Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017

4 301 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 11:03

Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2015 - 2016 Bài 1: Đi tìm kho báu : 13 15 : Câu 1.1: Giá trị biểu thức: B  : là: 3 :6 :1 8 1:1 Câu 1.2: Tính 7,9 + 5,8 + (-6,1) + (-3,8) - 2,2 = Câu 1.3: Tập hợp số hữu tỉ x thỏa mãn Ix - 5I = x + là: Câu 1.4: Tìm x < thỏa mãn x  2 Câu 1.5: Tập hợp số nguyên dương n thỏa mãn: 2.16 ≥ 2n > { } Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 2.1: Tính nhanh: 5,4.(-4,7) + (-2,2).5,4 + 5,4.(-3,1) = Câu 2.2: Giá trị nhỏ biểu thức A = I1 - 3xI + là: Câu 2.3: Tìm x biết: 2/3 x + = -12 2  Câu 2.4: Kết phép tính: 0,28.     : là: 5  Câu 2.5: Tập hợp giá trị x thỏa mãn (2x + 1)(3x - 9/2) = là: { } Câu 2.6: Số nguyên dương n thỏa mãn I2n + 1I = n = Câu 2.7: Giá trị x phép tính: 0,7516 : x = (9/16)8 là: Câu 2.8: Giá trị nhỏ biểu thức: P = 3I1 - 2xI - 1 Câu 2.9: Giá trị biểu thức P = 14.(x + y) x  2 y  là: Câu 2.10: Giá trị nhỏ biểu thức P = 4I7 - 0,35xI + ĐÁP ÁN Bài 1: Đi tìm kho báu Câu 1.1: -128 Câu 1.2: 1,6 Câu 1.3: Câu 1.4: -1,65 Câu 1.5: 3; 4; Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2.1: -54 Câu 2.2: Câu 2.3: -24 Câu 2.4: 0,73 Câu 2.5: -0,5; 1,5 Câu 2.6: Câu 2.7: Câu 2.8: -5 Câu 2.9: 47 Câu 2.10: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng VIOLYMPIC 2015 – 2016_ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2015) BÀI 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 57 < 87 < 146 < 147 < 155 < 187 < 246 < 256 < 303 < 309 < 336 < 369 < 383 < 342 < 528 < 589 < 592 < 636 < 862 < 961. BÀI 2: Đi tìm kho báu: 629 346 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 23 934 128 37 30 655 > = 354 < 372 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng 889 BÀI THI SỐ : Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – Lớp – Vòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng năm 2015 2016 Exam number 1: Arrangement (Choose the increasing values) Exam number 2: Question 1: How much is one half of twenty strawberries? a Ten strawberries b Twelve strawberries c Nine strawberries d Eleven strawberries Question 2: Choose the expression that results in the same sum as: 17 + 53 a 23 + 47 b 32 + 41 c 19 + 55 d 27 + 45 Question 3: Find the length of the line segment AD a AD = 8cm b AD = 5cm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c AD = 9cm d AD = 11cm Question 4: What time is shown? a 11:00 b 9:00 c 12:00 d 10:00 Question 5: There are twenty five apples, eighteen oranges; twelve kiwis and seventeen tomatoes How many more apples than tomatoes are there? a b 13 c d Question 6: Which of the following equations is true? a 57 = 32 + 18 + b 74 = 22 + 17 + 35 c 67 = 98 − 37 + 83 = 37 + 49 − 12 Question 7: Which shape has the most sides? a Shape a b Shape b c Shape c d Shape d Question 8:Which the following result is greater than 73? a 47 + + 13 b 23 + 31 + 25 c 37 + 11 + 23 d 41 + 17 + 15 Question 9: Which number is nineteen less than forty five? a Twenty four b Thirty nine c Twenty six d Thirty four Question 10: Which month comes just November? a SEPTEMBER b OCTOBER c DECEMBER d JANUARY Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number Question 1: Jenny bought pears for her parents, two sisters, three friends and herself, for one each How many pears did she buy? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Question 2: Tom picked twelve flowers, Mia picked fourteen flowers and Anna picked fifteen flowers How many flowers did they VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi Violympic Toán lớp vòng 11 năm 2016 - 2017 Bài 1: Mười hai giáp Câu 1: Giá trị x thỏa mãn (x + 15)5 = 1510 Câu 2: Kết phép tính: Câu 3: Biết B = (x + 2)/(3 - x) Giá trị nguyên lớn để B > x = Câu 4: Cho tam giác ABC vuông A có = 560 Trên cạnh AC lấy điểm D, từ D kẻ DE vuông góc với BC (E € BC) Số đo góc Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = √x - Nếu y = x = Câu 6: Cho cặp số (a; b) biết a, b ∈ {-3; 3} Có điểm biểu diễn cặp số đó? Trả lời: Có điểm biểu diễn cặp số Câu 7: Hai oto từ A đến B Biết vận tốc xe thứ 60% vận tốc xe thứ hai thời gian xe thứ quãng đường AB nhiều xe thứ Tính thời gian xe từ A đến B Trả lời: Thời gian xe thứ nhất, xe thứ hai từ A đến B Nhập câu trả lời theo thứ tự ngăn cách dấu ";" Câu 8: Hai oto khởi hành lúc, xe thứ từ A xe thứ hai từ B Đến chỗ gặp nhau, xe thứ hai quảng đường dài quãng đường xe thứ 35 km Nếu xe thứ từ A đến B hết giờ, xe thứ hai từ B đến A hết Quảng đường AB dài là: km Câu 9: Cho ΔABC = ΔMPN Nếu số đo ba góc B, M, C tỉ lệ thuận với số 4, 5, số đo góc A ° Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 6), B(3; 4), C(-3; 4) Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình chữ nhật Tọa độ điểm D ( ; ) (Nhập kết theo thứ tự, ngăn cách dấu ";" ) Bài 2: Đi tìm kho báu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: Cho hàm số f1(x) = 2x; f2(x) = x4; f3(x) = x5; f4(x) = 3/x Trong hàm số trên, hàm số có tính chất f(-x) = f(x), với x? A f3 B f2 C f1 D f4 Câu 2: Tìm x biết: 20,12 - (-8,6x) - 9,9x = 11,02 Trả lời: x = Câu 3: Cho tam giác ABC nhọn, có đường cao BD, CE cắt I Biết góc EID 101°, góc IBC 24° Số đo góc ABC ° Câu 4: Số giá trị x thỏa mãn ǀx - 2ǀ + ǀx - 8ǀ ≤ A Không có giá trị B C Vô số giá trị x D Câu 5: Một xe tải chạy từ A đến B hết xe chạy từ B đến A Nếu hai xe khởi hành lúc xe gặp sau khoảng thời gian A 2h B 2h40' C 1h D 2h24' Bài 3: Đừng để điểm rơi Câu 1: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 2, 4, Tổng số tiền lãi thu 450 triệu đồng tiền lãi chia tỉ lệ thuận với số vốn góp Đơn vị thu số tiền lãi lớn nhận số tiền triệu đồng Câu 2: Nếu x số tự nhiên thỏa mãn (1/6)5x = (1/6)8 : (1/6)3 x = Câu 3: Cho x, y thảo mãn x/3 = y/7 x.y = 336 Khi đó, giá trị x2 + y2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 4: Một nhân viên soạn văn gõ 135 ký tự vòng 2,5 phút Trong 2,5 người gõ số ký tự là: ký tự Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = -x2 + Tìm x để f(x) = -2 Trả lời: x = Nhập giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách dấu ";" Câu 6: Tìm số đo góc A tam giác ABC biết góc đỉnh A gấp lần góc đỉnh A Trả lời góc A = ° Câu 7: Tìm x, biết: Trả lời: x = Câu 8: Số tự nhiên n thỏa mãn: 3n-1 + 3n = 28 35 Câu 9: Cho a, b, c ba số khác khác thỏa mãn Khi giá trị biểu thức Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1; 2); B(4; 2); C(4; 5) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình vuông Trả lời: Tọa độ điểm D là: ( ; ) (Nhập kết theo thứ tự, ngăn cách dấu ";") VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 11 năm 2016 - 2017 Bài 1: Câu 1: 210 Câu 6: Câu 2: Câu 7: 10; Câu 3: Câu 8: 245 Câu 4: 124 Câu 9: 75 Câu 5: 100 Câu 10: -3; Câu 1: B Câu 4: A Câu 2: Câu 5: D Bài Câu 3: 35 Bài Câu 1: 225 Câu 6: 45 Câu 2: Câu 7: -4 Câu 3: 928 Câu 8: Câu 4: 8100 Câu 9: Câu 5: -2; Câu 10: 1; MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 1 – ROUND 16TH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 1 - VÒNG 16 VÒNG 16 - LỚP 1 (Ra ngày 12 - 03-2015) Bài thi số 1: Điền số thích hợp ( 100 điểm) Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu hỏi 1: Hà có 2 chục quả bóng, Hà thả cho bay đi 10 quả. Hà cho bạn 3 quả. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả bóng? Trả lời: Hà còn lại quả bóng bay. Câu hỏi 2: 1 cm+ 9cm + 10cm = cm Câu hỏi 3: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là Câu hỏi 4: Nhà Hoa có ông, bà, bố, mẹ và em Tú. Hỏi nhà Hoa có tất cả mấy người ? Trả lời: Nhà Hoa có tất cả người. Câu hỏi 5: Dũng nhiều hơn Hoa 6 tuổi. Hoa nhiều hơn Mai 2 tuổi. Hỏi Dũng nhiều hơn Mai mấy tuổi ? Trả lời: Dũng nhiều hơn Mai tuổi. Câu hỏi 6: Sau khi An cho Bình 5 viên bi; Bình cho Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An 2 viên bi thì mỗi bạn đều có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi ? Trả lời: Lúc đầu Bình có viên bi. Câu hỏi 7: Ngọc có một số viên bi, sau khi Ngọc cho Bình 4 viên bi màu đỏ, rồi Bình lại cho Ngọc 2 viên bi màu xanh thì mỗi bạn có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu, Ngọc có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Lúc đầu, Ngọc có viên bi. Câu hỏi 8: Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 13 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu? Trả lời: 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi Câu hỏi 9: Tìm một số tròn chục biết khi cộng số đó với 20 thì được kết quả lớn hơn 60 nhưng nhỏ hơn kết quả của phép cộng 70 với 10. Trả lời: Số đó là Câu hỏi 10: Ba năm trước, Lan 7 tuổi. Vậy 5 năm nữa, Lan tuổi. Bài thi số 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (100 điểm) Bài thi số 3 : Đi tìm kho báu ( 100 điểm) Câu hỏi 1: = 30 + 20 = 50 Câu hỏi 2: = 20 Câu hỏi 3: = 6 số tròn chục Câu hỏi 4: = 16 Câu hỏi 5: = 8 + 10 = 18 Câu hỏi 6: = 50 Câu hỏi 7: = Câu hỏi 8: = > Câu hỏi 9: = > ___________________o0o__________________ hầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền hiện hành. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG NĂM 2016 - 2017 Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 1: Có hình tròn a) 2; b) 1; c) 4; d) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: Có hình vuông a) 2; b) 1; c) 4; d) Câu 3: Có hình vuông a) 2; b) 1; c) 4; d) Câu 4: Có hình vuông a) 2; b) 1; c) 4; d) Câu 5: Có hình tam giác a) 2; b) 1; c) 4; d) Câu 6: Có hình tam giác a) 2; b) 1; c) 4; d) Câu 7: Có hình tròn hình tam giác a) 1; b) 0; c) 2; d) 0;2 Câu 8: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Có hình vuông hình tam giác a) 2; b) 3; c) 0; d) 1; c) 1; d) 3;2 c) 0;4 d) 2; c) 4; d) 1; b) 3; c) 2; d) 1; b) 5; c) 1; d) Câu 9: Có hình tròn hình vuông a) 2; b) 2; Câu 10: Có hình tròn hình tam giác a) 2; b) 3; Câu 11: Có hình tam giác hình vuông a) 2; b) 3; Câu 12: Có hình tam giác hình vuông a) 4; Câu 13: Có số a) 2; Câu 14: Có số a) 2; b) 1; c) 0; d) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 15: Có số a) 2; b) 5; c) 0; d) b) 1; c) 0; d) Câu 16: Có Số a) 2; Đáp án Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần (7) < (6) < (5) < (9) < (8) < (2) < (10) < (1) < (4) < (3) Bài 2: Tìm cặp (1) = (2); (3) = (4); (5) = (12); (7) = (10); (8) = (16); (9) = (15); (11) = (18); (13) = (14); (15) = (17); (19) = (20) Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 1: b Câu 7: a Câu 13: a Câu 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Chọn giá trị Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm đơn vị chục là: Câu 3.2: Số lớn 69 nhỏ 71 là: Câu 3.3: Ch 27 + = 67 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.4: Tính 14 + 83 = Câu 3.5: Số bé có chữ số giống là: Câu 3.6: Tính: 69 - - 30 = Câu 3.7: Tính: 62 + - 21 = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.8: Tính: 68 - 26= Câu 3.9: Cho: 46 = + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.10: Cho: 75 - = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.11: Số liền sau số lớn có chữ số là: Câu 3.12: Có số có chữ số Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài cm Đáp án Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần (11) < (13) < (20) < (10) < (19) Đề thi Violympic Toán lớp vòng 11 năm 2016 - 2017 Bài 1: Câu 1: Tính 56 - 38 + 27 = Câu 2: Tổng 25 số liền sau Câu 3: Cho 3dm6cm = cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 4: Tính 25 + 75 - = Câu 5: Cho 4dm + 32cm - 28 cm = cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm Câu 6: Tìm số tròn chục liền sau a, biết 75 - a = 18 + 29 Số tròn chục liền sau a Câu 7: Tìm số cho số cộng với kết 68 Số cần tìm Câu 8: Tìm số tròn chục liền trước a, biết a - 36 = 100 - 63 Số tròn chục liền trước a Câu 9: Tìm số có chữ số mà tổng chữ số hiệu chữ số Số cần tìm Câu 10: Tâm có album, trang album để 15 ảnh Tâm đầy ảnh vào trang Vậy Tâm có tất ảnh Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Cho 100kg - 82kg 100kg - 65kg Dấu thích hợp điền vào chỗ A + B > C < D = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: Giá trị y thỏa mãn: y - = 78 A 85 B 75 C 65 D 53 Câu 3: Cho a + 18 = 26; 27 - b = So sánh a b A a = b B b = a + C a < b D a > b Câu 4: Trong phép tính đây, phép tính có kết số lẻ? A 30 - 24 B + 36 C 45 - 28 D 11 - Câu 5: Cho a - 39 = 49; + b = 81 Vậy a - b = Câu 6: Trong phép tính trừ có số trừ hiệu số bé có chữ số mà tổng chữ số 13 Vậy số bị trừ Bài 3: Mười hai giáp Câu 1: Giá trị y thỏa mãn y - - = là: Câu 2: Cho dm = 5cm + cm Số cần điền vào chỗ chấm Câu 3: Cho 8dm 8cm + 73 cm Dấu (>; + >4+3 Câu ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: Bài thi số 2: Tìm cặp nhau: Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba: Câu 3.1: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) c) d) b) 1; c) 2; d) 4; Câu 3.2: a) Câu 3.3: a) Câu 3.4: a) Câu 3.5: a) 1; Câu 3.6: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) b) c) d) b) 1; c) 3; d) 1; b) c) d) b) c) d) b) c) d) Câu 3.7: a) 3; Câu 3.8: a) Câu 3.9: a) Câu 3.10: a) ĐÁP ÁN Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) - Câu 1.8: 10 - > + >4+3 Câu 1.9: - + - = - + - Câu 1.10: Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! - - - - Bài 2: Tìm cặp Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: trừ cộng bằng: A B C D 10 Câu 3.2: trừ cộng bằng: A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.4: 10 trừ cộng bằng: A 10 B C D Câu 3.5: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.6: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.7: 10 trừ cộng bằng: A B 10 C D Câu 3.8: 10 trừ cộng bằng: A B C D Câu 3.9: Số trừ cộng 10? A B C D Câu 3.10: Số trừ cộng 8? A B C D Vòng 12 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.2: Tính: 30cm - 20cm + 6cm = a 10 b 16cm c 18cm d 10cm Câu 3.3: Trong số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87 a 11 b c d Câu 3.4: Tính: 30 + 10 = a 40 b 30 c 60 d 50 Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam 10 bạn nữ Như vậy, lớp 1A có bạn a 20 b 30 c 50 d 40 Câu 3.6: Tính: 12cm + 5cm = 19cm - a 5cm b 12cm c 2cm d Câu 3.7: Cho: > 68 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: Có số có hai chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 11 năm 2016 - 20 17 Bài 1: Câu 1: 210 Câu 6: Câu 2: Câu 7: 10; Câu 3: Câu 8: 245 Câu 4: 124 Câu 9: 75 ... 20,12 - (-8 ,6x) - 9,9x = 11, 02 Trả lời: x = Câu 3: Cho tam giác ABC nhọn, có đường cao BD, CE cắt I Biết góc EID 101°, góc IBC 24° Số đo góc ABC ° Câu 4: Số giá trị x thỏa mãn ǀx - 2ǀ + ǀx - 8ǀ... Câu 9: 75 Câu 5: 100 Câu 10: -3 ; Câu 1: B Câu 4: A Câu 2: Câu 5: D Bài Câu 3: 35 Bài Câu 1: 225 Câu 6: 45 Câu 2: Câu 7: -4 Câu 3: 928 Câu 8: Câu 4: 8100 Câu 9: Câu 5: -2 ; Câu 10: 1;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay