Silde bài giảng lập trình hướng đối tượng

32 709 3

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,956 tài liệu

  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:07

Silde bài giảng lập trình hướng đối tượng 18/09/12 21:181Hà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: 0982.165.568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghvLập trình hướng đối tượng 18/09/12 21:182CHƯƠNG III3/201. Xây dựng lớp và đối tượnga. Khai báoclass <tên_lớp>{[quyền truy xuất:]//khai báo các thành phần dữ liệu của lớp[quyền truy xuất:]//khai báo các thành phần hàm của lớp};4/20a. Khai báoTrong đó:<tên_lớp>: do người dùng đặt tuân theo các qui tắc về tênVí dụ: SV, NGUOI, Hoa_Don, ps, Ma_Tran…5/20a. Khai báo[quyền truy xuất:]Là khả năng truy xuất thành phần dữ liệuNgầm định là privatepriate: trong phạm vi lớp đópublic: ở mọi nơi nếu đối tượng tồn tạiprotected: phạm vi lớp đó và các lớp con kế thừa 6/20a. Khai báoThành phần của lớpCó thể gồm:Dữ liệu Thuộc tínhPhương thức7/20a. Khai báoKhai báo thành phầnDữ liệu:Tương tự như khai báo biến <kiểu dữ liệu > <tên_thành_phần>;Chú ý: không được khởi tạo giá trị ban đầu8/20a. Khai báoKhai báo thành phầnHàm thành phầnCách 1: Khai báo trong lớp và định nghĩa ngoài lớp <kiểu trả về > tênlớp::<tên_hàm>([đối sô]){// <thân hàm>}Cách 2: định nghĩa ngay trong lớp9/20a. Khai báoVí dụ 1:Xây dựng cấu trúc dữ liệu mô tả sinh viên:Dữ liệu: họ tên, ngày sinh, giới tính, Điểm toán, lý, hóa, ĐtbPhương thức: nhập, tính đtb, in Lớp sinh viên10/20a. Khai báoVí dụ 2:Xây dựng cấu trúc dữ liệu mô tả các hóa đơn:Dữ liệu: mã vật tư, tên vật tư, loại phiếu, ngày lập, khối lượng, đơn giá, thành tiền…Phương thức: nhập, tính thành tiền, in Lớp các hóa đơn[...]... Khai báo đối tượng Cú pháp:<tên_lớp> <tên _đối_ tượng& gt;;Ví dụ: khai báo 2 đối tượng sinh viênSV sv1, sv2;Khi đó sv1, sv2 là hai đối tượng sinh viên 21/203. Nạp chồng toán tửCú pháp:<kiểu trả về>operator<tên toán tử>([ds tham số])Định nghĩa ngồi lớp:<kiểu trả về><tên_lớp>::operator<tên tốn tử>([ds tham số]){//thân hàm} 32/20Qui cách nộp bài Gửi tới... số]){//thân hàm} 25/20 Bài tập (week 4)•Nạp chồng các tốn tử của các bài tập trong tuần 3 18/20a. Hàm khởi tạo (tiếp)Một số hàm khởi tạo:- Hàm khởi tạo mặc định (default constructor)- Hàm khởi tạo sao chép (copy constructor)Khai báo:<tên_lớp>(const <tên_lớp> &<tên_tham_số>) Đối tượng mới sẽ là bản sao của đối tượng đã có 15/202. Các phương thứcMột đối tượng thường có 4... lập, khối lượng, đơn giá, thành tiền…Phương thức: nhập, tính thành tiền, in Lớp các hóa đơn 27/20 Bài tập (week 3)•Sử dụng TC++ để lập trình: 2. Xây dựng lớp số phức gồm các thành phần:-DL: phần thực, phần ảo-Pt: nhập, in, tính , nhân, chia 2 số phức Hàm main:-Nhập 2 số phức-Tính và in tổng, hiệu hai số phức-In mảng sau khi xếppapt22+ 30/20 Bài tập (week 3)•Sử dụng TC++ để lập trình: 5.... dựng thì chương trình tự động sinh hàm khởi tạo mặc địnhĐược gọi tự động khi khai báo thể hiện của lớp 14/20c. Truy xuất thành phầnThành phần hàm<tên _đối_ tượng& gt;.<tên_hàm>([ds đối số]);Ví dụ: truy xuất phương thức nhập và in của svsv1.nhap();sv2.in();Với con trỏ: <tên_con_trỏ>->.<tên_hàm>( [đối số]); 13/20c. Truy xuất thành phầnDữ liệu<tên _đối_ tượng& gt;.<tên_tp_dữ... tênlớp::<tên_hàm>( [đối sô]){// <thân hàm>}Cách 2: định nghĩa ngay trong lớp 5/20a. Khai báo[quyền truy xuất:]Là khả năng truy xuất thành phần dữ liệuNgầm định là privatepriate: trong phạm vi lớp đópublic: ở mọi nơi nếu đối tượng tồn tạiprotected: phạm vi lớp đó và các lớp con kế thừa 19/20b. Hàm hủy - DestructorKhai báo:~<tên_lớp>();Chức năng:- Hủy bỏ, giải phóng các đối tượng. .. 19/20b. Hàm hủy - DestructorKhai báo:~<tên_lớp>();Chức năng:- Hủy bỏ, giải phóng các đối tượng khi nó hết phạm vi tồn tại 31/20 Bài tập (week 3)•Sử dụng TC++ để lập trình: 6. Xây dựng lớp hóa đơn gồm các thành phần:-DL: mã vật tư, tên vật tư, loại phiếu, ngày lập, khối lượng, đơn giá, thành tiền-Pt: nhập, in, kiểm tra phiếu nhập hay xuấtHàm main:-Nhập danh sách hóa đơn-Tính thành tiền... UpdatesCác phương thức hủy: Destructor 4/20a. Khai báoTrong đó:<tên_lớp>: do người dùng đặt tuân theo các qui tắc về tênVí dụ: SV, NGUOI, Hoa_Don, ps, Ma_Tran… 26/20 Bài tập (week 3)•Sử dụng TC++ để lập trình: 1. Xây dựng lớp phân số gồm các thành phần:-DL: tử số, mẫu số-Pt: nhập, in, tối giản, so sánh 2 psHàm main:-Nhập mảng có n phân số (n<=10)-Sắp xếp mảng PS theo thứ tự...3/201. Xây dựng lớp và đối tượng a. Khai báoclass <tên_lớp>{[quyền truy xuất:]//khai báo các thành phần dữ liệu của lớp[quyền truy xuất:]//khai báo các thành phần hàm của lớp}; 23/203. Nạp chồng tốn tử (tiếp)Chú ý:Chỉ có thể định nghia lại các tốn tử ở trênKhơng làm thay đổi độ ưu tiên của các toán tửVới toán tử 2 ngơi: tốn tử bên trái là ẩntốn tử bên phải là đối sốDo đó: số tham... <tên_con_trỏ>-><tên_tp_dữ liệu>; 24/203. Nạp chồng toán tử (tiếp)Cách gọi hàm toán tử:Dùng như cú pháp thơng thường của phép tốnVí dụ: PS a,b,c; c=a+b;Dùng như hàm thành phần của đối tượng Ví dụ:PS a,b,c;c=a.operator+(b); . Khai báo đối tượngCú pháp:<tên_lớp> <tên _đối_ tượng& gt;;Ví dụ: khai báo 2 đối tượng sinh viênSV sv1, sv2;Khi đó sv1, sv2 là hai đối tượng sinh. sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghvLập trình hướng đối tượng 18/09/12 21:182CHƯƠNG III3/201. Xây dựng lớp và đối tượnga. Khai báoclass <tên_lớp>{[quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Silde bài giảng lập trình hướng đối tượng, Silde bài giảng lập trình hướng đối tượng, Silde bài giảng lập trình hướng đối tượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay