Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

104 979 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 17:52

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Thị Thu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : GS TS Nguyễn Cao Huần Hà Nội - 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ MINH HỌA ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan 1.2 Một số vấn đề lý luận đánh giá hệ thống sử dụng đất đai .9 1.2.1 Hệ thống sử dụng đất đai 1.2.2 Cơ sở khoa học sử dụng đất nông nghiệp bền vững 11 1.2.3 Đánh giá, phân hạng đất đai theo FAO 12 1.3 Xác lập hệ mô hình kinh tế sinh thái .17 1.3.1 Khái niệm chung kinh tế sinh thái mô hình hệ kinh tế sinh thái 17 1.3.2 Nguyên tắc nghiên cứu phân loại hệ mô hình kinh tế sinh thái .19 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƢƠNG MỸ PHỤC VỤ QU HOẠCH SỬ ỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ - SINH THÁI 24 2.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 24 2.1.1 Vị trí địa lý 24 2.1.2 Địa chất - địa hình 25 2.1.3 Khí hậu 25 2.1.4 Thuỷ văn 26 2.1.5 Các nguồn tài nguyên .26 2.1.6 Thực trạng môi trường 32 2.1.7 Đánh giá chung đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 33 i 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 2.2.1 Dân số lao động 34 2.2.2 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 35 2.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội 36 2.2.4 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 37 2.2.5 Tăng trưởng kinh tế 41 2.2.6 Chuyển dịch cấu kinh tế 42 2.2.7 Việc làm thu nhập 43 2.2.8 Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực 44 2.3 Hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp khu vực 46 2.3.1 Phân tích trạng sử dụng loại đất .46 2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp biến động sử dụng đất nông nghiệp 48 2.3.3.Tình hình quản lý đất nông nghiệp: 53 CHƢƠNG III: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ QUẢN ĐẤT ĐAI KHU VỰC NGHIÊN CỨU56 3.1 Hệ thống đơn vị đất đai khu vực nghiên cứu 56 3.1.1 Lựa chọn tiêu phân cấp yếu tố để xây dựng đồ đơn vị đất đai .56 3.1.2 Xây dựng đồ đơn vị đất đai .59 3.2 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp khu vực nghiên cứu 66 3.2.1 Khái quát loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu .66 3.2.2 Đặc điểm số loại hình sử dụng đất 67 3.3 Các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp địa bàn 70 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng hệ thống sử dụng đất nông nghiệp 72 3.4.1 Đánh giá tính thích hợp hệ thống sử dụng đất nông nghiệp 72 3.4.2 Đánh giá hiệu kinh tế- xã hội môi trường hệ thống sử dụng đất nông nghiệp .76 3.4.3 Đánh giá chung hiệu hệ thống sử dụng đất 85 ii 3.5 Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ quản lý đất đai khu vực nghiên cứu đến năm 2020 87 3.5.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp .87 3.5.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2015-2020 88 3.5.3 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu vực đến năm 2020 89 3.5.4 Đề xuất số nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 90 3.6 Xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái địa bàn 91 3.6.1 Một số mô hình kinh tế sinh thái điển hình .91 3.6.2 Nhận xét xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 KẾT LUẬN 98 KIẾN NGHỊ .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt thay sản xuất nông nghiệp, tạo lương thực thực phẩm giúp người tồn Ngày trình công nghiệp hóa, đại hóa với bùng nổ dân số, nạn ô nhiễm suy thoái môi trường… ngày thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, vậy, việc nghiên cứu hệ thống sử dụng đất nông nghiệp, đánh giá hiệu sử dụng đất để từ sử dụng quản lý đất đai theo quan điểm nông nghiệp bền vững vấn đề quan trọng giới nói chung nước ta nói riêng Khu vực tây nam huyện Chương Mỹ nằm phía tây nam thủ đô Hà Nội, cách trung tâm 30 Km có tốc độ phát triển kinh tế cao với tỷ trọng sản xuất nông nghiệp chiếm 22% cấu kinh tế chung toàn huyện Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng dịch vụ thương mại, giảm dần giá trị sản xuất nông nghiệp Bước đầu hình thành số vùng chuyên canh trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản quy mô lớn, giá trị sản xuất nông nghiệp héc-ta canh tác không ngừng tăng cao Tuy vậy, phương thức sản xuất trọng vào vào tăng trưởng số lượng dẫn đến cân sinh thái, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Vì vậy, rà soát, đánh giá nguồn lực tự nhiên, kinh tế xã hội qua xây dựng hệ thống sử dụng đất đai có hiệu đề xuất mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với đặc điểm khu vực, chiến lược phát triển kinh tế quy hoạch sử dụng đất vấn đề thiết đặt cho huyện Chương Mỹ Xuất phát từ thực tiễn đó, định lựa chọn thực đề tài “Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai chủ yếu cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ác lập mô hình kinh tế sinh thái phục vụ quản lý đất đai khu vực phía tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nội dung nghiên cứu - Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai nông nghiệp mô hình hệ kinh tế sinh thái - Nghiên cứu đánh giá kinh tế- sinh thái hệ thống sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu khu vực - Nghiên cứu đánh giá mô hình kinh tế sinh thái khu vực nghiên cứu - Đề xuất hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất khu vực theo hướng bền vững xác lập số mô hình hệ kinh tế sinh thái (nông hộ, nông trại) phục vụ quản lý đất đai phù hợp với tiềm khu vực nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: xã khu vực tây nam huyện Chương Mỹ Thủy Xuân Tiên, Thanh Bình, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc Phạm vi khoa học: - Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai - Đánh giá số mô hình kinh tế sinh thái chủ yếu - Đề xuất không gian sử dụng hợp lý đất nông nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin số liệu có liên quan trực tiếp gián tiếp đến nội luận văn công bố cấp, ngành; Thu thập thông tin từ hộ nông dân trực tiếp sử dụng đất Phương pháp điều tra, vấn trực tiếp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhằm thu thập thông tin số liệu tinh hình đời sống, sản xuất vấn đề liên quan sách, đất đai, lao động, việc làm, khó khăn sản xuất, mô hình, phương hướng sử dụng đất tương lai hộ điển hình nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu khu vực, tác vấn trực tiếp cho 30 hộ gia đình cá nhân xã Tổng số phiếu phát toàn khu vực nghiên cứu 270 phiếu Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu: Sau thu thập, toàn thông tin, số liệu kiểm tra khía cạnh đầy đủ, xác, kịp thời khẳng định độ tin cậy; Sau lý tính toán phản ảnh thông qua bảng thống kê, đồ thị để so sánh, đánh giá rút kết luận cần thiết Phương pháp đồ GIS: Trên sở liệu có sử dụng phần mềm đồ (phần mềmMicro Station đồ trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất , Autocad đồ nông thôn mới, đồ quy hoạch chung; Map info đồ thổ nhưỡng, arcgis để chồng xếp đồ đơn tính…) chồng xếp lớp liệu, biên tập đồ xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ công tác đánh giá đất Cơ sở tài liệu để thực luận văn - Luật đất đai năm 2003, 2013 văn luật liên quan đến việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi - Các tài liệu mô hình kinh tế sinh thái đánh giá cảnh quan - Các công trình khoa học liên quan đến mô hình hệ kinh tế sinh thái - Các đồ: đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn xã nghiên cứu; đồ thổ nhưỡng, đồ địa hình huyện Chương Mỹ - Các báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã nghiên cứu - Thu thập thông tin từ việc điều tra thực tế - Thu thập thông tin internet Kết đạt đƣợc - Bản đồ đơn vị đất đai đồ hệ thống sử dụng đất đánh giá hệ thống sử dụng đất đai chủ yếu địa bàn - Nghiên cứu đánh giá mô hình hệ kinh tế sinh thái hữu khu vực nghiên cứu từ ác lập mộ số mô hình kinh tế sinh thái (nông hộ, nông trại) phù hợp với tiềm khu vực - Đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất khu vực tây nam huyện Chương Mỹ Cấu trúc luận văn Ngoài mở đầu, kết luận luận văn bố cục thành chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai mô hình hệ kinh tế sinh thái Chương 2: Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực tây nam huyện Chương Mỹ phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp xác lâp mô hình hệ kinh tế sinh thái Chương 3: Đánh giá hệ thống sử dụng đất định hướng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ quản lý đất đai khu vực nghiên cứu CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Một nội dung quan trọng phát triển bền vững dựa hệ kinh tế sinh thái hay nói cách khác cần có mô hình kinh tế sinh thái bền vững Đã có nhiều học giả nước quan tâm nghiên cứu phát triển kinh tế sinh thái George A Maul (Mỹ), Lino Briguglion (Malta), Lewls E Glberd (Mỹ), Jerome I.Mc Eroy (Mỹ), Roboin Grove - While (Anh), Juji C.S Wang (Đài Loan), Guy Engelen (Hà Lan) Những vấn đề học giả đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế sinh thái cho mục tiêu phát triển bền vững Những thành tựu đạt nghiên cứu cho thấy rõ: Phát triển bền vững phát triển theo hướng kinh tế - sinh thái, du lịch dịch vụ, cách tiếp cận nghiên cứu phải hệ sinh thái theo nội dung sau: a) sở tiềm tự nhiên; b) sở tiềm kinh tế, xã hội nhân văn; c) sở tài nguyên; d) sở đảm bảo môi trường; e) dự đoán tai biến thiên nhiên kế hoạch phòng tránh Đất đai, khí hậu trồng ba thành phần chủ yếu hệ sinh thái Mục đích việc đánh giá đất chọn trồng thích hợp với vùng khí hậu đất khác Việc nghiên cứu tài nguyên đất đai không dừng lại bước thống kê tài nguyên đất mà thực việc đánh giá khả thích hợp đất đai để đề xuất sử dụng đất hợp lý Công tác đánh giá đất đai nhiều nước giới nghiên cứu đánh giá với quan điểm khác Đánh giá đất theo quan điểm Mỹ Từ thập niên 50 kỷ XX, Mỹ tiến hành đánh giá khả sử dụng đất nước em bước nghiên cứu công tác nghiên cứu đặc điểm đất Trong phân loại khả đất có tưới (Irrigation land suitability classification) Cục cải tạo đất đai – Bộ nông nghiệp Mỹ (USBR), đất phân loại thành lớp: từ lớp trồng trọt (Arable) đến lớp trồng trọt cách có giới hạn (Limited arable) đến lớp trồng trọt (Non – arable) Đến năm 1961, Cơ quan bảo vệ đất – Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đề xuất nghiên cứu “Phân hạng khả đất đai” dựa hạn chế đất đai gây trở ngại đến sử dụng đất, hạn chế khó khắc phục cần phải đầu tư vốn, lao động kỹ thuật… khắc phục Hạn chế chia thành hai mức: hạn chế tức thời hạn chế lâu dài Hệ thống đất đai chia thành ba cấp: lớp, lớp phụ đơn vị Còn đất đai chia thành tám lớp hạn chế tăng dần từ lớp I đến lớp VIII, từ lớp I đến lớp VI có khả sử dụng cho nông – lâm nghiệp, lớp V đến VII sử dụng lâm nghiệp, lớp VIII sử dụng cho mục đích khác Đây cách tiếp cận đánh giá đất đai, có quan tâm đến yếu tố hạn chế hướng khắc phục hạn chế, có ét đến vấn đề kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sử dụng đất Đánh giá đất theo quan điểm Nga ( iên Xô cũ) nƣớc Đông Âu Nội dung đánh giá đất Liên Xô cũ nước Đông Âu theo hai hướng bao gồm đánh giá chung nông nghiệp vùng đánh giá riêng đất canh tác xí nghiệp nông nghiệp dựa hiệu xuất trồng ngũ cốc họ đậu Đơn vị đánh giá đất chủng đất bao gồm: đất trồng nông nghiệp có tưới, đất nông nghiệp tiêu úng, đất trồng lâu năm ăn quả, đất trồng cỏ đồng cỏ chăn thả Các tiêu dùng đánh giá đất bao gồm: + Tính chất thổ nhưỡng nông hóa đất; + Năng suất trồng nông nghiêp; + Sản lượng tổng giá trị sản lượng; + Lợi nhuận túy; Sau nghiên cứu, đánh giá hiệu mặt kinh tế, xã hội môi trường hệ thống sử dụng đất chủ yếu khu vực phía Tây Nam huyện Chương Mỹ tổng kết qua bảng sau: Bảng 3.24: Tổng hợp kết đánh giá hệ thống sử dụng đất Hiệu HTS Đ - Hiệu kinh tế mang lại thấp - Cung cấp nguồn lương thực chủ yếu cho nhân dân địa phương Chuyên trồng lúa nước cung cấp cho khu vực Nội thành Hà Nội - Thu hút nguồn lao động trung bình - Sử dụng phân bón, loại thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật cao - Phù hợp với tình hình canh tác người dân địa phương - Thích hợp với điều kiện tự nhiên đơn vị đất đai III1 III2 - Hiệu kinh tế mang lại thấp - Cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho nhân dân vùng Trồng - Thu hút nguồn lao động trung bình hàng năm - Sử dụng phân bón, loại thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực (lúa – màu) vật cao - Phù hợp với tình hình canh tác người dân địa phương - Thích hợp với điều kiện tự nhiên đơn vị đất đai III1 III2 - Hiệu kinh tế mang lại cao - Cung cấp nguồn thực phẩm chất lương cao cho nhân dân Trồng lâu năm vùng - Thu hút nguồn lao động cao, công lao động ổn định - Sử dụng phân bón, loại thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật gây tác động đến môi trường 86 - Phù hợp mức trung bình với tình hình canh tác người dân địa phương - Thích hợp với điều kiện tự nhiên đơn vị đất đai II2 III1 - Hiệu kinh tế mang lại cao - Cung cấp nguồn thực phẩm chất lương cao cho nhân dân vùng Nuôi trồng - Thu hút nguồn lao động cao, công lao động ổn định thủy sản - Gây ảnh hưởng đến môi trường mức độ trung bình - Phù hợp mức trung bình với tình hình canh tác người dân địa phương - Thích hợp với điều kiện tự nhiên đơn vị đất đai III1 III2 3.5 Đ n ướng sử dụng đất nông nghiệp ụ ụ ản đấ đ khu vực nghiên đến năm 2020 3.5.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp Việc đánh giá tiềm đất đai sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích bố trí tròng hợp lý, tạo vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông sản, thủy sản nhằm trì phát triển hợp lý loại trồng phục vụ cho đời sống sinh hoạt người - Đối với đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khu vực sử dụng cho mục đích: đất sản xất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản Trong tương lai, phần diện tích đất nông nghiệp phải chuyển cho mục đích đất phi nông nghiệp Do phần diện tích đất nông nghiệp lại phải khai thác triệt mục đích sản xuất nông nghệp + Đôi với đất trồng lúa nước đất trồng hàng năm khác khu vực cần phải đảm bảo phần diện tích đất tốt, đất phù sa để đảm bảo an 87 ninh lương thực cho toàn khu vực Phần lại chuyển sang mô hình kinh tế khác để đem lại hiệu kinh tế cao + Trên địa bàn huyện Chương Mỹ khu vực nghiên cứu có diện tích đất lâm nghiệp, rừng trồng Tiềm phát triển đất lâm nghiệp thấp diện tích đồi chưa sử dụng đến Vì cần có biện pháp thích hợp để bảo vệ nguồn rừng lại, chóng hành động phá hoại, ảnh hướng đến môi trường sinh thái phát triển đất rừng + Đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản khu vực 585,15 ha, hầu hết diện tích sử dụng để nuôi loại cá truyền thống trắm, trôi, mè, chép, rôphi….Loại hình sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế gấp 20-40 lần so với đất trồng hàng năm hay đất trồng lúa Đây loại hình sử dụng đất người dân quan tâm đầu tư nhiều năm tới - Hiện nay, địa bàn 436,64 đất chưa sử dụng có đất chưa sử dụng 7,4 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 242,32 ha, nhóm đất nằm chủ yếu ven sông, ven gò cao, cải tạo đưa số diện tích thuận lợi vào sản xuất nông nghiệp Đối với đất đồi núi chưa sử dụng cải tạo để trồng màu, trồng ăn trồng rừng 3.5.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2015-2020 - Theo quy hoạch chung huyện Chương Mỹ, khu vực Tây Nam huyện với đặc điểm địa hình vùng đồi gò nên trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái Tại hình thành khu công nghiệp Tân Tiến – Nam Phương Tiến – Hoàng Văn Thụ - Miếu Môn - Về sản xuất nông nghiệp, khu vực nghiên cứu quy hoạch tập trung phát triển mô hình sản xuất lúa – cá, ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển mô hình kinh tế trang trại 88 * Định hướng sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lâu năm: Trong giai đoạn 2015 – 2020 diện tích lớn đất nông nghiệp chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp, quy hoạch đô thị vệ tinh Xuân Mai phê duyệt có nhiều điểm công nghiệp, công trình sở hạ tầng lấy vào diện tích đất lúa, cần đổi phát triển nông nghiệp theo định hướng công nghiệp hóa, đại hóa, ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ, chuyên dịch cấu trồng vật nuôi hợp lý để đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm sản xuất nông nghiệp hàng hóa * Định hướng sử dụng đất rừng sản xuất: - Từng bước trồng gây rừng phủ anh đất trống đồi núi trọc, đất đồi núi chưa sử dụng đem vào trồng rừng chắn lũ, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên Tiếp tục trì, khoanh nuôi toàn diện tích rừng tự nhiên Chăm sóc bảo vệ hệ thống rừng có theo hướng tăng mật độ che phủ, nâng cao chất lượng rừng đa dạng sinh học Phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, coi trọng suất chất lượng, tăng nguồn thu nhập cho người dân * Định hướng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản Trong thời gian tới, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng mạnh hiệu kinh tế đem lại cao loại canh tác khác Vì vậy, cần phải tận dụng mặt nước ao hồ đất mặt nước chưa sử dụng đưa vào nuôi trồng thủy sản 3.5.3 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu vực đến năm 2020 Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn từ đến năm 2020 nhu cầu ngành, quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp từ đến năm 2020 ác định sau: - Diện tích đất chuyên trồng lúa nước 3038 giảm 41,21 - Diện tích đất trồng lâu năm 1422,04 giảm 332,95 89 - Diện tích đất rừng sản xuất 193,58 tăng 156,66 - Diện tích đất rừng phòng hộ 249,14 tăng 31,98 - Diện tích đất nuôi trồng thủy sản 207,09 giảm 378,06 Theo dự kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 khu vực, diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp lấy vào diện tích đất lúa nước, đất trồng lâu năm đất nuôi trồng thủy sản, nguyên nhân dẫn đến việc giảm diện tích từ loại đất Trong đó, diện tích giảm mạnh mẽ diện tích đất nuôi trồng thủy sản tiếp đến diện tích đất trồng lâu năm cuối đất trồng lúa - Diện tích đất trồng rừng sản xuất rừng phòng hộ tăng lên dự kiến cải tạo từ loại đất chưa sử dụng 3.5.4 Đề xuất số nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 Thực tế, thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn khu vực nghiên cứu dựa kinh nghiệm canh tác hộ dân vùng Nhìn chung tính khả thi quy hoạch sử dụng đất đáp ứng tình hình phát triển kinh tế ã hội địa phương, nhiên số quy hoạch dự báo sai chưa nắm bắt u sản uất vùng vùng lân cận Đối với khu vực thực quy hoạch sử dụng đất thời điểm chưa có Luật đất đai 2013, chưa UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, quy hoạch, số liệu quy hoạch không phù hợp cần điều chỉnh Do phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả đề uất điều chỉnh số nội dung phương án quy hoạch sau: 90 - Đất trồng lúa nước giảm 41,21 theo quy hoạch duyệt: giữ nguyên trạng quy hoạch, đất lấy vào để xây dựng sở hạ tầng, trụ sở đấu giá đất để phát triển kinh tế nên tiếp tục giảm - Đất trồng hàng năm: giảm tất diện tích trồng sắn khu vực xã Thanh Bình, Trần phú để chuyển sang diện tích đất nông nghiệp khác (vườn – ao – chuồng trồng lâu năm), cụ thể diện tích giảm 47,6 Nguyên nhân đề xuất giảm: khu vực trồng sắn nằm vùng đất cao, khó canh tác phải tốn công chăm bón nên người dân lựa chọn nhiên loại hình không phù hợp với tình hình sản xuất địa phương trồng sắn không đem lại hiệu kinh tế - Diện tích nuôi trồng thủy sản: Đề nghị giữ nguyên diện tích đất nuôi trồng thủy sản loại hình sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao người dân vùng đầu tư nhiều - Đề nghị giữ nguyên diện tích đất trồng lâu năm trồng lâu năm đem lại hiệu kinh tế cao tạo cảnh quan sinh thái môi trường khu vực 3.6 Xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái địa bàn 3.6.1 Một số mô hình kinh tế sinh thái điển hình * Mô hình kinh tế lúa cá vịt Mô hình dần chiếm ưu địa bàn ã Nam Phương Tiến, Tân Tiến Hoàng Văn Thụ, địa hình có nhiều khu vực trũng, trồng lúa không đem lại hiệu kinh tế trồng vụ vụ lúa xuân, vụ mùa trồng Mô hình có quy mô nhỏ diện tích Lấy ví dụ hộ ông Lê Văn Biên sử dụng đất khu ruộng Đồng Sảo, thôn Hạnh Côn, ã Nam Phương Tiến Tổng diện tích đất quỹ I trồng lúa hộ ông Biên 2232 m2 khu vực ruộng trũng Đồng Sảo 91 Do khu vực ruộng trũng nên trồng lúa vào vụ xuân, vụ mùa canh tác loại trồng khác nên hộ ông Biên quay sang nuôi cá vào vụ mùa Vụ xuân hộ ông Biên trồng lúa uân suất 1,8 tạ/sào, với sản lượng thóc thu đất 1100 kg thóc, quy giá bán hộ ông Biên thu 7,7 triệu đồng Chi phí hộ ông bỏ khoảng 6,2 triệu đồng, lợi nhuận thu hộ ông Biên thu 2,5 triệu Số công lao động bỏ 44 công Như nhận thấy số công lao động trồng lúa thấp (chỉ khoảng 56.000 VNĐ/công) Vào vụ mùa, nước lên, hộ nhà ông Biên be bờ cao lên, thả cá sau nuôi thêm vịt Mô hình thả cá hộ ông Biên nuôi ghép cá trắm cỏ với đối tượng nuôi trắm cỏ: 2000 con, chép: 300 con, rô phi: 500 con, mè trắng: 100 cá trôi: 300 Tỷ lệ hộ ông Biên chọn tham khảo số hộ thả cá khu vực từ kinh nghiệm gia đình ông Với chi phí khoảng 120 triệu Thời gian nuôi vào khoảng tháng Đến tháng 12, hộ ông Biên thu hoạch cá tổng khối lượng 3.500kg, thu 170 triệu Từ nuôi cá, lợi nhuận thu khoảng 50 triệu Hộ ông Biên sử dụng khoảng 500 công lao động Song song với việc thả cá hộ ông Biên nuôi 800 vịt thương phẩm, chi phí cho giống, vac xin, thức ăn, điện nước chi phí khác hết 107,04 triệu đồng Hộ ông Biên nuôi lứa vịt với tổng thu nhập từ bán lứa vịt 297 triệu đồng, lợi nhuận từ nuôi vịt 190 triệu đồng Công nuôi vịt kết hợp với công thả cá hết khoảng 600 công Lợi nhuận từ nuôi cá nuôi vịt 240 triệu đồng, sử dụng 600 công nên tiền công lao động vào khoảng 400.000VNĐ/công, cao so với trồng lúa Hơn tận dụng phân vịt làm thức ăn cho cá nên giảm số chi phí thức ăn 92 Hình 3.1: Mô hình lúa - cá - vịt hộ gia đình ông Lê Văn Biên (Đồng Sảo, thôn Hạnh Côn, ã Nam Phương Tiến) * Mô hình kinh tế vườn ao chuồng Mô hình mô hình cho đem lại hiệu kinh tế cao cho hộ hướng chuyển đổi hộ sử dụng đất khu vực Cũng mô hình khép kín hợp phần bổ sung hỗ trợ phát triển Lấy ví dụ hộ ông Trịnh Văn Vinh thôn Đồng Ké, xã Trần Phú với diện tích sử dụng đất 12.696m2 diện tích phân bố sau: - Diện tích đất xây dựng chuồng trại: 2.600,0m2s - Diện tích nhà kho chứa cám: 260,0m2 - Diện tích nhà bảo vệ: 70,0 m2 - Diện tích ao: 1.500,0m2 - Diện tích hố bioga: 500,0m2 - Diện tích trồng ăn quả: 4.966,0m2 93 - Diện tích sân: 300,0m2 - Diện tích đất làm đường đi, bờ bao: 2.500,0m2 Hiện khảo sát thực tế hộ ông Vinh đầu tư giai đoạn đầu với diện tích chuồng ây 1.300 m2, có 1000 m2 nuôi lợn thịt thương phẩm 300 m2 nuôi gà thương phẩm Hộ ông Vinh đầu tư ây dựng chuồng trại từ năm 2013, dự kiến đến năm 2015 tiếp tục xây dựng tiếp 1300 m2 lại Chi phí đầu tư giai đoạn đầu là: 1.356.200.000 đồng - Trong năm đầu tiên, hộ ông Vinh trồng 100 gốc bưởi diễn với chi phí hết 34.000.000 đồng, trồng khoảng 500 gốc lấy gỗ (chủ yếu keo soan) chi phí 9.500.000 đồng - Chi phí đào ao nuôi thả cá hết 21.750.000đồng - Do chăn nuôi gia công cho công ty (CP) nên toàn giống, cám, thuốc phòng bệnh phía công ty cung cấp; nhiên trình nuôi chủ phương án dự tính chi phát sinh từ chăn nuôi lợn gà bình quân 6.500.000đ/tháng 12 tháng hết 78.000.000đ - Chi phí trả lương cho công nhân người 3.000.000đ/người/tháng 12 tháng = 144.000.000đ - Chi phí trả tiền điện sử dụng năm 7.000.000đ/tháng 12 tháng = 84.000.000đ Tổng chi phí năm đầu đầu tư trang trại: 1.649.450.000 đồng Sau phương án hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, công ty CP bắt đầu chuyển lợn trang trại để nuôi theo hợp đồng ký kết hai bên; với số lượng lợn nhập nuôi dự kiến 470 con, tỷ lệ chết cho phép 2%; lợi nhuận thu lứa lợn 423.605.000đ/năm - Dự kiến thu từ thả cá 1,45 35.000/kg = 50.750.000đ/năm 94 Trong năm đầu hộ ông Vinh thu lợi nhuận từ chăn nuôi 474.355.000 Nhìn chung năm đầu tiền thu chưa đủ để hòa vốn hộ ông dự kiến đến năm thứ hòa vốn năm thứ đem lại lãi Dự kiến đạt khoảng 500.000.000/năm Vì đến năm thứ trở bưởi cho suất ổn định đạt chất lượng tốt, vườn ruộng gia đình năm đầu trồng xen canh số rau mầu lạc, đậu tương, sắn, rau màu Tổng chi phí năm vừa qua cho chồng hoa màu vào khoảng 5.000.000 đồng, thu lợi nhuận 8.700.000 đồng Hình 3.2: Mô hình vườn – ao – chuồng hộ gia đình ông Trịnh Văn Vinh (Đồng Ké, ã Trần Phú) 3.6.2 Nhận xét xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực Từ kết phân tích mô hình hệ kinh tế sinh thái điển hình trên, thấy mô hình đem lại hiệu kinh tế cao, nhiên vốn đầu tư lớn phải gia đình giả đầu tư sản xuất lâu dài 95 Tuy nhiên, mô hình người dân quan tâm xu hướng chung xã hội điều kiện tự nhiên thuận lợi vùng Hai ví dụ điển hình việc chuyển đổi cấu trồng vật nuôi phát triển kinh tế nông hộ, trang trại địa bàn huyện Tuy chưa nhiều hộ thực loại hình sử dụng đất sử dụng đất khu vực năm tới Các hộ có diện tích nhỏ áp dụng mô hình vườn – ao – chuồng với việc tự nuôi lợn, gà thương phẩm với số lượng mà không cần nhiều vốn đầu tư, phù hợp với diện tích, khả lực sản xuất hộ - Hiện hộ dân sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tập trung hỗ trợ vay vốn, đầu tư ây dựng sở hạ tầng sản xuất theo sách quy định Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND thành phố Hà Nội năm 2009 Do đó, người dân có khả tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật để tăng suất, sản lượng thu nhập cho hộ - Hai mô hình kinh tế sinh thái đảm bảo cảnh quan cho môi trường, không gây ô nhiễm môi trường quy hoạch nhân rộng có phải đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải, xả thải trước vào hoạt động Chính lý nêu trên, tác giả in đề xuất mô hình lúa – cá – vịt vườn – ao – chuồng cho khu vực nghiên cứu để phù hợp cảnh quan khu vực, mục tiêu mà luận văn đặt Ngoài có số loại hình sử dụng đất hộ gia đình 96 Hình 3.3: Mô hình vườn– chuồng hộ gia đình ông Đỗ Hồng Phóng (thôn An Thuận, ã Hữu Văn) Hình 3.4: Ruộng trồng sắn hộ bà Trịnh Thị Thịnh (thôn Đồi Chè, xã Thanh Bình 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Việc nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đât đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp sở để sử dụng đất nông nghiệp cách hợp lý, hiệu Đánh giá hiệu sử dụng đất hệ thống sử dụng đất nông nghiệp thực thông qua việc đánh giá hiệu mặt kinh tế, hiệu môi trường hiệu xã hội Qua đưa hướng sử dụng đất năm tới vừa đảm bảo an ninh lương thực chung, vừa đảm bảo nâng cao suất trồng cải thiện đời sống cho nhân dân vùng Khu vực nghiên cứu có hệ thống sử dụng đất nông nghiệp chính: Đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản; tương ứng với hệ thống sử dụng đất nông nghiệp có loại hình sử dụng đất chính: trồng lúa nước, lúa cá, trồng hàng năm, trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản, vườn – ao – chuồng, vườn – chuồng, lúa – vụ vụ đông, chuyên rau màu Trong hệ thống sử dụng đất trồng lâu năm nuôi trồng thủy sản đem lại kinh tế cao Qua việc đánh giá hiệu sử đụng đất hệ thống sử dụng đất nông nghiệp đưa định hướng quy hoạch tương lai đồng thời điều chỉnh lại số quy hoạch chưa hợp lý ảy khu vực nhóm đất sản xuất nông nghiệp: không nên giảm diện tích đất trồng lâu năm đất nuôi trồng thủy sản hệ thống sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao Việc nghiên cứu hệ thống sử dụng đât nông nghiệp xác lập mô hình kinh tế sinh thái tập trung giải mục tiêu sử dụng đất đai có hiệu quả, khai thác mạnh, tiềm vùng, đáp ứng nhu cầu đất đai, nhân lực phát triển ngành nông nghiệp nói riêng đáp ứng phát triển nông thôn nói chung theo hướng bền vững giúp bảo vệ, cải tạo bồi dưỡng 98 tài nguyên đất đai, tạo cảnh quan môi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Do đặc thù khu vực đồi gò nên việc trồng lúa không đem lại hiệu kinh tế cao, dẫn đến bà nông dân dần bỏ ruộng chuyển đổi loại đất trồng lúa sang loại hình sử dụng đất trồng lâu năm nuôi trồng thủy sản Tuy nhiên việc chuyển đổi làm dần lớp đất mặt màu mỡ thích hợp cho việc sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực KIẾN NGHỊ Việc quy hoạch sử dụng đất khu vực chưa hợp lý, chưa sát với nhu cầu thực tế người dân địa phương, để người dân sử dụng đất hiệu cần có lãnh đạo đạo UBND huyện Chương mỹ cách sát việc điều chỉnh quy hoạch để người dân yên tâm sản xuất Đề xuất nhân rộng mô hình kinh tế sinh thái đem lại hiệu kinh tế cao cho khu vực, bao gồm: mô hình lúa – cá – vịt mô hình vườn – ao – chuồng Cần phải có nhìn tổng thể mặt quy hoạch, đưa mô hình vào vùng tập trung để người dân hưởng sách ưu đãi thành phố vốn, kỹ thuật, đầu tư hạ tầng sở Kết nghiên cứu đề tài sử dụng tài liệu tham khảo cho nghiên cứu địa phương đồ quy hoạch đồng ruộng, đồ quy hoạch đồ án nông thôn mới, đồ quy hoạch sử dụng đất… Việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt đất lúa) cần quan tâm để đảm bảo an ninh lương thực quy định chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/4/2015 quản lý sử dụng đất lúa 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Chi cục thống kê huyện Chương Mỹ (2013,2014), Niên giám thống kê 2013, 2014, Chương Mỹ Phạm Hoàng Hải, Cơ sở cảnh quan học việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, NXB Giáo dục, 1997 Bùi Thị Ngọc Dung, Đỗ Đình Đài, Trần An Phong, Nguyễn Thị Hiền nnk, Phân hạng đánh giá đất đai - Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệpTập 2, NXB Khoa học kỹ thuật, 2008 Phạm Hoàng Hải, Cơ sở cảnh quan học việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, NXB Giáo dục, 1997 Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thu Nhung (20112014), Nghiên cứu đánh giá tổng hợp nguồn lực tự nhiên, biến động sử dụng tài nguyên xác lập mô hình kinh tế sinh thái bền vững cho số vùng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên Đề tài khoa học trọng điểm quốc gia, mã số TN3/T03 Trương Quang Hải nnk, 2004, Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bền vững cụm xã vùng cao Sa Pả Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Tạp chí khoa học, ĐHQG Hà Nội, Chuyên san Khoa học công nghệ Nguyễn Cao Huần, Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 100 [...]... phương Phục vụ cho việc định hướng sử dụng đất, chống ói mòn, thoái hóa đất và bảo vệ môi trường Bước 8: Quy hoạch sử dụng đất Bước 9: Ứng dụng của việc đánh giá đất 1.3 Xác lập về hệ mô hình kinh tế sinh thái 1.3.1 Khái niệm chung về kinh tế sinh thái và mô hình hệ kinh tế sinh thái Hệ kinh tế sinh thái Khái niệm hệ kinh tế sinh thái được xem xét từ những năm 70 của thế kỷ XX dưới nhiều góc độ và trên... hợp của đơn vị bản đồ đất đai và loại hình sử dụng đất (hiện tại hoặc tương lai) Như vậy mỗi một hệ thống sử dụng đất có một hợp phần 10 đất đai và một hợp phần sử dụng đất Hợp phần đất đai của hệ thống sử dụng đất là các đặc tính đất của đơn vị đất đai như thổ nhưỡng, độ dốc, thành phần cơ giới… Hợp phần sử dụng đất đai của hệ thống sử dụng đất là sự mô tả loại hình sử dụng đất bởi các thuộc tính... đánh giá đất cho nông nghiệp nhờ nước trời, FAO (1983); đánh giá đất cho nền nông nghiệp có tưới, FAO (1985); đánh giá đất cho phát triển nông thôn, FAO (1988); hướng dẫn đánh giá đất và phân tích hệ thống nông trại cho quy hoạch sử dụng đất, FAO (1989); đánh giá đất cho mục tiêu phát triển, FAO (1990); đánh giá đất đồng cỏ, FAO (1991); đánh giá đất và phân tích hệ thống canh tác phục vụ quy hoạch sử dụng. .. kinh tế sinh thái Mô hình hệ kinh tế sinh thái là một hệ kinh tế sinh thái cụ thể được thiết kế và xây dựng trong một vùng sinh thái ác định nơi diễn ra hoạt động sinh hoạt, sản xuất, khai thác, sử dụng tài nguyên của con người[10] Hệ kinh tế sinh thái nông nghiệp Hệ sinh thái nông nghiệp là các vùng sản xuất nông nghiệp, cũng có thể là một cơ sở sản xuất nông nghiệp: nông trường, hợp tác xã, nông. .. mục tiêu và quy mô của từng dự án mà tiến hành thu thập tham khảo những số liệu, tài liệu, bản đồ , các thông tin có sẵn liên quan đến vùng nghiên cứu nhằm phục vụ cho mục đích đánh giá đất Bước 3: Xác định loại hình sử dụng đất - Đánh giá quy mô, diễn biến và xu thế các loại hình sử dụng đất - Lựa chọn và mô tả các loại hình sử dụng đất - Xác định yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất Bước... nghiên cứu và phân loại hệ mô hình kinh tế sinh thái a) Nguyên tắc nghiên cứu mô hình hệ kinh tế sinh thái Các mô hình hệ kinh tế sinh thái được xây dựng trên cơ sở: (1) Kiểm kê, đánh giá hiện trạng môi trường, tài nguyên và tiềm năng sinh học, bao gồm công tác điều tra tự nhiên, điều tra kinh tế xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức sản xuất xã hội; (2) Phân tích chính sách và chiến lược sử dụng. .. nguyên và bảo vệ môi trường ; (3) Hoàn thiện các cơ chế kinh tế (theo chu trình sản xuất năng lượng) và cơ chế sinh học (theo chu trình sinh - địa - hoá) [3] Nội dung các bước đánh giá mô hình hệ kinh tế sinh thái được khái quát hóa trên hình 1.1,dựa theo các bước đánh giá kinh tế sinh thái các cảnh quan bao gồm đánh giá thích nghi sinh thái, đánh giá ảnh hưởng môi trường, đánh giá hiệu quả kinh tế, đánh. .. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết hợp với Tổng cục Quản lý Ruộng đất chỉ đạo Nhìn chung, các nghiên cứu trước đây còn nặng về chủ quan, thiếu định lượng Phương pháp nghiên cứu đánh giá đất theo FAO được áp dụng vào Việt Nam từ cuối những năm 1980 1.2 Một số vấn đề lý luận về đánh giá hệ thống sử dụng đất đai 1.2.1 Hệ thống sử dụng đất đai a Đơn vị bản đồ đất đai Khái niệm về đơn vị bản đồ đất đai. .. mức độ nghiên cứu và yêu cầu đánh giá mà loại hình sử dụng đất phân loại thành: loại hình sử dụng đất chính và loại hình sử dụng đất oại hình sử dụng đất chính (Major type of and Use) Là sự phân nhỏ của sử dụng đất trong khu vực hoặc vùng nông lâm nghiệp, chủ yếu dựa trên cơ sở sản uất các cây trồng hàng năm, lâu năm, lúa, đồng cỏ, rừng, khu giải trí nghỉ ngơi, động vật hoang dã và của công nghệ được... trưởng kinh tế có đáp ứng được mức tăng dân số hay không;  Một mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khi đảm bảo được các chỉ tiêu trên, một trong các chỉ tiêu không đảm bảo thì mô hình trở nên kém bền vững 23 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƢƠNG MỸ PHỤC VỤ QU HOẠCH SỬ ỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ -SINH THÁI 2.1.Điều kiện tự nhiên và ... tài Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá. .. giá hệ thống sử dụng đất đai chủ yếu cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ác lập mô hình kinh tế sinh thái phục vụ quản lý đất đai khu vực phía tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nội... phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp xác lâp mô hình hệ kinh tế sinh thái Chương 3: Đánh giá hệ thống sử dụng đất định hướng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ quản lý đất đai khu vực nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản lý đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay