Bài 10 xác định ngưỡng keo tụ của keo Fe(OH)3

17 2,361 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 16:03

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOÁ LÍ Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Thoa- 14129421 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Hoàng Ái Lệ Ngày báo cáo: 3/12/2016 BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ LÍ Bài 10: Xác Định Ngưỡng Keo Tụ Của Keo Fe(OH)3 NỘI DUNG Mục đích thí nghiệm Cơ sở lý thuyết Dụng cụ, hoá chất Phương pháp tiến hành Kết bàn luận Mục đích thí nghiệm Xác định ngưỡng keo tụ keo Fe(OH)3 tác dụng chất điện ly Na2SO4 Cơ sở lý thuyết Biểu thức: Biểu thức: Quy tắc Sulze-Hacdi: Chỉ ion tích điện ngược dấu với hạt keo có khả keo tụ Trong : Khả keo tụ ion tích điện Trong C: nồng độ chất điện li,mol/lít lớn hóa trị chúng ngưỡng keo tụ V: thể tích nhỏ dd chất điện li đủ cao Z: điện tích ion keo tụ tỏng chất để gây nên keo tụ mL điện li thể tích dung dịch dùng để keo tụ, mL K: Hằng số Cơ sở lý thuyết Dung dịch keo: hệ phân tán hạt chất phân tán có đường kính khoảng 10 -7 -5 đến 10 (cm) Phương pháp điều chế: - Phân tán - Ngưng tụ Ngưỡng keo tụ: nồng độ tối thiểu dung dịch keo để xảy trình keo tụ Cơ sở lý thuyết Chất điện ly Yếu tố bên Nồng độ Các yếu tố ảnh hưởng đến trình keo tụ Nhiệt độ Thời gian Khuấy trộn Cơ sở lý thuyết Cấu tạo hệ keo Fe(OH)3 + mFe(OH)3 nFeO (n-x)Cl xCl - Keo hình thành thủy phân FeCl 3: FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl - Hạt nhân keo tạo nên nhiều nguyên tử Fe(OH)3 - Những phân tử Fe(OH)3 bề mặt nhân phản ứng với HCl tạo thành FeOCl: Fe(OH)3 + HCl = FeOCl + H2O + - FeOCl chất điện ly: FeOCl = FeO + Cl Dụng cụ, hóa chất 3.1 Dụng cụ 22 ống nghiệm Ống đong 50ml Phễu chiết Pipet 10ml, 1ml Cốc 50ml, 500ml Dụng cụ, hóa chất 3.2 Hoá chất FeCl3 0,2% Na2SO4 0,1N Tiến hành thí nghiệm 4.1 Điều chế dung dịch keo 170ml nước cất (erlen 250ml) 30ml dd FeCl3 0,2% Đun sôi (nhỏ giọt) (vài phút) Dd keo suốt màu đỏ thẫm Tiến hành thí nghiệm 4.2 Pha dung dịch chất điện ly 10ml Na2SO4 C4 = 0,1N C1 = 0,0001N C2 =0,001N Vdd = C3 =0,01N Ci M V(ml) 10.d.z.C% Tiến hành thí nghiệm 4.3 Xác định ngưỡng keo tụ thô 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 0,0001N 0,001N 0,01N 0,1N 5ml Fe(OH)3 5ml Fe(OH)3 5ml Fe(OH)3 5ml Fe(OH)3 (ống 1) (ống 2) (ống 3) (ống 4) Lắc, để yên 20 phút Quan sát, chọn ống có keo tụ; nồng độ chất điện li nhỏ Tiến hành thí nghiệm 4.4 Xác định ngưỡng keo tụ xác Stt Na2SO4 C Số (ml) nước cất C1= C2 = C3 = C4 = C5 = C6 = C7 = C8 = C9 = * Nồng độ Na2SO4 0,1 C * 0,2 C Pha 10ml dd Na2SO4 có nồng độ C* bình định mức sau pha loãng theo bảng pha xong lắc kĩ * 0,3 C * 0,4 C * 0,5 C * 0,6 C * 0,7 C * 0,8 C * Chọn ống nghiệm keo tụ có nồng Lắc kỹ ống nghiệm độ chất điện li nhỏ để tính để yên ngưỡng keo tụ xác 0,9 C * Kết bàn luận 5.1 Xác định ngưỡng keo tụ thô Ống Na2SO4 (N) 0,0001 0,001 0,01 0,1 Vdd keo (mL) 5 5 Hiện tượng Không tượng Không tượng Kết tủa Kết tủa Quan sát tượng dự đoán so sánh -7 + Các hạt có kích thước < 10 : - chưa đạt tới ngưỡng keo tụ - dung dịch -7 -5 + Các hạt có kích thước 10 đến 10 : - hạt đến ngưỡng keo tụ - dung dịch đục + Các hạt có kích thước >10 -5 : - hạt phân tán dễ dàng tách khỏi môi trường phân tán - kết tủa Kết bàn luận 5.2 Xác định ngưỡng keo tụ xác Stt V(Na2SO4C*) V H2O C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = C6 = C7 = C8 = C9 = * 0,3 C 0,4 C Có kết tủa Có kết tủa Nồng độ Na2SO4 0,1C Hiện tượng - * 0,2C * Có kết tủa * 0,5 C * Có kết tủa 0,6 C * Có kết tủa 0,7 C * Có kết tủa 0,8 C * Có kết tủa 0,9 C * Có kết tủa [...]... nghiệm keo tụ có nồng Lắc kỹ ống nghiệm rồi độ chất điện li nhỏ nhất để tính để yên ngưỡng keo tụ chính xác 0,9 C * 5 Kết quả và bàn luận 5.1 Xác định ngưỡng keo tụ thô Ống 1 2 3 4 Na2SO4 (N) 0,0001 0,001 0,01 0,1 Vdd keo (mL) 5 5 5 5 Hiện tượng Không hiện tượng Không hiện tượng Kết tủa Kết tủa Quan sát hiện tượng dự đoán và so sánh -7 + Các hạt có kích thước < 10 : - chưa đạt tới ngưỡng keo tụ - dung... 5ml Fe(OH)3 5ml Fe(OH)3 (ống 1) (ống 2) (ống 3) (ống 4) Lắc, để yên 20 phút Quan sát, chọn ống có sự keo tụ; nồng độ chất điện li nhỏ nhất 4 Tiến hành thí nghiệm 4.4 Xác định ngưỡng keo tụ chính xác Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Na2SO4 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số (ml) nước cất 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C1= C2 = C3 = C4 = C5 = C6 = C7 = C8 = C9 = * Nồng độ Na2SO4 0,1 C * 0,2 C Pha 10ml dd Na2SO4 có nồng độ C* trong bình định. .. kích thước < 10 : - chưa đạt tới ngưỡng keo tụ - dung dịch trong -7 -5 + Các hạt có kích thước 10 đến 10 : - hạt đã đi đến ngưỡng keo tụ - dung dịch hơi đục + Các hạt có kích thước >10 -5 : - hạt phân tán dễ dàng tách ra khỏi môi trường phân tán - kết tủa 5 Kết quả và bàn luận 5.2 Xác định ngưỡng keo tụ chính xác Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V(Na2SO4C*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V H2O 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C1 = C2 = C3... dịch keo 170ml nước cất (erlen 250ml) 30ml dd FeCl3 0,2% Đun sôi (nhỏ từng giọt) (vài phút) Dd keo trong suốt màu đỏ thẫm 4 Tiến hành thí nghiệm 4.2 Pha dung dịch chất điện ly 10ml Na2SO4 C4 = 0,1N C1 = 0,0001N C2 =0,001N Vdd = C3 =0,01N Ci M V(ml) 10. d.z.C% 4 Tiến hành thí nghiệm 4.3 Xác định ngưỡng keo tụ thô 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 1ml Na2SO4 0,0001N 0,001N 0,01N 0,1N 5ml Fe(OH)3 5ml Fe(OH)3 ... LÍ Bài 10: Xác Định Ngưỡng Keo Tụ Của Keo Fe(OH)3 NỘI DUNG Mục đích thí nghiệm Cơ sở lý thuyết Dụng cụ, hoá chất Phương pháp tiến hành Kết bàn luận Mục đích thí nghiệm Xác định ngưỡng keo tụ keo. .. dịch keo: hệ phân tán hạt chất phân tán có đường kính khoảng 10 -7 -5 đến 10 (cm) Phương pháp điều chế: - Phân tán - Ngưng tụ Ngưỡng keo tụ: nồng độ tối thiểu dung dịch keo để xảy trình keo tụ. .. nghiệm độ chất điện li nhỏ để tính để yên ngưỡng keo tụ xác 0,9 C * Kết bàn luận 5.1 Xác định ngưỡng keo tụ thô Ống Na2SO4 (N) 0,0001 0,001 0,01 0,1 Vdd keo (mL) 5 5 Hiện tượng Không tượng Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10 xác định ngưỡng keo tụ của keo Fe(OH)3, Bài 10 xác định ngưỡng keo tụ của keo Fe(OH)3, Bài 10 xác định ngưỡng keo tụ của keo Fe(OH)3, Cơ sở lý thuyết, Tiến hành thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay