật, ), cha mẹ HS (là nhũng hoạ sĩ, thợ thủ công, ) làm giúp víảụ: Suu tầm vật thật mẫu vật Bao gồm dạng sau: 4- Các vật sấy khô, ép khô như: phận cúa cây, sổ vật, số loại hoa quả, 4- Sưu tầm vật tươi sổng để trục tiếp giói thiệu giảng dạy như: cá, bướm, hoa, lá, quả, 4- Sưu tàm sổ vật thục như: dụng cụ lao động, chai, lọ, sản phẩm có dạng hình vuông, hình tròn, hình lập phương, đồ dùng điện như: dây dẫn điện, bóng điện, công tấc, nhiệt kế, la bàn, 4- Sưu tầm sổ sản phẩm tiêu biểu cúa địa phương như: thêu, đan, dệt, nhac cụ dân tộc, mô hình (nhà sàn, nhà rông, dinh, chùa, ) 4- Một sổ mẫu vật ngâm, mẫu vật ép, mẫu vật nhoi đơn giản Sim tầm tranh, ảnh: 4- Vẽ tranh vỂ dạng thời tiết, hệ quan thể, 4- Tranh, ảnh báo chí, lịch, Các hình ảnh chọn phái tiêu biểu, điển hình, có kích thước phù hợp, dam bảo cho HS quan sát, gần gũi VỒĨHS, 4- Vẽ tranh, làm tranh động: Khai thác yếu tổ động Tập đọc, KỂ chuyện, nhằm thu hút sụ ý, làm tăng húng thú học tập khơi gợi trí tò mò cúa HS Tụ ỉàm mô hình: mô hình tĩnh, mô hình động 4- Có thể sưu tàm loại mô hình có sẵn đồ chơi tre em nhu hoa quả, máy bay, ô tô, tàuhoả, 4- Dùng nguyên vật liệu bìa tông, vỏ xop, nhụa để tạo nên sản phẩm như: mô hình an toàn giao thông, mô hình làng quÊ đô thị, mô hình đồi núi, mô hình vòng tuần hoàn cúa nước thiên nhiên, Dụng cụ thí nghiệm: sú dụng loại cổc thuỹ tinh có kích thước khác nhau, nhụa, dây dẫn điện, vật thu điện, để tiến hành thí nghiệm đơn giản Sơ ẩồ: ĐỂ đơn giản hoá kiến thúc làm rõ mổi liên hệ giũa kiến thúc, GV vẽ, phóng to sơ đồ sách tự thiết kế thị, bán đồ: GV vẽ hay phóng to đồ, lược đồ hành chính, địa hình, đồ trị giói, lược đồ vỂ mật độ dân cư, phân bổ trồng, - Các bước tiên hành thiẽt kẽ thiẽt bị dạy học tự làm Tìm hiểu chương trình, nội dung môn học (bài học) Hình thành ý tường vỂ TBDH Phácthảo trao đổiýtường vỂ TBDH với người Tìm mổi liên hệ cúa TBDH với nội dung học khác, môn học khác Dụ kiến nguyên vật liệu làm TBDH Hoàn thiện TBDH II NHIỆM VỤ Nghiên cứu kĩ thông tin trên, tham khảo tài liệu SGK, tham quan sản phẩm TBDH, a b c Thảo luận nhóm nội dung sau: Việc tụ làm TBDH có vai trò ý nghĩa đổi với người GV tiểu học? Việc tụ làm TBDH cúa GV cần tiến hành cho hiệu quả? Xây dụng ý tường vỂ TBDH tự làm môn học tiểu học Đại diện nhóm trình bày, trao đổi nhằm hoàn thiện ý tường vỂ TBDHtựlàm TBDH tự làm Cần đảm bảo nhũng tiêu chí nào? Thục hành chế tạo TBDH môn học cụ thể tiểu học (có thể thục theo nhóm) III ĐÁNH GIÁ IV THÔNG TIN PHÀN HỒI Các tiêu chí danh giá TBDH tụ làm: Bất cú TBDH dù hình thúc cần dam bảo tiêu chí: Tĩnh khoa học Tĩnh su phạm lĩnh tiện lợi lĩnh thẩm mĩ Nội dung Tự LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CÁC MỒN HỌC Hoạt động 1: Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng việt I THÔNG TIN Cơ BÀN - Nghiên cứu nội dung thông tin SGK, SGV môn Tiếng Việt Tiểu học, tài liệu tham khảo có liên quan Giới thiệu sản phẩm đồ dùng dạy học tụ làm môn Tiếng Việt sinh viên GV chế tạo "Vòng quay kì diệu" 1.1 cãu tạo “Vòng quay ld diệu" có cẩu tạo rẩt đơn giản, gồm có: Đế vòng quay; Trục quay; Vòng quay: hãng chũ sổ; Tay quay; Mũi tên; Nón trang trí 1.2 Vật tiện 1.3 - nấp thùng đụng nuồc nhụa hình tròn có 2R = 40 -ỉ- 45cm làm vòng quay; vỏ hộp bánh hình tròn làm giá đỡ; ghế nhụa cũ làm đế quay; bia dài để làm băng chữ sổ; maycr xe đạp cũ làm đế quay; vỏ hộp sữa bò làm mũi tên tay quay; Gìẩy đỂ can trắng, đỂ can màu; Óc vít, hãng dính Quy trình tàm "Vòng quay kì diệu" Dùng vít gắn cổ định nấp thùng đụng nuồc với mayơ vỏ hộp bánh gắn ghế nhụa làm vòng quay đế vòng quay NỔĨ2 tấmbìa uổn thành vòng tròn, dán chũ sổ lên vòng tròn để tạo thành hãng sổ hay hãng chũ, gắn cổ định chúng với vòng quay Trang tri xung quanh đế vòng quaybằnggiáy mầu cácbônghoatrangtrí Cất miếng đỂ can trắng thành hình tròn có R = 19cm, cắt khuyết phần uổn thành hình chóp nón; trang trí nón hoạ tiết cho vòng quay thêm sinh động Cất vỏ hộp sữa bò thành miếng hình chũ nhật, uổn thành hình hộp chũ nhât đáy gắn vói mặt cửa vòng quay để làm tay quay Cất mũi tên vỏ hộp sữa, dán đỂ can màu đỏ gắn vào đế vòng quay vít nhỏ 1.4 ứng dụng GV sú dụng tất môn học: Toán, Tiếng Việt, Tụ nhiên Xã hội, tiết sinh hoạt tập thể tất lớp 1,2,3,4, * Môn Tiếng Việt Tiếng Việt lớp (phần âm): GV thay ô sổ ô chũ ghi âm Khi mũi tên vào chũ nào, nguởi quay vòngphải đọc tiếng chứa âm Mũi tên ô chũ G, HS đọc tiếng chứa âm G nhu: ga, gò, gân, gủi, gù, GV gắn chũ cái, ví dụ chũ B vào phần duồi cửa mũi tên N ếu mũi tên dùng lại ô chũ E, HS ghép đuợc tiếng: bé, bẹ, be, be, bẽ Với cách làm này, GV lóp sú dụng “Vòng quay kì diệu" để củng cổ cho HS vỂ cách ghép âm để tạo tiếng Các ôn tập Tiếng Việt lớp (phần vần): GV thay ô chũ ghi âm ô vần: ai, ui, ui, ôi Mũi tên ô vần ai, HS đọc lớn tiếng vần ai: bài, bai, gái, Mũi tên ô vần ôi, HS đọc lớn tiếng vần ôi: ổi, lội, tôi, GV gắn chữcáĩ, ví dụchữ B vàophầndưcii cúamũitên Nếu mũi tên dừng lại ô vần an H s - ghép tiếng cúa vần kết hợp với chữ như: ban, bàn, bạn, bán, Vơi cách làm này, GV lớp sú dụng “Vòng quay ld diệu" để củng cổ cho HS vỂ cáchghép âm vói vần để tạo tiếng Dạy Luyện tù câu lớp 2,3,4, GV viết “Câu kể Ai làm gì", “Câu kể Ai nào", “Câukể Ai gì", “Câu hỏi", “Câu khiến" để yêu cầu HS quay vòng đặt câu Dạy Luyện tù câu lớp 4, GV viết vào hãng giấy trắng: “Từ đơn", “Từ ghép", “Từ láy" yêu cầu HS quay vòng, tìm tù Các òn tập Tiếng Việt lớp 4, lớp 5: GV gan vòng chữ in hoa Khi mũi tên vào chữ nào, người quay vòng phái đọc thành ngữ hay tục ngữ bất đầu chữ VD: Mũi tên ô chữ G, HS đọc: Gan vàng Mũi tên ô chữ L, HS đọc: Lá lầnh đùm rách * Môn Toàn: Các òn tập Toán lớp 1: GV dùng hãng chữ sổ quy ước với HS: mũi tên dừng lại ô sổ màu đỏ, HS đọc báng cộng 9; mũi tên dừng lại ô sổ màu sanh, HS đọc bảng trù Các òn tập Toán lớp 2, lớp 3: GV dùng hãng chữ sổ quy ước VỚĨHS: mũi tên dừng lại ô sổ màu đỏ, HS đọc bảng nhân 5; mũi tên dừng lại ô sổ màu sanh, HS đọc báng chia GV gan sổ, ví dụ sổ dẩu phép tính, dấu 4- vào phần cúa mũi tên Nếu mũi tên dừng lại ô sổ HS cần thục phép tính: 4-5 = ? Với cách làm này, GV lớp sú dụng “Vòng quay kì diệu" để củng cổ phép tính cộng, trù cho HS (Có thể làm tương tụ với phép tính nhân, chìa) Dạy họcToánlớp 4: GV sú dụngvòng quay để dạytrong bài: “Đ ọ c, viết s ổ có nhìỂu chữ s ổ", “Đọ c viết phâns ổ", cộng, trù, nhân, chia phân sổ đơn giản (khi GV thay sổ thích hợp) * Cẩcmônhọcvètụnhĩênvàxâhội: Nếu thay ô hình ảnh vật như: chó, trâu, lợn, gà, GV lớp 3, 4, sú dụng vòng quay để yêu cầu HS đọc thành ngữ, tục ngữ có tên vật tiết luyện tù câu hoạt động tập thể Ví dụ mũi tên vào tranh trâu, HS đọc: Trâu ta ăn cỏ đồng ta; Trâu buộc ghét trâu ăn; Yếu trâu khoe bò; Ruộng sâu trâu náì không gái đầu lòng; Dạy Tụ nhiên Xã hội lớp 3, GV thay vòng sổ ô: động vật sổng cạn, động vật nước, động vật vừa sổng cạn vừa sổng nước Mũi tên vào ô nào, HS kể tên động vật Dạy Lịch sú lớp 4, GV sú dụng vòng quay để giới thiệu tiến trình lịch sú Việt Nam từ buổi đằu dụng nước đến thòi nhà Nguyên Lúc này, GV thay ô ô chữ có tên: thòi Vua Hùng, nhà Đinh, nhà TiỂn LÊ, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, LÊ Sơ, nhà Mạc, LÊ Trung Hưng, nhà Nguyên Dạy Lịch sú lớp 5, GV sú dụng vòng quay để giới thiệu tiến trình lịch sú Việt Nam tù thòi nhà Nguyên đến nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đời Dạy Khoa học lớp 4, GV thay ó chữ tranh rau tranh vật cung cáp chất dinh dưỡng để giới thiệu vỂ nguồn cung cáp vìtamin, chất dạm, chất béo Lưu ý: GV dán cổ định băng đỂ can trắng để sú dụng, GV viết chữ sổ phù hợp với dạy cúa xoá cách dế dàng Tuỳ thuộc vào khả khai thác cúa GV, “vỏng quay kì diệu" giúp GV dạy nhìỂu khác * Hình ảnh cảc sản phẫm Íĩíơng tự: - Bánh xe học vần: Bảng quay ghép vần: Tranh động 2.1 "Ba điều ước" (Tiẽng việt ỉớp 3) * * - Cấu tọo Tranh vẽ; Khung gỗ; Giá đỡ Vật liệu: Giấy AO; Hộp màu; Gỗ làm khung giá đỡ; Dây * úhgdựng Búc tranh đuợcsú dụng “Ba điều uớc" - Tiếng Việt lớp Yếu tổ động búc tranh “Ba điỂu uồc” đuợc thể qua hình ảnh ông Bụt đuợc kéo lên tù phía sau búc tranh nỂn Đây chi tiết động nhẩt đuợc thể mang lại yếu tổ bất ngờ khiến HS vô húng thú * * - Cấu tạo: Tranh vẽ; Khung tranh; 03 nhân vật: Tôm càng, cá Con, cá Lớn (cá dữ); Một s ổ chi tiết trang txí: rong biển, phiến đá, cỏ, Nam châm Vật liệu: Gìẩy AO vẽ tranh nỂn; Miếng tôn kích thước 50 X 70cm, bỂ mặt phái phang để dán tranh nỂn; Bìa cúng để cắt nhân vật, hoạ tiết trang trí: rong biển, phiến đá, cỏ, vĩỂn khung tranh, N ẹp gỗ làm khung tranh; Nam châm to dùng để dính dĩ chuyển nhân vật bỂ mặt miếng tôn * ủhgẩụng: Dùng để dạy “Tôm cá Con" - Tập đọc lóp Có thể sú dụng để giói thiệu, giải nghĩa từ khó MÕ hình 3.1 Mô hình trường em * * - Cữu tạo: Mô hình trưởng; Mô hình cầu trượt, bể bơi, sân bóng, Tranh nỂn cổi; Mô hình em HS; Đế xop Vật liệu: Xop; Bìa cúng; * Hộp màu; Dây thép; Gìẩy màu ủhgẩụng: Qua “Mô hình trưởng em" nhằm giáo dục HS: Nâng cao nhận thúc cúa thiếu nhĩ việc giũ gìn môi trưởng, hiểu biết vỂ nhũng tác động nguy hại cúa ô nhìếm môi trưởng đổi vói súc khoe người Tù tích cục tham gia nhũng hoạt động có ý nghĩa thiết thục nhằm bảo vệ môi trưởng, nhẩt truởng học Tạo thói quen, hành vĩ úng xử tổt đổi vói môi truởng, tham gia chương trình sây dụng Truông học thân thiện- HS tích cục cúa đội viên, nhi đồng - Giáo dục môi trưởng cho HS thông qua giở học lóp có sú dụng mô hình môn học như: Tiếng Việt, Tụ nhiên Xã hội, 3.2 Mô hình hõ Gươm (Tập đọc ỉớp 1) * cấu tạo: Để xop; Mô hình tháp rùa; ĐỂn Ngọc Sơn, cầu Thê Húc; Cây cổi, hoa lá, * Vật liệu: Xop kích thước 60 X SO cm; Bìa cúng; Cây hoa nhụa; Hộp màu * ủhgẩụng: Mô hình Hồ Gươm có rẩt nhiều úng dụng Khi dạy, GV giói thiệu cách ngắn gọn đầy đủ sau: Tuy không phái hồ lớn nhẩt thủ đô, song Hồ Guơm gắn lìỂn vói sổng tâm tư cúa nhiều người Hồ nằm trung tâm quận vòi khu phổ cổ chât hẹp, mờ khoảng không đủ rộng cho nhũng sinh hoạt vãn hoá địa Hồ có nhiều cảnh đẹp nhu: Tháp Rùa, ĐỂn Ngọc Sơn, Tháp But, Và thế, hồ gắn vói huyền sú, biểu tượng khát khao hoà bình (trả gươm cầm bút), đúc vãn tài võ trị cúa dân tộ c (thanh kiếm thiêng nơi đáy hồ tháp bút viết lên trời sanh) * cấu tạo: Trụ gỗ quay; 04 tán xổp vẽ phong cánh mùa; 01 tán xổp làm đế; Các hoạ tiết trang trí phong cánh mùa * - Vật liệu: xổp trắng 5cm kích thước X lm; xổp trắng 7cm kích thước X lm; Giẩy màu: 04 màu; Đất nặn: 05 hộp; Bìa cúng (xổp nhyamỂm); Hộp màu; Đế gỗ kích thuốc 20 X 20cm; Thanh dài20cm * ủhgẩụng: - Mô hình bổn mùa đuợc sú dụng trongphân môn Tập đọc cúa môn Tiếng Việt lớp - Ngoài ra, GV sú dụng môn học vỂ tự nhiên xã hội vói nội dung: 4- Giới thiệu vỂ đặc trung cúa mùa năm 4- Giải thích lí có mùa, thời gian cúa tùng mùa năm không giổng II NHIỆM VỤ Đọc thông tin quan hình ảnh vỂ sản phẩm đồ dùng tự làm Nhận xết theo nhóm vỂ tùng đồ dùng dạy học (ý tường, chất liệu, hình thúc thể hiện, giá trị sú dụng, hiệu giở dạy cụ thể) III ĐÁNH GIÁ Thục hành tự làm đồ dùng dạy học thuộc phân môn cửa môn Tiếng Việt tiểu học Thục hành sú dụng sản phẩm học cụ thể đua nhũng danh giá, nhận xét vỂ giá trị sú dụng cúa chúng Hoạt động Hướng dẫn tự làm đồ dùng dạy học môn Toán I THÔNG TIN Cơ BÀN - Nghiên cứu nội dung thông tin SGK, SGV môn Toán tiểu học, tài liệu tham khảo cồ liên quan Giới thiệu sản phẩm đồ dùng dạy học tụ làm môn Toán sinh viên GV chế tạo: Độ sàn phẩm vật vã loại quà - * cấu tạo: hết súc đơn giản * Vật liệu: Bìa cúng (gĩẩy đỂ can); Vỏ hộp sữa chua, nấp chai Lavĩe; Các tở lịch cũ; Dây thép mềm; Hồ dán * ủhgẩụng: Cò ứiể sú đụng dạy học nội đung môn Toán cấc lóp 1,2,3 nhu: 4- NhiỂu hơn, hơn; 4- Hình thành sổ tự nhiên; 4- Phép cộng, phép trù không nhớ (có nhớ) phạm vĩ 10, 100, Ngoàĩra, Vũibộ sảnphẩmnày, GV mờrộngvà phát triển để tạo sản phẩm mẫu cho HS quan sát dạy môn Thủ công- Kĩ thuật Dùng làm dụng cụ để thục chơi trò chơi Cây hình thành sỡ phép tính * Cấu tạo: Tần bảng trắng; * - Thân cây, (bông hoa); The sổ (phép tính, chũ hay vật) Vật liệu: Bảng íormìca trắng kích thuốc l x l , 5m; Bìa xổp mềm màu làm thân, lá, hoa; Tán mica đuợc cắt thành miếng nhỏ kích thuốc X 15cm X 5cm; - Bìa cúng vẽ hình vật * ủhgẩụng: - Trong môn Toán, sú dụng nội dung: 4- Hình thành sổ; 4- Phép cộng, phép trừ; 4- NhiỂu hơn, 4- Thêm, bớt, - Trong môn Tiếng Việt, sú dụng phân môn: 4- Học vần: giúp HS hiểu nắm ý nghĩa cúa tù mẫu, câu mẫu, 4- Luyện từ câu: tổ chúc sổ trò chơi nhằm củng cổ hay mờ rộng vổn tù cho HS - Trong môn học vỂ tụ nhiên xã hội: Khi học nội dung Thục vật, Động vật, cần bổ sung thêm chi tiết nhu sổ vật, loại quả, GV hoàn toàn thục đuợc - Các hoạt động giáo dục: GV sú dụng tán bảng nhũng chi tiết nhu hoa để làm bảng theo dõi thi đua hoạt động, - Ngoài ra, GV sú dụng môn học khác nhu: Tiếng Anh, Thủ công- Kĩ thuật * cấu tạo: Bảng trắng; Bộ số; Bộ dẩu X , : ; Bộ the chữ: cộng, trù, nhân, chìa * Vật liệu: Bảng íòrmĩca trắng kích thước 1,2 X l,2m; Tán mĩca cắt thành miếng có kích thước X 15cm; Bìa cúng màu xanh để in sổ dẩu, sau ép plastĩc; Các miếng dính gắn cổ định bảng formìca * ủhgẩụng: Được sú dụng hình thành phép tính, bảng cộng, trù, nhân, chia sổ hạng Đàng đa * * - * Cấu tạo: Bảng chia thành 100 ô vuông có kích thước nhau; Bộ số; Bộ hình học phẳng; Bộ the chữ cáì Vậtỉiệu: Bảng kích thước X lm; Gìẩy đỂ can màu; Mica cắt tạo thành the sổ, the chữ, hình học phang; Nâm châm gắn vào chi tiết sau the s ổ, the chữ, hình họ c phang úhgdựng Được sú dụng hình thành phép tính, bảng cộng, trừ, nhân, chia sổ hạng tù đến 10; hình thành khái niệm phân số phép tính cộng, trù hai phân sổ mẫu sổ hay khác mẫu sổ, Dùng để biểu diên giới thiệu mô hình hình học phẳng, dạy học nội dung có liên quan tính chu vĩ, diện tích cúa hình cho HS hết súc trục quan dế thao tác Kết hợp vói the chữ để dạy học nội dung vỂ học vần, trò chơi ghép chữ, II NHIỆM VỤ Đọc thông tin quan hình ảnh vỂ sản phẩm đồ dùng tự làm Nhận xét theo nhóm vỂ tùng đồ dùng dạy học (ý tường, chất liệu, hình thúc thể hiện, giá trị sú dụng, hiệu giở dạy cụ thể) III ĐÁNH GIÁ Thục hành Thục hành tụ làm đồ dùng dạy học môn Toán tiểu học sú dụng sản phẩm học cụ thể đua danh giá, nhận xét vỂ giá trị sú dụng cúa chúng Hoạt động Tự làm đồ dùng dạy học môn học vẽ tự nhiên xã hội I THÔNG TIN Cơ BÀN - Nghiên cứu nội dung thông tin SGK, SGV môn học vỂ tụ nhiên xã hội tiểu học, tài liệu tham khảo có liên quan Giới thiệu sán phẩm đồ dùng dạy học tự làm môn học vỂ tự nhiên xã hội tiểu học GV sinh viên chế tạo: Bộ tranh sưu tầm môn Tự nhiên xã hội * * - Cấu tạo: Bộ sưu tập vỂ hình ảnh cửa vật, cổi có chương trình học môn Tụ nhiên Xã hội * Vật liệu: Tranh, ảnh sưu tàm từ sách báo, ; Gìẩy bìa cúng; Hồ dán ứng đựng: Đây hình thúc tụ làm TBDH cách nhanh nhẩt đạt hiệu rẩt cao Sơ đo vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhò * Cấu tạo Bảng íòrmìca trắng: B Ên vẽ phần tĩnh cúa s đo, b ên bao gom: mạch điện bo mạch điện tủ; công tấc; đèn LED; dây dẫn * Vật liệu: Tương tụ * úngảựng Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhỏ sú dụng để giảng dạy chương trình môn Tụ nhiên Xã hội lớp dạy vỂ hệ tuần hoàn máu sú dụng bảng điện thay tranh vẽ với sụ luu chuyển liên tục cúa dòng điện (mô dòng máu) mạch để giải sổ vấn đỂ tồn tranh vẽ So đồ vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhỏ đuợc thiết kế sú dụng mạch điện nháy để thể đuợc sụ luu chuyển cúa dòng máu theo chiỂu sác định Đồng thời vói bo mạch điện tủ đuợc thiết kế hoạt động ngất quãng tùng giai đoạn, công tấc chiỂu để thay đổi tổc độ có tác dụng giúp HS chủ động việc tiếp thu học Sú dụng so đồ vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhỏ dòng điện giúp HS khai thác đuợc kỉ năng: quan sát, phân tích, nhận xết, tổng hợp vấn đỂ để rút kiến thúc mồi HS phân biệt rõ hai vòng tuần hoàn lớn - nhỏ thể sụ luu chuyển cúa máu hai vòng tuần hoàn Cũng qua mó hình này, GV thiếtkế hoạt độngtrò chơi vận dụng học nhu: ghép cácthe chũghisẵntêncácbộ phận vào sơ đồ cho phù hợp, thi sác định nhanh đuởng cúa máu hệ tuần hoàn, Mô hình Nhà máy thuỳ điện Hoà Bình * * Cấu tạo: Mô hình không gian chiỂu đuợc làm gỗ, sop, dây điện bóng đèn Ngụỵên ỉíhoạtổộng Nuồc đuợc đổ vào bình nhụa (đặt mô hình) chảy vào làm quay tua-bin tạo dòng điện dẫn đến hai dãy nhà có lap hệ thống điện Nước sau tạo dòng điện chảy theo dòng bình nhụa phía tiếp tục lại chảy vào làm quay tua-bin thành vòng tuần hoàn * * - Phuơng phảp sửảựng Dạy Tập đọc lớp “Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà": Giới thiệu Nhà máy thuỹ điện Hoà Bình sây dụng sông Đà Dạy Lịch sú lớp “Xây dụng nhà máy thuỹ điện Hoà Bình": Mô tả lại trình sây dụng nhà máy nguyên lí hoạt động cúa H s biết sổ phận cúa nhà máy thuỹ điện Dạy Khoa học lóp “Sú dụng lượng nước chảy": HS biết úng dụng cúa lượng nước chảy để tạo nguồn điện phục vụ sản xuất đòi sổng cúa nhân dân Dạy địalílop “Sôngngòi": Giới thiệu hệ thổng sông ngòi cúa nước ta MÔ hình "Tháp dinh dưỡng" - Tự nhiên xã hội lớp Cấu tạo: 01 đế quay; mặt kính ghép lại chia thành tầng; Các sản phẩm như: hoa quả; loại lương thục gạo,ngô, khoai, sấn, loại thịt, ; 01 mặt gỗ tròn * * Vậtỉiệu: Đẻ quay làm trục sất; Kính; Hoa loại lương thục làm tù nhụa mểm ủhgẩụng: Được sú dụng thúc Bài 7: “Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thúc ăn?” - Khoa học lóp - Ngoàĩra, sú dụng Bài 34,35: òn tập Kiểm tra phàn trò chơi “Ai nhanh, - Hoàn thiện tháp dinh dưỡng” Vơi đồ dùng này, HS trục tiếp tiếp xúc vói hình ảnh sinh động, trục quan, tạo nên sụ húng thú học tập cho HS HS huy động vổn hiểu biết kinh nghiệm sổng cúa để biết thúc ăn cần ăn đủ, thúc ăn cần hạn chế, - Mô hình "Giao thông đô thị" * Ý tường: Vấn đỂ an toàn giao thông đường vấn đỂ rẩt nóng toàn xã hội nói chung trưởng học nói riêng Các học vỂ an toàn giao thông đường dã đua vào dạy sách Tụ nhiên Xã hội, Đạo đúc Ngoài ra, giảng dạy tiết sinh hoạt ngoại khoá, giở hoạt động tập thể cửa toàn trưởng, thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đuởng bộ” Mô hình giao thông- đô thị phù hợp vói mục đích nội dung dạy học vỂ giao thông đô thị • Vậtỉiệu: Mô hình làm tù bìa cúng X)ổp, chắn, dĩ chuyển dế dàng mà không bị hỏng Gồm khu nhà, quan hành chính, đường giao thông, cột đèn giao thông biển báo giao thông Mô hình làm khổ bìa AO tách làm mảnh, thuận tiện cho GV tiến hành hoạt động dạy học GV chia HS thành nhóm cho nhóm thao tác vòi mô hình nhỏ Mô hình nhỏ sau tách rời dam bảo có ngã ba ngã tư để HS gắn biển báo cột đèn giao thông theo yêu cầu cúa GV ghép lại thành mô hình lớn cần thiết Ngoài ra, mô hình nhỏ đám bảo có đơn vị hành khu dân cư cho HS học vỂ đô thị Sau nhóm HS tìm hiểu vỂ quanhầnh chính, vănhoá, giáo dục, GVsẽ ghép mô hình nhỏ lại thành mộtthể thống nhẩt vàtổnghợp ý kiến cúa HS để dạy “Tỉnh (thành phổ) nơi bạn sổng" Mô hình có tính úng dụng rẩt cao sú dụng rẩt nhiều học từ lớp đến lớp rẩt nhiều môn Bộ đồ dùng GV sú dụng: Trong giở sinh hoạt ngoại khoá vỂ An toàn giao thông đường (tù lớp đến lớp 5) Môn Tụ nhiên Xã hội: 4- Tụ nhiên Xã hội lớp 1: • Bài 12: Nhà • Bài 19: Cuộc sổng xung quanh • Bài 20: An toàn đường học • Bài21:Òntập 4- Tụ nhiên Xã hội lớp 2: • Bài 19: Đường giao thông • Bài 20: An toàn phương tiện giao thông • Bài 21: Cuộc sổng xung quanh • Bài 22: Cuộc sổng xung quanh • Bài23: òn tập 4- Tụ nhiên Xã hội lớp 3: • Bài 27 - 2S: lính (thành phổ) nơi bạn sổng • Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc • Bài 32: Làng quÊ đô thị • Bài 33: An toàn xe đạp - Môn Tiếng Việt: 4- Tiếng Việt (Tập 1): chủ điểm: Thành thị nông thôn 4- Bài tập đọc: Âm thành phổ * * Mô hình Vòng tuần hoãn cùa nước tự nhiên cấu tạo: Tấmxop dày 7cm vẽ mô tả ao, hồ, sông, suổi, Các chi tiết như: cây, đồi núi, đám mây, nhà cửa, sổ mũi tên hướng, Vật liệu: Dây thép; Hộp màu; Hồ dán * ủhgẩụng: Mô hình “Vòng tuần hoàn cúa nước tự nhiên” sú dụng bài: Sụ tạo thành mây, mua; Vòng tuần hoàn cúa nước tự nhiên o p K58 * * MÔ hình Bề mặt lục địa Cấu tạo: Có phần chính: 01 tán bìa cúng làm đế; 01 tấmxổp; Phần núi, phần s ông, phần đất đai Vật liệu: * - Xop; Keo sữa; Gìẩy vệ sinh; Màu nước Cách làm: Bước 1: Cất tán xop có kích thước 40 X 60cm Bước 2: Dùng keo gắn miếng xổp vói tán bìa cúng Bước 3: xế nhỏ giấy vệ sinh, trộn keo sữa đấp lên thành núi, sông, đẩt lìỂn theo ý muổn Bước 4: Tô màu lên phần núi, sông, nước cho phù hợp Trang trí cổi, vật, cho phù hợp * ủhgẩụng: Dùng để dạy học môn học tự nhiên xã hội: Bài 66: BỂ mặt Trái Đất (Tv nhiên Xã hội lớp 3) Câu hỏi khai thác kiến thúc tù mô hình: mô hình chỗ đất, chỗ nước? Bài 67,68: BỂ mặt Lục địa: Câu hỏi khai thác kiến thúc tù mô hình: 4- Chỉ trênmô hình chỗ mặt đất nhô cao, chỗ bằngphang, chỗ có nước? 4- Nuồcsuổi, nước sông thưởng chảy đâu? 4- Trong mô hình, phần thể đồi, núi? 4- NÊU sụ khác đồi núi 4- BỂ mặt đồng cao nguyên giổng điểm nào? Trong môn Tiếng Việt lớp 1: Bài 54 (tập 1): phần luyện nói vỂ rùng, thung lũng, suổi, đèo Trong phân môn Khoa học lóp 4: Bài 37: Tại có gió? Câu hỏi khai thác tù mô hình: Hãy giải thích ban ngày gió từ biển thổi vào đẩt liỂn ban đêm gió tù đẩt liỂn thổi biển? II NHIỆM VỤ Đọc thông tin quan sát hình ảnh vỂ sản phẩm đồ dùng tụ lầm Nhận xết theo nhóm vỂ tùng đồ dùng dạy học (ý tường, chất liệu, hình thúc thể hiện, giá trị sú dụng, hiệu giở dạy cụ thể) III ĐÁNH GIÁ Thục hành tụ làm đồ dùng dạy học môn học vỂ tự nhiên xã hội tiểu học Thục hành sú dụng sản phẩm học cụ thể đua nhũng danh giá, nhận xét vỂ giá trị sú dụng cúa chúng Hoạt động 4: Tự kiểm tra, đánh giá Đánh giá sau học xong module: Bài tập ỉ: Hãy nêu nhũng tiêu chí danh giá TBDH tụ làm Bài tập 2: Khi thiết kế TBDH tự làm, chứng ta thục theo hướng nào? Bài tập 3: Thục hành thiết kế TBDH môn học Tụ nhiên Xã hội, Toán hay Tiếng Việt nêu úng dụng [...]... sinh hoạt ngoại khoá vỂ An toàn giao thông đường bộ (tù lớp 1 đến lớp 5) Môn Tụ nhiên và Xã hội: 4- Tụ nhiên và Xã hội lớp 1: • Bài 12: Nhà ờ • Bài 19: Cuộc sổng xung quanh • Bài 20: An toàn trên đường đi học • Bài21:Òntập 4- Tụ nhiên và Xã hội lớp 2: • Bài 19: Đường giao thông • Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông • Bài 21: Cuộc sổng xung quanh • Bài 22: Cuộc sổng xung quanh • Bài23: òn ... 4- Tụ nhiên Xã hội lớp 1: • Bài 12: Nhà • Bài 19: Cuộc sổng xung quanh • Bài 20: An toàn đường học • Bài21:Òntập 4- Tụ nhiên Xã hội lớp 2: • Bài 19: Đường giao thông • Bài 20: An toàn phương... quanh đế vòng quaybằnggiáy mầu cácbônghoatrangtrí Cất miếng đỂ can trắng thành hình tròn có R = 19cm, cắt khuyết phần uổn thành hình chóp nón; trang trí nón hoạ tiết cho vòng quay thêm sinh động
- Xem thêm -

Xem thêm: MD 19 , MD 19 , MD 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay