Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án

8 411 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 13:02

Trường THCS Trúc Lâm Bài kiểm tra khảo sát giữa học kỳ I Năm học 2014-2015 Môn: Ngữ văn 6. Thời gian 60 phút Họ và tên: Lớp:6 Số báo danh Giám thị Số phách A. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng đạt: 0,5 điểm) * Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng (câu 1 – câu 4) Câu 1. (0,5 điểm) Truyền thuyết là gì? A. Câu chuyện hoang đường. B. Câu chuyện với những yếu tố hoang đường nhưng liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử của một dân tộc. C. Lịch sử dân tộc, đất nước được phản ánh chân thực trong các câu chuyện về một hay nhiều nhân vật lịch sử. D. Cuộc sống hiện thực được kể lại một cách nghệ thuật. Câu 2. (0,5 điểm) Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì Vua Hùng dựng nước. A. Chống giặc ngoại xâm. B. Đấu tranh, chinh phục thiên nhiên. C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn học. D. Giữ gìn ngôi vua. Câu 3: (0,5 điểm) Lý do quan trọng nhất của việc vay mượn từ trong Tiếng Việt? A. Tiếng Việt chưa từ biểu thị, hoặc biểu thị không chính xác. B. Do một thời gian dài bị nước ngoài đô hộ áp bức C. Tiếng Việt cần sự vay mượn để đổi mới và phát triển D. Nhằm làm phong phú vốn từ Tiếng việt Câu 4: (0,5 điểm) Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ? A. Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị. * Điền dấu X vào ô vuông sau mỗi câu trả lời đúng Câu 5: (0,5 điểm) Văn bản tự sự những ngôi kể nào? A. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ hai B. Ngôi kể thứ hai và ngôi kể thứ ba C. Ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ tư D. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba Câu 6: (0,5 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp về dàn bài văn tự sự. Cột A Cột B A 1 : Mở bài B 1 : Kể diễn biến của sự việc A 2 : Thân bài B 2 : Kể kết cục một sự việc A 3 : Kết bài B 3 : Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 1. (2 điểm) Truyện Thạch Sanh những chi tiết kì lạ nào? Câu 2. (5 điểm) Kể lại câu chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của mình. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I Môn: Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2014 – 2015 I. Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng Câu Nội dung trả lời Điểm 1 2 3 4 5 6 B C A D D A 1 - B 3 A 2 - B 1 A 3 - B 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II. Phần tự luận Câu 1 (2,0 điểm): Học sinh trả lời được các ý sau: * HS chỉ ra được các chi tiết kì lạ trong truyện Thạch Sanh như sau: - Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh vừa bình thường vừa khác thường: Ước mơ về người bình thường cũng là người phẩm chất và tài năng khác lạ. - Cung tên vàng: Đấu tranh chống cái ác, bảo vệ người bị hại. - Tiếng đàn thần: Niềm tin về đạo đức và công lý xã hội. - Niêu cơm thần kì: Thể hiện tấm lòng nhân đạo và tư tưởng yêu hòa bình. Câu 2 (5,0 điểm): - Yêu cầu hình thức (1,0 điểm) + Bài viết bố cục chặt chẽ, rõ ràng, sắp xếp hệ thống mạch lạc, chính xác, sức thuyết phục. + Đoạn văn, câu văn trôi chảy, gọn, từ ngữ chính xác, không sai lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, sach đẹp. - Yêu cầu nội dung (4,0 điểm) - MB: giới thiệu nhân vật Thánh Gióng đánh giặc Ân vào thời Hùng Vương thứ 6 - TB: + Thánh Gióng ra đời kì lạ + câu nói đầu tiên kí lạ + lớn lên kì lạ + đánh tan giặc Ân càng kì lạ + bay lên trời càng kì lạ hơn nữa + dấu tích chiến công còn in trên quê hương - KB: Vua nhớ công ơn phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay tại quê nhà. * Chú ý: Tuỳ theo bài làm của học sinh mà giám khảo cho điểm phù hợp. PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I Năm học: 2015 - 2016 Môn: Ngữ văn - Lớp Thời gian làm 90 phút Đề thi 01 trang Câu 1: (2 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi bên dưới: “Mặt lão co rúm lại Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy Cái đầu lão ngoẹo bên miệng móm mém lão mếu nít Lão hu hu khóc ” a/ Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ai? Nêu nội dung đoạn văn b/ Xác định từ tượng hình, từ tượng sử dụng đoạn trích nêu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT SA PA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG PTDTBT THCS THANH KIM NĂM HỌC: 2016 -2017 Môn: Tiếng Anh Đề số: 01 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề.) Name: ……………………………………… Student’s code: …………… Class: …………… II LISTENING (2 pts) Listen to the tapescript twice, then fill in the blanks the missing words (1 pt) (Điền vào chỗ trống từ thiếu mà em nghe từ đoạn hội thoại.) Hoa: (1) is that, Ba? Ba: It’s a postcard from my uncle Nghia He sent it _(2) Bangkok Hoa: What is he doing in Bangkok? Ba: He’s a pilot It’s his job to fly there Hoa: How exciting! _ (3) he fly only to Bangkok? Ba: No, he flies all over the region He (4) flies to Hong Kong as well as Bangkok Sometimes he flies to Kuala Lumpur or Singapore or Jakarta Occasionally he goes to Phnom Penh, Vientiane or Yangon * Answers: Listen to the tapescript, There are mistakes Underlined them (1 pt)) (Trong đoạn văn sau 04 lỗi sai Em tìm gạch chân 04 lỗi sai đó.) South-east Asia have many attractions If you are interested on history, you could visit many ancient monuments The attractions range from the beautifully Khmer temples of Angkor Wat to a huge Buddhist temples of Borobudur in Java You may be interested in the traditions of different cultures You have see different shows- from colorful dances in Thailand to shadow puppet shows in Indonesia During the shows, you can listen to and enjoy traditional music * Answers: III READING: (2 pt) Read Then answer the questions below (đọc đoạn văn trả lời câu hỏi phía dưới.) My name is peter and my day usually begins at six thirty I get up and some exercises for about fifteen minutes Then I take and my shower After that I get dressed and have breakfast with my family I usually have a light breakfast with bread and eggs At seven thirty I leave for school I generally take the bus to school I catch the bus near my house and then walk from the bus-stop to my school It takes about twenty minutes to get to school My first class is at half past eigh and I usually finish school at three Sometimes I stay late to have a game of volleyball or work in the library I usually reach home at around four o’clock After that I often have more homework to Sometimes I watch TV or go out with friends after dinner I often go to bed about quarter to eleven A Answer the questions a: (1.5 pt) (Trả lời câu hỏi sau.) (0.5pt x 3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What time does Peter’s day usually begin? What does he have breakfast with ? How long does it take him to ge to school? Why does he sometimes stay late? How does he travel to school? Does he go to bed at ten? B Choose the best answer to complete the sentence.(0.5 pt) (chọn đáp án để hoàn thành câu.) Peter is a student, he always _ (1) his day at half past six After doing morning exercise, getting dress, having breakfast, he _ (2) for school His class starts at 8.30 and ends at 3.00 A B does C is D starts A go B leaves C take D went * Answers: IV WRITING (2 pts) Rewrite the sentences without changing the meanings (1.5 pt) (Viết lại câu cho nghĩa câu không thay đổi.) Let’s play soccer -> What about ……………………………………………………………… ? What about going to the cinema? -> Why don’t we …………………………………………………………… ? What time is it? - 10.45 - It’s ten forty five -> It’s ………………………………………………………………………… Fill in the blanks the missing words to complete the sentence (0.5 pt) (Điền vào chỗ trống từ thiếu để hoàn thành câu.) Could you me how to get to Le Loi street? - Take the second street It’s on the left Could you show me the way to get to Hanoi? - Go ahead It’s about 10 kilometres V LANGUAGE AND LINGUISTIC (2.0 pts) Choose the best anwser to complete the sentence (1.5 pt) (Chọn đáp án để hoàn thành câu.) Now we the exercises A B does C is doing D are doing Math books are on the shelves the right A for B in C at D on Tìm từ trái nghĩa với: LEFT A right B near C behind D next We go to the to read books A library B cafeteria C bank D stadium 5. don’t you come to my house? - Ok, Let’s go A Why B Let’s C What D Where Children should _ to bed early A to go * Answers: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B go C going D goes Write the correct form of verb (0.5 pt) (Chia dạng động từ ngoặc.) What about (have) breakfast with eggs and bread? Minh (not visit) the museum with his class today * Answers: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I SPEAKING (2 pts) No 1 Introduce yourself in or sentences (0.5 pt) Look at the picture carefully, then talk about part of our body.(0.5 pt) Work in pair about asking the way based on the given map below (1 pt) MAP: No.2 Introduce about yourself (from four or five sentences) (0.5 pt) Look at the picture carefully, then talk about part of our body.(0.5 pt) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Talk about the time for recess at your school (1.0 pt) No.3 Introduce about yourself ...Trường PTCS Tân Hiệp B3 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1: (1 điểm). Trình bày những nét chung về nghệ thuật của các văn bản thuộc thể loại truyện hiện đại đã học trong chương trình ngữ văn 6 học kì II. Câu 2: (1 điểm). Trong câu thường những thành phần nào, kể tên các thành phần đó? Nêu đặc điểm và cấu tạo của các thành phần chính. Câu 3: (1 điểm). Ẩn dụ và hoán dụ điểm gì giống nhau và khác nhau? Chứng minh sự khác nhau đó. Câu 4: (2 điểm). Chép thuộc lòng 5 khổ thơ đầu bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”. Nêu những cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ được miêu tả trong đoạn thơ. Câu 5: (5 điểm). Viết bài văn miêu tả một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: Các văn bản thuộc thể loại truyện hiện đại: Bài học đường đời đầu tiên, Sông nước Cà Mau, Bức tranh của em gái tôi, Vượt thác, Buổi học cuối cùng. nét chung về nghệ thuật : - Kể chuyện kết hợp với miêu tả, tả cảnh thiên nhiên, tả ngoại hình, tả chân thật diễn biến tâm lí nhân vật (0,5 điểm) - Sử dụng hiệu quả các phép tu từ nhân hóa, so sánh. Lời văn giàu hình ảnh, từ ngữ chính xác, biểu cảm gợi nhiều liên tưởng. (0,5 điểm) Câu 2: Trong câu thường các thành phần: Trạng ngữ (thành phần phụ), chủ ngữ, vị ngữ là thành phần chính. (0,5 điểm) Đặc điểm cấu tạo: * (0,25 điểm) Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng hành động đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Thường trả lời các câu hỏi: Ai?, Cái gì? hoặc Con gì? Cấu tạo: thường là danh từ, cụm danh từ, đại từ. * (0,25 điểm) Vị ngữ: Là thành phần chính trong câu khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời các câu hỏi: Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì? Cấu tạo: thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ. Câu 3: Giữa ẩn dụ và hoán dụ: - Giống nhau: Đều gọi tên sự vật hiện tượng khái niệm này bằng tên sự vật hiện tượng khái niệm khác. (0,5 điểm) - Khác nhau: (0,5 điểm) + Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép ẩn dụ quan hệ tương đồng. Cụ thể là: tương đồng về hình thức, về cách thức, phẩm chất, về chuyển đổi cảm giác. + Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép hoán dụ quan hệ gần gũi (tương cận) Cụ thể là: Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng. Câu 4: Chép đủ 5 khổ thơ đầu trong bài “Đêm nay Bác không ngủ” SGK trang 63. (1 điểm) Cảm nhận của bản thân: Trước tiên là kính yêu và cảm phục Bác, thấy Bác lớn lao, Bác tình yêu thương vô bờ bến dành cho bộ đội. Biết ơn Bác. (1 điểm) Câu 5: MB: Giới thiệu được người định tả, ở đâu, lúc nào ? (0,5đ) TB: (4đ, mỗi ý 1 điểm) Tả bao quát về hình dáng, tuổi tác. Tả chi tiết: Đầu tóc, mắt, mũi, miệng … Chân, tay, thân hình, da, trang phục. Tả hoạt động ngồi câu cá bên hồ. KB: Nêu cảm nghĩ về người được tả. (0,5đ) Người ra đề: Trần Thanh Hòa Trường THCS Kiên Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn Văn – khối Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I Mục tiêu đề kiểm tra Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp theo nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá lực đọc – hiểu – nhận biết tạo lập văn học sinh thông qua hình thức tự luận Kiến thức: - Nắm kiến thức danh từ, nội dung văn Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm, Thạch Sanh, Em bé thông minh, đặc điểm nhân vật - Học sinh hoàn thành văn tự kể việc tốt mà em làm Kĩ năng: Rèn luyện cho em kĩ năng: trình bày vấn đề, diễn đạt, viết bài, kĩ tự nhận thức trách nhiệm thân Thái độ: Giáo dục tình cảm, yêu mến thân SỞ GD&ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NINH HẢI ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: Ngữ Văn 11 Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Đọc thơ “Chạy giặc” Nguyễn Đình Chiểu cho biết: a/ Hoàn cảnh sáng tác thơ b/ Văn cảnh thơ cho ta hiểu từ “loạn” nào? c/ Thái độ nhà thơ hai câu kết? CHẠY GIẶC Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, Một bàn cờ phút sa tay Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, Mất ổ bầy chim dáo dác bay Bến Nghé tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây Hỏi trang dẹp loạn đâu vắng, Lỡ để dân đen mắc nạn này? Câu 2:(2.0 điểm): Trước tên “Chí Phèo”, tác phẩm hai nhan đề khác Anh/ chị cho biết nhan đề nhận xét nhan đề tác phẩm? Câu 3: (6.0 điểm) Diễn biến tâm tâm lí Chí Phèo (trong tác phẩm tên Nam Cao) từ gặp thị Nở đến kết thúc đời Sự thay đổi Chí Phèo cho ta thấy điều từ sức mạnh tình người? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ VĂN 11 NĂM 2015 – 2016 MÔN NGỮ VĂN 11 Câu 1: – Hoàn cảnh đời: thực dân Pháp công vào Sài Gòn – Gia Định (0,5đ) – Từ loạn dùng văn cảnh: tình cảnh rối ren thực dân Pháp bắn giết, cướp bóc khiến nhân dân phải chạy trốn (0,75đ) – Thái độ nhà thơ: bất bình, lên án triều đình nhà Nguyễn; xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh người dân… (0,75đ) Câu – Nhan đề: Cái lò gạch cũ; Đôi lứa xứng đôi; (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Cái lò gạch cũ: Phản ánh tượng tàn bạo mang tính quy luật xã hội cũ: người nông dân bị đẩy vào đường bần dẫn đến tha hóa, lưu manh hóa cuối bị đẩy khỏi xã hội loài người/ Sự bế tắc người nông dân… (0,5đ) – Đôi lứa xứng đôi: Nhấn mạnh tính mối tình Chí Phèo – thị Nở, tạo tính giật gân, gây tò mò hàm ý mỉa mai, miệt thị người số phận bất hạnh… (0,5đ) – Chí Phèo: Tính điển hình hóa số phận nhân vật (0,5đ) => Mỗi nhan đề 0.25 đ (đúng tả), phần ý nghĩa 0.5 đ phải đảm bảo ý Câu 3: a/ Mở bài: Đảm bảo yêu cầu phần mở (ngắn gọn, cảm xúc, nêu vấn đề) (0,5đ) b/ Thân bài: * Khái quát đời Chí Phèo trước gặp thị Nở -> nạn nhân xã hội phi nhân tính (0,5đ) * Sau gặp thị Nở: (0,5đ) – Nhận biết dấu hiệu sống – Ăn cháo hành -> khao khát hoàn lương – Bị tuyệt tình: ban đầu sửng sốt, sau hiểu đau khổ, tuyệt vọng quay lại kiếp sống cầm thú nên định trả thù tìm đến chết (2,0đ) * Nghệ thuật: biệt tài phát miêu tả tâm lí nhân vật; giọng văn bình thản, tự nhiên chất chứa yêu thương, phẫn… -> lòng nhân đạo nhà văn * Sức mạnh tình người: – Khi không xem Chí người -> quỷ – Khi gặp thị, đối xử tốt -> sống ác, muốn sống lương thiện (1,0đ) => tình người sức mạnh cảm hóa, “con người ta xấu xa trước mắt hoảnh phường ích kỉ” (Nam Cao) Hãy đối xử với tình người: chân thành, biết yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ với số phận bất hạnh… (1,5đ) c/ Kết bài: Đánh giá lại vấn đề bàn luận (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lưu ý: – Học sinh phải làm sáng tỏ nội dung chính: Tâm lí nhân vật từ gặp thị Nở – Cần nhận xét, đánh giá trước thay đổi Chí – Nếu học sinh kể lại theo văn cho tối đa 50% số điểm (của phần phân tích) – Phần đánh giá sức mạnh tình người: phải trình bày thành đoạn văn riêng Nếu gộp chung với phần kết không tính điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT HÀM GIANG MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10 Thời gian làm bài: 120 phút Câu (3,0 điểm) Đọc văn sau trả lời câu hỏi bên dưới: Trần Bình Trọng Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước, Đem thân bảy thước chống san hà Mãn lo đền nợ nước bỏ tình nhà, Trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc Nhưng than ôi, tài trai dù thao lược, Hùm thiêng nan địch bầy hồ Vì sa nên bị bắt cầm tù, Tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế! Tướng giặc thấy người tài nên nể, Đem quan sang tước trọng dụ ngài hàng "Quân bây lầm, dù dâng ngai vàng Khó lay chuyển lòng ta thờ cố quốc Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua Lòng trung quân, quốc ta PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO TRƯỜNG THCS AN LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2013-2014 MÔN: NGỮ VĂN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2,0 điểm) Ca dao câu: “Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Câu ca dao khuyên điều gì? Điều liên quan đến phương châm hội thoại nào? Câu 2: (2,0 điểm) Trong thơ “Ánh trăng” Nguyễn Duy, hình ảnh vầng trăng mang nhiều tầng ý nghĩa Hãy tầng ý nghĩa Câu 3: (6,0 điểm) Kể lại gặp gỡ tưởng tượng với chiến sĩ lái xe thơ “Bài thơ tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật -HẾT - V HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: Cho 2,0 điểm đạt ý sau: - Câu ca dao đưa lời khuyên: giao tiếp, nên dùng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn (1,0 điểm) - Câu ca dao liên quan đến phương châm lịch (1,0 điểm) Câu 2: Cho 2,0 điểm đạt ý sau: - Biểu tượng thiên nhiên hồn nhiên, tươi mát (0,5 điểm) - Biểu tượng vẻ đẹp bình dị, vĩnh đời sống (0,5 điểm) - Biểu tượng khứ nghĩa tình (1,0 điểm) Câu 3: Yêu cầu kĩ năng: - Bài làm cần kết hợp sử dụng yếu tố nghị luận, miêu tả miêu tả nội tâm - kĩ làm văn tự sự, kết cấu chặt chẽ, hành văn trôi chảy, diễn đạt tốt, không mắc lỗi ngữ pháp, tả, dùng từ Yêu cầu nội dung: Đây văn kể chuyện sáng tạo Câu chuyện xây dựng dựa nhân vật thơ học Vì người viết vừa phải tưởng tượng, vừa phải bám sát nội dung thơ để xây dựng câu chuyện hợp lí Bài làm trình bày theo nhiều hướng khác cần làm bật ý sau: a Mở bài: Tạo tình cho gặp gỡ (đi thăm gia đình thương binh; thăm bảo tàng quân đội; thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn…) b Thân bài: Cần kể làm bật ý chính: - Tính chất gian khổ, khốc liệt mà người lính lái xe Trường Sơn phải chịu đựng ngày chống Mĩ cứu nước (qua hình ảnh xe ngày méo mó, biến dạng ) - Những phẩm chất cao đẹp người lính, cần kể về: + Tư ung dung, hiên ngang + Tinh thần dũng cảm, thái độ bất chấp khó khăn + Tinh thần đồng đội + Ý chí chiến đấu miền Nam c Kết bài: + Kết thúc câu chuyện + Suy nghĩ vế hệ cha anh, người lính, trách nhiệm thân BIỂU ĐIỂM Điểm 6,0: - Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, bố cục mạch lạc, văn viết trôi chảy, cảm xúc, cốt truyện chặt chẽ, chi tiết hợp lý, không mắc lỗi diễn đạt, mắc lỗi tả Bài sạch, chữ đẹp - Biết kết hợp yếu tố nghị luận miêu tả nội tâm phù hợp, tự nhiên - Biết vận dụng hình thức: đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm Điểm 5,0: - Bài làm đủ bố cục phần, rõ ràng, cân đối - từ 2/3 ý đáp án trở lên - Biết kết hợp yếu tố nghị luận miêu tả nội tâm phù hợp, tự nhiên - Mắc không lỗi tả, diễn đạt - Biết vận dụng hình thức: đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm - Bài sạch, chữ viết rõ ràng Điểm 3,0-4,0: - Bài làm đủ bố cục phần - 1/2 ý đáp án - kết hợp yếu tố nghị luận miêu tả nội - Mắc không lỗi tả, diễn đạt - sử dụng hình thức: đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm Điểm 1,0-2,0: - Bài làm sơ sài, diễn đạt yếu, chưa biết kết hợp yếu tố nghị luận, miêu tả nội tâm Điểm 0: Bài bỏ giấy trắng viết vài câu không rõ nghĩa Giáo viên làm đề Nguyễn Văn Quốc TRƯỜNG THCS HOA LƯ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án trả lời ghi vào làm Câu 1: Yêu cầu “Khi giao tiếp, cần nói cho nội dung; nội dung lời nói phải đáp ứng yêu cầu giao tiếp, không thiếu, không thừa” thuộc phương châm hội thoại nào? A Phương châm lượng; B Phương châm chất; C Phương châm quan hệ; D Phương châm cách thức Câu 2: Phương án sau không nói thuật ngữ? A Là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ; B Là từ ngữ tính biểu cảm cao; C Mỗi thuật ngữ biểu thị khái niệm khoa họ; D Mỗi khái niệm biểu thị thuật ngữ Câu 3: Đoạn trường tân tên gốc tác phẩm nào? A Truyện Lục Vân Tiên; B Truyện Kiều; C Chuyện cũ phủ Chúa Trịnh; D Chuyện người gái Nam Xương Câu 4: Truyện Kiều viết thể loại đây? A Truyện thơ; B Tiểu thuyết chương hồi; C Truyện ngắn; D Tiểu thuyết lịch sử II Tự luận (8 điểm): Bài (2 điểm): Viết đoạn văn khoảng đến 10 câu nhận xét nghệ thuật tả người VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nguyễn Du qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Ngữ văn –tập 1) Bài (6 điểm): Kể lại giấc mơ em 1 TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số 2. I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng về nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản. A. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi. B. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch. C. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản D. Cả ba phương án trên. Câu 2. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng về các phương pháp sản xuất thức ăn cho vật nuôi. A B 1. Thức ăn giàu prôtêin 2. Thức ăn giàu gluxit 3. Thức ăn thô xanh a. Trồng xen, tăng vụ để nhiều cây và hạt họ đậu, tận dụng nguồn thức ăn động vật để chăn nuôi. b. Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. c. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Câu 3. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền chỗ trống ở các câu sau để được câu trả lời đúng. Khi đưa (1) ……………. vào thể vật nuôi khoẻ mạnh (bằng phương pháp tiêm; nhỏ mũi, mắt; chủng), thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2)…………… tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch, kháng thể, vắc xin, không miễn dịch 2 chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, thể vật nuôi khả năng (3)…………, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã khả năng (4)……………. II. Tự luận ( 6 điểm) Câu 4. Em hãy phân biệt thức ăn giàu prôtêin, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh. Câu 5. Khi bảo quản và sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì? Câu 6. Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà em biết. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS DUY NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: NĂM HỌC: 2016 -2017 Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu Giải thích đất khả giữ nước chất dinh dưỡng? (0,5 điểm) Câu Vì phải cải tạo đất trồng? (0,5 điểm) Câu Nêu vai trò giống trồng? (0,5 điểm) Câu Nêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh? (1,0 điểm) Câu Nêu khác biến thái hoàn toàn không hoàn toàn kiểu biến thái côn trùng? (1,0 điểm) Câu Giải thích phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót phân đạm, kali, phân hỗn hợp dùng để bón thúc? (2,0 điểm) Câu Trình bày phương pháp tưới cây? (1,0 điểm) Câu Sử dụng biện pháp hóa học ưu điểm nhược điểm gì? (1,0 điểm) Câu Kể tên phương pháp thu hoạch nông sản mà em biết? (1,0 điểm) Câu 10 Ở địa phương em tiến hành làm đất công việc nào? (1,5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌCMÔN CÔNG NGHỆ LỚP Câu 1: 0,5 điểm Nhờ hạt cát, limon, sét, chất mùn mà đất giữ nước chất dinh dưỡng Câu 2: 0,5 điểm Vì nơi đất tính chất xấu như: Chua, mặn, bạc màu, Nên cần phải cải tạo sử dung hiệu Câu 3: 0,5 điểm Tăng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ làm thay đổi cấu trồng năm Câu 4: 1,0 điểm - Biện pháp canh tác sử dụng giống chống chịu sâu bệnh hại - Biện pháp thủ công - Biện pháp hóa học - Biện pháp sinh học - Biện pháp kiểm dịch thực vật Câu 5: 1,0 điểm - Phân hữu cơ, phân lân: Dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡng dạng khó tiêu, không sử dụng ngay, phải thời gian để phân hủy thành chất hòa tan sử dụng 0,5 điểm - Phân đạm, kali, phân hỗn hợp: Dùng bón thúc vì: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên sử dụng 0,5 điểm Câu 6: 2,0 điểm - Biến thái hoàn toàn: 1,0 điểm + Trải qua giai đoạn: Trứng -> Sâu non -> Nhộng -> Sâu trưởng thành + Sâu non phá ... tapescript, there are mistakes Underlined them (1 pt) (Trong đoạn văn sau có 04 lỗi sai Em tìm gạch chân 04 lỗi sai đó.) Page 15 6 – English book (0.25pt x 4) South-east Asia have many attractions If you... the missing words (1 pt) (Điền vào chỗ trống từ thi u mà em nghe từ đoạn hội thoại.) (Page 15 4 – English book 7) (0.25pt x 4) * Answers: * Answers: What from Does usually VnDoc - Tải tài liệu, văn... about parts of our body Eg: Look at the picture, I can see … - Student can speak fluently and correct parts of our body - Students are confident with their answers Talk about a default topic (1 pt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án, Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án, Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay