Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

26 637 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016, 22:05

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ***** NGUYỄN MINH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ***** NGUYỄN MINH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tuấn Hà Nội – 2016 MỞ ĐẦU Quận Hoàng Mai nằm vị trí cửa ngõ phía Nam khu vực nội thành Thành phố, có hệ thống giao thông thuận lợi bao gồm đường sắt, đường đường sông Do quận Hoàng Mai có nhiều điều kiện việc phát triển thị trường, mở rộng giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế dịch vụ Là quận có diện tích tự nhiên lớn so với nhiều quận khác, tạo điều kiện cho quận có nhiều tiềm phát triển khu đô thị mới, xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Do đó, nhu cầu sử dụng đất đơn vị, tổ chức để thực dự án đầu tư tăng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, hiệu sử dụng đất tăng lên Nhưng làm để sử dụng đất cách hiệu quả, hợp lý, khoa học đòi hỏi công tác giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm hài hòa quyền lợi lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người sử dụng đất vấn đề quan tâm nước nói chung quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội nói riêng Do đó, việc xem xét thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất tình hình sử dụng đất tổ chức việc làm cần thiết giai đoạn nhằm tìm khó khăn, tồn tại, khắc phục kịp thời để đáp ứng nhu cầu sử dụng đối tượng sử dụng đất, tránh lãng phí đất đai đưa giải pháp khắc phục cho quản lý đất đai đạt hiệu tốt Xuất phát từ lý trên, học viên tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý tình hình sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai, từ kết đạt tồn tại, hạn chế quản lý công tác giao đất, cho thuê đất Trên sở đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất đưa số kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện, khắc phục tồn để tăng cường quản lý Nhà nước công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức địa phương Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu văn quy phạm pháp luật Nhà nước, Thành phố Hà Nội đất đai có liên quan tới quản lý Nhà nước công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức - Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức địa bàn quận Hoàng Mai - Đánh giá thực trạng sử dụng đất, kết đạt tồn tại, khó khăn hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức giao đất, thuê đất địa bàn nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian nghiên cứu: Nghiên cứu việc giao đất, cho thuê đất tổ chức địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Phạm vi thời gian: Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn nghiên cứu từ năm 2008 đến hết 31/12/2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu - Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa - Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu - Phương pháp chuyên gia Kết cấu Đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu theo chương, gồm: Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương Đánh giá thực trạng công tác quản lý tình hình sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai Chương Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận giao đất, cho thuê đất 1.1.1 Sở hữu toàn dân đất đai giao đất, cho thuê đất Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 kế thừa Luật Đất đai 2003 hình thức giao đất, cho thuê đất có nhiều đổi công tác giao đất, cho thuê đất Một điểm đáng ý thu hẹp trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất chuyển sang thuê đất nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Quy định hình thức giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời huy động nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.1.2 Tầm quan trọng công tác giao đất, cho thuê đất Khi Nhà nước có định giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất bảo đảm, đôi với quyền lợi người sử dụng đất cần phải thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ sử dụng đất họ góp phần vào việc quản lý sử dụng đất việc trì máy quản lý Nhà nước đất đai 1.1.3 Tổ chức sử dụng đất 1.1.3.1 Khái niệm tổ chức sử dụng đất Tổ chức sử dụng đất (hay gọi đối tượng sử dụng đất) tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đất sử dụng, Nhà nước giao đất để quản lý bao gồm - Các tổ chức nước - Tổ chức nước có chức ngoại giao - Tổ chức nghiệp công lập - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 1.1.3.2 Loại hình tổ chức sử dụng đất Theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất loại hình tổ chức phân loại theo đối tượng sử dụng đất, 1.2 Cơ sở pháp lý công tác giao đất, cho thuê đất đối tƣợng sử dụng đất tổ chức Một số Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003, 2013 văn luật để hướng dẫn thực cụ thể sau: - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai năm 2013; - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất; - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất; 1.3 Những quy định Nhà nƣớc công tác giao đất, cho thuê đất đối tƣợng tổ chức Hiện nay, quy định chung Nhà nước giao đất, cho thuê đất tổ chức sử dụng đất thể văn quy phạm pháp luật giao đất, cho thuê đất, cụ thể Luật Đất đai 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai 1.3.1 Về công tác giao đất: Giao đất có ý nghĩa quan trọng nội dung quản lý Nhà nước đất đai, hoạt động quan Nhà nước có thẩm quyền để chuyển giao thực tế đất quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư sử dụng đất Đến nay, theo điều Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau gọi Nhà nước giao đất) việc Nhà nước ban hành định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất 1.3.2 Về cho thuê đất Cho thuê đất hình thức Nhà nước chủ sử dụng đất tạm chuyển quyền sử dụng đất cho chủ thuê đất thông qua hợp đồng thuê đất, phù hợp với quy định pháp luật hành Theo khoản 8, điều Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau gọi Nhà nước cho thuê đất) việc Nhà nước định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất” 1.3.3 Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất Giao đất, cho thuê đất vấn đề quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, không đảm bảo quyền lợi cho người thuê đất, giao đất mục đích phát triển kinh tế, hạn chế chí phí kinh doanh mà đảm bảo đất đai sử dụng hợp lý, có hiệu khoa học phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 1.4 Tình hình thực giao đất, cho thuê đất tổ chức Việt Nam 1.4.1 Tình hình sử dụng đất phạm vi nước 1.4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất nước: Theo kết thống kê diện tích đất hàng năm Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2014, tính đến ngày 01/01/2014, diện tích đất tự nhiên nước ta 33.096.731 ha; đất nông nghiệp 26.822.953ha, chiếm 81,05% diện tích đất nước; đất phi nông nghiệp 3.796.871 ha, chiếm 11,47 % diện tích đất nước; đất chưa sử dụng 2.476.907 ha, chiếm 7,48 % diện tích đất nước 1.4.1.2 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đối tượng quản lý phạm vi nước: Theo điều 10 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất tiêu thống kê đất đai loại đối tượng Nhà nước giao sử dụng bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân nước; tổ chức nước; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước cộng đồng dân cư Phân theo đối tượng Nhà nước giao quản lý bao gồm: Cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức khác 1.4.2 Tình hình sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Theo báo cáo công tác quản lý nhà nước đất đai năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường cho thấy tình trạng tùy tiện lãng phí sử dụng đất diễn phổ biến Trên nước, số 7.000.000 đất nhà nước giao cho tổ chức thuê, có tới hàng trăm nghìn sử dụng không mục đích, bị lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái phép 1.5 Các sách giao đất, cho thuê đất đối tƣợng sử dụng tổ chức số nƣớc Thế giới học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 1.5.1 Chính sách giao đất, cho thuê đất tổ chức số nước Thế giới 1.5.1.1 Chính sách giao đất, cho thuê đất tổ chức Đài Loan Luật đất đai Đài Loan quy định hai hình thức sở hữu đất đai sở hữu Nhà nước sở hữu tư nhân 1.5.1.2 Chính sách giao đất, cho thuê đất tổ chức Trung Quốc Luật đất đai sửa đổi Trung Quốc năm 1999 quy định thực chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa đất đai, tức hình thức sở hữu chế độ sở hữu Nhà nước chế độ sở hữu tập thể quần chúng lao động Sở hữu Nhà nước tức quyền sở hữu đất đai thuộc sở hữu nhà nước Quốc Vụ viện thay mặt nhà nước thực CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Quận Hoàng Mai nằm phía Nam khu vực nội thành Thành phố Hà Nội Toạ độ địa lý quận vào khoảng 20o53’ - 21o35’ độ vĩ bắc 105o44’ - 106o02’ độ kinh đông Ranh giới hành xác định sau: - Phía Bắc giáp quận Hai Bà Trưng; - Phía Nam huyện Thanh Trì; - Phía Tây giáp huyện Thanh Trì quận Thanh Xuân; - Phía Đông giáp huyện Gia Lâm quận Long Biên Hình 2.1 Sơ đồ vị trí quận Hoàng Mai 10 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế a Tăng trưởng kinh tế Trong giai đoạn 2008 – 2014, chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Thành phố nói chung quận Hoàng Mai nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế có dấu hiệu phục hồi chậm chưa thực ổn định vững chắc, nguy lạm phát tiềm ẩn Tuy nhiên, UBND Quận bám sát đạo Thành phố quan tâm giúp đỡ Sở, Ngành Thành phố với chia sẻ đồng thuận nhân dân nên đạt kết quan trọng: nhiều tiêu xã hội thực kế hoạch đề Các nhiệm vụ chi đảm bảo theo dự toán phục vụ nhiệm vụ trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quận tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn bình quân đạt 16,44% b Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế Đến năm 2014, tỷ trọng ngành cấu kinh tế quận là: công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 58,6%; thương mại – dịch vụ 38,8%; nông nghiệp 2,7% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ trọng dịch vụ - thương mại tăng 1,6%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 1,1%; nông nghiệp giảm 2,1% cấu kinh tế 2.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập a Hiện trạng dân số phân bố dân cư Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số quận Hoàng Mai 369.638 người; mật độ bình quân toàn quận 9.050 người/km2, dân 11 số phân bố không đồng đều, mật độ dân số cao phường Tân Mai 45.327 người/km2, tiếp đến phường Tương Mai, Giáp Bát; đơn vị có mật độ thấp phường Yên Sở 2.043 người/km2; Trần Phú 1.831 người/km2 b Lao động, việc làm Số liệu thống kê cho thấy số lượng lao động toàn quận phân bố không đồng phường, dao động từ mức 50 75% tổng dân số Nhìn chung, nguồn nhân lực quận Hoàng Mai tương đối dồi dào, trình độ lao động Tổ chức đào tạo nghề cho em hộ dân địa bàn, đặc biệt quan tâm đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho em hộ dân bị thu hồi đất thực dự án 2.1.2.3 Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội a Thực trạng phát triển giao thông Hệ thống giao thông quận Hoàng Mai tương đối thuận lợi chia làm loại hình đường thủy, đường sắt đường b Thực trạng phát triển giáo dục - đào tạo Trên địa bàn Quận có 53 trường công lập (tăng trường so với năm 2011), 11 trường tư thục, dân lập, 209 nhóm trẻ tư thục; tổng số học sinh 60.366 học sinh (tăng 19.675 học sinh so với năm 2011) Nề nếp kỷ cương giữ vững, chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến tích cực Số học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia Thành phố tăng hàng năm; khoảng cách chất lượng giáo dục trường quận 12 rút ngắn 100% trẻ mầm non học Chương trình giáo dục mầm non mới, 99,6% học sinh lớp công nhận tốt nghiệp THCS 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Hoàng Mai Lợi vị trí địa lý nằm cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội có hệ thống giao thông thuận lợi gồm đường bộ, đường sắt đường thủy (sông Hồng) điều kiện thuận lợi để quận Hoàng Mai phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại giao lưu văn hóa Là quận có diện tích tự nhiên lớn tạo điều kiện cho quận có nhiều tiềm phát triển khu đô thị mới, xây dựng trung tâm thương mai dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 2.2 Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất quận Hoàng Mai 2.2.1 Tình hình quản lý Nhà nước đất đai địa bàn quận Hoàng Mai Quận Hoàng Mai thành lập vào hoạt động từ 01/01/2004 theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 Chính phủ Cùng với địa phương Thành phố, Đảng bộ, cấp quyền nhân dân quận Hoàng Mai thực tốt chủ trương lớn Nhà nước ngành công tác quản lý đất đai, bước hạn chế tiêu cực phát sinh công tác quản lý sử dụng đất Song song với thời gian thành lập Quận Luật Đất đai năm 2003 đời, có hiệu lực thi hành suốt 10 năm, từ công tác quản lý đất đai địa bàn Quận củng cố, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch ngành 13 quận Kể từ Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, quận Hoàng Mai tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể công tác quản lý đất đai thể mặt sau: 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Hoàng Mai theo mục đích sử dụng đất theo đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý 2.2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất quận Hoàng Mai theo mục đích sử dụng đất tổng hợp chi tiết bảng 2.2 (tính đến hết ngày 31/12/2014) Theo số liệu kết báo cáo kiểm kê đất đai tính đến hết ngày 31/12/2014 [31], tổng diện tích đất tự nhiên toàn quận 4.032,38 thể bảng 2.2 Trong bao gồm: - Nhóm đất nông nghiệp 917,27 ha, chiếm 22,75% tổng diện tích đất tự nhiên - Nhóm đất phi nông nghiệp 3.115,04 ha, chiếm 77,25% tổng diện tích đất tự nhiên - Nhóm đất chưa sử dụng 2.2.2.2 Hiện trạng diện tích tự nhiên theo đơn vị hành quận thể chi tiết bảng 2.3 (tính đến hết ngày 31/12/2014) Quỹ đất tự nhiên quận phân bố không đồng theo đơn vị hành cấp xã Trong 14 đơn vị, đơn vị có diện tích lớn phường Yên Sở 744,38 (chiếm 18,46%), phường Lĩnh Nam 557,04 (chiếm 13,81%), đơn vị có diện tích nhỏ phường Tân Mai 51,43 (chiếm 1,28%), phường Giáp Bát 60,17 (chiếm 1,49%) 14 2.2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng giao sử dụng đối tượng giao quản lý địa bàn quận Diện tích đất địa bàn quận Hoàng Mai phân theo đối tượng giao sử dụng 3.157,27 ha, chiếm 78,30% tổng diện tích tự nhiên toàn quận Trong đó, diện tích đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng 1.555,43ha, chiếm 38,57 % tổng diện tích toàn quận; quan đơn vị nhà nước sử dụng 557,99ha, chiếm 13,84% tổng diện tích; tổ chức kinh tế giao, cho thuê đất sử dụng 826,79 ha, chiếm 20,5% tổng diện tích; cộng đồng dân cư sử dụng 14,52ha, chiếm 0,36% tổng diện tích; lại tổ chức khác sử dụng 152,94ha, chiếm 3,79% tổng diện tích 2.3 Thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai 2.3.1 Các tổ chức giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai - Trên địa bàn quận Hoàng Mai có 725 tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 1.587,3 ha, chiếm 50,28% tổng diện tích đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đối tượng sử dụng 15 2.3.2 Công tác giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai 2.3.2.1 Công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức sử dụng đất Theo kết tổng hợp tính đến ngày 31/12/2014 địa bàn quận Hoàng Mai tổng diện tích tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất 1.587,3 với 1.061 khu đất 2.3.2.2 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai Theo số liệu tổng hợp báo cáo phòng Tài nguyên Môi trường quận Hoàng Mai cho thấy tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai tương đối cao 2.3.3 Thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân địa bàn quận quan tâm Hàng năm, phòng Tài nguyên Môi trường quận tổng hợp, cập nhật tình hình sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Theo đó, phân loại để theo dõi việc sử dụng đất 2.3.4 Nhận xét chung tình hình sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Như vậy, qua kết nghiên cứu thực trạng tổ chức địa bàn quận Hoàng Mai cho thấy công tác giao đất, cho thuê đất 16 quan tâm, trọng nhằm thu hút đầu tư từ đơn vị, tổ chức, với tổng diện tích Nhà nước giao đất, cho thuê 1.587,3 chiếm 39,72% tổng diện tích tự nhiên toàn quận Một số dự án hoàn thành góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật nâng cao, phát triển khu đô thị đáp ứng kịp thời phát triển kinh tế - xã hội quận, đồng thời phát huy hiệu việc sử dụng đất 17 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 3.1 Những thuận lợi công tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức quận Hoàng Mai Các sách Nhà nước giao đất, cho thuê đất liên tục cải thiện, đổi mới, xây dựng cách có hệ thống với quy định tương đối đầy đủ chặt chẽ, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để quan, đơn vị, tố chức khai thác sử dụng hợp lý, hiệu tài nguyên đất đai Các thủ tục hành liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất ngày quy định rõ ràng, cụ thể, nội dung hồ sơ, nơi nộp hồ sơ, thời hạn thực hiện, trình tự, thủ tục quy định thống tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất 3.2 Những tồn nguyên nhân Trên địa bàn quận Hoàng Mai theo kết điều tra cho thấy: Công tác quản lý đất đai quan chức tổ chức sử dụng đất chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng số tổ chúc giao đất, cho thuê đất tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay không sử dụng sử dụng không hết phần điện tích giao, thuê gây lãng phí quỹ đất Công tác giám sát tình hình sử dụng đất sau giao, cho thuê chưa quan tâm, trọng 18 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 3.3.1 Giải pháp sách pháp luật Xây dựng sách đất đai tổ chức quản lý đất đai kinh tế thị trường mẻ nước ta Hệ thống pháp luật đất đai thiên xử lý quan hệ ban đầu có tính hành chính, chưa tiếp cận biến động kịp thời thị trường Kinh tế - xã hội đất nước chuyển động theo hướng công nghiệp hoá- đại hoá, dẫn đến biến động quan hệ đất đai làm xuất nhiều vấn đề mới, Nhà nước phải đối mặt với nhiều vấn đề bất cập quản lý 3.3.2 Giải pháp quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát trạng sử dụng đất xử lý sai phạm sử dụng đất tổ chức Lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần đảm bảo tính thống công tác quản lý Nhà nước đất đai Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nhà nước thực quyền định đoạt đất đai, nắm quỹ đất, đảm bảo sở pháp lý cho việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gắn việc chuyển mục đích sử dụng đất với mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội, có sở để điềụ chỉnh sách đất đai theo hướng sử dụng đất có hiệu 19 3.3.3 Giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành quản lý đất đai Việc quản lý đất đai bị buông lỏng nhiều năm, trạng sử dụng đất thay đổi nhiều ranh giới đất, trạng sử dụng chủ sử dụng đất nên giải hồ sơ, thủ tục lên quan đến đất đai, thông tin đầu vào quan Nhà nước có thẩm quyền không đủ sở để giúp cho cán thụ lý hồ sơ giải nhanh chóng xác 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa áp dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai Cần trọng công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, số liệu phục vụ công tác quản lý đất đai cách khoa học, đầy đủ, có tính đồng bộ, quán cao Các quan quản lý Nhà nước phải thường xuyên kiểm tra trạng cập nhật biến động trình sử dụng đất người sử dụng đất, diện tích ranh giới đất hồ sơ, sổ sách Đặc biệt, cần trọng kiểm tra công tác đo vẽ lập đồ địa chính, đối soát với thực địa đồ địa sở để xác lập diện tích sử dụng, hình thể đất, quan trọng để giải tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại thu hồi đất 3.3.5 Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất tổ chức Thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu Cho phép 20 đoàn tra, kiểm tra báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trường hợp: dự án treo, sử dụng đất sai mục đích, nhu cầu thực tế sử dụng đất nhiều, xin giao đất chưa sử dụng Bộ Tài nguyên Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ định xử lý số trường hợp nghiêm trọng 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quận Hoàng Mai có tiềm đất đai, cho phát triển đô thị Đất đai quận sử dụng tương đối ổn định, Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xây dựng công nghiệp dịch vụ phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Quận Kiến nghị Từ thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai sở giải pháp nêu trên, để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước công tác giao đất, cho thuê đất nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức, xin đưa số kiến nghị sau: Kiến nghị UBND Thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường UBND quận Hoàng Mai, khu chức kịp thời, đồng để có thực việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất có sở để tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 22 [...]... trên địa bàn quận Hoàng Mai - Trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 725 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 1.587,3 ha, chiếm 50,28% tổng diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đối tượng sử dụng 15 2.3.2 Công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 2.3.2.1 Công tác giao đất, ... Môi trường quận Hoàng Mai cho thấy tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai là tương đối cao 2.3.3 Thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận luôn được quan tâm Hàng năm,... quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Quận 2 Kiến nghị Từ thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai trên cơ sở các giải pháp nêu trên, để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong công tác giao đất, cho thuê đất cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức, tôi xin đưa... đất, cho thuê đất đối với các tổ chức sử dụng đất Theo kết quả tổng hợp tính đến ngày 31/12/2014 thì trên địa bàn quận Hoàng Mai tổng diện tích các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đang sử dụng đất là 1.587,3 ha với 1.061 khu đất 2.3.2.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai Theo số liệu tổng hợp báo cáo của. .. dụng đất 17 CHƢƠNG 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 3.1 Những thuận lợi trong công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức tại quận Hoàng Mai Các chính sách của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất liên tục được cải thiện, đổi mới, được xây dựng một cách có hệ thống với các quy định tương đối đầy đủ... nguyên và Môi trường quận đều tổng hợp, cập nhật tình hình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Theo đó, phân loại để theo dõi việc sử dụng đất của các 2.3.4 Nhận xét chung tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Như vậy, qua kết quả nghiên cứu thực trạng của các tổ chức trên địa bàn quận Hoàng Mai cho thấy công tác giao đất, cho thuê đất 16 được quan tâm,... 13,84% tổng diện tích; tổ chức kinh tế được giao, cho thuê đất sử dụng 826,79 ha, chiếm 20,5% tổng diện tích; cộng đồng dân cư sử dụng 14,52ha, chiếm 0,36% tổng diện tích; còn lại là tổ chức khác sử dụng 152,94ha, chiếm 3,79% tổng diện tích 2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 2.3.1 Các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên. .. nhân Trên địa bàn quận Hoàng Mai theo kết quả điều tra cho thấy: Công tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng đối với các tổ chức sử dụng đất còn chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng một số tổ chúc được giao đất, cho thuê đất tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay không sử dụng hoặc sử dụng không hết phần điện tích được giao, được thuê gây lãng phí quỹ đất Công tác giám sát tình hình sử dụng đất. .. khi đã giao, cho thuê chưa được quan tâm, chú trọng 18 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 3.3.1 Giải pháp về chính sách pháp luật Xây dựng chính sách đất đai và tổ chức quản lý đất đai trong nền kinh tế thị trường còn đang mới mẻ đối với nước ta Hệ thống pháp luật về đất đai còn thiên về xử lý những quan hệ ban đầu có tính hành... tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức Thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất sau khi giao đất, cho thuê đất đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả Cho phép 20 đoàn thanh tra, kiểm tra được báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các trường hợp: dự án treo, sử dụng đất sai mục đích, nhu ... chức sử dụng đất Tổ chức sử dụng đất (hay gọi đối tượng sử dụng đất) tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đất sử dụng, Nhà nước giao đất để quản... trạng quản lý sử dụng đất tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai 2.3.1 Các tổ chức giao đất, cho thuê đất địa bàn quận Hoàng Mai - Trên địa bàn quận Hoàng Mai có 725 tổ. .. CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC NHÀ NƢỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI 3.1 Những thuận lợi công tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức quận Hoàng Mai Các sách Nhà nước giao đất, cho thuê đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay