Chương III - Bài 1: Phương trình đường thẳng

3 700 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Giạo ạn Hçnh hc 10 Ngỉåìi soản: Nguùn Vàn Ại Ngy soản: 18 / 03 / 2008 PHỈÅNG TRÇNH ÂỈÅÌNG THÀĨNG (t3) A- Mủc tiãu: 1. Kiãún thỉïc: - Hc sinh biãút cạch xạc âënh vë trê tỉång âäúi ca hai âỉåìng thàóng - Nàõm âỉåüc cäng thỉïc xạc âënh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng 2. K nàng: - Xạc âënh vë trê tỉång âäúi v gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng 3. Thại âäü: - Giạo dủc cho hc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xạc,chàm chè trong hc táûp B- Phỉång phạp: - Nãu váún âãư v gii quút váún âãư. - Thỉûc hnh gii toạn. C- Chøn bë 1. Giạo viãn: Giạo ạn, SGK, STK. 2. Hc sinh: Chøn bë bi trỉåïc khi âãún låïp. D- Tiãún trçnh lãn låïp: I- ÄØn âënh låïp, nàõm sé säú :(1') II- Kiãøm tra bi c: (6') - Nãu cạch láûp phỉång trçnh täøng quạt ca âỉåìng thàóng qua âiãøm M ( x 0 ; y 0 ) cọ vectå phạp tuún )b;a(n . - Thỉûc hnh lm bi táûp 2b/SGK. III- Bi måïi: 1. Âàût váún âãư:(1') Hai âỉåìng thàóng cọ nhỉỵng vttâ no? Lm thãú no âãø xạc âënh âỉåüc vë trê tỉång âäúi, gọc ca hai âỉåìng thàóng? Ta âi vo bi måïi âãø tçm hiãøu váún âãư ny. 2. Triãøn khai bi dảy: HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY V HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY V TR TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Hoảt âäüng 1 (18’) Vë trê tỉång âäúi ca hai âỉåìng thàóng Trỉåìng THPT Lã Thãú Hiãúu Tiãú t 31 Giạo ạn Hçnh hc 10 Ngỉåìi soản: Nguùn Vàn Ại GV: Giỉỵa hai âỉåìng thàóng trong màût phàóng cọ nhỉỵng vë trê tỉång âäúi no ? HS:Nhàõc lải cạc vë trê tỉång âäúi ú GV: Våïi âiãưu kiãûn no ca hãû phỉång trçnh thç hai âỉåìng thàóng càõt nhau , song song , trng nhau ? HS: Rụt ra âiãưu kiãûn GV: Viãút âãư bi toạn lãn bng GV: Hỉåïng dáùn hc sinh trỉåìng håüp âáưu HS: Thỉûc hnh xẹt cạc trỉåìng håüp cn lải GV: u cáưu hc sinh nháûn xẹt mäúi quan hãû giỉỵa cạc hãû säú a , b , c trong cạc trỉåìng håüp cạc âỉåìng thàóng càõt nhau, trng nhau HS: Tçm âỉåüc mäúi quan hãû GV: Cho hc sinh rụt ra mäüt cạch khạc âãø xẹt vë trê tỉång âäúi ca hai âỉåìng thàóng 5. Vë trê tỉång âäúi ca hai âỉåìng thàóng: a) Cho hai âỉåìng thàóng d 1 v d 2 cọ phỉång trçnh täøng quạt l : d 1 : a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 Toả âäü giao âiãøm ca d 1 v d 2 l nghiãûm ca hãû phỉång trçnh:    =++ =++ 0cybxa 0cybxa 222 111 (I) i, d 1 càõt d 2 ⇔ Hãû (I) cọ nghiãûm duy nháút ii, d 1 // d 2 ⇔ Hãû (I) vä nghiãûm iii, d 1 ≡ d 2 ⇔ Hãû (I) vä säú nghiãûm b) Vê dủ :Xẹt vë trê tỉång âäúi ca âỉåìng thàóng d : x - 2y + 1 = 0 våïi mäùi âỉåìng thàóng sau : d 1 : -3x + 6y - 3 = 0 d 2 : y = -2x d 3 : 2x + 5 = 4y Gii i, Hãû phỉång trçnh    =+− =−+− 01y2x 03y6x3 vä säú nghiãûm nãn d trng d 1 ii, Hãû phỉång trçnh    =+− =+ 01y2x 0yx2 cọ nghiãûm ) 5 2 ; 5 1 ( − Váûy d càõt d 2 tải âiãøm ) 5 2 ; 5 1 ( − iii, Hãû phỉång trçnh    =+− =+− 01y2x 05y4x2 vä nghiãûm Váûy d // d 3 c) Nháûn xẹt :Nãúu a 2 , b 2 ,c 2 khạc Trỉåìng THPT Lã Thãú Hiãúu Giạo ạn Hçnh hc 10 Ngỉåìi soản: Nguùn Vàn Ại Hoảt âäüng2 (14’) GV:Giåïi thiãûu khại niãûm gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng GV: Hỉåïng dáùn hc sinh tçm âỉåüc mäúi liãn hãû giỉỵa gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng v gọc giỉỵa hai vectå HS: Rụt ra cäng thỉïc tênh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng HS: Ạp dủng cäng thỉïc âãø tênh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng 0 ta cọ: i, d 1 càõt d 2 ⇔ 2 1 2 1 b b a a ≠ ii, d 1 // d 2 ⇔ 2 1 2 1 2 1 c c b b a a ≠= iii, d 1 trng d 2 ⇔ 2 1 2 1 2 1 c c b b a a == Gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng 6. Gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng: a) Cho hai âỉåìng thàóng d 1 : a 1 x + b 1 y + c 1 = 0 d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 Gi )d,d( 21 =ϕ Ta cọ 2 2 2 2 2 1 2 1 2121 21 21 21 ba.ba b.ba.a n.n n.n )n;ncos(cos ++ + ===ϕ b) Vê dủ : Tênh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng d 1 : 2x + y -3 = 0 d 2 : 3x - y + 7 = 0 Gii Gi )d,d( 21 =ϕ Ta cọ o 45 2 1 10.5 )1.(13.2 cos =ϕ⇒= −+ =ϕ c) Chụ : - Ta cọ tênh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng thäng qua gọc giỉỵa hai vectå chè phỉång IV. Cng cäú: (3') - Nhàõc lải cạch xạc âënh vê trê tỉång âäúi ca hai âỉåìng thàóng - Nhàõc lải cạch xạc âënh gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng V. Dàûn d: (2') - Nàõm vỉỵng cạc kiãún thỉïc â hc - Lm bi táûp:4 , 5 , 7 /SGK - Chøn bë bi måïi:Tçm hiãøu cạch tênh khong cạch tỉì mäüt âiãøm âãún mäüt âỉåìng thàóng Trỉåìng THPT Lã Thãú Hiãúu . phạp: - Nãu váún âãư v gii quút váún âãư. - Thỉûc hnh gii toạn. C- Chøn bë 1. Giạo viãn: Giạo ạn, SGK, STK. 2. Hc sinh: Chøn bë bi trỉåïc khi âãún låïp. D-. nàng: - Xạc âënh vë trê tỉång âäúi v gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng 3. Thại âäü: - Giạo dủc cho hc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xạc,chàm chè trong hc táûp B- Phỉång
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 1: Phương trình đường thẳng, Chương III - Bài 1: Phương trình đường thẳng, Chương III - Bài 1: Phương trình đường thẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay