Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 2009

2 569 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017, 12:27

Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008- 2009 MÔN: HOÁ HỌC ( Thời gian làm 120 phút) o0o Bài 1: (2,5 điểm) Cho sơ đồ phản ứng sau: → (1) CxHyOz + O2 ? + H2O → (2) FeS2 + O2 SO2 + ? → (3) Al + ? Al2(SO4)3 + H2 → (4) SO3 + ? Na2SO3 + H2O → (5) Fe2(SO4)3 + Cu ? + CuSO4 a, Hoàn thành phương trình phản ứng b, Gọi tên phân loại hợp chất công thức hoá học tìm phản ứng Bài 2: (2điểm) a, Tính khối lượng sắt 50 kg quặng chứa 80 % Fe2O3 b, Tìm x công thức Na2CO3.xH2O Biết muối ngậm nước Na2CO3 chiếm 37,07% Bài 3: (2,5 điểm) a, Có lọ nhãn đựng dung dịch BaCl2, NaCl, H2SO4 NaOH Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết chất lọ b, Nêu phương pháp sản xuất Oxi công nghiệp viết phương trình ứng (nếu có) Bài 4: (3,0 điểm) a, Cho 10,2 gam hỗn hợp gỗm Al Mg vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 11,2 lít khí (ở đktc) Hãy tính thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp b, Dẫn toàn khí H2 thu qua ống có chứa a gam Fe2O3 nung nóng , sau phản ứng người ta thu 60 gam chất rắn Hãy tính a Đáp án Bài a Khối lượng sắt 28 kg b Na2CO3.10H2O Bài a %Mg = 47,06% %Al = 52,94% b a = 68g
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 2009 , Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 2009 , Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay