nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí)

192 262 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 11:38

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng tư liệu nghiên cứu Đóng góp luận án 7 Bố cục luận án Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái niệm thuật ngữ 1.2 Thuật ngữ văn .12 1.3 Phân biệt thuật ngữ danh pháp khoa học .19 1.4 Phương châm xây dựng thuật ngữ khoa học tiếng Việt 21 1.5 Về hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tình hình nghiên cứu Việt Nam 27 1.6 Phương thức cấu tạo thuật ngữ 34 1.7 Tiểu kết chương .37 Chương PHƯƠNG THỨC VÀ MÔ HÌNH CẤU TẠO THUẬT NGỮ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở BẬC TỪ 39 2.1 Quan niệm từ - từ điển kiểu loại cấu trúc từ tiếng Việt .39 2.1.1 Quan niệm từ - từ điển 39 2.1.2 Các kiểu loại cấu trúc từ tiếng Việt .40 2.2 Thành tố cấu tạo thuật ngữ cấp độ từ 42 2.2.1 Thành tố sở 43 2.2.2 Thành tố trực tiếp 43 2.3 Quan niệm mô hình cấu tạo từ phạm vi khảo sát 44 2.3.1 Quan niệm mô hình cấu tạo từ 44 2.3.2 Phạm vi khảo sát 45 2.4 Thuật ngữ khoa học tự nhiên từ ghép 47 2.4.1 Khái niệm từ ghép .47 2.4.2 Thuật ngữ khoa học tự nhiên từ ghép đẳng lập 50 2.4.3 Thuật ngữ khoa học tự nhiên từ ghép phụ 59 2.5 Các mô hình sản sinh thuật ngữ 73 2.5.1 Quan niệm sản sinh .73 2.5.2 Những mô hình có sức sản sinh lớn 75 2.6 Tiểu kết chương .85 Chương PHƯƠNG THỨC VÀ MÔ HÌNH CẤU TẠO THUẬT NGỮ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở BẬC NGỮ 88 3.1 Giới hạn khái niệm nội dung khảo sát 88 3.1.1 Giới hạn khái niệm 88 3.1.2 Nội dung khảo sát 89 3.2 Thuật ngữ khoa học tự nhiên có cấu tạo danh ngữ 91 3.2.1 Khái niệm danh ngữ 91 3.2.2 Mô hình cấu trúc danh ngữ .91 3.2.3 Các mô hình cấu tạo 94 3.3 Thuật ngữ khoa học tự nhiên có cấu tạo động ngữ .117 3.3.1 Khái niệm động ngữ 118 3.3.2 Các mô hình cấu tạo 118 3.4 Những mô hình có sức sản sinh cao 135 3.5 Tiểu kết chương .146 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 165 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Về mặt ngôn ngữ văn tự, trước đây, suốt 1000 năm Bắc thuộc tiếp sau gần 1000 năm độc lập, tiếng Việt tồn vị song ngữ bất bình đẳng [113] Kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945, địa vị tiếng Việt nói chung, chữ quốc ngữ nói riêng thực thay đổi, tiếng Việt trở thành ngôn ngữ quốc gia thống Vị tiếng Việt thay đổi nên chức xã hội tiếng Việt ngày phát triển chiều rộng chiều sâu Tiếng Việt không dùng rộng rãi giao tiếp toàn xã hội, văn pháp quy nhà nước, mà công cụ dùng để dạy học cấp học, lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác Cùng với phát triển xã hội, tiếng Việt phát triển mạnh mẽ, toàn diện Như đòi hỏi khách quan tất yếu phát triển ngôn ngữ, hệ thuật ngữ khoa học tiếng Việt đời để đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học Cũng thế, thuật ngữ lĩnh vực trở thành đối tượng nghiên cứu cần yếu Việt ngữ học 1.2 Từ năm đầu kỉ XX, đặc biệt từ năm 40 sau, việc biên soạn thuật ngữ tiếng Việt có bước phát triển Năm 1942 Danh từ khoa học tác giả Hoàng Xuân Hãn đời, mốc đánh dấu hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên (KHTN) công nghệ Việt Nam hình thành, bước phát triển thuật ngữ khoa học tiếng Việt Tiếp theo, sau 1945, hàng loạt thuật ngữ Hóa học, Sinh học xuất bản; nội dung khoa học nâng lên bước phát triển theo định hướng: xác, hệ thống, quốc tế dân tộc Đến nay, với phát triển sâu rộng ngành khoa học, hệ thống thuật ngữ tiếng Việt, hệ thống thuật ngữ ngành KHTN phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ không thuật ngữ đơn lẻ mà hệ thống Nghiên cứu thuật ngữ tiếng Việt có nhiều thành tựu nhiều vấn đề thuật ngữ cần đào sâu, có vấn đề chuẩn hóa thời kì 1.3 Từ trước đến nay, nói đến xây dựng, phát triển thuật ngữ, người ta đề cập đến nhiều đường như: thuật ngữ hóa từ thông thường, tạo thuật ngữ sở ngữ liệu vốn có, vay mượn thuật ngữ nước Trong đó, đường cấu tạo thuật ngữ có ý nghĩa quan trọng, sử dụng chất liệu ngôn ngữ dân tộc Chính vậy, việc sâu nghiên cứu phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt cần thiết, góp phần vào trình xây dựng chuẩn hóa hệ thuật ngữ tiếng Việt nói chung hệ thuật ngữ KHTN nói riêng theo phương châm: khoa học (chính xác, hệ thống), quốc tế dân tộc Mặt khác, hiểu rõ đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt góp phần vào việc khẳng định vai trò tiếng Việt lĩnh vực khoa học, góp phần vào trình truyền bá tri thức, phát triển khoa học Việt Nam Kết nghiên cứu luận án sử dụng vào việc biên soạn từ điển, tạo điều kiện cho việc giảng dạy học tập tốt hệ thuật ngữ khoa học tiếng Việt nói chung hệ thuật ngữ KHTN nói riêng Lịch sử vấn đề Mặc dù vấn đề thuật ngữ quan tâm từ lâu, phải đến kỉ XX, Thuật ngữ học thực khẳng định ngành khoa học Việc nghiên cứu thuật ngữ xuất phát từ hai vấn đề tảng: thứ kết quan sát trình hình thành lí thuyết nhằm đáp ứng đời phận từ ngữ đặc biệt ngôn ngữ chuyên môn; thứ hai thực tế, giao tiếp, nhóm từ ngữ đặc biệt coi từ ngữ có ứng dụng độc lập Trên thực tế, thuật ngữ đời sử dụng trước người ta tìm cách định nghĩa chúng Bên cạnh chung, ngành khoa học tạo dựng cho sở xây dựng nên hệ thống thuật ngữ chuyên ngành khác nhau, chúng có đặc thù riêng Để hình dung cách rõ nội dung khái niệm “thuật ngữ khoa học”, trước hết đến với quan niệm nhà khoa học Âu Mĩ, nơi có khoa học - kĩ thuật - công nghệ phát triển sớm, nhanh mạnh Nói đến thuật ngữ học trước hết không nhắc tới nhà thuật ngữ học như: E Wuster (Đức), J.C Boulanger (Anh), R.W Brown (Mĩ) [146], W.E Flood (Mĩ) [148], J.C Segen (Mĩ) [150] Ngoài việc định nghĩa thuật ngữ, nêu chất khái niệm chức chúng, nhà nghiên cứu có xu hướng tìm cách xác định tiêu chuẩn cụ thể cần phải có thuật ngữ Cùng với tên tuổi nhà thuật ngữ học Âu - Mĩ nhà thuật ngữ học tiếng Xô viết như: D.S Lotte (Д.C Лотте), N.P Kuz'kin (Н.П Кузькин), A.I Moiseev (А.И Моисеев), V.V Vinogradov (В.В Виноградов), A.A Reformatskij (А.А Реформатский), V.P Đanilenko (В.П Даниленко), A.S Gerd (А.С Герд), sâu vào phân tích chất, chức năng, khái niệm thuật ngữ tìm định nghĩa cho thuật ngữ khoa học Riêng nghiên cứu cấu tạo thuật ngữ, năm 1939 tác giả G.O Vinokur (Г.О Винокур) có “Về số tượng cấu tạo từ hệ thuật ngữ kĩ thuật Nga” [135] Ở Việt Nam, thuật ngữ khoa học xuất muộn so với nước phương Tây Vào năm đầu kỉ XX, số thuật ngữ khoa học xã hội tác giả Đông Kinh Nghĩa Thục giới thiệu Từ năm 1917 trở đi, việc xây dựng, hình thành thuật ngữ có biểu từ tự phát đến tự giác, tạp chí Nam Phong (1917 - 1934) có ý kiến bàn bạc việc biên soạn từ điển, đặt danh từ khoa học Chẳng hạn viết Nguyễn Ứng “Về dịch tiếng hóa học”, Nguyễn Triệu Luật bàn “Danh từ hóa học” Một số từ điển (tự điển) xuất như: Việt Nam tự điển, Hội khai trí Tiến Đức khởi thảo, xuất lần đầu năm 1931, Hán Việt từ điển Đào Duy Anh, Quan - Hải, Tùng - Thư xuất năm 1932 Danh từ khoa học (Toán, Lí, Hóa, Thiên văn) Hoàng Xuân Hãn, xuất năm 1942 “Cuốn Danh từ khoa học Hoàng Xuân Hãn không cung cấp tư liệu từ ngữ mới, tri thức mà phương pháp, cách thức sáng tạo thuật ngữ tiếng Việt đại Đóng góp lớn công trình không vốn thuật ngữ số ngành khoa học lần đầu xây dựng cấu tạo mà lí luận hệ thuật ngữ, nguyên tắc phương pháp xây dựng hệ thuật ngữ tiếng Việt đại” [113, tr.190] Sau Danh từ khoa học Hoàng Xuân Hãn, số từ điển xuất Danh từ thực vật Nguyễn Hữu Quán Lê Văn Căn, Danh từ vạn vật học Đào Văn Tiến (1945), Danh từ y học Lê Khắc Thiền Phạm Khắc Quảng, v.v Do điều kiện lịch sử xã hội, phải đến năm 60 kỉ XX, vấn đề thuật ngữ thực trở thành mối quan tâm nhà khoa học Việt Nam Năm 1960, Ban Sử Địa Văn (tiền thân Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) ban hành “Quy định tạm thời nguyên tắc biên soạn danh từ khoa học tự nhiên” Hàng loạt hội nghị, hội thảo bàn vấn đề thuật ngữ (Hội nghị bàn vấn đề xây dựng thuật ngữ khoa học, 28 - 29/12/1964; Hội nghị trưng cầu ý kiến vấn đề dùng thuật ngữ khoa học tháng 5/1965) Một Hội đồng Thuật ngữ Từ điển khoa học Nguyễn Khánh Toàn làm chủ tịch đời Vào tháng 6/1966, Ủy ban Khoa học Nhà nước công bố áp dụng tạm thời “Quy tắc phiên thuật ngữ khoa học (gốc Ấn - Âu) tiếng Việt” Những năm 90 kỉ XX sau, số viết, công trình nghiên cứu cấu tạo thuật ngữ tiếng Việt đời như: Vấn đề phương thức cấu tạo thuật ngữ số công trình xuất Việt Nam thời kì 1954 - 1975 [143]; Thuật ngữ quân tiếng Việt (đặc điểm cấu trúc) [42]; Thuật ngữ Việt Nam đầu kỉ XX quan hệ với văn hóa phát triển [111]; Đặc điểm thuật ngữ tiếng Việt [83], [84]; Về đặc điểm mô hình cấu tạo việc chuẩn hóa thuật ngữ xây dựng cụm từ tiếng Việt [128] Cùng với viết, công trình đề tài cấp bộ, cấp học viện bảo vệ, hàng loạt viết tác giả thuật ngữ giới thiệu, phản ánh kết nghiên cứu thuật ngữ tiếng Việt Kể từ năm 1991 đến năm 2013 có nhiều luận án tiến sĩ nghiên cứu thuật ngữ bảo vệ, luận án Vũ Quang Hào [41], Nguyễn Thị Bích Hà [35], Nguyễn Thị Kim Thanh [105], Vương Thị Thu Minh [80], Mai Thị Loan, Vũ Thị Thu Huyền [48] Như vậy, vấn đề thuật ngữ nói chung việc nghiên cứu phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ nói riêng nhiều tác giả nước nghiên cứu Tuy nhiên, việc vào Nghiên cứu phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt (trên tư liệu thuật ngữ Toán - Cơ - Tin học, Vật lí) lĩnh vực chưa có tác giả vào khảo sát chuyên sâu toàn cảnh nhóm ngành khoa học Vì vậy, lựa chọn đề tài để nghiên cứu với mong muốn góp phần công sức vào lĩnh vực phát triển chuẩn hóa thuật ngữ nói chung hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Luận án nghiên cứu phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt mà cụ thể hệ thuật ngữ Toán - Cơ - Tin học, Vật lí nhằm rút đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ Trên sở đó, luận án đưa tranh tổng quát phương thức mô hình cấu tạo; đề xuất số ý kiến việc phát triển chuẩn hóa hệ thuật ngữ tiếng Việt 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích trên, luận án hướng tới giải nhiệm vụ sau đây: - Hệ thống hóa quan điểm lý thuyết thuật ngữ khoa học nói chung thuật ngữ KHTN tiếng Việt nói riêng Đồng thời xem xét sơ hình thành phát triển hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt mối quan hệ với lịch sử phát triển ngành khoa học Việt Nam thời đại - Khảo sát phương thức mô hình cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN Toán Cơ - Tin học, Vật lí tiếng Việt bậc từ - Khảo sát phương thức mô hình cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN Toán Cơ - Tin học, Vật lí tiếng Việt bậc ngữ Thông qua phân tích mô hình cấu tạo, liên hệ tới mô hình có sức sản sinh cao, rút mô hình cấu tạo hệ thuật ngữ tiếng Việt Phương pháp nghiên cứu Để đạt kết nghiên cứu theo mục đích nhiệm vụ đề ra, luận án sử dụng phương pháp sau: 4.1 Phương pháp miêu tả Phương pháp dùng để miêu tả phương thức mô hình cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt 4.2 Phương pháp phân tích thành tố trực tiếp Phương pháp phân tích thành tố trực tiếp áp dụng để phân tích cấu tạo thuật ngữ theo thành tố Kết phân tích cho thấy đặc điểm phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt làm rõ hệ thống mô hình cấu tạo bước phát triển xu hướng chuẩn hóa chúng tiếng Việt Ngoài hai phương pháp trên, luận án sử dụng phương pháp, thủ pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp so sánh đối chiếu dùng phân tích đặc điểm riêng tiểu loại Các tiểu loại khảo sát có mối liên hệ với nhau; qua so sánh rút nhận xét chung riêng cho tiểu loại - Thủ pháp thống kê phân loại sử dụng để xác định số lượng loại thuật ngữ xét theo mô hình cấu tạo Các kết thống kê tổng hợp thể hình thức bảng biểu, đồ thị nhằm giúp hình dung rõ nét đặc trưng cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt Đối tượng tư liệu nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt Xét theo bậc cấu tạo phương diện cụ thể thuật ngữ, luận án nghiên cứu: - Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc từ - Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc ngữ 5.2 Tư liệu nghiên cứu Ở Việt Nam, có nhiều từ điển KHTN song ngữ xuất Trong số từ điển KHTN xuất gần đây, chọn từ điển sau làm tư liệu nghiên cứu: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên, tập 1, Toán - Cơ - Tin học tập 2, Vật lí/ Nguyễn Văn Mậu (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008 Đây từ điển biên soạn nhà khoa học có uy tín hàng đầu Việt Nam, từ điển biên soạn vào dịp kỉ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (1956 - 2006) Đóng góp luận án 6.1 Ý nghĩa lí luận - Việc nghiên cứu hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt luận án góp phần tổng hợp, nhìn nhận toàn cảnh vấn đề thuật ngữ KHTN nói riêng thuật ngữ Việt Nam nói chung - Qua khảo sát phân tích, luận án đặc điểm thuật ngữ KHTN tiếng Việt cấu tạo, từ góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt mang tính khoa học (tính xác, tính hệ thống), tính quốc tế tính dân tộc, thiết thực góp ích cho phát triển khoa học nói chung hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt nói riêng - Kết nghiên cứu thực đóng góp vào việc xây dựng lí thuyết thuật ngữ khoa học nói riêng lí luận chuẩn hóa ngôn ngữ nói chung 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Trên sở xác định đặc điểm mặt cấu tạo hệ thuật ngữ KHTN tiếng Việt, luận án góp phần định hướng cho việc xây dựng chuẩn hóa thuật ngữ, rút kinh nghiệm cho việc xây dựng thuật ngữ khoa học nói chung hệ thuật ngữ KHTN nói riêng tiếng Việt Luận án, mức độ khác nhau, trực tiếp gián tiếp, góp phần chuẩn hóa giữ gìn sáng, phát triển tiếng Việt thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập khu vực quốc tế Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo, khảo sát phụ lục, luận án gồm có ba chương xếp sau: Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ KHTN bậc từ Chương 3: Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ KHTN bậc ngữ 176 Qua khảo sát, thống kê việc phiên chuyển thuật ngữ hệ thuật ngữ KHTN Toán - Cơ - Tin học, Vật lí từ tiếng Anh sang tiếng Việt rút số nhận xét sau: 2.2.1 Thanh điệu Những thuật ngữ tiếng Anh phiên chuyển sang tiếng Việt có cách đọc theo âm tiết tiếng Việt nên có tham gia dấu Tuy nhiên, tất sáu tham gia Kết khảo sát tư liệu cho thấy Trong 157 thuật ngữ Toán - Cơ - Tin học phiên chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có ba tham gia, ngang (không dấu), sắc huyền Trong đó, số lượng ngang chiếm số lượng gần tuyệt đối 154/157 thuật ngữ (chiếm 98,08%) Ví dụ: affine: afin, adic: ađic, cactoid: cactoit, ; sắc có hai thuật ngữ (chiếm 1,27%), thuật ngữ accumulator: ắc quy, modal: mốt huyền có thuật ngữ (0,63%), folium of Descartes: Đề Trong 398 thuật ngữ Vật lí phiên chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có hai tham gia: ngang, sắc Trong ngang có 395 thuật ngữ (chiếm 99,24%) Thanh sắc có ba thuật ngữ (0,75%) Ví dụ: cable: cáp, note: nốt, Fermi particle: hạt Féc-mi Quan sát kĩ thấy, thuật ngữ mang sắc nằm lựa chọn bắt buộc hai thanh: sắc không dấu lựa chọn nghiêng sắc 2.2.2 Phụ âm đầu (được thể chữ) Trong hệ thuật ngữ Toán - Cơ - Tin học, Vật lí tiếng Anh có phụ âm đầu thể chữ mà tiếng Việt có đọc viết chúng tiếng Việt: b, l, m, n, p, r, g, h, t - Phụ âm b Từ điển Toán - Cơ - Tin học: b chuyển sang tiếng Việt b Ví dụ: block: bloc, balancer: balăng, bazơ 177 Từ điển Vật lí: b chuyển sang tiếng Việt b Ví dụ: bakelit: bakelit, balsam: banzam, bomb: bom, - Phụ âm g Từ điển Toán - Cơ - Tin học: g chuyển sang tiếng Việt g Ví dụ: gradient: građien Từ điển Vật lí: g chuyển sang tiếng Việt g Ví dụ: gram, gramme: gam, gaser: gaze, graphite: graphit, gyrostat: giroxta,… - Phụ âm h Từ điển Toán - Cơ - Tin học: h chuyển sang tiếng Việt h Ví dụ: hectare: hecta, herpolhode: hecpolođi, heteroscedastic: heteroxcđaxtic, holonomy: holonom, homoscedastic: homoxedaxtic, hyperbola: hypebon, hyperbolic: hypebolic, hyperboloid: hypeboloit,… Từ điển Vật lí: h chuyển sang tiếng Việt h Ví dụ: hectare: hecta, helium: heli, henry: henri, hetero-dyne: heterođin, hydrogen: hiđrô,… - Phụ âm l Từ điển Toán - Cơ - Tin học: l chuyển sang tiếng Việt l Ví dụ: laser: laze, lemniscate: lemnixcat, logic: lôgic, logistic: lôgitic,… Từ điển Vật lí: l chuyển sang tiếng Việt l Ví dụ: lambert: lambe, lamel: lamen, leptonic: lepton, liter: lit, logometer: logomet,… - Phụ âm m Từ điển Toán - Cơ - Tin học: m chuyển sang tiếng Việt m Ví dụ: madular: mođula, magnetron: manhetron, magnistor: macnito, maser: maze, metacyclic: metaxiclic, minimax: minimac, modal: mốt, module: mođun, moment: momen, monitor: monitơ,… Từ điển Vật lí: m chuyển sang tiếng Việt m Ví dụ: magneto: manhêto, megaelectron-volt: mêgaêlectron-vôn, megatron: mêgatron, megawatt: mêgaoat, meson: mêzon, module: môđun, moment: momen,… 178 - Phụ âm n Từ điển Toán - Cơ - Tin học: n chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: neoid: neoit, neutron: nơtrơn, normit: nomit Từ điển Vật lí: n chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: neutretto: nơtreto, neutrino: nơtrino, neutrodyne: nơtrođin, neutron: nơtron, note: nốt, nova: nôva, - Phụ âm p Từ điển Toán - Cơ - Tin học: p chuyển sang tiếng Việt thành p Ví dụ: panel: panen, parabola: parabon, paracompact: paracompac, parametrix: parametric, phase: pha, pile: pin, piston: pittong, plasma: platma,… Từ điển Vật lí: p chuyển sang tiếng Việt thành p Ví dụ: paradeuterium: parađơteri, parahelium: paraheli, parahydrogen: parahiđrô, pharton: pacton, phase: pha, pile: pin, piston: pitông, plasma: plaxma, proton: prôton,… - Phụ âm r Từ điển Toán - Cơ - Tin học: r chuyển sang tiếng Việt r Ví dụ: radio: rađiô, relay: rơ le, rhumb: rum, rotor: roto, roulette: rulet,… Từ điển Vật lí: r chuyển sang tiếng Việt r Ví dụ: robot: rôbot, rotor: rôto, rutherford: ruzơfo, rydberg: ritbe, - Phụ âm t Từ điển Toán - Cơ - Tin học: t chuyển sang tiếng Việt t Ví dụ: tacnode: tacnot, tautology: tautologi, topology: topo, tensor: tenxơ,… Từ điển Vật lí: t chuyển sang tiếng Việt t Ví dụ: tau-meson: mêzon tô, tensor: tenxơ, tinol: tinon, topaz: tôpa, tourmaline: tuamalin, turbin: tuabin,… Một số phụ âm đầu tiếng Anh chuyển sang tiếng Việt có thay đổi Âm /k/ tiếng Anh thể chữ c, k, q, sang tiếng Việt giữ Tuy nhiên số trường hợp c k có thay đổi - Phụ âm c Từ điển Toán - Cơ - Tin học: c chuyển sang tiếng việt c, x Ví dụ: cathode: catot, compact: compac, compass: compa,… 179 Từ điển Vật lí: c chuyển sang tiếng Việt thành c, k, x Ví dụ: cable: cáp, calorific: calo, carbon: cacbon, cathode: catôt, comma: com-ma, continuum: continum, coulomb: culông,… - Phụ âm k Từ điển Toán - Cơ - Tin học: k chuyển sang tiếng Việt k Ví dụ: kappa: kapa Từ điển Vật lí: k chuyển sang tiếng Việt k, c Ví dụ: kathode: catot, kation: cation, kelvin: kenvin, kilocalorie: kilôcalo, kilogram: kilôgam, kilovolt-ampere: kilôvôn-ampe,… - Phụ âm j Từ điển Toán - Cơ - Tin học: j chuyển sang tiếng Việt j Ví dụ: jack: jăc, jacobian: jacobi Từ điển Vật lí: j chuyển sang tiếng Việt j, ch Ví dụ: jacobian: jacobien, jar: chai - Phụ âm f Từ điển Toán - Cơ - Tin học: f chuyển sang tiếng Việt f Ví dụ: ferrite: ferit, flecnode: flecnot, fractal: fractan Từ điển Vật lí: f chuyển sang tiếng Việt f, ph Ví dụ: farad: fara, feeder: fiđơ, foot: fut, foot-lambert: fut-lambe, film: phim, … - Phụ âm s Từ điển Toán - Cơ - Tin học: s chuyển sang tiếng Việt s, x Ví dụ: servo: secvo, sine: sin, segment: xecmăng,… Từ điển Vật lí: s chuyển sang tiếng Việt s, x Ví dụ: sonar: sona, spinor: spinơ, siphon: xi phông,… - Phụ âm w Từ điển Vật lí: w chuyển sang tiếng Việt v Ví dụ: weber: vêbe, watt meter: oat kế,… 180 - Phụ âm v Từ điển Toán - Cơ - Tin học: v chuyển sang tiếng Việt v, r Ví dụ: vector: vectơ, versiera: vecsơra, vortex: rota Từ điển Vật lí: v chuyển sang tiếng Việt v Ví dụ: valve: van, vector: vectơ, video: viđiô,… - Phụ âm x Từ điển Toán - Cơ - Tin học: x chuyển sang tiếng Việt kx Ví dụ: xi: kxi 2.2.3 Tổ hợp phụ âm đầu (được thể chữ) - Tổ hợp phụ âm ch Từ điển Toán - Cơ - Tin học: ch chuyển sang tiếng Việt ch Ví dụ: chat: chat Từ điển Vật lí: ch chuyển sang tiếng Việt c Ví dụ: chronotron: cronotron - Tổ hợp phụ âm he Từ điển Toán - Cơ - Tin học: he chuyển sang tiếng Việt he, Ví dụ: heteroscedastic: heteroxcđaxtic, heuristic: ơristic Từ điển Vật lí: he chuyển sang tiếng Việt he, Ví dụ: hectare: hecta, helium: heli, heuristic: ơristic - Tổ hợp phụ âm dy Từ điển Toán - Cơ - Tin học: dy chuyển sang tiếng Việt đy, Ví dụ: dyne: đyn, đin (đơn vị lực) Từ điển Vật lí: dy chuyển sang tiếng Việt Ví dụ: dyne: đin, dyotron: điôtron, dystectie: đitecti - Tổ hợp phụ âm th Từ điển Toán - Cơ - Tin học: th chuyển sang tiếng Việt thành t Ví dụ: theodolite: teođolit Từ điển Vật lí: th chuyển sang tiếng Việt thành t Ví dụ: therm: tecmơ, thermistor: tecmisto, thyratron: tiratron 181 2.2.4 Nguyên âm tổ hợp nguyên âm (được thể chữ) Tiếng Anh có 23 nguyên âm 24 phụ âm Trong số 23 nguyên âm có 12 nguyên âm đơn, nguyên âm đôi nguyên âm ba Tiếng Việt có 14 nguyên âm (gồm 11 nguyên âm đơn, nguyên âm đôi) 21 phụ âm Các nguyên âm đơn tiếng Anh thường có hai cách đọc khác tham gia vào kết hợp từ Hơn nữa, từ tiếng Anh xuất tiếng Việt, chúng mặt theo cách đọc tiếng Anh, mặt khác lại có thêm cách đọc tiếng Việt - Nguyên âm a Từ điển Toán - Cơ - Tin học: a chuyển sang tiếng Việt a Ví dụ: affine: afin Từ điển Vật lí: a chuyển sang tiếng Việt a Ví dụ: actinides: actinit, agate: agat - Tổ hợp ac, al, au + Tổ hợp ac Từ điển Toán - Cơ - Tin học: ac chuyển sang tiếng Việt ắc Ví dụ: accumulator: ắc quy Từ điển Vật lí: ac chuyển sang tiếng Việt ac Ví dụ: accumulator: acquy, activator: activato + Tổ hợp al Từ điển Toán - Cơ - Tin học: al chuyển sang tiếng Việt an Ví dụ: algorithmical: angorit, alpha: anpha Từ điển Vật lí: al chuyển sang tiếng Việt thành a, an Ví dụ: allochroic = allochromatic: alocrom, alpha: anpha +Tổ hợp au Từ điển Toán - Cơ - Tin học: au chuyển sang tiếng Việt o Ví dụ: automaton: otomat, autonomous: otonom Từ điển Vật lí: au chuyển sang tiếng Việt ô Ví dụ: audion: ôđion, autonomous: ôtônom, auxinotron: ôxinôtron 182 - Nguyên âm e Từ điển Toán - Cơ - Tin học: e chuyển sang tiếng Việt e Ví dụ: entropy: entropi Từ điển Vật lí: e chuyển sang tiếng Việt ê Ví dụ: electret: êlectret, electron: êlectron - Tổ hợp er Từ điển Toán - Cơ - Tin học: er chuyển sang tiếng Việt e Ví dụ: ergodic: egođic Từ điển Vật lí: er chuyển sang tiếng Việt ec Ví dụ: ergodic: ecgôđic - Nguyên âm i Từ điển Toán - Cơ - Tin học: i chuyển sang tiếng Việt i Ví dụ: ideal: iđean Từ điển Vật lí: i chuyển sang tiếng Việt i Ví dụ: ideal: iđêan, ionotron: ionơtron - Tổ hợp id Từ điển Toán - Cơ - Tin học: id chuyển sang tiếng Việt iđ Ví dụ: (modular) ideal: iđean (mođula) Từ điển Vật lí: id chuyển sang tiếng Việt iđ Ví dụ: ideal: iđêan - Nguyên âm y Từ điển Toán - Cơ - Tin học: y chuyển sang tiếng Việt y, i Ví dụ: cybernetics: xibecnetic, cyclicde: xiclit, cyclotron: xiclotron, dyne: đyn, đin Từ điển Vật lí: y chuyển sang tiếng Việt i Ví dụ: dynamotor: đinamôtơ, dynatron: đinatron, dyne: đin - Nguyên âm o Từ điển Toán - Cơ - Tin học: o chuyển sang tiếng Việt o, ô Ví dụ: oval: ovan, servo: secvo, cosecant: côsen Từ điển Vật lí: o chuyển sang tiếng Việt o, ô Ví dụ: opal: opan, ozone: ôzon 183 - Tổ hợp oh Từ điển Toán - Cơ - Tin học: oh chuyển sang tiếng Việt o Ví dụ: ohm: om Từ điển Vật lí: oh chuyển sang tiếng Việt ô Ví dụ: ohmic: ômic, ohm meter: ôm kế,… - Nguyên âm u Từ điển Toán - Cơ - Tin học: u chuyển sang tiếng việt u Ví dụ: unitary: unita Từ điển Vật lí: u chuyển sang tiếng việt u Ví dụ: urarnium: urani 2.2.5 Phụ âm cuối Nhìn chung, phụ âm cuối thuật ngữ Toán-Cơ-Tin, Vật lí tiếng Anh mà tiếng Việt có giữ nguyên Ví dụ: adic: ađic, cryotron: criotron; synchorotron: sincrotron Những phụ âm cuối có thuật ngữ Toán - Cơ - Tin học, Vật lí tiếng Anh mà thuật ngữ tiếng Việt phải thay đổi để phù hợp với cách đọc, cách viết tiếng Việt - f chuyển sang tiếng Việt p Ví dụ: alef: alep - s chuyển sang tiếng Việt t Ví dụ: atlas: atlat; , eotvos: etvot - d chuyển sang tiếng việt t Ví dụ: axoid: axoit, cactoid: cactoit; cepheid: xêpheit, dyad: điat - l chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: decibel: đexiben; beryl: berin, decibel: đêxiben Một số tổ hợp chữ cuối âm tiết xu hướng chung chuyển đổi Cụ thể: - Tổ hợp phụ âm cuối de Từ điển Toán - Cơ - Tin học: de chuyển sang tiếng Việt t Ví dụ: anode: anôt, cathode: catot 184 Từ điển Vật lí: de chuyển sang tiếng Việt t Ví dụ: nonode: nonot - Tổ hợp phụ âm cuối le Từ điển Toán - Cơ - Tin học: le chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: capsule: capsun Từ điển Vật lí: le chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: protile: prôtin - Tổ hợp phụ âm cuối ne Từ điển Toán - Cơ - Tin học: ne chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: affine: afin Từ điển Vật lí: ne chuyển sang tiếng Việt n Ví dụ: neutrodyne: nơtrođin Kết phiên chuyển tư liệu cho thấy Trong Từ điển Toán - Cơ - Tin học, Vật lí nhà biên soạn chọn cách phiên viết liền, có sử dụng dấu phụ, dấu số trường hợp (trừ trường hợp ắc quy, xi phông) Tuy nhiên, thuật ngữ có yếu tố cấu tạo tên riêng nhà khoa học, nhà biên soạn Từ điển Toán - Cơ - Tin học chọn cách phiên viết liền, có dấu phụ, dấu (trừ Đề các) Ví dụ: Eulerian angle: góc Ơle Trong Từ điển Vật lí lại chọn cách phiên viết rời có dấu phụ, dấu có gạch nối Ví dụ: Coulomb scattering angle: góc tán xạ Cu-lông, Bragg angle: góc Bréc-gơ, Gregorian calendar: lịch Grê-gô-ri-ut Số lượng thuật ngữ KHTN có cách phiên chuyển thống thể qua bảng 2.4 sau: 185 Bảng 2.4 Những thuật ngữ phiên chuyển thống Từ điển Toán - Cơ - Tin học, Vật lí TT Nguyên dạng Phiên chuyển Toán - Cơ - Tin học Vật lí alpha anpha12 anpha18 atlas atlat21 atlat35 atmosphere atmotphe21 atmotphe35 block bloc30 bloc48 caloric, calory, calorie calo35 calo58 clothoid clotoit47 clotoit74 compact, compactum compac52,53 compac80 continuum continum66 continum89 cyclic xiclic82 xiclic102 10 cyclotron xiclotron82 xiclotron102 11 dyad điat108 điat130 12 entropy entropi116 entropi150 13 feeder fiđơ135 fiđơ162 14 ferrite ferit135 ferit163 15 grad, grade grat160 grat191 16 hectare hecta167 hecta197 17 mu muy232 muy270 18 panel panen253 panen288 19 phase pha260 pha295 20 pile pin261 pin301 21 pound pao270 pao309 22 saros sarot307 sarot343 23 spinor spinơ329 spinơ360 24 tensor tenxơ tenxơ379 25 vector vectơ372 vectơ401 (Chữ số đầu thuật ngữ tương ứng với số trang từ điển khảo sát) 186 Cách phiên theo Từ điển Toán - Cơ - Tin học, Vật lí có ưu điểm giúp cho người có trình độ phổ thông đọc viết lại được, nhớ Tuy nhiên, phụ âm, nguyên âm, phiên chuyển cách thống nhất, hai từ điển có chưa thống số nguyên âm, phụ âm, gây khó khăn cho người tiếp nhận Những trường hợp có cách phiên không thống tổng hợp qua bảng 2.5 sau: Bảng 2.5 Những thuật ngữ phiên chuyển không thống Từ điển Toán - Cơ - Tin học, Vật lí Nguyên dạng TT 10 11 12 13 accumulator anode cathode diode dyne ergodic ideal module, modulus neutron piston plasma profile rotor Phiên chuyển Toán - Cơ - Tin học Vật lí 10 ắc quy acquy anot16 anôt27 catot37 catôt63 điot99 điôt118 đyn, đin108 đin131 egođic123 ecgôđic153 iđean174 iđêan203 mođun228 môđun264 nơtrơn nơtron 261 pittong pitông301 platma263 plaxma303 profin278 prôfin315 roto304 rôto341 Không có thiếu thống nêu trên, mà cách phiên từ điển có chỗ không quán Chẳng hạn, Từ điển Toán - Cơ - Tin học vừa dùng vectơ, vừa dùng véctơ; dùng logic, lôgic; dùng rơ le, dùng rơle; dùng mođun, dùng môđun, lại dùng mô đun; dùng Đề Các, dùng Đề Số lượng thuật ngữ, thành tố cấu tạo thuật ngữ có cách phiên không thống Từ điển Toán - Cơ - Tin học tổng hợp bảng 2.6 sau: 187 Bảng 2.6 Những trường hợp có cách phiên không thống từ điển Toán - Cơ - Tin học TT Nguyên dạng Phiên âm Gaussian noise nhiễu Gauss157, nhiễu Gauxơ238 logical function hàm logic151, hàm lôgic209, lưới logic236, lưới lôgic209, tích logic278, tích lôgic209 module, module of elasticity mođun228, mô đun đàn hồi229 Hamiltonian group nhóm Haminton166, nhóm Hamintơn163 Cartesian product tích Đề Các37, tích Đề các278 field of vectors, vector field trường véctơ136, trường vectơ372 Từ điển Vật lí vừa dùng met (meter), vừa dùng mét; dùng an pha, dùng anpha; dùng Oet-xtơn, dùng Oét-xtơn Những trường hợp có cách phiên không thống tổng hợp bảng 2.7 sau: Bảng 2.7 Những trường hợp có cách phiên không thống Từ điển Vật lí Stt Nguyên dạng Phiên âm alpha-particle hạt an pha18, hạt anpha290, cadmium (normal) cell, pin chuẩn Oet-xtơn64, pin (chuẩn) Oét- Weston standard cell xtơn65 cubic meter, square meter mét khối255, met vuông256 homoentropy, isentropic đẳng entrôpi199, đẳng entropi220, volt-ampere meter vôn-ampe kế256, von-ampe kế406 188 Nhận xét Thuật ngữ tiếng Anh xuất ngày nhiều tiếng Việt Tiếng Việt tiếp thu số lượng không nhỏ thuật ngữ tiếng Anh để làm giàu vốn thuật ngữ Tuy nhiên, tùy thuộc vào lĩnh vực chuyên môn mà người ta nghiêng giải pháp hay giải pháp Để góp phần vào việc phiên chuyển thuật ngữ KHTN từ tiếng Anh sang tiếng Việt xác, xin đưa số nhận xét đề nghị sau Trước hết việc tiếp nhận nguyên dạng thuật ngữ KHTN từ tiếng Anh sang tiếng Việt Kết nghiên cứu cho nhận thấy, việc tiếp nhận nguyên dạng có lợi ích phủ nhận thuật ngữ tiếng Việt Một là, chữ viết tiếng Anh chữ quốc ngữ thuộc chữ Latin Đây điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận thuật ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt Hai là, thuật ngữ tiếp nhận nguyên dạng đảm bảo tính quốc tế, tính xác khoa học; tiện lợi việc giao lưu nhà khoa học, thời kì mà tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu Khó khăn việc tiếp nhận nguyên dạng: Một là, tiếng Anh phát triển vũ bão, hàng ngày, hàng có nhiều thuật ngữ xuất Nếu việc tiếp nhận không chọn lọc khiến cho thuật ngữ tiếng Việt có vô số thuật ngữ nguyên dạng, điều khiến cho nhà biên soạn thuật ngữ gặp nhiều khó khăn việc xếp thuật ngữ theo mục từ tiếng Việt Hai là, để viết nguyên dạng, nhà khoa học Việt buộc phải thêm số chữ số âm vốn tiếng Việt Đối với trường hợp phiên âm thuật ngữ KHTN từ tiếng Anh sang tiếng Việt Việc phiên âm thuật ngữ KHTN từ tiếng Anh sang tiếng Việt có thuận lợi sau: tiếng Anh tiếng Việt thuộc hệ chữ latin Đây 189 điều kiện thuận lợi để người phiên thuật ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt dùng chữ, âm, vần vốn có tiếng Việt để ghi âm thuật ngữ tiếng Anh Nhược điểm phiên âm không ít: 1) Thiếu xác mặt chữ viết, thuật ngữ gốc phiên âm sang tiếng Việt tồn nhiều biến thể khác Ví dụ: coulomb: culon, culong, culông, cu-lông, cu lông 2) Để phiên âm thuật ngữ nguyên dạng phải đọc nguyên ngữ đó, việc đọc thuật ngữ nguyên dạng mang tính “tương đối” dễ dẫn đến nhiều cách đọc khác nhau, gây khó khăn cho người tiếp nhận 3) Những thuật ngữ phiên âm thường gây khó khăn cho việc đánh máy, dễ dẫn đến sai sót phiên âm có dấu - viết liền, tiếng Việt âm tiết viết tách rời không giống tiếng Anh Kết nghiên cứu cho thấy, số lượng thuật ngữ tiếp nhận dạng nguyên dạng, phiên âm Từ điển Vật lí cao Từ điển Toán Cơ - Tin học Việc phiên chuyển thuật ngữ sang tiếng Việt đạt kết to lớn nhiều vấn đề đặt ra, việc phiên chuyển số thuật ngữ thiếu thống nhất, tượng đồng nghĩa thuật ngữ nhiều Đây nguyên nhân ảnh hưởng đến tính xác thuật ngữ gây khó khăn cho người tiếp nhận Đối với trường hợp dyne, Từ điển Toán - Cơ - Tin học phiên đyn, đin, Từ điển Vật lí phiên đin Theo chúng tôi, thuật ngữ KHTN tiếng Anh có hai đơn vị khác nhau, dyne din Nếu phiên đin gây nên nhầm lẫn Vì vậy, trường hợp nên để nguyên dạng Khi phiên chuyển thuật ngữ KHTN không nên thể dùng i, việc dùng y mặt vừa không xa rời nguyên ngữ mặt khác lại phù hợp với kí hiệu quốc tế Đối với thuật ngữ có cấu tạo ngắn gọn gồm đến hai âm tiết nên để nguyên dạng Ví dụ: atlas, blok, logic, 190 Đối với thuật ngữ có yếu tố tên riêng nhà khoa học, thuật ngữ phổ thông hóa nên viết nguyên dạng, bên cạnh có phiên âm ngoặc đơn Đối với thuật ngữ vay mượn từ lâu, Việt hóa phiên âm cách viết, quen dùng nên phiên theo cách phiên phổ biến Ví dụ: bơm, phim, chai, van, mét, thuật ngữ vay mượn tương lai nên mượn nguyên dạng thuật ngữ Khi tránh phiền phức xảy phiên âm mang lại Một hệ thuật ngữ xác điều mong muốn tất người Trong trường hợp chuyển dịch, tồn nhiều biến thể đồng nghĩa nên chọn biến thể, tức ứng với khái niệm cần gắn với thuật ngữ mà Trường hợp không chọn biến thể đảm bảo tính xác cách tốt nên để nguyên dạng Kết luận Kết nghiên cứu cho phép khẳng định rằng: lớp thuật ngữ tiếp nhận từ tiếng Anh sang tiếng Việt chiếm tỉ lệ thấp hệ thuật ngữ KHTN Toán - Cơ - Tin học, Vật lí tiếng Việt Việc tiếp nhận thực chủ yếu qua hai đường: nguyên dạng phiên chuyển Có thể nhận thấy rằng, biện pháp có mặt ưu điểm hạn chế Tuy nhiên, hai tư liệu mà nghiên cứu, việc tiếp nhận hình thức phiên chuyển chiếm tỉ lệ cao nguyên dạng Kết nghiên cứu cho thấy, việc phiên chuyển thuật ngữ KHTN Toán - Cơ - Tin học, Vật lí từ tiếng Anh sang tiếng Việt đạt kết to lớn nhiều vấn đề đặt ra, việc phiên chuyển số thuật ngữ thiếu thống nhất, tượng tồn nhiều biến thể Đây nguyên nhân ảnh hưởng đến tính xác thuật ngữ gây khó khăn cho người tiếp nhận [...]... Theo Từ điển tiếng Việt, KHTN cũng như từng lĩnh vực chuyên môn được định nghĩa như sau: Khoa học tự nhiên là “Tên gọi chung các khoa học nghiên cứu những quy luật của thế giới vật chất như toán học, vật lí học, hóa học, sinh vật học, v.v.” [137, tr.503] 28 Toán học là Khoa học nghiên cứu các quan hệ số lượng và hình dạng trong thế giới khách quan” [137, tr.1004] Cơ học là “Môn học nghiên cứu sự chuyển... tả tiếng Việt và phiên chuyển tiếng nước ngoài (2000) Như vậy, việc nghiên cứu thuật ngữ ở Việt Nam bắt đầu từ những năm đầu thế kỉ XX Tuy nhiên, vấn đề thuật ngữ thực sự trở thành mối quan tâm của các nhà khoa học Việt Nam phải vào những năm 60 của thế kỉ XX Rất nhiều nhà khoa học Việt Nam thuộc các ngành khoa học khác nhau đã bàn về cách đặt thuật ngữ khoa học tiếng Việt 34 1.6 Phương thức cấu tạo. .. mặt “biểu thị khái niệm khoa học mà còn “chỉ tên một sự vật, hiện tư ng khoa học, kĩ thuật trong thuật ngữ khoa học Sau này trong cuốn Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt (1981), Đỗ Hữu Châu đã đưa ra định nghĩa bao quát nhưng khái quát hơn về thuật ngữ khoa học, kĩ thuật như sau: Thuật ngữ khoa học, kĩ thuật bao gồm các đơn vị từ vựng được dùng để biểu thị những sự vật, hiện tư ng, hoạt động, đặc điểm…... 34 1.6 Phương thức cấu tạo thuật ngữ Thuật ngữ là lớp từ chuyên môn trong từ vựng nên về cấu tạo, chúng cũng được tạo ra theo phương thức cấu tạo từ nói chung Theo các tác giả Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học, phương thức cấu tạo từ là “Cách cấu tạo từ mới bằng cách ghép các hình vị căn tố và hình vị phụ tố với nhau, hoặc ghép các đơn vị cấu tạo từ của một ngôn ngữ nào đó với nhau theo những... sự vật và hiện tư ng trong khoa học Tuy nhiên, sự tồn tại của danh pháp có liên quan nhất định với hệ thuật ngữ mà nó phục vụ, và muốn hay không, danh pháp cũng làm cho người đọc, người nghe liên tư ng tới những khái niệm về các sự vật, hiện tư ng được biểu đạt nội dung qua hệ thuật ngữ 1.4 Phương châm xây dựng thuật ngữ khoa học tiếng Việt Trước hết, cần xác định rằng, để có một hệ thuật ngữ khoa học, ... các vật thể” [137, tr.215] Tin học là Khoa học nghiên cứu về thông tin, các quá trình xử lí thông tin, việc sử dụng các công cụ xử lí thông tin tự động trong các quá trình đó” [137, 993] Vật lí là Khoa học nghiên cứu về cấu trúc và các dạng chuyển động của vật chất” [137, tr.1107] Từ những định nghĩa trên và để có cơ sở khoa học trong quá trình làm việc, chúng tôi đưa ra một định nghĩa về thuật ngữ. .. tử, (Hóa học) ; mô, tế bào, thụ phấn, (Sinh học) Đây là những thuật ngữ của ngôn ngữ tự nhiên chứa đựng các khái niệm của các chuyên ngành khoa học, và là công cụ để tư duy khoa học Các khái niệm khoa học này là kết quả của quá trình trừu tư ng và khái quát hóa của con người Vì thế, các thuật ngữ biểu hiện chúng cũng mang tính trừu tư ng, khái quát cao Thuật ngữ thuộc về lớp từ vựng khoa học chuyên... Ông nêu lên 3 phương sách đặt thuật ngữ khoa học, đó là: phương sách dùng tiếng thông thường, phương sách phiên âm và phương sách lấy gốc chữ nho Ba phương sách trên đã được Hoàng Xuân Hãn vận dụng trong cuốn Danh từ khoa học Đây là dấu mốc đánh dấu hệ thuật ngữ KHTN và công nghệ Việt Nam được hình thành, bước phát triển đầu tiên của thuật ngữ khoa học tiếng Việt với các môn Toán, Lí, Cơ, Thiên văn... láy và phương thức ghép; tư ng ứng với 3 phương thức cấu tạo từ cụ thể, tiếng Việt có 3 loại từ là: từ đơn, từ láy và từ ghép [16, tr.40] Như đã biết, xét về bậc cấu tạo, thuật ngữ bao gồm cả từ và ngữ “Nhìn một cách tổng quát, có thể thấy thuật ngữ trong tiếng Việt, cũng như trong các ngôn ngữ đã phát triển khác hình thành nhờ ba con đường cơ bản là: 1) thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường; 2) cấu tạo những... ngữ [144, tr.233] Nói một cách cụ thể hơn, theo Đỗ Hữu Châu: Phương thức cấu tạo từ là những cơ chế, những quá trình xử lí các nguyên liệu hình vị để cho ta các từ của ngôn ngữ (có các phương thức sau): - Phương thức từ hóa hình vị - Phương thức phức hóa hình vị” [17, tr.83] Trong Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, phương thức phức hóa hình vị đã được tác giả cụ thể hóa, minh định bằng phương thức thức ... thuật ngữ nói chung việc nghiên cứu phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ nói riêng nhiều tác giả nước nghiên cứu Tuy nhiên, việc vào Nghiên cứu phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên. .. tư liệu nghiên cứu 5.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận án hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng Việt Xét theo bậc cấu tạo phương diện cụ thể thuật ngữ, luận án nghiên cứu: - Phương. .. Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc từ - Phương thức mô hình cấu tạo thuật ngữ khoa học tự nhiên bậc ngữ 5.2 Tư liệu nghiên cứu Ở Việt Nam, có nhiều từ điển KHTN song ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí) , nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí) , nghiên cứu các phương thức cấu tạo hệ thuật ngữ khoa học tự nhiên tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ toán cơ tin học, vật lí)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay