Chương II - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

19 749 10
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Kính chào qúy Thầy Cô các em học sinh Giáo viên thực hiện : TR N MINH TU NẦ Ấ Đơn vò : Trường THCS HOÀNG DI UỆ HÌNH HOÄP CHÖÕ NHAÄT HÌNH HOÄP CHÖÕ NHAÄT HÌNH CHOÙP HÌNH CHOÙP HÌNH TRUÏ HÌNH TRUÏ MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ ĐẦU MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ ĐẦU VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN MAËT HOÀ NÖÔÙC YEÂN LAËNG DẠY TỐT – HỌC TỐT DẠY TỐT – HỌC TỐT CHƯƠNG IV CHƯƠNG IV MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ ĐẦU MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ ĐẦU VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN I - ĐẠI CƯƠNG VỀ MẶT PHẲNG ĐƯỜNG THẲNG I - ĐẠI CƯƠNG VỀ MẶT PHẲNG ĐƯỜNG THẲNG BÀI 1 MẶT PHẲNG BÀI 1 MẶT PHẲNG MẶT BẢNG MẶT BÀN 1. Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: 1. Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: Mặt gương phẳng, mặt bàn, mặt bảng . . . Mặt gương phẳng, mặt bàn, mặt bảng . . . là hình ảnh về một mặt phẳng là hình ảnh về một mặt phẳng a) Biểu diễn mặt phẳng bởi một hình bình a) Biểu diễn mặt phẳng bởi một hình bình hành hành b) Ký hiệu: b) Ký hiệu: Mặt phẳng (P) hay mp (P) hay (P) Mặt phẳng (P) hay mp (P) hay (P) P ) A A A ∈ ∈ (P) (P) B B ∉ ∉ (P) (P) B 2.Các tính chất cơ bản 2.Các tính chất cơ bản Tính chất 1: Nếu một đường thẳng a đi qua hai điểm phân biệt A B của một mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mp (P) a a ⊂ ⊂ (P) (P) P )  A  B Tính chất 1:(71/Sgk) P ) P ) a a  A  B P ) a 1. Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: 1. Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: P ) A A A ∈ ∈ (P) (P) B B ∉ ∉ (P) (P) B 2.Các tính chất cơ bản 2.Các tính chất cơ bản a a ⊂ ⊂ (P) (P)  A Tính chất 1: (71 / Sgk) P ) P ) P ) a a P ) ( Q Tính chất 2: Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất Tính chất 2: (71 / Sgk) P ) P ) Q ) Đường thẳng chung duy nhất đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng P ) Q ) a a ( Q P )  A  A  B P ) a a [...]... trước có một chỉ một mặt phẳng CÁCH XÁC ĐỊNH MẶT PHẲNG Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Ba điểm không thẳng hàng  Một đường thẳng một điểm nằm ngoài đường thẳng đó  Hai đương thẳng cắt nhau TRẮC NGHIỆM Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Hai đường thẳng cắt nhau  Hai đường thẳng trùng nhau  Hai đường thẳng BÀI TẬP Bài 1/73: Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong... điểm  Một đường thẳng một điểm nằm ngoài đường thẳng đó  Một đường thẳng một điểm thuộc đường thẳng đó TÍNH CHẤT CƠ BẢN Tính chất 1: Nếu một đường thẳng a đi qua hai điểm phân biệt A B của một mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mp (P) Tính chất 2: Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất Tính chất 3: Qua ba điểm không thẳng hàng... Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất Tính chất 3: Qua ba điểm không thẳng hàng cho trước có một chỉ một mặt phẳng CÁCH XÁC ĐỊNH MẶT PHẲNG Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Ba điểm không thẳng hàng Một đường thẳng một điểm nằm ngoài đường thẳng đó TRẮC NGHIỆM Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Một đường thẳng một... một chỉ một mặt phẳng Đònh lý 2: Có Sgk) đi qua hai đường thẳng cắt nhau a A ● b TÍNH CHẤT CƠ BẢN Tính chất 1: Nếu một đường thẳng a đi qua hai điểm phân biệt A B của một mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mp (P) Tính chất 2: Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất Tính chất 3: Qua ba điểm không thẳng hàng cho trước có một chỉ một mặt. .. có một chỉ một mặt phẳng TRẮC NGHIỆM Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Ba điểm  Ba điểm thẳng hàng  Ba điểm không thẳng hàng CÁCH XÁC ĐỊNH MẶT PHẲNG Một mặt phẳng được xác đònh duy nhất nếu nó đi qua  Ba điểm không thẳng hàng a TÍNH CHẤT CƠ BẢN Tính chất 1: Nếu một đường thẳng a đi qua hai điểm phân biệt A B của một mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mp... mp (ABD) C BÀI TẬP Bài 1/73: Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong những hình dưới đây A B A F C E Hình a • mp (AEF) D D B C Hình b Xác đònh giao tuyến của hai mặt phẳng • mp (BCD) mp (ABC) • mp (CDEF) mp (ACD) • mp (ABCF) • mp (ABDE) mp (BCD) mp (ABD) DẶN DÒ 1 .Về nhà học bà 1 .Về nhà học b ii :: ► Các tính chất ► Các tính chất ► Cách xác đònh mặt phẳng ► Cách xác đònh mặt phẳng 2.Bà tập 2.B ii tập :: ►... diễn ký hiệu mặt phẳng: B A∈ (P) A P) 2.Các tính chất cơ bản B ∉ (P) Tính chất 1: (71 / Sgk) P)   a B  A a ⊂ (P) Tính chất 2: (71 / Sgk) P) a a (Q ) P) Q Đường thẳng chung duy nhất đó gọi là P) giao tuyến của hai mặt phẳng Tính chất 3: (72 / Sgk) A B C Ký hiệu : mp(ABC) 3 Cách xác đònh một mặt phẳng a) Có một chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng b) Đònh lý 1: (72 /một chỉ... chỉ một mặt phẳng Có Sgk) đi qua một đường thẳng một điểm nằm ngoài đường thẳng đó A P)   C a  B Lấy B, C ∈ a Do A,B,C không thăûng hàng Nên xá) đònh được mp (ABC) Pc Mà a đi qua B C thuộc mp (ABC) ⇒ a ⊂ mp (ABC) Gỉa sử có mp (p) chứa a A ⇒ mp (p) chứa A,B,C Do đó mp (p) trùng mp (ABC) 1 Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: B A∈ (P) A B ∉ (P) P) 2.Các tính chất cơ bản Tính chất 1: (71... C ) P) Q Đường thẳng chung duy nhất đó gọi là P) giao tuyến của hai mặt phẳng Tính chất 3: (72 / Sgk) A 3 Cách xác đònh một mặt phẳng a) Có một chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng b) Đònh lý 1: (72 / Sgk) ) A  a P Ký hiệu : mp(ABC) Lấy B, C ∈ a Do A,B,C không thăûng hàng Nên xác đònh được mp (ABC) Mà a đi qua B C thuộc mp (ABC) ⇒ a ⊂ mp (ABC) Gỉa sử có mp (p) chứa a A ⇒ mp...1 Cách biểu diễn ký hiệu mặt phẳng: B A P) 2.Các tính chất cơ bản A∈ (P) B ∉ (P) Tính chất 1: (71 / Sgk)  a B  A a P) a ⊂ (P) P) P) a (Q ) P) Q Đường thẳng chung duy nhất đó gọi là P) giao tuyến của hai mặt phẳng Tính chấtt 3: (72 / Sgk) điểm không thẳng chấ 3: Qua ba hàng cho trước có một chỉ một mặt Ký hiệu : mp(ABC) phẳng P) P) (Q P) Tính chất 2: (71 / Sgk) P) . ĐẦU VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN I - ĐẠI CƯƠNG VỀ MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG I - ĐẠI CƯƠNG VỀ MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG BÀI 1 MẶT PHẲNG BÀI. MẶT PHẲNG MẶT BẢNG MẶT BÀN 1. Cách biểu diễn và ký hiệu mặt phẳng: 1. Cách biểu diễn và ký hiệu mặt phẳng: Mặt gương phẳng, mặt bàn, mặt bảng . . . Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, Chương II - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, Chương II - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay