Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

4 320 4
 • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 10:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Mà ĐỀ: 218 NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12 Thời gian làm 90 phút (50 câu trắc nghiệm) 3x  Câu 1: Tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  là: x 1 A x  1; y  B y  2; x  1 C x  ; y  D y  1; x  3 Câu 2: Tính theo a thể tích khối lăng trụ đứng ABC A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân A, mặt bên BCC’B’ hình vuông cạnh 2a 2a A a B a C D 2a 3 23.21  53.54 Câu 3: Giá trị biểu thức P  là: 101  (0,1)0 A 9 B C 10 D 10 Câu 4: Giá trị a 8log a2   a  1 bằng: A B 716 C 78 D Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 3a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy  ABCD  SA  3a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A 6a3 B 9a3 Câu 6: Hàm số sau có ba điểm cực trị? C 3a3 D a3 B y  x3  3x  x  D y  x  A y   x  x C y   x  x  Câu 7: Hàm số y  2ln x  x có đạo hàm 2 2ln x  x 1  1  A   x  2ln x  x B   x  2ln x  x ln C ln x  x  Câu 8: Cho a  0, a  ; x, y hai số thực dương Tìm mệnh đề đúng? ln x  x 1 2 D   x  x  ln A log a  xy   log a x  log a y B log a  x  y   log a x  log a y C log a  xy   log a x.log a y D log a  x  y   log a x.log a y Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, BC  2a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy  ABC  Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SC tạo với mặt phẳng  SAB  góc 30o A a3 B a3 C 2a D Câu 10: Hàm số y  x  x đồng biến khoảng nào? A  0;  B 1;  C  0;1 a3 6 D  ;1 Câu 11: Hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 12: Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng nào? 1    A   ;   B  ;  1 C  ;    D  1;   3    Câu 13: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  giao điểm  C  với trục tung A y   x  B y   x  C y  x  D y  x  Câu 14: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  x  mx  đồng biến khoảng  ;0  A m  B m  3 C m  3 Câu 15: Khối đa diện có 12 mặt có cạnh? D m  3 A 24 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C 30 D 60 B 12 1    y y   ta được: Câu 16: Cho x, y số thực dương, rút gọn biểu thức K   x  y  1  x x    A K  x B K  x  C K  x D K  x  Câu 17: Cho tứ diện ABCD có cạnh a , G trọng tâm tứ diện ABCD Tính theo a khoảng cách từ G đến mặt tứ diện a a a a A B C D 12 Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a, BC  2a , SA vuông góc với mặt phẳng o đáy  ABCD  Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết SB tạo với mặt phẳng đáy  ABCD  góc 60 2a a3 A B 2a 3 C 3 Câu 19: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 20: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? 1,4 1 A   3  1   3 D 2a 3 B 3  31,7 e 2 2 C      D 4  4 3 3 Câu 21: Cho hình lập phương có cạnh a tâm O Tính diện tích mặt cầu tâm O tiếp xúc với mặt hình lập phương A 4 a B 2 a C 8 a D  a Câu 22: Chọn khẳng định sai A Mỗi cạnh khối đa diện cạnh chung mặt khối đa diện B Hai mặt khối đa diện có điểm chung C Mỗi đỉnh khối đa diện đỉnh chung mặt D Mỗi mặt khối đa diện có ba cạnh Câu 23: Cho hình tứ diện SABC có SA, SB, SC đôi vuông góc; SA  3a, SB  2a, SC  a Tính thể tích khối tứ diện SABC a3 3 A B 2a C a D 6a Câu 24: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  18  x A y  3 2; max y  B y  0; max y  C y  0;max y  D y  3 2; max y  Câu 25: Gọi M, N giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn  2; 4 Tính tổng M  N A 18 B  C 14 D 22 Câu 26: Cho hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy R Diện tích toàn phần hình trụ là: A Stp  2 R  R  h  B Stp   R  R  h  C Stp   R  R  2h  D Stp   R  R  h  x 1 điểm M 1;0  x2 1 A y    x  1 B y   x  1 C y   x  1 D y   x  1 3 Câu 28: Cho hình trụ có bán kính đáy a Cắt hình trụ mặt phẳng song song với trục hình a trụ cách trục hình trụ khoảng ta thiết diện hình vuông Tính thể tích khối trụ Câu 27: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A  a 3  a3 D 3 a Câu 29: Tập hợp tất trị x để biểu thức log  2x  x  xác định là: A  0;  B  a B  0; 2 C C  ;0   2;    Câu 30: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? 1 A y   log x B y  log x C y  log   x D  ;0    2;    D y  log x Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  a, AD  2a , SA   ABCD  SA  a Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 9 a 9 a A 9 a B C D 36 a Câu 32: Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép sau: Mỗi tháng người tiết kiệm số tiền cố định X đồng gửi vào ngân hàng theo kì hạn tháng với lãi suất 0,8% /tháng Tìm X để sau ba năm kể từ ngày gửi lần người có tổng số tiền 500 triệu đồng 4.106 4.106 A X  B X  1, 00837  1  0, 00837 C X  4.106 1, 008 1, 00836  1 D X  4.106 1, 00836  Câu 33: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác 3 3 m  m  A m  ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that Question 12: What at this time tomorrow? A will you B will you be doing C will you have done D will you have been doing Question 13: in the hospital for years, he has decided to give up his work A To work B Working C Being working Question 14: , people used to read more D Worked VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Twenty years before B Twenty years ago C For twenty years D Since twenty years Question 15: I think the match Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering A was started B will be started C must started D must have started Question 16: Not until the end of the 19th century _ become a scientific discipline A plant breeding has B did plant breeding C plant breeding has D has plant breeding Question 17: At the interview they wanted to know a lot about my education and my A awards B qualifications C winnings D passes Question 18: It was a fine day for a picnic, it was rather cold A.if B therefore C so D though Question 19: The bad weather the flight being delayed A.resulted in B made C caused D created Question 20: -“Do you have a minute, professor?” – “ ” A.Well I am not sure when B Good I am listening C Sure What’s the problem D Sorry, I haven’t got it here Question 21: “Thank you for your lovely present.” – “ _” A It was the least we could B No worry A present is coming C Yes, it’s really a lovely present D Why you have to say so? Question 22: The harder you learn, _ A the better is your English B the better will be your English C the better becomes your English D the better your English will be Question 23: If you hadn’t lost your passport, you _ in Australia now A will be B are C would be D have been Question 24: Hamlet, Shakespeare in 1600, is considered by many to be his greatest work A which written by B that was written by C written by D writing by Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 25: Reaching 35 and obviously aging, Jane has to make up her mind on her future very soon A give a thought about B prepare a plan for VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C make a decision on D pay attention to Question 26: Some research has shown a strong association between pesticide and certain WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁN – ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 2 12xyx-=- (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). b) Cho đường thẳng d: y = - x + m và hai điểm M(3;4) và N(4;5). Tìm các giá trị của m để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 4 điểm A, B, M, N lập thành tứ giác lồi AMBN có diện tích bằng 2. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2sin sin2 2sin cos sin cos6 cos2sin( )4x x x x x xxπx+ + +=+ .Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình: 1 1 2132 1xx x+ - ³+ - - ( )x RÎ. Câu 4 (1,0 điểm). Tính 3 2 32( 1)tan1 tanx x xI dxx+ +=+ò Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có SA=3a (với a>0); SA tạo với đáy (ABC) một góc bằng 600. Tam giác ABC vuông tại B, ·030ACB=. G là trọng tâm của tam giác ABC. Hai mặt phẳng (SGB) và (SGC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính thể tích của hình chóp S.ABC theo a. Câu 6 (1,0 điểm). Cho 3 số thực , ,x y z thỏa mãn 3 3 38 27 18 1x y z xyz+ + - =. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 24 9P x y z= + +. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm):Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần riêng (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn 2 2( ): 9C x y+ =, đường thẳng : 3 3y xD = - + và điểm (3,0)A. Gọi M là một điểm thay đổi trên (C) và B là điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình hành. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABM, biết G thuộc D và G có tung độ dương Câu 8.a (1,0 điểm). Giải phương trình 1 32 8log (4 2 4) log (2 1) 2x x x+- + - - = Câu 9.a (1,0 điểm). Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập các số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập.Tính xác suất để lấy được một số lớn hơn 2013. B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm). Cho hình chử nhật ABCD có phương trình đường thẳng AD: 2x+y-1=0, điểm I(-3;2) thuộc BD sao cho 2IB ID= -uur uur. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chử nhật, biết điểm D có hoành độ dương và AD = 2AB. Câu 8.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ( )2 22 4log 2log 3,16x yx y Rx y+ =ìÎí+ =î Câu 9.b (1,0 điểm). Có bao nhiêu cách chia 6 đồ vật đôi một khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh……………………… …….; Số báo danh……………… TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề www.VNMATH.com Câu ý Nội dung Điểm +) Tập xác định: \{2}D = ¡ 23'( 2)yx-=- , hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ) ( );2 , 2;-¥ +¥ 0,25 +) Giới hạn và tiệm cận: lim 2, lim 2x xy y®-¥ ®+¥= =; 2 2lim , limx xy y- +® ®= -¥ = +¥ Đồ thị hàm số có : Tiệm cận đứng: x=2 , tiệm cận ngang: y= 2. 0,25 +) Bảng biến thiên: x -¥ 2 +¥ y' - - y 2 -¥ +¥ 2 0,25 a c) Đồ thị 0,25 Với x ¹2, xét PT 2 12xx mx-= - +-()22 1 0 1x mx mÛ - + - = 0.25 Đt d cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt ( )pt 1Ûcó 2 nghiệm phân biệt khác 2 Û24 12' 8 4 04 2 2 1 04 12mm mm mmé< -ìD = - + >Ûêí- + - ¹> +êîë. Gọi 1 2,x xlà 2 nghiệm pt (1), ta có 1 21 2. 2 1x x mx x m+ =ìí= 01 3456 789  ! " # $ % & '" % $ ( " # )* +           , -./ ( " 11 23456578 9:; ? @3ABCD3E86 DF B3456578 @3GBHI 6JKLMNO PQRSRPQTU x x VW XYZ[\] ^_`a b cdedfghijk lmnjg ohpjk kdqr stuvw yz{sv | }~ VW YZ[\] ^_`a b dj jkgr mhjk j gjk r jk j gr djg gd j gr djg gd j gr djg gdj rgj m l lf r k j lĂ j grdjg lmjk Âdj VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that Question 12: What at this time tomorrow? A will you B will you be doing C will you have done D will you have been doing Question 13: in the hospital for years, he has decided to give up his work A To work B Working C Being working Question 14: , people used to read more D Worked VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Twenty years before B Twenty years ago C For twenty years D Since twenty years Question 15: I think the match Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering A was started B will be started C must started D must have started Question 16: Not until the end of the 19th century _ become a scientific discipline A plant breeding has B did plant breeding C plant breeding has D has plant breeding Question 17: At the interview they wanted to know a lot about my education and my A awards B qualifications C winnings D passes Question 18: It was a fine day for a picnic, it was rather cold A.if B therefore C so D though Question 19: The bad weather the flight being delayed A.resulted in B made C caused D created Question 20: -“Do you have a minute, professor?” – “ ” A.Well I am not sure when B Good I am listening C Sure What’s the problem D Sorry, I haven’t got it here Question 21: “Thank you for your lovely present.” – “ _” A It was the least we could B No worry A present is coming C Yes, it’s really a lovely present D Why you have to say so? Question 22: The harder you learn, _ A the better is your English B the better will be your English C the better becomes your English D the better your English will be Question 23: If you hadn’t lost your passport, you _ in Australia now A will be B are C would be D have been Question 24: Hamlet, Shakespeare in 1600, is considered by many to be his greatest work A which written by B that was written by C written by D writing by Mark the ... hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 20: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? 1,4 1 A   3  1   3 D 2a 3 B 3  31,7 e 2 2 C      D 4  4... trục hình a trụ cách trục hình trụ khoảng ta thi t diện hình vuông Tính thể tích khối trụ Câu 27: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn... B 9 r C 16 r D 36 r Câu 49: Do nhu cầu sử dụng nguyên liệu thân thi n với môi trường Một công ty sản suất bóng tenis muốn thi t kế hộp làm giấy cứng để đựng bóng tenis có bán kính r, hộp đựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay