Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo

25 149 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2017, 11:59

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI” I NH N THỨC Đ T I s T T u : T – T–T s t  t 11 : ) T   ỏ    T ỏ è  T Lồ g g ép ộ du g g áo dụ gư g đạo đứ Hồ íM tro g v ệ dạy trẻ mẫu g áo 5-6 tuổ ” II C P ố p ù ệ B Hồ vớ ệp s B Hồ ể ế ọ s áo dụ trẻ t g qu áo dụ trẻ t g qu oạt độ g Đ oạt độ g tro g g y: đí : T è yêu B B ế ế ìp ả p ỡ ,p ả ê T ế ị ồ , ễ p ép vớ C ị ”) ế p , í ể vớ – H ọ p ả , ươ ỏ Đ ỏ ỏ + ỏ T Đ G S ỏ “C vớ p ả ầ p ả í , ọ p ả bố , ễ p ép, ố vớ b ” h T p ả ẹ, ọ p ả sê ế ươ ê , ố p ỡ ẫ ỏ ỏ Đ N ỏ Đ T – T Đ Đ Đ N H ) ọ Đ ướ í v Q – H T Đ T T T -T bé -S gìn ỷ yêu lao phóng t -T thân cho quen, không nhân) - nhi có ỷ có (Theo Bác Hồ cháu cán b ề Nam, ngày 1-6-1955) T - áo dụ trẻ t g qu oạt độ g go ỷ tr :   T áo dụ trẻ t  T g qu oạt độ g vu : ỏ   – Tro g g : ỏ hình thành -R - -Ă ỏ - - Tro g g oạt độ g B u gư B g: ế ồ – H ê “p ả ả sử ế ướ , ể ì ỏ T T ỏ T ỏ ể …”) T t ể , ỏ  ) * Tro g s ộ vu  t os ệ : 11 T  Tro g oạt độ g m –1 –m : – P ợp ù g vớ đồ g g ệp tạo g sá Bá Hồ để trẻ đế đ sá truyệ Bá Hồ T III KẾT QU – – 11 – ) Đ vớ ệ p áp :  áo dụ trẻ t g qu oạt độ g tro g g y í -1 ỏ T ỏ -T ỏ -T è T -T cho -T T ỏ ) -T -T ) ỏ -T )  - -  v - -T -T – –  -T ỏ T  ê ươ -  số ễ v s ệ -T  ọ ọ - s , ệ s v vớ ố ệ ê v v , í p ầ ọ ù  Đ p vớ ệ p áp sá :P truyệ Bá - - ù é, s p… trẻ đế đ IV I H C KINH NGHIỆM ợp vớ đồ g g ệp tạo g sá Bá Hồ đề -T th thành [...]... tạo g sá Bá Hồ để trẻ đế đ sá truyệ về Bá Hồ T III KẾT QU – 1 – 11 – 1 ) 1 Đ vớ ệ p áp :  áo dụ trẻ t g qu á oạt độ g tro g g y í -1 ỏ T ỏ -T 1 ỏ -T è T -T cho 1 -T 1 T ỏ ) -T -T ) ỏ -T 1 )  - -  v ơ - -T 1 -T – –  -T ỏ T  ê ươ 1 -  số ễ v ơ s ệ -T  ọ ọ ơ 1 - s , ệ s v vớ ư ố 1 ệ ê v v ư , í p ầ ọ ù  Đ p vớ ệ p áp sá :P truyệ về Bá 1 - - ù é, s p… trẻ đế đ IV ư I H C KINH NGHIỆM ợp vớ đồ g...Đ N H ) ọ Đ ướ í ơ v Q – H T Đ T T T -T bé -S gìn ỷ yêu lao do phóng t khi -T thân cho quen, không nhân) - nhi ư có ỷ có (Theo ư Bác Hồ ử các cháu và cán b các ề Nam, ngày 1-6-1955) T - áo dụ trẻ t g qu oạt độ g go ỷ tr :   T 1 áo dụ trẻ t  T g qu oạt độ g vu : ỏ  1  – Tro g g : 1 ỏ 1 hình thành -R - -Ă ỏ - - Tro g g oạt độ g B u gư B g: ế ồ ồ – H ớ ê “p ... ỏ è  T Lồ g g ép ộ du g g áo dụ gư g đạo đứ Hồ íM tro g v ệ dạy trẻ mẫu g áo 5-6 tuổ ” II C P ố p ù ệ B Hồ vớ ệp s B Hồ ể ế ọ s áo dụ trẻ t g qu áo dụ trẻ t g qu oạt độ g Đ oạt độ g tro g g... gìn ỷ yêu lao phóng t -T thân cho quen, không nhân) - nhi có ỷ có (Theo Bác Hồ cháu cán b ề Nam, ngày 1-6-1955) T - áo dụ trẻ t g qu oạt độ g go ỷ tr :   T áo dụ trẻ t  T g qu oạt độ g vu :... g vớ đồ g g ệp tạo g sá Bá Hồ để trẻ đế đ sá truyệ Bá Hồ T III KẾT QU – – 11 – ) Đ vớ ệ p áp :  áo dụ trẻ t g qu oạt độ g tro g g y í -1 ỏ T ỏ -T ỏ -T è T -T cho -T T ỏ ) -T -T ) ỏ -T )  - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay