Hệ thống câu hỏi thực tiễn môn Hóa học (Phần kim loại)

24 480 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017, 18:18

Hệ thống câu hỏi thực tiễn môn Hóa học THPT (phần kim loại): Gồm các câu hỏi bài tập về thực tiễn đời sống, liên quan đến kim loại và hợp chất của kim loại, được chia thành các nhóm: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt và hợp chất của chúng. H THNG CU HI Lí THUYT V BI TP THC TIN MễN HểA HC THPT PHN KIM LOI I CNG V KIM LOI Vonfram (W) thng c la chn ch to dõy túc búng ốn, nguyờn nhõn chớnh l vỡ: A Vonfram l kim loi rt B Vonfram cú kh nng dn in rt tt C Vonfram l kim loi nh C Vonfram cú nhit núng chy cao Hóy chn mt phng ỏn ỳng nht dựng bng nhụm Nhit k trang sc Theo em, ngi xa ó ng dng tớnh cht vt lớ no ca ng di õy: A Tớnh B Cú kh nng dn nhit tt C Cú t ln D Cú kh nng phn x ỏnh sỏng dựng ng lm thnh nhng tm gng soi? Hóy chn ỏp ỏn ỳng ng cú dn in tt hn nhụm, nhng thc t nhụm c dựng lm dõy dn nhiu hn ng vỡ: a.Nhụm( d = 2,7 g/cm3) nh hn ng (d = 8,89 G/CM3) b.Nhụm khú b oxi hoỏ hn ng c.Nhụm khú b núng chy hn ng d.Nhụm cú mu sc p hn ng Mt nhng cht liu lm lờn v p kỡ o ca tranh sn mi ú l nhng mnh mu vng lp lỏnh cc mng Nhng mnh mu vng lp lỏnh cc mng ú c lm t nguyờn liu gỡ vy? Chớnh l t kim loi vng c dỏt mng thnh nhng lỏ vng cú chiu dy 1.10-4 mm Nu dỏt mng ch vng (cú lng l 3,75g Au v cú d = 19,32g/cm3) ti chiu dy 1.10-4mm thỡ din tớch lỏ vng thu c l bao nhiờu? Nhng dựng bng bc lõu ngy b xn mu, mt i ỏnh bc lp lỏnh Theo em, nguyờn nhõn no sau õy úng vai trũ ch yu? A Bc ó phn ng vi hirosunfua khụng khớ to bc sunfua mu en B Bc ó phn ng vi oxi khụng khớ to bc oxit mu en C Bc ó phn ng vi hi nc khụng khớ to bc oxit mu en D Bc dn dn b thay i cu trỳc mng tinh th Mt gam hn hng natri tỏc dng vi nc to nờn dung dch kim Mun trung ho dung dch kim ú cn dựng 50ml dung dch axit clohiric 0,2M Xỏc nh thnh phn phn trm ca hn hng natri? xỏc nh hm lng bc hp kim ngi ta ho tan 0,5 gam hp kim ú vo axit nitric Khi cho thờm axit clohiric vo dung dch ú thu c 0,398 g kt ta Tớnh hm lng ca bc hp kim? uyra l mt hp kim gm 94% Al, 4% Cu v 2% cỏc kim loi khỏc nh Mg, Mn, Si, Fe v lng.Hp kim ny cú c tớnh nh nh nhụm, cng v bn nh thộp, chu c nhit cao v ỏp sut ln nờn c s dng cụng ngh ch to mỏy bay.Mt mỏy bay ti hnh khỏch c ln, hin i cú th dựng ti 50 tn hp kim ny Tớnh lng Al, Cu cn dựng sn xut 50 tn hp kim ú Mt vt c ch to t hp kim Zn Cu Vt ny khụng khớ m, hóy cho bit vt s b n mũn theo loi no? Vỡ sao? Hóy trỡnh by c ch ca s n mũn ny 10 Ngi ta dựng hp kim ca thic hn mt vt bng st vi mt vt bng ng Hóy d oỏn nhng hin tng gỡ cú th xy vt ú tip xỳc vi khụng khớ m? Gii thớch hin tng 11 ng thau l hp kim ca ng v km Khi th mt ming ng thau nh vo dung dch ng (II) clorua, hin tng quan sỏt c s l: a.Hp kim khụng tan b.Hp kim tan mt phn, dung dch thu c cú mu xanh c.Hp kim tan mt phn, dung dch thu c khụng mu v cú mt lp ng mu bỏm trờn hp kim d.Hp kim tan mt phn, dung dch thu c cú mu xanh v mt lp ng mu bỏm trờn hp kim Hóy chn mt cỏc ỏp ỏn trờn 12 Ngõm mt lỏ st dung dch axit clohiric, st b n mũn chm Nu cho thờm vo dung dch trờn vi git ng sunfat nhn thy st b n mũn nhanh hn, bt khớ thoỏt nhiu hn Hóy gii thớch hin tng quan sỏt c v vit cỏc phng trỡnh phn ng di dng ion rỳt gn 13 Hóy gii thớch vỡ cú th bo v v tu bin bng cỏch gn nhng tm km vo v tu (phn ngõm di nc) Trỡnh by c ch ca s n mũn s xy 14 Cú nhng vt bng st thic (st tõy) hoc st km (tụn) Nu trờn b mt nhng vt ú cú nhng vt xc sõu ti lp st bờn trong, hóy cho bit: a.Hin tng gỡ s xy t vt ú khụng khớ m? b Vỡ ngi ta li dựng tụn lp nh m khụng dựng st tõy? 15 Mt s dựng bng ng lõu thng cú nhng vt g mu xanh Hóy gii thớch nguyờn nhõn s to thnh lp r ú? 16 Cho dóy sp xp theo chiu tng dn tớnh oxi hoỏ ca dng oxi hoỏ : Mg2+/ Mg Fe2+/ Fe Sn2+/ Sn Pb2+/ Pb Cu2+/ Cu Hi pin no sau õy lm cho búng ốn sỏng nht? A.Pin to bi Mg, Pb, nc mỏy B.Pin to bi Fe, Cu, nc mỏy C.Pin to bi Mg, Cu, nc bin D.Pin to bi Mg, Cu, nc ct 17 Nhiu loi pin nh dựng cho ng h eo tay, trũ chi in t,.l pin bc oxit- km Phn ng xy pin cú th thu gn nh sau: Zn( rn) + Ag2O(rn) + H2O (lng) 2Ag(rn) + Zn(OH)2(rn) Nh vy, pin bc oxit-km: a Km b oxi hoỏ v l anot b Km b kh v l catụt c Bc oxit b kh v l anot d Bc oxit b oxi hoỏ v l catot 18 Cỏc vt dng lm bng bc b m i s hỡnh thnh mt lp mng bc sunfua loi b lp bc sunfua, ngi ta cho vt ú vo mt cho nhụm cha dung dch mui v c un n gn sụi Cỏc bỏn phn ng sau gii thớch hiu qu ca phng phỏp ny: 2Al + 3H2O Al2O3 + 6H+ + 6e ; Ag2S + 2e 2Ag + S2- Phỏt biu no sau õy l ỳng? a.Bc khụng b tỏch vt dng b.Nhụm b tỏch b mt cho v tan vo dung dch c.Phng phỏp tt hn l dựng s ch sỏt lm sch b mt vt b m d Cú th ngi thy mựi sunfua khụng khớ tin hnh cụng vic 19 lm tinh khit mt loi bt ng cú ln bt cỏc kim loi thic, km, chỡ, ngi ta ngõm hn hp trờn dung dch ng (II) nitrat a.Hóy gii thớch vic lm ny v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy di dng ion thu gn b Nu bc cú ln cỏc kim loi núi trờn, bng cỏch no cú th loi c cht? Vit cỏc phng trỡnh phn ng dng ion thu gn 20 iu ch magie, ngi ta tin hnh in phõn núng chy magiờ clorua bng dũng in cú cng 2A mụi trng khớ nit a Vỡ phi tin hnh in phõn mụi trng khớ nit? b. thu c gam Mg thỡ phi mt bao nhiờu thi gian? 21 Nhỳng mt que st nng g vo 55 ml dung dch ng (II) sunfat 15% (d = 1,12g/ml) Khi que st ó c m kớn thỡ lng lỳc ú l 5,154 g a.Hóy xỏc nh nng phn trm ca dung dch cũn li? b.Dung dch cũn li cú th m kớn ti a bao nhiờu que st nh trờn? Gi s cỏc phn ng u cú hiu sut 100%, tc m, mt m cỏc que st l nh 22 Cn lớt dung dch ng (II) sunfat 0,01M cú pH = 2,00 m in: a.Ti dung dch cn pH thp nh vy? b.Trong phũng thớ nghim cú mui CuSO4.5H2O, nc nguyờn cht, axit sunfuric 98% (d = 1,84g/ml) Hóy trỡnh by cỏch chun b dung dch trờn (b qua cht ph) Cú vt cn m, bn ng, dung dch c chun b trờn, ngun in thớch hp: a.Hóy trỡnh by s ca h thng thc hin s m in ny(v hỡnh minh ho cú chỳ thớch) b.Vit phng trỡnh phn ng xy trờn in cc c.Tớnh thi gian thc hin m in nu bit: I = 0,5A; lp m cú din tớch 10 cm , b dy 0,17 mm; lng riờng ca ng l 8,89 g/cm3 ; hiu sut ca s in phõn ny t 80% 23 lm huõn, huy chng ngi ta thng ỳc chỳng bng st sau ú ph lờn mt lp m bng kim loi nh ng, bc, vng lp m bc bỏm chc, mn, búng ngi ta s dng phng phỏp xianua tc l in phõn dung dch phc xianua ca bc Anot: Ag(CN)2- + 1e = Ag + 2CN- Catot: 2H2O - 4e = 4H+ + O2 Theo em : -Vt m phi treo catot hay anot? -Vit phng trỡnh phn ng in phõn tng quỏt M bc M vng M ng 24 Xianua(CN-) l mt cht cc c, liu lng gõy cht ngi ca cht ny l 200- 300 mg/lớt nc Hm lng ion xianua nc thi t b m in nm khong 58- 510 mg/lớt nờn cn phi c x lớ n hm lng 0,05 - 0,2 mg/lớt ( tiờu chun Vit Nam) trc thi mụi trng Phõn tớch mt mu nc thi t nh mỏy m in ngi ta o c hm lng ion xianua l 78,2 mg/lớt loi xianua n hm lng 0,2mg/l ngi ta sc khớ clo vo nc thi mụi trng pH = Khi ú xianua chuyn thnh nit khụng c : CN- + OH- + Cl2 CO2 + Cl- +H2O + N2 a.Hóy cõn bng phng trỡnh phn ng trờn b.Tớnh th tớch clo ( ktc) cn thit kh xianua 1m nc thi trờn n hm lng 0,2 mg/l c Tớnh lng natri hiroxit cn cho vo 1m3 nc thi trờn luụn trỡ pH= 25 thu hi vng t qung, mt s c s sn xut ó lm nh sau: -Nghin nh qung, ho vo nc ri cho chy qua cỏc mỏng dc c thu ngõn Cỏc ht vng c gi li hn hng thu ngõn vng -Ly hn hng thu ngõn vng un vi dung dch axit nitric loóng bỡnh h(hoc t trc tip hn hng thu ngõn- vng bng ngn la ốn khũ cú nhit cao thu ngõn bay hi cũn li vng) Khai thỏc vng Qung vng a.Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy un hn hng thu ngõn vng vi dung dch axit nitric loóng bỡnh h Phng phỏp thu hi vng t qung nh trờn cú lm ụ nhim mụi trng khụng? Vỡ sao? b.Hóy ngh phng phỏp lm gim lng khớ thi mụi trng t cỏch thu hi vng núi trờn KIM LOI KIM Ngn la Liti Ngn la Natri Ngn la KNO3 Chui-mt loi qu giu Kali tt cho trớ nóo 26 Mun bo qun cỏc kim loi kim ngi ta ngõm kớn chỳng du ho Hóy gii thớch vic lm ny Kim loi natri c ngõm du ho Natri mm cú th ct c bng dao 27 Khi mi ct, ming natri cú b mt sỏng trng ca kim loi Sau mt lỏt khụng khớ thỡ b mt ú khụng cũn sỏng na m b xỏm li Hóy gii thớch nguyờn nhõn v vit phng trỡnh phn ng xy nu cú 28.Trung bỡnh mt ngy ờm, mt thựng in phõn natri clorua núng chy bng phng phỏp catot thu ngõn cú sn lng l 450 kg kim loi natri/ 24 h Hóy cho bit thi gian ú ngi ta thu c bao nhiờu m3 khớ clo (ktc)? 29 Khi ung núng chy ( 2000C ) kim loi A tỏc dng vi khớ hirụ to thnh hp cht AH C A v AH u tỏc dng mónh lit vi nc v to thnh cựng cỏc sn phm Ph n ng Liti v i n c Do ú, hp cht AH thng c dựng np khớ vo cỏc phao cp cu bin m tu hoc phi cụng nhy dự xung bin Kim loi A cú th iu ch bng cỏch in phõn núng chy mui clorua ca nú Ngi ta nhn thy iu ch c gam kim loi A cn in phõn gi vi cng dũng 3,83 A Tỡm A, AH v vit cỏc phng trỡnh phn ng 30 Sau i bi, túc thng khụ nc b bi rt cú hi cho túc Nu dựng nc xụa gi u thỡ túc s tr li mt m v mm mi Hóy gii thớch vic lm ú v vit phng trỡnh phn ng xy nu cú 31 Vỡ dung dch natri hirocacbonat cú tớnh kim v un núng dung dch ny thỡ tớnh kim li mnh hn? Vit phng trỡnh phn ng minh ho 32 Sau in phõn dung dch natri clorua cú mng ngn vi in cc than chỡ thu c dung dch A gm natri hiroxit v natri clorua kim tra hm lng natri clorua cú dung dch A, ngi ta ly gam dung dch A em trung ho bng axit nitric, sau ú thờm dn dung dch bc nitrat vo cho n d thỡ thu c 0,287 gam kt ta a.Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc ó xy b.Xỏc nh thnh phn phn trm lng natri hiroxit cú dung dch A 33 in phõn dung dch cha hn hp natri clorua v axit clohiric (cú mng ngn) Sau mi thi gian xỏc nh, cú cỏc hin tng: a.Dung dch thu c lm qu tớm hoỏ b.Dung dch thu c khụng i mu qu tớm c.Dung dch thu c lm qu tớm hoỏ xanh Gii thớch bng cỏc phng trỡnh phn ng 34 Cht khoỏng fenspat (hay octocla ) cú thnh phn l xK2O yAl2O3 zSiO2 chim ti 18% lng v Trỏi t T l lng cỏc oxit cú fenspat l K2O : Al2O3 : SiO2 = 0,169 : 0,183 : 0,648 Hóy tỡm cụng thc ca fenspat 35 Trong cụng ngh to xp cho cao su, ngi ta thng dựng phi hp natri hirocacbonat vi axit stearic Axit stearic ngoi tỏc dng tng tr phúng thớch khớ cacbon ioxit cũn cú tỏc dng hoỏ v tng tr lu hoỏ hn hp cao su a Tớnh lng natri hirocacbonat cn dựng to xp cho tn cao su Bit rng natri hirocacbonat c dựng bng 1,26% lng cao su cn lm xp b Tớnh lng axit stearic cn dựng gii phúng hon ton lng cacbon ioxit natri hirocacbonat 36 dp tt nhng ỏm chỏy du hoc khớ t gõy nờn, hin ngi ta s dng mt loi bt dp la khụ cú thnh phn chớnh l bt natri hirocacbonat em li hiu qu cao hn so vi dựng bỡnh dp la phun bt Hóy gii thớch vỡ dựng bt dp la khụ li cú hiu qu cao hn so vi vic dựng bỡnh dp la phun bt? 37 Nguyờn liu sn xut xỳt clo l mui n Mui n khai thỏc t nc bin, m mui, h mui thng cú ln nhiu cht c to bi ion magie, canxi, sunfatCỏc cht ny lm nh hng n quỏ trỡnh in phõn nờn cn loi b Em hóy nờu phng phỏp loi b cỏc cht núi trờn v vit cỏc phng trỡnh phn ng minh ho dng ion thu gn M mui Con ngi cú th ni bng bnh nh cỏi phao trờn nc h mui m khụng cn phi bit bi 38 Mt mu mui cú thnh phn phn trm v lng nh sau : Cht Natri clorua Magiờ clorua % v lng 96,525 0,190 Cht Canxi clorua Nc % v lng 0,011 0,950 Canxi sunfat 1,224 Ho tan hon ton 3,5 tn mui trờn vo 10 nc sau ú tin hnh tỏch b cht (ion magie, canxi, sunfat) bng phng phỏp dựng hn hp A gm xụaxỳt- bari clorua a.Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy di dng phng trỡnh ion rỳt gn b.Tớnh lng hn hp A ti thiu dựng tỏch ht cỏc cht c Tớnh thnh phn phn trm cỏc cht cú hn hp A Gi s cỏc phn ng xy cú hiu sut l 100% 39 Ti nh mỏy giy Bói Bng cú xng sn xut xỳt clo vi cụng sut ln nht c nc Xỳt c dựng cho vic nu bt giy, clo dựng cho vic ty trng bt giy Nc mui i vo thựng in phõn cú hm lng 316g/lớt Dung dch thu c sau in phõn cú cha natri hiroxit vi hm lng 100g/lớt a.Tớnh hm lng mui n cũn li dung dch sau in phõn? b.Tớnh hiu sut chuyn hoỏ mui thựng in phõn? Gi s mui n l tinh khit, th tớch dung dch in phõn khụng thay i Bỡnh ln dng khớ 40 Natri peoxit (Na2O2 ), kali supeoxit (KO2 ) l nhng cht d dng hp th khớ cacbonic v gii phúng khớ oxi Do ú chỳng c s dng bỡnh ln hoc tu ngm phc v quỏ trỡnh hụ hp ca ngi a Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy dựng natri peoxit, kali supeoxit hp th khớ cacbonic v cung cp khớ oxi cho quỏ trỡnh hụ hp ca ngi b Hóy so sỏnh th tớch khớ cacbonic c hp thu v th tớch khớ oxi sinh nu ta trn hn hp gm Na2O2 v KO2 theo t l : v s mol (hn hp A) c Du khỏch n vi Nha Trang, Phỳ Quc rt thớch c ln xung bin ngm rng san hụ Vi mt gi ln di bin thỡ bỡnh ln ca mi du khỏch cn cú lng hn hp A ti thiu l bao nhiờu? Bit rng mt phỳt, trung bỡnh mi ngi cn 250 ml khớ oxi v cng thi tng ú khớ cacbonic Gi thit th tớch cỏc khớ c o ktc KIM LOI KIM TH Mu ngn la Stronti Kim loi Bari Thch nh hang ng 41 cú ỏnh sỏng chp nh tri rõm hay ti, trc ngi ta t hn hp gm bt magie v mt s cỏc cht oxi hoỏ nh KClO , KMnO4 , KNO3 vỡ magie chỏy phỏt ỏnh sỏng chúi v giu tia t ngoi Hóy mụ t quỏ trỡnh phn ng xy t hn hp bt magie v cỏc cht oxi hoỏ núi trờn Thch nh Trn thch cao Tng ỏ 42 Hóy ghộp cụng thc hoỏ hc ct A vi tờn gi ca nú ct B( hai ct B) Mt cụng thc hoỏ hc cú th cú nhiu hn mt tờn gi A B 1.CaCO3 a.vụi sng 2.Ca(OH)2 b vụi tụi 3.CaO c.ỏ vụi 4.CaC2 d.vụi bt 43 Trong t nhiờn cỏc nguyờn t canxi v B e.t ốn g.sa vụi h.nc vụi k.vụi magiờ cú qung olụmit: CaCO3.MgCO3 T qung ny hóy trỡnh by phng phỏp hoỏ hc iu ch: a.Hai cht riờng bit l CaCO3 v MgCO3 b.Hai kim loi riờng bit l Ca v Mg 44 Trong quỏ trỡnh sn xut vụi xy phn ng sau : CaCO3 CaO + CO2 Q a. thu c nhiu vụi ta cn tỏc ng vo h nhng yu t no? Trong sn xut vụi, ngi ta ó dựng nhng bin phỏp no t hiu sut cao? b.Nung tn ỏ vụi cha 8% cht Tớnh lng vụi sng thu c nu hiu sut phn ng l 95% 45 Vỡ cỏc lũ nung vụi tng nng sut ngi ta khụng tng nhit lờn quỏ cao m li chỳ ý qut cho thụng giú? Vụi sng Tinh th canxi oxit 46 Nu b bng vụi bt thỡ ngi ta s chn phng ỏn no sau õy l ti u s cu ? Gii thớch lớ chn a.Ra sch vụi bt bng nc ri li bng dung dch amoniclorua 10% b.Lau khụ sch bt ri bng dung dch amoniclorua 10% c.Ch sch vụi bt bng nc ri lau khụ d.Lau khụ sch bt ri bng nc x phũng loóng 47 Trn u mt phn vụi vi bn phn cỏt v lng nc va ta thu c mt nhóo gi l va vụi dựng kt dớnh cỏc viờn gch, ỏ vi cỏc cụng trỡnh xõy dng Sau mt thi gian, va vụi ụng cng dn v gn cht vi gch , ỏ 1.Cú phn ng hoỏ hc xy quỏ trỡnh trn va vụi khụng ? Vit phng trỡnh phn ng nu cú 2.Vỡ va vụi li ụng cng dn v gn cht vo gch, ỏ? a.Vỡ nc bay hi dn b.Vỡ cú phn ng gia vụi tụi v khớ cacbonic khớ quyn to thnh ỏ vụi c.Vỡ c hai lớ trờn S to thnh thch nh Thch nh hang ng 48 Trong cỏc hang ng ca nỳi ỏ vụi nhiu ch nh ỏ to thnh bc rốm ỏ lng ly nhiu ch li to thnh rng mng ỏ, cú ch li to thnh cỏc cõy ct ỏ v i (do nh ỏ v mng ỏ ni vi nhau) trụng rt p Bng s hiu bit ca mỡnh em hóy gii thớch s to thnh nh ỏ, mng ỏ Vit phng trỡnh phn ng xy nu cú 49 kh chua cho t, ngi nụng dõn thng dựng vụi to bún rung Cỏch lm vụi to nh sau: nhng cc vụi sng vo ch rõm mỏt vi ngy, vụi sng s dn b ti thnh bt mn a Hóy cho bit vụi to gm cú nhng cht gỡ? Gii thớch v vit cỏc phng trỡnh phn ng to nhng cht ú b.Vỡ ngi ta khụng dựng vụi sng bún trc tip cho t, cho cõy trng m li dựng vụi to? 50 Trờn b mt v trng gia cm cú nhng l khớ nh nờn khụng khớ v vi sinh vt cú th xõm nhp, hi nc trng thoỏt ra, lng cacbon ioxit tớch t trng tng lm trng nhanh b hng bo qun trng ti lõu, ngi ta ó nhỳng trng vo dung dch nc vụi ri vt rỏo cỏc l khớ c bt li Theo em cỏc l khớ ú c bt bi cht gỡ? A.CaO B Ca(OH)2 C CaCO3 D Ca(HCO3)2 2.Khi chn trng ngi ta thng soi trng trc ỏnh sỏng xem bung khớ trng ln hay nh t ú bit c trng ú cú ti mi hay khụng Theo em, ta nờn chn qu cú bung khớ ln hay nh? Vỡ sao? 51 Mt s loi v hp cú cu to nh sau: A nuớc B Vôi sống Trc n, ngi ta dựng que nhn õm thng vỏch ngn A, B cho nc trn vo vụi sng Ngi ta lm nh vy lm gỡ? Chỳ ý : cng ton phn l tng cng tm thi v cng vnh cu Ngi ta quy c n v cng tng ng vi 20g ion Ca 2+/m3 nc hoc 12g ion Mg2+/m3 nc ( tc l 0,5 mol/ m3 nc ca mi ion kim loi) 52 Phõn tớch mt mu nc, ngi ta thu c kt qu sau: cú 0,01 mol Na + ; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- v 0,02 mol Cl- a.Hi nc ú thuc loi nc cng tm thi hay vnh cu? Gii thớch b.un sụi nc hi lõu, s mol cỏc ion s bng bao nhiờu? Nc cú cũn cng khụng? c.Cú th dựng hoỏ cht no sau õy : axit clohiric, canxi hiroxit , natri cacbonat lm mm nc loi nc ú? Vit cỏc phng trỡnh phn ng 53 Kt qu kho sỏt ngun nc cung cp cho mt nh mỏy cp nc sinh hot cho thy: lng canxi hirocacbonat, magie hirocacbonat v canxi sunfat nc tng ng l 121,5; 11,9; 54,4 mg/l Mu nc trờn thuc loi nc no? Bit rng: -Nc rt mm cú cng ton phn nh hn 1,5 -Nc mm cú cng ton phn t 1,5-4 -Nc trung bỡnh cú cng ton phn t 4-8 -Nc cng cú cng ton phn t 8-12 -Nc rt cng cú cng ton phn ln hn 12 54 Trong cụng ngh sn xut bia, nc l mt nguyờn liu quan trng Cht lng ca ngun nc nh hng ln n cht lng ca bia nờn nc c x lớ rt k kh cng tm thi, ng thi lm gim pH ca nc nhm tng cng hot lc ca h enzim thu phõn nc ngi ta thng s dng axit lactic Em hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng xy Bit rng mui lactat ca canxi, magie khụng tan nc 55 Mt mu nc M cha cỏc ion Na + , Ca2+ , Mg2+ , Cl- , HCO3- v SO42- Tin hnh cỏc thớ nghim sau i vi mu nc ú: -Cụ cn lớt nc thỡ thu c 1,319 gam mui khan A; nung lng mui khan ny nhit cao ti lng khụng i thỡ cũn li 1,177 gam cht rn B -Cụ ui bt nc lớt mu nc trờn sau ú thờm natri cacbonat d vo ri ly kt ta nung nhit cao ti lng khụng i thỡ cũn li 0,192 gam cht rn C -Ly mt lớt nc, cụ ui bt nc, axit hoỏ bng mt vi git axit nitric c, sau ú thờm bari clorua d thy to thnh 0,5825 gam kt ta D -Ly mt lớt nc, cụ ui bt nc, axit hoỏ bng mt vi git axit nitric c, sau ú thờm bc nitrat d thy to thnh 1,722 gam kt ta E a.Tớnh nng mol/lớt ca cỏc ion mu nc M b.Tớnh cng tm thi v cng vnh cu (theo s milimol Ca 2+ v Mg2+ cú lớt nc) 56 cng tm thi ca nc mỏy l milimol lớt Tớnh s gam mi mui canxi hirocacbonat v magie hirocacbonat nc, bit rng lm kt ta ht cỏc ion canxi v magie cú lớt nc cn 0,59 gam canxi hiroxit NHễM 57 Trong dóy in hoỏ, nhụm ng trc st cú ngha l nhụm d phn ng vi oxi hn st Nhng thc t st li b g cũn nhụm khụng b g? 58 Ti mt vt bng nhụm khụng tỏc dng vi nc nhng li d dng tỏc dng vi nc dung dch kim? Gii thớch v vit phng trỡnh phn ng minh ho 59 Khi vt bng nhụm b bn ta nờn dựng vt no sau õy c ra? a.Ming c mm b.Ming c bng kim loi c.Cỏt d.Tro bp (cú cha kali hirocacbonat) Em hóy chn phng ỏn ỳng v gii thớch 60 Nhõn dp cui tun, m bn An giao cho An c sch my cỏi ni bng nhụm M An núi Con phi c cho sỏng búng lờn y nhộ! An ly cỏi c ni bng kim loi c my cỏi ni n sỏng búng lờn thỡ ct vo t bp.Ti, An ly ni nu thỡ thy chỳng khụng sỏng nh lỳc An mi ỏnh, An rt thc mc khụng bit vỡ sao? Cỏc em hóy gii thớch cho bn An hiu nhộ! 61 Trong cun sỏch 800 mo vt i sngcú vit rng: ni nhụm ch nờn dựng nu cm, nu nc; khụng nờn dựng nu canh chua, khụng nờn canh chua quỏ lõu ni nhụm Em hóy gii thớch vỡ sao? Saphia (nhụm oxit cú ln Fe2+, Fe3+, Ti4+) Rubi (nhụm oxit cú ln Cr3+) 62 Cú gỡ ging v khỏc ta nh dn dn tng git : a.Dung dch amoniac b.Dung dch natri hiroxit vo ng nghim ng dung dch nhụm clorua Vit phng trỡnh phn ng 63 -Nh t t dung dch natri hiroxit vo nhụm sunfat thy dung dch c -Nh tip dung dch natri hiroxit vo thy dung dch tr li -Sau ú nh t t dung dch axit clohiric vo thy dung dch li c, nh tip axit clohiric vo dung dch li tr nờn Gii thớch hin tng v vit phng trỡnh phn ng minh ho 64 Cú gỡ ging v khỏc cho khớ cacbonic v dung dch axit clohiric loóng tỏc dng vi dung dch mui natri aluminat? Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy 65 Gii thớch vỡ cho mui kali cacbonat vo dung dch nhụm clorua li cú khớ cacbon ioxit bay ra? Vit cỏc phng trỡnh phn ng minh ho 66 Trong phũng thớ nghim(vi y cỏc phng tin v iu kin cn thit) cú cỏc cht sau õy: amoniclorua rn, ỏ vụi, dung dch axit clohiric, dung dch kali hiroxit, dung dch natri cacbonat T nhng cht ú lm th no : a.To kt ta nhụm hiroxit t nhụm clorua? b.To kt ta nhụm hiroxit t natri aluminat? Hóy d kin cỏch lm thớ nghim v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy 67 iu ch mt mu criolit nhõn to, ngi ta trn mt mol nhụm hiroxit vi mol natri hiroxit Sau ú x lớ hn hp ny bng axit flohiric Vit cỏc phng trỡnh phn ng v tớnh lng mu criolit nhõn to iu ch c Qung boxit 68 Cú mt mu boxit dựng sn xut nhụm cú ln cht l st (III) oxit,silic ioxit Lm th no t mu ny cú th iu ch c nhụm tinh khit? Vit cỏc phng trỡnh phn ng ó dựng 69 Vit cụng thc hoỏ hc ca phốn chua v gii thớch: a.Vỡ phốn chua cú th lm nc? b.Khi pH ca nc nh hn 7, ngi ta thng dựng phốn chua cựng vi vụi tụi lm nc Khi ú quỏ trỡnh lm nc din nhanh, trit m li tit kim phốn Hóy gii thớch vic lm ú 70 Bỡnh cha chỏy phun bt cú cu to nh sau: -ng thu tinh h ming ng dung dch nhụm sunfat -bỡnh ng dung dch natri hirocacbonat cú nng cao Bỡnh thng, bỡnh cha chỏy c ng thng, khụng c nm Khi cha chỏy phi dc ngc bỡnh lờn Dung dịch NaHCO3 nồng độ cao ống thủy tinh hở đựng dung dịch Al2(SO4) a Vỡ sao, bo qun, bỡnh cha chỏy phi thng ng? Vỡ cha chỏy li phi dc ngc bỡnh lờn? Vit phng trỡnh phn ng xy ra( nu cú) b.Nguyờn lớ cha chỏy ca bỡnh l gỡ? 71 Hóy nờu phng phỏp iu ch phốn nhụm cú cụng thc Al 2(SO4)3.18H2O t t sột v axit sunfuric Vit phng trỡnh phn ng xy bit t sột cú cụng thc Al2O3.2SiO2.2H2O 72 Sn xut nhụm bng phng phỏp in phõn núng chy nhụm oxit ngi ta thng cho thờm criolit a.Vit cụng thc hoỏ hc ca criolit b.Nờu tỏc dng ca criolit quỏ trỡnh in phõn 73 Trong quỏ trỡnh sn xut nhụm bng phng phỏp in phõn nhụm oxit núng chy, catot bng than chỡ b mũn dn Hóy gii thớch vỡ catot b mũn dn? 74 a.Tớnh lng qung boxit cha 60% nhụm oxit sn xut tn nhụm kim loi, gi s hiu sut ch bin qung v in phõn l 100% b.Tớnh lng cc than lm anot b tiờu hao in phõn núng chy sn xut 27 tn nhụm trng hp sau: 1.Tt c khớ thoỏt anot l cacbon ioxit 2.Khớ thoỏt anot cha 10% cacbon oxit v 90% cacbon ioxit (v th tớch) 3.Khớ thoỏt anot cú 10% oxi, 10% cacbon oxit v 80% cacbon ioxit (v th tớch ) ST 75 Vỡ st b oxi hoỏ (b n mũn) khụng khớ m? 76 Ti vt bng st b n mũn nhanh khớ quyn cú cha cacbon ioxit, lu hunh ioxit , mc du nhng cht ny khụng trc tip tỏc dng vi st? 77 Lm cỏc thớ nghim sau: -thớ nghim 1: Cho vo dung dch axit sunfuric loóng ng cc ỏnh s 1,2,3 mi cc mt ming st -thớ nghim 2: Thờm vo cc mt ming nhụm t tip xỳc vi ming st -thớ nghim 3: Thờm vo cc mt ming ng t tip xỳc vi ming st -thớ nghim 4: Thờm vo cc mt ming bc t tip xỳc vi ming st Nờu hin tng xy cỏc thớ nghim trờn v vit cỏc phng trỡnh xy Gii thớch s khỏc cỏc hin tng thớ nghim trờn 78 Mt loi qung st t nhiờn ó c loi b cht Ho tan qung ny dung dch axit nitric thy cú khớ mu nõu bay ra, dung dch thu c cho tỏc dng vi dung dch bari clorua thy cú kt ta trng (khụng tan axit) Hóy cho bit tờn thnh phn ca qung v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy 79 iu ch st (II) nitrat ngi ta ho tan t t st bng dung dch axit nitric loóng lnh; lỳc ú khụng cú khớ thoỏt vỡ N+5 b kh thnh N-3 a.Vit phng trỡnh phn ng ho tan st dng phõn t v dng ion b.Lm th no nhn bit cỏc ion dung dch thu c sau ho tan st? 80 St tn ti t nhiờn ( pH = 6-7) di dng Fe(HCO 3)2 Ngi ta thng loi Fe2+ nc di dng kt ta hiroxit bng cỏch sc oxi (khụng khớ ) theo cỏch: 1.Sc oxi mt mỡnh 2.Sc oxi cựng vi thờm canxi hiroxit 3.Sc oxi cựng vi thờm natri cacbonat Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ng sunfat ng (II) 81 Cht lng Booco (l hn hp ng (II) sunfat v vụi tụi nc theo mt t l nht nh, cht lng ny phi hi cú tớnh kim vỡ nu ng (II) sunfat d s thm vo mụ thc vt gõy hi ln cho cõy) l mt cht dit nm cho cõy rt cú hiu qu nờn c cỏc nh lm a dựng, hn na vic pha ch nú cng rt n gin Dng, mt hc sinh lp 12 mun giỳp ụng pha ch cht lng ny phun nho ó lm nh sau: * Ho tan 100 g ng (II) sunfat vo lớt nc *Ho tan 150 g vụi tụi vo lớt nc khỏc Sau ú t t thựng sa vụi vo thựng ho tan ng (II) sunfat v khuy u thu c cht lng xanh thm -ễng i! Chỏu em cht lng ny i phun nho nhộ! Dng hi ụng -Chỏu phi kim tra xem cht lng ú ó hi kim cha ó ch. -Nhng chỏu khụng cú cht ch th l giy qu tớm hoc dung dch phenol phtalein thỡ kim tra bng cỏch no h ụng? -Cht ch th ca ụng õy ễng gi cho Dng xem mt cỏi inh st ln Dựng cỏi inh st ny ta cú th kim tra c cht lng ú ó hi kim cha, iu ny ụng ỏp dng t kin thc hoỏ hc ph thụng y chỏu . -Dng nhn trỏn suy ngh Em hóy cho bit: a.Cú nhng phn ng hoỏ hc no xy quỏ trỡnh pha cht lng Booco b.ễng ca bn Dng ó kim tra tớnh hi kim ca cht lng Booco bng cỏi inh st nh th no? Vit tt c nhng phng trỡnh phn ng xy nu cú 82 Trong nc ngm thng tn ti dng ion st (II) hirocacbonat v st (II) sunfat cũn nc mt (h, ao, sụng, sui) st thng tn ti dng st (III) hiroxit Hm lng st nc cao lm cho nc cú mựi tanh, cú mu vng gõy nh hng xu ti sc kho ca ngi nờn cn phi loi b Ta cú th dựng mt s cỏc phng phỏp n gin loi b st nh sau: 1.Dựng gin phun ma hoc b trn cho nc mi hỳt t ging khoan lờn c tip xỳc nhiu vi khụng khớ ri lng, lc 2.Sc clo vo b nc mi hỳt t ging khoan lờn vi liu lng thớch hp Hóy gii thớch cỏc phng phỏp loi bt st nc trờn v vit cỏc phng trỡnh phn ng cú th xy 83 Nung mt mu thộp thng cú lng 10 g lung khớ oxi d ngi ta thu c 0,196 lớt khớ cacbonic ( 00C v 0,8 atm) Hóy xỏc nh thnh phn phn trm ca cacbon mu thộp 84 Trỡnh by nhng phn ng hoỏ hc kh st (III) oxit thnh st lũ cao Nhng phn ng ny xy b phn no ca lũ cao? Ti nhng phn ng ny li xy theo tng giai on? 85 Cú th dựng dung dch axit clohiric ho tan hon ton mt mu gang hoc thộp c khụng? Vỡ sao? 86 Cn bao nhiờu tn qung manhetit cha 80% st t oxit cú th luyn c 800 tn gang cú hm lng st l 95% Bit rng quỏ trỡnh sn xut lng st b hao ht l 1% 87 Tớnh lng gang c sn xut bi 928 tn st t oxit bit rng gang cha 4% C (b qua cỏc cht khỏc gang v qung) 88 Tớnh lng gang cha 94% st sn xut c t tn qung hờmatit nõu Fe2O3.H2O Bit rng qung ny cú 20% cht khụng cha st 89 Cú mt loi oxit st dựng luyn gang Nu kh a gam oxit st ny bng cacbon oxit nhit cao ngi ta thu c 0,84 gam st v 0,448 lớt khớ cacbonic(ktc) a.Xỏc nh cụng thc hoỏ hc ca loi oxit st núi trờn? b.Tớnh th tớch dung dch HCl 2M cn dựng ho tan ht a gam oxit st? Qung st c nu chy, kh bt cht Thộp gia sng 90 kh tn st t oxit cha 7,2% cht khụng b kh, cn dựng 1,6 tn than cc cha 4% tro v 7840m3 khụng khớ ( ktc) Xỏc nh thnh phn ca khớ lũ cao? [...]... xanh thm -ễng i! Chỏu em cht lng ny i phun nho nhộ! Dng hi ụng -Chỏu phi kim tra xem cht lng ú ó hi kim cha ó ch. -Nhng chỏu khụng cú cht ch th l giy qu tớm hoc dung dch phenol phtalein thỡ kim tra bng cỏch no h ụng? -Cht ch th ca ụng õy ễng gi cho Dng xem mt cỏi inh st ln Dựng cỏi inh st ny ta cú th kim tra c cht lng ú ó hi kim cha, iu ny ụng ỏp dng t kin thc hoỏ hc ph thụng y chỏu . -Dng nhn trỏn... tỏc dng vi nc trong dung dch kim? Gii thớch v vit phng trỡnh phn ng minh ho 59 Khi vt bng nhụm b bn ta nờn dựng vt no sau õy c ra? a.Ming c mm b.Ming c bng kim loi c.Cỏt d.Tro bp (cú cha kali hirocacbonat) Em hóy chn phng ỏn ỳng v gii thớch 60 Nhõn dp cui tun, m bn An giao cho An c sch my cỏi ni bng nhụm M An núi Con phi c cho sỏng búng lờn y nhộ! An ly cỏi c ni bng kim loi c ra my cỏi ni n khi...khi lng hn hp A ti thiu l bao nhiờu? Bit rng trong mt phỳt, trung bỡnh mi ngi cn 250 ml khớ oxi v cng thi ra tng ú khớ cacbonic Gi thit th tớch cỏc khớ c o ktc KIM LOI KIM TH Mu ngn la Stronti Kim loi Bari Thch nh trong hang ng 41 cú ỏnh sỏng chp nh khi tri rõm hay ti, trc kia ngi ta t hn hp gm bt magie v mt trong s cỏc cht oxi hoỏ nh KClO 3 , KMnO4 , KNO3 vỡ khi magie chỏy... lng ú ó hi kim cha, iu ny ụng ỏp dng t kin thc hoỏ hc ph thụng y chỏu . -Dng nhn trỏn suy ngh Em hóy cho bit: a.Cú nhng phn ng hoỏ hc no xy ra trong quỏ trỡnh pha cht lng Booco b.ễng ca bn Dng ó kim tra tớnh hi kim ca cht lng Booco bng cỏi inh st nh th no? Vit tt c nhng phng trỡnh phn ng xy ra nu cú 82 Trong nc ngm thng tn ti dng ion trong st (II) hirocacbonat v st (II) sunfat cũn trong nc mt (h, ao,... ca phốn chua v gii thớch: a.Vỡ sao phốn chua cú th lm trong nc? b.Khi pH ca nc nh hn 7, ngi ta thng dựng phốn chua cựng vi vụi tụi lm trong nc Khi ú quỏ trỡnh lm trong nc din ra nhanh, trit m li tit kim phốn Hóy gii thớch vic lm ú 70 Bỡnh cha chỏy phun bt cú cu to nh sau: -ng thu tinh h ming ng dung dch nhụm sunfat -bỡnh ng dung dch natri hirocacbonat cú nng cao Bỡnh thng, bỡnh cha chỏy c ng thng,... 73 Trong quỏ trỡnh sn xut nhụm bng phng phỏp in phõn nhụm oxit núng chy, catot bng than chỡ b mũn dn Hóy gii thớch vỡ sao catot b mũn dn? 74 a.Tớnh lng qung boxit cha 60% nhụm oxit sn xut 1 tn nhụm kim loi, gi s hiu sut ch bin qung v in phõn l 100% b.Tớnh lng cc than lm anot b tiờu hao khi in phõn núng chy sn xut 27 tn nhụm trong 3 trng hp sau: 1.Tt c khớ thoỏt ra anot l cacbon ioxit 2.Khớ thoỏt... hiroxit 3.Sc oxi cựng vi thờm natri cacbonat Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra ng sunfat ng (II) 81 Cht lng Booco (l hn hp ng (II) sunfat v vụi tụi trong nc theo mt t l nht nh, cht lng ny phi hi cú tớnh kim vỡ nu ng (II) sunfat d s thm vo mụ thc vt gõy hi ln cho cõy) l mt cht dit nm cho cõy rt cú hiu qu nờn c cỏc nh lm vn a dựng, hn na vic pha ch nú cng rt n gin Dng, mt hc sinh lp 12 mun giỳp ụng pha... trn vo vụi sng Ngi ta lm nh vy lm gỡ? Chỳ ý : cng ton phn l tng cng tm thi v cng vnh cu Ngi ta quy c 1 n v cng tng ng vi 20g ion Ca 2+/m3 nc hoc 12g ion Mg2+/m3 nc ( tc l 0,5 mol/ m3 nc ca mi ion kim loi) 52 Phõn tớch mt mu nc, ngi ta thu c kt qu sau: cú 0,01 mol Na + ; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- v 0,02 mol Cl- a.Hi nc ú thuc loi nc cng tm thi hay vnh cu? Gii thớch b.un sụi nc hi lõu, s mol... Trong t nhiờn cỏc nguyờn t canxi v B e.t ốn g.sa vụi h.nc vụi trong k.vụi magiờ cú trong qung olụmit: CaCO3.MgCO3 T qung ny hóy trỡnh by phng phỏp hoỏ hc iu ch: a.Hai cht riờng bit l CaCO3 v MgCO3 b.Hai kim loi riờng bit l Ca v Mg 44 Trong quỏ trỡnh sn xut vụi xy ra phn ng sau : CaCO3 CaO + CO2 Q a. thu c nhiu vụi ta cn tỏc ng vo h nhng yu t no? Trong sn xut vụi, ngi ta ó dựng nhng bin phỏp no t hiu ... tng quan sỏt c s l: a.Hp kim khụng tan b.Hp kim tan mt phn, dung dch thu c cú mu xanh c.Hp kim tan mt phn, dung dch thu c khụng mu v cú mt lp ng mu bỏm trờn hp kim d.Hp kim tan mt phn, dung dch... núi trờn KIM LOI KIM Ngn la Liti Ngn la Natri Ngn la KNO3 Chui-mt loi qu giu Kali tt cho trớ nóo 26 Mun bo qun cỏc kim loi kim ngi ta ngõm kớn chỳng du ho Hóy gii thớch vic lm ny Kim loi natri... nờn dung dch kim Mun trung ho dung dch kim ú cn dựng 50ml dung dch axit clohiric 0,2M Xỏc nh thnh phn phn trm ca hn hng natri? xỏc nh hm lng bc hp kim ngi ta ho tan 0,5 gam hp kim ú vo axit
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống câu hỏi thực tiễn môn Hóa học (Phần kim loại), Hệ thống câu hỏi thực tiễn môn Hóa học (Phần kim loại), Hệ thống câu hỏi thực tiễn môn Hóa học (Phần kim loại)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay