Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television

11 349 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017, 10:02

... Learn the lesson - Prepare he next lesson: Unit – Looking back and project - Do homework: Part E – Writing – Unit in the workbook Period: 61 LESSON 7: LOOKING BACK & PROJECT The objectives of... speaking - Give feedback Homework - Learn the lesson - Do exercises in part D, Unit in workbook Period: 60 LESSON 6: SKILLS The objectives of the lesson - At the end of the lesson, students can:... exercises 4,5 ,6, 7 on pages & in the workbook Period: 58 LESSON 4: CULTURE & COMMMUNICATION The objectives of the lesson - At the end of the lesson, students can: know interesting facts about television
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay