NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện

34 268 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 11:32

Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật điện phần i dòng điện xoay chiều hình sin I Lý thuyết Câu 1: Định nghĩa sai? A Tần số số chu kỳ dòng điện thực phút B Dòng điện xoay chiều dòng điện biến đổi chiều lẫn trị số theo thời gian C Trị tức thời dòng điện xoay chiều trị số dòng điện ứng với thời điểm t D Tất Câu 2: Phát biểu sau với mạch xoay chiều có điện trở R? A Điện áp đầu đoạn mạch sớm B Điện áp trễ pha n rad so với hay trễ pha so với dòng điện thời dòng điểm ta xét C Mạch không tiêu thụ công suất D Tổng trở đoạn mạch Z =R Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch: A Sớm pha góc n/4 so với dòng điện B Trễ pha góc n/4 so với dòng điện D Sớm pha góc n/2 so với dòng điện C Trễ pha góc n/2 so với dòng điện Câu 4: Phát biểu sau với mạch xoay chiều điện dung C? A Điện áp pha so với dòng B Mạch không tiêu thụ công suất D Điện áp đầu đoạn mạch sớm C Tổng trở đoạn mạch Z=C hay trễ pha so với dòng điện thời điểm ta xét Câu 5: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp Ký hiệu U R, UL, UC tơng ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R, L, C Quan hệ pha điện áp là: B UR sớm pha n/2 so với UL A UC sớm pha góc n so với UL C UR trễ pha góc n/2 so với Uc D UL sớm pha n/2 so với UC Câu 6: Đặt vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = Umsin t (V) dòng điện mạch i = Imsin (t + n/6) (A) Đoạn mạch có: A XL = R B XL < XC C XL > XC D XL = XC Câu 7: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp có điện áp u = 120 sin (100n + 36,870) (V) dòng điện qua mạch i = 2,42 sin 100nt (A) Cảm kháng XL dung kháng XC mạch nh nào? A XL = R B XL < XC D XL = XC C XL > XC Câu 8: Mạch xoay chiều pha có RLC mắc nối tiếp có điện áp nguồn U, thành phần điện áp rơi L C (U L = UC), có tợng xảy ra? A Hiện tợng cộng hởng dòng điện B Hiện tợng cộng hởng điện áp C Hiện tợng tự cảm D Hiện tợng dòng điện Foucault Câu 9: Đặt điện áp u = Um sint (V) vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch không đổi Khi có tợng cộng hởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Điện áp tức thời đầu đoạn B Điện áp hiệu dụng dầu điện mạch pha với điện áp tức thời trở R nhỏ điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R hai đầu đoạn mạch C Dòng hiệu dụng mạch đạt D Cảm kháng dung kháng giá trị lớn đoạn mạch Câu 10: Khi xảy tợng cộng hởng dòng điện mạch L-C mắc song song thành phần sau bị triệt tiêu: A Tất sai B Dòng điện phản kháng Ix C Dòng điện toàn phần D Dòng điện tác dụng IR Câu 11: Mạch trở R, có điện áp xoay chiều u hai đầu mạch dòng i qua mạch Tìm hệ số công suất mạch? A cos & phiv; = 0.9 B cos & phiv; = C cos & phiv; = 0.8 D cos & phiv; = Câu 12: Công thức tính công suất phản kháng nhánh chứa cuộn dây cảm là: A ULILcos C XLIL B ULILsin D ULIL Câu 13: Tổng đại số dòng điện tạ nút không Trên phát biểu định luật A ĐL Ohm B ĐL Joule-Lenx C ĐL Cảm ứng điện từ D ĐL Kiêcshôp Câu 14: Đi theo chiều quy ớc cho vòng khép kín, tổng đại số sức điện động tổng đại số sụt áp điện trở vòng Trên phát biểu Định luật A ĐL Joule-Lenx B ĐL cảm ứng điện từ C ĐL Ohm D ĐL Kiêcshôp Câu 15: Phát biểu sau với góc hệ số công suất A Là góc pha dòng điện B Là góc pha điện áp xoay chiều u xoay chiều i C Là góc pha đầu tổng trở Z D Là góc lệch pha dòng điện i điện áp u mạch xoay chiều Câu 16: Nâng cao hệ số công suất cos sẽ: A.Khởi động động dễ dàng B Tận dụng tối đa công suất thiết bị C Giúp cho điện áp ổn định D Làm tổn thất điện đờng dây Câu 17: Cho hai đại lợng hình sin fi(t) = F1m sin (wt + 1) f2(t) = F2m sin (wt + 2) Nếu góc lệch pha hai đại lợng f1(t); f2(t) = + âm ( < 0) thì: A f1 (t) chậm pha f2(t) góc B Hai đại lợng f1(t), f2(t) ngợc pha C f1 (t) nhanh pha f2(t) góc D Hai đại lợng f1(t), f2(t) pha Câu 18: Cho hai đại lợng hình sin f1(t) = F1m sin (wt + 1) f2(t) = F2m sin (wt + 2) Nếu góc lệch pha hai đại lợng f1(t); f2(t) dơng ( > 0) thì: A Hai đại lợng f1(t); f2(t) pha B Hai đại lợng f1(t); f2(t) ngợc pha C f1(t) nhanh pha f2(t) góc D f1(t) chậm pha f2(t) góc Câu 19: Cho hai đại lợng u (t) = Um sin (wi + u) (V) i(t) = 1m sin (wt + t) (A) góc lệch pha hai đại lợng u(t) i(t) là: A u + i C u + i B u + i D u i Câu 20: Đặt vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = Um sin t (V) góc lệch pha dòng i, áp u tính theo công thức: A tg = (L + C) R B tg = (L - C) R C tg = (L 1/C) R D tg = (C - 1/L) R Câu 21: Công thức sau sai tính công suất tác dụng P mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp U dòng I chạy qua: B P + URI A P = UI C P = UI cos % phiv D P = R.I2 Câu 22: Công thức sau sau tính công suất phản kháng Q mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp U dòng I chạy qua: B Q = XI2 A Q = UI C Q = UxI D Q = UIsin II Bài tập Câu 23: Một bếp điện tiêu thụ 960W dới điện áp 120V Tính điện trở bếp điện A 25 () B 10 () C 15 () D 12 () Câu 24: Dòng điện xoay chiều i = 15 sin (t + n/6) (A) qua mạch Tìm trị số i thời điểm t = B 15 (A) A 7,5 (A) C (A) D (A) Câu 25: Dòng điện xoay chiều có biểu thức: I = 2 sin (10nt 2400) (A) Tính chu kỳ dòng điện A 0,5 (S) B (S) C (S) D 0,2 (S) Câu 26: Nếu dòng xoay chiều có tần số 100 (Hz) chu kỳ bao nhiêu? B 0,02 (S) A 0,01 (S) C 0,05 (S) D 0,1 (S) Câu 27: Cho sức điện động hình sin có tần số f = 60Hz Tần số góc chu kỳ là: A = 60 rad/s; T = 0,0167s C = 120 rad/s; T = 0,0167s B = 60 rad/s; T = 50s D = 120 rad/s; T = 50s Câu 28: Dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2 sin (10nt 2400) (A) Tính trị số hiệu dụng dòng điện B 2,82 (A) A (A) C 22 (A) D 10 (A) Câu 29: Có biểu thức i = 22 sin (314t - /4)(A) u= 230 sin(314t +/4) Tìm thời gian lệch pha dòng điện i áp u? A 0,0005 (s) 0,0058 (s) B 0,0030 (s) 0,0078 (s) Câu 30: Có biểu thức dòng điện: I1 = 22 sinv (314t - /4) (A) i2 = 30 sinvv (314t - /3) (A) Tìm thời gian lệch pha hai dòng điện? A t = 0,8 (s) C t = 0,0005 (s) B t = 0,02 (s) D t = 0,00083 (s) Câu 31: Trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều hình sin (A) Tìm biên độ biểu thức sin dòng điện A 10 (A) B (A) D (A) C 7,05 (A) Câu 32 : Lập biểu thức dòng điện xoay chiều i, Biết dòng điện hiệu dụng 5(A), tần số 100 (Hz) góc pha đầu -1050 A i = 5sin (628nt 1050) (A) B i = 5sin (100t 1050) (A) D i = sin (100t 1050) (A) C i = 5sin (200nt 7n/12) (A) Câu 33: Lập biểu thức dòng điện xoay chiều i, biết dòng điện hiệu dụng l= 5(A) tần số 100 (Hz) góc pha đầu -1050 i = sin (100t 1050) (A) C i = sin (100t 1050) (A) B i = sin (628t 105 ) (A) D i = sin (200t 1050) (A) Câu 34: Dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2 sin (10t 2400) (A) Tính dòng điện hiệu dụng, góc pha đầu tần số dòng điện? A (A); 1200; (Hz) C (A); 2400; 50 (Hz) B (A); -2400; (Hz) D (A); -2400; 50 (Hz) Câu 35: Tìm góc lệch pha hai đại lợng điện áp u(t) dòng điện i(t), biết góc pha ban đầu u(t) i(t) lần lợt u = 700; i = -150 A = 600 C = 900 B = -600 D = -900 A Câu 36: Tính giá trị điện cảm L2 nhánh điện xoay chiều có sơ đồ nh hình có I = 5A; U = 220V; = 100n rad/s L1 = 1/10nH L1 i L2 U A L2 = 0,17H B L2 = 0,15H D L2 = 0,13H C L2 = 0,11H Câu 37: Tính giá trị điện cảm L2 nhánh điện xoay chiều có sơ đồ nh hình có: I = 5(A); U = 220 (V); = 100n (rad/s) L1 = 1/ (H) i L1 L2 u A L2 = 0,15 (H) B L2 = 0,3 (H) D L2 = 0,2 (H) C L2 = 0,25 (H) Câu 38: Một cuộn dây có điện trở R điện cảm L Khi đặt cuộn dây vào điện áp chiều 12V dòng qua cuộn dây 0,5A Khi đặt vào điện áp xoay chiều U = 220 sin 100 nt (V) dòng qua cuộn dây I = 5A Tính điện cảm L cuộn dây A L = 118mH B L = 118mH C L = 116mH D L = 115mH Câu 39: Tính giá trị điện dung C2 nhánh điện xoay chiều có sơ đồ nh có: I = 5A; U = 220 V; = 100n rad/s C1 = 10-2/3n F C2 C1 i U A C2 = 67,74 àF B C2 = 74,76 àF C C2 = 76,47 àF D C2 = 77,64 àF Câu 40: Cuộn cảm có độ tự cảm 0,5 (H) đặt vào mạch xoay chiều tần số 50 (Hz) Tìm cảm kháng mạch A 15,7 () A 157 () C 31,4 () A 314 () Câu 41: Cuộn dây (R-L) đặt vào mạch xoay chiều pha có điện áp u = 120 sin (100 t + 53,130) (V) dòng điện qua mạch u=2,4 sin100 t (A) Tìm trở kháng R hệ số tự cảm L cuộn dây? A R = 30 (); L = 2/5 (H) C R = 40 (); L = 2/5 (H) B R = 30 (); L = 2/5 (H) D R = 40 (); L = 2/5 (H) Câu 42: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp với R = 40(); XL = 80(); điện áp đầu đoạn mạch 220 (V) dòng điện qua mạch 4,4 (A) Tìm XC? A 40 () C 60 () B 50 () D 70 () Câu 43: Tính trị hiệu dụng dòng điện tổng I sơ đồ mạch điện nh hình, biết điện áp đặt vào mạch U = 200 00 (V); R1 = 800 (); XC = 500 (), R2 = 400 (); RL = 100 (); XL = 800 () Mạch có tính cảm hay dung? iZ A i U B RZ R1 i1 -jXC1 RL+jXL B I = 0,5A mạch có tính cảm A I = 0,3A mạch có tính cảm C I = 0,5A mạch có tính dung D I = 0,3A mạch có tính dung Câu 44: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh có tổng trở Z = 50 () đặt vào điện áp U có dòng I chạy qua chậm pha sau áp góc 53,130 A 40 () B 30 () B 35 () D 50 () Câu 45: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp có: R= 40(); X1= 70(); XC= 40() điện áp đoạn mạch u = 220 sin 100t (V) Tìm dòng điện hiệu dụng qua mạch? A 4,4 (A B 44,4 (A) C 0,44 (A) D 0,044 (A) Câu 46: Mạch RLC không phân nhánh đặt vào điện áp xoay chiều U = 220 (V), cho R = 11 () Tìm dòng qua nhánh xảy tợng cộng hởng điện áp? A 50 (A) B (A) C 2200 (A) D 20 (A) Câu 47: Cho đoạn mạch có tổng trở Z, với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u(t) = 20sin (4t + 300) (V) Z cuộn dây với XL = 10() Dòng điện mạch i(t) là: A 2sin (4t + 300) C < 300 (A) B 2 sin (4t 60 ) (A) D < -600 (A) Câu 48: Cuộn dây có R = 102 (); XL = 160 () đặt vào điện áp u = 120 sin (t + 150) (V) Lập biểu thức sin dòng điện qua cuộn dây? A i = 0,6 sin (t 28,13 ) (A) C i = 0,6 sin (t 48,130) (A) B i = 0,6 sin (t 38,13 ) (A) D i = 0,6 sin (t 58,130) (A) Câu 49: Mạch điện xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp với R = 40(); XL = 80(); XC = 50(); điện áp đầu đoạn mạch 220 (V) Tìm dòng điện qua mạch? A 0,4 (A) B 4,4 (A) C 44 (A) D 88 (A) Câu 50: Mạch điện có sơ đồ nh hình: R = 5; L = 0,5H; C = 10 F; u = 200 sin 10t (V) biểu thức tức thời dòng điện qua mạch i C U R L A i = 28,28 sin (10t 450) (A) B i = 44,72 sin (10t + 26,570) (A) C i = 28,28 sin (10t + 450) (A) D i = 44,72 sin (10t 26,570) (A) Câu 51: Nếu dòng điện 2(A); tần số 50(Hz) qua cuộn dây có điện cảm L=0,6(H) điện áp hai đầu cuộn dây bao nhiêu? A 110,8 (V) C 376,8 (V) B 220,8 (V) D 440,8 (V) Câu 52: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh đặt vào điện áp U = 120 (V), có dòng I chạy qua chậm pha sau áp góc 36,870 Tính điện áp rơi điện trở R mạch B 50 (V) A 96 (V) C 72 (V) D 120 (V) Câu 53: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp có điện áp u2 = 120 sin (100t + 36,87) (V); dòng điện i = 2,4 sin 100t (A) Tìm điện áp rơi điện trở R mạch? A 36 (V) B.56 (V) C 96 (V) D 116 (V) Câu 54: Mạch điện có sơ đồ nh hình: R = 10; L= 0,5H; C = 10mF; i=202sin10t (A) Biểu thức tức thời điện áp đặt vào mạch là: i C U R L A u=223,61 sin (10t + 26,570) (V) B u=223,61 sin (10t - 26,570) (V) C u=141,42 sin (10t - 450) (V) D u=141,42 sin (10t + 450) (V) Câu 55: Cuộn dây có R = 12 (); X1 = 16 () dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i = 1,2 sin (t + 250) (A) Tìm điện áp đầu cuộn dây? A u = 24 sin (t + 15,13 ) (A) B u = 24 sin (t + 25,130) (A) C u = 24 sin (t + 53,130) (A) D u = 24 sin (t + 78,130) (A) Câu 56: Mạch trở có R = 120 () đặt vào nguồn xoay chiều u, dòng điện qua có biểu thức i = sin (314t - /4) (A) Lập biểu thức điện áp u nguồn? A u = 120 sin 314 t (V) C u = 120 sin (314t - /4) (V) B u = 120 sin (314 t) (V) D.u = 120 sin (314 t - /4) (V) Câu 57: Có biểu thức điện áp: u1 = 220 sin (314t - /4) (V) điện áp u2 Lập biểu thức u2 biết trị hiệu dụng U2 = 230 (V) trễ pha sau u1 150 A u2 = 230 sin (314t - /3) (V) B u2 = 230 sin (314t + /3) (V) C u2 = 230 sin (314t - /3) (V) D u2 = 230 sin (314t + /3) (V) Câu 58: Lập biểu thức điện áp xoay chiều u, biết biên độ 310 (V), tần số 100 (Hz) góc pha đầu 1200 A u = 310 sin (200t + 1200) (V) C u = 310 sin (314t + 1200) (V) B u = 310 sin (314t + 1200) (V) D u = 310 sin (200t + 1200) (V) Câu 59: Lập biểu thức điện áp xoay chiều u, biết biên độ 310 (V), tần số 100 (Hz) góc pha đầu 1200 A u = 220 sin (314t - 120 ) (V) C u = 220 sin (628t - 1200) (V) u = 220 sin (314t + 1200) (V) D u = 220 sin (628t + 1200) (V) Câu 60: Cuộn dây có R = 120 (); XL = 160 (); dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i = 1,2 sin (t + 150) (A) Tìm điện áp đầu cuộn dây? A u = 240 sin (t + 15,13 ) (V) C u = 240 sin ( + 53,130) (V) B u = 240 sin (t + 35,13 ) (V) D u = 240 sin (t + 68,130) (V) Câu 61: Có biểu thức: i = 22 sin (314t 32) (A) điện áp u Lập biểu thức điện áp u biết U = 230 (V) u sớm pha dòng I góc 180? A u = 230 sin (314t - 10 ) (V) C u = 230 sin (314t - 140) (V) B u = 230 sin (314t - 14 ) (V) D u = 230 sin (314t - 500) (V) Câu 62: Có biểu thức điện áp u = 120 sin (100t - /4) (V) u2 Lập biểu thức u2? Biết u2 có biên độ 220 (V) sớm pha so với u1 góc 1200? A u = 220 sin (314t 75 (V) C u = 220 sin (100t - 1200(V) B u = 220 sin (314t +75 (V) D u = 220 sin (100t + 1200(V) Câu 63: Cuộn dây có R = 12(); XL = 16(), dòng điện qua cuộn dây u = 1,2 sin (t + 150) (A) Tìm điện áp đầu cuộn dây? A u = 24 sin (t + 15 ) (V) B u = 24 sin (t + 68,130) (V) C u = 24 sin (t + 53,130) (V) D Không câu Câu 64: Xem mạch điện hình có IR = 2,5A; IL = 2A; IC = 1,25A Tính I? So với i, u vợt pha trớc hay chậm pha sau bao nhiêu? B i iR iL iC C U R L A I = 2,61A; u chậm pha sau 16,70 B I = 2,61A; u vợt pha trớc 16,70 C I = 1,26A; u chậm pha sau 17,60 D I = 1,26A; u vợt pha trớc 17,60 Câu 65: Xem mạch điện nh hình có: I = 2,61A; IL = 1,25A; IC = 2A Tính IR? So với i, u vợt pha trớc hay chậm pha sau bao nhiêu? i iR iL iC C U R L A IR = 5,2A; u chậm pha sau 17,60 B IR = 2,5A; u vợt pha trớc 16,70 D IR = 5,2A; u vợt pha trớc 17,60 C IR = 2,5A; u chậm pha sau 16,70 Câu 66: Có biểu thức: i1 = 22 sin (314t - /4) (A) i2 = 30 sin(314t - /3) (A) A i1 chậm pha sau i2 góc /12 (rad) B i2 chậm pha sau i1 góc /12 (rad) C i1 nhanh pha trớc i2 góc /12 (rad) D i2 nhanh pha trớc i1 góc /12 (rad) Câu 67: Mạch xoay chiều có dòng điện (A) chạy qua, công suất tác dụng 540(W) Tìm điện trở R điện kháng X mạch? A R = 55 (); X = 90 () B R = 75 (); X = 100 () C R = 45 (); X = 60 () D R = 60 (); X = 45 () Câu 68: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh có tổng trở Z = 50 () đặt vào điện áp U có dòng I chạy qua chậm pha sau áp góc 53,13 Tính điện kháng X mạch: A 35 () B 30 () C 50 () D 40 () Câu 69: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp với R = 40 (), XL = 80() XC = 50 () Tìm tổng trở mạch? A 100 () B 150 () C 50 () D 450 () Câu 70: Mạch xoay chiều pha có R-L-C mắc nối tiếp có điện áp u = 120 sin (100nt + 36,870) (V) dòng điện qua mạch i = 2,4 sin 100nt (A) Tìm tổng trở mạch? A 120 () B 240 () C 50 () D 72 () Câu 71: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh có điện trở R = 30 (), tổng trở mạch Z đặt vào điện áp U có dòng I chạy qua chậm pha sau áp góc 53,130 Tính tổng trở mạch A 30 () B 35 () C 50 () D 40 () Câu 72: Cuộn dây R-L đặt vào mạch xoay chiều pha có điện áp là: u = 120 sin (100 t + 53,130) (V) dòng qua mạch i = 2,4 sin100t (A) Tìm công suất tác dụng mạch? A 172,8 (W) C 252,8 (W) B 232,8 (W) D 262,8 (W) Câu 73: Cuộn cảm có cảm kháng 80 () nối tiếp với tụ điện dung kháng 20 () đặt vào mạch xoay chiều có dòng điện 5(A) chạy qua Tìm công suất phản kháng mạch 10 Tìm dòng điện qua cuộn dây? A 14,66 (A) B 1,466 (A) D Kết khác C 25,33 (A) Câu 18: Có cuộn dây giống đấu hình tam giác vào điện áp pha cân Ud = 380 (V) cuộn dây có R = 9() XL = 12() Tìm dòng điện qua cuộn dây Ip? A 25,33 (A) C 1,433 (A) B 14,33 (A) D 35,33 (A) Câu 19: Có cuộn dây giống đấu tam giác vào điện áp pha cân Ud = 380 (V) cuộn dây có R = 16 () XL = 12 () Tìm gần dòng điện đờng dây pha Id ? A 2,2 (A) C 19 (A) B 11 (A) D 33 (A) Câu 20: Mắc cuộn dây giống đấu tam giác vào điện áp pha cân Ud = 380 (V) cuộn dây có R = 16() XL = 12() Tìm dòng điện qua cuộn dây Ip? A 2,2 (A) C 19 (A) B 11 (A) D 33 (A) Câu 21: Có cuộn dây giống đấu hình tam giác vào điện áp pha cân Ud = 380 (V) cuộn dây có R = 32 () XL = 24 () Tìm gần dòng điện đờng dây pha Id? A 16,5 (A) C 36,5 (A) B 26,5 (A) D 46,5 (A) Câu 22: Mạch điện pha đấu tam giác đối xứng Ud = 220V cung cấp cho tải ba pha đối xứng đấu có Rp = Xp = Trị hiệu dụng dòng điện pha tải bằng? A 12,4 (A) C 32,4 (A) B 22,4 (A) D 42,4 (A) * Đấu Câu 23: Mạch điện ba pha đấu đối xứng có Ud = 220V cung cấp cho tải ba pha đối xứng đấu có R0 = 4, X0 = Trị hiệu dụng dòng điện pha tải bằng: A 0,224A B 224A D 2,24A C 22,4A Câu 24: Ba cuộn dây giống đấu hình Y vào điện áp pha cân U d = 380 (V), cuộn dây có: R = (), XL = 12 () Tìm dòng điện qua cuộn dây? A 1,466 (A) B 14,66 (A) 20 D Kết khác C 25,33 (A) Câu 25: Mắc cuộn dây giống đấu hình nối vào điện áp pha cân Ud = 220 (V) cuộn dây có R = 9() XL = 12 () Tìm dòng điện qua cuộn dây? A 14,66 (A) C 25,33 (A) B 1,466 (A) D Cả câu sai Câu 26: Có cuộn dây giống dấu hình vào điện áp pha cân Ud=380 (V) cuộn dây có R = 16 () XL = 12 () Tìm gần dòng điện qua cuộn dây? A 2,2 (A) C 19 (A) B 11 (A) D 22 (A) Câu 27: Mắc cuộn dây giống đấu hình vào điện áp pha cân Ud = 380 (V) cuộn dây có R = 40() XL = 30 () Tìm dòng điện qua cuộn dây? A 1,466 (A) C 4,4 (A) B 14,66 (A) D Cả câu sai Câu 28: Ba cuộn dây giống đấu hình (Y) vào điện áp pha cân Ud = 380 (V), cuộn dây có: R = 16 (), XL = 12 () Tìm công suất tác dụng mạch pha? B 3533 (W) A 5808 (W) C 7805 (W) D 2303 (W) Câu 29: Ba cuộn dây giống đấu hình (Y) điện áp pha cân Ud = 380 (V), cuộn dây có: R = 16 (), XL = 12 () Tìm công suất phản kháng mạch pha? B 5808 (VAR) A 4356 (VAR) C Cả câu a, b, d sai D 7260 (VAR) Câu 30: Ba cuộn dây giống đấu hình (Y) điện áp pha cân Ud = 380 (V), cuộn dây có: R = 16 (), XL = 12 () Tìm công suất phản kháng mạch pha? B 5808 (VAR) A 4356 (VAR) C Cả câu a, b, d sai D 7260 (VAR) Câu 31: Đờng dây pha chuyển tải công suất 220 (KW); dòng điện 50(A); cos = 0,8 Tính gần điện áp đờng dây? A 1,6 (V) C.1, (KV) B 2,8 (KV) D 3,2 (V) Câu 32: Đờng dây pha chuyển tải công suất 110 (KW), dòng điện 50 (A), cos = 0,8 Tính gần điện áp đờng dây? A 0,6 (KV) C 2,6 (KV) B 1,6 (KV) D 3,6 (KV) 21 * Nguồn đối xứng Câu 33: Cho nguồn ba pha cân đấu hình với Up = 100 (V) Tính điện áp dây nguồn Ud ? A Ud = 100 (V) B Ud = 300 (V) C Ud = 100 (V) D.Ud = 100/ (V) Câu 34: Cho nguồn ba pha cân đấu hình sao, với U = 100 (V), tính điện áp dây nguồn Ud A Ud = 300 (V) B Ud = 300(V) D Ud = 100 (V) C Ud = 100 (V) Câu 35: Nguồn điện ba pha đấu sao, có sức điện động pha đối xứng EA = EB = EC = 120 V cung cấp cho tải ba pha đấu đối xứng có RP = Xp = Xác định trị hiệu dụng điện áp dây Ud dòng điện pha tải Ip? A Ud = 120 (V) Ip = 24 (A) C Ud = 120 (V) Ip = 24 (A) B Ud = 120 (V) Ip = 24 (A) D Ud = 120 (V) Ip = 24 (A) Câu 36: Nguồn điện ba pha đấu sao, có sức điện động ba pha đối xứng E A = EB = EC = 120V Cung cấp cho tải ba pha đấu đối xứng có Rp = 3, Xp = Xác định trị hiệu dung điện áp dây Ud dòng điện pha tải Ip A Ud = 360 (V), Ip = 24 (A) B Ud = 120 (V), Ip = 24 (A) C Ud = 120 (V), Ip = 24 D Ud = 120 (V), Ip = 24 (A) (A) Câu 37: Nguồn ba pha cân đấu Y với áp dây 208V, cấp điện cho phụ tải ba pha cân đấu Y Biết 300 VAR công suất phản kháng pha phụ tải 9A dòng dây từ nguồn đến phụ tải, tính công suất tác dụng pha phụ tải (bỏ qua tổng trở đờng dây) B 3515 W A 3115 W C 3511 W D 3155 W Câu 38: Nguồn ba pha cân đấu Y với áp dây 208V, cấp điện cho phụ tải ba pha cân đấu Y Biết 3600 VA công suất biểu kiến pha nguồn 25 góc hệ số công suất phụ tải, tính Zp pha phụ tải (Coi tổng trở đờng dây không đáng kể A Zp = 10,89 + j5,08 () B Zp = 10,89 + j8,05 () C Zp = 10,87 + j5,07 () D Zp = 10,98 + j8,05 () Câu 39: Nguồn ba pha cân đấu Y, trung tính N, với điện áp pha A UAN = 100 00 (V), cấp điện cho phụ tải ba pha cân đấu Y với tổng trở pha Zp = 40 + j10 Tính dòng dây (coi đờng dây có tổng trở không đáng kể) A 2,25 + j0,56 (A) B 2,35 - j0,59 (A) 22 C 2,25 - j0,56 (A) D 2,35 + j0,59 (A) Câu 40: Nguồn ba pha đối xứng đấu Y có điện áp dây U AB = 220 300 (V) (hình) Điện trở điện kháng pha phụ tải R = () X = () Tính công suất tác dụng phản kháng ba Xpha phụ tải: A A R EA N EB UAB B C B R C R X N X EC A P = 5880W; Q = 7744 (VAR) B P = 5808W; Q = 4477 (VAR) D P = 5880W; Q = 4477 (VAR) C P = 5808W; Q = 7744 (VAR) Câu 41: Nguồn ba pha cân với điện áp dây pha A dây pha B UAB = 100 00 (V), cấp điện cho phụ tải ba pha cân đấu Y với tổng trở pha Z = 20 00 Tính công suất tác dụng ba pha phụ tải (coi đờng dây có tổng trở không đáng kể) A 144,43 (W) B 143,43 (W) C 143,34 (W) D 144,34 (W) * Tải đối xứng Câu 42: Tải pha đối xứng đấu hình đợc cấp điện từ lới điện pha cân có điện áp pha Up = 110V; tổng trở pha tải Zp = 20+j10 () (bỏ qua tổng trở dây pha dây trung tính) Hãy xác định trị hiệu dụng dòng điện day pha Id A Id = 0,49(A) B Id = 0,049(A) D Id = 49(A) C Id = 4,9(A) Câu 43: Tải pha đối xứng đấu hình đợc cấp điện từ lới điện pha cân có điện áp Up = 120V, có tổng trở đờng dây Zd = + j () Tổng trở pha tải Zp = 20 + j 10 () Hãy xác định trị hiệu dòng điện chạy qua pha tải A I = 0,50 (A) B I = 8,76 (A) D I = 5,06 (A) C I = 2,92 (A) Câu 44: Tải pha đối xứng đấu hình đợc cấp điện từ lới điện pha cân có điện áp pha Up= 120V; có tổng trở đờng dây Zd = 1+j (); tổng trở pha tải Zp = 20+j10 () Hãy xác định trị hiệu dòng điện chạy qua pha tải? A I = 8,06 (A) C I = 2,06 (A) B I = 5,06 (A) D I = 0,06 (A) 23 Câu 45: Tải pha đối xứng đấu hình đợc cấp điện từ lới điện pha cân có điện áp pha Up = 110 (V) tổng trở pha tải Zp = 20 j10 () (bỏ qua tổng trở dây pha dây trung tính) Hãy xác định trị hiệu dụng dòng điện dây pha Id? A Id = 0,49 (A) C Id = 49 (A) B Id = 0,049 (A) D Id = 4,9 (A) Câu 46: Tải pha đối xứng đấu hình đợc cấp điện từ lới điện pha cân có điện áp pha Up = 110 (V) tổng trở pha tải Zp = 20 j10 () (bỏ qua tổng trở dây pha dây trung tính) Hãy xác định trị hiệu dụng dòng điện dây pha Id? C Id = 0,49 (A) C Id = 49 (A) D Id = 0,049 (A) D Id = 4,9 (A) Câu 47: Một phụ tải ba pha cân đấu Y đợc cấp điện từ nguồn ba pha cân đấu Y với điện áp pha 120V Biết tổng trở đờng dây tổng trở pha phụ tải lần lợt Zd = + j1 () Zp = 20 + j10 () Tính công suất tác dụng phản kháng pha phụ tải A Pp = 526,2W; QP = 252,5 (VAR) B Pp = 512,5W; QP = -252,5 (VAR) C Pp = 526,2W; QP= -252,5 (VAR) D Pp = 512,5W; QP = 256,2 (VAR) Câu 48: Một phụ tải ba pha cân đấu Y đợc cấp điện từ nguồn ba pha cân đấu Y với điện áp pha 120 V Biết tổng trở đờng dây tổng trở pha phụ tải lần lợt là: Zd = + j1 () Zp = 20 + j10 () tính công suất biến kiểu ba pha nguồn B S = 1862,3 VA A S = 1823,6 VA C S = 1832,6 VA D S = 1856,3 VA Câu 49: Một hệ thống ba pha cân nguồn đấu Y phụ tải đấu Y có điện áp dây 208V Công suất ba pha phụ tải tiêu thụ 12 KW với hệ số công suất 0,8 trễ Tính tổng trở pha Zp phụ tải A Z = 2,26 j1,69 () B Z = 2,26 + j1,69 () C Z = 6,22 j1,96 () D Z = 6,22 + j1,96 () Câu 50: Một phụ tải ba pha cân đấu Y đợc cấp điện từ nguồn ba pha cân đấu Y với điện áp pha 120V Biết tổng trở đờng dây tổng trở pha phụ tải lần lợt là: Zd = + j1() Zp = 20 + j10() Tính công suất tác dụng phản kháng ba pha nguồn A P = 1615,6W; Q = 814,2 VAR B P = 1614,2W; Q = 845,6 VAR C P = 1615,6W; Q = -814,2 VAR D P = 1614,2W; Q = -845,6 VAR Câu 51: Một tải ba pha cân đấu sao, đợc cấp điện từ nguồn ba pha cân đấu với UAN = 120 00 (V) với tổng trở đờng dây tổng trở pha tải lần lợt Zd = 80 700 (; Zp = 200 () 24 Tìm công suất phức nguồn phát A 5,228 - 67,87 (VA) B 522,8 - 67,87 (VA) C 522,8 67,87 (VA) D 52,28 67,87 (VA) Câu 52: Một hệ thống ba pha cân gồm nguồn đấu Y phát 9,6 KW cho phụ tải đấu Y có Zp = 33300 () Tính áp dây U0 dòng dây Id A Ud = 220 (V); Id = 27,62A B Ud = 240 (V); Id = 27,62A C Ud = 220 (V); Id = 26,67A D Ud = 240 (V); Id = 26,67A Câu 53: Một phụ tải ba pha cân đấu Y nh hình đợc cấp điện từ nguồn ba pha cân đấu Y Biết đờng dây có tổng trở Zd = + j1 (); tổng trở pha phụ tải Zd = + j8 điện áp pha A phụ tải UAN = 104,0226,60 (V) Tính áp pha A nguồn Z A UAN IAA A Zp UAB B Z B Zp C Z C Zp N N A UAN = 104,4 j52,6 (V) B UAN = 104,4 + j52,6 (V) C UAN = 104,6 j52,4 (V) D UAN = 104,6 + j52,4 (V) Câu 54: Một hệ thống ba pha cân bằng: nguồn đấu Y phụ tải đấu Điện áp dây 208V Công suất ba pha phụ tải tiêu thụ 1,2 KW Góc hệ số công suất phụ tải 200 trễ Tính dòng dây Id A Id = 4,35 A B Id = 5,43 A D Id = 4,53 A C Id = 3,54 A Câu 55: Một hệ thống ba pha cân bằng: nguồn đấu Y- phụ tải đấu Điện áp dây 208V Công suất ba pha phụ tải tiêu thụ 1,2 KW Góc hệ số công suất phụ tải 200 trễ Tính tổng trở pha Zp phụ tải A Z = 34,8 j95,5 () B Z = 34,8 + j95,5 () C Z = 95,5 j34,8() D Z = 95,5 +j34,8() Câu 56: Hệ ba pha Y Y; có Ud = 208V; Id = 6A; công suất tổng P = 1800W Khi tổng trở phức tải bằng: A 20,01 33,620 () C 200,1 33,620 () 25 B 20,01 -33,620 () * Máy biến áp D 200,1 -33,620 () PHầN IV Các loại máy điện Câu 1: Máy biến áp đợc xếp vào loại máy điện A Máy điện tỉnh C Máy điện chiều B Máy điện quay D Máy điện xoay chiều Câu 2: Nhiệm vụ máy biến áp A Biến đổi điện chiều điện áp thấp B Dùng làm máy hàn điện C Dùng làm ổn áp D Truyền tải lợng xa Câu 3: Đặc tính máy biến áp là: A Hoạt động đợc điện áp xoay chiều B Không hoạt động đợc điện áp xoay chiều C Từ thông mạch dòng sơ cấp tạo D.Từ thông mạch dòng thứ cấp tạo Câu 4: Có cách đấu dây máy biến áp? B A C D Câu 5: Chế độ ngắn mạch máy biến áp chế độ: A Thứ cấp có tải nhỏ B Thứ cấp ngắn mạch C Thứ cấp có tải D Thứ cấp hở mạch Câu 6: Thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp không dùng để xác định đại lợng nào? A Điện trở ngắn mạch B Điện áp ngắn mạch phần trăm C Tốnhao đồng định mức D Tốn hao lõi thép Câu 7: Chế độ không tải máy biến áp chế độ B Thứ cấp có tải nhỏ A Thứ cấp hở mạch C Nối tắt thứ cấp D Thứ cấp có tải Câu 8: Khi máy biến áp hoạt động không tải, kết luận sau đúng? B Hệ số công suất lúc không tải thấp A Tổn hao không tải lớn C Công suất thứ cấp định mức D Có tổn hao cuộn thứ cấp Câu 9: Tổn hao không tải máy biến áp bao gồm: A Tổn hao cuộn sơ cấp B Tổn hao đồng hai cuộn dây D Tổn hao lõi thép tổn hao đồng sơ cấp C Tổn hao lõi thép Câu 10: Thí nghiệm không tải máy biến áp không dùng để xác định đại lợng nào? A Điện kháng từ hoá B Dòng không tải phần trăm C Tốn hao đồng định mức D Tốn hao lõi thép 26 Câu 11: Máy biến áp tự ngẫu pha loại máy có: A Một mạch từ chung cuộn dây chung dùng cho phần cao áp hạ áp B Một mạch từ chung hai cuộn dây dùng cho phần cao áp hạ áp C Hai mạch từ hai cuộn dây chung dùng cho phần cao áp hạ áp D Hai mạch từ cuộn dây dùng cho phần cao áp hạ áp Câu 12: Máy biến áp tự ngẫu pha loại máy có: A Một mạch từ cuộn dây chung dùng cho phần cao áp hạ áp B Không câu C Một mạch từ chung ba cuộn dây chung dùng cho phần cao áp, hạ áp pha D Một mạch từ chung, ba cuộn dây dùng cho phần cao áp ba cuộn dây dùng cho hạ áp Câu 13: Sơ đồ khởi động dùng máy tự biến áp pha: A Dùng cho động điện B Dùng cho động pha Rôto dây chiều quấn C Dùng cho động pha Rôto D Dùng cho động pha Rôto lồng sóc đấu tam giác lồng sóc đấu Câu 14: máy biến áp hàn, để đảm bảo an toàn có đủ lợng tạo hồ quang cho mỏ hàn A Cuộn sơ cấp có vòng dùng loại dây có mặt cắt lớn B Dòng điện nguồn cung cấp phải có điện áp thật lớn C Cuộn thứ cấp có vòng dùng loại dây có mặt cắt lớn D Máy phải đợc bọc kín lại Câu15: So sánh máy biến áp cách ly máy biến áp tự ngẫu, kết luận sai? A Với kích thớc, MBA tự B Quấn MBA tự ngẫu kinh tế ngẫu phát công suất gấp nhiều lần so với MBA cách ly D Hiệu suất MBA tự ngẫu cao C MBA tự ngẫu có độ an toàn điện cao Câu 16: Một máy biến áp lý tởng 50Hz, cuộn sơ cấp 6600 (V) có 1320 vòng Tính tiết diện lõi thép A 80cm2 B 100 cm2 C 250 cm2 D 161 cm2 Câu 17: Một máy biến áp lý tởng 50 Hz, cuộn sơ cấp 6600 (V) có 1320 vòng Từ thụng cực đại m lõi thép là: A 0,3Wb B 0,0225Wb C Kết khác D 0,125Wb Câu 18: Một máy biến áp lý tởng 50Hz, cuộn sơ cấp 6600 (V) có 1320 vòng Điện áp cuộn thứ cấp 400 (V) Xác định số vòng cuộn thứ cấp 27 B 150 vòng A 80 vòng C 100 vòng D 200 vòng Câu 19: Máy biến áp pha có cuộn sơ 300 vòng, tỉ số biến áp 15, cuộn thứ cấp có: A 500 vòng C 20 vòng B 250 vòng D.750 vòng Câu 20: Máy biến áp pha có cuộn thứ 50 vòng, tỉ số biến áp 15, cuộn sơ cấp có: A 500 vòng C 300 vòng B 250 vòng D 750 vòng Câu 21: Máy biến áp pha đặt vào mạng điện 120 (V), cuộn sơ cấp 900 vòng, tỉ số biến áp Tìm số vòng cuộn thứ cấp điện áp tải? A 180 (vòng) 24 (V) C 240 (vòng) 180 (V) B 180 (vòng) 110 (V) D 240 (vòng) 110 (V) Câu 22: Máy biến áp pha đặt vào mạng điện 220 (V), cuộn sơ cấp có 900 vòng, tỉ sổ biến áp ku = Tìm gần số vòng cuộn thứ điện áp tải? A 225 (vòng) 18 (V) C 150 (vòng) 18 (V) B 225 (vòng) 36 (V) D 150 (vòng) 36 (V) Câu23:Máy biến áp pha đặt vào mạng điện 220 (V), cuộn thứ cấp có 296 vòng, điện áp thứ cấp 110 (V) Tìm tỉ số biến áp ku số vòng cuộn sơ cấp? A 0,5 148 (vòng) B 148 (vòng) C 0,5 592 (vòng) D 592 (vòng) Câu 24: Máy biến áp pha cấp điện cho tải hoạt động lấy từ nguồn điện 220 (V) cuộn thứ cấp có 296 vòng, cuộn sơ cấp có 592 vòng Tìm tỉ số biến áp ku điện áp tải? A.2 55 (V) D 0,5 55 (V) B 110 (V) C 0,5 220 (V) Câu 25: Máy biến áp pha cấp điện 110 (V) cho tải hoạt động, cuộn thứ cấp có 296 vòng, cuộn sơ cấp có 592 vòng Tìm tỉ số biến áp ku điện áp nguồn? A 55 (V) C 0,5 55 (V) B 220 (V) D 0,5 220 (V) Câu 26: Máy biến áp pha, cuộn sơ cấp có 800 vòng đặt vào mạng điện xoay chiều có điện áp thứ cấp 30 (V), tỉ số biến áp Tìm số vòng cuộn thứ điện áp nguồn A 180 (vòng) 24 (V) C 200 (vòng) 120 (V) B 180 (vòng) 24 (V) D 200 (vòng) 120 (V) Câu 27: Máy biến áp pha đặt vào điện áp nguồn 220 (V), tỉ số biến áp 18,33 có điện áp đa phụ tải là: 28 A (V) C 12 (V) B (V) D 18 (V) Câu 28: Máy biến áp pha cung cấp điện cho phụ tải điện áp 12 (V), tỉ số biến áp 18,33 có điện áp nguồn: A 100 (V) C 200 (V) B 110 (V) D 220 (V) Câu 29: Máy biến áp pha 100KVA, 400/2000V Có thông số: R1 = 0,01, R2 = 0,25, X1 = 0,03, X2 = 0,75 Tổng trở tơng đơng mạch quy thứ cấp là: (bỏ qua nhánh từ hoá) A Zn = 0,01 + j0,03 B Zn = 0,01 + j0,06 D Zn = 0,35 + j0,03 C Zn = 0,02 + j0,06 Câu 30: Một máy biến áp pha 2300/230V, 500KVA đợc thí nghiệm không tải Kết nh sau: U1 = 2300V, I0 = 9,4A, P0 = 2250W Hệ số công suất không tải là: A 1,5 B 0,102 C 0,15 D 0,2 Câu 31: Máy biến áp pha Sđm=2500 (KVA), U1đm= 220 (V), U2đm= 127 (V) Thí nghiệm không tải: U10 = 220 (V), I10 = 1,4 (A), P10 = 30 (W) Tính thông số: Rth, Zth, Xth A Rth=15,3 (), Zth= 157 () B Rth=15,3 (), Zth= 120 (), Xth = 100 () Xth = 149 () C Rth=15,3 (), Zth= 157 (), D Rth=12 (), Zth= 157 () Xth = 149 () Xth = 149 () Câu 32: Một máy biến áp pha 2300/230V, 500KVA, R = 0,087 () thí nghiệm không tải Kết nh sau: U = 2300 V, Ip = 9,4A, P0 = 2250 W Tổ hao lõi thép là: A 8W B 2250W C 250W D 2242W Câu 33: Một máy biến áp pha 2300/230V, 500KVA đợc thí nghiệm không tải Kết nh sau: U1 = 2300V, I0 = 9,4A Dòng không tải phần trăm là: A 8,5% B Kết khác C 2% D 4,33% Câu 34: Một máy biến áp pha 2300/230V, 500KVA đợc thí nghiệm ngắn mạch Kết nh sau: Un = 94,5 (V), In = I1đm; Pn = 8220W Điện áp ngắn mạch phần trăm hệ số công suất ngắn mạch là: 29 A Un = 4,1%, cosn = 0,17 B Un = 9,45%, cosn = 0,17 C Un = 9,45%, cosn = 0,4 D Un = 4,1%, cosn = 0,4 Câu 35: Máy biến áp pha 100KVA, 400/2000V, máy cung cấp 90KVA cho tải Tính điện áp dòng điện thứ cấp quy sơ cấp A U2 = 400 (V), I2 = 45 (A) B U2 = 2000 (V), I2 = 45 (A) D U2 = 2000 (V), I2 = 225 (A) C U2 = 400 (V), I2 = 225 (A) Câu 36: Máy biến áp pha Sđm = 2500KVA, U1đm = 220V, U2đm = 127V Thông số dây quấn: R1= 0,3(), X1= 0,25(), R2= 0,1(), X2 = 0,083() Quy đổi đại lợng thứ cấp sơ cấp A R2 = 0,4 (), X2 = 0,25 () B R2 = 0,3 (), X2 = 0,25 () C R2 = 0,3 (), X2 = 0,5 () D R2 = 0,4 (), X2 = 0,5 () II Động Câu 1: Hiệu suất động điện thờng thấp so với máy biến áp: A Do động bị tải B Do động có cấu tạo C Do động dùng điện D Do có thêm tốn hao lợng sinh nhiều nhiệt ma sát quay Câu 2: Khi khởi động động chiều, ta dùng biến trở mở máy để: A Đối chiếu quay động B Giảm bớt tốc độ quay roto động D Giảm bớt sức phản điện E C Giảm bớt dòng điện khởi động động ban đầu lớn Câu 3: Khi thay đổi điện trở R mạch phần ứng động chiều, cách lắp thêm điện trở phụ Rp, ta thay đổi đợc: A Hiệu suất động chiều B Chiều quay động chiều C Sức phản điện động D Tốc độ quay động Câu 4: Khi thay đổi điện áp nguồn chiều đặt vào động điều chỉnh dòng kích từ đa vào phần cảm, ta thay đổi đợc: B Chiều quay động chiều A Tốc độ quay động C Sức phản điện động D Hiệu suất động chiều Câu 6: Để nâng cao hệ số công suất cos động cơ, ta có thể: B Sản xuất công suất QL A Tăng góc lệch pha C Cho động kéo tải nặng D Dùng tụ điện bù mắc song song với tải Câu 7: Một biện pháp điều chỉnh tốc độ quay động pha không đồng rôto lồng sóc: A Thay đổi dòng điện pha B Dùng biến trở pha cho mạch rôto đặt vào rôto D Thay đổi chiều dòng điện pha đặt C Thay đổi số đôi cực từ p 30 vào stato cuộn dây stato Câu : Sơ đồ khởi động dùng biến trở pha: B Dùng cho động điện chiều A Dùng cho động pha Rôto dây quấn C Dùng cho động pha D Dùng cho động pha Rôto lồng Rôto lồng sóc đấu tam giác sóc đấu Câu 9: Điện áp pha từ nguồn đa vào động pha A Qua cuộn dây rôto B Qua cuộn dây stato tạo thành từ trờng pha quay đợc C Tạo thành từ trờng pha quay D Qua cuộn dây Stato đợc Câu 10: Phân biệt máy điện đồng máy điện không đồng pha: A Dựa vào nhiệm vụ B Dựa vào mối liên hệ tốc độ quay loại máy điện từ trờng pha từ trờng kích từ D Dựa vào cấu tạo loại máy C Dựa vào mối liên hệ điện tốc độ quay từ trờng pha từ trờng quay rôto Câu 11: Sơ đồ hình đợc áp dụng giải thích: Stato n1 Roto Fdt - + A Nguyên lý làm việc máy Biến áp C Nguyên lý làm việc động pha Fdt n B Nguyên lý làm việc máy phát điện pha D Nguyên lý làm việc động chiều 31 Câu 12: Sơ đồ hình đợc áp dụng Mạng pha Cầu dao Dây quấn stato Cầu dao nối C B A Z ã Cầu dao nối tam giác B Mở máy động pha dây quấn A Mở máy động pha lồng sóc đấu tam giác C Mở máy động điện D Khi điều chỉnh tốc độ động chiều chiều Câu 13: Điện áp cực động điện chiều, với R nội trở E sức phản điện động có công thức: B E = U + IRu A E = U IRu C EI = U Ru D E = UI Ru Câu 14: Sức điện động phần ứng máy điện chiều tính theo công thức: B EI = U Ru A Eu = ke n C E = UI RU D EU = BI.v Câu 15: Một hệ phơng trình cân điện từ quy đổi động ba pha KĐB A U1 = I1 (R1 + jX1) - I0 (Rth + jXth) B U1 = I1 (R1 - jX1) - I0 (Rth + jXth) C U1 = I1 (R1 + jX1) + I0 (Rth + jXth) D U1 = I1 (R1 + jX1) - I0 (Rth - jXth) Câu 16: Tốc độ động sơ cấp để máy phát điện có từ cực phát dòng điện có tần số f = 50 (Hz)? A 200 vòng/phút C 750 vòng/phút B 375 vòng/phút D 950 vòng/phút Câu 17: Một động không đồng có f = 60Hz quay 860 vg/ph lúc đầy tải Hãy tính tốc độ đồng bộ, tần số dòng rôto A n1 = 860vg/ph; f2 = 2,67 (Hz) B n1 = 800vg/ph; f2 = 2,67 (Hz) D n1 = 900vg/ph; f2 = 60 (Hz) C n1 = 900vg/ph; f2 = 2,67 (Hz) 32 Câu 18: Một động không đồng pha cực đợc cấp điện từ nguồn pha 50 Hz Tính tốc độ từ trờng quay A n1 = 1500 (vg/ph) B n1 = 1000 (vg/ph) C n1 = 750 (vg/ph) D n1 = 150 (vg/ph) Câu 19: Một động không đồng pha cực đợc cấp điện từ nguồn pha 50Hz Nếu động giảm tải, hệ số trợt 0,02, tính tốc độ quay roto A 1500 (vg/ph) B 1470 (vg/ph) C 1000 (vg/ph) D 1425 (vg/ph) Câu 20 : Một động không đồng pha cực đợc ấp điện từ nguồn pha 50 Hz Trên nhàn động có ghi tốc độ định mức 1425 vg/ph, tính hệ số trợt định mức: A B 0,005 C 0,5 D 0,05 Câu 21: Một động không đồng quay với tốc độ gần 1200 vg/ph lúc không tải 1140 vg/ph lúc đầy tải đợc cấp điện tử nguồn 60 Hz Hỏi động có từ cực hệ số trợt % lúc đầy tải A cực; 10% B cực; 4% C cực; 5% D cực; 5% Câu 22: Nhãn động không đồng pha rôto lồng sóc ghi: U = 220V; f = 60 Hz, n = 830 vg/ph Hỏi động có từ cực hệ số trợt định mức B cực; 0,78 A cực; 0,078 C cực; 0,78 D cực; 0,078 III Máy phát Câu 1: Tại lõi thép loại máy điện đợc ghép thép kỹ thuật điện mỏng A Để làm cho đẹp B Để cho máy đợc nhẹ C Để tiết kiệm nguyên liệu D Để hạn chế dòng điện Foucault Câu 2: Phản ứng phần ứng máy điện chiều là: A Tơng tác từ trờng: từ trB Tơng tác từ trờng: từ trờng ờng cực từ từ trờng dòng điện 3 pha từ trờng dòng điện phần pha ứng C Tơng tác từ trờng: từ trD Tơng tác từ trờng: từ trờng ờng cực từ từ trờng dòng điện cực từ từ trờng dòng điện phần phần cảm ứng Câu 3: Dòng điện chiều từ Máy phát chiều phụ tải: A Nhờ kéo Rôto theo chiều B Nhờ cấu tạo đặc biệt vành 33 đối chiều C Nhờ dây Rôto D Nhờ từ trờng phần cảm Câu 4: máy phát chiều tự kích từ, dòng điện kích từ Ikt đợc cung cấp: B Từ acquy A Từ máy phát C Từ máy phát xoay chiều D Từ máy phát chiều khác Câu 5: máy phát chiều kích từ độc lập, dòng điện kích từ Ikt đợc cung cấp: A Từ máy phát xoay chiều B Từ acquy C Từ máy phát chiều khác D Từ máy phát Câu 6: Điện áp cực máy phát điện chiều, với R nội trở E sức điện động máy phát có công thức: A EI = U - RU A E = U + IRU C E = UI - RU D E = U - IRU Câu 7: Một máy phát f = 50 Hz, n = 1500 v/p tơng ứng với số đôi cực p = Khi số đôi cực tăng lên gấp đôi tốc độ A Thay đổi nhiều B Không thay đổi C Giảm nửa D.Tăng lên gấp đôi Câu 8: Tìm tần số sức điện động máy phát điện có số cực từ 2p = 6; n = 1500v/p A f = 55 Hz C f = 75 Hz B f = 65 Hz D f = 85 Hz Câu 9: Một máy phát điện chiều cung cấp 50KW cho tải điện áp 125V Nếu cắt tải giữ nguyên tốc độ điện áp phát 137V Hãy tính điện trở R phản ứng A Ru = 0,3 B Ru = 0,003 C Ru = 0,03 D Ru = Câu 10: Một máy phát điện chiều kích từ độc lập 5KW; 125V có điện trở R = 0,2 Tính điện áp đầy tải U điện áp lúc không tải U0 A U = 125 (V); U0 = 125 (V) B U = 133 (V); U0 = 133 (V) D U = 133 (V); U0 = 125 (V) C U = 125 (V); U0 = 133 (V) 34 ... 310 600 (V) Câu 97: Cho Z = 6+j8 môđun số phức Z bằng: A 20 C 10 B 15 D Câu 98: Cho Z = + j môđun Z bằng: A 2 C B D Câu 99: Cho Z = 6+j8 môđun số phức Z bằng: C 20 C 10 D 15 D Câu 100: Cho Z... j3 Câu 87: Cho phức Z1 = -5+j6 Z2 = 8-j6 Tìm phức hiệu Z = Zi Z2 A Z = j12 B Z = -13+j12 C Z = D Z = -5 Câu 88: Cho Z1 = 10 < 37 Z2 = < 530 Tính Z1/Z2 A 50 < 900 C < 900 B 50 < 90 D < 90 Câu. .. Id = Ip C Id trễ pha Ip tơng ứng góc D câu a c 30 Câu 4: Nguồn pha đấu tam giác đối xứng, ta có: B Ud sớm pha với Up góc 300 A Ud = Up D Id = Ip C Ud = Up Câu 5: Khi nguồn ba pha đối xứng đấu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện , NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện , NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay