SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông

37 217 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2016, 23:36

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐẬP CẦU TẤN CÔNG THUẬN TAY CHO HỌC SINH VÀ ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG” ĐẶT VẤN ĐỀ Trƣớc yêu cầu nghiệp đổi đất nƣớc Đảng ta không ngừng chăm lo, giáo dục cho hệ trẻ cách toàn diện Việc phát triển giáo dục thể chất trƣờng học công tác thể dục thể thao tất yếu khách quan với phát triển kinh tế, trị, xã hội đất nƣớc Từ giành đƣợc độc lập năm 1945 thống đất nƣớc năm 1975, thể dục thể thao phận hữu văn hoá xã hội mang đầy tính lịch sử, tính giai cấp sắc dân tộc Đƣợc quan tâm đạo Đảng Nhà nƣớc, tổng cục thể dục thể thao Uỷ ban thể dục thể thao có mục tiêu xây dựng thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, ƣu tiên phát triển số môn thể thao mũi nhọn, tham gia tích cực vào Đại hội thể dục thể thao khu vực giới Việc đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao năm gần làm tăng số lƣợng chất lƣợng ngƣời tham gia tập luyện thể dục thể thao Tập luyện thể thao phƣơng tiện quan trọng để rèn luyện sức khoẻ, tập luyện thể thao nâng cao sức khoẻ, khả vận động nhanh nhẹn, khéo léo mà thể dục thể thao phƣơng tiện vui chơi giải trí giáo dục phẩm chất đạo đức tính kỷ luật ý chí kiên trì, tƣ sáng tạo, bên cạnh thể dục thể thao góp phần vào việc mở rộng giao lƣu quốc tế, thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết học hỏi lẫn quốc gia, dân tộc giới Cũng nhƣ môn thể thao khác, cầu lông môn thể thao đƣợc phát triển mạnh mẽ giới nƣớc khu vực Châu Âu, Châu á, cƣờng quốc cầu lông nhƣ: Indonexia,, Malayxia, Trung Quốc, Thuỵ Điển, Đan Mạch… Cầu lông môn thể thao đƣợc tổ chức nƣớc khu vực Với tính chất đối kháng gián tiếp, hấp dẫn sôi động thi đấu, linh hoạt bƣớc di chuyển xử lý đa dạng đƣờng cầu trình thi đấu, thêm tính chất đơn giản dụng cụ tập luyện lôi đƣợc nhiều ngƣời tham gia Mặt khác tập luyện cầu lông có tác dụng lớn việc tăng cƣờng sức khoẻ, tăng tuần hoàn hô hấp, trao đổi chất… Chống hạn chế đƣợc bệnh cao huyết áp ngƣời cao tuổi, làm giảm mệt mỏi sau làm việc căng thẳng… Chính mà môn cầu lông phù hợp với ngƣời, lứa tuổi, giới tính, đƣợc tập luyện nơi, lúc Để phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung phong trào tập luyện thi đấu cầu lông nói riêng đạt thành tích cao đòi hỏi quan trọng thể thao Việt Nam nói chung môn cầu lông nói riêng phải có đội ngũ cán giáo viên, huấn luyện viên thể thao có trình độ cao công tác quản lý nhƣ chuyên môn Trong giai đoạn môn thể thao đƣa kỹ thuật công lên hàng đầu so với kỹ thuật khác Với kỹ thuật sắc bén, mạnh mẽ, có hiệu ta giành hiệu cao huấn luyện môn thể thao nói chung môn cầu lông nói riêng đƣợc đặt lên vị trí hàng đầu Cầu lông có nhiều kỹ thuật công, nhƣng đập cầu kỹ thuật công bản, đƣợc sử dụng nhiều tập luyện thi đấu Nó định đến việc dứt điểm đợt công cách ăn điểm trực tiếp Tuy nhiên để sử dụng có hiệu kỹ thuật đòi hỏi ngƣời tập phải có trình tập luyện lâu dài, sáng tạo công phu Qua trình giảng dạy môn cầu lông trƣờng THPT Trung học phổ thông Trƣng Vƣơng thấy môn cầu lông môn thể thao có thành tích cao giải hội khoẻ phù , mang nhiều giải cao cho trƣờng Xong qua công tác giảng dạy trƣờng THPT Trƣng Vƣơng nhận thấy đập cầu từ bƣớc di chuyển tạo đà, bật nhảy nhiều hạn chế nhƣ: Không xoay lật đƣợc vai, bật nhảy sai chân, đập cầu xong không trở tƣ đánh cầu dẫn đến việc di chuyển đánh cầu nhiều hạn chế, sai sót Để nâng cao khả công thi đấu cầu lông cho học sinh THPT Trƣng Vƣơng việc nghiên cứu xây dựng số tập cần thiết phù hợp với điều kiện trƣờng Nâng cao thành tích học tập thi đấu học sinh môn cầu lông lĩnh vực rộng lớn cần nhiều tác giả tham gia nghiên cứu khoa học Song với kiến thức chuyên ngành thu đƣợc năm học trƣờng Đại học Sƣ phạm Thể dục thể thao Từ Sơn đạo bạn bè đồng nghiệp chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công thuận tay cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng – Văn Lâm -Hƣng Yên” Mục đích: Xây dựng lựa chọn số tập bổ trợ nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu tập luyện thi đấu cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng –Văn Lâm –Hƣng Yên Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào kiến thức thực tế kỹ thuật cầu lông kỹ thuật đập cầu vấn đề rộng lớn Xong trình độ hạn chế điều kiện nghiên cứu ứng dụng phƣơng tiện nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, thời gian nghiên cứu Vậy đƣa mục tiêu để giải đề tài nhƣ sau: Mục tiêu 1: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn từ lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công thuận tay cho vận động viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Mục tiêu 2: Thực nghiệm đánh giá hiệu tập Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 16 – 18: 1.1.1 Đặc điểm tâm lý học thể dục thể thao: Quá trình tập luyện thi đấu thể thao ngƣời tập xuất trạng thái tâm lý Do đặc điểm tâm lý ngƣời tập thƣờng biểu tính linh động, linh hoạt hệ thần kinh trung ƣơng cao, khả nắm bắt cảm giác hoạt động vận động Do họ có khả tiếp thu động tác kỹ thuật nhanh chóng, họ sáng tạo học tập, nhƣng thiếu tính kiên trì bền bỉ phải khắc phục khó khăn, mệt mỏi trình tập luyện nên dễ nảy sinh tâm trạng chán nản, hứng thú để thực tập nhƣ: tập có kỹ thuật động tác phối hợp với phức tạp tập thể lực với khối lƣợng vận động lớn, thời gian thực động tác kỹ thuật cần phải đƣợc ý nhiều thời gian, lƣợng vận động, hình thức phƣơng pháp tập luyện cần phải đƣợc xếp hợp lý Các tập phải mang tính đa dạng, phong phú hấp dẫn nhằm gây đƣợc trạng thái hƣng phấn thoải mái tập luyện để họ hoàn thiện tập 1.1.2 Đặc điểm giải phẫu tâm lý: Ở lứa tuổi bật sở sinh lý, giới tính đƣợc hoàn thiện biến đổi phức tạp việc phát triển thể từ hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ xƣơng, hệ hệ thần kinh Hệ xƣơng: Ngƣời tập lứa tuổi xƣơng trƣởng thành chiều dài dày, phát triển xƣơng có khả vận động nhỏ, đàn tính xƣơng giảm, độ dài hàm lƣợng Magiê, Photpho, can xi xƣơng tăng Hệ thần kinh: Sự phát triển hệ thần kinh tới hoàn thiện, hoạt động phân tích não tăng lên, tƣ trừu tƣợng hoàn thành tốt Mức độ tiếp thu kỹ thuật động tác kỹ năng, kỹ xảo đạt tới mức độ cao, lợi cho việc hình thành phản xạ có điều kiện Tuy nhiên lứa tuổi thƣờng có biểu nhƣ dễ chán nản Khi thực động tác lặp lại nhiều lần, đánh giá chƣa Vì đƣa tập cần phân tích kỹ thuật, động viên nhắc nhở kịp thời để khích lệ trình học tập tốt Hệ tuần hoàn: Hệ tuần hoàn ngƣời tập phát triển hoàn thiện Nhịp tim ngƣời tập tƣơng đối ổn định (70 lần/nhịp) Huyết áp tối đa ngƣời tập đạt tới 120mmHg, huyết áp tối thiểu đạt 90mmHg Chứng tỏ co bóp lƣu thông máu mạnh mẽ Hệ hô hấp: Sự phát triển quan hô hấp mạnh, quan sƣờn phát triển nhanh tần số thở dần ổn định độ sâu hô hấp cao Hệ cơ: giai đoạn phát triển hoàn thiện, độ linh hoạt cao, khối lƣợng tăng lên nhanh, đàn tính tăng, nhƣng tăng không đồng đều, nhóm thời kỳ lớn mạnh Do hoạt động thực hiện, tập tốt Căn vào đặc điểm sinh lý lứa tuổi, vận dụng quy luật tâm sinh lý để tổ chức giảng dạy, huấn luyện thu đƣợc kết cao Cũng nhƣ môn thể thao khác, giáo dục nhân tố thể lực cho vận động viên cầu lông vấn đề cần thiết Song tố chất thể lực để giáo dục cho học sinh trƣớc hết phải dựa vào nguyên tắc giáo dục để thể phát triển toàn diện Sự phát triển không cân ảnh hƣởng không đến thành tích ngƣời tập mà ảnh hƣởng đến sống sau Đặc điểm môn cầu lông mức độ hoàn thiện kỹ thuật dựa mức độ hoàn thiện hoạt động tay, phận khác nhƣ chân, thân nhằm phối hợp hỗ trợ để thực động tác kỹ thuật 1.2 Cơ sở phƣơng pháp để lựa chọn tập: Trong môn thể thao mang tính đối kháng nào, có hai mảng hệ thống kỹ thuật hệ thống kỹ thuật công hệ thống kỹ thuật phòng thủ Phƣơng châm công đƣợc huấn luyện viên vận động viên đặc biệt coi trọng trận đấu Mặc dù hệ thống kỹ thuật phòng thủ không mà coi nhẹ trình huấn luyện kỹ thuật thể thao Một yêu cầu trình huấn luyện kỹ thuật công môn thể thao đối kháng môn bóng nâng cao sức nhanh phản ứng vận động Với môn cầu lông trình tập luyện nâng cao kỹ thuật đập cầu việc rèn luyện sức nhanh phản ứng vận động phức tạp có ý nghĩa định Tuy nhiên, để nâng cao đƣợc kỹ thuật thi đấu cần phát triển toàn diện tố chất thể lực, tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật khác 1.2.1Giảng dạy huấn luyện kỹ thuật: Đỉnh cao công tác giảng dạy huấn luyện kỹ thuật cho học sinh đội tuyển cầu lông giúp cho họ thực hành vi kỹ thuật động tác mức độ tự động hoá Động tác trở thành kỹ sảo, nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật công phòng thủ, nâng cao khả phối hợp hoạt động quan, đảm bảo trì trạng thái kỹ thuật ổn định trình thi đấu Một yêu cầu công tác huấn luyện kỹ thuật cần áp dụng nhiều biến dạng kỹ thuật để cho trình thực động tác đánh cầu làm cho đối phƣơng khó phán đoán đƣợc ý đồ bên Ngoài việc huấn luyện kỹ thuật cần ý đến đặc điểm cá nhân vận động viên để xây dựng “kỹ thuật cá nhân” cho phù hợp giúp họ phát huy đƣợc hết khả thân để đạt thành tích thể thao cao Tố chất ngƣời thƣờng biểu hoạt động thể dục thể thao sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo Mà chất lực thực kỹ thuật động tác có độ xác cao ngƣời Do huấn luyện cần tập trung đến phát triển kỹ thuật chuyên môn cầu lông để làm sở cho việc tiếp thu vận dụng kỹ thuật, chiến thuật vào thi đấu đạt kết cao Nói cách khác việc tập luyện thể lực chung thể lực chuyên môn vững khởi đầu tảng để thực kỹ thuật công phát huy đƣợc sức mạnh tốc độ động tác đánh cầu cao 1.2.2 Các yếu tố đánh cầu: Trong cầu lông hệ thống kỹ thuật đa dạng bao gồm nhóm kỹ thuật chính: di chuyển, phòng thủ, phát cầu, công Đặc biệt nhóm kỹ thuật công Trong quan trọng kỹ thuật đập cầu Điều đƣợc chứng minh thi lớn Tác dụng kỹ thuật cho phép vận động viên phát huy toàn diện phối hợp phận thể, tham gia vào trình thực kỹ thuật đập cầu, đồng thời cho phép vận động viên kết hợp với yếu tố đặt sở lý luận cho việc xây dựng lựa chọn tập nâng cao hiệu đập cầu Yếu tố sức mạnh: khẳng định yếu tố sức mạnh yếu tố quan trọng Việc sử dụng sức mạnh tốt ăn điểm trực tiếp tạo hội ăn điểm cho Đập cầu đƣợc biểu phối hợp di chuyển tạo nguồn lực nhƣ bật nhảy, thực kỹ thuật, song thực đƣờng cầu với sức mạnh có nghĩa thực đƣờng cầu có hiệu Một yêu cầu quan trọng sử dụng sức mạnh động tác kỹ thuật cầu lông cần đƣợc phát huy với tốc độ tối đa để tình bất ngờ, bị động trình thi đấu Đồng thời phải trì đƣợc sức mạnh suốt thời gian dài trình thi đấu phải trận đấu mà suốt thời gian diễn biến giải Sức mạnh tốc độ: tố chất cần thiết mà thiếu đƣợc sử dụng kỹ thuật đập cầu Vì sức mạnh tốc độ khả thực động tác với tốc độ nhanh co tối đa Để nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu đánh đơn sức mạnh tốc độ vô quan trọng không phát triển tố chất đƣợc Muốn có tốc độ việc học tập kỹ thuật ngƣời tập luyện phải trải qua trình tập luyện lâu dài Khi sử dụng kỹ thuật cần phải phối hợp đƣợc toàn thân với động tác lăng gấp cổ tay nhanh Tuy nhiên để hoàn thiện sức mạnh tốc độ tập luyện với cầu mà phải tập thêm động tác bổ trợ bên Yếu tố điểm rơi: điểm cầu rơi toàn sân, sử dụng yếu tố điểm rơi tốt thắng trực tiếp tạo hội thắng điểm Sử dụng yếu tố điểm rơi vào thi đấu có ý nghĩa đòi hỏi ngƣời tập mức độ hoàn thiện kỹ thuật mức tự động hoá Chỉ có nhƣ thực đƣợc đƣờng cầu biến hoá, nhƣ đƣờng cầu dài, ngắn, thẳng chéo… toàn sân Đặc biệt góc cuối sân hai góc gần lƣới, đƣờng cầu nhanh, mạnh dọc biên Nhƣ để xây dựng tập nâng cao kỹ thuật đập cầu cần phải xây dựng phát triển yếu tố sức mạnh hoàn thiện kỹ thuật để thực tốt kỹ thuật kết hợp với yếu tố điểm rơi 1.2.3 Nội dunggiảnh dạy, huấn luyện thể thao: Giảng dạy,huấn luyện thể thao có quan hệ trực tiếp đến việc xác lập thành tích thể thao Bởi mục đích giảng dạy, huấn luyện thể thao là: Thứ nhất: Phát triển lực thể chất tinh thần ngƣời tập luyện để đạt đƣợc thành tích thể thao cần thiết Thứ hai: Là sử dụng hoạt động thể thao nhƣ nhân tố để phát triển hài hoà nhân cách giáo dục trách nhiệm xã hội Chỉ nhƣ thể thao giữ đƣợc giá trị xã hội sƣ phạm mình, với mục đích nhƣ giảng dạy,huấn luyện thể thao phải giải nhiệm vụ chung đào tạo tâm lý, kỹ thuật – chiến thuật thể lực cho vận động viên Để đạt đƣợc thành tích thể thao cao yếu tố liên quan nhƣ ngƣời, điều kiện sở vật chất kỹ thuật, huấn luyện viên giảng dạy, huấn luyện thể thao đảm bảo tính toàn diện 1.2.4 Huấn luyện kỹ thuật – chiến thuật thể thao: Giảng dạy,huấn luyện kỹ thuật bao gồm giảng dạy,huấn luyện chung giảng dạy, huấn luyện chuyên môn Giữa giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật chung giảng dạy, huấn luyện chuyên môn có mối quan hệ chặt chẽ mà nội dung chủ yếu vận dụng chuyển tốt tri thức, kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo vận động Việc hình thành vốn tri thức phong phú kỹ – kỹ thuật vận động chung có tác dụng thúc đẩy tiếp thu hoàn thiện kỹ thuật môn thể thao lựa chọn, huấn luyện kỹ thuật chuyên môn định hƣớng cho việc huấn luyện kỹ thuật chung đòi hỏi phát triển hoàn thiện trình độ điêu luyện thể thao mà yêu cầu giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật chung phải nâng lên bƣớc tƣơng ứng Huấn luyện chiến thuật thể thao nghệ thuật tranh tài thi đấu thể thao Huấn luyện chiến thuật bao gồm công việc liên quan tới lập kế hoạch thi đấu hợp lý có tính đến khả vận động viên, đặc điểm đối phƣơng điều kiện cụ thể thi Thực kế hoạch cách thức đua tranh cụ thể để phát huy đầy đủ khả vận động viên toàn đội để giành thắng lợi 1.2.5 Huấn luyện thể lực: Là sở để huấn luyện thể lực cho vận động viên phải phù hợp với quy luật chung giáo dục lực thể chất lực chung chuyên môn Giảng dạy,huấn luyện thể lực chung trình giáo dục thể chất toàn diện lực thể chất học sinh đƣợc sử dụng nhiều tập khác để nâng cao chức phận thể, làm phong phú vốn kỹ năng, kỹ xảo cho vận động viên Tuy nhiên đặc điểm chuyên môn hoá môn thể thao mà huấn luyện thể lực cho môn khác Giảng dạy,huấn luyện thể chất chung chuyên môn có mối quan hệ biện chứng với nhau, mối quan hệ thay đổi theo năm nhƣ thời kỳ chu kỳ lớn 1.2.6 Huấn luyện tâm lý chuyên môn trí thức chohọc sinh đội tuyển : Để đạt thành tích tập luyện thi đấu trƣớc hết phải giáo dục cho học sinh động tập luyện đắn cao đẹp nhƣ mong muốn vƣơn tới thành tích thể thao ngày cao để làm vinh quang cho tập thể, cho tổ quốc Nhiệm vụ quan trọng giáo dục cho vận động viên chuẩn mực đạo đức thể thao, tuân thủ luật lệ thi đấu, tinh thần thi đấu cao thƣợng “thắng không kiêu, bại không nản” cách xử đắn, thân tình với huấn luyện viên, đồng đội ngƣời hâm mộ Giáo dục cho học sinh tính cần cù, chịu khó khăn gian khổ, khắc phục khó khăn tập luyện thi đấu Giảng dạy, huấn luyện tâm lý chuyên môn đƣợc thể việc giáo dục tính chủ động, sáng tạo tinh thần tự chủ, lực vƣợt qua khó khăn tâm lý môn thể thao lựa chọn điều hoà trạng thái tối ƣu biết điều chỉnh trạng thái tâm lý xấu xuất tập luyện thi đấu để đạt đƣợc thành tích thể thao cao, trang bị tri thức cho vận động viên 1.2.7 Tập luyện kỹ thuật cầu lông: Với tính đối kháng hoạt động thi đấu, thay đổi mang tính chất tình hoạt động thi đấu vận động viên cầu lông mà đòi hỏi vận động viên phải có hệ thống kỹ thuật, chiến thuật chuẩn xác ổn định Muốn có đƣợc hệ thống kỹ- chiến thuật chuẩn xác ổn định cần phải có trình giảng dạy, huấn luyện tốt, giảng dạy ,huấn luyện giỏi, học sinh phải tuân thủ yêu cầu hƣớng dẫn giáo viên cần đảm bảo thực tốt nguyên tắc, yêu cầu buổi tập Nguyên tắc tự giác tích cực: yếu tố chủ yếu có ảnh hƣởng lớn đến kết tập luyện Nguyên tắc thể lòng ham muốn ý trí nghị lực, chủ động nghiên cứu kỹ thuật trƣớc, sau học Tính tích cực tự giác cá nhân làm cho công tác giảng dạy, huấn luyện đƣợc thúc đẩy góp phần nâng cao thành tích thể thao Tập luyện phải đảm bảo tính thường xuyên có hệ thống Đây nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao nói chung tập luyện kỹ thuật cầu lông nói riêng Việc tập luyện phải liên tục từ ngày sang ngày khác, từ tuần sang tuần khác… Phải tập theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, từ động tác biết đến động tác chƣa biết Trong trình tập luyện cần tránh chạy theo động tác, tập hấp dẫn mà bỏ qua động tác bản, kỹ thuật đơn giản nhƣng quan trọng, tảng để tiếp thu, tập luyện kỹ thuật mới, có hiệu cao Trong tập luyện cần trọng việc củng cố nâng cao tập luyện tập kỹ thuật Các động tác kỹ thuật lúc đầu tập bỡ ngỡ, động tác thực không chuẩn xác, nhƣng sau qua tập luyện dần trở nên thục chuẩn xác trở thành kỹ xảo Việc ứng dụng thi đấu đạt hiệu cao Sự lặp lại tác động cho thục có nhanh có chậm tuỳ thuộc vào khả ngƣời phƣơng pháp tập luyện Điều quan trọng học phải kiên trì tập tập lại nhiều lần, đồng thời nâng cao dần độ khó động tác để hình thành “cảm giác cầu” xác Việc lặp lại trình vận động chuyển từ lƣợng thành chất 1.2.8 Các quan điểm huấn luyện tốc độ nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu: Đập cầu: Là kỹ thuật khó vận động viên thực đập cầu có hiệu cần phải có tố chất kỹ thuật, sức mạnh, sức nhanh, độ cảm giác cầu Sức mạnh đƣợc biểu qua chịu đựng học sinh thi đấu, việc giảng dạy, huấn luyện sức mạnh quan trọng hàng đầu, sức mạnh thực đƣợc kỹ thuật khác đặc biệt kỹ thuật đập cầu Yếu tố kỹ thuật: Là nhân tố quan trọng vận động viên kỹ thuật thực đƣợc đập cầu có hiệu Vì suốt trình giảng dạy ,huấn luyện học sinh cần quan tâm huấn luyện kỹ thuật đập cầu II.7 Bài tập 7: Đập cầu dọc biên Mục đích: Phát triển tốc độ động tác đập cầu Yêu cầu: Khi thực đập cầu phải biết kết hợp với động tác bật nhảy, đƣờng cầu phải chuẩn, có lực mạnh Ngƣời thực phải đập liên túc, tăng cƣờng sức mạnh, nhanh đƣờng biên dọc sân (Hình 2) Phục vụ Thực II.8 Bài tập 8: Đập cầu liên tục vào ô quy định có người phục vụ Tính số lần Mục đích: Phát triển sức bền tốc độ Yêu cầu: Thực kỹ thuật nhanh, mạnh, chuẩn xác Ngƣời phục vụ phát cầu liên tục nhanh, ngƣời thực sử dụng kỹ thuật đập cầu, thực 2phút (Hình 3) Thực Phục vụ II.9 Bài tập 9: Đập cầu kết hợp chặn cầu rơi lưới (2 người) Mục đích: Phát triển lực phối hợp vận động, phát triển thể lực Yêu cầu: Ngƣời thực chặn cầu, cần phải sát lƣới, đập cầu có lực, cầu cắm (Hình 4) Thực Phục vụ II.10 Bài tập 10 Một người đánh nhanh lưới, cuối sân bật cầu cao lưới 20cm Mục đích: phát triển khả phản ứng vận động, hình thành cảm giác sử dụng lực tiếp xúc cầu Yêu cầu: Ngƣời thực dùng lực cổ tay để đập cầu phải trái, ngƣời thực với nhịp độ nhanh dần với lực mạnh dần (Hình 5) Thực Phục vụ II.11 Bài tập thi đấu: Có thể tiến hành với hình thức khác nhau, sau tập tập kỹ thuật nhằm ứng dụng kỹ thuật vừa học vào thực tiễn thi đấu, từ nâng cao hiệu tập trình tập luyện thi đấu Bài tập thi đấu đƣợc phân thành đối tƣợng tƣơng đối tiến hành thi đấu hiệp Tổ chức theo yêu cầu sau Các động tác công cao chủ yếu kỹ thuật đập cầu, cầu có lực nhanh mạnh Để khẳng định tính ƣu điểm kỹ thuật tính khách quan tiến hành đƣa tập vào thực nghiệm B Giải mục tiêu 2: Thực nghiệm đánh giá hiệu tập Tổ chức thực nghiệm: Trên sở nghiên cứu quan điểm lý luận thực tiễn lựa chọn 11 tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công cho đối tƣợng học sinh đội tuyển Nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Ở phần nghiên cứu đề cập đến việc xác định hiệu tập áp dụng vào tập luyện kỹ thuật đập cầu, tiến hành thực nghiệm gồm 12 vận động viên Thời gian thực nghiệm vòng tuần Nhóm A: Nhóm thực nghiệm áp dụng tập mà lựa chọn Nhóm B: Nhóm đối chứng áp dụng tập nâng cao hiệu đập cầu công Chƣơng trình tập luyện ứng dụng tập nâng cao hiệu đập cầu công Để đảm bảo cho trình giảng dạy huấn luyện có kết Trƣớc vào thực nghiệm lập tiến trình thực nghiệm tuần theo tiến độ tuần buổi (4 tiết) Thời gian tiết 45’ * Sơ đồ huấn luyện tập phát triển kỹ thuật đập cầu cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Các yêu cầu lượng vận động sử dụng tập : Cƣờng độ tập với tốc độ tối đa động tác lần thực Thời gian thực từ 20’’ – 30’’ Quãng nghỉ lần lặp lại từ 90’’ – 120’’ Thời gian buổi tập 90’ Phƣơng pháp đánh giá: Trƣớc bƣớc vào thực nghiệm, tiến hành chọn địa điểm, thiết bị dụng cụ cần thiết cho trình thực nghiệm Để xác định đối tƣợng thực nghiệm cách khách quan, xác, đảm bảo tính đồng việc phân chia nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng trình độ lực, tiến hành kiểm tra hai nhóm test sau: Test 1: Di chuyển lên xuống 13 lần, tính thời gian Mục đích: Đánh giá thời gian kỹ thuật đánh cầu Yêu cầu: Thực nghiệm yêu cầu tập Test 2: Test chỗ bật nhảy đập vật chuẩn thời gian 1’ tính số lần Mục đích: Kiểm tra đánh giá hiệu thực động tác tay với kỹ thuật công Yêu cầu: Thực kỹ thuật đập cầu Test 3: Đập cầu dọc biên (6,70m x 0,7 m, vận động viên thực 10 quả) Mục đích: Ngƣời thực phát cầu sang cho ngƣời phục vụ đƣờng cầu ngắn, điểm rơi sát đƣờng kẻ 1m98, ngƣời phục vụ sử dụng kỹ thuật đánh cầu thấp tay nâng cao sâu sang bên thuận tay ngƣời thực (phải-trái) để ngƣời thực đập cầu dọc biên Yêu cầu: Đập cầu tốc độ nhanh mạnh độ cắm tốt, kỹ thuật ổn định, chuẩn (hình 6) Thực Phục vụ Test 4: Test đập cầu chéo sân: Mỗi vận động viên thực 10 Mục đích: Ngƣời thực phát cầu sang cho ngƣời phục vụ đƣờng cầu ngắn vào ô chéo, ngƣời phục vụ nâng cao cầu để ngƣời thực đập cầu vào ô chéo Ngƣời phục vụ nâng cao cầu để ngƣời thực đập cầu vào ô quy định Yêu cầu: Đập cầu phải có lực, tốc độ cầu nhanh mạnh, độ ổn định kỹ thuật cao, đập vào ô 40cm, song song đƣờng biên dọc (Hình 7) Thực Phục vvụ Để đảm bảo tính đồng nhóm trƣớc bƣớc vào thực hiện, tiến hành kiểm tra thành tích ban đầu nhóm thông qua test đƣợc xác định Kết đƣợc trình bày bảng Kết trƣớc thực nghiệm: Để đánh giá đƣợc kết đập cầu cho vận động viên nam tiến hành kiểm tra thời điểm: Trƣớc thực nghiệm sau thực nghiệm nhóm A B Kết thu đƣợc bảng sau Test Test Test Test Test Chỉ số (S) (L) (Q) (Q) XA 59’’,40 45,7 4,5 4,5 XB 60’’,50 45,3 4,3 4,3  0,97 0,82 0,55 0,55 ttính 2,03 0,87 0,65 0,65 tBảng 2,228 2,228 2,228 2,228 P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 * Kết luận: Qua bảng số thành tích kiểm tra hai nhóm A B Test không đáng kể nhƣ test di chuyển lên xuống ttính = 2,03 < tbảng = 2,228 ngƣỡng xác suất P > 0,05, test chỗ bật nhảy đập vào vật chuẩn ttính = 0,87 < tbảng = 2,228 ngƣỡng xác suất P > 0,05, test đập cầu dọc biên ttính = 0,65 < tbảng = 2,228 ngƣỡng xác suất P > 0,05, test đập cầu chéo sân ttính = 0,65 < tbảng = 2,228 ngƣỡng xác suất P > 0,05 Điều cho thấy khác biệt nhóm A B ý nghĩa Hay nói cách khác trình độ kỹ thuật đập cầu trƣớc thực nghiệm hai nhóm tƣơng đối đồng Chúng tiến hành thực nghiệm nhƣ sau: Thời gian tiến hành tuần, tuần tiết (thời gian tiết 45’) chia làm buổi Nhóm thực nghiệm đƣợc tập luyện có sử dụng thêm tập đƣợc lựa chọn nhóm đối chứng học theo chƣơng trình học tập * Phƣơng pháp tập luyện: Ở 10 – 15 phút tiết thứ nhất, tiến hành khởi động tập tập hỗ trợ kỹ thuật công không cầu, có cầu Thời gian lại đƣợc thực tập kết hợp đánh cầu di chuyển đập cầu Ở buổi tập, sử dụng – tập cho dạng, mức độ phức tạp, yêu cầu kỹ thuật tập đƣợc xếp tăng dần buổi, tuần 30 phút tiết thứ hai tổ chức thi đấu theo hình thức đấu đơn, hai đấu một, đấu đôi… Qua hoạt động thi đấu giúp cho học sinh hứng thú, phát triển thể lực đặc biệt nâng cao khả vận dụng kỹ thuật vào thực tế thi đấu Thời gian lại, cho học sinh tập thể lực chung chuyên môn giúp cho việc tiếp thu kỹ thuật thi đấu đạt hiệu cao Chúng lựa chọn cho buổi tập từ – nội dung tập thể lực, tập thể lực đƣợc thay đổi theo buổi, tuần phụ thuộc vào mục đích phát triển tố chất thể lực cụ thể Kết sau thực nghiệm Sau thời gian thực nghiệm tuần, tiến hành kiểm tra thành tích hai nhóm test sử dụng trƣớc thực nghiệm Đã có nhận định đánh giá tác dụng tập nhóm thực nghiệm hiệu công tác giảng dạy – huấn luyện nhóm Vậy sau thực nghiệm thành tích nhóm nhƣ nghiên cứu bảng Bảng 4: So sánh thành tích nhóm sau thực nghiệm Test Test Test Test Test Chỉ số (S) (L) (Q) (Q) XA 57’’,50 50,5 8,2 XB 58’’,90 49,3 7,2  0,74 0,82 0,55 0,63 ttính 3,38 2,60 3,25 2,83 tBảng 2,228 2,228 2,228 2,228 P tbảng = 2,228 ngƣỡng xác suất P < 0,05 Từ kết đến kết luận : Nhóm tập lựa chọn đƣợc thể nhóm A có tác dụng nâng cao hiệu đập cầu công tốt tập áp dụng cho nhóm B Để so sánh đánh giá thành tích nhóm cách chắn tiến hành tính nhịp độ tăng trƣởng thành tích nhóm sau tuần thực nghiệm * Nội dung di chuyển lên xuống Nhóm A: W = 3,3% Nhóm B: W = 2,7% * Nội dung chỗ bật nhảy đập vào vật chuẩn Nhóm A: W = 9,9% Nhóm B: W = 8,5% * Nội dung đập cầu dọc biên Nhóm A: W = 58,3% Nhóm B: W = 50,4% * Nội dung đập cầu chéo sân Nhóm A: W = 56% Nhóm B: W = 47,8% Từ kết thấy hai nhóm thực nghiệm đối chứng nội dung kiểm tra có kết ttính > tbảng Điều chứng tỏ khác biệt thành tích nhóm sau thực nghiệm có ý nghĩa P < 0,05 Nhƣ thành tích nhóm tăng lên sau thực nghiệm, đặc biệt hiệu kỹ thuật đập cầu thi đấu tăng lên cách đáng kể Thành tích hai nhóm có gia tăng khẳng định phƣơng pháp huấn luyện, giảng dạy đảm bảo việc tuân thủ theo nguyên tắc chung huấn luyện thể thao Để trình bày nhịp độ tăng trƣởng thành tích qua tuần thực nghiệm nhóm A B nội dung có biểu đồ sau: 70.00% 58.30% 60.00% 56% 50.40% 50.00% 47.80% Nhãm A Nhãm B 40.00% 30.00% 20.00% 9.90% 8.50% 10.00% 3.30% 2.70% 0.00% Test Test Test Test BIỂU ĐỒ: SO SÁNH NHỊP ĐỘ TĂNG TRƢỞNG PHẦN TRĂM CỦA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG SAU THỰC NGHIỆM Qua biểu đồ thấy test: Di chuyển lên xuống, chỗ bật nhảy đập vật chuẩn, đập cầu dọc biên, đập cầu chéo sân Thì nhóm A có tăng trƣởng thành tích cao nhóm B Cụ thể là: Test 1: Cho ta thấy thành tích hiệu di chuyển lên xuống nhóm A cao nhóm B nhƣng không đáng kể (0,6%) Test 2: Cho ta thấy thành tích chỗ bật nhảy đập vật chuẩn thực kỹ thuật đập cầu với kỹ thuật công nhóm A cao nhóm B Test 3: Cho ta thấy thành tích hiệu đập cầu dọc biên với kỹ thuật công ăn điểm trực tiếp hay giành chủ động nhóm A tốt nhóm B Test 4: Cho ta thấy thành tích kỹ thuật đập cầu chéo sân nhóm A tốt nhóm B Từ cho ta thấy tập áp dụng cho nhóm A có ảnh hƣởng tốt đến thành tích hiệu qủa sử dụng việc huấn luyện phát triển kỹ thuật đập cầu cho vận động viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Tóm lại: Qua kết thu đƣợc thời gian thực nghiệm nhịp độ tăng trƣởng thành tích nhóm cho thấy rằng: Những tập đƣợc biên soạn lựa chọn áp dụng cho nhóm thực nghiệm có ảnh hƣởng tốt tới tiêu kiểm tra hiệu sử dụng việc giảng dạy huấn luyện nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPTTrƣng Vƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết luận nghiên cứu đề tài cho phép rút số kết luận sau: a Cơ sở lý luận việc lựa chọn tập phát triển kỹ thuật đập cầu huấn luyện thi đấu cầu lông khoa học quan trọng việc xây dựng lựa chọn tập thực nghiệm b Nâng cao hiệu đập cầu công cho vận động viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng tạo sở tốt cho việc nâng cao thành tích sau c Thành tích kiểm tra kỹ thuật đập cầu nhóm A B có tăng trƣởng thành tích so với trƣớc thực nghiệm song tăng trƣởng thành tích nhóm A (nhóm thực nghiệm) tăng so với nhóm B (nhóm đối chứng) d Thành tích hai nhóm có khác biệt, có ý nghĩa ngƣỡng xác suất P = 0,05 Điều nói lên tập lựa chọn có tác dụng tốt kỹ thuật đập cầu nhóm tập áp dụng cho nhóm B Kiến nghị: Từ kết luận đề tài cho phép rút số kiến nghị sau: Trong giảng dạy, huấn luyện cầu lông cho đối tƣợng học sinh đội tuyển cần đƣa đƣợc tập hợp lý để hoàn thiện nâng cao hiệu kỹ thuật Để nâng cao đƣợc kỹ thuật đập cầu cần có tập hợp lý giảng dạy huấn luyện Hệ thống tập đa dạng đƣợc phát triển Vì đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu thông qua việc nâng cao số lƣợng đối tƣợng nghiên cứu tăng cƣờng phƣơng tiện phục vụ cho trình nghiên cứu nhƣ mở rộng việc nghiên cứu Trên số tập đƣợc tiến hành thực nghiệm cho đối tƣợng học sinh cấp THPT tránh khỏi thiếu sót Rất mong đƣợc đóng góp đạo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Hoàng Thị Đông (2005), “Lý luận phương pháp TDTT”, Nxb TDTT PGS.TS Phạm Ngọc Viễn –TS Phạm Xuân Thành (2004), Tâm lý học TDTT”, Nxb TDTT – Hà Nội Phạm Thị Thiệu (2004), Sinh lý học TDTT”, Nxb TDTT – Hà Nội Th.s Lê Thanh ( ), “Giáo trình toán học thống kê” - NXB GD Lê Thanh Sang (1994), Tập đánh cầu, Nxb TDTT – Hà Nội Nguyễn Hạc Thuý (1994), “Những yếu tố kỹ thuật cầu lông nâng cao”, Nxb TDTT – Hà Nội Tuyển tập số nghiên cứu khoa học năm trƣớc Trần Văn Vinh - Đào Chí Thành (1998), Giáo trình cầu lông trường ĐH TDTT I”, Nxb TDTT Hà Nội Nguyễn Đức Văn (1987), Phƣơng pháp thống kê TDTT, Nxb TDTT – Hà Nội MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 33 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU371.1 ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ LỨA TUỔI 16 – 18: 37 1.1.1 ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC THỂ DỤC THỂ THAO: 37 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÂM LÝ: 37 1.2 CƠ SỞ PHƢƠNG PHÁP ĐỂ LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP: 38 1.2.1 HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT: 38 1.2.2 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG ĐÁNH CẦU: 39 1.2.3 NỘI DUNG HUẤN LUYỆN THỂ THAO: 40 1.2.4 HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT – CHIẾN THUẬT THỂ THAO:40 1.2.5 HUẤN LUYỆN THỂ LỰC: 41 1.2.6 HUẤN LUYỆN TÂM LÝ CHUYÊN MÔN VÀ TRÍ THỨC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN : 41 1.2.7 TẬP LUYỆN KỸ THUẬT CẦU LÔNG: 41 1.2.8 CÁC QUAN ĐIỂM VỀ HUẤN LUYỆN TỐC ĐỘ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐẬP CẦU: 42 1.2.9 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA KỸ THUẬT ĐẬP CẦU THUẬN TAY: 43 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 46 2.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 46 2.1.1 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TÀI LIỆU:46 2.1.2 PHƢƠNG PHÁP PHỎNG VẤN- TOẠ ĐÀM: 46 2.1.3 PHƢƠNG PHÁP QUAN SÁT SƢ PHẠM: 47 2.1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM: 47 2.1.5 PHƢƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ: 47 2.2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU: 48 2.2.1 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU: 48 2.2.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU: 48 2.2.3 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU: 48 2.2.4 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 48 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 A GIẢI QUYẾT MỤC TIÊU 1: “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TỪ ĐÓ LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KĨ THUẬT ĐẬP CẦU TẤN CÔNG THUẬN TAY CHO VĐV ĐỘI TUYỂN NAM CẦU LÔNG TRƢỜNG THPT TRƢNG VƢƠNG” 50 3.1 ĐỀ XUẤT CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐẬP CẦU TẤN CÔNG THUẬN TAY CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN NAM CẦU LÔNG TRƢỜNG THPT TRƢNG VƢƠNG – VĂN LÂM HƢNG YÊN 50 3.1.1 CÁC BÀI TẬP VỀ THỂ LỰC: 50 3.2.2 CÁC BÀI TẬP PHỐI HỢP: 50 3.2 CĂN CỨ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT ĐẬP CẦU CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN NAM CẦU LÔNG TRƢỜNG THPT TRƢNG VƢƠNG: 52 HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP LỰA CHỌN 53 B GIẢI QUYẾT MỤC TIÊU 2: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP ĐÓ 58 TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM: 58 CHƢƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẬP CẦU TẤN CÔNG 58 PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 58 KẾT QUẢ TRƢỚC THỰC NGHIỆM: 60 KẾT QUẢ SAU THỰC NGHIỆM 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 KẾT LUẬN: 66 KIẾN NGHỊ: 66 [...]... số liệu bằng lời, đi đến các kết luận và kiến nghị - Hoàn thiện thành văn bản đánh máy thành quyển Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A Giải quyết mục tiêu 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng” 3.1 Đề xuất các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn. .. dễ tập dễ đánh giá Căn cứ vào các yêu cầu nêu trên và kết quả phỏng vấn bảng 2 từ đó chúng tôi lựa chọn ra 11 bài tập để nâng cao hiệu quả tấn công bằng kỹ thuật đập cầu đó là: Nhóm bài tập phát triển thể lực Nhóm bài tập phối hợp Trên cơ sở đó chúng tôi ứng dụng vào công tác huấn luyện đập cầu cho vận động viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP LỰA CHỌN I Bài tập. .. các bài tập nâng cao hiệu quả đập cầu tấn công 2 Chƣơng trình tập luyện ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả đập cầu tấn công Để đảm bảo cho quá trình giảng dạy huấn luyện có kết quả Trƣớc khi vào thực nghiệm chúng tôi lập tiến trình thực nghiệm trong 7 tuần theo tiến độ mỗi tuần 2 buổi (4 tiết) Thời gian mỗi tiết 45’ * Sơ đồ huấn luyện các bài tập phát triển kỹ thuật đập cầu cho học sinh và đội tuyển. .. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ những kết luận nghiên cứu của đề tài cho phép chúng tôi rút ra một số kết luận sau: a Cơ sở lý luận của việc lựa chọn các bài tập phát triển kỹ thuật đập cầu trong huấn luyện và thi đấu cầu lông là những căn cứ khoa học quan trọng trong việc xây dựng và lựa chọn các bài tập thực nghiệm b Nâng cao hiệu quả đập cầu tấn công cho vận động viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng... cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinhvaf đội tuyển cầu lông trường THPT Trưng Vương- Văn Lâm – Hưng Yên Căn cứ vào cơ sở lý luận trình bảy ở chƣơng 1 chúng tôi xây dựng một số bài tập với mục đích nâng cao hiệu qủa kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển trƣờng THPT Trƣng Vƣơng nhƣ sau: 3.1.1 Các bài tập về thể lực: 1 Nâng tạ gan te 2 Nằm sấp chống đẩy... dụng tốt trong kỹ thuật đập cầu hơn nhóm bài tập áp dụng cho nhóm B Kiến nghị: Từ những kết luận của đề tài cho phép chúng tôi rút ra một số kiến nghị sau: Trong giảng dạy, huấn luyện cầu lông cho đối tƣợng là học sinh và đội tuyển cần đƣa ra đƣợc những bài tập hợp lý để hoàn thiện nâng cao hiệu quả của kỹ thuật Để nâng cao đƣợc kỹ thuật đập cầu cần có những bài tập hợp lý trong giảng dạy và huấn luyện... lại: Qua những kết quả thu đƣợc của thời gian thực nghiệm và nhịp độ tăng trƣởng về thành tích của từng nhóm cho chúng tôi thấy rằng: Những bài tập đã đƣợc biên soạn và lựa chọn áp dụng cho nhóm thực nghiệm có ảnh hƣởng rất tốt tới các chỉ tiêu kiểm tra và hiệu quả sử dụng trong việc giảng dạy và huấn luyện nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công cho học sinh và đội tuyển cầu lông trƣờng THPTTrƣng... nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công cho đối tƣợng là học sinh đội tuyển Nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Ở phần nghiên cứu đã đề cập đến việc xác định hiệu quả của bài tập áp dụng vào tập luyện kỹ thuật đập cầu, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm gồm 12 vận động viên Thời gian thực nghiệm trong vòng 7 tuần Nhóm A: Nhóm thực nghiệm áp dụng các bài tập mà chúng tôi đã lựa chọn Nhóm B:... cầu sau Các động tác tấn công trên cao chủ yếu kỹ thuật đập cầu, cầu đi có lực nhanh và mạnh Để khẳng định tính ƣu điểm của kỹ thuật và tính khách quan chúng tôi tiến hành đƣa bài tập vào thực nghiệm B Giải quyết mục tiêu 2: Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của bài tập đó 1 Tổ chức thực nghiệm: Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm lý luận và thực tiễn chúng tôi đã lựa chọn 11 bài tập cơ bản nhằm nâng cao. .. chuyển đánh cầu trên lƣới và 2 góc sân bật nhảy đập cầu 9 Bài tập phối hợp 3 bƣớc nhảy đập cầu 3.2.2 Các bài tập phối hợp: 1 Đập cầu chéo sân 2 Đập cầu dọc biên 3 Đập cầu phải trái trên lƣới 4 Đập cầu kết hợp chặn cầu trên lƣới 5 Đập cầu liên tục vào ô quy định có ngƣời phục vụ Tính số lần 6 Phối hợp đập cầu và chặn cầu ngay trên lƣới 7 Một ngƣời đánh nhanh trên lƣới 1 cuối sân bật cầu cao trên lƣới ... Từ Sơn đạo bạn bè đồng nghiệp chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công thuận tay cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng –... thành Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A Giải mục tiêu 1: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn từ lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật đập cầu công thuận tay cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT... dựng lựa chọn số tập bổ trợ nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu tập luyện thi đấu cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng –Văn Lâm –Hƣng Yên Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông , SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông , SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay