Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110

14 499 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:26

Medical record School: Class: ------------------------ Full name Forenames: Surname: ------------------------ Address: Male Female Age: Weight: Height: Ask and answer the questions with a partner B. What was wrong with you? Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 I. vocabulary Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 bÞ c¶m l¹nh a headache : bÞ sèt vi rót : giÊy xin phÐp nghØ èm a virus : bÞ ®au ®Çu a sick note (to) have a cold: Giấy xin phép Tôi tên là Phạm Thị Lai là bác sĩ khám bệnh cho em Phạm thị Hoa là học sinh lớp thầy chủ nhiệm. Tôi viết giấy xin phép thầy cho cháu Hoa nghỉ một buổi học vì cháu chuẩn đoán bị cảm cúm. Xin chân thành cám ơn thầy. Dr Lai a cold a headache A sick note Matching a virus 1 2 3 4 A B C D • Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come to school. • Lan: I had a bad cold, I had a headache, too • Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now? • Lan: I feel Ok, but I’m a little tired. • Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you? • Lan: No, she didn’t. But I have this note from the doctor. • Mr. Tan: That’ll be fine. Oh I see. You had a virus. I hope you will be Ok. • Lan: Thank you. Unit 11: lesson: B1 3 / P. 110  II. Listen. Then practice with a partner. Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 Model sentences - What was wrong with you? - I had a cold • What was wrong with her? • She had a headache. III, Practice You / cold They/stomach ache Ba / headache He / flu Lan / virus Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 1. Ask and answer questions with a partner Example: What was wrong with you? I had a c old 2. Lucky numbers 5 4 3 86 2 7 1 IV. Practice [...].. .Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 V Further practice: Practice the open dialogue: Wrong with you S1: What was…………………… yesterday ? a bad cold I had a headache, S2: I had……………………………………….too How do you fell now S1: Oh dear!... you? … .a No, she the doctor S1:………… didn’t But I have it from… you will be OK S2: That’ll be fine I hope………………… VI.Homework • Practice the dialogue with your partners • Answer the questions on page 110 • Lucky number a stomach ache: f ®au bông . virus. I hope you will be Ok. • Lan: Thank you. Unit 11: lesson: B1 3 / P. 110  II. Listen. Then practice with a partner. Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 Model. the questions with a partner B. What was wrong with you? Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 I. vocabulary Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110 bÞ c¶m l¹nh a headache
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110, Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110, Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay