nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí)

192 251 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 11:38

... thuật ngữ nói chung việc nghiên cứu phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ nói riêng nhiều tác giả nước nghiên cứu Tuy nhiên, việc vào Nghiên cứu phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên. .. tư liệu nghiên cứu 5.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận án hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt Xét theo bậc cấu tạo phương diện cụ thể thuật ngữ, luận án nghiên cứu: - Phương. .. Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc từ - Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc ngữ 5.2 Tư liệu nghiên cứu Ở Việt Nam, có nhiều từ điển KHTN song ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí) , nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí) , nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay