Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

5 7,761 25
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 03:05

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 150 /SGD&ĐT-GDTH Nha Trang, ngày 23 tháng 02 năm 2010 V/v làm rõ một số nội dung Thông 32 về đánh giá, xếp loại HS tiểu học. Kính gửi : Các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông số 32/2009/TT- BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ một số nội dung khi thực hiện Thông 32/TT-BGDĐT như sau : I/ Làm rõ một số thuật ngữ được sử dụng trong Thông 32/2009/TT- BGDĐT: 1. Kiểm tra bổ sung: - Điểm kiểm tra định kì được coi là bất thường khi điểm số đó không phản ánh đúng kết quả học tập hàng ngày của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng xác định tính bất thường của điểm kiểm tra định kì và quyết định học sinh được kiểm tra bổ sung. Kết quả kiểm tra bổ sung thay thế cho kết quả kiểm tra định kì trước đó. - Những học sinh vì lí do khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì được kiểm tra bổ sung. Điểm kiểm tra bổ sung trong hai trường hợp trên được sử dụng để xét: xếp loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục, khen thưởng. - Đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra bổ sung đã được hướng dẫn trong công văn số 1585/SGD&ĐT-GDTH ngày 17/12/2009. 2. Xếp loại giáo dục và xét khen thưởng: - Xếp loại giáo dục được thực hiện vào cuối năm học căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm và xếp loại giáo dục. Học lực môn năm của các môn học tự chọn chỉ sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp và không tham gia xếp loại giáo dục. - Xét khen thưởng chỉ dành cho đối tượng học sinh được lên lớp thẳng. II/ Việc ghi học bạ : Để phù hợp với qui định của Thông 32 về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu họchướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số điểm khi ghi học bạ ở các lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 như sau : 1. Việc ghi điểm, số nhận xét đạt được và xếp loại học lực môn : a/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét: - Cột điểm (Đ) dùng ghi điểm KTĐK.CKI, KTĐK.CN, không ghi điểm KTĐK giữa HK I, giữa HK II như hướng dẫn trước đây (Không kẻ đường ngang để ghi điểm bài KTĐK giữa học kì và cuối học kì như công văn 18/GDTH ngày 05/01/2005 của Sở). - Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống. MÔN HỌC XẾP LOẠI HỌC LỰC Kết quả kiểm tra, NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HK I HK II CN Đ HLM Đ HLM HLM K I K II TOÁN 9 G 10 G TIẾNG VIỆT 8 K 9 G b/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: - Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt được trong học kì I, số nhận xét đạt được trong cả năm. Giáo viên kẻ thêm đường dọc trong các ô ghi kết quả học tập của các môn đánh giá bằng nhận xét để một bên ghi số nhận xét đạt được và một bên ghi xếp loại. MÔN HỌC XẾP LOẠI HỌC LỰC Kết quả kiểm tra, NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HK I HK II CN Đ HLM Đ HLM HLM K I K II TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 A 7 A ĐẠO ĐỨC 5 A+ 10 A+ 2. Cột “Kết quả kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết quả kiểm tra, đánh giá bổ sung lần cuối của học kì I hoặc cuối năm (nếu có). 3. Cột “Nhận xét của giáo viên”: ghi nhận xét về sự tiến bộ của học sinh về môn học cụ thể hoặc những điểm học sinh cần cố gắng, không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh. 4. Ghi kết quả Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng 2 - Lên lớp, lưu ban. 5. Phần Xếp loại giáo dục thực hiện như sau : Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát về học lực các môn học, sau đó ghi kết quả “Xếp loại giáo dục”. II/ HỌC LỰC 1 - Nhận xét chung: 2 - Lên lớp, lưu ban: (Không ghi phần “Xếp loại Giáo dục” như công văn số 1585/SGD&ĐT- GDTH ngày 17/12/2009 đã hướng dẫn). Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn trên đến các trường có học sinh tiểu học, các giáo viên tiểu học thực hiện. Công văn này thay thế công văn số BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC BẠ TIỂU HỌC Họ tên học sinh : Trường : Xã (Phường, Thị trấn) : Huyện (TP, Quận, Thị xã) : Tỉnh (Thành phố) : HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ Học bạ dùng để ghi kết tổng hợp đánh giá cuối năm học học sinh Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh học sinh Mục "1 Các Môn học hoạt động giáo dục" - Trong cột "Nhận xét": Ghi điểm bật tiến bộ, khiếu, hứng thú học tập môn học, hoạt động giáo dục học sinh; nội dung, kĩ chưa hoàn thành môn học, hoạt động giáo dục cần khắc phục, giúp đỡ - Trong cột "Mức đạt được": học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt" ghi T; mức "Hoàn thành" ghi H; mức "Chưa hoàn thành" ghi C - Trong cột "Điểm KTĐK" môn có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số kiểm tra; học sinh kiểm tra lại, ghi điểm số kiểm tra cuối lưu ý đặc biệt có Mục "2 Các lực, phẩm chất" - Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Năng lực": ghi biểu hiện, tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý khuyến nghị (nếu có) hình thành phát triển số lực học sinh Một số biểu lực, là: +) Tự phục vụ, tự quản: thực số việc phục vụ cho thân (vệ sinh thân thể, ăn, mặc,…); số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập lớp, nhà,…);… +) Hợp tác: mạnh dạn giao tiếp hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh đối tượng ;… +) Tự học giải vấn đề: khả tự thực nhiệm vụ học cá nhân lớp, làm việc nhóm, tổ, lớp; khả tự học có giúp đỡ không cần giúp đỡ;… Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; mạnh dạn giao tiếp hợp tác; có khả tự học;… - Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Phẩm chất": ghi biểu hiện, tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý khuyến nghị (nếu có) hình thành phát triển số phẩm chất học sinh Một số biểu phẩm chất, là: +) Chăm học, chăm làm: học đầy đủ, giờ; thường xuyên trao đổi với bạn, thầy cô người lớn;… +) Tự tin, trách nhiệm: mạnh dạn thực nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân ; tự chịu trách nhiệm việc làm, không đổ lỗi cho người khác làm chưa đúng;… +) Trung thực, kỉ luật: không nói dối; không nói sai bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;… +) Đoàn kết, yêu thương: giúp đỡ, tôn trọng người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,… Ví dụ cách ghi vào cột “Nhận xét”: học đầy đủ; mạnh dạn thực nhiệm vụ học tập; biết giữ lời hứa; biết giúp đỡ, tôn trọng người; - Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với nội dung cột "Năng lực" cột "Phẩm chất": ghi kí hiệu T học sinh đạt mức “Tốt”, Đ học sinh đạt mức “Đạt” C học sinh mức “Cần cố gắng” Mục "Khen thưởng" Ghi lại thành tích mà học sinh đạt Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập rèn luyện; Có thành tích học tập môn Tiếng Việt; Có tiến vượt bậc tự phục vụ tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện/tỉnh/quốc gia Mục "Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học" Ghi Hoàn thành chương trình lớp… /chương trình tiểu học Chưa hoàn thành chương trình lớp… /chương trình tiểu học; Được lên lớp Chưa lên lớp Ví dụ: - Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp - Chưa hoàn thành chương trình lớp 3; Được lên lớp - Chưa hoàn thành chương trình lớp 4; Ở lại lớp - Hoàn thành chương trình tiểu học Học bạ nhà trường bảo quản trả lại cho học sinh học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học HỌC BẠ Họ tên học sinh : ……………………………………… Giới tính:……… Ngày, tháng, năm sinh: ……………… Dân tộc:… Quốc tịch:………… Nơi sinh: ……………………………….Quê quán: ………….………………… Nơi nay: ………………………………………………………………… Họ tên cha: …………………………… Họ tên mẹ: …………………………… Người giám hộ (nếu có): ……………… , ngày …… tháng … năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Kí, ghi rõ họ tên đóng dấu) QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Năm học Lớp Tên trường Số đăng Ngày nhập học/ chuyển đến 20… - 20… 20… - 20… 20… - 20… 20… - 20… 20… - 20… 20… - 20… Họ tên học sinh………………………………….…… Lớp :…………… Chiều cao: ………… Cân nặng: ………… Sức khỏe: ……………… Số ngày nghỉ: ……… Có phép: …………… Không phép: …………… Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Tiếng Việt Toán Tự nhiên Xã hội/ Khoa học Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ …………………… Tin học Tiếng dân tộc Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Thủ công/Kĩ thuật Thể dục Nhận xét Mức đạt Điểm KTĐK Trường : ……………………………………………… Năm học 20… – 20… Các lực, phẩm chất Năng lực Mức đạt Nhận xét Mức đạt Nhận xét Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, giải vấn đề Phẩm chất Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương Khen thưởng: ……………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………………… Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học:… ……………… …………….……………………………………………………………………… … , ngày tháng năm 20 Xác nhận Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm (Kí, ...I. Các môn học và hoạt động giáo dục: Cột nhận xét: 1) Đối với học sinh nổi bật, có tiến bộ: * Ghi điểm nổi bật về sự tiến bộ hoặc năng khiếu của học sinh trong học kì I ứng với môn học. Ví dụ: + Môn Tiếng Việt: - Đọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm, chữ viết đẹp, đều nét. - Học có tiến bộ, đã khắc phục được lỗi phát âm r/d…. - Viết được câu có đủ thành phần, diễn đạt được ý của mình. - Chữ viết có tiến bộ hơn so với đầu năm học. Đọc lưu loát, diễn cảm ( đối với lớp 4,5 ) - Viết có tiến bộ nhiều, nhất là đã viết đúng độ cao con chữ. - Đọc bài lưu loát, diễn cảm. Có năng khiếu làm văn. - Vốn từ phong phú, viết câu có đủ thành phần. - Kể chuyện tự nhiên, có tiến bộ nhiều trong viết chính tả. + Môn toán: - Có sáng tạo trong giải toán có lời văn và tính nhanh. - Thực hiện thành thạo các phép tính, có năng khiếu về tính nhanh. - Có năng khiếu về giải toán có yếu tố hình học. - Có tiến bộ hơn trong thực hiện phép tính chia. - Có tiến bộ hơn về đọc và viết số ( lớp 1 ) - Có tiến bộ nhiều trong thực hiện phép tính cộng, trừ. ( lớp 1,2 ) + Môn khoa học, Lịch sử và Địa lí: Dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng cùng với bài kiểm tra để nhận xét. Ví dụ: - Có tiến bộ trong trả lời câu hỏi. - Học có tiến bộ, có chú ý nghe giảng hơn so với đầu năm. - Tích cực, chủ động tiếp thu bài học. - Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. + Môn Đạo đức: Dựa vào mục tiểu chuẩn KTKN từng khối lớp mà thầy cô ghi cho phù hợp. - Biết lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. - Ngoan ngoãn, yêu thương, chăm sóc ông bà. - Thực hiện tốt những hành vi đạo đức đã học. - Biết áp dụng các nội dung bài học vào thực tiễn. - Thực hiện tốt những hành vi đạo đức đã học. - Biết áp dụng các hành vi đạo đức vào thực tiễn. + Môn TNXH: Dựa vào mục tiểu chuẩn KTKN từng khối lớp mà thầy cô ghi cho phù hợp. - Hoàn thành nội dung các bài học ở HKI. - Biết giữ vệ sinh và phòng bệnh cho mình và người khác. + Môn Thủ công: - Biết gấp được các đồ vật, con vật theo mẫu. - Có năng khiếu về gấp giấy. - Rất khéo tay trong gấp giấy. + Môn Kĩ thuật: - Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. - Vận dụng tốt các mũi thêu vào trong thực hành. - Biết vận dụng các mũi thêu làm được sản phẩm yêu thích. 2) Đối với học sinh còn hạn chế của môn học: * Giáo viên ghi những nội dung chưa hoàn thành của môn học cần được khắc phục. Cột điểm KTĐK: - Ghi điểm KTĐK cuối HKI đối với những môn học đánh giá bằng điểm số. II. Các năng lực: Đánh dấu x vào ô Đạt hoặc Chưa đạt. Nếu đánh dấu x vào ô Đạt thì các năng lực Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề không có hạn chế. * Tự phục vụ, tự quản: Gợi ý - Chấp hành nội qui lớp học, tự hoàn thành công việc được giao. - Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ. - Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn, mặc hợp vệ sinh. - Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt ở nhà phù hợp. - Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. * Giao tiếp, hợp tác: Gợi ý - Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. - Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè. - Biết chia sẻ với mọi người, ứng xử thân thiện. - Trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi. * Tự học và giải quyết vấn đề: - Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp. - Biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, lớp. - Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm. - Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy cô hoặc người khác. - Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống. - Biết tự đánh giá kết quả học tập và báo cáo kết quả trong nhóm hoặc với giáo viên. I II. Các phẩm chất: * Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục: - Đi học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn. - Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ; - Tích cực tham gia các hoạt động ở trường và ở địa phương. - Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi ở và nơi công cộng; * Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: - Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015 Chiều cao : …………………Cân nặng :……………Sức khỏe :…………… Số ngày nghỉ :…………… Có phép :…………… Không phép :………… I. Các môn học và hoạt động giáo dục : Môn học và hoạt động giáo dục Nhận xét Điểm KTĐK Tiếng Việt Đọc khá lưu loát ; chữ viết còn yếu cần rèn viết nhiều hơn; nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu 7 Toán Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt . Cần bồi dưỡng thêm ở giải toán có lời văn 8 Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử và Địa lí Hiểu nội dung bài và có khắc ghi kiến thức chung 7 Ngoại ngữ Anh văn Tin học Tiếng dân tộc Đạo đức Ngoan, chăm học, nắm được nội dung bài học Âm nhạc Mĩ thuật Thủ công/Kĩ thuật Thực hiện được tốt các kĩ thuật khâu, thêu Thể dục N¨m häc 2014 - 2015 Họ và tên học sinh : Hoài Công Anh Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B II. Các năng lực Đạt Chưa đạt Năng lực Nhận xét Tự phục vụ, tự quản Có sự chuẩn bị đồ dùng học tập chu đáo Giao tiếp, hợp tác Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp Tự học và giải quyết vấn đề Nắm được mục tiêu bài học III. Các phẩm chất Đạt Chưa đạt Phẩm chất Nhận xét Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục Thích đi học ; thường xuyên hỏi bạn bè Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm Mạnh dạn nói rõ ý kiến của mình Trung thực, kỉ luật, đoàn kết Đi học đều và đúng giờ Yêu gia đình, bạn bè và những người khác Kính trọng thầy cô giáo Thành tích nổi bật/ Những điều cần khắc phục, giúp đỡ :Hạn chế nói chuyện trong giờ học ……………………………………………………………………………………………………. Khen thưởng :Học sinh tiên tiến ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Hoàn thành chương trình lớp học :……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… Hợp Thanh, ngày 15 tháng 1 năm 2015 Giáo viên chủ nhiệm (Kí và ghi rõ họ tên) N¨m häc 2014 - 2015 Trường : Tiểu học Hợp Thanh B Lớp 3C Lớp : x x Trường : Tiểu học Hợp Thanh B Lớp 3C Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015 Chiều cao : …………………Cân nặng :……………Sức khỏe :…………… Số ngày nghỉ :…………… Có phép :…………… Không phép :………… I. Các môn học và hoạt động giáo dục : Môn học và hoạt động giáo dục Nhận xét Điểm KTĐK Tiếng Việt Đọc chưa lưu loát , cần rèn đọc nhiều hơn ; chữ viết còn yếu 6 Toán Thực hiện nhân – chia còn yếu cần cố gằng theo dõi 5 Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử và Địa lí Chưa chịu khó học bài cần chăm chỉ hơn 6 Ngoại ngữ Anh văn Tin học Tiếng dân tộc Đạo đức Ngoan, lễ phép; chưa chịu khó học bài cần chăm chỉ hơn Âm nhạc Mĩ thuật Thủ công/Kĩ thuật Nắm được một số kĩ thuật khâu, thêu Thể dục N¨m häc 2014 - 2015 Trường : Tiểu học Hợp Thanh B Lớp 3C Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B II. Các năng lực Đạt Chưa đạt Năng lực Nhận xét Tự phục vụ, tự quản Biết tự chuẩn bị đồ dùng học tập Giao tiếp, hợp tác Trình bày rõ ràng , ngắn gọn Tự học và giải quyết vấn đề Nắm được mục tiêu bài học III. Các phẩm chất Đạt Chưa đạt Phẩm chất Nhận xét Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục Thích đi học Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm Sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai Trung thực, kỉ luật, đoàn kết Nghiêm túc trong giờ học Yêu gia đình, bạn bè và những người khác Kính trọng biết ơn thầy cô giáo Thành tích nổi bật/ Những điều cần khắc phục, giúp đỡ :Cần tập trung hơn trong giờ học ……………………………………………………………………………………………………. Khen thưởng :…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Hoàn thành chương trình lớp học :……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… Hợp Thanh, ngày 15 tháng 1 năm 2015 Giáo viên chủ nhiệm (Kí và ghi rõ họ tên) N¨m häc 2014 - 2015 x x Họ và tên học sinh : Trêng TiÓu häc Hîp Thanh B TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015 Chiều cao : …………………Cân nặng :……………Sức khỏe :…………… Số ngày nghỉ :…………… Có phép :…………… Không phép :………… I. Các môn học và hoạt động giáo dục : Môn học và hoạt động giáo dục Nhận xét Điểm KTĐK Tiếng Việt Đọc khá lưu loát ; chữ viết còn yếu cần rèn viết Hướng dẫn cách ghi học bạ Tiểu học theo thông 32 CÁC TRƯỜNG CÓ THỂ THAM KHẢO NHỮNG NỘI DUNG SAU KHI GHI NHỮNG THÔNG TIN VÀO HỌC BẠ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC Hỏi: Theo cách đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông 32 , cách ghi học bạ có phần điều chỉnh cho với cách đánh giá xếp loại . Tuy nhiên vấn đề tồn xảy là: Lớp có học bạ theo thông 32 . Còn lớp 2,3,4 tồn học bạ cũ ( theo cách đánh giá Q Đ 30) phải ghi học bạ cho ? -------------------------------------http://tieuhoc.info xin trả lời: Trước tiên, thầy cô quan tâm đến công văn , xin nhấp vào để tải: Tệp đính kèm: 717-BGDDT-GDTH.PDF - Căn công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo V/v hướng dẫn thực số nội dung Thông số 32/2009 /TT-BGDĐT Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo làm rõ số nội dung thực Thông 32/TT-BGDĐT sau : I. Làm rõ số thuật ngữ sử dụng Thông 32/2009/TT-BGDĐT: 1. Kiểm tra bổ sung: - Điểm kiểm tra định kì coi bất thường điểm số không phản ánh kết học tập hàng ngày học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu trưởng xác định tính bất thường điểm kiểm tra định kì định học sinh kiểm tra bổ sung. Kết kiểm tra bổ sung thay cho kết kiểm tra định kì trước đó. - Những học sinh lí khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì kiểm tra bổ sung. Điểm kiểm tra bổ sung hai trường hợp sử dụng để xét: xếp loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục, khen thưởng. 2. Xếp loại giáo dục xét khen thưởng: - Xếp loại giáo dục thực vào cuối năm học vào kết xếp loại hạnh kiểm xếp loại giáo dục. Học lực môn năm môn học tự chọn sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp không tham gia xếp loại giáo dục. - Xét khen thưởng dành cho đối tượng học sinh lên lớp thẳng. II/ Việc ghi học bạ : Để phù hợp với qui định Thông 32 đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục Đào tạo lưu ý số điểm ghi học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp sau: 1. Việc ghi điểm, số nhận xét đạt xếp loại học lực môn : a/ Đối với môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét: - Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống. Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN HỌC kiểm tra, HK I HK II Đ HLM Đ HLM TOÁN G 10 G TIẾNG VIỆT K G NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CN HLM KI K II b/ Đối với môn học đánh giá nhận xét: - Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt học kì I, số nhận xét đạt năm. Giáo viên kẻ thêm đường dọc ô ghi kết học tập môn đánh giá nhận xét để bên ghi số nhận xét đạt bên ghi xếp loại. Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC HK I HK II CN đánh giá lại Đ HLM Đ HLM HLM K I K II TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI A A A+ 10 A+ . ĐẠO ĐỨC . 2. Cột “Kết kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết kiểm tra, đánh giá bổ sung lần cuối học kì I cuối năm (nếu có). 3. Cột “Nhận xét giáo viên”: ghi nhận xét tiến học sinh môn học cụ thể điểm học sinh cần cố gắng, không dùng từ ngữ gây tổn thương học sinh. 4. Ghi kết Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng - Lên lớp, lưu ban. 5. Phần Xếp loại giáo dục thực sau : Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát học lực môn học, sau ghi kết “Xếp loại giáo dục”. II/ HỌC LỰC - Nhận xét chung: . + Xếp loại Giáo dục : Giỏi (Khá, Trung bình, Yếu) - Lên lớp, lưu ban: . HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ THEO THÔNG 32 - Căn công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo V/v hướng dẫn thực số nội dung Thông số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, nhà trường làm rõ số nội dung thực Thông 32/TT-BGDĐT sau : I/ Làm rõ số thuật ngữ sử dụng Thông 32/2009/TT-BGDĐT: Kiểm tra bổ sung: - Điểm kiểm tra định kì coi bất thường điểm số không phản ánh kết học tập hàng ngày học sinh Giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu trưởng xác định tính bất thường điểm kiểm tra định kì định học sinh kiểm tra bổ sung Kết kiểm tra bổ sung thay cho kết kiểm tra định kì trước - Những học sinh lí khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì kiểm tra bổ sung Điểm kiểm tra bổ sung hai trường hợp sử dụng để xét: xếp loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục, khen thưởng - Đơn vị chịu trách nhiệm đề kiểm tra bổ sung hướng dẫn công văn số 1585/SGD&ĐTGDTH ngày 17/12/2009 Xếp loại giáo dục xét khen thưởng: - Xếp loại giáo dục thực vào cuối năm học vào kết xếp loại hạnh kiểm xếp loại giáo dục Học lực môn năm môn học tự chọn sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp không tham gia xếp loại giáo dục - Xét khen thưởng dành cho đối tượng học sinh lên lớp thẳng II/ Việc ghi học bạ : Để phù hợp với qui định Thông 32 đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục Đào tạo lưu ý số điểm ghi học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp sau : Việc ghi điểm, số nhận xét đạt xếp loại học lực môn : a/ Đối với môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét: - Cột điểm (Đ) dùng ghi điểm KTĐK.CKI, KTĐK.CN, không ghi điểm KTĐK HK I, HK II hướng dẫn trước (Không kẻ đường ngang để ghi điểm KTĐK học kì cuối họchướng dẫn ngành trước đây) - Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống Ví dụ: Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, MÔN HỌC HK I HK II Đ HLM Đ G 10 G TIẾNG VIỆT K G TOÁN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CN HLM HLM KI K II b/ Đối với môn học đánh giá nhận xét: - Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt học kì I, số nhận xét đạt năm Giáo viên kẻ thêm đường dọc ô ghi kết học tập môn đánh giá nhận xét để bên ghi số nhận xét đạt bên ghi xếp loại Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, MÔN HỌC HK I Đ HLM HK II Đ CN HLM HLM KI K II NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI A A A+ 10 A+ ĐẠO ĐỨC Cột “Kết kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết kiểm tra, đánh giá bổ sung lần cuối học kì I cuối năm (nếu có) Cột “Nhận xét giáo viên”: ghi nhận xét tiến học sinh môn học cụ thể điểm học sinh cần cố gắng, không dùng từ ngữ gây tổn thương học sinh Ghi kết Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng - Lên lớp, lưu ban Phần Xếp loại giáo dục thực sau : Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát học lực môn học, sau ghi kết “Xếp loại giáo dục” Ví dụ: II/ HỌC LỰC - Nhận xét chung: + Xếp loại Giáo dục : Giỏi (Khá, Trung bình, Yếu) - Lên lớp, lưu ban: ...HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ Học bạ dùng để ghi kết tổng hợp đánh giá cuối năm học học sinh Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016... định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh học sinh Mục "1 Các Môn học hoạt động... lớp - Hoàn thành chương trình tiểu học Học bạ nhà trường bảo quản trả lại cho học sinh học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học HỌC BẠ Họ tên học sinh : ……………………………………… Giới tính:………
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay