Bài tập tích phân rất hay

10 219 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017, 10:12

Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay Bài tập tích phân rất hay ... ∫π3 π π = −2 ln Bài 24: Tính tích phân: I=∫ x − 6x + 9dx = ∫ ( x − 3) dx = ∫ x − dx   x2   x = ∫ ( − x ) dx + ∫ ( x − 3) dx =  3x − ÷ +  − 3x ÷ = 1   3 Bài 25: Tính tích phân: I=∫ x −... x= Bài 31: Tính tích phân: π π π I = ∫ cos3x.sin 2xdx = ∫ cos3 x.2sin x.cosxdx = ∫ cos x.sin xdx 0 0 t=cosx ⇒ dt=-sinxdx Khi x=0 ⇒ t=1, x= π 2 ⇒ t =  → I = −2 ∫ t 4dt = − t = 5 Bài 32: Tính tích. .. e Bài 22: Tính tích phân: π π π π 1 π I = ∫ cosx s inxdx = ∫ cosx s inxdx − ∫π cosx s inxdx = ∫ ( s inx ) d ( s inx ) − ∫π ( s inx ) d ( s inx ) = ( s inx ) π 2 − ( s inx ) π = π 2 2 + = 3 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tích phân rất hay, Bài tập tích phân rất hay, Bài tập tích phân rất hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay