Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

12 197 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 19:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG PGS.TS PHẠM VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH iError! Bookmark not defined DANH SƠ ĐỒ iError! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Một số vấn đề chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai địa phƣơng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Các khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quy trình cách thức thực TTHC lĩnh vực quản lý đất đai theo chế “một cửa” địa phương Error! Bookmark not defined 1.2.3 Những yếu tố tác động đến việc thực chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai địa phương Error! Bookmark not defined 1.2.4 Điều kiện để thực thành công chế “một cửa” quản lý đất đai địa phương Error! Bookmark not defined 1.2.5 Tiêu chí đánh giá việc thực chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai địa phương Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý liệu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phân tích xử lý liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân tích xử lý liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.3 Quy trình nghiên cứu: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNGError! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng Bộ phận tiếp nhận trả kếtt cửa” lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương” để tìm hiểu nghiên cứu Để giải vấn đề này, tác giả cố gắng nghiên cứu để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Công tác quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” đƣợc thực nhƣ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Làm để nâng cao hiệu quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng?” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nhận diện hạn chế, bất cập lĩnh vực quản lý đất đai nguyên nhân hạn chế, bất cập đó, luận văn đề xuất số giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề chung tình hình quản lý đất đai Việt Nam; chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai Việt Nam; - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng; đƣợc yếu kém, hạn chế, bất cập nguyên nhân chúng lĩnh vực này; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn phân tích đánh giá tình hình quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” đơn vị cấp huyện; - Về không gian: luận văn phân tích tình hình quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng - Về thời gian: từ Bộ phận “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng đƣợc thành lập vào hoạt động (2012) đến Ý nghĩa nghiên cứu đề tài - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng, đƣợc vấn đề nảy sinh cần giải quyết; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai thông qua chế hành “một cửa” địa phƣơng Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận danh mục Tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm chƣơng, cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu số vấn đề chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai địa phƣơng Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Cơ chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế hành “một cửa” lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Trƣớc Việt Nam, cải cách hành nói chung, cải cách thủ tục hành nói riêng đƣợc nghiên cứu thực nhiều quốc gia giới nhƣ Singapore với chƣơng trình “nền công vụ kỷ 21”, sách “không nhầm cửa”, Thụy Điển - nơi bắt nguồn chế “một cửa” điện tử từ năm 1989 nhiều nƣớc khác nhƣ Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, …Ở nƣớc này, CCHC nhận đƣợc quan tâm, đạo sát từ ngƣời đứng đầu nhà nƣớc nhƣ Tổng thống, Chủ tịch nƣớc, Chủ tịch quốc hội, Thủ tƣớng phủ với mục tiêu chung thích ứng xử lý vấn đề nảy sinh trình phát triển kinh tế - xã hội, chống tệ quan liêu, tham nhũng, hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động máy hành nhà nƣớc Tại Việt Nam, CCHC trở thành nhu cầu cấp thiết từ đất nƣớc bƣớc vào công đổi toàn diện (1986), CCTTHC đƣợc xác định nhiệm vụ trọng tâm TTHC khâu gây nhiều xúc, mệt mỏi khó giải tỏa cho cán bộ, công chức, ngƣời dân doanh nghiệp Để công CCTTHC đạt hiệu quả, Chính phủ nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ nƣớc giới, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung văn pháp luật hành Hoạt động đƣợc tập trung đẩy mạnh đặc biệt khuôn k hổ thực Đề án 301, gắn liền với việc Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nƣớc giai đoạn 2007 – 2010 phê duyệt kèm theo Quyết định số 30/QD-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Cƣờng, 2011 Cải cách hành số quốc gia kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 197 Phan Huy Đƣờng, 2012 Quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật đất đai năm Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đƣờng, 2013 Khoa học quản lý Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007 Giáo trình quản lý nhà nước đất đai Hà Nội: NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Thanh, 2011 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa số UBND huyện thuộc tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế Trƣờng đại học kinh tế Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Thủ tƣớng Chính phủ, 2010 Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Hà Nội, tháng năm 2010 10.Thủ tƣớng Chính phủ, 2011 Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 11 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, Quy chế Thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Hà Nội, tháng năm 2007 12 Thủ tƣớng Chính phủ, 2001 Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001-2010 Hà Nội, tháng năm 2001 13 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế cửa địa phương Hà Nội, tháng năm 2003 14 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 phê duyệt Đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 Hà Nội, tháng năm 2003 15 Thủ tƣớng Chính phủ, 1994 Quyết định số 38/CP cải cách bước TTHC giải công việc công dân tổ chức Hà Nội, tháng năm 1994 16 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Hà Nội, tháng năm 2007 17.Lƣơng Thị Phƣơng Thúy, 2010 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa quan hành nhà nước địa phương (Qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sỹ luật học Trƣờng đại học Quốc gia Hà Nội 18.Nguyễn Tất Vũ, 2014 Cải cách thủ tục hành quản lý đất đai huyện Đông Anh Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế Trƣờng đại học kinh tế Tiếng Anh 22 Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2006 Analysis Prentical-Hall International, Inc Multivariate Data ...n thiện chế hành một cửa lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN L...ề chế hành một cửa lĩnh vực quản lý đất đai địa phƣơng Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Cơ chế hành một cửa lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Chƣơng 4: Mộ... TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn