Tư tưởng triết học hồ chí minh

3 170 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 13:24

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, kế thừa phát triển giá trị văn hoá dân tộc Trong có giá trị tiêu biểu: Một là, Chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước hình thành cho dân tộc Việt Nam giá trị truyền thông phong phú, bền vững Đó ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, tự lực, tự cường, yêu nước…tạo động lực mạnh mẽ đất nước Hai là, tinh thần nhân nghĩa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương Ba là, truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào mình, tin vào tất thắng chân lý nghĩa Bốn là, truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá bên làm giàu cho văn hoá Việt Nam Chính nhờ tiếp thu truyền thống mà Hồ Chí Minh tìm thấy đường cho dân tộc ta Người viết: “Lúc đầu chủ nghĩa yêu nước chưa phải chủ nghĩa cộng sản giúp tin theo Lênin theo Quốc tế III” Chủ tịch Hồ Chí Minh có tư tưởng triết học phong phú sâu sắc độc đáo, thể nhiều viết Người, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh xem xét nhiều góc độ khác nhau, dù góc độ thấy tư tưởng vừa mang sắc thái thâm tuý triết học phương Đông, lại vừa có tính khúc triết, lý, đại triết học phương Tây Ví dụ: tư tưởng “không có quý độc lập tự do” chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam nhận thấy trình độ khái quát cao tư tưởng “một dân tộc độc lập quốc gia có chủ quyền” tư tưởng truyền thống Việt Nam: người cộng sản nhìn thấy thân triết học Mác-Lênin Trong hàng loạt tư tưởng triết học Hồ Chí Minh người thấy lên rõ giá trị nhân văn đặc sắc dân tộc Việt Nam tư tưởng triết học sâu sắc Khổng Tử, Mặc Tử, Phật giáo, Thiên chúa giáo, triết học khai sáng Pháp đặc biệt tư tưởng tư tưởng nhân đạo cao triết học Mác-Lênin Ở tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chủ tịch Hồ Chí Minh, có phép biến dịch triết học phương Đông lại có phép biện chứng vật triết học Mácxít….có thể nói nhiều giá trị triết học nhân loại lịch sử chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết, kế thừa vận dụng sáng tạo nhờ mà nâng chúng lên trình độ mới, ngang tầm thời đại mà hướng tới tương lai Nói Hồ Chí Minh nhà thơ Xô viết Oxip Manđernxotam viết “từ Nguyễn Ái Quốc toả văn hoá, văn hoá Châu Âu, mà có lẻ văn hoá tương lai…”, nhiều nhà hoạt động tiếng phong trào cộng sản giới, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, xã hội, văn học, triết học… đánh giá chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lý luận vĩ đại, mà tên tuổi mãi gắn bó với hành động cao ước mơ cao quý nhân loại chân lý lịch sử… Ở Việt Nam, hệ thống triết học, ông cha ta có khái quát triết lý, mang tính triết học, thể tư tưởng văn hoá dân gian, thơ văn Lý, Trần tác phẩm nhà tư tưởng văn hoá nhà Trần, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Phan Bội Châu….xuất phát từ nhu cầu đoàn kết dân tộc, thơ văn nhà Lý Trần ý đề cao tinh thần khoan dung, hoà mục: “nhật, nguyệt tịnh minh, hữu sở chiếu” (mặt trời mặt trăng chiếu sáng, có cách chiếu riêng) Ý nói: mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng chiếu ban đêm, hai cần thiết cho sống người, không nên đề cao mà phủ nhận kia) Nguyễn Trãi viết: “phúc chu, thuỷ tín dân tín thuỷ” (lật thuyền biết sức dân nước) Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận thức rằng: Cổ lai, quốc dĩ dân di Đắc quốc ưng tri dắc dân (Xưa nước lấy dân làm gốc Được nước nên biết lòng dân) Còn Phan Bội Châu lại ý nhiều đến phạm trù “thời” triết học phương Đông (thời cơ, thời vận, thời thế) Ông viết: phàm việc thiên hạ không đương nỗi chữ thời Thời chưa đến mà vội làm trái trời, thời đến mà không làm khinh trời” Phải theo thời không ỷ lại chờ thời mà phải biết chủ động tạo nên thời thế, ông kêu gọi: “sinh thời phải xoay nên thời thế” Nói cách khác, Phan Bội Châu khẳng định phải biết xử lý đắn mối quan hệ nhân tố khách quan nhân tố chủ quan Chịu ảnh hưởng quan niệm Hồ Chí Minh viết: Lạc nước hai xe đành bỏ phí Gặp thời, tốt thành công Hồ Chí Minh từ khái quát giàu tính triết lý cha ông sử dụng giới quan phương pháp chủ nghĩa Mác-Lenin để tổng kết, rút phương pháp luận triết học để đạo việc hoạch định đường lối chiến lược, sách lược cho thắng lợi cách mạng Việt Nam Đặc điểm lớn tư người Việt Nam tư thực tiễn, luôn xuất phát từ nhu cầu, lợi ích dân tộc để giải vấn đề cấp bách đặt đời sống thực tiễn đất nước Vì người Việt xưa bàn đến vấn đề vũ trụ quan Trong lĩnh vực triết học bình diện người Việt Nam quan tâm nhiều đến phần chuẩn mực đạo đức, phần hành đạo, nhằm đòi hỏi ứng xử kịp thời người trước biến cố xã hội xung đột đạo đức Đặc điểm để lại dấu ấn sâu sắc tư tưởng triết học Hồ Chí Minh: dị ứng với giáo điều, không sa vào tranh luận lý thuyết tuý, thiên hành động thực tiễn người, mà hành động lại cần đến vai trò phương pháp luận, đạo đức-bởi đạo đức xưa coi triết học thực tiễn ... Nam, hệ thống triết học, ông cha ta có khái quát triết lý, mang tính triết học, thể tư tưởng văn hoá dân gian, thơ văn Lý, Trần tác phẩm nhà tư tưởng văn hoá nhà Trần, Chu Văn An, Nguyễn Trãi,... hội, văn học, triết học đánh giá chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lý luận vĩ đại, mà tên tuổi mãi gắn bó với hành động cao ước mơ cao quý nhân loại chân lý lịch sử… Ở Việt Nam, hệ thống triết học, ông... kịp thời người trước biến cố xã hội xung đột đạo đức Đặc điểm để lại dấu ấn sâu sắc tư tưởng triết học Hồ Chí Minh: dị ứng với giáo điều, không sa vào tranh luận lý thuyết tuý, thiên hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng triết học hồ chí minh, Tư tưởng triết học hồ chí minh, Tư tưởng triết học hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay