Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II

2 853 9
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:27

Tr ờng THCS Yên hùng Bài Kiểm tra học kỳ II Ngày .tháng năm 2007 Môn: Vật 8 Họ tên: . Thời gian: 45'. Lớp: 8 Điểm Lời phê của thầy- cô giáo Câu I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật tăng thì: A. Nhiệt độ của vật tăng. B. Khối lợng của vật tăng. C. Khối lợng riêng của vật tăng. D. Cả khối lợng và khối lợng riêng của vật tăng. 2. Câu nào sau đây nói về nhiệt lợng là đúng? A. Nhiệt lợng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm đợc hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. B. Nhiệt lợng là một dạng năng lợng có đơn vị là jun. C. Bất cứ vật nnào cũng có nhiệt lợng. D. Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lợng bằng nhau. 3. Hiện tợng nào sau đây không phải do chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra? A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nớc. B. Quả bóng bay dù đợc buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian. C. Đờng tự tan vào nớc. D. Quả bóng khổng lồ chuyển động hỗn độn khi bi nhiều học sinh xô đẩy từ nhiều phía. 4. Khi vật đợc ném lên cao theo phơng thẳng đứng. Hỏi khi nào vật vừa có thế năng va có động năng? A. Khi vật đang đi lên hoặc đang rơi xuống. B. Chỉ khi vật đang đi lên. C. Chỉ khi vật đang đi xuống. D. Chỉ khi vật len tới điểm cao nhất. 5. Một ngời kéo một gầu nớc nặng 20N từ giếng sâu 6m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của ngời đó là: A. 20W. B. 240W. C. 60W. D. 4W. Câu II. Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong các câu sau: 1. Đơn vị cơ năng là hiệu là 2. Đơn vị của nhiệt lợng là .,ký hiệu là . 3. Đơn vi của nhiệt dung riêng là ., hiệu là 4. Khi hai vật truyền nhiệt cho nhau thì nhiệt lợng do vật này bằng . Câu III. Trả lời và giải các bài tập sau? 1. Ngời ta đổ 300g nớc có nhiệt độ 20 0 C vào một bình đựng nớc ở nhiệt độ 100 0 C. Khối lợng nớc trong bình phải bằng bao nhiêu để hỗn hợp nớc thu đợc có nhiệt độ là 40 0 C? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng a với môi ttrờng bên ngoài. Lê Đức Chung Tổ trởng tổ KHTN 2. Tính nhiệt lợng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 20kg than bùn. Để thu đợc nhiệt lợng trên thì cần đốt cháy hết bao nhiêu kg khí đốt? Lê Đức Chung Tổ trởng tổ KHTN . Yên hùng Bài Kiểm tra học kỳ II Ngày .tháng năm 2007 Môn: Vật lý 8 Họ tên: . Thời gian: 45'. Lớp: 8 Điểm Lời. tạo nên vật tăng thì: A. Nhiệt độ của vật tăng. B. Khối lợng của vật tăng. C. Khối lợng riêng của vật tăng. D. Cả khối lợng và khối lợng riêng của vật tăng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II, Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II, Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn