Slides5 sequence

19 210 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 13:11

Mô hình hóa tương tác đối tượng Truong Ninh Thuan Mô hình hóa tương tác đối tượng  Hai loại biểu đồ sử dụng để mô hình hóa tương tác đối tượng     Biểu đồ trình tự (Sequence diagrams) Biểu đồ cộng tác (Collaboration diagrams) Biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác loại thông tin, gọi biểu đồ tương tác (Interaction diagram) Biểu đồ tương tác giúp xác định hệ thống làm việc nào? Đối tượng?   Đối tượng vật xung quanh Thí dụ Máy bay VN358 đối tượng     Có thông tin Có hành vi Thông tin lưu trữ thuộc tính (Attribute) Hành vi đối tượng gọi thao tác (Operation) Xây dựng biểu đồ tương tác   Bắt đầu từ luồng kiện Các bước xây dựng biểu đồ tương tác    Tìm kiếm đối tượng Tìm kiếm tác nhân Bổ sung thông điệp vào biểu đồ Tìm kiếm đối tượng  Có thể hình thành biểu đồ tương tác    Ở mức cao: để hệ thống giao tiếp Ở mức thấp: để lớp cần tham gia vào kịch Nên xem xét nhóm đối tượng sau tìm kiếm chúng    Đối tượng thực thể (Entity) Đối tượng biên (Boundary) Đối tượng điều khiển (Control) Tìm kiếm tác nhân     Tác nhân biểu đồ tương tác kích hoạt từ để khởi động luồng công việc luồng kiện Tìm kiếm tác nhân luồng kiện Có thể có nhiều tác nhân cho biểu đồ tương tác Nếu tác nhân nhận hay gửi thông điệp cho hệ thống theo kịch chúng phải có mặt biểu đồ tương tác kịch Xây dựng biểu đồ tương tác  Biểu đồ tương tác (Interaction diagrams) bao gồm thành phần sau     Đối tượng (Objects) Thông điệp (Messages) Liên kết (Links) Chú thích (Notes) ràng buộc Biểu đồ  Biểu đồ biểu đồ theo thứ tự thời gian   Đọc biểu đồ từ đỉnh xuống đáy Mỗi đối tượng có vòng đời (Lifeline)    Bắt đầu hình thành đối tượng, kết thúc phá hủy đối tượng Thông điệp vẽ hai đối tượng – thể đối tượng gọi phương thức đối tượng khác Thông điệp phản thân Biểu đồ cộng tác (Collaboration diagrams)       Communication diagram (UML 2.0) Mô tả việc truyền thông điệp lớp định nghĩa liên kết Tương đồng mặt ngữ nghĩa với biểu đồ  Biểu đồ trọng thứ tự, thời gian thông điệp  Biểu đồ tương tác biểu diễn thứ tự, quan hệ đối tượng Class roles: Đối tượng tham gia tương tác Link: Một thực thể liên kết Messages: Gửi theo links Biểu đồ tuần tự: Car Ordering Object Object While Whileloop; loop;the the message is repeated message is repeated until untilthe thecondition conditionisis fulfilled fulfilled Activation Activation(focus (focusofof control) control)shows showsthe theperiod period during which an activity during which an activityisis performed performed Asynchronous Asynchronousmessage; message;the thesender sender dispatches dispatchesthe theStimulus Stimulusand and immediately immediatelycontinues continueswith withthe thenext next step in the execution step in the execution Synchronous Synchronous message message (procedure (procedurecall); call); the sender waits the sender waits for forthe theresponse response (return message) (return message) Time Return Returnmessage; message;response responsetotothe the sender sender Kịch lựa chọn External ExternalInformation Information System System :Salesman order warehouse car database :IS of Car Producer fill in info submit search for (car) select (car) * [not found] iterate Object ObjectLifeline Lifeline car not found car not found order (car) accepted car reserved Hợp kịch Branching Branching Joining Joining scenarios scenarios Làm mịn biểu đồ Object Objectcreation creation(stereotype (stereotypecreate) create) Synchronous Synchronousmessage message with arguments with arguments Object Objectdestruction destruction (asynchronous (asynchronousmessage) message) Recursion Recursion Biểu đồ cộng tác Synchronous Synchronousmessage message with witharguments arguments Link Linkbetween betweenobjects objects Return Returnvalue value Asynchronous Asynchronousmessage message Message Messageorder order Biểu đồ tuần tự: Đặt trước sách Client : Borrowing : Library bb:Book pp:Participant reserveBook() authenticate(name,pass) a=findName(name) b=authenticate(pass) [a] b2 = canReserve() [b2] l=findBook(name) [l] b3=reserve(l,a) reserve(a) reserve(l) Thêm phương thức vào lớp employer employ 1 * employee Librarian 1 * Library contain * Book * Borrowing * Participant * reserved register Person name addr borrowed ID authenticate() canReserve() reserve() Biểu đồ cộng tác: Đặt sách authenticate() reserveBook() [b2] l = findBook() [l] reserve(l,a) :Borrowing 1.1 a = findParticipant() :Library [a] b2=canReserve() 4.1 reserve(a) 1.2 b=authenticate(Pass) a:Participant 4.1.1 reserve(l) l:Book Enrolling in a seminar Bài tập   Bài Vẽ biểu đồ kịch in file máy in Bài Chuyển biểu đồ sang biểu đồ tương tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Slides5 sequence , Slides5 sequence , Slides5 sequence

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay