công tác bê tông bê tông nhựa

2 840 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017, 10:19

Cách tính khối lượng bê tông, định mức khối lượng bên tông.Bao gồm các công tác chủ yếu:a.Sản xuất bê tông nhựa: Phối hợp 2 định mức: Thành phần bê tông nhựa (trang 207 định mức 1776):Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn (AD26000): Chú ý giá ca máy chỉ có nhiên liệu là điện.b.Vận chuyển bê tông nhựac.Thực hiện công tác bê tông nhựa 1 BÊ TÔNG NHỰA THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG Bao gồm công tác chủ yếu: a Sản xuất bê tông nhựa: Phối hợp định mức: - Thành phần bê tông nhựa (trang 207 định mức 1776): - Sản xuất bê tông nhựa trạm trộn (AD26000): Chú ý giá ca máy có nhiên liệu điện b Vận chuyển bê tông nhựa c Thực công tác bê tông nhựa Các phương pháp tính toán Phương pháp 1: Gộp chung công tác (a) vào định mức sản xuất bê tông nhựa trạm trộn (AD26000) bảng PTĐGCT CHÚ Ý 1: Định mức thành phần bê tông nhựa nhân với 100 chênh lệch đơn vị tính Đơn giá tính coi đơn giá độc lập nhân với khối lượng BTN cần sản xuất bảng dự toán (dự thầu) chi tiết CHÚ Ý 2: Trong bảng dự toán (dự thầu) chi tiết: Khối lượng BTN cần sản xuất = khối lượng BT cần rải (bản tiên lượng) x định mức BTN công tác rải (AD.23200) / 100 CHÚ Ý 3: Đơn giá vật liệu công tác rải thảm Phương pháp 2: Đưa công tác sản xuất BT nhựa phần phụ lục BTN riêng Có đầy đủ công tác sản xuất BTN thành phần bê tông Định mức thành phần bê tông nhân với 100 chênh lệch đơn vị tính Tính đơn giá cấp phối bê tông riêng Đơn giá cấp phối bê tông sau chia cho 100 đưa vào đơn giá vật liệu công tác rải thảm bê tông nhựa (AD23200) bảng phân tích đơn giá CHÚ Ý: Công tác sản xuất BTN không đưa vào bảng Dự toán (dự thầu) chi tiết Phương pháp 3: tương tự cách có số khác biệt: Khác biệt 1: Trong cấp phối vật liệu BTN bảng cấp phối có thành phần vật liệu Tỉnh tổng chi phí vật liệu Khác biệt 2: Trong bảng PTĐG dự toán (dự thầu chi tiết) có công tác sản xuất BTN (AD26000) đơn giá vật liệu thành phần vật liệu Khác biệt 3: Trong bảng phân tích đơn giá công tác rải tham BTN (AD23200), Đơn giá vật liệu giá trị tính bảng cấp phối có thành phần vật liệu Khác biệt 4: Trong bảng dự toán (dự thầu) chi tiết: Khối lượng BTN cần sản xuất = khối lượng BT cần rải x định mức BTN công tác rải / 100 CÔNG TÁC BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG Bao gồm công tác chủ yếu: a Sản xuất bê tông (AF51100): Phối hợp định mức: - Thành phần bê tông (trang 407 định mức 1776) - Sản xuất vữa bê tông trạm trộn trường (AF51100) b Vận chuyển bê tông c Thực công tác Bê tông Các phương pháp tính toán: Tương tự bê tông nhựa sản xuất đường ...2 CÔNG TÁC BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG Bao gồm công tác chủ yếu: a Sản xuất bê tông (AF51100): Phối hợp định mức: - Thành phần bê tông (trang 407 định mức 1776) - Sản xuất vữa bê tông. .. xuất vữa bê tông trạm trộn trường (AF51100) b Vận chuyển bê tông c Thực công tác Bê tông Các phương pháp tính toán: Tương tự bê tông nhựa sản xuất đường
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác bê tông bê tông nhựa, công tác bê tông bê tông nhựa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn