Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017

5 257 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 16:03

________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Mở ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: Tính: 81 - 35= Câu 1.2: Đổi: 2dm 5cm = cm Câu 1.3: Tính: 67 + 49 = Câu 1.4: Tính: 45 + 23 = Câu 1.5: Tìm x, biết x + 251 = 694 Vậy x = Câu 1.6: Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56 Vậy x = Câu 1.7: Cho: + 237 = 569 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Câu 1.8: Hiệu số tròn chục lớn có chữ số 28 là: Câu 1.9: Hiệu hai số 145, Nếu giảm số bị trừ 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ hieeun là: Câu 1.10: Số tự nhiên lớn có hai chữ số mà tổng chữ số là: Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm chục đơn vị là: a) 32; b) 302; c) 23; d) 203 Câu 3.2: Cho: 215 + = 318 + 245 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 345; b) 248; c) 318; d) 348 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: Tính: 28 + 47 = a) 65; b) 75; c) 61; d) 71 c) 223; d) 253 Câu 3.4: Tính: 653 - 420 = a) 273; b) 333; Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ + 27 + 28 + 29 = a) 225; b) 245; c) 215; d) 235 c) 236; d) 553 c) 174; d) 173 c) 400; d) 398 c) 504; d) 450 Câu 3.6: Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302 a) 538; b) 487; Câu 3.7: Số liền trước số 175 là: a) 177; b) 176; Câu 3.8: Số liền sau số 399 là: a) 410; b) 310; Câu 3.9: Số gồm trăm đơn vị là: a) 540; b) 405; Câu 3.10: Số lớn số 875; 796; 899; 900 là: a) 875; b) 796; c) 899; d) 900 Đáp án Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: 46 Câu 1.6: 103 Câu 1.2: 25 Câu 1.7: 332 Câu 1.3: 116 Câu 1.8: 62 Câu 1.4: 68 Câu 1.9: 125 Câu 1.5: 443 Bài 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1.10: 70 (13) < (7) < (10) < (14) < (2) < (3) < (16) < (15) < (12) < (8) < (19) < (9) < (11) < (6) < (5) < (17) < (20) < (4) < (1) < (18) Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: c Câu 3.2: d Câu 3.3: b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.4: c Câu 3.5: a Câu 3.6: c Câu 3.7: c Câu 3.8: c Câu 3.9: c Câu 3.10: d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 Đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 năm 2016 - 2017 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần Các giá trị tăng dần là: < < < < < < < < < Ví dụ: < Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 1: Tính 280 : = A) 40 B) 45 C) 36 D) 35 Câu 2: Tính 125 x = A) 385 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B) 375 C) 365 D) 475 Câu 3: Tính 74 + 148 = A) 222 B) 232 C) 212 D) 202 Câu 4: Tính 206 - 98 = A) 106 B) 108 C) 104 D) 116 Câu 5: Tìm X biết X x = 315 Vậy X = Câu 6: Tìm x biết 800 - x = 496 Vậy x = A) 394 B) 304 C) 314 D) 404 Câu 7: Tính 78 : + = A) 33 B) 48 C) 43 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D) 13 Câu 8: Tam giác ABC có độ dài cạnh tổng độ dài cạnh 102cm Độ dài cạnh là: A) 44 B) 37 C) 34 D) 24 Câu 9: Thương hai số 24 Nếu số bị chia gấp lên lần số chia giảm lần thương là: A) 144 B) C) 16 D) 36 Câu 10: Ba bạn An, Bình, Chi có tất 108 Nếu An cho Bình quyển, Bình cho Chi 12 số ba bạn Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiều vở? A) 36 B) 29 C) 48 D) 43 Bài 3: Mười hai giáp Câu 1: Thương 248 là: Câu 2: Tính: 496 - 152 = Câu 3: Cho : + 48 = 133 Số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ chấm là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 4: Tính 126 : = Câu 5: Tính 105 x - 52 = Câu 6: Một cửa hàng ngày bán 729 kg gạo tẻ, số gạo nếp bán ngày hôm 1/9 số gạo tẻ Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng bán kilogam gạo nếp? Câu 7: Tìm số tự nhiên X lớn cho: X x < 235 Vậy X = Câu 8: Tìm X biết X x = 75 Vậy X = Câu 9: Tích hai số 875 Nếu thừa số thứ giảm lần, giữ nguyên thừa số thứ hai tích là: Câu 10: Thương hai số 164 Nếu giữ nguyên số bị chia, gấp số chia lên lần thương là: Đáp án hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần < < 17 < 13 < 14 < 19 < < < 12 < 11 < 15 < < < < < 10 < 16 < 18 < < 20 Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 1: D Câu 6: B Câu 2: B Câu 7: C Câu 3: A Câu 8: C Câu 4: B Câu 9: A Câu 5: 45 Câu 10: D Bài 3: Mười hai giáp Câu 1: 31 Câu 2: 344 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3: 325 Câu 4: 42 Câu 5: 683 Câu 6: 81 Câu 7: 29 Câu 8: 15 Câu 9: 175 Câu 10: 41 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Mở ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: Tính: 81 - 35= Câu 1.2: Đổi: 2dm 5cm = cm Câu 1.3: Tính: 67 + 49 = Câu 1.4: Tính: 45 + 23 = Câu 1.5: Tìm x, biết x + 251 = 694 Vậy x = Câu 1.6: Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56 Vậy x = Câu 1.7: Cho: + 237 = 569 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Câu 1.8: Hiệu số tròn chục lớn có chữ số 28 là: Câu 1.9: Hiệu hai số 145, Nếu giảm số bị trừ 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ hieeun là: Câu 1.10: Số tự nhiên lớn có hai chữ số mà tổng chữ số là: Bài thi số 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm chục đơn vị là: a) 32; b) 302; c) 23; d) 203 Câu 3.2: Cho: 215 + = 318 + 245 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 345; b) 248; c) 318; d) 348 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: Tính: 28 + 47 = a) 65; b) 75; c) 61; d) 71 c) 223; d) 253 Câu 3.4: Tính: 653 - 420 = a) 273; b) 333; Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ + 27 + 28 + 29 = a) 225; b) 245; c) 215; d) 235 c) 236; d) 553 c) 174; d) 173 c) 400; d) 398 c) 504; d) 450 Câu 3.6: Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302 a) 538; b) 487; Câu 3.7: Số liền trước số 175 là: a) 177; b) 176; Câu 3.8: Số liền sau số 399 là: a) 410; b) 310; Câu 3.9: Số gồm trăm đơn vị là: a) 540; b) 405; Câu 3.10: Số lớn số 875; 796; 899; 900 là: a) 875; b) 796; c) 899; d) 900 Đáp án Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: 46 Câu 1.6: 103 Câu 1.2: 25 Câu 1.7: 332 Câu 1.3: 116 Câu 1.8: 62 Câu 1.4: 68 Câu 1.9: 125 Câu 1.5: 443 Bài 2: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1.10: 70 (13) < (7) < (10) < (14) < (2) < (3) < (16) < (15) < (12) < (8) < (19) < (9) < (11) < (6) < (5) < (17) < (20) < (4) < (1) < (18) Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: c Câu 3.2: d Câu 3.3: b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.4: c Câu 3.5: a Câu 3.6: c Câu 3.7: c Câu 3.8: c Câu 3.9: c Câu 3.10: d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – ... lên lần thương là: Đáp án hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần < < 17 < 13 < 14 < 19 < < < 12 < 11 < 15 < < < < < 10 < 16 < 18 < < 20... x biết 800 - x = 496 Vậy x = A) 39 4 B) 30 4 C) 31 4 D) 404 Câu 7: Tính 78 : + = A) 33 B) 48 C) 43 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D) 13 Câu 8: Tam giác ABC có độ dài cạnh... quyển, Bình cho Chi 12 số ba bạn Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiều vở? A) 36 B) 29 C) 48 D) 43 Bài 3: Mười hai giáp Câu 1: Thương 248 là: Câu 2: Tính: 496 - 152 = Câu 3: Cho : + 48 = 133 Số tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay