Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

24 3,680 11
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:27

Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 1 TuÇn 11 – TiÕt 22 Bµi 20: Vïng §ång B»ng S«ng Hång TrÇn ThÞ TuyÕt Lan Tr­êng THCS ThÞ TrÊn H­ng Hµ Jun 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 2 CấU TRúC BàI HọC: I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH THổ ii. ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN iii. ĐặC ĐIểM DÂN CƯ Và Xã HộI Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 3 I . VÞ TRÝ §ÞA Lý Vµ GIíI H¹N L·NH THæ Jun 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 4 Lược đồ các vùng nông nghiệp Việt Nam Câu hỏi: Dựa vào lược đồ hãy đọc tên các vùng kinh tế của nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam? I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH THổ Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 5 L­îc ®å tù nhiªn vïng §ång b»ng s«ng Hång 1. DiÖn tÝch: 14.806 km 2 2. D©n sè: 17,5 triÖu ng­êi I . VÞ TRÝ §ÞA Lý Vµ GIíI H¹N L·NH THæ Jun 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 6 Kết luận: - Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với vùng Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ. - Vị trí địa lý của vùng rất thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hoá trong và ngoài nước, phát triển kinh tế biển. I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH THổ Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 7 ii. §IÒU KIÖN Tù NHI£N Vµ TµI NGUY£N THI£N NHI£N Jun 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 8 ý nghĩa của hệ thống sông Hồng Hệ thống sông Hồng Thuận lợi Khó khăn Bồi đắp phù sa, mở rộng diện tích đồng bằng Cung cấp nước tưới cho sinh hoạt và sản xuất Phát triển giao thông vận tải đường thuỷ và nghề cá Thuỷ chế thất thường (có lũ lụt thường xuyên v.v.) ii. ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 9 H×nh ¶nh vÒ hÖ thèng ®ª s«ng: ii. §IÒU KIÖN Tù NHI£N Vµ TµI NGUY£N THI£N NHI£N Jun 23, 2013 Vïng §ång B»ng S«ng Hång 10 H×nh ¶nh vÒ c©y l­¬ng thùc: C©y Lóa N­íc ii. §IÒU KIÖN Tù NHI£N Vµ TµI NGUY£N THI£N NHI£N [...]... nhiên của các vùng và cả nước Câu hỏi: - Dựa vào bảng 20.1 và kiến thức đã học hãy rút ra nhận xét về đặc điểm dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng? - Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng gấp bao nhiêu lần của vùng Tây Nguyên, TD & miền núi Bắc Bộ và cả nước? Jun 23, 2013 Vùng Số dân (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) Gia tăng tự nhiên (%) Miền núi & trung du Bắc Bộ đồng bằng sông hồng 11,5 114... những câu sau đây: -Vùng đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với hai vùng kinh tế là Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ đất phù sa sông Hồng -Tài nguyên quý giá nhất của vùng là - Đồ Sơn và Cát Bà là hai điểm du lịch nổi tiếng của thành Hải Phòng phố đông đúc nhất - Đồng bằng sông Hồngvùng dân cư nước ta, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn nhất cả nước hai - Vùng ĐBSH có.thành... cư, xã hội Kết luận 1 Vùng Đồng bằng sông Hồng có dân số đông và mật độ dân số cao nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào, kết cấu hạ tầng nông thôn tương đối hoàn thiện Một số đô thị được hình thành từ lâu đời 2 Đời sống người dân ở Đồng bằng sông Hồng còn nhiều khó khăn do cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, dân số quá đông Jun 23, 2013 22 Lễ hội Đồng bằng sông Hồng Jun 23, 2013 23 Bài tập củng cố Điền... 8,4 183 1,46 Tây nguyên 4,4 81 2,1 đông nam bộ 10,9 434 1,37 đồng bằng sông cửu long Cả nước 16,7 407 1,39 79,7 242 1,4 nam trung bộ 16 iii Đặc đIểm dân cư, xã hội Phiếu học tập Viết chữ T vào ô thuận lợi và chữ K vào ô khó khăn Mật độ dân số cao đưa lại những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng Sông Hồng: T Nguồn lao động dồi dào ã ãBình quân đất trên đầu người... 2013 12 ii ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Du Lịch biển Cát Bà Jun 23, 2013 13 ii ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Kết luận: Đồng bằng sông Hồng có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú: Đất phù sa sông Hồng rất màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước và cây công nghiệp ngắn ngày Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh là điều kiện thuận lợi để phát . THæ Jun 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 6 Kết luận: - Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với vùng Bắc Trung Bộ. 23, 2013 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 8 ý nghĩa của hệ thống sông Hồng Hệ thống sông Hồng Thuận lợi Khó khăn Bồi đắp phù sa, mở rộng diện tích đồng bằng Cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn