Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

85 650 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 23:49

Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ) I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN PHM TH THY HNG PHN TCH HIN TRNG, NH GI BIN NG S DNG T GIAI ON 2005-2010 PHC V NH HNG QUI HOCH S DNG T N NM 2020 QUN SN THNH PH HI PHềNG LUN VN THC S KHOA HC H Ni - 2013 -1- MC LC M U: Chng 1: C S Lí LUN V NGHIấN CU NH GI HIN TRNG, BIN NG S DNG T PHC V NH HNG QUI HOCH S DNG T CP QUN 12 1.1 Vn nghiờn cu hin trng s dng t v bin ng s dng t phc v nh hng quy hoch s dng t 12 1.1.1 Khỏi nim v ụ th v t ụ th: 12 1.1.2 Vn s dng t hin nc ta: 13 1.1.3 Vn s dng t ụ th: 16 1.1.4 S cn thit phi ỏnh giỏ hin trng s dng t 20 1.2 Mi quan h gia bin ng s dng t v phỏt trin ụ th: 21 1.2.1 Bin ng t ai: 21 1.2.2 Cỏc v cp nht chnh lý bin ng t 22 1.2.3 ụ th hoỏ v s dng t: 23 1.2.4 í ngha thc tin ca vic ỏnh giỏ bin ng s dng t ai: 23 1.3 C s khoa hc cho vic nh hng qui hoch s dng t 24 1.3.1 Khỏi nim v qui hoch s dng t 24 1.3.2 c im ca quy hoch s dng t 25 1.3.3 Nhng nguyờn tc ca qui hoch s dng t 27 1.3.4 Mc tiờu ca quy hoch s dng t 29 1.3.5 C s phỏp lý ca quy hoch s dng t Chng 2: PHN TCH HIN TRNG, NH GI BIN NG S DNG T QUN SN GIAI ON 2005 - 2010 2.1 c im t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn, kinh t - xó hi ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng 29 2.1.1 V trớ a lý 31 2.1.2 c im a hỡnh, a mo 31 2.1.3 c im khớ hu, thy 32 2.1.4 c im th nhng v ti nguyờn t 32 2.1.5 Ti nguyờn nc 33 2.1.6 Ti nguyờn rng 2.2 Thc trng phỏt trin kinh t - xó hi v ỏp lc i vi t ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng 35 -2- 31 31 36 2.2.1 p lc t s gia tng dõn s, lao ng v vic lm i vi t 36 2.2.2 p lc t s phỏt trin cỏc ngnh v lnh vc i vi t 38 2.2.3 p lc t s phỏt trin c s h tng v quỏ trỡnh ụ th húa i vi t 39 2.3 Tỡnh hỡnh qun lý, s dng t qun Sn sau lut t 2003 44 2.3.1 c im chung 44 2.3.2 Tỡnh hỡnh qun lý v s dng t 2.3.2.1 Ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut v qun lý, s dng t v t chc thc hin cỏc bn ú: 44 44 2.3.2.2 Xỏc nh a gii hnh chớnh, lp v qun lý h s a gii hnh chớnh, lp bn hnh chớnh: 45 2.3.2.3 Kho sỏt, o c, ỏnh giỏ phõn hng t, lp bn a chớnh, bn hin trng s dng t v bn quy hoch s dng t: 45 2.3.2.4 Qun lý quy hoch, k hoch s dng t: 46 2.3.2.5 Qun lý vic giao t, cho thuờ t, thu hi t, chuyn mc ớch s dng t: 46 2.3.2.6 ng ký quyn s dng t, cp giy chng nhn quyn s dng t 47 2.3.2.7 Thng kờ, kim kờ t ai: 47 2.3.2.8 Qun lý ti chớnh v t ai: 2.3.2.9 Qun lý, giỏm sỏt vic thc hin quyn v ngha v 48 ca ngi s dng t: 2.3.2.10 Thanh tra, kim tra vic chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v t v x lý vi phm lut v t ai: 2.3.2.11 Gii quyt tranh chp v t ai, gii quyt khiu ni, t cỏo cỏc vi phm vic qun lý s dng t ai: 2.4 Phõn tớch hin trng v bin ng s dng t qun Sn giai on 2005- 2010 48 2.4.1 Phõn tớch hin trng s dng t nm 2005 ca th xó Sn 49 2.4.1.1 c im chung: 49 2.4.1.2 ỏnh giỏ hin trng s dng t th xó Sn nm 2005 53 2.4.2 ỏnh giỏ hin trng s dng t nm 2010 qun Sn 55 2.4.2.1 c im chung: 55 2.4.2.2 ỏnh giỏ hin trng s dng t nm 2010 qun Sn 2.4.3 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh bin ng v s dng t qun Sn giai on 2005 - 2010: 59 -3- 48 49 49 62 2.4.3.1 t nụng nghip 63 2.4.3.2 t phi nụng nghip 64 2.4.3.3 t cha s dng 66 Chng : XUT NH HNG QUI HOCH S DNG T QUN SN THNH PH HI PHềNG N NM 2020 72 3.1 ỏnh giỏ chung v tim nng t ca qun Sn 72 3.2 Phng hng, mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng n nm 2020: 72 3.2.1 Phng hng 72 3.2.2 Mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca qun Sn 73 3.3 D bỏo xu th bin ng s dng t ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng giai on 2010 - 2020: 3.4 xut nh hng s dng t qun Sn, thnh ph Hi Phũng n 2020: 75 75 3.4.1 Quan im s dng t n nm 2020: 75 3.4.2 xut nh hng s dng t ca qun Sn 76 3.4.2.1 inh hng s dng t nụng nghip: 78 3.4.2.2 nh hng s ng t phi nụng nghip 79 3.4.2.3 nh hng quy hoch vựng khụng gian kinh t 3.5 Cỏc bin phỏp, gii phỏp t chc thc hin phng ỏn qui hoch s dng t ca qun nhng nm cũn li ca k qui hoch v nh hng s dng t n nm 2020 79 3.5.1 V ch trng, chớnh sỏch 80 3.5.2 Gii phỏp huy ng u t: 82 3.5.3 Gii phỏp cụng ngh: 83 3.5.4 Gii phỏp v cụng tỏc qui hoch, qun lý qui hoch, qun lý t 83 3.5.5 Gii phỏp v qun lý, hnh chớnh 84 KT LUN V KIN NGH 85 TI LIU THAM KHO 86 -4- 80 M U Tớnh cp thit ca ti nh hng s dng hp lý ti nguyờn t thụng qua cỏc qui hoch v chin lc phỏt trin, vi mc tiờu hng ti cao nht l s dng t hiu qu, tit kim, bn vng Trong tin trỡnh phỏt trin, nhu cu s dng t luụn cú xu hng tng m ngun cung t nhiờn ca t l khụng thay i, iu ny dn ti nhng mõu thun gay gt gia nhng ngi s dng t, gia cỏc mc ớch s dng t Qui hoch s dng t l cụng tỏc cú ý ngha quan trng qun lý v s dng t, gúp phn tớch cc vic iu hũa cỏc mõu thun phỏt sinh.Tuy nhiờn thc t vic trin khai lp quy hoch s dng t cỏc a phng cũn nhng hn ch bt cp Vic t chc thc hin phng ỏn quy hoch s dng t ó c phờ duyt cũn thiu ng b, thiu c ch kim tra, giỏm sỏt dn n tỡnh trng quy hoch treo hay "iu chnh quy hoch" a c phng ỏn qui hoch, k hoch s dng t hp lý thỡ vic phõn tớch hin trng, ỏnh giỏ bin ng s dng t nhm lm rừ nhng mt tớch cc v hn ch s dng t l rt cn thit Qun Sn c thnh lp ngy 12 thỏng nm 2007 theo Ngh nh 145/2007/N-CP ca Chớnh Ph, trờn c s ton b din tớch ca th xó Sn c l 3.141,89ha v 1.095ha tỏch t xó Hp c, huyn Kin Thy Qun Sn c thnh lp cú din tớch t nhiờn 4.237,29ha, dõn s l 51.417 nhõn khu vi 07 phng trc thuc : Bng La, Hp c, Minh c, Ngc Hi, Ngc Xuyờn, Vn Hng, Vn Sn Qun Sn cỏch trung tõm thnh ph khong 20km v hng ụng Nam V phớa tõy v tõy bc, qun Sn tip giỏp vi huyn Kin Thy, cỏc hng cũn li tip giỏp vi bin ụng V c cu kinh t thỡ Du lch v dch v chim 70%, ỏnh bt thy sn v nụng nghip: 23%, Cụng nghip v xõy dng: 7%.GDP trờn u ngi nm 2005 c t khong 1.100 USD Sn l mt n v hnh chớnh cp qun (huyn) cú nhiu thun li v iu kin t nhiờn kinh t v xó hi ng thi cú nhiu thay i nhng n lc phỏt trin kinh t xó hi ca thnh ph Hi Phũng T mt th xó cú kinh t ch yu da vo nụng nghip, nm 2007 c chuyn thnh qun, vi c cu kinh t c xỏc nh l Dch v - Nụng nghip - Cụng nghip Nhu cu s dng t ca Sn ó cú nhiu bin ng a gii hnh chớnh thay i -5- Trờn c s phõn tớch hin trng s dng t v nhu cu s dng t ca qun Sn a nh hng quy hoch s dng t cho qun Sn giai on 2011 -2020 nhm ỏp ng nhu cu t cho mc tiờu phỏt trin kinh t-xó hi, quc phũng, an ninh ca qun v mc tiờu phỏt trin cỏc nghnh, cỏc lnh vc, cỏc a phng qun n nm 2020 m bo s dng tit kim, hp lý, cú hiu qu v bn vng ngun ti nguyờn t ai, bo v mụi trng sinh thỏi Vỡ vy tụi thc hin ti: Phõn tớch hin trng, ỏnh giỏ bin ng s dng t giai on 2005-2010 phc v nh hng qui hoch s dng t n nm 2020 qun Sn thnh ph Hi Phũng Mc tiờu nghiờn cu Nghiờn cu, ỏnh giỏ hin trng v bin ng s dng t giai on 2005 2010 lm c s cho vic xut nh hng qui hoch s dng t n nm 2020 qun Sn thnh ph Hi Phũng Nhim v nghiờn cu - Tng quan cỏc ti liu, s liu, bn cú liờn quan n khu vc nghiờn cu - Thu thp ti liu, s liu v c im iu kin t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn, kinh t - xó hi v tỡnh hỡnh s dng t nm 2005, nm 2010 ca qun Sn thnh ph Hi Phũng - Phõn tớch hin trng s dng t nm 2005, nm 2010 v phõn tớch bin ng s dng t giai on 2005 - 2010 - Phõn tớch quan h gia cỏc hot ng kinh t - xó hi v tỡnh hỡnh s dng t lm c s cho vic phõn tớch bin ng s dng t giai on 2005-2010 - Phõn tớch yu t nh hng v d bỏo xu th bin ng s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng giai on 2010 - 2020 - xut nh hng qui hoch s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng n nm 2020 Phm vi nghiờn cu - Phm vi khụng gian: ti c tin hnh trờn a bn qun Sn thnh ph Hi Phũng - Phm vi khoa hc: + ỏnh giỏ hin trng, bin ng s dng t giai on 2005 - 2010 -6- + nh hng qui hoch s dng t n nm 2020 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp iu tra, kho sỏt : iu tra thu thp cỏc ti liu, s liu v iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi, ti nguyờn thiờn nhiờn, mụi trng, cỏc s liu thng kờ, kim kờ v din tớch cỏc loi t ti thi im hin trng phc v cho vic qui hoch phỏt trin qun Sn thnh ph Hi Phũng n nm 2020 - Phng phỏp thng kờ s liu, so sỏnh: Trờn c s cỏc s liu, ti liu thu thp c tin hnh thng kờ, so sỏnh s liu qua cỏc nm thy c s bin ng, thay i v c cu s dng cỏc loi t Do tiờu thng kờ t nm 2005 v nm 2010 khỏc Vỡ vy cn quy i ch tiờu thng kờ v cựng mt h thng ch tiờu thng nht phc v cho vic so sỏnh, phõn tớch, ỏnh giỏ bin ng s dng t ca a bn nghiờn cu - Phng phỏp bn v h thụng tin a lý GIS: Phng phỏp ny cú u im l tit kim thi gian v kinh phớ nghiờn cu, dựng thnh lp, trỡnh by v biờn bn hin trng s dng t nm 2005, bn hin trng s dng t nm 2010, bn bin ng s dng t giai on 2005-2010 ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng - Phng phỏp chuyờn gia: phng phỏp ny tranh th ý kin ca cỏc chuyờn gia lnh vc chuyờn mụn, a cỏc gii phỏp ti u phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ti a phng Cu trỳc lun Ngoi phn m u v kt lun, ni dung ca ti lun gm chng: Chng 1: C s lý lun v Nghiờn cu ỏnh giỏ hin trng, bin ng s dng t phc v nh hng qui hoch s dng t cp qun Chng 2: Phõn tớch hin trng, ỏnh giỏ bin ng s dng t qun Sn giai on 2005 - 2010 Chng 3: xut nh hng qui hoch s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng n nm 2020 -7- Chng 1: C S Lí LUN V NGHIấN CU NH GI HIN TRNG, BIN NG S DNG T PHC V NH HNG QUI HOCH S DNG T CP QUN 1.1 Vn nghiên cứu trạng s dng t biến động sử dụng đất phục vụ định h-ớng quy hoạch sử dụng đất 1.1.1 Khỏi nim v ụ th v t ụ th: a, Khỏi nim v ụ th: Cú nhiu cỏch tip cn nghiờn cu ụ th, mi cỏch tip cn li a nh ngha khỏc v ụ th, di gúc nhỡn ca nhng nh khoa hc, nh nghiờn cu, ụ th c hiu theo nhiu ngha khỏc ụ th c nh ngha l mt khu dõn c trung tho iu kin: - V cp qun lý: ụ th l thnh ph, th xó, th trn c c quan Nh nc cú thm quyn quyt nh thnh lp - V trỡnh phỏt trin: ụ th phi t nhng tiờu chun sau: Th nht, ụ th cú chc nng l trung tõm tng hp hoc trung tõm chuyờn ngnh, cp quc gia, cp vựng liờn tnh, cp tnh, cp huyn hoc l mt trung tõm ca vựng tnh; cú vai trũ thỳc y s phỏt trin kinh t - xó hi ca c nc hoc mt vựng lónh th nht nh Th hai, i vi khu vc ni thnh ph, ni th xó, th trn yờu cu: + T l lao ng phi nụng nghip c tớnh phm vi ranh gii ni thnh, ni th, khu vc xõy dng trung phi t ti thiu 65% so vi tng s lao ng + H thng cụng trỡnh h tng ụ th c xõy dng ng b (h thng cụng trỡnh h tng k thut v h tng xó hi) ó c u t xõy dng t 70% yờu cu ca ỏn quy hoch xõy dng theo tng giai on; t quy chun, tiờu chun k thut v cỏc quy nh khỏc cú liờn quan + Quy mụ dõn s ton ụ th ti thiu phi t 4.000 ngi tr lờn + Mt dõn s phự hp vi quy mụ, tớnh cht v c im ca tng loi ụ th v c tớnh phm vi ni thnh, ni th v khu ph xõy dng trung ca th trn -8- Cn c vo cỏc ni dung yờu cu trờn cú th nh ngha mt cỏch khỏi quỏt v ụ th nh sau: ụ th l im dõn c trung vi mt cao, ch yu l lao ng phi nụng nghip (trờn 65% - xột khu vc ni th), l trung tõm tng hp hay chuyờn ngnh, cú vai trũ thỳc y s phỏt trin kinh t - xó hi ca mt vựng lónh th (cú th l c nc, hoc mt tnh, mt huyn), cú c s h tng thớch hp v dõn s ni th ti thiu l 4000 ngi (i vi nỳi ti thiu l 2800 ngi) ụ th gm cỏc loi: thnh ph, th xó v th trn ụ th bao gm cỏc khu chc nng ụ th.[4]: b, Khỏi nim t ụ th: t ụ th c nh ngha l t ni thnh, ni th xó, th trn s dng xõy dng nh , tr s c quan, t chc, c s t chc kinh doanh, c s h tng phc v li ớch cụng cng, quc phũng, an ninh v vo cỏc mc ớch khỏc nhm phỏt trin kinh t xó hi cho mt vựng lónh th Ngoi ra, t ngoi thnh, ngoi th nu ó cú quy hoch c c quan nh nc cú thm quyn phờ duyt phỏt trin ụ th cng c qun lý nh t ụ th Vic s dng t ụ th cú hiu qu nhiu hay ớt ph thuc vo cụng tỏc quy hoch xõy dng Hin trng s dng t ụ th c ỏnh giỏ bng cỏc ch tiờu kinh t k thut nh: t s gia din tớch sn nh trờn din tớch t, gia din tớch xõy dng trờn din tớch t, cú ch tiờu din tớch t cho cỏc loi cụng trỡnh Kt qu ỏnh giỏ hin trng s dng t ụ th ch nhng loi t ang phỏt huy hiu qu, nhng loi t kộm hiu qu v cn chuyn i mc ớch s dng, t hoang húa hoc s dng sai mc ớch cn c thu hi quy hoch s dng t, quy hoch ụ th b trớ vo nhng mc ớch s dng hp lý nht Phõn vựng chc nng t ụ th: Cn c vo mc ớch s dng ch yu, t ụ th bao gm: t s dng vo mc ớch xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng cng; t ; t khu cụng nghip v kho tng; t cõy xanh; t xõy dng mng li giao thụng v k thut h tng; t vựng ngoi ụ 1.1.2 Vn s dng t hin nc ta: Vit Nam cú din tớch t nhiờn l hn 33 triu ha, ng th 59/200 quc gia, dõn s khong 86 triu ngi, ng th 13/200 quc gia, vỡ vy bỡnh quõn din tớch t trờn u ngi vo loi thp 3.840 m2/ngi (0,3 - 0,4 ha/ngi), ng th -9- 135/200 quc gia trờn th gii - bng mc 1/6 bỡnh quõn th gii, ng th khu vc ụng Nam (ch trờn Singapore) Trc õy, dõn s th gii cũn ớt hn ngy rt nhiu, a s cỏc cng ng xó hi ó sinh sng mt cỏch hi ho vi mụi trng t nhiờn, ú cú ti nguyờn t l ngun cung cp di cho nhu cu tn ti ca ngi Mt vi th k gn õy, dõn s th gii tng nhanh ó thỳc y nhu cu v lng thc, thc phm Song ú, nhp phỏt trin nhanh chúng ca cỏc cuc cỏch mng v kinh t v k thut, l nguyờn nhõn dn n vic tn phỏ mụi trng t nhiờn v khai thỏc trit cỏc ngun ti nguyờn, c bit l ti nguyờn t Hn nhiu thp k qua, khụng ngoi quy lut, ú tỡnh trng s dng t nc ta cng b nh hng nng n bi s gia tng dõn s - nhu cu lng thc - v cỏc yờu cu thit yu khỏc Nhiu khu vc ti nguyờn t b suy thoỏi mt cỏch nghiờm trng bi vic phỏ rng v khai thỏc ba bói cỏc ti nguyờn rng v ti nguyờn khoỏng sn, hoc tỡnh trng ụ th hoỏ nhanh chúng gia tng Trong quỏ trỡnh cụng nghip húa, mt phn t cú kh nng cho sn lng lng thc cao s b chuyn sang s dng vo mc ớch phi nụng nghip Mt khỏc, sn xut nụng nghip khụng mang li li nhun cao nh sn xut, kinh doanh cụng nghip v dch v, phn ln lao ng s c chuyn t khu vc nụng nghip sang khu vc phi nụng nghip; dõn c khu vc ụ th s tng nhanh v cú xu hng cao hn khu vc nụng thụn ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng t giai on 2000 - 2010 trờn ton quc, cho thy bờn cnh nhng mt tớch cc ó t c thỡ vic s dng t cú nhng biu hin thiu bn vng nh sau: - i vi khu vc t nụng nghip: Trong hon cnh nc ta hin nay, lao ng nụng nghip chim ti 80%, tỡnh trng rung t manh mỳn, tha t nh, mi h cú quỏ nhiu tha nhng v trớ xa Mc dự ó trung thc hin vic i in dn tha thnh cụng nhiu ni nhng nhỡn chung tha t nụng nghip cũn quỏ nh, ton quc cũn ti 75 triu tha t nụng nghip, bỡnh quõn mi h cú t - 25 tha t nh nhiu x ng khỏc nhau, ú canh tỏc manh mỳn, cha to thun li thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip v - 10 - vng mnh, chớnh tr n nh, trt t xó hi an ton, cú i sng vt cht, tinh thn cao, trỡnh dõn trớ cao, cú np sng minh, hin i, gi vng bn sc ca vựng ụ th du lch cú lch s phỏt trin lõu i y mnh ci to v bo v mụi trng to cho Sn cú mụi trng t nhiờn v mụi trng xó hi nhõn hi hũa * Mc tiờu kinh t - V tc tng trng v chuyn dch c cu kinh t giai on 2011-2020 Phn u t tc tng trng giỏ tr tng sn phm ni a(GDP) trờn a bn qun tng bỡnh quõn 16%/nm C cu kinh t trờn a bn qun theo GDP (2020): Nhúm ngnh thng mi-dch v chim t trng khong 77,6%; Nhúm ngnh cụng nghip-xõy dng chim t trng khong 16%; Nhúm ngnh nụng nghip - thy sn chim khong 6,4% * Mc tiờu xó hi : y mnh phỏt trin cỏc hot ng húa, thụng tin, th dc th thao gúp phn xõy dng i sng húa tinh thn lnh mnh, phn u mi cm dõn c cú 01 im sinh hot húa, hi hp, mi phng cú mt nh húa trung tõm, cú ni nhõn dõn luyn th thao, thiu niờn vui chi Duy tu v tụn to cỏc di tớch lch s húa, cỏc ỡnh chựa, cỏc danh lam thng cnh to sc hp dn thu hỳt khỏch du lch Nõng cao cht lng giỏo dc ph thụng, thc hin ph cp giỏo dc ỳng tui, huy ng 100% tr em n lp theo tng tui Phn u n nm 2015 cú 75% s trng t chun quc gia, n nm 2018 t 100%, cỏc nm tip theo trỡ cỏc kt qu ó t c Tng cng u t c s vt cht k thut, nõng cao cht lng v m rng phm vi hot ng ca cỏc trung tõm dy ngh tng cng nng lc o to ngun nhõn lc cú trỡnh chuyờn mụn nghip v ỏp ng nhu cu ngun nhõn lc cho thi k cụng nghip húa, hin i húa Nõng cao cht lng cụng tỏc y t v chm súc sc khe nhõn dõn, trỡ thng xuyờn v trin khai cú hiu qu cỏc chng trỡnh y t quc gia, nõng cao cht lng khỏm cha bnh ca cỏc bnh vin Phỏt trin h thng y dc t nhõn, y hc dõn tc Phn u gi vng 100% s phng cú trm y t t chun quc gia v y t c s Thc hin tt chng trỡnh dõn s - k hoch húa gia ỡnh v tr em, tip tc h thp mc sinh trỡ mc sinh thay th, h thp t l tng dõn s t nhiờn, gim dn t l tr em suy dinh dng di 8% vo nm 2010, di 55 nm 2012 v tin ti xúa b hon ton tỡnh trng tr em suy dinh dng vo nm 2015 Lm tt cụng tỏc o to ngh v to vic lm , phn u n nm 2015 cú 75% v n nm 2020 cú 90% s lao ng bc vo tui lao ng c o to chuyờn mụn nghip v v to ngh Mi nm gii quyt vic lm cho t 850 n 1000 lao ng Gim t l h nghốo t 1-1,5%/nm so vi hin n nm 2015 cũn di 5,4%, nm 2020 cún di 3% Qun Sn phn u t mc thu nhp bỡnh quõn u ngi tng ng mc bỡnh quõn chung ca cỏc qun ni thnh ca thnh ph Hi phũng vo cui thi k (2011-2015) khong 35 triu ng (giỏ thc t/ngi/nm), nm 2020 t 45 triu ng/ngi/nm 3.3 D bỏo xu th bin ng s dng t ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng giai on 2010 - 2020: Vic ỏnh giỏ bin ng s dng t l c s khai thỏc ti nguyờn t phc v mc ớch kinh t - xó hi cú hiu qu v bo v mụi trng sinh thỏi Do ú ỏnh giỏ bin ng s dng t cú ý ngha ht sc quan trng, l tin s dng t ỳng hng, n nh trờn tt c cỏc lnh vc kinh t - xó hi Qua phõn tớch bin ng s dng t giai on 2005 - 2010 ta thy s tng gim ca cỏc loi hỡnh s dng t theo chiu hng tớch cc v phự hp vi thc trng v quy lut phỏt trin xó hi ú l t nụng nghip ngy cng gim v cú xu hng khụng cũn, t v t chuyờn dựng cú xu hng tng S tng u n hng nm ca t chuyờn dựng ỏp ng kp thi vi s phỏt trin kinh t - xó hi ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng Tng dõn s ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng n nm 2020 theo nhp phỏt trin nh hin c tớnh khong 95.000 ngi Mt khỏc qu t cha s dng ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng cũn rt ớt chim 9,1% tng din tớch t nhiờn Vi xu hng ụ th húa nhng nm ti thỡ vic chuyn i din tớch t nụng nghip sang t chuyờn dựng, t l iu khú trỏnh 3.4 xut nh hng s dng t qun Sn, thnh ph Hi Phũng n 2020: 3.4.1 Quan im s dng t n nm 2020: m bo s dng qu t cú hiu qu, n nh, ỏp ng c nh hng phỏt trin kinh t xó hi ca qun v nhu cu s dng t ca cỏc ngnh, cỏc n v, t chc, cỏ nhõn n nm 2020 Trong qui hoch s dng t ca qun t n nm 2020 v nhng nm tip theo cn phi quỏn trit cỏc quan im s dng t sau : Qui hoch s dng t mang tớnh khoa hc, hp lý, tit kim v phỏt trin bn vng m bo va ỏp ng nhu cu s udngj t nhng nm trc mt, va m bo ỏp ng cho phỏt trin nhng nm tip theo trờn c s khai thỏc, s dng t cú hiu qu v bo v mụi trng phc v lõu di cho nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca qun Qui hoch s dng t phi bỏm sỏt nh hng, mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca qun n nm 2020 theo hng cụng nghip húa - hin i húa v phi ỏp ng c nhu cu s dng t ca cỏc ngnh phc v cho vic thc hin qui hoch phỏt trin ca cỏc ngnh n nm 2020 Qui hoch s dng t phi m bo u tiờn t cho xõy dng cỏc vựng sn xut nụng nghip hng húa trung, hn ch chuyn i t nụng nghip cú hiu qu cao sang mc ớch s dng khỏc, m bo vng chc an ninh lng thc v cht lng i sng ngi nụng dõn i vi t sn xut nụng nghip, chuyn i mnh m c cu sn xut nụng nghip, to bc chuyn bin nn nụng nghip, theo hng hin i hoỏ, a dng hoỏ sn phm v a dng hoỏ c cu kinh t nụng thụn Phỏt trin nụng nghip theo hng chuyn i c cu cõy trng, vt nuụi, thõm canh, tng v; thc hin chng trỡnh chuyn mt phn din tớch t nụng nghip sang trng cõy cú giỏ tr kinh t cao theo ỳng ch trng ca tnh Cỏc khu, im cụng nghip v vic m rng ụ th nh qui hoch ca ngnh nụng nghip, cụng nghip, xõy dng ó xut, thỳc y s cụng nghip húa, hin i húa trờn a bn qun B trớ xõy dng khu dõn c, h thng dch v thng mi phc v i sng ngi dõn theo hng minh hin i nhng bo tn cỏc giỏ tr truyn thng v bn sc húa dõn tc nhm m bo giỏ tr cuc sng v to iu kin c dõn thnh ph phỏt trin ton din 3.4.2 xut nh hng s dng t ca qun Sn nh hng s dng t ca qun Sn n nm 2020 phi xut phỏt t c im, tỡnh hỡnh s dng t ca qun nhng nm qua, phi bo m thc hin cỏc mc tiờu chung, mc tiờu c th chin lc phỏt trin kinh t- xó hi ca qun, ca thnh ph, ỏp ng nhu cu s dng t ca cỏc ngnh kinh t, trờn c s ú phỏt huy hiu qu tim nng s dng t, nh hng t ca qun phự hp vi nh hng s dng t ca ton thnh ph Theo quy hoch chung ca qun ang c iu chnh, tng din tớch t ton qun l 4.248,07 nh hng s dng t qun Sn, thnh ph Hi Phũng n nm 2020 c xõy dng trờn c s phõn tớch iu kin t nhiờn, thc trng phỏt trin kinh t - xó hi, c s h tng, hin trng s dng t cỏc nm 2005, 2010 v bin ng s dng t giai on 2005 - 2010, ỏnh giỏ tim nng t ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng nh hng s dng t qun Sn, thnh ph Hi Phũng cn phi phự hp vi chin lc cụng nghip húa - hin i húa v ch trng bo v t nụng nghip m bo an ninh lng thc v phỏt trin bn vng ca ng v Chớnh ph Bờn cnh ú nh hng ny cng cn phi tng xng v ng b vi nh hng phỏt trin ca thnh ph Hi Phũng cng nh vựng ng bng sụng Hng Mc ớch ca nh hng s dng t l qun Sn úng gúp nhiu nht vo s nghip cụng nghip húa - hin i húa t nc trờn c s tim lc v th mnh riờng ca thnh ph ng thi kt hp hi hũa gia tng trng kinh t vi phỏt trin xó hi Xõy dng mụi trng ụ th xanh, sch, minh, hin i m bo cht lng cuc sng ca ngi dõn, trt t xó hi v an ninh quc phũng Bng 09: nh hng quy hoch s dng t qun Sn n nm 2020 n v : Loi t STT Mó TNG DIN TCH T T NHIấN HT 2010 QH 2020 4248,07 4248.07 T NễNG NGHIP NNP 2111,47 1954.50 1.1 t sn xut nụng nghip SXN 911.98 692.43 1.1.1 t trng cõy hng nm CHN 911,98 692.43 1.1.1.1 t trng lỳa LUA 742,30 578.38 1.1.1.3 t trng cõy hng nm khỏc HNK 169,68 114.05 1.2 t lõm nghip LNP 553,03 551.01 1.2.2 Rng phũng h RPH 467,66 465.66 1.2.3 Rng c dng RDD 85,37 85.35 1.3 t nuụi trng thy sn NTS 616,05 681.06 1.4 t lm mui NKH 30,41 30.00 T PHI NễNG NGHIP PNN 1.749,71 1994.17 2.1 t OTC 380,94 430.12 2.1.2 t ụ th ODT 380,94 430.12 2.2 t chuyờn dựng CDG 1.268,86 1454.16 2.2.1 t tr s c quan, cụng trỡnh s nghip CTC 24,02 23.02 2.2.2 t quc phũng, an ninh t sn xut kinh doanh phi nụng nghip t cú mc ớch cụng cng CQP 171,26 142.70 625,7 763.52 CCC 444,98 524.88 TTN 9,46 13.46 NND 12,82 18.82 75,60 75.58 PNK 2,03 2.03 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 t tụn giỏo tớn ngng t ngha trang, ngha a t sụng sui m mt nc chuyờn dựng t phi nụng nghip khỏc CSK SMN T CHA S DNG CSD 386,89 299.40 3.1 t bng cha s dng BCS 345,64 299.40 3.2 t i cha s dng DCS 41,25 0.00 3.4.2.1 inh hng s dng t nụng nghip: Din tớch t nụng nghip nm 2010 l 2.111,47 chim 49,70% tng din tớch t nhiờn ca qun nh hng n nm 2020 din tớch nụng nghip s gim 156,97 ha, din tớch t nụng nghip sn xut kộm hiu qu s chuyn sang s dng vo cỏc mc ớch khỏc nh t , t c s sn xut kinh doanh, t cú mc ớch cụng cng Din tớch t nụng nghip cũn li ch yu dnh phỏt trin sn xut nụng nghip sinh thỏi kt hp kinh doanh dch v v ụ th sinh thỏi Phn din tớch t lõm nghip thay i khụng nhiu ch yu trỡ din tớch cỏc vựng ngp mn sau ny Din tớch t nuụi trng thy sn cng trỡ v tng thờm, ch yu din tớch nuụi trng thy sn nc l ven bin v mt phn din tớch nuụi trng thy sn nc ngt kt hp mụ hỡnh kinh doanh dch v sinh thỏi v din tớch mt nc to cnh quan cho cỏc khu ụ th mi.Din tớch t lm mui tip tc trỡ vi mc tiờu phỏt trin tour du lch thm quan ngh sn xut mui truyn thng t nc bin 3.4.2.2 nh hng s ng t phi nụng nghip a inh hng s dng t chuyờn dựng: Tp trung u t phỏt trin c s h tng ụ th, hin i húa h thng ng giao thụng, ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t- xó hi v phự hp vi quy hoch chung Hon chnh mng li li in m bo an ton tiờu dựng, m rng phm vi v nõng cao cht lng dch v cp nc sch Xõy dng h thng thoỏt nc khụng tỡnh trng ỳng lt cú ma to hoc triu cng, x lý nc thi m bo khụng gõy ụ nhim mụi trng Phi hp trin khai cú hiu qu cỏc d ỏn trng im ca thnh ph trờn a bn qun b nh hng s dng t ụ th Do nhu cu vố nh ngy cng ln nờn din tớch v hiu qu s dng t trờn a bn qun ngy cng tng Hin mt s d ỏn phỏt trin nh khụng ỏp ng c nhu cu xó hi, nhng nm qua mi cú cỏc d ỏn phỏt trin nh thng mi, cũn nh xó hi, nh cho ngi thu thp thp cha c quan tõm Nhng nm tip theo, phi dnh qu t phỏt trin cỏc loi nh ny, quan tõm u t xõy dng nh tỏi nh c b trớ cho cỏc h cú t b thu hi thc hin cỏc d ỏn ca qun, ca thnh ph i vi nhúm t cha s dng: Theo s liu, nm 2005 din tớch t ny l 527,95 nhng n nm 2010 din tớch t cha ch dng ch cũn 386,89 ha, gim 141,06 ha, chuyn sang t kinh doanh phi nụng nghip, t cú mc ớch cụng cng, t tụn giỏo, tớn ngng Nh vy din tớch ny s gim xung cũn 299,40 n nm 2020 a vo s dng vo cỏc mc ớch phi nụng nghip v nhng nm tip theo s khụng cũn t cha s dng 3.4.2.3 nh hng quy hoch vựng khụng gian kinh t Vựng I: Vựng kinh t, thng mi, du lch - dch v bao gm cỏc phng ven bin nh Vn Hng, Vn Sn õy l tuyn ph trung tõm, l phng cú c ba bói tm v o Hũn Du vựng ny phỏt trin thng mi, qu lu nim, ch hi sn phc v ch yu cho khỏch n tham quan, du lch, ngh dng Vựng II: Vựng du lch sinh thỏi bao gm phng Bng La v o Hũn Du Dc bin Bng La cú rng ngp mn v o Hũn Du cú rng nguyờn sinh Vựng III: Khu ụ th sinh thỏi v phỏt trin cụng nghip sch bao gm ton b phng Ngc Xuyờn Vựng IV: Vựng nụng nghip sinh thỏi bao gm phng Minh c, Hp c õy l vựng cú phn ln din tớch l nụng nghip, õy chuyn sang trng rau mu sch cung cp cho khu du lch; Phng Ngc Hi v phng Bng La m rng phỏt trin ỏnh bt hi sn v nuụi trng thy sn theo hng cụng nghip nhm phc v trc tip cho du lch 3.5 Cỏc gii phỏp t chc thc hin nh hng s dng t n nm 2020 qun Sn thnh ph Hi Phũng 3.5.1 V ch trng, chớnh sỏch * Ch trng Nõng cao vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng, y mnh ci cỏch hnh chớnh, nõng cao nng lc v hiu qu qun lý ca chớnh quyn cỏc cp ; phỏt huy sc mnh ca cỏc t chc xó hi on th ; m rng dõn ch húa i sng kinh t xó hi cỏc phng ỏn tr thnh hin thc ca s phỏt trin, cỏc mc tiờu v ni dung qui hoch phi c ton th cỏn b, ng viờn v nhõn dõn qun nhn thc v bin thnh cỏc hnh ng thc t Vỡ vy cụng tỏc lónh o ch o ca cỏc cp y ng v ch trng, ng li cng nh cỏc chng trỡnh hnh ng nhm hng ti v bỏm sỏt cỏc mc tiờu, nh hng d ỏn ó t l mt khõu gi vai trũ then cht quyt nh s thnh cụng ca quỏ trỡnh thc hin d ỏn qui hoch Cựng vi s ch o ca cỏc cp y ng, cụng tỏc qun lý ca cỏc cp chớnh quyn phi ly cỏc mc tiờu, ni dung ó phng ỏn qui hoch lm c s cn c cỏc quyt nh qun lý, xõy dng v ch o thc hin cỏc k hoch hng nm chung ton qun cng nh tng ngnh, tng lnh vc lm c iu ú, cỏn b chớnh quyn cỏc cp phi cú trỡnh vng vng, mnh dn xut kin ngh v tham mu vi cỏc cp lónh o cú ch trng ng li ỳng n v cú nhng quyt nh qun lý hu hiu, nhm to cỏc c ch khuyn khớch, iu tit, lụi kộo cỏc nh sn xut kinh doanh, cỏc h dõn c trờn a bn hng ti vic thc hin cỏc mc tiờu v ni dung phng ỏn qui hoch ó Thc hin ci cỏch hnh chớnh, xõy dng quy ch gii quyt cụng v mt cỏch hp lý v hiu qu ; coi trng v nõng cao cht lng cụng tỏc cỏn b, thc hin nghiờm tỳc cỏc yờu cu chun húa, i mi, b sung cỏn b luụn luụn m bo cú i ng cỏn b c, ti, hon thnh tt nhim v c giao Vai trũ ca cỏc t chc qun chỳng l c bit quan trng vic tuyờn truyn ng mi ngi nhn thc c mc tiờu, phng hng, ni dung phỏt trin cỏc hot ng kinh t - xó hi thi k qui hoch, xỏc nh cho mi ngi hng hnh ng phự hp vi cỏc mc tiờu chuyn i din nhng nm ti * Chớnh sỏch v t : - Cn c th húa cỏc iu khon ca Lut t ai, cỏc bn ca Trung ng phc v cho quỏ trỡnh qun lý v s dng t - y mnh cụng tỏc cp giy chng nhn quyn s dng t n cui nm 2013 c bn hon thnh cụng tỏc cp giy chng nhn quyn s dng t * Nhng chớnh sỏch nhm tit kim s dng t: - Chớnh sỏch v tn dng khụng gian quy hoch xõy dng cụng nghip v ụ th cỏc khu vc trung dõn c - Chớnh sỏch phỏt trin cỏc im dõn c nụng thụn theo hng ụ th húa ti ch, trỏnh tỡnh trng trung dõn vo cỏc ụ th Chớnh sỏch u t ng b gia giao thụng v thy li b trớ vi vic kt hp cỏc tuyn dõn c tit kim t * Chớnh sỏch s dng hp lý cỏc loi t mang tớnh cht c thự: Chớnh sỏch u tiờn dnh t cho nhng nhu cu c bit cú tớnh bt buc v an ninh, quc phũng v nhng chớnh sỏch khỏc v t quc phũng s dng vo mc ớch kinh t, t ca cỏc gia ỡnh quõn nhõn Chớnh sỏch khuyn khớch tit kim din tớch t ngha trang, ngha a bng cỏch quy v quy hoch ngha trang, ngha a cho ti cp xó * Chớnh sỏch u ói To mi iu kin v th tc, v nhng iu kin cú th m bo nhm cú th thu hỳt u t ca cỏc t chc, cỏ nhõn v ngoi nc Xõy dng chớnh sỏch u tiờn u t v u ói cho vựng khú khn v c s h tng, v khoa hc k thut, nõng cao i sng nhõn dõn v lm cho nhõn dõn cú trỏch nhim vic khai thỏc cú hiu qu v bo v t Chp hnh tt cỏc chớnh sỏch u tiờn u ói i vi ngi cú cụng vi cỏch mng, cỏc i tng chớnh sỏch xó hi khỏc u tiờn nhng cỏn b, cụng nhõn cú trỡnh chuyờn mụn, tay ngh cao v kinh phớ hc tp, t lm nh thu hỳt ngun nhõn lc ny gúp phn vo xõy dng phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh * Chớnh sỏch kớch cu: Min hoc gim tin thuờ t i vi cỏc t chc, cỏ nhõn u t nhng ngnh sn xut phc v nụng nghip, nuụi trng thy sn v u t vo nhng vựng nụng thụn 3.5.2 Gii phỏp huy ng u t: thc hin c cỏc ni dung qui hoch v t c mc tiờu phỏt trin ca cỏc ngnh theo cỏc phng ỏn qui hoch ó t ra, m bo lng u t l iu kin c bn mang tớnh quyt nh Vic tớnh toỏn lng u t c da vo lng qui hoch c th ca tng ngnh, tng lnh vc v cn c vo nh mc u t v h s ICOR d kin ca cỏc ngnh nn kinh t thi giỏn ti , da trờn c s ú, tng u t thc hin qui hoch c thi k 2010-2020 l 16.480 t ng, ú lng u t cho phỏt trin h thng kt cu h tng k thut, xó hi l 7.240 t ng v lng u t phỏt trin cỏc ngnh kinh t l 9.240 t ng - Cỏc gii phỏp huy ng u t : + i vi ngun ngõn sỏch t ngun thu ca qun : tng cng ngun u t t ngõn sỏch ca qun quan trng l phi tng cỏc ngun thu trờn a bn ch yu thụng qua cỏc khon thu thu v l phớ : thc hin thu ỳng, thu v gn lin cụng tỏc thu vi vic nuụi dng ngun thu Mt gii phỏp cn c nghiờn cu trin khai thc hin tng ngun u t coi nh ngun ngõn sỏch l thc hin c ch u giỏ quyn s dng t õy l mt gi phỏp cú kh nng mang li mt lng u t rt ln m Sn cú nhiu tim nng cú th khai thỏc v thc hin tng lai Vic u giỏ quyn s dng t thc hin nhng khu trung tõm, vi cỏc khu t ginh cho kinh doanh dch v thng mi v khỏch sn nh hng + i vi ngun ngõn sỏch t trung ng v thnh ph : Bờn cnh vic tng cng ngun thu ngõn sỏch ti a phng, ngõn sỏch u t b sung t thnh ph cn c tng cng u tiờn v l ngun thu quan trng tng ngõn sỏch hng nm ca qun kin ngh Thnh ph nờn xõy dng mt c ch xỏc nh c ch phõn b u t Cn xỏc nh vi t l h tr cao, gim cỏc ro chn v thu v l phớ tng cng thu hỳt ng thi cn tng cng thc hin c ch u t mi bng ngun ngõn sỏch thu hỳt cỏc ngun u t t cỏc ngun khỏc - Thu hỳt u t t cỏc danh nghip v dõn : Kh nng huy ng ca cỏc doanh nghip ph thuc vo xu hng v c hi phỏt trin ca cỏc ngnh, nht l cỏc ngnh thng mi, dch v trờn a bn Cn cú cỏc bin phỏp hu hiu huy ng ngun lc phỏt trin, nht l ngun lc t ca khu vc bỏn o thuc khu II v khu III hin ang cỏc c quan trung ng chim gi phn ln din tớch cỏc v trớ thun li Cn khai thỏc ngun lc t quý giỏ ny thnh ngun u t phỏt trin Ngun ca cỏc doanh nghip ch yu l thu hỳt t bờn ngoi qua liờn doanh, liờn kt v u t mi thu hỳt cỏc ngun trờn cn cú cỏc chớnh sỏch ci m v hỡnh thc a dng c bit cn cú bin phỏp u t cú trng im, dt im v hiu qu ; ch ng kp thi xõy dng cỏc k hoch, nhng chng trỡnh, d ỏn c th, cú tớnh kh thi cao thu hỳt kờu gi u t t bờn ngoi Thc hin phng chõm kt hp nh nc v nhõn dõn cựng lm vic lp cỏc qu phỏt trin c s h tng ụ th cựng vi thnh ph y mnh vic ci cỏch hnh chớnh, ú cỏc d ỏn, cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn qun vi cỏc ch u t v ngoi nc Tranh th cỏc ngun u t vin tr ca cỏc t chc quc t, cỏc khon vin tr phỏt trin khụng hon li v vay 3.5.3 Gii phỏp cụng ngh: ng dng cỏc tin b khoa hc cụng ngh, nht l cỏc k thut mi sn xut cho t hiu qu cao nht trờn mt n v din tớch t Khuyn khớch u t chiu sõu, i mi cụng ngh cỏc ngnh cụng nghip ng dng cụng ngh hoỏ hc, sinh hc nụng nghip ci to t to nhng sn phm cú cht lng cao 3.5.4 Gii phỏp v cụng tỏc qui hoch, qun lý qui hoch, qun lý t Vic lp qui hoch s dng t cỏc ngnh, cỏc cp l mt hot ng qun lý nh nc, phi c t chc thng nht, ng b v cõn i, cụng khai sut quỏ trỡnh v c tin hnh theo nguyờn tc trung dõn ch, cn cú s trung thng nht lónh o Qui hoch s dng t phi gn lin vi qui hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi v cỏc qui hoch ngnh cú liờn quan khỏc Qui hoch s dng t hay nh hng qui hoch s dng t ca qun Sn cn tớnh n cỏc cụng trỡnh trng im quc gia, thng nht qui hoch cỏc cp, qui hoch ngnh, xõy dng cỏc khu, cm cụng nghip trung ca tnh t trờn a bn Lp qui hoch chi tit s dng t cho cỏc phng, lp bn a chớnh cho cỏc phng Trin khai Lut t v ngh nh ca chớnh ph v qui hoch xõy dng v ng dng cụng ngh thụng tin qun lý t ai, qun lý qui hoch Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, ụn c v x lý nghiờm i vi t chc, cỏ nhõn cúvi phm vic thc hin qui hoch, k hoch s dng t 3.5.5 Gii phỏp v qun lý, hnh chớnh Cú chớnh sỏch bi thng, h tr tỏi nh c phự hp v y mnh cụng tỏc ng, tuyờn truyn thc hin d ỏn thu hi, bi thng õt ngi dõn thuc i tng thu hi t ng tỡnh thc hin to iu kin thun li cho cụng tỏc thu hi t gii phúng mt bng Gii quyt tt ch , n nh i sng v to vic lm cho cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn cú t b thu hi Khai thỏc s dng t i ụi vi bo v mụi trng, ch trng x lý cht thi cỏc khu cụng nghip, cỏc c s sn xut kinh doanh, cỏc khu dõn c m bo cht thi c x lý trng thi mụi trng, trỏnh gõy ụ nhim v hy hoi mụi trng i ụi vi khai thỏc s dng cn chỳ ý n vic u t nõng cao phỡ t, tỏi to li cnh quan, lp che ph b mt t khai thỏc khong sn sau khai thỏc , nhm gim thiu nhng tỏc ng xu n mụi trng t ai, khụng khớ, ngun nc s dng bn vng Nõng cao trỡnh chớnh tr, chuyờn mụn nghip v cho nhng cỏn b cụng chc lm cụng tỏc qun lý t di hỡnh thc o to li, hun luyn thng xuyờn cú phm cht, trỡnh , nng lc giỳp cho y ban nhõn dõn cỏc cp lm tt cụng tỏc qun lý nh nc v t theo qui nh ca lut Tng cng cụng tỏc kim tra, tra vic thc hin qui hoch, k hoch s dng t ó c phờ duyt nhm thc hin tt cụng tỏc qun lý, s dng t theo qui hoch , k hoch Kiờn quyt x lý cỏc trng hp vi phm phỏp lut t KT LUN V KIN NGH * Kt lun - Qun Sn l trung tõm húa - chớnh tr - kinh t - xó hi, cú nhiu li th v iu kin a hỡnh, ngun nc, h tng c snhng cng ang chu nhng ỏp lc ln v gia tng dõn s, v qu t cho xõy dng cụng nghip, ụ th v h tng c s - Qua phõn tớch tỡnh hỡnh s dng t giai on 2005 - 2010 cho thy qu t nụng nghip ang chuyn dn sang qu t phi nụng nghip quỏ trỡnh ụ th húa ngy cng phỏt trin, ỏp ng c nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi, phự hp vi xu th bin ng t thi k i mi v phỏt trin - Trờn quan im phỏt trin nn kinh t - xó hi theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ng thi bo v mụi trng sinh thỏi v m bo cụng bng xó hi - Phng ỏn ó phõn b qu t cho cỏc mc ớch nụng nghip, chuyờn dựng, t mt cỏch hiu qu v tit kim - Cỏc loi t chuyờn dựng c b trớ trờn quan im tit kim nhng bo m phỏt trin kinh t - xó hi theo hng cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ; cỏc khu cp t mi theo hng minh hin i phự hp vi iu kin tng khu vc, ng thi d bỏo c s bin ng v dõn s, s tng trng mc thu nhp thi k nh hng s dng t Phng ỏn cng a cỏc gii phỏp c th nhm thc hin tt cỏc ch tiờu theo phng ỏn nh hng s dng t n nm 2020 ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng * Kin ngh Trong nhng nm qua, qun Sn ó cú nhiu c gng lm chuyn bin rừ nột v cụng tỏc qun lý quy hoch, phỏt trin, song cũn mt s mt yu kộm, bt cp Trong thi gian ti cụng tỏc qui hoch, k hoch s dng t i vo n np, ỳng phỏp lut, m bo tớnh thng nht qun lý s dng t ai, to iu kin phỏt huy quyn lm ch nhõn dõn s dng t cn phi : - Cụng khai rng rói phng ỏn qui hoch, k hoch s dng t nhõn dõn, to iu kin ngi dõn c tham gia úng gúp cho qui hoch v thc hin - Cụng khai qui hoch, ch o cỏc ngnh, a phng lờn k hoch v xõy dng gii phỏp trin khai thc hin qui hoch lnh vc v trờn a bn mỡnh qun lý - Giỏm sỏt cht ch quỏ trỡnh trin khai thc hin qui hoch, k hoch Khi phỏt sinh cỏc yu t, cn xem xột thng nht v iu chnh qui hoch, k hoch cho phự hp vi yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn - Phng ỏn ca ti xut cú th l ti liu tham kho cho cỏc c quan qun lý vic lp quy hoch, k hoch s dng t ca qun Sn, thnh ph Hi Phũng TI LIU THAM KHO 01 B Ti nguyờn v Mụi trng (2004), Thụng t s 28/2004/TT - BTNMT hng dn thc hin thng kờ, kim kờ t v xõy dng bn hin trng s dng t, H Ni 02 B Ti nguyờn v Mụi trng (2004), Thụng t s 30/2004/TT-BTNMT ngy 01/11/2004 v vic hng dn lp, iu chnh v thm nh quy hoch, k hoch s dng t, NXB Giao thụng ti, H Ni 03 B Xõy dng (2008), Quy chun xõy dng Vit Nam, NXB Xõy dng, H Ni 04 Chớnh ph (2007), Ngh nh s 41/2007/N-CP v xõy dng ngm ụ th, Cụng bỏo, (s 259+260), H Ni 05 Nguyn ỡnh Hũe Giỏo trỡnh hng dn thc mụi trng Sn, NXB i hc quc gia H Ni 2006 06 Ngh quyt s 32/NQ-TW ngy 05/8/2003 ca B Chớnh tr v xõy dng v phỏt trin thnh ph Hi Phũng thi l cụng nghip húa - hin i húa t nc 07 Ngh quyt s 12/Q-H ca i hi ln th XIV ng b thnh ph Hi Phũng nhim k 2010 - 2015 08 UBND qun Sn (2005,2010), Bỏo cỏo thuyt minh thng kờ, kim kờ t nm 2005, nm 2010 [...]... tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vai trò, ý nghĩa, căn cứ, nội dung và hƣớng dẫn phƣơng pháp lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai - 26 - Chƣơng 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN ĐỒ SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 2.1 Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 2.1.1 Vị trí địa lý Đồ Sơn năm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 22km... trong việc lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kết quả đánh giá tài nguyên đất đai, hiện trạng sử dụng đất đai phải đƣợc sử dụng trong qui hoạch để xác định tiếm năng đất đai Từ những nghiên cứu trên chúng ta có thể khẳng định rằng : Đánh giá hiện trạng sử dụng đất là một trong những bƣớc quan trọng và mối quan hệ mật thiết đối với qui hoạch sử dụng đất Vì vậy muốn lập đƣợc qui hoạch sử dụng đất đai đƣợc... về đất đai là quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Các quy định cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đƣợc thể hiện tại Mục 2, chƣơng II Luật Đất đai 2003 bao gồm 10 điều (Điều 21, 22, 23, , 30) bao gồm các quy định về nguyên tắc, căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; kỳ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử. .. hóa của đô thị gắn với sử dụng đất đai đô thị nhằm định hƣớng quy hoạch sao cho phù hợp với trình độ phát triển của xã hội 1.2.4 Ý nghĩa thực tiễn của việc đánh giá biến động sử dụng đất đai: Đánh giá biến động sử dụng đất đai có ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng đất đai: Việc đánh giá biến động của các loại hình sử dụng đất là cơ sở phục vụ cho - 19 - việc khai thác tài nguyên đất đai đáp ứng phát... trƣớc hết phải thực hiện công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất thật khách quan, chính xác, sát với thực tế … khi có số liệu đánh giá hiện trạng sử dụng đất, ta - 16 - lấy đó làm cơ sở cho việc xây dựng các phƣơng án qui hoạch và kế hoạch sử dụng đất 1.2 Mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và phát triển đô thị: 1.2.1 Biến động đất đai: Đất đai là thành phần tất yếu, không thể thiếu để hình thành nên... hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công bố; Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh [10] Ngoài các văn bản chính có tính pháp lý ở mức độ cao ( hiến pháp và luật pháp đất đai ) Còn có các văn bản dƣới luật cũng nhƣ văn bản ngành... với đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, việc khai thác quỹ đất này cũng chƣa thật hiệu quả, không ít các đơn vị còn để mặt bằng trống, sử dụng đất lãng phí, không đúng quy hoạch, chậm đƣa vào sử dụng hoặc đầu tƣ không hiệu quả [12] 1.1.4 Sự cần thiết phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai chính là việc đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đất, ... đai sẽ gây nhiều tác động tới kinh tế, xã hội và môi trƣờng - VÒ quy mô biến động ®-îc thÓ hiÖn ë 3 khÝa c¹nh: + Biến động về diện tích sử dụng đất nói chung + Biến động về diện tích của từng loại hình sử dụng đất + Biến động về đặc điểm của những loại đất chính - Mức độ biến động: - 17 - + Mức độ biến động thể hiện qua số lƣợng diện tích tăng hoặc giảm của các loại hình sử dụng đất giữa đầu thời kỳ... nghiên cứu + Mức độ biến động đƣợc xác định thông qua việc xác định diện tích tăng, giảm và số phần trăm tăng, giảm của từng loại hình sử dụng đất đai giữa cuối và đầu thời kỳ đánh giá - Xu hướng biến động: Xu hƣớng biến động thể hiện theo hƣớng tăng hoặc giảm của các loại hình sử dụng đất; xu hƣớng biến động theo hƣớng tích cực hay tiêu cực - Những nhân tố gây nên biến động sử dụng đất đai + Các yếu... nhất định cho việc sử dụng đất theo các mục đích khác nhau Nhƣ vậy để sử dụng đất cần phải làm qui hoạch - đây là quá trình nghiên cứu lao động sáng tạo nhằm phân định ý nghĩa, mục đích của từng phần lãnh thổ và đề xuất một trật tự sử dụng đất nhất định Qui hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp của nhà nƣớc về quản lý và tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, hiệu quả, khoa học thông qua việc phân ... HIN TRNG, BIN NG S DNG T PHC V NH HNG QUI HOCH S DNG T CP QUN 1.1 Vn nghiên cứu trạng s dng t biến động sử dụng đất phục vụ định h-ớng quy hoạch sử dụng đất 1.1.1 Khỏi nim v ụ th v t ụ th: a,... hng v d bỏo xu th bin ng s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng giai on 2010 - 2020 - xut nh hng qui hoch s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng n nm 2020 Phm vi nghiờn cu - Phm vi khụng gian: ti c tin hnh... phc v nh hng qui hoch s dng t cp qun Chng 2: Phõn tớch hin trng, ỏnh giỏ bin ng s dng t qun Sn giai on 2005 - 2010 Chng 3: xut nh hng qui hoch s dng t qun Sn thnh ph Hi Phũng n nm 2020 -7- Chng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ), Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ), Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay