SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT

21 210 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 15:37

S GIO DC V O TO LO CAI TRNG THPT S BC H *** ** TấN TI S DNG PHNG PHP TRề CHI TRONG GING DY MễN GDCD LP 10 NHM NNG CAO KT QU HC TP CA HC SINH H tờn tỏc gi: Trn Th i Chc v: Giỏo viờn T chuyờn mụn: S - a - GDCD - Th dc Bc H, ngy 20 thỏng nm 2014 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H MC LC Trang I Túm tt II Gii thiu III Phng phỏp a Khỏch th nghiờn cu b Thit k nghiờn cu c Quy trỡnh nghiờn cu d o lng v thu thp d liu IV Phõn tớch d liu v bn lun kt qu V Kt lun v khuyn ngh Ti liu tham kho 10 11 Ph lc K hoch bi hc 11 v ỏp ỏn kim tra 16 Phiu thm dũ thỏi hc 18 Bng im 19 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H I Túm tt Mụn giỏo dc cụng dõn (GDCD) trng trung hc ph thụng (THPT) khụng nhng trang b cho hc sinh kin thc ph thụng c bn, phự hp vi la tui hc sinh v cỏc giỏ tr o c, phỏp lut, li sng m cũn hỡnh thnh v phỏt trin cỏc em nhng tỡnh cm, nim tin, nhng hnh vi v thúi quen phự hp vi nhng chun mc o c ó hc, giỳp cỏc em cú s thng nht cao gia ý thc v hnh vi ca ngi cụng dõn Vi yờu cu i mi phng phỏp dy hc ly hc sinh lm trung tõm phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, bi dng phng phỏp t hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin thỡ vic ỏp dng phng phỏp dy hc truyn thng cha tht phỏt huy hiu qu cao Vỡ vy, quỏ trỡnh ging dy mụn GDCD ngi giỏo viờn phi ch ng, tớch cc tỡm tũi i mi phng phỏp dy hc phự hp vi thc tin ging dy v nõng cao hiu qu ging dy ca b mụn Thng xuyờn dng linh hot nhiu phng phỏp dy hc khỏc khai thỏc tim nng v phỏt trin tõm lc hc sinh, phỏt trin tớnh tớch cc hot ng nhn thc v nng lc t hon thin ca hc sinh, ỏp ng yờu cu phỏt trin tri thc mt cỏch tt nht cho hc sinh Qua quỏ trỡnh nghi n cu, tỡm hiu tụi nhn th nu giỏo viờn s dng phng phỏp d hc n iu, cha linh hot, mang n ng t nh l thu t thỡ hc sinh khụng cú hng thỳ hc tp, kt qu hc b mụn thp Nh v , hc sinh c lụi cun vo quỏ trỡnh luyn mt cỏch t nhiờn, hng thỳ, cú tinh thn trỏch nhim, ng thi gii tr c nhng mt mi, cng thng gi hc ii phỏp ca tụi l s dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD nhm nõng cao kt qu hc ca hc sinh T ú hỡnh thnh c cỏc em nim tin vo nhng thỏi , hnh vi ng x tớch cc i sng Phng phỏp trũ chi c tin hnh tr n hai nhúm tng ng: hai lp 10 trng THPT s huyn Bc H, tnh Lo Cai Lp 10A1 l lp thc nghim v 10A7 l lp i chng Lp thc nghim 10A1 c thc hin gii phỏp thay th Kt qu cho th tỏc ng ó cú nh hng rừ rt n kt qu hc ca hc sinh: lp thc nghim 10A1 ó t kt qu hc cao hn so vi lp i chng 10A7 im kim tra trung bỡnh ca nhúm thc nghim 10A1 l: 7,18 v nhúm i chng 10A7 l: 6,47 Kt qu kim chng t-test cho thy p < 0,05 cú ngha l ó cú s khỏc bit gia nhúm thc nghim v nhúm i chng iu ú chng minh rng s dng phng phỏp trũ chi dy hc mụn GDCD ó lm tng hng th v kt qu hc ca hc sinh II Gii thiu Kin thc ca mụn hc GDCD cú li n quan n nhiu mụn khoa hc c th Ni dung kin thc tru tng, hi khụ khan v khú hiu Thit b, dựng dy hc, t liu tham kho phc v cho mụn hc cũn ớt, phn ln dựng dy hc u giỏo viờn t lm i tng hc sinh ca nh trng ch yu l dõn tc vựng cao, trỡnh nhn thc ca cỏc em khụng ng u M t khỏc, nhn thc ca hc sinh i vi mụn hc cha tớch cc, cỏc em luụn ngh mụn GDCD l mụn ph nờn vic hc mụn GDCD cha em li hiu qu cao, vic tip thu kin thc mụn hc ca cỏc em cũn mc th ng, chng i, d gõy nhm chỏn, vic thc hin rốn luyn k nng v giỏo Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H dc thỏi , hnh vi ca cỏc em dy hc mụn GDCD cha t c so vi yờu cu ca chng trỡnh mụn hc Thc t, nhng tit dy giỏo viờn s dng phng phỏp dy hc truyn thng thỡ hc sinh th ng lnh hi kin thc, thiờn v ghi nh, ớt chu su ngh, thc hnh, cha phỏt hu c tớnh ch ng, sỏng to ca hc sinh bi hc Kt qu hc ca hc sinh cha cao, k nng dng kin thc ó hc vo gii quyt cỏc thc t cũn lỳng tỳng Nhng nhng tit d , giỏo vi n khai thỏc c nhng yu t tớch cc cỏc phng phỏp dy hc truyn thng, dng c nhng phng phỏp dy hc tớch cc, cú s i mi phng phỏp thng xu n, hng dn hc sinh hot ng, t lc chim lnh tri thc mi, dng c nhng hiu bit vo cuc sng c th nh phng phỏp trũ chi thỡ ó thc s gõy hng thỳ hc cho hc sinh mi gi hc Gii phỏp thay th: V i mi phng phỏp, cú s dng phng phỏp trũ chi dy hc ó cú nhiu sỏng kin kinh nghim c trỡnh by Vớ d: Sỏng kin kinh nghim: Lng ghộp trũ chi vo thit k bi dy mụn GDCD trng THPT( tỏc gi Nguyn Th Hi Yn - Trng PTDT ni trỳ THCS&THPT Bc H - Lo Cai, nm hc 2011- 2012) Sỏng kin kinh nghim: To hng thỳ cho hc sinh gi hc mụn GDCD ( tỏc gi Hong Th Mai Hng - H Ni) Cỏc sỏng kin n u cp n nhng nh hng, tỏc dng, kt qu ca vic a phng phỏp trũ chi vo thit k bi dy, nhng cha cú qu trỡnh nghi n cu, o lng, phõn tớch d liu, so sỏnh, bn lun kt qu trc tỏc ng v sau tỏc ng ca nhúm thc nghim v i chng Tụi mun cú mt nghiờn cu c th hn v ỏnh giỏ c kt qu hc ca hc sinh thụng qua vic s dng phng phỏp trũ chi vo ging dy mt phn kin thc ( Bi 9, 10,11,12) mụn GDCD lp 10 Qua vic ng dng ny, hc sinh t tỡm cỏch hc nhanh, ghi nh c kin thc trng tõm ca bi hc giỳp cỏc em thy yờu thớch mụn hc hn Vn nghiờn cu: Vic s dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD cú n ng cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H khụng ? Gi thuyt nghiờn cu: S dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD s nõng cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H III PHNG PHP Khỏch th nghiờn cu Tụi thc hin nghiờn cu trờn hai lp 10 ca trng THPT s huyn Bc H Lo Cai: Lp 10A1 l lp thc nghim, lp 10A7 l lp i chng * Giỏo viờn: Giỏo viờn cú trỡnh chuyờn mụn, cú lũng nhit tỡnh, trỏch nhim cao cụng tỏc ging dy v giỏo dc hc sinh * Hc sinh: Hai lp c chn tham gia nghiờn cu cú nhiu im gn tng ng v t l gii tớnh, thỏi hc C th nh sau: Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H Bng Gii tớnh, thỏi hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s huyn Bc H - Lo Cai Thỏi hc S hc sinh cỏc lp Lp Tng s Nam N Tớch cc Cha tớch cc 10A1 34 HS 50% 50 % 83% 17% 10A7 35HS 45,7% 54,3% 75% 25% Thit k nghiờn cu Chn hai lp 10A1 lm lp thc nghim, lp 10A7 lm lp i chng Tụi ly kt qu bi kim tra kho sỏt u nm mụn GDCD lp 10 nm hc 2013 - 2014 lm bi kim tra trc tỏc ng Kt qu cho th im trung bỡnh ca hai nhúm cú s khỏc nhau, ú tụi dựng phộp kim chng T- test kim chng s chờnh lch trung bỡnh v im s ca hai nhúm trc tỏc ng Kim chng xỏc nh cỏc nhúm tng ng Bng 2: Bng so sỏnh im trung bỡnh ca bi kim tra trc tỏc ng Lp S hc sinh iỏ tr trung bỡnh lch chun iỏ tr (SD) T-test (p) Thc nghim 10A1 Lp i chng 34 6,35 1,4798107 0,8772582 35 6,30 1,3514698 10A7 Ta thy p = 0,8772582 > 0,05 nờn s chờnh lch v im s trung bỡnh ca hai nhúm l khụng cú ngha, hai nhúm c coi l tng ng Tụi la chn thit k 2: Kim tra trc v sau tỏc ng vi nhúm tng tng Bng Thit k nghiờn cu Kim tra Nhúm Thc nghim lp 10A1 Tỏc ng trc tỏc ng Kim tra sau tỏc ng O1 Vn dng phng phỏp O3 trũ chi vo ging d i chng lp O2 10A7 Khụng ỏp dng phng phỏp trũ chi vo ging O4 d Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H thit k ny, tụi s dng phộp kim chng T-test c lp Quy trỡnh nghiờn cu a S chun b bi ca giỏo viờn Lp 10A7 (lp i chng): Tụi t chc hot ng gi hc s dng phng phỏp m thoi, nờu , tho lun nhúm Lp 10A1(lp thc nghim): Tụi ó t chc hot ng gi hc s dng phng phỏp trũ chi vo ging dy mt phn kin thc bi hc Cỏc bc tin hnh ca phng phỏp trũ chi Giỏo viờn ph bin t n trũ chi, ni dung v lut chi cho hc sinh Chi th ( nu cn thit) Hc sinh tin hnh chi, ỏnh giỏ sau trũ chi Tho lun v ngha giỏo dc ca trũ chi b Tin hnh dy thc nghim Thi gian thc hin t thỏng 10/2013 n thỏng 5/2014 Tỏc ng c thc hin tuõn theo k hoch dy hc ca nh trng v theo thi khúa biu ti lp 10A1 trng THPT s Bc H, cú giỏo viờn t chuyờn mụn d gi thc nghim m bo tớnh khỏch quan Sau dy thc nghim, tin hnh kho sỏt lp trờn vi kim tra ging Bng 4: Thi gian dy thc nghim Ngy Mụn/Lp Tit theo PPCT/ Tờn bi Phng phỏp tỏc ng Tit - Bi GDCD Tho lun nhúm Khu nh hng phỏt trin 16/10/2013 10A7 ca s vt, hin tng (Mc ) 17/10/2013 10A1 Trũ chi Gii ụ ch 10/12/2014 10A7 11/12/2014 10A1 24/12/2013 10A7 28/12/2013 10A1 9/1/2014 10A7 10/1/2014 10A1 Tit 19 - Bi 10 Quan nim v o c ( phn ng) Tit 20 - Bi 11 Mt s phm trự c bn ca o c hc (Phn cng c kin thc) Tit 22 - Bi 12 Cụng dõn vi tỡnh yờu, hụn nh n v gia ỡnh ( Mc 1c Mt s iu nờn trỏnh tỡnh yờu ) Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H Nờu Trũ chi Bụng hoa mt m thoi Trũ chi Rung chuụng vng m thoi Trũ chi Nhanh tay, nhanh mt o lng v thu thp d liu Cụng c o lng: Bi kim tra trc tỏc ng l bi kim tra kho sỏt u nm nhúm chuyờn mụn thng nht Bi kim tra sau tỏc ng l bi kim tra tit Mc tiờu kim tra l nhm ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Ni dung kim tra ng phm vi chng trỡnh hc, m bo chun kin thc, k nng Dng cõu hi kim tra t lun gm cõu hi ú cú cõu hi mc nhn bit,cõu hi mc thụng hiu v cõu hi mc dng Sau ú, tụi cựng vi giỏo viờn nhúm chuyờn mụn GDCD tin hnh chm bi theo ỏp ỏn ó x dng (xem phn ph lc) IV PHN TCH D LIU V BN LUN KT QU * Tr nh t qu: Cỏc d liu thu thp c l bng im kim tra sau tỏc ng Bng 5: Bng so sỏnh im trung bỡnh ca bi kim tra sau tỏc ng i chng lp 10A7 Thc nghim lp 10A1 im trung bỡnh 6,47 7,18 lch chun 1,3081399 1,3810534 iỏ tr p ca t- test 0,0341197 * Ph n t ch liu 7,40 7,18 7,20 7,00 Trc tỏc ng Nhúm i chng 6,80 Trc tỏc ng Nhúm thc nghim 6,60 Sau tỏc ng Nhúm i chng 6,47 6,40 6,30 6,35 Sau tỏc ng Nhúm thc nghim 6,20 6,00 5,80 Nhúm i chng Nhúm thc nghim Trc tỏc ng Nhúm i chng Nhúm thc nghim Sau tỏc ng Biu so sỏnh im trung bỡnh trc tỏc ng v sau tỏc ng ca nhúm thc nghim v nhúm i chng Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H Nh tr n ó chng minh: kt qu nhúm trc tỏc ng l tng ng Sau tỏc ng kim chng chờnh lch im trung bỡnh bng t-test cho kt qu p = 0,0341197 < 0,05, l kt qu rt cú ngha, tc l s chờnh lch kt qu im trung bỡnh nhúm thc nghim cao hn nhúm i chng khụng phi ngu nhi n m kt qu ca tỏc ng Giỏ tr t- test = 0,0341197 cho thy mc nh hng ca dy hc cú s dng phng phỏp trũ chi nh hng n kt qu l rt ln Nh vy gi thuyt ca ti ó c kim chng n lun im trung bỡnh bi kim tra sau tỏc ng ca nhúm thc nghim l 7,18 v ca nhúm i chng l 6,47 im trung bỡnh ca hai lp cú s khỏc nhau: Lp thc nghim cú im cao hn lp i chng Chng t bin phỏp tỏc ng cú nh hng rt ln n kt qu Phộp kim chng T-test im trung bỡnh bi kim tra sau tỏc ng ca hai lp 10A1 v 10A7 l p 0,0341197 < 0,05 Kt qu ny khng nh s chờnh lch im trung bỡnh ca hai nhúm khụng phi ngu nhiờn m kt qu tỏc ng * Hn ch Trong quỏ trỡnh tham gia trũ chi, mt s em cũn rt rố, e ngi Thi gian t chc trũ chi cũn t S ganh ua thỏi quỏ gia cỏc cỏ nhõn v cỏc nhúm hc sinh chi cú th dn n mt on kt th hc sinh í ngha giỏo dc ca trũ chi cú th b hn ch nu la chn trũ chi khụng phự hp ho c t chc trũ chi khụng tt cú th ỏp dng c phng phỏp trũ chi cú hiu qu, ngi giỏo viờn cn cú kh nng thit k t chc trũ chi hp lớ v linh hot Hc sinh phi cú ý thc chun b bi nh, cú k nng dng kin thc da tr n s hng dn ca giỏo vi n V KT LUN V KHUYN NGH * Kt lun Cú th núi, vi mc tiờu giỏo dc ph thụng l giỳp hc sinh phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn, phỏt trin nng lc cỏ nhõn, tớnh nng ng v sỏng to, hỡnh thnh nhõn cỏch ngi Vit Nam, xõy dng t cỏch v trỏch nhim cụng dõn thỡ vic i mi phng phỏp dy hc phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, k nng dng kin thc vo thc tin, phự hp vi c im ca tng i tng hc sinh l cn thit Giỏo viờn s dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD lp 10 ó to c khụng khớ hc thoi mỏi, k ch th ch c ng c, hng thỳ hc ca hc sinh i vi mụn hc Hc sinh phỏt hu c tớnh t lc, phỏt trin kh nng sỏng to, nng lc ỏnh giỏ, nng lc thc tin, rốn luyn k nng sng quan trng nh t nhn thc, giao tip, t du ph phỏn, qu t nh, gii quyt , t mc tiờu, hp tỏc vv Giỏo viờn th rừ c s tin b v thỏi hc ca hc sinh vic rốn luyn o c, li sng, quy tc ng x lp hc v nh trng S dng phng phỏp trũ chi s em li hiu qu chuyờn mụn cao * Khuyn ngh B GD&T: Cn cung cp thờm thit b, dựng dy hc, sỏch t liu tham Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H kho ỏp ng yờu cu i mi phng phỏp dy hc ca mụn GDCD Vi nh trng: Giỏo viờn v hc sinh nh trng cn tớch cc hn na vic i mi phng phỏp dy hc vỡ mụn GDCD l mụn hc cú vai trũ quan trng, trc tip vic rốn luyn k nng sng, giỏ tr sng, giỏo dc t tng, o c, li sng cho hc sinh Do hn ch v thi gian n n ti ca tụi khụng trỏnh thiu sút, rt mong nhn c nhiu ý kin úng gúp ca ng nghip vic i mi phng phỏp dy hc mụn GDCD trng trung hc ph thụng t c kt qu cao hn Bc H, ngy 20 thỏng nm 2014 NGI VIT Trn Th i Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H TI LIU THAM KHO Sỏch giỏo khoa mụn giỏo dc cụng dõn lp 10 - Nh xut bn giỏo dc Sỏch giỏo viờn mụn giỏo dc cụng dõn lp 10 - Nh xut bn giỏo dc Ti liu bi dng giỏo viờn mụn giỏo dc cụng d n trng THPT ca B giỏo dc v o to ( H Ni thỏng 12/2009) Ti liu bi dng n ng cao nng lc cho giỏo viờn THPT v i mi phng phỏp dy hc - D ỏn phỏt trin giỏo dc THPT - Trng HSP H Ni, Vin nghiờn cu s phm ( H Ni thỏng 10/2005) Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 10 PH LC K hoch bi hc Bi ( Tit ): KHUYNH HNG PHT TRIN CA S VT, HIN TNG Sau giỏo viờn hng dn cho hc sinh tỡm hiu ni dung mc Ph nh bin chng v ph nh siờu hỡnh v chia nhúm cho hc sinh tho lun tỡm hiu v khu nh hng phỏt trin ca s vt, hin tng Giỏo viờn t chc cho hc sinh tham gia trũ chi Gii ụ ch tỡm hiu kt qu ph nh ca ph nh Hot ng ca thy v trũ Ni dung chớnh Hot ng 1: Tho lun i chi ( 12 ph t) - Mc tiờu: Hc sinh bit dng kin thc gii quyt thc t - dựng dy hc: Mỏy chiu - Cỏch tin hnh: B1: GV thụng tin v th l trũ chi: Lp chia thnh i chi Cỏc i ln lt nghe cụ giỏo c cõu hi ri gi ta tr li i no gi ta trc s c quyn tr li Mi cõu tr li ng tỡm v c ng t hng ngang s c 15 im Nu gi ta tr li sai s b tr i 10 im i no tr li c nhiu im s nhn c chn phn thng ( c nghe bi hỏt hoc nghe k cõu chuyn hoc trc nht tun) Thi gian chi ph t B2: Giỏo viờn cho HS quan sỏt ụ ch ễ ch gm cõu hi hng ngang V c ln lt tng cõu hi Cõu 1( gm ch cỏi): Trong hc tp, s chm ch v t giỏc s lm cho mi hc sinh ngy cng? Cõu ( gm ch cỏi): Li sng m mi ngi cn rốn luyn v thc hin xó hi hin nay? Cõu ( gm ch cỏi) : Trong s phỏt trin kinh t xó hi ca nc ta hin ang t mt nhim v cp bỏch l phi bo v yu t ny? Cõu ( gm ch cỏi): Tờn hc thuyt gii thớch khoa hc v s hỡnh thnh ca cỏc loi sinh vt? Cõu ( gm ch cỏi) : Mt nhng mc tiờu c bn ca ch xó hi mi m nhõn dõn ta ang xõy dng l? Cõu ( gm ch cỏi) : S nghip m nhõn dõn ta ang thc hin nhm xõy dng t nc theo ng XHCN Ch : Cỏc i cú th gi ta xin tr li t hng dc, ng s c 30 im B3: Hc sinh cỏc i tho lun tỡm cõu tr li ng i din i chi s ng lờn tr li Kt qu tr li ca cỏc i chi nh sau: Khu nh hng phỏt trin ca s vt, hin tng Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H Khu nh hng phỏt trin ca s vt, hin tng l ng i lờn, cỏi mi i thay th cỏi c nhng trỡnh ngy cng cao hn, hon thin hn 11 i Cõu tr li ng Cõu tr li sai Tng im Mựa ( + 30 ) 1(- 10 ) 20 Xuõn Mựa ( + 45 ) 1(- 10 ) 35 H Mựa ( + 15 ) (- 20 ) 25 Thu dc (+ 30 ) B4: Giỏo viờn cụng b Kt qu i H thng c nhn phn thng ( bc thm ) c i c trc nht tun - iỏo vi n tu n dng kt qu tr li ca hc sinh i H v ng vi n i Xuõn, Thu s c gng hn trũ chi ln sau Hc sinh phỏt biu cm ngh ca bn thõn sau tham gia trũ chi Giỏo viờn nhn mnh k nng sng hc sinh c rốn luyn qua vic tham gia trũ chi - Giỏo viờn kt lun: Khu nh hng phỏt trin ca s vt, hin tng l cỏi mi i Tuy nhiờn s i ca cỏi mi khụng n gin m phi tri qua s u tranh gia cỏi mi v cỏi c, theo qu lut chung cỏi mi tin b s chin thng cỏi c lc hu Trò chơi: Tìm hiểu kết phủ định phủ định G I ỏ I H v ă n m i M ô i t r T i ế n h d â n c h đ ổ i m c i m n o ủ i n h n g i Bi 10 ( Tit 19): QUAN NIM V O C i mi : Hot ng 1: Khi ng ( thi gian phỳt) Giỏo viờn t chc cho hc sinh vo bi mi bng trũ chi Cỏch tin hnh : Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H ng hoa m t 12 c 1: Giỏo viờn thụng qua lut chi cho hc sinh: Giỏo viờn treo lờn bng bụng hoa cú cỏnh hoa ( mu sc khỏc nhau) v nhy hoa c 2: Cỏ nhõn hc sinh xung phong lờn bng chn cỏnh hoa m mỡnh th ch Mi cỏnh hoa tng ng vi c u hi Ni dung cõu tr li ng, cỏnh hoa s c m ra, b n l ỏp ỏn Hc sinh tr li ng, giỏo vi n s chm im Nu hc sinh tr li cha ng, giỏo vi n cú th gi hc sinh khỏc b sung Nu khụng cú hc sinh tr li ng, giỏo vi n s gii ỏp ( Thi gian suy ngh tr li cõu hi 15 giõy) Cỏnh hoa Cõu hi ỏp ỏn Mu xanh Trong gi kim tra, em gi v quay bi, l vi Ni qu trng, phm ? lp Mu Em tham gia hin mỏu nh n o l vic lm tt Vic lm tt hay xu ? Mu vng Bn A gi p Bn B gii bi Toỏn, s c Khen ngi th lp 10A1 Mu tớm Anh A nhy xung sụng cu mt em ang b Dng cm ui nc, cho bit anh A cú chun mc o c gỡ? Mu en Nh t c ca ri tr ngi ỏnh mt l c tớnh tht th, trung thc Kt qu: Vi cõu hi ( cỏnh hoa) cú bn tr li ng STT H v tờn L Vn o Trn Th Thỳy Qunh Hong Th Hu Tr li ỳng Cỏnh hoa mu xanh Cỏnh hoa mu tớm Cỏnh hoa mu im 8 c 3: Giỏo viờn nhn xột v kt lun, dn dt vo ni dung bi hc Sau hc sinh tr li ng c u hi cỏnh hoa, giỏo viờn hi hc sinh Nhng ỏp ỏn tr li tr n li n quan n quan nim no i sng xó hi ú chớnh l quan nim v o c (Giỏo viờn m nhy hoa cú ch quan nim v o c) V hiu th no l quan nim o c Hụm na cụ cựng cỏc em s i tỡm hiu ni dung bi 10 ( tit 19) Quan nim v o c Bi 11 ( Tit 20): MT S PHM TR C BN CA O C HC Sau ging xong bi hc, cng c cho hc sinh sau hc xong ni dung mc Ngha v Mc : Lng t m GV t chc cho hc sinh trũ chi ung chu ng v ng thi gian phỳt V ph bin lut chi : Vi trũ chi n cỏc em c lp s tin hnh chi, phi ch lng nghe c u hi Em chn ỏp ỏn no thỡ vit ỏp ỏn ú vo t giy A4 v gi l n Thi gian su ngh tr li cho cõu hi l 20 giõy Cỏc em s ln lt tr li cỏc cõu hi t 1-> Em no tr li sai s b loi cuc chi Cõu : Ngha v l trỏch nhim ca cỏ nhõn i vi a Yờu cu ca xó hi b Yờu cu, li ớch ca cng ng, xó hi c Yờu cu li ớch chung ca cng ng, xó hi d Li ớch ca xó hi Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 13 Cõu : Lng t m c tn ti trng thỏi a Cn rt b Thanh thn c Xu h d ỏp ỏn a, b ỳng Cõu : Theo em, niờn Vit Nam hin cn thc hin c ngha v no? Cõu : Nng lc t ỏnh giỏ v iu chnh hnh vi o c ca bn thõn mi quan h vi ngi khỏc v xó hi gi l: a Ngha v b Lng tõm c Danh d d Hnh phỳc Cõu : Lng t m tn ti trng thỏi thn s cú ngha: a Tớch cc i vi cỏ nhõn b Tiờu cc i vi cỏ nhõn Cõu : L hc sinh, no em cm th lng t m b cn rt? a Hc thuc bi b Cha hc bi, b im kộm c Núi chuyn b cụ giỏo nhc nh d ỏp ỏn b, c ỳng Cõu 7: Ngha v v lng t m c gi l a í thc ca o c b Tiờu chun ca o c c Phm trự c bn ca o c d Phm trự o c Cõu 8: Em hóy cho vớ d biu hin lng t m thn ỏp ỏn ỳng ca trũ chi ung chu ng v ng Cõu ỏp ỏn ỳng c d o c, hc tp, lao ng, bo v T Quc b a d c Em giỳp bn gii bi Toỏn - V nhn xột, tu n dng cỏc em tr li ng - Nhc nh cỏc em tr li sai s c gng hn cỏc trũ chi sau Kt qu: 20/35 hc sinh c rung chuụng vng: Bi 12( Tit 24) : CễNG DN VI TèNH YấU HễN NHN V GIA èNH Sau giỏo viờn cho hc sinh tỡm hiu xong n v kin thc mc Mc 1.a Tỡnh yờu l gỡ? Mc 1.b Tỡnh yờu chõn chớnh Giỏo viờn tip tc cho hc sinh tỡm hiu n v kin thc Mc 1.c Mt s iu nờn trỏnh tỡnh yờu ca nam, n niờn Hot ng ca thy v trũ Ni dung chớnh Hot ng : T chc trũ chi c lp ( 10 phỳt) - Mc tiờu: + Giỳp hc sinh hiu c nhng iu cn trỏnh tỡnh yờu + Giỏo dc k nng gii quyt , quyt nh, t Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 14 chi tỡnh yờu - dựng dy hc: HS chun b c gi ( 1, xanh) - Cỏch tin hnh: B1: GV yờu cu hc sinh c ni dung mc 2c (SGK tr 79) B2: Giỏo viờn t chc cho hc sinh trũ chi nhanh tay, nhanh mt ( thi gian phỳt) Núi v tỡnh yờu cú mt s quan nim sau ? Tui hc sinh THPT l tui p nht khụng yờu s thit thũi Nờn yờu nhiu cú s la chn cho sau ny Trong thi i hin ó yờu thỡ yờu ht mỡnh Hc sinh THPT khụng nờn yờu vỡ yờu s nhóng hc tp, d cú nhng quyt nh m bn thõn cha cú quyn hoc cha kh nng gii quyt - V hng dn HS : V c ln lt tng quan nim, thi gian phỳt HS phi a s la chn HS ng thỡ gi c mu , khụng ng thỡ khụng gi c no Nu cú ý kin khỏc thỡ gi c mu xanh Nu cũn phõn võn cha rừ thỡ gi c c B3: C lp cựng tham gia chi Kt qu trũ chi nh sau: Quan Quan Quan Quan í kin nim nim nim nim khỏc 10% 15% 5% 60% 10% Sau GV tng hp kt qu, GV mi i din hc sinh la chn phng ỏn l n gii thớch vỡ li ng ý vi quan nim trờn? Hc sinh tr li cỏ nhõn Lp nhn xột, b sung B4: Giỏo viờn nhn xột, b sung HS n n ng tỡnh vi quan nim ( Hc sinh THPT khụng nờn yờu) Vỡ tui hc sinh cha n nh v m t nhn thc, cha thc s trng thnh, quan h nam, n ch yu l tỡnh bn Yờu sm s nhóng hc tp, d cú quyt nh cha ch n chn, cha kh nng gii quyt GV minh th m t liu, thụng tin v : No phỏ thai tui v thnh niờn, to hụn, Lõy nhim HIV/AIDS qua ng tỡnh dc i vi tui v thnh niờn -> T ú giỏo dc k nng sng cho hc sinh Hc sinh cho bit ngha ca trũ chi vi bn thõn? Giỏo viờn kt lun: L hc sinh trc ht chỳng ta cn hc v rốn luyn tt, xõy dng mt tỡnh bn p, chõn ch nh v sỏng gi p hc tp, chia s nim vui, ni bun cuc sng Sau n , trng cú ngh nghip n nh s phỏt trin tỡnh bn p ú thnh tỡnh yờu Tỡnh u ch n ch nh lm cho ngi trng thnh v hon thin hn Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H c Mt s iu nờn trỏnh tỡnh yờu ca nam, n niờn - Khụng yờu quỏ sm - Khụng yờu mt lỳc nhiu ngi - Khụng quan h tỡnh dc trc hụn nhõn 15 v ỏp ỏn im tra trc tỏc ng v sau tỏc ng * Trc tỏc ng TRNG THPT S C H KIM TRA KHO ST U NM MễN : DCD lp 10 Thi gian lm bi 15 ph t (khụng k thi gian phỏt ) gm cú 01 trang Cõu (7 im): Vn ng l gỡ? Cho vớ d v ng c hc Cho bit, vỡ vớ d ú c gi l ng c hc? Cõu 2: (3 im) Vi quan nim v phỏt trin, em s rỳt bi hc gỡ xem xột mt s vt, hin tng ho c ỏnh giỏ mt ngi P N CHM KHO ST U NM MễN GDCD LP 10 Cõu Ni dung tr li Vn ng l mi s bin i (bin húa núi chung ca cỏc s vt, hin tng gii t nhi n v i sng xó hi - Vớ d: Chim bay - Vỡ ú l s di chuyn v trớ ca cỏc vt th khụng gian - Cn phỏt hin nhng nột mi, ng h cỏi tin b - Trỏnh mi thỏi thnh kin, bo th Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H im 3,0 1,5 2.5 1,5 1,5 16 * Sau tỏc ng MA TRN KIM TRA TIT MễN GDCD LP 10 Ch Nhn bit Thụng hiu Quan nim v Khỏi nim o c o c Ly vớ d minh ho v chun mc o c S cõu: 01 S im: 1,0 S im: 2,5 T l 10 % T l : 25 % Mt s phm trự c bn ca o c hc S im: 1,5 T l 15 % S cõu: 01 S im: 4,5 T l : 45% Cụng dõn vi tỡnh yờu, hụn nh n v gia ỡnh S cõu: 01 S im: 3,0 T l : 30% Tng s cõu: 03 S im: 10 T l: 100% S im: 1,5 T l 15 % Vn dng Ch c trng thỏi ca Thỏi ca lng tõm bn thõn N u c iu nờn trỏnh tỡnh yờu S im: 0,75 T l 0,75 % S im: 1,75 T l 1,75 % S im 3,0 T l 30 % Liờn h c bn thõn S im 2,25 T l 2,25 % S im: 3,0 T l 30 % TRNG THPT S C H S im 5,25 T l 5,25 % KIM TRA MT TIT MễN : DCD lp 10 Thi gian lm bi 45 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) gm cú 01 trang Cõu (2,5 im): o c l gỡ? Cho vớ d v chun mc o c m em bit Cõu (4,5 im): Tỡnh Ti ngó ba ng ph, cú mt c gi chng gy qua ng b ngó Anh A: Nhỡn c gi ri i thng Anh B: Giỳp c gi ng dy v a c qua ng Anh C: Ch nho anh B ? Em hóy ch trng thỏi lng tõm ca anh A, , C v núi rừ thỏi ca em nh th no? Cõu 3: ( im) Nờu mt s iu nờn trỏnh tỡnh yờu? L hc sinh THPT, em cú nờn yờu hay khụng Vỡ sao? Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 17 P N CHM KIM TRA TIT MễN GDCD LP 10 Cõu im Ni dung tr li - o c l h thng cỏc quy tc, chun mc xó hi m nh ú ngi t giỏc iu chnh hnh vi ca mỡnh cho phự hp vi li ớch ca cng ng, xó hi - Chun mc o c nh: Cn, kim vv 1,0 - Trng thỏi lng t m: + Anh A b lng t m cn rt, ỏy nỏy + Anh B s cú lng t m thn, sỏng + Anh C; vụ lng t m - Thỏi ca em: + ng tỡnh, ng h vi hnh vi ca anh B, nu em tỡnh ú em s x lớ ging anh B + Khụng ng tỡnh vi hnh vi ca anh A, C Lờn ỏn, phờ phỏn hnh vi ca anh A, C 0,5 - Mt s iu nờn trỏnh tỡnh yờu: + Y u ng quỏ sm + Yờu mt lỳc nhiu ngi + Cú quan h tỡnh dc trc hụn nhõn - L hc sinh THPT khụng nờn yờu vỡ: + La tui ang quỏ trỡnh phỏt trin, cha n nh v m t nhn thc, cha thc s trng thnh + Yờu tui hc sinh s nhóng hc tp, d cú nhng quyt nh m bn th n cha cú qu n ho c cha kh nng gii quyt, cũn ph thuc nhiu vo b, m 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25 1,0 1,25 Phiu thm dũ thỏi hc ca hc sinh vi mụn GDCD STT Tng s hc sinh Lp 34 35 Thỏi hc ca hc sinh Tớch cc T l Cha t ch cc T l Thc nghim 10A1 32 HS 94,1% HS 5,9% i chng 10A7 29 HS 82,8% HS 17,2% Bng im trc v sau tỏc ng Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 18 KT QU THC NGHIM LP I CHN 10A7 TT H TấN BI KT trc tỏc ng ing Seo 7.5 Dng A Chu n 5.0 Hng Th Cỏ 7.5 Tho Seo Ch 8.0 Sựng Th Choang 4.5 Vng Th D a 5.5 Thn Th Du n 7.5 Trỏng Seo Dớn 4.5 Vng Seo Dựng 5.0 10 Sung Seo Giỏo 6.5 11 Triu Quc Hong 7.0 12 Thốn Th Hoa 5.0 13 ing Vn Lp 7.0 14 Vng Nht L 9.0 15 Vng Seo Lự 7.0 16 Tho Seo L 9.0 17 Vng Th Mai 5.0 18 L Vn Minh 3.5 19 Thốn Th Ng n 6.5 20 n Th Nhn 7.5 21 Sựng Seo Ni 5.5 22 Sựng Th Nhung 6.5 23 Vng Seo Ph 5.0 24 Trỏng A Phng 6.0 25 Vng Th R 5.5 26 L m Th Sang 7.0 27 Tho Seo Su 5.0 28 Lũ Vựi Thu 5.5 29 Vng Vn Thng 5.5 30 Hong Th Thm 8.0 31 Triu Th Thng 8.0 32 L Seo Th 6.0 33 Ging Seo Trỏng 6.5 34 Lu Th Tu t 7.5 35 L Seo V 5.0 Mt Trung v 6.5 iỏ tr trung bỡnh 6.30 lch chun 1.3514698 GI TR T-TEST Trc tỏc ng iỏ tr p 0.8772582 LP THC N HIM 10A1 BI KT sau tỏc ng 7.0 7.0 8.0 8.0 4.0 6.0 8.0 5.0 5.0 6.5 7.0 5.5 6.5 8.0 8.0 9.0 6.0 4.5 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 5.0 6.,5 5.5 5.0 6.5 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 5.0 H TấN Phm Th Anh Lờ Linh Chi Ngu n Cụng Chc V Vn Cụng ing Th iụng Tụ Tin Dng L Vn o o Quang iang Phm Th Thu H Cao Vn Hi H Th Thanh Hi Doón Hng Hnh Hong Th Hu Phm Th Thu Hin Vng Vn Hiu V Hu Hựng Bựi Quang Huy Khỏnh Hu n Lc T Hunh Ngu n Th Hng Lờ Minh Khỏnh Phm Tun Linh Ngu n Th Lu L V Th Qunh Mai Trn Th Th Qunh Hong Thanh Sn Vng Vn Sn Ha Phng Tho Ngu n Th Thm L Th Th Mai Th Hng Th Trng Quc Tin Nụng Vit Ton Dng H Trang 6.5 6.47 1.3081399 BI KT trc tỏc ng BI KT sau tỏc ng 7.5 6.5 3.0 9.0 6.5 6.5 7.0 8.5 5.5 8.5 3.0 7.0 6.0 5.0 8.5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 9.0 7.0 5.0 5.0 7.5 6.0 5.0 9.5 7.5 8.0 8.5 8.5 6.0 8.0 3.0 7.0 5.5 7.0 9.5 8.0 8.0 5.0 4.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 9.0 8.0 7.0 8.0 6.5 6.5 7.5 6.35 7.18 1.4798107 1.3810534 Sau tỏc ng 0.0341197 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 19 HI NG KHOA HC Mu s PHIU NH GI TI NCKHSPD 1.T n ti: S dng phng phỏp trũ chi ging dy m n GDCD lp 10 nhm nõng cao kt qu hc t p ca hc sinh H v t n tỏc gi: Trn Th i H t n ngi ỏnh giỏ: n v cụng tỏc: Ng hp: a im hp: í kin ỏnh giỏ: Ti u ch ỏnh giỏ Tờn ti - Th hin rừ ni dung, i tng, tỏc ng - Cú ngha thc tin Hin trng - N u c hin trng - Xỏc nh c nguyờn nhõn gõy hin trng - Chn mt ngu n nh n tỏc ng, gii quyt Gii phỏp thay th - Mụ t rừ rng gii phỏp thay th - Gii phỏp kh thi v hiu qu - Mt s nghiờn cu gn li n quan n ti Vn nghiờn cu, gi thuyt nghiờn cu - Trỡnh by rừ rng nghiờn cu di dng cõu hi - Xỏc nh c gi thuyt nghiờn cu Thit k La chn thit k phự hp, m bo giỏ tr ca nghiờn cu o lng - Xõy dng c cụng c v thang o phự hp thu thp d liu - D liu thu c m bo tin c v giỏ tr Phõn tớch d liu v bn lun - La chn phộp kim chng thng kờ phự hp vi thit k - Tr li rừ c nghiờn cu Kt qu - Kt qu nghiờn cu: ó gii quyt c cỏc t ti , rừ rng, cú tớnh thuyt Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H im ti a im ỏnh giỏ Nhn xột 5 10 5 5 20 20 phc - Nhng úng gúp ca ti nghiờn cu: mang li hiu bit mi v thc trng, phng phỏp, chin lc - p dng cỏc kt qu: trin vng ỏp dng ti a phng, c nc, quc t Minh chng cho cỏc hot ng nghiờn cu ca ti K hoch bi hc, bi kim tra, bng im, thang o, bng hỡnh, nh, d liu thụ 10 Trỡnh by bỏo cỏo - Vn bn vit (Cu trỳc khoa hc, hp lý, din t mch lc, hỡnh thc p) - Bỏo cỏo kt qu trc hi ng (Rừ rng, mch lc, cú sc thuyt phc) 35 Tng cng 100 ỏnh giỏ: - Loi Tt: t 86 n 100 im - Loi Khỏ: t 70 n 85 im - t: t 50 n 69 im - Khụng t: Di 50 im Nu cú im lit (khụng im) thỡ sau cng im xp loi ri s h mt mc ., ng .thỏng nm Ngi ỏnh giỏ (K , ghi rừ h t n) Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H 21 [...]... chỳng ta cn hc tp v rốn luyn tt, xõy dng mt tỡnh bn p, chõn ch nh v trong sỏng gi p nhau trong hc tp, chia s nim vui, ni bun trong cuc sng Sau n , khi ra trng cú ngh nghip n nh s phỏt trin tỡnh bn p ú thnh tỡnh yờu Tỡnh u ch n ch nh lm cho con ngi trng thnh v hon thin hn Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H c Mt s iu nờn trỏnh trong tỡnh yờu ca nam, n thanh niờn - Khụng yờu quỏ sm - Khụng yờu mt... c nhng iu cn trỏnh trong tỡnh yờu + Giỏo dc k nng gii quyt vn , ra quyt nh, t Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H 14 chi trong tỡnh yờu - dựng dy hc: HS chun b 2 c gi ( 1, 1 xanh) - Cỏch tin hnh: B1: GV yờu cu hc sinh c ni dung mc 2c (SGK tr 79) B2: Giỏo viờn t chc cho hc sinh trũ chi nhanh tay, nhanh mt ( thi gian 5 phỳt) Núi v tỡnh yờu cú mt s quan nim sau ? 1 Tui hc sinh THPT l tui p nht khụng... gm 7 ch cỏi): Trong hc tp, s chm ch v t giỏc s lm cho mi hc sinh ngy cng? Cõu 2 ( gm 7 ch cỏi): Li sng m mi ngi cn rốn luyn v thc hin trong xó hi hin nay? Cõu 3 ( gm 9 ch cỏi) : Trong s phỏt trin kinh t xó hi ca nc ta hin nay ang t ra mt nhim v cp bỏch l phi bo v yu t ny? Cõu 4 ( gm 7 ch cỏi): Tờn hc thuyt gii thớch khoa hc v s hỡnh thnh ca cỏc loi sinh vt? Cõu 5 ( gm 6 ch cỏi) : Mt trong nhng mc tiờu... ng l mi s bin i (bin húa núi chung ca cỏc s vt, hin tng trong gii t nhi n v i sng xó hi - Vớ d: Chim bay - Vỡ ú l s di chuyn v trớ ca cỏc vt th trong khụng gian 2 - Cn phỏt hin ra nhng nột mi, ng h cỏi tin b - Trỏnh mi thỏi thnh kin, bo th Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H im 3,0 1,5 2.5 1,5 1,5 16 * Sau tỏc ng MA TRN KIM TRA 1 TIT MễN GDCD LP 10 Ch Nhn bit Thụng hiu 1 Quan nim v Khỏi nim o... Anh C: Ch nho anh B ? Em hóy ch ra trng thỏi lng tõm ca anh A, , C v núi rừ thỏi ca em nh th no? Cõu 3: ( 3 im) Nờu mt s iu nờn trỏnh trong tỡnh yờu? L hc sinh THPT, em cú nờn yờu hay khụng Vỡ sao? Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H 17 P N CHM KIM TRA 1 TIT MễN GDCD LP 10 Cõu 1 2 3 im Ni dung tr li - o c l h thng cỏc quy tc, chun mc xó hi m nh ú con ngi t giỏc iu chnh hnh vi ca mỡnh cho phự hp... s cú lng t m thanh thn, trong sỏng + Anh C; vụ lng t m - Thỏi ca em: + ng tỡnh, ng h vi hnh vi ca anh B, nu em tỡnh hung ú em s x lớ ging anh B + Khụng ng tỡnh vi hnh vi ca anh A, C Lờn ỏn, phờ phỏn hnh vi ca anh A, C 0,5 - Mt s iu nờn trỏnh trong tỡnh yờu: + Y u ng quỏ sm + Yờu mt lỳc nhiu ngi + Cú quan h tỡnh dc trc hụn nhõn - L hc sinh THPT khụng nờn yờu vỡ: + La tui ang trong quỏ trỡnh phỏt trin,... Xuõn, Thu s c gng hn trong trũ chi ln sau Hc sinh phỏt biu cm ngh ca bn thõn sau khi tham gia trũ chi Giỏo viờn nhn mnh k nng sng hc sinh c rốn luyn qua vic tham gia trũ chi - Giỏo viờn kt lun: Khu nh hng phỏt trin ca s vt, hin tng l cỏi mi ra i Tuy nhiờn s ra i ca cỏi mi khụng n gin m phi tri qua s u tranh gia cỏi mi v cỏi c, theo qu lut chung cỏi mi tin b s chin thng cỏi c lc hu Trò chơi: Tìm hiểu kết... sau ? 1 Tui hc sinh THPT l tui p nht khụng yờu s thit thũi 2 Nờn yờu nhiu cú s la chn cho sau ny 3 Trong thi i hin nay ó yờu thỡ yờu ht mỡnh 4 Hc sinh THPT khụng nờn yờu vỡ yờu s sao nhóng hc tp, d cú nhng quyt nh m bn thõn cha cú quyn hoc cha kh nng gii quyt - V hng dn HS : V c ln lt tng quan nim, trong thi gian 1 phỳt HS phi a ra s la chn HS ng thỡ gi c mu , khụng ng thỡ khụng gi c no Nu cú ý kin... 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 9.0 8.0 7.0 8.0 6.5 7 6.5 7.5 6.35 7.18 1.4798107 1.3810534 Sau tỏc ng 0.0341197 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H 19 HI NG KHOA HC Mu s 3 PHIU NH GI TI NCKHSPD 1.T n ti: S dng phng phỏp trũ chi trong ging dy m n GDCD lp 10 nhm nõng cao kt qu hc t p ca hc sinh 2 H v t n tỏc gi: Trn Th i 3 H t n ngi ỏnh giỏ: 4 n v cụng tỏc: 5 Ng hp: 6 a im hp: 7 í kin ỏnh... bng trũ chi Cỏch tin hnh : Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s 1 Bc H ng hoa m t 12 c 1: Giỏo viờn thụng qua lut chi cho hc sinh: Giỏo viờn treo lờn bng 1 bụng hoa cú 5 cỏnh hoa ( 5 mu sc khỏc nhau) v 1 nhy hoa c 2: Cỏ nhõn hc sinh xung phong lờn bng chn cỏnh hoa m mỡnh th ch Mi cỏnh hoa tng ng vi 1 c u hi Ni dung cõu tr li ng, cỏnh hoa s c m ra, b n trong l ỏp ỏn Hc sinh tr li ng, giỏo vi n s chm im ... vo thit k bi dy mụn GDCD trng THPT( tỏc gi Nguyn Th Hi Yn - Trng PTDT ni trỳ THCS &THPT Bc H - Lo Cai, nm hc 2011- 2012) Sỏng kin kinh nghim: To hng thỳ cho hc sinh gi hc mụn GDCD ( tỏc gi Hong... dũ thỏi hc 18 Bng im 19 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H I Túm tt Mụn giỏo dc cụng dõn (GDCD) trng trung hc ph thụng (THPT) khụng nhng trang b cho hc sinh kin thc ph thụng c bn,... cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H khụng ? Gi thuyt nghiờn cu: S dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD s nõng cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H III PHNG PHP Khỏch th
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT , SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT , SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay