Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)

83 727 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 22:38

Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Ngô Thị Hà NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH MÀI ĐÁ TRONG SẢN XUẤT ĐÁ NHÂN TẠO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.1 Đặc điểm chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.2 Ảnh hưởng chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2 Tổng quan phƣơng pháp xử lý nƣớc thải công nghiệp 1.2.1 Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp 1.2.2 Xử lý nước thải theo phương pháp đông tụ - keo tụ 10 1.2.3 Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý 15 1.3 Tổng quan công nghệ sản xuất gạch bê tông nhẹ 16 1.3.1 Khái quát chung gạch bê tông nhẹ 16 1.3.2 Tình hình sản xuất nhu cầu sử dụng gạch bê tông nhẹ 18 1.3.3 Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt từ bột đá thải 19 Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 28 2.1 Dụng cụ – Hoá chất 28 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp phân tích TSS nước thải 28 2.2.2 Phương pháp xác định độ pH nước thải 29 2.2.3 Phương pháp xác định tổng số coliform nước thải 29 2.2.4 Phương pháp phân tích kích thước hạt chất rắn lơ lửng nước thải 29 2.2.5 Phương pháp phân tích hàm ẩm bột đá thải 30 2.2.6 Phương pháp xác định khối lượng thể tích gạch bê tông bọt 30 2.2.7 Phương pháp xác định cường lực nén gạch bê tông nhẹ 31 2.2.8 Phương pháp phân tích ảnh hiển vi điện tử quét SEM 33 2.2.9 Phương pháp đo độ bóng bề mặt đá ốp lát nhân tạo 33 2.2.10 Quy trình chuẩn bị mẫu hóa chất xử lý nước thải phòng thí nghiệm 33 2.2.11 Quy trình tái sử dụng nước thải trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 34 2.2.12 Quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Nghiên cứu đặc điểm chất thải trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 35 3.1.1 Nghiên cứu đặc điểm nước thải từ trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo 35 3.1.2 Đặc điểm bột đá thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 38 3.2 Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý nƣớc thải để tái sử dụng trình mài hoàn thiện đá ốp lát nhân tạo 41 3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng TSS nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý………………………………………………………………………………………42 3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng kích thước hạt chất rắn lơ lửng nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý 46 3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý 50 3.2.4 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chất khử trùng 55 3.2.5 Kết phân tích số tiêu kỹ thuật mẫu nước thải sau xử lý 59 3.2.6 Đánh giá hiệu việc xử lý tái sử dụng nước tu n hoàn 61 3.3 Nghiên cứu tái sử dụng bột đá thải trình sản xuất gạch BTB 63 3.3.1 Nghiên cứu quy trình xử lý bột đá thải sử dụng sản xuất gạch BTB 63 3.3.2 Nghiên cứu xác định công thức cấp phối cho sản phẩm gạch BTB 65 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng quy trình dưỡng hộ đến cường lực nén gạch BTB 76 3.3.4 Đánh giá hiệu dự án tái sử dụng bột đá thải để sản xuất gạch bê tông bọt 79 MỞ ĐẦU Trong trình công nghiệp hóa đại hóa, với phát triển kinh tế - xã hội, ngày có nhiều nhà máy khu công nghiệp tập trung đưa vào hoạt động tạo khối lượng sản phẩm công Song song với tốc độ phát triển nhanh ngành công nghiệp, khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh lớn, đó, việc nghiên cứu xử lý chất thải công nghiệp phủ, quan ban ngành nhà khoa học quan tâm Việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải phụ thuộc vào đặc điểm chất thải ngành sản xuất Đối với nước thải, biện pháp xử lý thường sử dụng bao gồm: phương pháp xử lý học, phương pháp xử lý hóa lý (keo tụ, …), phương pháp xử lý sinh học phương pháp xử lý hóa học Trên thực tế trình xử lý nước thải đạt hiệu cao, thường kết hợp phương pháp xử lý nước thải Ví dụ, nước thải từ ngành công nghiệp dệt may thường xử lý phương pháp xử lý học (lọc) kết hợp xử lý hóa lý (keo tụ), phương pháp xử lý sinh học Đối với chất thải rắn ngành công nghiệp, phương pháp xử lý chủ yếu chôn lấp tái chế, tái sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng Ngành công nghiệp sản xuất đá ốp lát nhân tạo với nguyên liệu sản xuất chủ yếu cốt liệu thạch anh dạng hạt (chiếm khoảng 90% KL) chất kết dính từ nhựa polyeste không no (khoảng 10% KL) Khối lượng chất thải lớn từ trình mài BTP đá ốp lát nhân tạo bao gồm nước thải bột đá Theo số liệu thống kê, ngày sản xuất, ba dây chuyền hoạt động Công ty Cổ phần Vicostone thải khoảng 4800 m3 nước thải/ngày khoảng 30 m3 bột đá thải (độ ẩm 30%)/ngày Khối lượng bột đá thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo với thành phần chủ yếu thạch anh có kích thước hạt mịn, không xử lý thâm nhập vào môi trường không khí dạng bụi chất khí phân hủy từ hợp chất hữu như: CO2, CO, CH4….sẽ theo đường hô hấp vào thể người sinh vật Nước thải từ trình mài BTP đá ốp lát nhân tạo xả môi trường thâm nhập vào mạch nước ngầm theo đường tiêu hóa ảnh hưởng đến sức khỏe người thủy sinh với hàm lượng kim loại, vi sinh vật có nguồn nước Trong bối cảnh nêu trên, đề tài “Nghiên cứu quy trình xử lý tái sử dụng chất thải từ trình mài đá sản xuất đá nhân tạo’’ cấp thiết với mục đích nghiên cứu phương pháp xử lý tái sử dụng chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.1 Đặc điểm chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Quá trình gia công mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo mô tả hình 1.1 BTP đá nhân tạo Nước cấp Gia công mài Nước thải + bột đá Hệ thống gom Lọc sơ (thiết bị lọc khung bản) Nƣớc thải Bột đá thải, độ ẩm 30% Hình 1.1: Sơ đồ công nghệ quy trình thu hồi xử lý sơ chất thải từ trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo Mô tả quy trình: Nước cấp đưa vào dây chuyền mài để thực mài BTP đá nhân tạo độ bóng bề mặt đạt yêu cầu Hỗn hợp nước chứa bột đá thải sau mài theo đường ống, rãnh thoát nước hệ thống gom Tại hệ thống gom, nước thải bột đá tách lọc sơ phương pháp lắng, sau phần nước thải phía bơm lên máy lọc khung để lọc tách bước hai để thu bột đá nước thải Trong trình mài, nước sử dụng để dập bụi, tản nhiệt cho trình mài sinh Lượng nước cần đủ lớn để đảm bảo toàn bột đá mài đi, đồng thời đảo bảo bề mặt đá bóng, không biến đổi chất lượng (độ bóng, biến màu…) Lượng nước thải từ trình mài lớn tương đương với lượng nước cấp cho trình mài lượng nước thất thoát bay không nhiều Bên cạnh đó, khối lượng bột đá thải từ trình mài sản phẩm đá ốp lát lớn, đá bán thành phẩm trước mài có chiều dày 21,5-22 mm, sau mài, chiều dày đá giảm xuống 20,00 -20,08 mm Theo số liệu thống kê, ngày sản xuất Công ty cổ phần Vicostone với sản lượng sản xuất đá ốp lát nhân tạo khoảng 1200 tấm/ ngày thải khoảng 4800 m3 nước thải 30 m3 bột đá thải có độ ẩm khoảng 30% Như vậy, chất thải từ trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo sau qua hệ thống xử lý sơ tách thành hai phần bột đá với độ ẩm ~30% nước thải có chứa TSS hỗn hợp thạch anh với thành phần khác sử dụng trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo bột màu vô cơ, nhựa polyeste không no đóng rắn số phụ gia khác [5] 1.1.2 Ảnh hưởng chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Khối lượng nước thải lớn từ trình mài làm ô nhiễm nguồn nước tự nhiên ảnh hưởng đến khả tồn loài thủy sinh người Một số thành phần hữu nước thải phân hủy rả khí độc CO2, CO, CH4…, gây ô nhiễm môi trường không khí [16, 19, 25] Thêm vào đó, với thể tích nước cấp lớn ~ 4.800 m3/ngày, không tái sử dụng gây lãng phí nguồn tài nguyên nước không đảm bảo việc phát triển bền vững doanh nghiệp Bột đá thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo, sử dụng để san lấp, ảnh hưởng đến nguồn nước khu vực san lấp bột đá thải [18] Ngoài ra, bột đá thải có kích thước nhỏ, mịn (95% khối lượng bột đá thải có kích thước hạt ≤ 0,45 µm), vậy, việc sử dụng khối lượng bột đá thải với mục đích san lấp không đảm bảo cấp phối Với ảnh hưởng chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo, việc nghiên cứu xử lý tái sử dụng yêu cầu cấp thiết khía cạnh môi trường kinh tế doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nằm khu công nghệ cao 1.1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nước thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo có chứa lượng hạt thạch anh có tỷ trọng cao nước (tỷ trọng thạch anh 2,65 kg/m3), đó, hạt có kích thước lớn có khả lắng tốt Tuy nhiên, khoảng 25 - 30% khối lượng hạt có nước thải hạt nhỏ mịn với kích thước hạt ≤ 1,0 µm, hạt hày dạng huyền phù, khó lắng, sử dụng phương pháp keo tụ để xử lý khối lượng hạt có kích thước nhỏ, mịn Ngoài ra, việc sử dụng chất trợ lắng để tăng tốc độ lắng hạt chất rắn lơ lửng có nước thải để đáp ứng yêu cầu tốc độ cung cấp nước thải sau xử lý phù hợp với tiến độ sản xuất cần nghiên cứu Bột đá thải với thành phần chủ yếu thạch anh có kích thước hạt mịn, độ ẩm 30% nghiên cứu tái sử dụng làm chất độn công thức cấp phối sản xuất gạch bê tông bọt, thân thiện môi trường Như vậy, mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Nghiên cứu đặc điểm chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xử lý nước thải tìm tỷ lệ hóa chất xử lý nước thích hợp để chất lượng nước sau xử lý có tiêu kỹ thuật phù hợp với QCVN40: 2011 tiêu chuẩn nước tuần hoàn sử dụng trình mài BTP đá ốp lát nhân tạo - Nghiên cứu tái sử dụng bột đá thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo sản xuất gạch bê tông bọt với tiêu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn TCXDVN 316: 2004 1.2 Tổng quan phƣơng pháp xử lý nƣớc thải công nghiệp 1.2.1 Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp Trên giới Việt Nam áp dụng nhiều công nghệ xử lý nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt Việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp dựa vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác bao gồm đặc điểm nguồn nước thải mục đích ứng dụng tái sử dụng nước thải sau xử lý Ngoài ra, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc vào yếu tố khác hiệu xử lý, chi phí xử lý Một số phương pháp xử lý nước thải áp dụng giới Việt Nam sau [14] 1.2.1.1 Phương pháp xử lý học Phương pháp xử lý học thường áp dụng để loại bỏ chất thải dạng rắn có kích thước hạt xác định kim loại hay ion kim loại có nước thải Phương pháp không loại bỏ vi khuẩn, vi sinh vật nước thải Thông thường, phương pháp xử lý học áp dụng cho giai đoạn đầu phương pháp xử lý khác phương pháp xử lý sinh học hay hóa học để làm tăng hiệu phương pháp [9, 17] Các phương pháp xử lý học bao gồm: a) Song chắn rác: Sử dụng song chắn rác lưới chắn rác để loại bỏ tạp vật có kích thước lớn để giảm tượng tắc nghẽn trình bơm vận chuyển nước thải trình xử lý b) Bể điều hòa: Dùng để trì ổn định dòng chảy nước thải, khắc phục vấn đề vận hành dao động lưu lượng dòng nước thải gây nâng cao hiệu suất trình xử lý Lợi ích bể điều hòa làm tăng hiệu trình xử lý sinh học hạn chế tải lưu lượng hàm lượng chất hữu cơ; chất lượng nước thải sau xử lý ổn định, giảm diện tích bể lọc tăng hiệu suất lọc c) Bể lắng cát: Được sử dụng để loại bỏ tạp chất dạng huyền phù khỏi nước thải Theo chức năng, bể lắng phân thành bể lắng sơ cấp bể lắng thứ cấp Bể lắng sơ cấp thường đặt trước bể xử lý sinh học để loại bỏ tạp chất lắng Bể lắng thứ cấp thường đặt sau bể xử lý sinh học d) Lọc: Phương pháp lọc thường dùng để loại bỏ tạp chất có kích thước nhỏ khỏi nước thải mà bể lắng loại chúng Phương pháp trình tách hạt rắn khỏi pha lỏng cách cho dòng chất lỏng chảy qua lớp ngăn xốp, hạt rắn bị giữ lại Vật liệu lọc dạng vách (làm thép có đục lỗ loại vải khác như: thủy tinh, amiang, sợi ) dạng hạt (thạch anh, cát, than cốc)… e) Đông tụ keo tụ: Quá trình lắng tách hạt rắn dạng huyền phù, không tách chất thải dạng keo hòa tan chúng hạt rắn có kích thước nhỏ Để tách hạt rắn có kích thước nhỏ cách hiệu cần tăng kích thước chúng nhờ tác động tương hỗ hạt phân tán liên kết thành tập hợp hạt nhằm tăng vận tốc lắng.Để khử hạt keo rắn trọng lượng cần theo hai bước: bước trung hòa điện tích chúng (quá trình đông tụ); bước liên kết chúng lại với (quá trình keo tụ) 1.2.1.2 Phương pháp sinh học Phương pháp sinh học dựa sở hoạt động vi sinh vật để phân hủy chất hữu gây nhiễm bẩn nước thải Các vi sinh vật sử dụng chất hữu số khoáng làm chất dinh dưỡng tạo lượng Chúng nhận dinh dưỡng để xây dựng tế bào, sinh trưởng, sinh sản nên sinh khối chúng tăng lên Quá trình phân hủy chất hữu nhờ vi sinh vật gọi trình oxy hoá sinh hóa Nước thải xử lý phương pháp sinh học đặc trưng tiêu COD (nhu cầu oxy hóa học) BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa sau ngày) Phương pháp xử lý sinh học phân thành hai loại phương pháp hiếu khí (phân hủy hợp chất hữu điều kiện có oxy) phương pháp kỵ khí (phân hủy hợp chất hữu điều kiện oxy) [10, 20, 24] 1.2.1.3 Phương pháp hóa học hóa lý Phương pháp xử lý hóa học hóa lý bao gồm: a) Phƣơng pháp đông tụ: Tương tự phương pháp đông tụ phần 1.2.1.1: Để tăng tốc độ lắng chất lơ lửng có kích thước nhỏ phân tán dạng keo hòa tan, người ta thường sử dụng phương pháp đông tụ Các chất đông tự thường sử dụng phèn nhôm, sắt sunfat, hợp chất polyme nhôm clorit [8, 10, 21] b) Phƣơng pháp trung hòa: Khi nước thải có tính axit tính kiềm, thường dùng phương pháp trung hòa để ngăn ngừa tượng xâm thực công trình thoát nước tránh cho trình xử lý sinh hóa sau bị phá hủy Để trung hòa nước thải có tính axit, thường dung hóa chất trung hòa như: CaO, CaCO3, Na2CO3, MgCO3… Để trung hòa nước thải có tính chất kiềm, thường sử dụng axit HCl; H2SO4 loãng… c) Phƣơng pháp oxy hóa – khử: Phương pháp oxy hóa khử thường sử dụng để tách lọc hợp chất vô ion clo (Cl-); ion xianua (CN-), ion crom (Cr+6)… 1.2.2 Xử lý nước thải theo phương pháp đông tụ - keo tụ 1.2.2.1 Chất keo tụ a) Chất keo tụ phèn nhôm sunfat Công thức hóa học nhôm sunfat Al2(SO4)3.18H2O, chất keo tụ sử dụng phổ biến Việt Nam Cơ chế keo tụ phèn nhôm: Khi dùng phèn nhôm làm chất keo tụ xảy phản ứng thuỷ phân: Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 6H+ +3SO42Hàm lượng phèn để xử lý nước đục lấy theo hàm lượng chất rắn đầu vào sau: Bảng 1.1: Hàm lượng phèn để xử lý nước theo hàm lượng chất rắn nước thải [12,14] Hàm lƣợng chất rắn nƣớc (mg/l) 100 101 – 200 201 – 400 401 – 600 601 – 800 Hàm lƣợng phèn (mg/l) 25 – 35 30 – 40 35 – 45 45 – 50 50 – 60 Bảng 3.27: Công thức cấp phối để sản xuất gạch BTB mác D1000 với hàm lượng xi măng khác Khối lƣơng/1m3, kg Thành phần STT D16 D17 D18 D19 D20 Bột đá thải (độ ẩm 0%) 365 350 335 325 311 Nước công nghiệp 255 265 270 280 295 Cát vàng 0,1÷ 0,4 mm 216 196 176 146 125 Xi măng PCB 40 285 310 340 370 390 Chất tạo bọt, lit 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Nước sử dụng tạo bọt 28 28 28 28 28 1150 1150 1150 1150 1150 Tổng Các mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối trên, sau sản xuất dưỡng hộ tự nhiên sau 28 ngày phòng thí nghiệm Trong đó, ngày mẫu gạch tưới nước liên tục ngày nilon kín xung quanh để trì độ ẩm cho mẫu gạch bê tông bọt trình dưỡng hộ Kết phân tích tỷ trọng khô cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt từ D1 đến D20 trình bày bảng 3.28 đến 3.30 sau: Bảng 3.28: Kết phân tích tỷ trọng khô cường lực nén mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D700 Chỉ tiêu Tỷ trọng khô, kg/m3 Cường lực nén, N/mm2 Kết đạt đƣợc D1 D2 D3 D4 D5 TCXDVN: 3162004 712 706 717 718 714 650 ÷ 750 1,85 2,35 3,32 3,83 4,34 ≥ 2,5 Kết bảng 3.28 nhận thấy: Tỷ trọng khô mẫu gạch đạt tiêu chuẩn công thức cấp phối theo mác D700 theo tiêu chuẩn TCXDVN: 316-2004 Cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt tăng theo hàm lượng xi măng sử dụng công thức cấp phối Trong đó, mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối D1 D2 có cường lực nén không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mác theo cường lực nén công thức cấp phối mác D700 Các mẫu D3, D4 D5 đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cường lực nén gạch bê tông bọt mác D700 Tuy nhiên, mẫu D5 có cường lực nén vượt xa so với tiêu chuẩn cường lực nén, vậy, trường hợp lựa chọn công thức cấp phối tối ưu cho gạch bê tông bọt mác D700 công thức cấp phối D3 D4 Bảng 3.29: Kết phân tích tỷ trọng khô cường lực nén mẫu gạch có công thức cấp phối mác D800 Chỉ tiêu Kết đạt đƣợc TCXDVN: D6 D7 D8 D9 D10 316-2004 Tỷ trọng khô, kg/m3 806 812 816 819 811 750 ÷ 850 Cường lực nén, N/mm2 2,65 2,92 4,05 4,45 5,53 ≥ 3,0 Kết bảng 3.29 nhận thấy: Tỷ trọng khô mẫu gạch đạt tiêu chuẩn công thức cấp phối theo mác D800 Khi tăng hàm lượng xi măng công thức cấp phối để sản xuất gạch bê tông bọt, cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt tăng Trong đó, mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối D6 D7 có cường lực nén không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mác theo cường lực nén công thức cấp phối mác D800 Các mẫu D8, D9 D10 đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cường lực nén gạch bê tông bọt mác D800 Trong đó, mẫu D10 có cường lực nén vượt xa so với tiêu chuẩn cường lực nén, vậy, để giảm chi phí sản xuất lựa chọn công thức cấp phối tối ưu cho gạch bê tông bọt mác D800 công thức cấp phối D8 cấp phối D9 Bảng 3.30: Kết phân tích tỷ trọng khô cường lực nén mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D900 Chỉ tiêu Tỷ trọng khô, kg/m3 Cường lực nén, N/mm2 Kết đạt đƣợc TCXDVN: 316- D11 D12 D13 D14 D15 2004 913 909 921 918 910 850 ÷ 950 3,02 3,38 4,63 5,12 5,94 ≥ 3,5 Kết bảng 3.30 nhận thấy: Tỷ trọng khô mẫu gạch đạt tiêu chuẩn công thức cấp phối theo mác D900 Điều cho thấy việc xây dựng công thức cấp phối cho sản phẩm gạch bê tông bọt mác D900 phù hợp Khi tăng hàm lượng xi măng công thức cấp phối để sản xuất gạch bê tông bọt, cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt tăng Trong đó, mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối D11 D12 có cường lực nén không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mác theo cường lực nén công thức cấp phối mác D900 Các mẫu D13, D14 D15 đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cường lực nén gạch bê tông bọt mác D900 Trong đó, mẫu D14 D15 có cường lực nén vượt xa so với tiêu chuẩn mác gạch D900, vậy, để giảm chi phí sản xuất lựa chọn công thức cấp phối tối ưu cho gạch bê tông bọt mác D900 công thức cấp phối D13 Bảng 3.31 Kết phân tích tỷ trọng khô cường lực nén mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D1000 Kết đạt đƣợc TCXDVN: Chỉ tiêu D16 D17 D18 D19 D20 316-2004 Tỷ trọng khô, kg/m3 1010 1013 1022 1005 1020 950 ÷ 1050 Cường lực nén, N/mm2 3,98 4,49 5,51 6,38 7,01 ≥ 5,0 Kết bảng 3.31 nhận thấy: Tỷ trọng khô mẫu gạch đạt tiêu chuẩn công thức cấp phối theo mác D1000 Điều cho thấy việc xây dựng công thức cấp phối cho sản phẩm gạch bê tông bọt mác D1000 phù hợp Cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt có tiêu cường lực nén tăng tăng hàm lượng xi măng sử dụn công thức cấp phối Trong đó, mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối D16 D17 có cường lực nén không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mác theo cường lực nén công thức cấp phối mác D1000 Các mẫu D18, D19 D20 có tiêu cường lực nén đáp ứng yêu cầu gạch bê tông bọt mác D1000 Trong đó, mẫu D19 D20 có tiêu cường lực nén cao so với tiêu chuẩn mác gạch D1000 Để giảm chi phí sản xuất, lựa chọn công thức cấp phối tối ưu cho gạch bê tông bọt mác D1000 công thức cấp phối D18 Cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt công thức cấp phối tất mác gạch từ D700 đến D1000 tăng theo hàm lượng xi măng sử dụng Điều cho thấy, hàm lượng chất liên kết xi măng cao, liên kết hạt cốt liệu bột đá thải công thức cấp phối chặt chẽ Tuy nhiên, mác gạch có công thức cấp phối tối ưu vừa đảm bảo tiêu kỹ thuật gạch bê tông bọt vừa đảm bảo tính hiệu kinh tế Có thể tóm tắt kết khảo sát công thức cấp phối để sản xuất gạch bê tông bọt mác gạch khác từ D700 đến D1000 bảng 3.32 Bảng 3.32: Công thức cấp phối tối ưu cho gạch BTB mác gạch khác STT Mác gạch theo tỷ trọng Công thức cấp phối tối ƣu Cƣờng lực nén, N/mm2 D700 D3 D4 3,32÷3,83 D800 D8 D9 4,05÷4,45 D900 D13 4,63 D1000 D18 5,51 3.3.2.3 Khảo sát ảnh hƣởng phụ gia hỗ trợ trình sản xuất gạch BTB Đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng phụ gia giảm nước (phụ gia hóa dẻo) đến khả gia công sản xuất gạch bê tông bọt Thí nghiệm ảnh hưởng phụ gia giảm nước tiến hành công thức cấp phối cho gạch BTB có mác D800, với công thức cấp phối D9 Để đánh giá ảnh hưởng phụ gia giảm nước đến khả thi công, tỷ lệ nước công thức cấp phối số tiêu kỹ thuật mẫu gạch bê tông bọt thí nghiệm, tiến hành công đoạn sản xuất gạch bê tông bọt với công thức cấp phối bảng 3.33 với thay đổi tỷ lệ phụ gia giảm nước là: 0; 0,1; 0,15; 0,2 0,3 % khối lượng so với xi măng Bảng 3.33: Công thức cấp phối gạch BTB mác D800 với tỷ lệ phụ gia giảm nước khác Khối lƣơng/1m3, kg STT Thành phần D9.1 D9.2 D9.3 D9.4 D9.5 Bột đá thải (độ ẩm 0%) 245 245 245 245 245 Nước công nghiệp 265 265 265 265 265 Cát vàng 0,1÷ 0,4 mm 82 82 82 82 82 Xi măng PCB 40 330 330 330 330 330 Chất tạo bọt, lít 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Nước sử dụng tạo bọt 28 28 28 28 28 Phụ gia giảm nước 0,3 0,45 0,6 0,9 950 950 950 950 950 Tổng Kết đánh giá ảnh hưởng phụ gia giảm nước đến khả thi công mẫu gạch bê tông bọt có công thức cấp phối trình bày bảng 3.34 Bảng 3.34: Ảnh hưởng tỷ lệ phụ gia giảm nước đến khả trộn số thông số kỹ thuật gạch bê tông bọt mác D800 STT Tính chất D9.1 Bình thường D9.2 D9.3 Dễ dàng Dễ dàng D9.4 D9.5 Khả trộn Rất dễ dàng Thời gian trộn mẫu BT tươi đạt độ đồng , phút 25 22 20 18 18 Tỷ trọng khô, kg/m3 816 801 780 762 738 Cường lực nén, N/mm2 4,5 4,36 4,18 4,02 3,87 Từ kết bảng 3.34 nhận thấy: sử dụng phụ gia giảm nước, khả trộn bê tông tươi cải thiện, công thức cấp phối có hàm lượng phụ gia giảm nước cao, khả trộn dễ dàng Khả thi công trộn mẫu dễ dàng giúp thời gian trộn mẫu bê tông giảm tăng tỷ lệ phụ gia giảm nước công thức cấp phối Thêm vào đó, sử dụng phụ gia giảm nước nhận thấy tỷ trọng khô mẫu bê tông tươi giảm dần, tỷ lệ phụ gia giảm nước công thức lớn, tỷ trọng khô mẫu bê tông bọt có xu hướng giảm mạnh Điều giai thích sau: với vai trò phụ gia giảm nước, tỷ lệ nước cần thiết công thức cấp phối giảm, đó, tăng tỷ lệ phụ gia giảm nước tỷ lệ nước sử dụng công thức cấp phối giữ nguyên dẫn đến dư thừa lượng nước công thức cấp phối mẫu gạch bê tông bọt có tỷ trọng D800 Lượng nước dư thừa, sau thời gian dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn bay hơi, tỷ trọng gạch bê tông bọt thấp so với mức D800 Bên cạnh đó, tỷ trọng khô mẫu gạch bê tông bọt giảm nhận thấy cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt có xu hướng giảm Điều dược giải thích do, tỷ lệ chất kết dính xi măng mẫu gạch bê tông bọt có tỷ trọng nhỏ có cấu trúc xốp rỗng hơn, liên kết hạt cốt liệu cát bột đá thải không chặt chẽ Đã tiến hành thí nghiệm để xác định tỷ lệ nước phù hợp cho công thức cấp phối gạch bê tông bọt D800 sử dụng tỷ lệ phụ gia giảm nước khác Kết thí nghiệm trình bày bảng 3.35 Bảng 3.35: Công thức cấp phối gạch bê tông bọt mác D800 số tỷ lệ phụ gia hóa dẻo khác STT Khối lƣơng/1m3, kg Thành phần D9.6 D9.7 D9.8 D9.9 D9.10 Bột đá thải (độ ẩm 0%) 245 245 245 245 245 Nước công nghiệp 265 245 225 205 185 Cát vàng 0,1÷ 0,4 mm 82 82 82 82 82 Xi măng PCB 40 330 330 330 330 330 Chất tạo bọt, lít 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Nước sử dụng tạo bọt 28 28 28 28 28 Phụ gia giảm nước 0,3 0,45 0,6 0,9 950 930 910 890 870 Tổng Bảng 3.36: Một số thông số kỹ thuật gạch bê tông bọt mác D800 số tỷ lệ phụ gia hóa dẻo khác STT Tính chất D9.6 D9.7 D9.8 D9.9 D9.10 Tỷ trọng khô, kg/m3 816 815 809 818 823 Cường lực nén sau ngày, N/mm2 3,05 3,46 3,85 4,02 4,35 Cường lực nén sau 14 ngày, N/mm2 3,82 4,18 4,36 4,48 4,72 Cường lực nén sau 28 ngày, N/mm2 4,5 4,62 4,58 4,68 4,75 Theo kết bảng 3.35 3.36 nhận thấy, tăng hàm lượng phụ gia giảm nước, tỷ lệ nước cần thiết công thức cấp phối giảm Việc giảm tỷ lệ nước công thức cấp phối giúp hệ vữa tươi có độ ổn định cao hơn, phát triển cường lực nén nhanh Đối với mẫu gạch bê tông bọt không sử dụng phụ gia hóa dẻo, cường lực nén mẫu gạch đạt khoảng 70% cường lực đủ 28 ngày tuổi, sử dụng bổ sung 0,45 kg phụ gia hóa dẻo công thức cấp phối, cường lực nén sau ngày tuổi đạt khoảng 86% Sau 14 ngày tuổi, mẫu gạch không sử dụng phụ gia hóa dẻo có cường lực nén đạt 85%, sử dụng khối lượng phụ gia hóa dẻo từ 0,15 đến 0,3% so với khối lượng xi măng công thức cấp phối, cường lực nén đạt từ 95 đến 99% Như vậy, sử dụng phụ gia hóa dẻo có vai trò cải thiện khả thi công, bên cạnh giúp giảm tỷ lệ nước sử dụng giúp hỗn hợp vữa tươi có độ ổn định cao mẫu gạch bê tông bọt có cường lực nén phát triển nhanh Tỷ lệ phụ gia hóa dẻo có thểsử dụng công thức cấp phối gạch bê tông bọt Mác từ D700 đến D1000 lựa chọn 0,15% khối lượng so với khối lượng xi măng sử dụng công thức cấp phối 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng quy trình dưỡng hộ đến cường lực nén gạch BTB Quy trình dưỡng hộ có ảnh hưởng lớn đến phát triển cường lực nén sản phẩm bê tông nói chung sản phẩm gạch bê tông bọt Trong đề tài này, tiến hành khảo sát 03 quy trình dưỡng hộ khác đến phát triển cường lực nén gạch bê tông bọt mác D800 Công thức cấp phối lựa chọn công thức D9.8 trình bày bảng 3.36 Ba quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt tiến hành khảo sát bao gồm: Quy trình 1: Mẫu gạch bê tông bọt sau kết thúc trình đổ khuôn cắt thành viên có kích thước 400 x 200 x 100 mm dưỡng hộ tưới nước lên toàn bề mặt với tần suất lần/ngày Thời gian dưỡng hộ tưới nước ngày, sau mẫu gạch bê tông bọt bọc kín nilon để lưu kho có mái che thời gian 21 ngày Sau đó, mẫu lấy để xác định thông số kỹ thuật cường lực nén, tỷ khô Quy trình 2: Mẫu gạch bê tông bọt sau kết thúc trình đổ khuôn cắt thành viên có kích thước 400 x 200 x 100 mm dưỡng hộ tưới nước lên toàn bề mặt với tần suất lần/ngày Thời gian dưỡng hộ tưới nước ngày, sau mẫu gạch bê tông bọt không bọc nilon mà để lưu kho có mái che thời gian 21 ngày Sau đó, mẫu lấy để xác định thông số kỹ thuật cường lực nén, tỷ khô Quy trình 3: Mẫu gạch bê tông bọt sau kết thúc trình đổ khuôn cắt thành viên có kích thước 400 x 200 x 100 mm, sau mẫu gạch bê tông bọt không bọc nilon mà để lưu kho có mái che thời gian 28 ngày xác định thông số kỹ thuật cường lực nén, tỷ khô Kết phân tích thông số kỹ thuật mẫu gạch bê tông bọt mác D800 quy trình dưỡng hộ nêu trình bày hình 3.14 Khối lƣợng thể tích, kg/m3 815 817 819 800 600 400 200 QT1 QT2 QT3 Quy trình dƣỡng hộ gạch bê tông bọt Hình 3.14: Ảnh hưởng quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt đến tỷ trọng khô mẫu gạch bê tông bọt mác D800 Kết hình 3.14 nhận thấy: Quy trình dưỡng hộ gạch bê tông nhẹ không ảnh hưởng đến tỷ trọng khô mẫu gạch bê tông bọt Tuy nhiên, cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt bị ảnh hưởng đáng kể quy trình dưỡng hộ Mẫu gạch dưỡng hộ theo quy trình có cường lực nén đạt giá trị cao mẫu gạch bê tông bọt dưỡng hộ theo quy trình thứ quy trình thứ có cường lực nén bị suy giảm so với quy trình công thức cấp phối quy trình gia công trộn mẫu đổ khuôn ban đầu Điều cho thấy, mẫu gạch bê tông bọt cung cấp điều kiện độ ẩm (bằng tưới nước) giai đoạn đầu (7 ngày sau sản xuất) sau bọc nilon kín để trì độ ẩm mức cao điều kiện tối ưu để mẫu gạch bê tông phát triển cường lực nén Đối với quy trình dưỡng hộ thứ 2, với ngày đầu dưỡng hộ tưới nước giúp mẫu gạch bê tông phát triển cường lực, nhiên 21 ngày lại không bọc kín, lượng ẩm điều kiện tự nhiên không cung cấp đủ để mẫu bê tông phát triển cường lực đó, cường lực nén suy giảm phần so với mẫu dưỡng hộ theo quy trình 4,68 Cƣờng lực nén, N/mm2 4.80 4.60 4,27 4.40 3,94 4.20 4.00 3.80 3.60 3.40 QT1 QT2 QT3 Quy trình dƣỡng hộ gạch bê tông bọt Hình 3.15: Ảnh hưởng quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt đến cường lực nén mẫu gạch bê tông bọt mác D800 Mẫu gạch BTB để tự nhiên từ đầu quy trình dưỡng hộ thứ 3, không cung cấp đủ ẩm để xi măng đông kết nên cường lực nén bị suy giảm nhiều so với mẫu gạch bê tông bọt dưỡng hộ theo quy trình quy trình Như vậy, lựa chọn quy trình dưỡng hộ tối ưu cho mẫu gạch BTB quy trình Như bột đá thải trước đưa vào sử dụng để sản xuất gạch bê tông bọt xử lý sơ phương pháp đánh tơi thiết bị khuấy với độ ẩm khác Hàm lượng bột đá thải sử dụng công thức cấp phối sản xuất gạch bê tông bọt phụ thuộc vào mác theo tỷ trọng gạch bê tông bọt, nhiên khối lượng bột đá thải (độ ẩm 50%) sử dụng nằm khoảng 240 – 330 kg m3 sản phẩm gạch bê tông bọt Đã tìm quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt tối ưu: Dưỡng hộ tưới nước ngày, sau bọc phủ nilon lưu kho có mái che 21 ngày 3.3.4 Đánh giá hiệu dự án tái sử dụng bột đá thải để sản xuất gạch bê tông bọt 3.3.4.1 Khía cạnh môi trường Việc tái sử dụng khối lượng lớn bột đá thải để sản xuất gạch BTB, giảm thiểu khối lượng lớn chất thải rắn xả môi trường, hạn chế ảnh hưởng trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo đến môi trường 3.3.4.2 Hiệu kinh tế Bảng 3.37 Bảng dự kiến công suất doanh thu dự kiến N m Công suất thiết kế, % Số m3 gạch/ n m, m3 Đơn giá bán dự kiến/ m3, 1000 VNĐ Tổng Doanh thu, 1000 VNĐ Khấu hao thiết bị, 1000 VNĐ N m thứ 80 14,400 1,000 N m thứ N m thứ 100 100 18,000 18,000 1,000 1,000 14,400,000 18,000,000 18,000,000 2,500,000 2,500,000 N m thứ 100 18,000 1,000 18,000,000 2,500,000 Ghi chú: Tổng vốn đ u tư thiết bị - nhà xưởng 7,500,000,000 VNĐ, khấu hao năm Công suất sản xuất 60 m3/ngày, năm sản xuất 300 ngày Bảng tính toán hiệu kinh doanh dự án trình bày bảng 3.38 Bảng 3.38 Bảng tính toán hiệu kinh doanh dự án STT I II 2.1 NĂM HOẠT ĐỘNG NĂM 01 NĂM 02 NĂM 03 NĂM 04 Tổng doanh thu, 1000 VNĐ 14,400,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 CHI PHÍ Chi phí SX, 1000 VNĐ CPSX/m3, 1000 VNĐ 11,520,000 13,500,000 13,500,000 11,700,000 800 750 750 650 2.2 Giá bán dự kiến/1 m , 1000 VNĐ 1,000 1,000 1,000 1,000 III Lợi nhuận sau thuế (1000 VNĐ/ n m) 2,880,000 4,500,100 4,500,000 6,300,000 Như vậy, dự án nghiên cứu tái sử dụng bột đá thải trình sản xuất gạch bê tông bọt, hiệu giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dự án có hiệu kinh tế cho doanh nghiệp với lợi nhuận mang lại khoảng ÷ tỷ sau khấu trừ hết khấu hao đầu tư thiết bị nhà xưởng KẾT LUẬN Nước thải từ trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo nghiên cứu đặc điểm hàm lượng chất rắn lơ lửngvà kích thước hạt chất rắn lơ lửng ảnh hưởng đặc điểm đến hiệu xử lý nước thải theo phương pháp keo tụ kết hợp với phương pháp lắng Tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải thích hợp phụ thuộc vào phân bố kích thước hạt tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng nước thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Kết nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải thích hợp sau: chất keo tụ PNC thay đổi từ 100 – 300 mg/l; tỷ lệ chất trợ lắng PAA thay đổi từ 1,0 – 2,5 mg/l tỷ lệ chất khử trùng NaOCl 10% sử dụng 0,75 ml/l (tương đương nồng độ clo nước 0,1%) Đặc điểm bột đá thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo nghiên cứu tìm quy trình xử lý bột đá thải phù hợp trước đưa vào sản xuất gạch bê tông bọt phương pháp đánh tơi thiết bị khuấy với độ ẩm đầu khác Công thức cấp phối thích hợp cho mác gạch bê tông bọt từ D700 đến D1000 có sử dụng tỷ lệ bột đá thải (độ ẩm 50%) với khối lượng sử dụng từ 240 – 330 kg m3 sản phẩm gạch BTB nghiên cứu để đạt tiêu kỹ thuật cường lực nén, tỷ trọng khô gạch BTB đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCXDVN 316: 2004 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Công ty Cổ Phần công nghệ Thương mại Huệ Quang (2010), Tài liệu Công nghệ sản xuất gạch bê tông siêu nhẹ Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu (2010), Tài liệu Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt QCVN 40: 2011/BTNMT (2011), Quy chuẩn Quốc gia nước thải công nghiệp Tài liệu hãng Breton (2008), Tiêu chuẩn nước tu n hoàn sử dụng trình mài hoàn thiện sản phẩm đá ốp lát nhân tạo TCXDVN 316: 2004, Blốc bê tông nhẹ - Yêu c u kỹ thuật TCXDVN 317: 2004, Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử TCVN 2029: 2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu c u kỹ thuật Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2006), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ (1998), Thoát nước xử lý nước thải công nghiệp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan (2002), Giáo trình công nghệ môi trường, Nhà xuất Bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 11 Trung tâm sản xuất Việt Nam (VNCPC) (2009), Báo cáo dự án sản xuất Việt Nam sản phẩm tốt (CP4BP), Viện Khoa học Công nghệ Môi trường (INEST), Đại học Bách khoa Hà Nội 12 VINATEX (2004), Xây dựng kế hoạch, giải pháp tiến độ thực nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường 21 sở thuộc hệ thống ngành dệt may, công ty dệt may Nam Định công ty dệt may Hà Nội, Bộ Công nghiệp 13 Viện Công nghệ môi trường (2009), Sổ tay công nghệ xử lý nước thải công nghiệp 14 Vụ hợp tác quốc tế khoa học, công nghệ - Tổng cục môi trường (2009),Tiêu chí phương pháp đánh giá phù hợp công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 15 Brockmann, M., and Seyfried, C.F (1996),“Sludge activity and across –flow microfiltration-a non-beneficial relationship”, Water Science & Technology, Vol 34 (9), p 205-213 16 Eisengerg D., Soller J., Sakaji R and Olivieri A (2001), “A methodology to Evaluation Water and Wastewaster Treatment Plant Reliability”, Water Science & Technology, Vol 43(10), p 91- 99 17 Fayza A Nasr, Hala S Doma, Hisham S Abdel-Halim, Saber A El-Safai (2004), “Chemical Industry Wastewater Treatment”, TESCE, Vol 30, No.2, p 1183-1205 18 ISWA group on Sewage & Waterworks Sludge (1997), Sludge Treatment and Disposal, European Environment Agency, Vol 7, p 22 - 46 [...]... mẫu nước thải Kết quả trên hình 3.1 nhận thấy, TSStrong nước thải từ quá trình mài khá lớn, TSS nằm trong khoảng 6850 ÷ 12480 mg/lít.So với tiêu chuẩn về nước xả thải trong QCVN40, TSS trong nước thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo rất lớn, không đáp ứng yêu cầu về TSS của nước thải khi thực hiện xả thải (yêu cầu TSS ≤ 50 mg/l) Từ hình 3.1 cho thấy, với các mẫu nước thải của quá trình mài định... cyclon ở bên trong silo xử lý nước thải, hóa chất xử lý sẽ được bơm vào bên trong cyclon để phản ứng keo tụ và quá trình lắng của các hạt chất rắn lơ lửng được thực hiện trong các cyclon này Các hạt chất rắn sau khi lắng xuống sẽ nằm dưới đáy của cyclon, nước thải sau xử lý sẽ ở phía trên đỉnh của cyclon trong silo xử lý và được chuyển sang các silo chứa nhờ nguyên lý chảy tràn Nước thải sau xử lý ở các... bằng nilon và để lưu trong kho có mái che trong thời gian 21 ngày Kết thúc 28 ngày dưỡng hộ, mẫu gạch bê tông bọt được lấy ra để xác định các thông số kỹ thuật như cường lực nén, tỷ trọng khi khô Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu đặc điểm của các chất thải trong quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 3.1.1 Nghiên cứu đặc điểm của nước thải từ quá trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo 3.1.1.1... giây Sau đó dừng khuấy và chờ để các bông keo tụ lắng xuống đáy cốc trong thời gian 10 phút Lấy mẫu nước đã xử lý để phân tích hàm lượng lơ lửng và các thông số kỹ thuật khác 2.2.11 Quy trình tái sử dụng nước thải trong quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Nước thải từ quá trình mài được thu về hố thu thông qua hệ thống đường ống và rãnh thoát nước Tại hố thu, một lượng nước thải ở phía trên sẽ được... hạt chất rắn nhỏ Khác với keo tụ có tính thuận nghịch, các chất có khả năng tạo bông được gọi là các chất tạo bông hay trợ keo tụ, quá trình tạo bông là bất thuận nghịch 1.2.1.2 Chất trợ lắng Hóa chất trợ keo tụ sử dụng trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải nhằm giúp quá trình keo tụ chất rắn lơ lửng trong nước diễn ra nhanh hơn Sự kết hợp giữa hóa chất keo tụ PNC, phèn nhôm, phèn sắt với hóa chất. .. thấy tính chất đa dụng, tiện lợi của polyme trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải Ứng dụng của chất trợ lắng: Tùy vào lĩnh vực nước cần xử lý mà chúng ta lựa chọn sử dụng polyme anion và polyme cation Đối với nước mặn: Sử dụng loại polyme anion, vì trong nước nguồn tồn tại nhiều ion dương như ion Fe, Mn Nước thải công nghiệp: Thường sử dụng polyme anion kết hợp với chất keo tụ vô cơ 1.2.1.3 Chất khử... lượng vi sinh vật trong nước thải có thể sử dụng phương pháp hóa học (sử dụng các hóa chất có tính oxi hóa mạnh) hoặc sử dụng phương pháp hóa lý (sử dụng tia cực tím) Tuy nhiên, đối với khối lượng nước thải rất lớn và yêu cầu xử lý hàm lượng vi sinh vật đòi hỏi không quá cao, có thể lựa chọn phương pháp xử lý hóa học, trong đó nước javen là một trong những chất khử trùng được lựa chọn do đáp ứng được cả... trình mài hoàn thiện đá ốp lát nhân tạo, tiêu chuẩn về hàm lượng chất rắn và kích thuớc chất rắn lơ lửng trong nước tuần hoàn phải đáp ứng yêu cầu sau [4]: Bảng 1.2: Tiêu chuẩn của nước thải sau xử lý với mục đích tái sử dụng trong sản xuất quá trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo Chỉ tiêu STT Đơn vị Thông số 1 TSS mg/l ≤ 80 2 Kích thước chất rắn µm ≤ 45 3 Hàm lượng BOD5 (20C) mg/l ≤ 50 4 Hàm lượng... Sau khi bùn đã được đánh tơi hoàn toàn sẽ được đưa vào thùng trộn chính thống qua bơm vận chuyển 4- Chất tạo bọt Đây là loại dung dịch không phải được sản xuất từ quá trình thuỷ phân Protein động vật mà từ sản phẩm theo công nghệ vi sinh học có thể tạo ra vô số bọt khicực nhỏ bền vững Máy tạo bọt được sử dụng để tạo ra một lượng bọt từ dung dịch chất tạo bọt và nước với nồng độ chất tạo bọt khoảng 2,5%... siêu nhẹ • Chế tạo các cấu kiện bê tông nhẹ • Xử lý nền móng công trình • Các công trình giao thông 1.3.2 Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng gạch bê tông nhẹ 1.3.2.1 Tình hình sản xuất và sử dụng gạch bê tông nhẹ trên thế giới Từ những năm 60 của Thế kỷ 20, nhiều phát minh về bê tông nhẹ đã được các chuyên gia Mỹ, Nhật và Châu Âu nghiên cứu, áp dụng trong thực tế Tới nay, bê tông nhẹ đã được phổ ... Trong bối cảnh nêu trên, đề tài Nghiên cứu quy trình xử lý tái sử dụng chất thải từ trình mài đá sản xuất đá nhân tạo ’ cấp thiết với mục đích nghiên cứu phương pháp xử lý tái sử dụng chất thải. .. Tổng quan chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.1 Đặc điểm chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.2 Ảnh hưởng chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.3... thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.1.1 Đặc điểm chất thải từ trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo Quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo (luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay