Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

3 239 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 16:04

ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Đề Thi Violympic Giải Toán Lớp 6 Trên Mạng Vòng 1 (10/3/2011) Để tải bộ đề thi ViOlympic Toán Học & Tiếng Anh đầy đủ các lớp, mời vào www.hoctoanonline.com BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tìm biết . Kết quả là Câu 2: Tập hợp các chữ số của số 2010 là {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”) Câu 3: Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là Câu 6: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là Câu 7: Dùng ba chữ số 0, 1, 2 có thể viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau ?Trả lời: số. Câu 8: Với cùng cả ba chữ số 3, 6, 8 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số ? (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần). Trả lời: số. Câu 9: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Câu 10: Cho bốn số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: Tính 1,1 x 201,1 - 201,1 = Câu 2: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo đủ cho 120 người ăn 40 ngày Sau ăn hết nửa số gạo bếp ăn nhận thêm số người nên số gạo lại đủ cho bếp ăn 12 ngày (mức ăn người không thay đổi) Hỏi bếp ăn nhận thêm người nữa? Câu 3: Hiện tổng số tuổi hai bố Nam 48 tuổi, biết tuổi bố gấp lần tuổi Nam Hỏi năm tuổi bố gấp lần tuổi Nam? Câu 4: Bình từ A đến B Nửa quãng đường đầu Bình với vận tốc 60km/giờ Nửa quãng đường lại Bình với vận tốc 30km/giờ Tính vận tốc trung bình Bình suốt quãng đường AB Câu 5: Tính diện tích hình tròn, biết giảm đường kính hình tròn 20% diện tích giảm 113,04 cm² Câu 6: Tìm số thập phân a,bc biết: a,bc = 10:(a + b + c) Câu 7: Cho số tự nhiên số thập phân có tổng 2032,11 Bỏ dấu phẩy số thập phân tổng 4023 Tìm số thập phân Câu 8: Tìm số tự nhiên có ba chữ số abc biết abc:11 = a + b + c Câu 9: An từ A đến B Bình từ B A Biết An Bình xuất phát lúc sau hai người cách 25km Tính độ dài quãng đường AB Câu 10: Tính S = x + x + x + + 38 x 39 + 39 x 40 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Tìm hai số biết lấy số thứ chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 hai kết biết hiệu chúng 21,3 Câu 2: Tìm số có chữ số a45b biết số chia hết cho chia cho dư Câu 3: Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x a Có kết số có dạng 39 * 1200 Hãy tìm giá trị số * Câu 4: Tính tuổi Mai tuổi bố Mai biết, năm trước tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai sau năm tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: Tìm cặp ĐÁP ÁN Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: 20,11 Câu 6: 1,25 Câu 2: 80 Câu 7: 20,11 Câu 3: Câu 8: 198 Câu 4: 45 Câu 9: 150 Câu 5: 314 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 10: 21320 Câu 1: 85,2; 106,5 Câu 2: 1458 Câu 3: Câu 4: 11; 39 Bài 3: Tìm cặp nhau: (1) = (9); (2) = (4); (3) = (7); (5) = (17); (6) = (19); (8) = (20); (10) = (11); (12) = (13); (14) = (15); (16) = (18) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 năm 2016 - 2017 Bài 1: Mười hai giáp Câu 1: Cho đoạn AB = 10cm, điểm C nằm A B Gọi M, N trung điểm AC, BC Vậy MN = cm Câu 2: Tính: ǀ-2010ǀ + ǀ-6ǀ = Câu 3: Giá trị biểu thức A = ǀaǀ + 3ǀ-bǀ với a = -3; b = A -3 B C D Câu 4: Một lớp học có 45 học sinh, kiểm tra tất học sinh điểm điểm Tổng số điểm lớp 379 điểm Khi số học sinh đạt điểm Câu 5: Tìm số có hai chữ số Trả lời: biết lần tích chữ số = A 36 B 12 C 15 D 24 Câu 6: So sánh 536 1124 ta A 536 > 1124 B 536 < 1124 C 536 = 1124 D 536 = 1124 + Câu 7: Với x, y số nguyên ǀx - yǀ - ǀy - xǀ = Câu 8: Số số sau chia hết cho 15 A 160 B 300 C 450 D 400 Câu 9: Cho S = -(x - y - z) + (-z + y + x) - (x + y) với x, y số nguyên tố, x > y Khi giá trị tuyệt đối S A x + y + z B x - y C -x + y D x - y + z Câu 10: Tổng ba số chẵn liên tiếp 48 Số lớn ba số Bài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: Số phần tử tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4} Câu 2: -25 = Câu 3: Tổng ước tự nhiên số 24 Câu 4: -15 - ǀ-15ǀ = Câu 5: Giá trị nhỏ C = ǀ2x + 22016ǀ + 5.102 Câu 6: BCNN (5; 13) Câu 7: Số nhỏ có dạng Câu 8: ǀ25 - 2.52ǀ = Câu 9: Giá trị nhỏ A = ǀx - 1ǀ - 25 Bài 3: Đừng để điểm rơi Câu 1: Khẳng định sau không A Tổng hai số nguyên âm số nguyên âm B Tổng hai số nguyên dương số nguyên dương C Tổng hai số nguyên trái dấu số nguyên âm D Tổng hai số nguyên dấu số nguyên âm số nguyên dương Câu 2: Số tự nhiên n thỏa mãn 2n = 32, n = Câu 3: Tính -56 - 72 = Câu 4: Cho tia đối Ox Ox' Lấy A ∈ Ox, B ∈ Ox' cho OA = 3cm, OB = 5cm Khi AB = cm Câu 5: Tổng giá trị nguyên x thỏa mãn: (x - 1)(x2 - 4)(x + 4) = Câu 6: Biết số có ba chữ số Vậy x = chia hết cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 năm 2016 - 2017 Bài Câu 1: Câu 6: A Câu 2: 2016 Câu 7: Câu 3: B Câu 8: C Câu 4: 26 Câu 9: B Câu 5: B Câu 10: 18 Câu 1: Câu 6: 65 Câu 2: - 32 Câu 7: 50 Câu 3: 60 Câu 8: 25 Câu 4: - 30 Câu 9: - 25 Bài Câu 5: 500 Bài Câu 1: C Câu 4: Câu 2: Câu 5: - Câu 3: - 128 Câu 6: ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Đề Thi Violympic Giải Toán Lớp 6 Trên Mạng Vòng 1 (10/3/2011) Để tải bộ đề thi ViOlympic Toán Học & Tiếng Anh đầy đủ các lớp, mời vào www.hoctoanonline.com BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Tìm biết . Kết quả là Câu 2: Tập hợp các chữ số của số 2010 là {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”) Câu 3: Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là Câu 6: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là Câu 7: Dùng ba chữ số 0, 1, 2 có thể viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau ?Trả lời: số. Câu 8: Với cùng cả ba chữ số 3, 6, 8 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số ? (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần). Trả lời: số. Câu 9: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com ViOlympic Giải Toán Trên Mạng tại www.ViOlympics.com – www.ViOlympic.co Câu 10: Cho bốn số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: Tính 1,1 x 201,1 - 201,1 = Câu 2: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo đủ cho 120 người ăn 40 ngày Sau ăn hết nửa số gạo bếp ăn nhận thêm số người nên số gạo lại đủ cho bếp ăn 12 ngày (mức ăn người không thay đổi) Hỏi bếp ăn nhận thêm người nữa? Câu 3: Hiện tổng số tuổi hai bố Nam 48 tuổi, biết tuổi bố gấp lần tuổi Nam Hỏi năm tuổi bố gấp lần tuổi Nam? Câu 4: Bình từ A đến B Nửa quãng đường đầu Bình với vận tốc 60km/giờ Nửa quãng đường lại Bình với vận tốc 30km/giờ Tính vận tốc trung bình Bình suốt quãng đường AB Câu 5: Tính diện tích hình tròn, biết giảm đường kính hình tròn 20% diện tích giảm 113,04 cm² Câu 6: Tìm số thập phân a,bc biết: a,bc = 10:(a + b + c) Câu 7: Cho số tự nhiên số thập phân có tổng 2032,11 Bỏ dấu phẩy số thập phân tổng 4023 Tìm số thập phân Câu 8: Tìm số tự nhiên có ba chữ số abc biết abc:11 = a + b + c Câu 9: An từ A đến B Bình từ B A Biết An Bình xuất phát lúc sau hai người cách 25km Tính độ dài quãng đường AB Câu 10: Tính S = x + x + x + + 38 x 39 + 39 x 40 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Tìm hai số biết lấy số thứ chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 hai kết biết hiệu chúng 21,3 Câu 2: Tìm số có chữ số a45b biết số chia hết cho chia cho dư Câu 3: Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x a Có kết số có dạng 39 * 1200 Hãy tìm giá trị số * Câu 4: Tính tuổi Mai tuổi bố Mai biết, năm trước tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai sau năm tuổi bố Mai gấp lần tuổi Mai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: Tìm cặp ĐÁP ÁN Bài 1: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 1: 20,11 Câu 6: 1,25 Câu 2: 80 Câu 7: 20,11 Câu 3: Câu 8: 198 Câu 4: 45 Câu 9: 150 Câu 5: 314 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 10: 21320 Câu 1: 85,2; 106,5 Câu 2: 1458 Câu 3: Câu 4: 11; 39 Bài 3: Tìm cặp nhau: (1) = (9); (2) = (4); (3) = (7); (5) = (17); (6) = (19); (8) = (20); (10) = (11); (12) = (13); (14) = (15); (16) = (18) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG NĂM 2015 - 2016 Bài 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: Tổng số bé có chữ số khác với số chẵn lớn có chữ số là: A 20232 B 22032 C 22023 D 23022 Câu 1.2: Tập hợp số có hai chữ số khác chia hết cho có số phần tử là: A 42 B 41 C 40 D 45 Câu 1.3: Giá trị nhỏ biểu thức A = (x2 + 2)2 + là: A B C D Câu 1.4: Kết phép tính: (456.11 + 912).37 là: 13.74 A 456 B 114 C 912 D 228 Câu 1.5: Hiện nay, tuổi Mẹ gấp lần tuổi tổng số tuổi hai Mẹ 50 tuổi Hỏi sau năm tuổi Mẹ gấp lần tuổi con? A 20 năm B năm C 15 năm D 10 năm Câu 1.6: Giá trị biểu thức B = 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) bằng: A 2400 B 24000 C 240 D 240000 Câu 1.7: Giá trị biểu thức A = 12 : {390 : [500 - (125 + 35.7)]} bằng: A B C D Câu 1.8: Tập hợp số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị đơn vị có số phần tử là: A B C D 10 Câu 1.9: Tìm hai số biết tổng chúng ba lần hiệu số lớn trừ số bé nửa tích chúng Hai số cần tìm là: A 14 B 10 C D Câu 1.10: Gọi A tập hợp số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho B tập hợp số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho Số phần tử thuộc hai tập hợp A B là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B C D Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ ( ) Câu 2.1: Tìm x biết: (x + 40).15 = 75.12 Câu 2.2: Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc có đường, từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ có đường Số đường từ Hà Nội đến Phú Thọ qua Vĩnh Phúc là: Câu 2.3: Tìm x biết: x - 32 : 16 = 48 Câu 2.4: Tìm x biết (x - 32) : 16 = 48 Câu 2.5: Chia 126 cho số tự nhiên a ta số dư 33 Vậy số a là: Câu 2.6: Tính: (315 + 372).3 + (372 + 315).7 26.13 + 74.14 Câu 2.7: Chia 80 cho số a ta số dư 33 Vậy số a là: Câu 2.8: Kết phép tính: (99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + + - + - 1) là: Câu 2.9: Tổng hai số 78293 Số lớn hai số có chữ số hàng đơn vị 5, chữ số hàng chục 1, chữ số hàng trăm Nếu ta gạch bỏ chữ số ta số số nhỏ Vậy số nhỏ hai số là: Câu 2.10: Cho hai số tự nhiên biết tổng chúng ba lần hiệu số lớn trừ số bé nửa tích chúng Số lớn gấp số bé lần Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 3.1: Tập hợp B tháng dương lịch có 31 ngày là: A {2; 4; 6; 10; 12} B {1; 3; 5; 7; 8; 10; 12} C {1; 3; 5; 6; 7; 8} D {1; 3; 5; 7; 9} Câu 3.2: Tập hợp chữ từ "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là: A {C; H; B; A; T; Â; P; T; O; A; N} B {S; A; C; H; B; A; I; T; A; P} C {S; A; C; H; B; I; T; A; P; O; N} D {S; A; C; H; B; I; T; Â; P; O; N} Câu 3.3: Tập hợp số tự nhiên nhỏ 100 chia hết cho 13 có số phần tử là: A B 12 C 10 D Câu 3.4: Trong số đây, số chia hết cho 9? A 56790 B 56907 C 97065 D 46089 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.5: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng hai điểm D, E không thuộc đường thẳng qua ba điểm A; B; C Cứ qua hai điểm số điểm ta vẽ đường thẳng Số đường thẳng vẽ là: A 12 B 14 C 10 D Câu 3.6: Biết a chia dư b chia dư Khi a.b chia có số dư là: A B C D ĐÁP ÁN Bài 1: Câu 1.1: A Câu 1.2: B Câu 1.3: A Câu 1.4: D Câu 1.5: A Câu 1.6: A Câu 1.7: A Câu 1.8: C Câu 1.9: C Câu 1.10: A Bài 2: Câu 2.1: 20 Câu 2.2: 15 Câu 2.3: 50 Câu 2.4: 800 Câu 2.5: 101 Câu 2.6: Câu 2.7: 47 Câu 2.8: 50 Câu 2.9: 78 Câu 2.10: Bài 3: Câu 3.1: B Câu 3.2: D Câu 3.3: D Câu 3.4: A Câu 3.5: D Câu 3.6: C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng VIOLYMPIC 2015 – 2016_ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2015) BÀI 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 57 < 87 < 146 < 147 < 155 < 187 < 246 < 256 < 303 < 309 < 336 < 369 < 383 < 342 < 528 < 589 < 592 < 636 < 862 < 961. BÀI 2: Đi tìm kho báu: 629 346 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 23 934 128 37 30 655 > = 354 < 372 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 889 BÀI THI SỐ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 Đề thi và bài giải VIOLYMPIC Lớp 5 vòng 1-35 Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 Số lớn là : 1006 + 9 = 1015 *********** Bài 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là: Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có: Số lớn đó là: 286 + 18 = 304 Số bé đó là : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 và 304 -*********** Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải: Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97 *********** Bài 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? Bài giải: Số tự nhiên đó là: 389 ************ Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 2 Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304 *********** Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ. Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** Bài 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3) Trả lời: Phân số đó là: 86/129 ************* Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86. Trả lời: Phân số đó là: 17/69 ********** Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km? Trả lời: Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km *********** Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 ************** Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) Trả lời: Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng ********* Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng là : 38cm 3 ************* Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó. Trả lời: Số thứ nhất là: 215 Số thứ hai là: 129 ************** Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng ************** Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* Bài 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần ... cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 năm 20 16 - 2017 Bài Câu 1: Câu 6: A Câu 2: 20 16 Câu 7: Câu 3: B Câu 8: C Câu 4: 26 Câu 9: B... 5: B Câu 10: 18 Câu 1: Câu 6: 65 Câu 2: - 32 Câu 7: 50 Câu 3: 60 Câu 8: 25 Câu 4: - 30 Câu 9: - 25 Bài Câu 5: 500 Bài Câu 1: C Câu 4: Câu 2: Câu 5: - Câu 3: - 128 Câu 6: ... - -1 5ǀ = Câu 5: Giá trị nhỏ C = ǀ2x + 220 16 + 5.102 Câu 6: BCNN (5; 13) Câu 7: Số nhỏ có dạng Câu 8: ǀ25 - 2.52ǀ = Câu 9: Giá trị nhỏ A = ǀx - 1ǀ - 25 Bài 3: Đừng để điểm rơi Câu 1: Khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay