KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT tại NHÀ máy BIA DUNG QUẤT

42 392 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 19:35

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT Sinh viên thực : Đặng Thị Hà Nhi Lớp : DH25KT01 Khóa học : 25 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Hằng Nga TP.Hồ Chí Minh, tháng - 2013 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế phát triển ngày động, theo toàn cầu hóa mạnh mẽ tạo môi trường cạnh tranh gay gắt Điều khiến cho doanh nghiệp muốn tồn phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện quan trọng thích ứng nhanh với thay đổi kinh tế, thời kì khó khăn, trì trệ Do đó, thân doanh nghiệp cần xây dựng cho hệ thống thu thập phân tích thông tin kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo phản ánh động thái thị trường Với bối cảnh kinh tế nay, việc thu thập kiểm soát thông tin chi phí nhằm tối thiểu hóa chi phí mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống thông tin chi phí hiệu phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất doanh nghiệp không đơn giản Vì công tác thiết kế vận hành mô hình kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp vấn đề quan trọng Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nêu kết hợp với thời gian tìm hiểu Nhà máy Bia Dung Quất, em chọn đề tài "Tổ chức kế toán chi phí sản xuất Nhà máy Bia Dung Quất " làm đề tài báo cáo Chuyên đề gồm có ba phần: Phần Những vấn đề lý luận chung kế toán chi phí sản xuất Phần Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất Nhà máy Bia Dung Quất Phần Nhận xét kiến nghị công tác kế toán chi phí sản xuất Nhà máy Bia Dung Quất Trong trình nghiên cứu đề tài, em cố gắng tiếp cận với kiến thức Tuy nhiên đề tài rộng phức tạp, nhận thức thân mang nặng tính lý thuyết nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để nhận thức em vấn đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga tập thể cán phòng Tài Chính – Kế toán Nhà máy Bia Dung Quất giúp đỡ em hoàn thành đề tài TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2013 Sinh viên thực Đặng Thị Hà Nhi MỤC LỤC CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Khái niệm chi phí Chi phí định nghĩa theo nhiều phương diện khác Chi phí nhìn nhận biểu tiền hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Hoặc chi phí giá trị nguồn lực bị tiêu hao hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức để đạt mục đích Bản chất chi phí phải để đổi lấy kết Kết dạng vật chất sản phẩm, nhà xưởng, …hoặc dạng vật chất kiến thức, dịch vụ cung ứng,… Những quan điểm khác hình thức thể tất thừa nhận chung vấn đề: “chi phí phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động phải phát sinh gắn liền với mục đích kinh doanh”(Huỳnh Lợi, 2012, trang 28) 1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế  Chi phí vật liệu: toàn chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp  Chi phí nhân công: toàn chi phí tiền lương phải trả cho người lao động khoản trích theo lương  Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị sản xuất, tài sản cố định khác dùng chung phân xưởng phận toàn doanh nghiệp  Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí trả cho đơn vị bên lao vụ, dịch vụ mà đơn vị cung cấp cho doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất  Chi phí tiền khác: bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh chưa phản ánh tiêu trên, chi tiền kỳ báo cáo như: tiếp khách, hội họp, thuế quảng cáo… Phân loại theo chức hoạt động  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí loại nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm  Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất khoản trích theo lương  Chi phí sản xuất chung: chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng để phục vụ quản lý trình sản xuất  Chi phí bán hàng: khoản chi phí phát sinh phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm  Chí phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm tất chi phí phục vụ cho công tác quản lý chung doanh nghiệp Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết hoạt động kinh doanh  Chi phí sản phẩm: Là chi phí gắn liền với trình sản xuất sản phẩm (đối với doanh nghiệp sản xuất) hay trình mua hàng hóa để bán (đối với doanh nghiệp thương mại) Nếu sản phẩm, hàng hóa chưa bán chi phí sản phẩm nằm giá thành (trị giá vốn) hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán Nếu sản phẩm, hàng hóa bán chi phí sản phẩm trở thành "giá vốn hàng bán" Báo cáo kết hoạt động kinh doanh  Chi phí thời kỳ: Là chi phí để hoạt động kinh doanh kỳ, chi phí gắn liền với doanh thu bán kỳ kế toán Nó không tạo nên giá trị hàng tồn kho mà ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kỳ mà phát sinh Đây chi phí cấu thành nên giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ Theo hệ thống kế toán hành chi phí thời kỳ bao gồm: chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại toàn chi phí sản xuất doanh nghiệp chia thành: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp  Chi phí trực tiếp: chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp với đối tượng chịu chi phí Những chi phí vào số liệu từ chứng từ gốc để ghi trực tiếp  Chi phí gián tiếp: chi phí sản xuất có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, cần phải tiến hành phân bổ chi phí cho đối tượng phương pháp gián tiếp thông qua tiêu chuẩn phân bổ hợp lý Phân loại theo cách ứng xử chi phí Trường hợp chi phí sản xuất kinh doanh chia thành: Chi phí biến đổi, chi phí cố định chi phí hỗn hợp  Chi phí biến đổi (biến phí): loại chi phí thay đổi tổng số tỷ lệ thuận với thay đổi khối lượng hoạt động Về mặt lý thuyết, biến động chi phí mối quan hệ với khối lượng hoạt động xảy hai trường hợp: - Tổng biến phí tỷ lệ thuận trực tiếp với khối lượng hoạt động thực hiện, biến phí trung bình đơn vị khối lượng hoạt động không thay đổi Biến phí trường hợp gọi biến phí tuyến tính - Tổng biến phí không thay đổi liên tục so với thay đổi khối lượng hoạt động Mức độ hoạt động phải vượt qua ngưỡng định dẫn đến thay đổi chi phí Biến phí gọi biến phí cấp bậc  Chi phí cố định (định phí): chi phí mà tổng số không thay đổi có thay đổi khối lượng hoạt động phạm vi phù hợp Có hai loại định phí sau:  - Định phí bắt buộc: Là định phí thay đổi cách nhanh chóng chúng liên quan đến tài sản cố định cấu trúc tổ chức doanh nghiệp Định phí bắt buộc tùy tiện cắt giảm, dù thời gian ngắn ảnh hưởng đến trình sinh lợi mục đích lâu dài doanh nghiệp - Định phí tùy ý (định phí không bắt buộc): định phí thay đổi nhanh chóng định nhà quản trị doanh nghiệp (ví dụ: chi phí quảng cáo, ) Chi phí hỗn hợp: loại chi phí mà thân gồm yếu tố bất biến khả biến (như chi phí điện thoại,…) Nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm soát chủ động điều tiết chi phí, nhà quản trị doanh nghiệp cần phải phân tích chi phí hỗn hợp thành định phí biến phí Các phương pháp dùng để phân tích chi phí hỗn hợp phương pháp cực đại, cực tiểu; phương pháp bình phương bé nhất, phương pháp đồ thị phân tán Đây cách phân loại đặc biệt quan trọng việc phục vụ cho nhà quản trị doanh nghiệp hoạch định, kiểm tra định.Cách phân loại quan tâm tới cách ứng xử chi phí mà dựa vào để nghiên cứu mối quan hệ chi phí khối lượng - lợi nhuận Việc phân biệt định phí biến phí giúp cho nhà quản trị xác định phương hướng để nâng cao hiệu sản xuất:  Đối với biến phí: Phương hướng tiết kiệm tổng biến phí biến phí đơn vị  Đối với định phí: Cần phấn đấu để nâng cao hiệu lực định phí sản xuất kinh doanh Phân loại chi phí sản xuất theo thẩm quyền định Căn vào thẩm quyền định cấp, chi phí sản xuất chia thành chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát  Chi phí kiểm soát cấp quản lý chi phí thuộc phạm vi, quyền hạn định lãnh đạo cấp  Chi phí không kiểm soát cấp quản lý chi phí mà cấp thẩm quyền định Tóm lại: Có nhiều tiêu thức khác để phân loại chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin quản trị kinh doanh, song mặt ghi chép kế toán ghi chép hệ thống hoá thông tin chi phí theo cách phân loại mà Vì cần phải phân loại chi phí sản xuất cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thông tin cho việc quản lý nhà lãnh đạo KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2.1 Đối tượng phương pháp kế toán chi phí sản xuất Để tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác, nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị cần phải xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất phù hợp Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất xác định giới hạn tập hợp chi phí, cụ thể xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí làm cho việc kiểm soát tập hợp chi phí sản xuất Việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cần phải dựa vào yếu tố sau:  Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất (Ví dụ: sản xuất giản đơn, đối tượng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm, toàn trình sản xuất, nhóm sản phẩm; sản xuất phức tạp, đối tượng kế toán chi phí sản xuất phận, giai đoạn chế biến, phân xưởng sản xuất,…)  Loại hình sản xuất (Ví dụ: sản phẩm đơn sản xuất hàng loạt với khối lượng nhỏ, đối tượng tập hợp chi phí đơn đặt hàng riêng biệt; sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn, phụ thuộc vào quy trình công nghệ sản xuất mà đối tượng tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm, nhóm sản phẩm, giai đoạn công nghệ…) Ngoài doanh nghiệp nên cân nhắc yếu tố như: yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chi phí yêu cầu hạch toán kinh tế nội doanh nghiệp; yêu cầu tính giá thành theo đối tượng tính giá thành; khả năng, trình độ quản lý nói chung hạch toán nói riêng đội ngũ nhân viên,… Việc xác định đắn đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tập hợp chi phí cách kịp thời, xác theo đối tượng xác định sở quan trọng để kiểm tra, kiểm soát trình chi phí, tăng cường trách nhiệm vật chất phận, đồng thời cung cấp số liệu cần thiết cho việc tính tiêu giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp Phương pháp kế toán chi phí sản xuất: dựa vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định, doanh nghiệp vận dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất sau:     2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm, sản phẩm Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phân xưởng Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất phương pháp hệ thống phương pháp sử dụng để tập hợp phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố khoản mục phạm vi giới hạn đối tượng tập hợp chi phí Phương pháp tập hợp trực tiếp Phương pháp tập hợp trực tiếp áp dụng với chi phí có liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí xác định công tác hạch toán, ghi chép ban đầu cho phép quy nạp trực tiếp chi phí vào đối tượng kế toán tập hợp chi phí có liên quan Phương pháp phân bổ gián tiếp Phương pháp phân bổ gián tiếp áp dụng loại chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng cần tính giá, tập hợp trực tiếp cho đối tượng Trường hợp phải lựa chọn tiêu thức hợp lý để tiến hành phân bổ chi phí cho đối tượng liên quan Độ tin cậy thông tin chi phí phụ thuộc vào tính hợp lý tiêu thức phân bổ lựa chọn 2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp Để tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kết cấu tài khoản Bên Nợ: trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thực dịch vụ kỳ Bên Có: - Trị giá nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh vượt mức bình thường kết chuyển vào TK 632- Giá vốn hàng bán - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh vào TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào TK 631- Giá thành sản phẩm Tài khoản 621 số dư cuối kỳ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng để sản xuất sản phẩm phần lớn chi phí trực tiếp nên tập hợp trực tiếp cho đối tượng liên quan vào chứng từ xuất kho vật liệu báo cáo sử dụng vật liệu phân xưởng sản xuất Trường hợp cần phải phân bổ gián tiếp, tiêu chuẩn phân bổ thường sử dụng là:chi phí định mức, chi phí kế hoạch, khối lượng sản phẩm sản xuất Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định Kết cấu tài khoản Bên Nợ: chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm, thực dịch vụ Bên Có: - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang vào bên nợ TK 631 - Giá thành sản xuất - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt mức bình thường vào TK 632 – Giá vốn hàng bán Tài khoản 622 số dư cuối kỳ Chi phí nhân công trực tiếp thường tính trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí liên quan Trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng mà không hạch toán trực tiếp tập hợp chung, sau chọn tiêu thức thích hợp để tính toán phân bổ cho đối tượng chịu chi phí có liên quan Kế toán chi phí sản xuất chung Kế toán dùng tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phân xưởng, phận,…TK 627 mở tập hợp theo địa điểm phát sinh chi phí theo nội dung chi phí sản xuất chung Kết cấu tài khoản Bên Nợ: chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ ghi nhận vào giá vốn hàng bán kỳ mức sản phẩm thực tế sản xuất thấp công suất bình thường Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang vào bên nợ TK 631 - Giá thành sản xuất Tài khoản 627 số dư cuối kỳ Trong hệ thống tính giá thành linh hoạt, chi phí sản xuất chung tính cho đối tượng liên quan theo định mức, hay dự toán Phần chênh lệch mức thực tế dự toán điều chỉnh vào cuối kỳ kế toán theo phương pháp định Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, chi phí s n xu t (chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung) c t ng h p vào tài kho n 154 – Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Kết cấu tài khoản Bên Nợ: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm thực dịch vụ Bên Có: - Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm chế tạo xong nhập kho chuyển bán - Chi phí thực tế khối lượng dịch vụ hoàn thành cung cấp cho khách hàng - Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa - Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ 2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Sản phẩm dở dang khối lượng sản phẩm, công việc trình sản xuất, gia công, chế biến giai đoạn qui trình công nghệ Trên thực tế, giá trị SPDD xác định không dựa số liệu hạch toán mà phải kiểm kê đánh giá SPDD Vì nghiệp vụ đánh giá SPDD mang tính chất chủ quan doanh nghiệp Xác định giá trị SPDD việc tính toán xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu Mức độ xác công việc phụ thuộc vào hai vấn đề là:  Việc kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá mức độ hoàn thành sản phẩm làm dở dang cuối kỳ  Mức độ hợp lý khoa học phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang mà doanh nghiệp áp dụng 10 liệu chi tiết bảng kê để tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ: Đơn giá NVL xuất kho tháng = Giá trị NVL + Giá trị NVL tồn đầu tháng nhập tháng Số lượng NVL + Số lượng NVL tồn đầu tháng nhập tháng Giá trị vật liệu xuất kho = Đơn giá xuất kho  Số lượng thực tế xuất kho Sau đơn giá xuất kho loại nguyên vật liệu tháng 10/2011 Đơn vị: đồng Nguyên vật liệu Đơn giá bình quân 11.766,35 319.461,82 182.514,23 253.171,56 9.282,73 8.587,42 Malt Cao Houblon DQ Hoa đắng bia Dung Quất (10%a) Hoa thơm bia Dung Quất (8%a) Gạo tẻ CaCl2 khan BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH THÁNG 10/2011 Chi phí nhập kho kỳ Nguyên vật liệu Malt Cao Houblon DQ Hoa thơm bia Dung Quất (8%a) Hoa đắng bia Dung Quất (10%a) Gạo tẻ CaCl2 khan TỔNG CỘNG Số lượng (kg) 362.200 Đơn giá (đồng) 11.066,35 1.844 2.090 835 226.300 316.017,23 245.171,56 182.414,23 8.892,73 655 8.487,42 Thành tiền 4.008.231.97 589.735.779 512.408.560 152.315.882 2.012.424.79 5.559.260 7.273.676.25 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sử dụng tài khoản sau: TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp TK 334 – Phải trả người lao động TK 338 – Phải trả, phải nộp khác chi tiết thành tiểu khoản: TK 3382 – Kinh phí công đoàn TK 3383 – Bảo hiểm xã hội TK 3384 – Bảo hiểm y tế 28 TK 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp Hiện tiền lương công nhân trực tiếp Nhà máy trả theo ngày công làm việc Nhà máy không thực trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) Nhà máy thực theo quy định hành (giai đoạn 2012 – 2013) Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Nhà máy thực sau: Tại phân xưởng, tổ trực tiếp lập bảng kê theo dõi số ngày làm việc, số ngày nghỉ cho công nhân, có chữ ký quản đốc phân xưởng Hàng tháng vào bảng kê đưa lên, phòng kế hoạch – tổng hợp thực tính toán xác định số lương thực tế phải trả cho công nhân lập bảng tính lương kết lao động Sau đó, số liệu chuyển cho kế toán để lập bảng phân bổ tiền lương BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP THÁNG 10/2011 Đơn vị : đồng STT Khoản mục chi phí Lương công nhân trực tiếp Trích BHXH 16% Trích BHYT 3% Trích KPCĐ 2% Trích BHTN 1% TỔNG CỘNG Số tiền 1.876.299.848 300.207.958 56.288.995 37.525.997 18.762.998 2.289.085.796 Kế toán chi phí sản xuất chung Khoản mục chi phí bao gồm khoản chi phí chung phân xưởng, khoản khó xác định cụ thể nơi phát sinh, hay nói cách khác khó quản lý dễ thất thoát Chi phí sản xuất chung kế toán tập hợp chung cho toàn Nhà máy không tập hợp riêng cho phân xưởng Kế toán tập hợp phản ánh chi phí sản xuất chung theo chi phí thực tế phát sinh Cuối phân bổ chi phí sản xuất chung cho loại bia thành phẩm theo khối lượng hoàn thành Để theo dõi chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng tài khoản sau : TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272: Chi phí vật liệu TK 6273: Chi phí công cụ dụng cụ TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6277: Chi phí dịch vụ mua TK 6278 : Chi phí khác tiền Trong kỳ, kế toán vào chứng từ như: phiếu chi, phiếu xuất kho, bảng tính trích khấu hao TSCĐ,…để phản ánh nghiệp vụ vào sổ thẻ chi tiết, cuối tháng lấy số liệu từ bảng tổng hợp để lên sổ TK 627 29 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng 10 năm 2011 Đơn vị: đồng STT 2.5 Khoản mục chi phí Chi phí tiền lương nhân viên phân xưởng Tiền lương BHXH BHYT KPCĐ BHTN Tiền ăn ca Chi phí phụ tùng thay thế, CCDC Chi phí dịch vụ Điện Nước Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí khấu hao két nhựa Chi phí khấu hao vỏ chai Chi phí tiền Chi phí SXC khác TỔNG CỘNG Số tiền 376.222.000 210.000.000 33.600.000 6.300.000 4.200.000 2.100.000 120.022.000 57.525.000 607.381.631 430.263.741 177.117.890 784.000.000 210.000.000 380.000.000 25.469.090 702.992.087 3.143.589.808 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Nhà máy đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tập hợp sau (đơn vị: đồng)  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ: 5.537.557.481  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh kỳ: 5.543.991.729  Trong kỳ khối lượng sản phẩm hoàn thành 4.500.000 lít, khối lượng sản phẩm dở dang xác định 2.355.814 lít  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ : Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = Chi phí NVL dở dang đầu kỳ + Chi phí NVL kỳ Khối lượng sản phẩm  dở dang cuối kỳ Khối lượng Khối lượng sản sản phẩm + phầm dở dang hoàn thành cuối kỳ Dựa vào số liệu trên, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng là: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 5.537.557.481 = 4.500.000 + 5.942.461.393 + 2.355.814  2.355.81 = 3.807.872.963 30 2.6 Kế toán tổng hợp tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất kinh doanh toàn chi phí sản xuất trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) phát sinh phạm vi phân xưởng Để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Đến cuối tháng kế toán tiến hành tập hợp kết chuyển toàn chi phí từ TK 621, 622, 627 vào tài khoản 154 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tháng 10 năm 2011 Đơn vị: đồng ST T Khoản mục chi phí CPSX dở CPSX phát dang đầu kì sinh kì Chi phí nguyên vật 5.537.557.4 12.340.541.4 liệu trực tiếp 81 50 -Nguyên vật liệu 5.537.557.4 5.543.991.73 81 -Nguyên vật liệu phụ 5.912.281.35 -Nhiên liệu 884.268.360 Chi phí nhân công 2.289.085.79 trực tiếp CPSX nhập kho kì 14.070.225.9 70 7.273.676.25 5.912.281.35 884.268.360 2.289.085.79 Chi phí sản xuất chung TỔNG CỘNG 3.143.589.80 19.502.901.5 74 3.143.589.80 31 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 3.1 Những thành đạt Nhà máy bia Dung Quất đơn vị kinh doanh có hiệu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, ngày củng cố nâng cao vị thương trường Để có thành nỗ lực không ngừng toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Nhà máy nói chung nhân viên phòng Tài – Kế toán nói riêng Cụ thể, thể phương diện sau:  Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ phù hợp với quy mô hoạt động Nhà máy Bên cạnh việc phối hợp với phòng ban thực theo quy trình hợp lý, nhanh chóng, cung cấp kịp thời thông tin cho Ban lãnh đạo để hỗ trợ cho việc định  Đội ngũ làm công tác kế toán có trình độ chuyên môn, kỹ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhà quản lý Đây nhân tố có ý nghĩa định đến thành mà Nhà máy đạt  Trang thiết bị phục vụ cho công tác kế toán: Nhà máy trang bị hệ thống máy tính đầy đủ, với phần mềm kế toán kỹ thuật viên Công ty Đường Quảng Ngãi thiết kế riêng cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Nhà máy  Công tác kế toán chi phí sản xuất Nhà máy: - Phân loại chi phí: chi phí phân loại theo chức hoạt động bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Việc phân loại giúp cho việc tính toán xác giá thành thực tế loại sản phẩm, xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố khác đến giá thành sản phẩm, từ phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm giám sát việc thực giá thành kế hoạch - Công tác hạch toán chi phí tính giá thành: việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất toàn quy trình công nghệ, phù hợp với quy trình sản xuất khép kín Nhà máy - Hệ thống định mức chi phí: trọng xây dựng hoàn chỉnh, có phối hợp phận liên quan phận kế toán để có hệ thống định mức chi phí phù hợp - Tổ chức thu thập phân tích thông tin: từ chứng từ ban đầu kế toán hạch toán theo trình tự luân chuyển phù hợp phục vụ công tác kiểm soát nội 32 bộ, góp phần ngăn ngừa phát gian lận, sai sót nhân viên đơn vị Bộ phận kế toán lập báo cáo phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận loại bia thành phẩm, từ hỗ trợ cho ban quản trị đưa định cấu sản phẩm sản xuất - 3.2 Công tác lập kế hoạch dự toán: Nhà máy trọng đến việc lập kế hoạch sản xuất năm dựa báo cáo dự đoán nhu cầu thị trường năm Hằng năm, Nhà máy lập bảng dự toán sản xuất năm để báo cáo lên Công ty Đường Quảng Ngãi Những hạn chế Bên cạnh thành đạt được, công tác kế toán Nhà máy số hạn chế Công tác kế toán chủ yếu kế toán tài chính, tổ chức kế toán quản trị chưa trọng đến Có thể điểm qua vài nét sau:  Về trang thiết bị phục vụ cho công tác kế toán: phần mềm Nhà máy sử dụng chưa đáp ứng lập báo cáo kế toán quản trị Phần mềm thiết kế từ năm 2006 nên thay đổi quy chế Bộ Tài chưa cập nhật thường xuyên, gây khó khăn cho việc sử dụng nhân viên  Công tác kế toán quản trị Nhà máy: - Phân loại chi phí: hạn chế nhu cầu thông tin chi phí nên Nhà máy chưa quan tâm đến việc xem xét nguồn gốc hình thành chi phí cách phân loại chi phí khác kế toán quản trị không quan tâm Nhà máy chưa vận dụng tiêu thức phân loại chi phí thành biến phí định phí để phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận, từ chưa tăng cường công tác kiểm soát chi phí phân tích thông tin chi phí để đưa định quản trị - Công tác hạch toán chi phí tính giá thành: công tác thực theo yêu cầu kế toán tài Các nhà quản trị chưa biết việc phát sinh chi phí phận, hoạt động Việc tính giá thành sản phẩm thực vào cuối kỳ không đáp ứng tính kịp thời thông tin cho nhà quản trị - Tổ chức thu thập phân tích thông tin: chủ yếu thông tin khứ tại, chưa xây hệ thống thu nhận thông tin tương lai, chưa khai thác kỹ thuật phân tích thông tin chi phí kế toán quản trị phân tích kinh tế để đánh giá nhân tố ảnh hưởng hay lựa chọn phương án kinh doanh, kiểm soát chi phí dường không thực - Công tác lập báo cáo: báo cáo kế toán quản trị không thực thường xuyên chưa cung cấp đủ thông tin cần thiết phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp Vì nhà quản trị đủ thông tin để phân tích, đánh giá chi phí, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu - Việc lập kế hoạch dự toán: xây dựng hệ thống định mức chi phí việc phân tích biến động không thực nên hệ thống định mức chi phí chưa có ý nghĩa, dự toán lập cách phân loại chi phí áp dụng chưa đáp ứng nhu cầu kế toán quản trị nên bảng dự toán mà Nhà máy xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu quản lý 33 Qua phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất Nhà máy, cho thấy nguyên nhân do: đặc điểm quy mô Nhà máy không lớn nên việc đầu tư vào kế toán quản trị không đáp ứng mục tiêu hiệu Do khả tài làm cản trở đến công tác kế toán quản trị, Nhà máy nhận thức cần thiết công tác quản lý điều hành 33.2 KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 3.1 Hoàn thiện mô hình kế toán chi phí sản xuất Nhà máy 3.2 Như yêu cầu đề cập trên, để hoàn thiện mô hình kế toán chi phí sản xuất Nhà máy bia Dung Quất điều kiện nên tổ chức mô hình kết hợp hệ thống kế toán tài kế toán quản trị Điều cho phép kế thừa nội dung kế toán tài tồn Mặt khác, việc tồn hệ thống kế toán đảm bảo tính quán thông tin, tiết kiệm chi phí trì, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu Ngoài ra, phần hành kế toán cần có phân chia trách nhiệm rõ ràng hơn, tránh việc đảm nhiệm nhiều công việc gây bất hiệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất Nhà máy Phân loại chi phí sản xuất: việc phân loại chi phí sản xuất thực theo nhiều tiêu thức khác Mỗi phương pháp phân loại chi phí khác có ý nghĩa tác dụng khác đến hoạt động quản trị Đứng góc độ, nhà quản trị doanh nghiệp cần thông tin khác chi phí sản xuất Hiện chi phí sản xuất Nhà máy bia Dung Quất phân loại theo chức hoạt động sâu chi tiết cho loại chi phí Cách phân loại cung cấp thông tin cho nhà quản trị cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực dự toán chi phí sản xuất, lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, để hỗ trợ nhiều cho hoạt động quản trị, hoạt động kiểm soát chủ động điều tiết chi phí Nhà máy chi phí cần phân loại theo khối lượng hoạt động (theo cách ứng xử chi phí) Đối tượng tập hợp chi phí phương pháp kế toán chi phí sản xuất: đối tượng tập hợp chi phí Nhà máy toàn quy trình công nghệ Cách lựa chọn làm cho công việc kế toán đơn giản gọn nhẹ tính xác không cao chi phí phân bổ gián tiếp nhiều Do đó, kế toán nên chia nhỏ đối tượng kế toán tập hợp chi phi sản xuất (có thể theo tổ) để tăng cường hạch toán trực tiếp, giảm chi phí phân bổ gián tiếp, đáp ứng yêu cầu kiểm tra chi phí theo trình kinh doanh, địa điểm phát sinh chi phí Việc tập hợp chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Trong chi phí sản xuất chung dựa theo chi phí sản xuất thực tế nên đến cuối tháng công tác tính giá thành thực hiện, không cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị Thay vào đó, Nhà máy nên sử dụng chi phí sản xuất chung ước tính để cung cấp thông tin giá thành vào thời điểm tháng Tổ chức thu thập phân tích thông tin: trình thu thập phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp như: phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, phương pháp chuyên gia, thống kê, khảo sát, tạo điều kiện cho phân tích hệ 34 thống hóa thông tin chi phí phục vụ cho nhà quản trị Bên cạnh đó, thông tin dự báo tương lai tập hợp thông tin giá thị trường, sách xăng dầu, tỷ giá hối đoái, nhà cung cấp có ý nghĩa quan trọng định nhà quản trị Đối với thông tin khứ: sở số liệu chi tiết chi phí, kế toán tiến hành lập báo cáo phân tích chi phí thành biến phí, định phí chi phí hỗn hợp, sau kế toán lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo cách ứng xử chi phí Từ đó, tiến hành phân tích điểm hòa vốn kinh doanh, xây dựng công thức dự toán chi phí dự toán linh hoạt 3.3 Đối với thông tin tương lai: từ thông tin phận cung cấp, kế toán quản trị đưa phương án sản xuất cho kỳ tới tiến hành phân tích chi phí gắn liền với phương án Cuối lập báo cáo kết phân tích thông tin chi phí để tư vấn cho nhà quản trị Hoàn thiện công tác lập định mức kiểm soát chi phí Nhà máy xây dựng hệ thống định mức chi phí việc phân tích biến động chi phí cuối kì chưa trọng Sau bảng phân tích biến động chi phí sản xuất tháng 10/2011 Nhà máy: Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu Số lượng bia thành phẩm tháng: 4.500.000 lít Malt Cao Houblon DQ Hoa thơm bia Dung Quất (8%a) Hoa đắng bia Dung Quất (10%a) Gạo tẻ CaCl2 khan BẢNG PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH CHI PHÍ Nguyên vật liệu Malt Cao Houblon DQ Hoa thơm bia Dung Quất (8%a) Hoa đắng bia Dung Quất (10%a) Gạo tẻ CaCl2 khan Biến động chi phí Tổng chênh Biến động lệch giá -704.168.030 -301.948.030 -50.864.228 -7.344.228 -37.783.940 -3.821.440 -9.133.318 1.013.882 -264.575.201 -69.535.201 -541.615 -8.240 Biến động lượng -402.220.000 -43.520.000 -33.962.500 -10.147.200 -195.040.000 -533.375 Nhận xét: 35 Biến động lượng: ảnh hưởng biến động lượng âm cho thấy lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng kì Nhà máy nằm định mức cho phép Điều chứng tỏ phận sản xuất quản lý tốt trình sử dụng nguyên vật liệu khâu sản xuất Nguyên vật liệu sử dụng tiết kiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần làm hạ giá thành sản phẩm Biến động giá: giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kì thấp so với định mức chất lượng nguyên vật liệu đảm bảo, điều thể thông qua mức độ tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất Riêng ‘Hoa đắng bia Dung Quất (10%a)’, giá thực tế mua nguyên vật liệu cao so với định mức 1.214,23 (đồng) dẫn đến tác động tăng chi phí 1.013.882 (đồng) Đối với trường hợp này, kế toán nên xem xét nguyên nhân gây việc tăng giá biến động thị trường hay nguyên nhân chủ quan như: lựa chọn nhà cung cấp, phương thức thu mua, vận chuyển không phù hợp phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho sử dụng kì Vì khoản mục chi phí nhỏ kế toán bỏ qua chi phí có giá trị lớn cần phải phân tích, tìm nguyên nhân để quy trách nhiệm cụ thể cho phận Mặt khác, giá nguyên vật liệu định mức xây dựng cao so với giá thực tế loại vật liệu Điều kĩ thuật xây dựng định mức chưa phù hợp, nắm bắt tình hình thị trường không xác Kế toán nên xem xét lại việc xây dựng định mức giá Vì xây dựng định mức không phù hợp dẫn tới việc lập dự toán chi phí sản xuất năm vượt khả doanh nghiệp trở nên không thực tế Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống định mức chặt chẽ tăng áp lực cho phận có trách nhiệm việc tiết kiệm chi phí sản xuất Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp Trong tháng 10/2011, Nhà máy sử dụng nhân công thức 249 người, không tuyển dụng thêm nhân công bên Mỗi ngày có ca, ca tiếng hoạt động liên tục ngày Trong tháng, số ngày làm việc 31 ngày Thời gian cần thiết để sản xuất lít bia tháng 10/2011: Thời gian cần thiết sản xuất lít bia Tổng thời gian sản xuất tháng = Số lít bia thành phẩm tháng (2498) 31 = = 0,0137 (giờ) 4.500.000 Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp là: 1.876.299.848 (đồng) Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) là: 412.785.948 (đồng) Đơn giá tiền lương cho sản xuất tháng 10/2011: 1.876.299.848/3 (2498) 31 = 10.128 đồng/giờ Chi phí tiền lương nhân công trực tiếp (tính lít bia): 10.128  0,0137 = 138,75 (đồng) Định mức khoản 412.785.948 = trích theo lương 4.500.000 = 91,73 đồng 36 Công thức xác định chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân = Sản lượng Khoản phíxuất công trực tiếpmục chisản  Thời gian sản  Đơn giá Đơnxuất giá 1trên Thời sản gianphẩm sản xuất đơn1vịgiờ lao động lít bia (giờ) sản (đồng/giờ) phẩm Định mức Thực tế Định mức Thực tế Tiền lương nhân công trực tiếp 13.922 10.128 0,0133 0,0137 Biến động chi phí thực tế so với định mức: 4.500.00010.1280,0137 - 4.500.000 13.922 0,0133 = -208.840.500 (đồng) Biến động nhân tố lượng thời gian sản xuất lít bia: 4.500.000 (0,0137 – 0,0133) 13.922 = 25.059.600 (đồng) Biến động nhân tố đơn giá lao động: 4.500.000 0,0137(10.128-13.922) = - 233.900.100 (đồng) Nhận xét: Biến động nhân tố lượng thời gian sản xuất lít bia: thời gian cần thiết thực tế 0,0137 vượt so với định mức 0,0133 giờ, tác động làm tổng chi phí tiền lương tăng 25.059.600 đồng Tình trạng việc bố trí lao động chưa hợp lí hay tình trạng hoạt động máy móc thiết bị không tốt Nhà máy cần phải dựa vào phận sản xuất để tìm hiểu rõ nguyên nhân Từ đề xuất cách giải quyết, tránh tình trạng bố trí lao động không phù hợp với chuyên môn gây bất hiệu lãng phí, làm chi phí nhân công tăng cao Phân tích biến động chi phí sản xuất chung Nhà máy xây dựng hệ thống định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp hoàn chỉnh Nhưng định mức chi phí sản xuất chung chưa hợp lí, cần phải phân tích thành biến phí định phí Như việc phân tích biến động chi phí thực có ý nghĩa cung cấp thông tin cho nhà quản trị 37 KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp, quản lý vấn đề kế toán công cụ đắc lực, không cung cấp thông tin cho nhà quản lý mà hỗ trợ việc đưa định đắn, kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Qua thời gian tiếp cận thực tế công tác kế toán Nhà máy Bia Dung Quất, em nhận thấy tầm quan trọng công tác kế toán hoạt động quản lý doanh nghiệp Đặc biệt kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, tiền đề để doanh nghiệp kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm Dưới góc độ sinh viên thực tập, thông qua chuyên đề này, em xin đóng góp vài ý kiến chủ quan cá nhân, góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất Nhà máy bia Dung Quất Bên cạnh đó, sở kiến thức thu nhận thời gian học tập trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với trình thực tiễn Nhà máy Bia Dung Quất, nhận thức em mối quan hệ lý luận thực tế hoạt động kế toán rõ ràng Để có điều nhờ hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga toàn thể nhân viên phòng Kế toán- Tài Nhà máy Bia Dung Quất suốt trình em thực tập hoàn thành báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn! 38 PHẦN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………., ngày… tháng… năm…… Ký tên (đóng dấu) 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2011), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao Động, TP.Hồ Chí Minh Huỳnh Lợi (2012), Kế toán quản trị, Nhà xuất Phương Đông, TP.Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Quỳnh Hoa (2010), Kế toán tài chính, Nhà xuất Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2007), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh Phạm Văn Dược Huỳnh Lợi (2007), Mô hình chế vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài Chính, TP.Hồ Chí Minh http://www.voer.edu.vn (Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam) 40 41 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CPSX: Chi phí sản xuất TSCĐ: Tài sản cố định SPDD: Sản phẩm dở dang NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT: Nhân công trực tiếp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế KPCĐ: Kinh phí công đoàn BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm [...]... CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 3.1 Hoàn thiện mô hình kế toán chi phí sản xuất tại Nhà máy 3.2 Như các yêu cầu được đề cập ở trên, để hoàn thiện mô hình kế toán chi phí sản xuất tại Nhà máy bia Dung Quất trong điều kiện hiện nay nên tổ chức mô hình kết hợp giữa hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị Điều này cho phép kế thừa được những nội dung của kế toán tài chính... 7.273.676.25 1 5.912.281.35 7 884.268.360 2.289.085.79 6 Chi phí sản xuất chung TỔNG CỘNG 3.143.589.80 8 19.502.901.5 74 3.143.589.80 8 31 CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 3.1 Những thành quả đạt được Nhà máy bia Dung Quất là một trong những đơn vị kinh doanh có hiệu quả... chép sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành, lập báo cáo kế toán sau đó gửi lên phòng kế toán công ty các báo cáo tài chính theo quy định Toàn bộ công việc trên đều được thực hiện tại phòng kế toán – tài chính của Nhà máy Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán vật tư và TSCĐ Thủ quỹ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Nhà máy bia Dung Quất Chức năng... sản phẩm Chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ chi phí sản xuất trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) phát sinh trong phạm vi phân xưởng Để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Đến cuối tháng kế toán tiến hành tập hợp và kết chuyển toàn bộ chi. .. bình quân gia quyền Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ: theo chi phí nguyên vật liệu chính 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Việc phân loại chi phí tại Nhà máy bia Dung Quất được kế toán thực hiện phân loại theo chức năng hoạt động, bao gồm :  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : nguyên... sản xuất kinh doanh của Nhà máy  Công tác kế toán chi phí sản xuất tại Nhà máy: - Phân loại chi phí: chi phí được phân loại theo chức năng hoạt động bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Việc phân loại này giúp cho việc tính toán chính xác giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, xác định được... phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại bia thành phẩm theo khối lượng hoàn thành Để theo dõi chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng các tài khoản sau : TK 627 – Chi phí sản xuất chung TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272: Chi phí vật liệu TK 6273: Chi phí công cụ dụng cụ TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6278 : Chi phí khác bằng tiền Trong kỳ, kế toán căn... định phí sản xuất chung Nhà máy xây dựng định mức chi phí sản xuất chung dựa vào các khoản chi phí cấu thành nên chi phí sản xuất chung của cả năm và số lít bia sản xuất trong năm để tính định mức chi phí sản xuất chung 26 Định mức đơn vị từng = khoản mục chi phí Tổng chi phí khoản mục Số lít bia thành phẩm sản xuất trong năm BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Năm 2011 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 2.3 Diễn... Dán nhãn, vào thùng Xuất xưởng 20 1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 1.1 Tổ chức bộ máy kế toán Nhà máy bia Dung Quất có quy mô sản xuất không lớn, quy trình công nghệ phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn công nghệ nối tiếp nhau Địa bàn hoạt động tập trung nên Nhà máy vận dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung Toàn bộ công tác kế toán của nhà máy từ việc lập chứng... 2.289.085.796 Kế toán chi phí sản xuất chung Khoản mục chi phí này bao gồm các khoản chi phí chung trong phân xưởng, các khoản này khó xác định cụ thể nơi phát sinh, hay nói cách khác là khó quản lý và dễ thất thoát Chi phí sản xuất chung được kế toán tập hợp chung cho toàn bộ Nhà máy chứ không tập hợp riêng cho từng phân xưởng Kế toán tập hợp và phản ánh chi phí sản xuất chung theo chi phí thực tế phát ... thực phòng kế toán – tài Nhà máy Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán vật tư TSCĐ Thủ quỹ Sơ đồ tổ chức máy kế toán Nhà máy bia Dung Quất Chức nhiệm vụ phận kế toán Kế toán trưởng... thành 2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp khoản mục chi m tỷ trọng cao tổng chi phí sản xuất Nhà máy Bia Dung Quất Khối... chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phân xưởng Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT tại NHÀ máy BIA DUNG QUẤT, KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT tại NHÀ máy BIA DUNG QUẤT, KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT tại NHÀ máy BIA DUNG QUẤT, CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT, 1 Tổ chức hoạt động sản xuất của Nhà máy bia Dung Quất, 1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh, 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT, 3 Hoàn thiện công tác lập định mức và kiểm soát chi phí

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay