ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH

10 903 5
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2017, 21:47

Chng 1: ESTE LIPIT Dng 1: Lý thuyt v este Cõu 1: Khi t chỏy hon ton hn hp cỏc este no, n chc, mch h thỡ sn phm thu c cú: A s mol CO2 = s mol H2O B s mol CO2 > s mol H2O C s mol CO2 < s mol H2O D khụng d kin xỏc nh Cõu 2: Cụng thc tng quỏt ca este c to thnh t axit khụng no cú ni ụi, n chc v ancol no, n chc l: A CnH2n1COOCmH2m+1 B CnH2n1COOCmH2m1 C CnH2n+1COOCmH2m1 D CnH2n+1COOCmH2m+1 Cõu 3: Metyl fomiat cú th cho c phn ng vi cht no sau õy? A Dung dch NaOH B Natri kim loi C Dung dch AgNO3 ammoniac D C (A) v (C) u ỳng Cõu 4: Metyl propionat l tờn gi ca hp cht cú cụng thc cu to no sau õy? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Cõu 5: Sn phm phn ng x phũng húa vinyl axetat cú cha: A CH2=CHCl B C2H2 C CH2=CHOH D CH3CHO Cõu 6: Cht no di õy khụng phi l este? A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5 Cõu 7:Este C4H8O2 tham gia phn ng bc cú th cú tờn sau: A.Etyl fomiat B.n-propyl fomiat C.isopropyl fomiat D B, C u ỳng Cõu 8:un este E (C4H6O2) vi HCl thu c sn phm cú kh nng cú phn ng gng E cú tờn l: A.Vinyl axetat B.propenyl axetat C.Alyl fomiat D C A, C u ỳng Cõu 9: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C5H10O2 l: A.10 B.9 C.7 D.5 Cõu 10: Cht no cú nhit sụi thp nht? A.C4H9OH B.C3H7COOH C.CH3COOC2H5 D.C6H5OH Cõu 11:Lm bay hi 3,7 gam este nú chim th tớch bng th tớch ca 1,6 gam O2 cựng iu kin Este trờn cú s ng phõn l: A.1 B.2 C.3 D.4 Cõu 12: Mt este n chc no cú 54,55 % C phõn t.Cụng thc phõn t ca este cú th l: A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C4H6O2 D.C3H4O2 Cõu 13: Mt este n chc no cú 8,1 % H phõn t thỡ s ng phõn este l: A.1 B.2 C.3 D.4 Cõu 14: Este cú mựi da l A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl propionat D metyl fomiat Cõu 15: Mt s este c dựng hng liu, m phm, bt git l nh cỏc este A l cht lng d bay hi B cú mựi thm, an ton vi ngi C cú th bay hi nhanh sau s dng D du cú ngun gc t thiờn nhiờn Cõu 16: Hp cht X cú cụng thc cu to: CH3OOCCH2CH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B Metyl propionat C metyl axetat D.propyl axetat Cõu 17: ng vi CTPT C4H8O2 cú bao nhiờu este ng phõn ca nhau? A B C D Cõu 18: Cht X Cú CTPT C4H8O2 Khi X tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Y cú cụng thc C 2H3O2Na CTCT ca X l: A HCOOC3H5 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D.C2H5COOCH3 Cõu 19: Thy phõn este X cú CTPT C4H8O2 dd NaOH thu c cht hu c Y,Z ú Z cú dZ/H2 =23 Tờn ca X l: A etylaxetat B.metylpropionat C metylaxetat D propylfomat Cõu 20 Este cú mựi chui chớn l A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat T luyn Cõu 1: Cho cỏc phn ng sau: 1) Thy phõn este mụi trng axit 2) Thy phõn este dung dch NaOH, un núng 3) Cho este tỏc dng vi dung dch KOH, un núng 4) Thy phõn dn xut halogen dung dch NaOH, un núng 5) Cho axit hu c tỏc dng vi dung dch NaOH Cỏc phn ng KHễNG c gi l phn ng x phũng húa l: A 1, 2, 3, B 1, 4, C 1, 3, 4, D 3, 4, Cõu 2: Thu tinh hu c cú th c iu ch t monome no sau õy? A Axit acrylic B Metyl metacrylat C Axit metacrylic D Etilen Cõu 3: Khi thy phõn este etyl axetat mụi trng axit, tng hiu sut phn ng thy phõn ta nờn dựng bin phỏp no? 1) thờm H2SO4 2) thờm HCl 3) thờm NaOH 4) thờm H2O Trong bin phỏp trờn, bin phỏp ỳng l: A 1, B 3, C ch cú D ch cú Cõu 4: Thu phõn este C2H5COOCH=CH2 mụi trng axit to thnh nhng sn phm gỡ? A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHOC.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH Cõu 5: Trong phn ng este hoỏ gia ancol v mt axit hu c thỡ cõn bng s chuyn dch theo chiu to este khi: A Cho ancol d hay axit hu c d B Gim nng ancol hay axit hu c C Dựng cht hỳt nc hay tỏch nc Chng ct tỏch este D C bin phỏp A, C Cõu 6: Este cú mựi hoa nhi l A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Cõu Este X cú CTCP C4H6O2.Bit X thu phõn mụi trng kim to mui v anờhit Cụng thc cu to ca X l A CH3COOCH= CH2 B HCOOCH2- CH= CH2 C HCOOCH2- CH= CH2 D CH3COOCH2CH3 Cõu : Sn phm thu c thu phõn vinylaxetat dd kim l: A Mt mui v mt ancol B Mt mui v mt anehit C Mt axit cacboxylic v mt ancol D Mt axit cacboxylic v mt xeton Cõu 9: Este no sau õy khụng thu c bng phn ng gia axit v ancol A etyl axetat B Metyl acrylat C allyl axetat D Vinyl axetat Cõu 10: Este cú mựi ti l A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Cõu 11: Este cú mựi da l A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl propionat D metyl fomiat Cõu 12: Cht X Cú CTPT C4H8O2 Khi X tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Y cú cụng thc C 2H5OH CTCT ca X l: A HCOOC3H5 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D.C2H5COOCH3 Cõu 13: Thy phõn este X cú CTPT C4H8O2 dd NaOH thu c cht hu c Y,Z ú Z cú dZ/H2 =16 Tờn ca X l: A etylaxetat B.metylpropionat C metylaxetat D propylfomat Cõu 14: Cụng thc tng quỏt ca este no, n chc l: A CnH2nO2 B CnH2n1COOCmH2m1 C CnH2n+1COOCmH2m1 D CnH2nCOOCmH2m+1 Cõu 15: Cụng thc tng quỏt ca este no, chc l: A CnH2n2O4 B CnH2nO4 C CnH2n+1O4 D CnH2n-4O4 Cõu 16: Este cú cụng thc CH2=CH-COOCH3 , tờn c gi l A Metyl acrylat B metyl axetat C vinyl axetat D metyl fomiat Cõu 17: cho cỏc nhn xột: 1, este tan ớt nc, nng hn nc; 2, este tan nhiu nc, dung mụi hu c 3, cụng thc este gc ancol bao gi cng ng sau ; 4, mt s este cú mựi thm ca hoa qu, mựi hoa hng l etyl butirat 5, este tn ti dng lng hoc rn; 6, gi tờn este phi gi tờn gc ancol trc 7, este cú th no hoc khụng no tựy vo gc hidrocacbon ; 8, este cũn c dựng pha sn S nhn xột sai l A B C D Cõu 18: cho cỏc nhn xột: 1, este tham gia phn ng thy phõn axit, kim 2, este tỏc dng vi kim thun nghch ; 3, este khụng cú phn ng cng 4, este ch c iu ch t ancol v axit ; 5, este chỏy ch cho sp l CO2 , H2O 6, anờhit cú bc cũn este thỡ khụng; 7, ancol, axit, phenol tỏc dng vi Na este thỡ khụng 8, ch cú anken mi trựng hp, este khụng cú phn ny 9, s ng phõn este v axit bng S nhn xột ỳng l A B C D Cõu 19: Este cú cụng thc CH2=CH-OOCH tỏc dng vi cht no say õy: A Na, NaOH, NaHCO3, Br2, trựng hp B NaOH, KOH, Br2, HBr, trựng hp, AgNO3/NH3, O2, H2O/HCl C NaOH, NaHCO3, Br2, trựng hp D NaOH, KOH, Br2, HBr, trựng hp, trựng ngng, AgNO3/NH3, O2, H2O/HCl Cõu 20: Khi t chỏy mt este no,n chc ta luụn thu c t l T =s mol H2O /s mol CO2 l: A, >1 B, =1 C, Bit MX >MY Cụng thc cu to thu gn ca Z l cụng thc no? A CH3COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-CH3 C H-COO-CH=CH-CH3 D.H-COOCH2-CH=CH2 Cõu Mt este to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi CH bng 5,5 Khi un núng este ny vi dung dch NaOH to mui cú lng bng 93,18% lng este ó phn ng Cụng thc cu to thu gn ca este ny l? A CH3COO-CH3 B H-COO- C3H7 C CH3COO-C2H5 D C2H5COO-CH3 Cõu T ca mt este so vi hiro l 44 Khi phõn hy este ú to nờn hai hp cht Nu t chỏy cựng lng mi hp cht to s thu c cựng th tớch CO ( cựng t0, p) Cụng thc cu to thu gn ca este l cụng thc no di õy? A H- COO- CH3 B CH3COO- CH3 C CH3COO- C2H5 D C2H5COO- CH3 T luyn: Cõu Mt este to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi khớ CO bng Bit t ancol phn ng iu ch axit Cụng thc cu to thu gn ca este ny l? A CH3COO-CH3 B H-COO- C3H7 C CH3COO-C2H5 D C2H5COO- CH3 Cõu Mt este to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi H bng 37 Khi un núng este ny vi dung dch NaOH to mui cú lng bng 41/ 37 lng este ó phn ng Cụng thc cu to thu gn ca este ny l? A CH3COO-CH3 B H-COO- C3H7 C HCOO-C2H5 D sai vỡ sn phm nng hn este Cõu Cho ancol X tỏc dng vi axit Y thu c este Z Lm bay hi 8,60 gam Z thu c th tớch hi bng th tớch ca 3,20 gam metanol ( cựng t0, p) > Bit MX >MY Cụng thc cu to thu gn ca Z l cụng thc no? A CH3COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-CH3 C H-COO-CH=CH-CH3 D.H-COOCH2-CH=CH2 Cõu Mt este to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi CO bng Khi un núng este ny vi dung dch NaOH to ru cú lng bng 52,27% lng este ó phn ng Cụng thc cu to thu gn ca este ny l? A CH3COO-CH3 B H-COO- C3H7 C CH3COO-C2H5 D C2H5COO-CH3 Cõu T ca mt este so vi metan l 5,5 Khi phõn hy este ú to nờn hai hp cht Nu t chỏy V ml axit to nú s thu c 2V ml CO ( cựng t0, p) Cụng thc cu to thu gn ca este l cụng thc no di õy? A H- COO- CH3 B CH3COO- CH3 C CH3COO- C2H5 D C2H5COO- CH3 Dng 3:Phn ng thu phõn kim Cõu X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Cõu X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l A 3,28 gam B 20,2 gam C 8,2 gam D 12 gam Cõu X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,5M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Cõu Este X cú cụng thc phõn t l C4H6O2 un núng 0,1 mol X vi 200 ml dung dch NaOH 1M Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 10,8 gam cht rn khan Vy nhn xột ỳng l : A CTCT l CH3COO-CH2-CH=CH2 B X cú bc C X thy phõn cho anehit D X cú CTCT l HCOOCH2CH=CH2 Cõu Thy phõn hon ton hn hp X gm este n chc A, B cn dựng 100 ml dung dch NaOH 1M thu c 6,8 gam mui nht v 4,04 gam hn hp ancol l ng ng liờn tip Cụng thc cu to ca este l: A HCOOCH3 v HCOOC2H5 B CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 C C2H3COOCH3 v C2H3COOC2H5 D HCOOC2H5 v HCOOC3H7 T luyn: Cõu Hn hp X gm etyl axetat v n-propyl axetat un núng hn hp X vi NaOH (va ) thu c 13,12 gam mui v 8,76 gam hn hp ancol Y Vy % lng ca etyl axetat hn hp X l : A 56,85% B 45,47% C 39,8% D 34,1% Cõu Este X cú cụng thc phõn t l C 5H8O2 un núng 0,1 mol X vi 200 ml dung dch NaOH 1M Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 13,4 gam cht rn khan Vy cụng thc ca este ú l : A CH3COO-CH2-CH=CH2 B CH2=CH-COOC2H5 C CH2=C(CH3)-COOCH3 D HCOOCH=C(CH3)2 Cõu X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Cõu Thu phõn hon ton 11,44 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,3M (va ) thu c 5,98 gam mt ancol Y Tờn gi ca X l A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat Cõu Cho 35,2 gam hn hp etse no n chc l ng phõn ca cú t hi i vi H bng 44 tỏc dng vi lớt dd NaOH 0,4M, ri cụ cn dd va thu c, ta c 44,6 gam cht rn B Cụng thc cu to thu gn ca este l : A H-COO-C2H5 v CH3COO-CH3 B C2H5 COO-CH3 v CH3COO- C2H5 C H-COO-C3H7 v CH3COO-C2H5 D H-COO-C3H7 v CH3COO-CH3 Cõu Cho 0,1mol este X n chc un vi 100 gam dung dch NaOH 8%, phn ng hon ton thu c 108,8gam dung dch Y Lm khụ dung dch Y thu c 13,6 gam hn hp cht rn Cụng thc ca X A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Cõu X l mt cht hu c n chc cú M = 88 Nu em un 2,2 gam X vi dung dch NaOH d, thu c 2,75 gam mui Cụng thc cu to thu gn ca cht no sau õy phự hp vi X: A HCOOCH2CH2CH3 B CH3CH2CH2COOH C C2H5COOCH3 D HCOOCH(CH3)2 X l mt este no n chc, cú t hi i vi CH4 l 5,5 Nu em un 2,2 gam este X vi dung Cõu dch NaOH (d), thu c 2,05 gam mui Cụng thc cu to thu gn ca X l: ( B 2007) D HCOOCH(CH3)2 A C2H5COOCH3 B HCOOCH2CH2CH3 C CH3COOC2H5 Cõu Cho 20 gam cht hu c X (ch cha C, H, O v mt loi nhúm chc) cú t hi so vi O bng 3,125, tỏc dng vi 0,3 mol NaOH Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 23,2 gam bó rn CTCT ca X cú th l: A CH3COOCH=CH-CH3 B C2H5COOCH=CH2 C CH2CH=CHCOOCH3 D CH2=CHCOOC2H5 Dng 4:Phn ng chỏy Cõu 1: un núng este X n chc mch h vi NaOH thu c mui v ancol t chỏy hon ton 0,1 mol X cn 10,08 lớt O2 (ktc) v thu c V lớt CO (ktc) v nc Cho ton b sp chỏy vo nc vụi d thu c 40 gam kt ta X khụng cú phn ng gng Vy cụng thc ca X l A HCOO-CH2-CH=CH2 B CH3-COOCH2-CH=CH2 C CH2=CH-COOCH3 D.CH3-COOCH=CH2 Cõu 2: un núng este X n chc mch h vi NaOH thu c mui v ancol t chỏy hon ton a mol X thu c V lớt CO (ktc) v nc Cho ton b sp chỏy vo nc vụi thu c 20 gam kt ta, dung dch A v lng bỡnh tng 24,8 gam un nc lc c 20 gam kt ta na Bit X cú phn ng gng Vy cụng thc ca X l A HCOO-CH2-CH-CH3 B CH3-COOCH2-CH=CH2 C CH2=CH-COOCH3 D.CH3-COOCH2-CH3 Cõu un núng este X n chc mch h vi NaOH thu c mui v ancol t chỏy hon ton a mol X thu c V lớt CO2 (ktc) v nc Cho ton b sp chỏy vo nc vụi d thu c 40 gam kt ta v lng dung dch gim 15,2 gam Bit X cú phn ng gng Vy cụng thc ca X l A HCOO-CH2-CH-CH3 B HCOOCH2-CH=CH2 C H-COOC2H5 D.CH3-COOCH2-CH3 Cõu un núng este X n chc mch h vi NaOH thu c mui v ancol t chỏy hon ton 0,1 mol X thu c CO2 v nc t l mol :1 Cho ton b sp chỏy vo nc vụi d thy lng bỡnh tng 24,8 gam Bit X khụng cú phn ng gng Vy tờn gi X l A etyl axetat B propyl fomat C etyl fomat D.metyl axetat T luyn: Câu Hỗn hợp gồm ancol đơn chức axit đơn chức bị este hóa hoàn toàn thu đựơc este Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este thu đợc 0,22 gam CO2 0,09g H2O Vậy công thức phân tử ancol axit công thức cho dới đây? A CH4O C2H4O2 B C2H6O C2H4O2 C C2H6O CH2O2 D C2H6O C3H6O2 Cõu t chỏy hon ton 7,8 gam este X thu c 11,44 gam CO v 4,68 gam H2O Cụng thc phõn t ca este l A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Cõu X l mt este to t axit v ancol no t chỏy hon ton mol X thu c mol CO2 Hóy cho bit cú bao nhiờu este tho món? A B C D Cõu Thc hin phn ng este hoỏ gia axit axetic vi ancol no n chc l ng ng k tip thu c hn hp este t chỏy hon ton 0,1 mol hn hp este ú thu c 10,08 lớt CO2 Hóy la chn cụng thc cu to ca ancol ? A CH3OH v C2H5OH B C2H5OH v CH3CH(OH)CH3 C C2H5OH v CH3CH2CH2OH D n-C3H7OH v n-C4H9OH Cõu t chỏy hon ton 0,1 mol este n chc X cn 0,5 mol O2 thu c 8,96 lớt CO2 v b mol H2O a/ Vy s mol H2O thu c l : A 0,3 mol B 0,35 mol C 0,2 mol D 0,4 mol b/ un núng 0,1 mol X vi 200 ml dd NaOH 1M , cụ cn dd sau phn ng thu c 12,2 gam cht rn khan Vy cụng thc ca X l : A CH3COOCH3 B CH2=CH-COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3CH2COOCH3 Cõu un núng este X n chc mch h vi NaOH thu c mui v ancol t chỏy hon ton 0,1 mol X cn 10,08 lớt O2 (ktc) v thu c 8,96 lớt CO2 (ktc) X khụng cú phn ng gng Vy cụng thc ca X l : A HCOO-CH2-CH=CH2 B CH3-COOCH2-CH=CH2 C CH2=CH-COOCH3 D.CH3-COOCH=CH2 Dng 5:hiu sut Cõu 1: Cho a gam axit axetic phn ng vi b gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) un núng, thu c m gam este Tớnh a Nu m = 41,25 gam v hiu sut 62,5% thỡ giỏ tr b l: A 34,5 gam B 36,0 gam C 35,2 gam D 38,8 gam b Nu m = 61,6 gam v giỏ tr b = 46 gam thỡ hiu sut l: A 62,50% B 50,00% C 70,00% D 31,25% c Nu a = 45 gam v b =69 gam v hiu sut l 65% thỡ giỏ tr m l: A 44,5 gam B 36,9 gam C 42,9 gam D 38,8 gam T luyn Cõu 1: un núng 6,0 gam CH3COOH vi 6,0 gam C2H5OH (cú H2SO4 lm xỳc tỏc, hiu sut phn ng este hoỏ bng 50%) Khi lng este to thnh l: A 4,4 gam B 6,0 gam C 5,2 gam D 8,8 gam Cõu 2: Cho 45 gam axit axetic phn ng vi 69 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) un núng, thu c 41,25 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Cõu 3: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 55% B 75% C 50% D 62,5% Cõu 4: Khi thc hin phn ng húa este gia 6g CH3COOH v 9,2g C2H5OH vi hiu sut 70% thu c bao nhiờu gam este? A 8,8g B 6,16g C 17,6g D 12,32g Cõu 5: Cho 45 gam axit axetic phn ng vi 69 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) un núng, thu c 41,25 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Cõu : Cho 12 g axit axetic tỏc dng vi 4,6 g ancol etylic (xỳc tỏc H2SO4 c, un núng) Sau p. thu c 4,4 g este Hiu sut ca p. este húa l: A 75% B 25% C 50% D 55% Cõu 7: Cho g axit axetic tỏc dng vi 9,2 g ancol etylic (xỳc tỏc H2SO4 c, un núng), vi hiu sut t 80% Sau p. thu c m gam este Giỏ tr ca m l: A 2,16g B 7,04g C 14,08g D 4,80 g Cõu 8: Cho 12 g axit axetic tỏc dng vi 4,6 g ancol etylic (xỳc tỏc H2SO4 c, un núng) Sau p. thu c 4,4 g este Hiu sut ca p. este húa l: A 75% B 25% C 50% D 55% Cõu 9: Ly 0,6 gam axit axờtic tỏc dng vi lng d mt ancol n chc X thu c 0,592 gam mt este (H = 80%) Tỡm cụng thc ancol? A CH3OH B C2H5OH C C2H3-CH2OH D C3H7OH Dng 6: Bi toỏn quy i X phũng húa hon ton 66,6 gam hn hp este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, 1400 C thu c hn hp X gm ancol un núng hn hp X vi H2SO4 c , sau phn ng xy hon ton thu c m gam nc Giỏ tr ca m l A 4,05 B 8,1 C 18,0 D 16,20 X phũng hoỏ hon ton 22,2 gam hn hp gm hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH 2M (un núng) Th tớch dung dch NaOH ti thiu cn dựng l A 150 ml B 400 ml C 200 ml D 300 ml Cõu 22: t chỏy hon ton mt hn hp X (gm glucoz, anehit fomic, axit axetic, metyl fomat) cn 2,24 lớt O2 (ktc) Dn sn phm chỏy qua bỡnh ng dung dch Ca(OH) (d), thy lng bỡnh tng m gam Giỏ tr ca m l A 12,4 B Khụng xỏc nh c C 6,2 D 3,1 Dng 7: Tng hp Bi 1: Thc hin phn ng x phũng hoỏ cht hu c X n chc vi dung dch NaOH thu c mt mui Y v ancol Z t chỏy hon ton 2,07 gam Z cn 3,024 lớt O (ktc) thu c lng CO2 nhiu hn lng nc l 1,53 gam Nung Y vi vụi tụi xỳt thu c khớ T cú t so vi khụng khớ bng 1,03 CTCT ca X l: A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC3H7 D C2H5COOC2H5 Bi 2: un 20,4 gam mt cht hu c A n chc vi 300 ml dung dch NaOH M thu c mui B v hp cht hu c C Cho C phn ng vi Na d thu c 2,24 lit H (ktc) Nung B vi NaOH rn thu c khớ D cú t i vi O2 bng 0,5 Khi oxi húa C bng CuO c cht hu c E khụng phn ng vi AgNO 3/NH3 Xỏc nh CTCT ca A? A CH3COOCH2CH2CH3 B CH3COO-CH(CH3)2 C C2H5COOCH2CH2CH3 D C2H5COOCH(CH3)2 Bi 3: un núng 0,1 mol este no, n chc mch h X vi 30 ml dung dch 20% (D = 1,2 g/ml) ca mt hiroxit kim loi kim A Sau kt thỳc phn ng x phũng hoỏ, cụ cn dung dch thỡ thu c cht rn Y v 4,6 gam ancol Z, bit rng Z b oxi hoỏ bi CuO thnh sn phm cú kh nng phn ng bc t chỏy cht rn Y thỡ thu c 9,54 gam mui cacbonat, 8,26 gam hn hp CO2 v hi nc Cụng thc cu to ca X l: A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D C2H5COOCH3 Bi 4: Mt hn hp A gm este n chc X, Y (MX < My) un núng 12,5 gam hn hp A vi mt lng dung dch NaOH va thu c 7,6 gam hn hp ancol no B, n chc cú lng phõn t hn kộm 14 vC v hn hp hai mui Z t chỏy 7,6 gam B thu c 7,84 lớt khớ CO (ktc) v gam H2O Phn trm lng ca X, Y hn hp A ln lt l: A 59,2%; 40,8% B 50%; 50% C 40,8%; 59,2% C 66,67%; 33,33% Bi 5: Hn hp A gm axit axetic v etanol Chia A thnh ba phn bng + Phn tỏc dng vi Kali d thy cú 3,36 lớt khớ thoỏt + Phn tỏc dng vi Na2CO3 d thy cú 1,12 lớt khớ CO2 thoỏt Cỏc th tớch khớ o ktc + Phn c thờm vo vi git dung dch H 2SO4, sau ú un sụi hn hp mt thi gian Bit hiu sut ca phn ng este hoỏ bng 60% Khi lng este to thnh l bao nhiờu? A 8,80 gam B 5,20 gam C 10,56 gam D 5,28 gam Phn tham kho Bi 1: Cho 0,01 mol mt este X ca axit hu c phn ng va vi 100 ml dung dch NaOH 0,2 M, sn phm to thnh ch gm mt ancol Y v mt mui Z vi s mol bng Mt khỏc, x phũng hoỏ hon ton 1,29 gam este ú bng mt lng va l 60 ml dung dch KOH 0,25 M, sau phn ng kt thỳc em cụ cn dung dch c 1,665 gam mui khan Cụng thc ca este X l: A C2H4(COO)2C4H8 B C4H8(COO)2C2H4 C C2H4(COOC4H9)2 D C4H8(COO C2H5)2 Bi 2: un núng 7,2 gam este X vi dung dch NaOH d Phn ng kt thỳc thu c glixerol v 7,9 gam hn hp mui Cho ton b hn hp mui ú tỏc dng vi H 2SO4 loóng thu c axit hu c no, n chc, mch h Y, Z, T Trong ú Z, T l ng phõn ca nhau, Z l ng ng k tip ca Y Cụng thc cu to ca X l: CH2 OCOCH2CH2CH3 A CH2 OCOC2H5 B CH OCOCH2CH2CH3 CH OCOC2H5 CH2 OCOCH(CH3)2 CH2 OCOCH(CH3)2 C CH2 OCOCH2CH2CH3 CH OCOCH(CH3)2 CH2 OCOC2H3 D A hoc B Bi 3: t chỏy hon ton mol axit cacboxylic n chc X cn 3,5 mol O Trn 7,4 gam X vi lng ancol no Y (bit t hi ca Y so vi O nh hn 2) un núng hn hp vi H 2SO4 lm xỳc tỏc Sau phn ng hon ton thu c 8,7 gam este Z (trong Z khụng cũn nhúm chc no khỏc) Cụng thc cu to ca Z l: A C2H5COOCH2CH2OCOC2H5 B C2H3COOCH2CH2OCOC2H3 C CH3COOCH2CH2OCOCH3 D HCOOCH2CH2OCOH Bi 4: t chỏy 0,8 gam mt este X n chc c 1,76 gam CO v 0,576 gam H2O Cho gam X tỏc dng vi lng NaOH va , cụ cn dung dch sau phn ng c gam mui khan Y Cho Y tỏc dng vi dung dch axit loóng thu c Z khụng phõn nhỏnh Cụng thc cu to ca X l: O O C C A O O O B CH3 C C O D CH2=CH-COOC2H5 Bi 5: Hn hp A gm ba cht hu c X, Y, Z n chc ng phõn ca nhau, u tỏc dng c vi NaOH un núng 13,875 gam hn hp A vi dung dch NaOH va thu c 15,375 gam hn hp mui v hn hp ancol cú t hi so vi H2 bng 20,67 136,50C, atm th tớch hi ca 4,625 gam X bng 2,1 lớt Phn trm lng ca X, Y, Z (theo th t KLPT gc axit tng dn) ln lt l: A 40%; 40%; 20% B 40%; 20%; 40% C 25%; 50%; 25% D 20%; 40%; 40% Cõu Vit cỏc phng trỡnh phn ng di dng tng quỏt v ly VD hon thnh cỏc phn ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH mui + nc Este + NaOH mui + ancol + nc Este + NaOH sn phm nht Bi 7: Thu phõn 11,18 gam este X n chc, mch h (cú xỳc tỏc axit) n phn ng hon ton thu c hn hp hai cht hu c Y v Z Cho Y, Z phn ng vi dung dch AgNO 3/NH3 d thu c 56,16 gam Ag Cụng thc cu to ca X l: A HCOOC(CH3)=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Bi 8: Este X no n chc lõu ngy b thu phõn mt phn to cht hu c Y v Z Mun trung ho lng axit to t 13,92 gam X phi dựng 15 ml dung dch NaOH 0,5 M x phũng hoỏ lng este cũn li phi dựng thờm 225 ml dung dch NaOH 0,5 M Nu oxi hoỏ Y s c mt anehit cú mch phõn nhỏnh Khi hoỏ hi 0,4 gam Z c th tớch bng th tớch ca 0,214 gam O2 Cụng thc este X l: A CH3COOCH2CH2CH2CH3 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3COOCH(CH3)CH2CH3 D C2H5COOCH2CH(CH3)2 Bi 9: X phũng hoỏ 3,52 gam este X c to t axit n chc v ancol n chc bng dung dch NaOH va c mui Y v ancol Z Nung núng Y vi oxi thu c 2,12 gam Natri cacbonat, khớ CO v hi nc Ancol Z c chia lm hai phn bng Phn cho tỏc dng vi Na va thu c khớ H cú s mol bng ẵ s mol ancol phn ng v 1,36 gam mui Phn cho tỏc dng vi CuO d, nung núng c cht hu c T cú phn ng bc Cụng thc cu to ca X l: A HCOOC2H5 B CH3COOCH=CH2 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Bi 10: X phũng hoỏ este X n chc, no ch thu c mt cht hu c Y cha Na Cụ cn, sau ú thờm NaOH/CaO ri nung núng thu c mt ancol Z v mt mui vụ c t chỏy hon ton ancol ny thu c CO v hi nc theo t l v th tớch l : Cụng thc phõn t ca este X l: A C4H6O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C3H4O2 Bi 11: Hai este n chc X, Y l ng phõn ca Khi hoỏ hi 7,77 gam X thu c th tớch hi ỳng bng th tớch ca 3,36 gam O2 (o cựng iu kin) Cụng thc cu to thu gn ca X, Y ln lt l: A HCOOC2H5 v CH3COOCH3B C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H3 C HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2 Bi 12: X phũng hoỏ hon ton 9,7 gam hn hp hai este n chc X, Y cn 100 ml dung dch NaOH 1,5 M Sau phn ng, cụ cn dung dch thu c hn hp hai ancol ng ng k tip v mt mui nht Cụng thc cu to thu gn ca este l: A H-COO-CH3 v H-COO-CH2CH2CH3 B CH3COO-CH3 v CH3COO-CH2CH3 C C2H5COO-CH3 v C2H5COO-CH2CH3 D H-COO-CH3 v H-COO-CH2CH3 Bi 13: Hn hp A gm ba cht hu c n chc X, Y, Z Cho 4,4 gam hn hp A phn ng va vi 250 ml dung dch NaOH 0,2 M Cụ cn dung dch thu c 4,1 gam mt mui khan v thu c 1,232 lớt hi mt ancol nht ( 27,30C; atm) Cụng thc ca X, Y, Z ln lt l: A CH3COOH; CH3CH2OH; CH3COOC2H5 B HCOOH; CH3CH2OH; HCOOC2H5 C C2H5COOH; CH3CH2OH; C2H5COOC2H5 D CH2 =CH-COOH; CH3CH2OH; CH2 =CH-COOC2H5 Bi 14: Hoỏ hi 2,64 gam hn hp hai este X, Y ng phõn ca thu c th tớch hi bng th tớch ca 0,84 gam khớ nit cựng iu kin, nhit , ỏp sut Nu un hn hp X, Y vi mt lng dung dch NaOH d n phn ng hon ton, thu c 2,32 gam hn hp hai mui ca hai axit k tip dóy ng ng Cụng thc cu to ca X, Y ln lt l: A HCOOC3H7 v CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 v HCOOC3H7 C HCOOC3H7 v CH3COOC2H3 D C A, B u ỳng Bi 15: Hn hp X gm cht hu c mch h, cha cựng mt loi nhúm chc hoỏ hc Khi un núng 47,2 gam hn hp X vi lng d dung dch NaOH thỡ thu c mt ancol n chc v 38,2 gam hn hp mui ca axit hu c n chc, k tip dóy ng ng Mt khỏc, nu t chỏy ht 9,44 gam hn hp X cn va 12,096 lớt khớ O2, thu c 10,304 lớt khớ CO2 Cỏc khớ o ktc Cụng thc cu to ca cỏc cht X l: A HCOOCH2-CH=CH2 v CH3COOCH2-CH=CH2 B CH3COOCH2-CH=CH2 v C2H5COOCH2-CH=CH2 C CH2=CHCOOCH2CH3 v CH3CH=CHCOOCH2CH3 D CH2=CHCOOCH3 v CH3CH=CHCOOCH3 Bi 16: un núng 7,66 gam hn hp A gm X, Y l hai cht hu c n chc, cú cựng loi nhúm chc, vi 95 ml dung dch NaOH M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c hn hp hai mui ca hai axit k tip dóy ng ng v mt ancol Z, cú t so vi khụng khớ bng 1,59 Phn trm lng ca X, Y ln lt l: A 48%; 52% B 45,60%; 54,40% C 50%; 50% D 48,30%; 51,70% Bi 17: Hn hp X gm hai este n chc, l ng phõn ca cựng iu kin v nhit , ỏp sut, t hi ca X so vi khụng khớ l 3,03 Nu x phũng hoỏ hon ton 22 gam X bng 250 ml dung dch KOH 1,25 M (H = 100%) thu c dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c 29,75 gam cht rn khan Cho lng cht rn tỏc dng vi axit HCl d thu c hn hp hai axit k tip dóy ng ng Thnh phn % v lng cỏc este hn hp X ln lt l: A 50%; 50% B 60%; 40% C 45; 65% D 75%; 25% Bi 18: X l este mch h axit no A v ancol no B to Khi cho 0,2 mol X phn ng vi NaOH thu c 32,8 gam mui t chỏy mol B cn dựng 2,5 mol O2 Cụng thc cu to ca X l: A (C2H5COO)2C2H4 B (HCOO)2C2H4 C (CH3COO)2C2H4 D (HCOO)3C3H5 Bi 19: Cho hp cht X (cha C, H, O), cú mch C khụng phõn nhỏnh, ch cha mt loi nhúm chc tỏc dng va ht 91,5 ml dung dch NaOH 25% (D = 1,28 g/ml) Sau phn ng xy hon ton thu c dung dch Y cha mt mui ca axit hu c, hai ancol n chc, no ng ng liờn tip trung ho hon ton dung dch Y cn dựng 153 ml dung dch HCl M Cụ cn dung dch sau trung ho thỡ thu c hn hp hai ancol cú t hi so vi H2 l 26,5 v 47,202 gam hn hp mui khan Hp cht X cú cụng thc cu to l: A C3H7OOC-C4H8-COOC2H5 B CH3OOC-C3H6-COO-C3H7 C C3H7OOC-C2H4-COOC2H5 D C2H5OOC-C3H6-COO-C3H7 Bi 20: X l mt este a chc to bi mt ancol no, mch h, ba chc Y v mt axit Z khụng no, n chc l dn xut ca mt olefin Trong X cacbon chim 56,7% lng Cụng thc cu to ca X l: A (CH3CH=CHCOO)3C3H5 B (CH2=CHCOO)3C3H5 C [CH2=C(CH3)COO]3C3H5 D A hoc C Bi 21: un núng 0,05 mol X vi lng va dung dch NaOH thu c 6,7 gam mui ca axit hu c a chc B v 4,6 gam ancol n chc C Cho ancol C bay hi 1270C v atm s chim th tớch 3,28 lớt CTPT ca X l: A CH(COOCH3)3 B C2H4(COOCH3)2 C (COOC3H5)2 D (COOC2H5)2 Bi 22: un núng 21,8 g cht hu c X (cha C, H, O) vi lớt dung dch NaOH 0,5 M thu c 24,6 g mui ca axit n chc Y v lng ancol Z Nu cho lng ancol Z ú bay hi 136,5 0C v 1,5 atm, th tớch khớ thu c l 2,24 lớt Lng d NaOH c trung ho bng lớt dung dch HCl 0,1 M Cụng thc cu to ca X l: A (CH3COO)3C3H5 B (C2H5COO)3C3H5 C (HCOO)3C3H5 D CH(COO)3C3H5 Bi 23: Khi x phũng hoỏ 5,45 gam X cú cụng thc phõn t C 9H14O6 ó dựng 100 ml dung dch NaOH M thu c ancol no Y v mui ca mt axit hu c trung ho lng xỳt d sau phn ng phi dựng ht 50 ml dung dch HCl 0,5 M Bit rng 23 gam ancol Y hoỏ hi cú th tớch bng th tớch ca gam O (trong cựng iu kin) Cụng thc ca X l: A (C2H5COO)2-C3H5(OH) B (HCOO)3C6H11 C C2H5COO-C2H4-COO-C2H4COOH D (CH3COO)3C3H5 Bi 24: X l este ca axit A v ancol n chc B un núng 32,34 g X vi dung dch NaOH d n phn ng hon ton Cụ cn dung dch thu c cht rn Y v ancol B un ancol B vi H 2SO4 c thu c 12,0736 lớt khớ Z 27,30C, atm v dZ/B = 0,609 Nung Y vi vụi tụi xỳt thu c 5,488 lớt khớ T nht cú t so vi hiro bng Cụng thc cu to ca X l: A CH2(COOC2H5)2 B CH2(COOCH3)2 C (COOC2H5)2 D CH3-COO-C2H5 Bi 25: t chỏy a gam mt este X cn 11,76 lớt O (ktc), sau phn ng thu c hn hp CO v hi nc Dn hn hp ny vo bỡnh ng dung dch Ca(OH) d thy lng bỡnh tng 26,04 gam v thy xut hin 42 gam kt ta trng Bit este ny mt axit n chc v ancol n chc to nờn Cụng thc phõn t ca X l: A C4H8O2 B C2H4O2 C C3H6O2 D C5H10O2 Bi 26: Khi t chỏy hon ton 2,75 gam hp cht hu c X n chc thu c sn phm chỏy ch gm 2,8 lớt CO2 (ktc) v 2,25 gam H2O Nu cho 2,75 gam X tỏc dng vi NaOH va n phn ng hon ton thu c gam mui ca axit hu c Y v cht hu c Z Tờn ca X l: A Metyl propionat B Etyl propionat C Etyl axetat D Isopropyl axetat Bi 27: t chỏy hon ton 3,7 gam cht hu c X cn va 3,92 lớt O (ktc) thu c CO2 v H2O cú t l mol l : Bit X tỏc dng vi KOH to hai cht hu c Cụng thc phõn t ca X l: A C3H6O2 B C3H4O2 C C2H4O2 D C4H8O2 Bi 28: t chỏy hon 0,1 mol este X thu c 0,3 mol CO v 0,3 mol H2O Cho 0,1 mol X tỏc dng ht vi NaOH thỡ thu c 8,2 gam mui Cụng thc cu to ca X l A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H3 Bi 29: t chỏy hon ton m gam este X to bi ancol no, n chc, mch h v axit khụng no, mch h, n chc (thuc dóy ng ng ca axit acrylic, CH2=CHCOOH) thu c 3,584 lớt CO (ktc) v 2,16 gam H2O Giỏ tr ca m l: A 1,72 g B g C 7,44 g D 3,44 g Bi 30: t chỏy hon ton m gam hn hp cỏc este no, n chc, mch h Sn phm chỏy c dn vo bỡnh ng dung dch Ba(OH)2 d thy lng bỡnh tng 151,9 gam Khi lng kt ta to l: A 245 gam B 482,65 gam C 325 gam D 165 gam Bi 31: t chỏy hon ton 6,24 gam mt este X (M A < 180) cn 6,272 lớt khớ oxi (ktc) Sn phm chỏy c hp th hon ton vo dung dch nc vụi d thy cú m gam kt ta, lng dung dch nc vụi gim 12,8 gam Cụng thc phõn t ca X l: A C4H6O2 B C7H10O2 C C7H8O4 D C7H10O4 Bi 32: Hn hp X gm axit fomic v axit axetic (t l mol : 1) Ly 6,36 gam X tỏc dng vi 6,9 gam ancol etylic (xỳc tỏc H2SO4) thu c 7,776 gam hn hp este, hiu sut ca cỏc phn ng este hoỏ bng Giỏ tr ca H l: A 60% B 80% C 85%D 50% Bi 33: Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH3COOH (t l mol : 1) Ly 5,3 gam hn hp X tỏc dng vi 5,75 gam C2H5OH (cú xỳc tỏc H2SO4 c) thu c m gam hn hp este (hiu sut ca cỏc phn ng este hoỏ u bng 80%) Giỏ tr ca m l: A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Bi 34: Cho 0,1 mol glixerol phn ng vi 0,15 axit axetic cú xỳc tỏc H 2SO4 c, thu c m gam este B (khụng cha chc khỏc) vi hiu sut phn ng l 80% Giỏ tr m l: A 8,72 g B 14,02 g C 13,10 g D ỏp ỏn khỏc ESTE VIP Cõu T hi ca este X, mch h (cha C, H, O) i vi hn hp khớ (CO, C 2H4) cú giỏ tr khong (2,5 ; 2,6) Cho 10,8 gam este X tỏc dng vi dung dch NaOH d (hiu sut bng 80%) thu c hn hp Y Cho Y tỏc dng hon tũan vi lng d dung dch AgNO3/NH3 thu c lng bc l A 51,84 gam B 32,4 gam C 58,32 gam D 25,92 gam Cõu 2: Húa hi 8,64 gam hn hp gm mt axit no, n chc, mch h X v mt axit no, a chc Y (cú mch cacbon h, khụng phõn nhỏnh) thu c mt th tớch hi bng th tớch ca 2,8 gam N2 (o cựng iu kin nhit , ỏp sut) t chỏy hon ton 8,64 gam hn hp hai axit trờn thu c 11,44 gam CO2 Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 72,22% B 65,15% C 27,78% D 35,25% Cõu 3: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai este ng phõn cn dựng 27,44 lớt khớ O2, thu c 23,52 lớt khớ CO2 v 18,9 gam H2O Nu cho m gam X tỏc dng ht vi 400 ml dung dch NaOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng thỡ thu c 27,9 gam cht rn khan, ú cú a mol mui Y v b mol mui Z (My < Mz) Cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun T l a : b l A : B : C : D : Cõu 4: Hn hp X cha ba axit cacboxylic u n chc, mch h, gm mt axit no v hai axit khụng no u cú mt liờn kt ụi (C=C) Cho m gam X tỏc dng va vi 150 ml dung dch NaOH 2M, thu c 25,56 gam hn hp mui t chỏy hon ton m gam X, hp th ton b sn phm chỏy bng dung dch NaOH d, lng dung dch tng thờm 40,08 gam Tng lng ca hai axit cacboxylic khụng no m gam X l A 15,36 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 12,06 gam Cõu 5: Hp cht X cú thnh phn gm C, H, O cha vũng benzen Cho 6,9 gam X vo 360 ml dung dch NaOH 0,5 M (d 20% so vi lng cn phn ng) n phn ng hon ton, thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn khan Mt khỏc, t chỏy hon ton 6,9 gam X cn va 7,84 lớt O (ktc), thu c 15,4 gam CO2 Bit X cú cụng thc phõn t trựng vi cụng thc n gin nht Giỏ tr ca m l A 13,2 B 12,3 C 11,1 D 11,4 Cõu 6: Bit X l axit cacboxylic n chc, Y l ancol no, c hai cht u mch h, cú cựng s nguyờn t cacbon t chỏy hon ton 0,4 mol hn hp gm X v Y (trong ú s mol ca X ln hn s mol ca Y) cn va 30,24 lớt khớ O2, thu c 26,88 lớt khớ CO2 v 19,8 gam H2O Bit th tớch cỏc khớ o iu kin tiờu chun Khi lng Y 0,4 mol hn hp trờn l A 17,7 gam B 9,0 gam C 11,4 gam D 19,0 gam Cõu 7: Cho X v Y l hai axit cacboxylic mch h, cú cựng s nguyờn t cacbon, ú X n chc, Y hai chc Chia hn hp X v Y thnh hai phn bng Phn mt tỏc dng ht vi Na, thu c 4,48 lớt khớ H (ktc) t chỏy hon ton phn hai, thu c 13,44 lớt khớ CO (ktc) Phn trm lng ca Y hn hp l A 28,57% B 57,14% C 85,71% D 42,86% Cõu 8: Hn hp X gm hai axit cacboxylic n chc, mch h, k tip cựng dóy ng ng t chỏy hon ton 4,02 gam X, thu c 2,34 gam H2O Mt khỏc 10,05 gam X phn ng va vi dung dch NaOH, thu c 12,8 gam mui Cụng thc ca hai axit l A CH3COOH v C2H5COOH B C2H5COOH v C3H7COOH C C3H5COOH v C4H7COOH D C2H3COOH v C3H5COOH Cõu 9: Hn hp X gm hiro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C 3H5OH) t chỏy hon ton 0,75 mol X, thu c 30,24 lớt khớ CO2 (ktc) un núng X vi bt Ni mt thi gian, thu c hn hp Y T hi ca Y so vi X bng 1,25 Cho 0,1 mol Y phn ng va vi V lớt dung dch Br2 0,1M Giỏ tr ca V l A 0,3 B 0,6 C 0,4 D 0,5 Cõu 10: Hai cht hu c X v Y, thnh phn nguyờn t u gm C, H, O, cú cựng s nguyờn t cacbon (MX < MY) Khi t chỏy hon ton mi cht oxi d u thu c s mol H 2O bng s mol CO2 Cho 0,1 mol hn hp gm X v Y phn ng hon ton vi lng d dung dch AgNO3 NH3, thu c 28,08 gam Ag Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% Cõu 11: Thy phõn hon ton m1 gam este X mch h bng dung dch NaOH d, thu c m gam ancol Y (khụng cú kh nng phn ng vi Cu(OH)2) v 15 gam hn hp mui ca hai axit cacboxylic n chc t chỏy hon ton m2 gam Y bng oxi d, thu c 0,3 mol CO2 v 0,4 mol H2O Giỏ tr ca m1 l A 14,6 B 11,6 C 10,6 D 16,2 Cõu 12: Hn hp X gm mt axit cacboxylic no, n chc, mch h v mt ancol n chc, mch h t chỏy hon ton 21,7 gam X, thu c 20,16 lớt khớ CO2 (ktc) v 18,9 gam H2O Thc hin phn ng este húa X vi hiu sut 60%, thu c m gam este Giỏ tr ca m l A 9,18 B 15,30 C 12,24 D 10,80 Cõu 13: Thy phõn 37 gam este cựng cụng thc phõn t C 3H6O2 bng dung dch NaOH d Chng ct dung dch sau phn ng thu c hn hp ancol Y v cht rn khan Z un núng Y vi H 2SO4 c 1400C, thu c 14,3 gam hn hp cỏc este Bit cỏc phn ng xy hon ton Khi lng mui Z l A 40,0 gam B 42,2 gam C 38,2 gam D 34,2 gam Cõu 14: t chỏy hon ton 13,36 gam hn hp X gm axit metacrylic, axit aipic, axit axetic v glixerol (trong ú s mol axit metacrylic bng s mol axit axetic) bng O d, thu c hn hp Y gm khớ v hi Dn Y vo dung dch cha 0,38 mol Ba(OH)2 , thu c 49,25 gam kt ta v dung dch Z un núng Z li xut hin kt ta Cho 13,36 gam hn hp X tỏc dng vi 140 ml dung dch KOH 1M, sau cỏc phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l A 19,04 gam B 18,68 gam C 14,44 gam D 13,32 gam Cõu 15: Cho X, Y l hai cht thuc dóy ng ng ca axit acrylic v M X < MY; Z l ancol cú cựng s nguyờn t cacbon vi X; T l este hai chc to bi X, Y v Z t chỏy hon ton 11,16 gam hn hp E gm X, Y, Z, T cn va 13,216 lớt khớ O2 (ktc), thu c khớ CO2 v 9,36 gam nc Mt khỏc 11,16 gam E tỏc dng ti a vi dung dch cha 0,04 mol Br2 Khi lng mui thu c cho cựng lng E trờn tỏc dng ht vi dung dch KOH d l A 4,68 gam B 5,44 gam C 5,04 gam D 5,80 gam Cõu 16: Cht X cú cụng thc phõn t C6H8O4 Cho mol X phn ng ht vi dung dch NaOH, thu c cht Y v mol cht Z un Z vi dung dch H 2SO4 c, thu c imetyl ete Cht Y phn ng vi dung dch H 2SO4 loóng (d), thu c cht T Cho T phn ng vi HBr, thu c hai sn phm l ng phõn cu to ca Phỏt biu no sau õy ỳng? A Cht T khụng cú ng phõn hỡnh hc B Cht X phn ng vi H2 (Ni, to) theo t l mol 1: C Cht Y cú cụng thc phõn t C4H4O4Na2 D Cht Z lm mt mu nc brom Cõu 17: Hai este X, Y cú cựng cụng thc phõn t C 8H8O2 v cha vũng benzene phõn t Cho 6,8 gam hn hp gm X v Y tỏc dng vi dung dch NaOH d, un núng, lng NaOH phn ng ti a l 0,06 mol, thu c dung dch Z cha 4,7 gam ba mui Khi lng mui ca axit cacboxylic cú phõn t ln hn Z l A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Cõu 18: Chia 20,8 gam hn hp gm hai anehit n chc l ng ng k tip thnh hai phn bng nhau: - Phn mt tỏc dng hon ton vi lng d dung dch AgNO3 NH3 un núng, thu c 108 gam Ag - Phn hai tỏc dng hon ton vi H d (xỳc tỏc Ni, to), thu c hn hp X gm hai ancol Y v Z (M Y < MZ) un núng X vi H2SO4 c 140oC, thu c 4,52 gam hn hp ba ete Bit hiu sut phn ng to ete ca Y bng 50% Hiu sut phn ng to ete ca Z bng A 40% B 60% C 30% D 50% Cõu 19: Thy phõn hon ton 0,1 mol este X bng NaOH, thu c mt mui ca axit cacboxylic Y v 7,6 gam ancol Z Cht Y cú phn ng bc, Z hũa tan c Cu(OH) cho dung dch mu xanh lam Cụng thc cu to ca X l: A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH 10 ... mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH mui + nc Este + NaOH... dng lng hoc rn; 6, gi tờn este phi gi tờn gc ancol trc 7, este cú th no hoc khụng no tựy vo gc hidrocacbon ; 8, este cũn c dựng pha sn S nhn xột sai l A B C D Cõu 18: cho cỏc nhn xột: 1, este tham... thy phõn axit, kim 2, este tỏc dng vi kim thun nghch ; 3, este khụng cú phn ng cng 4, este ch c iu ch t ancol v axit ; 5, este chỏy ch cho sp l CO2 , H2O 6, anờhit cú bc cũn este thỡ khụng; 7, ancol,
- Xem thêm -

Xem thêm: ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay