Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)

89 195 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 21:03

Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ) I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - - TRN TH KIM LAN NH HNG CA HOT NG KINH T - X HI N CHT LNG NC SễNG PHAN, TNH VNH PHC LUN VN THC S KHOA HC H Ni - 2015 MC LC LI CM N i MC LC ii DANH MC T VIT TT v DANH MC HèNH vi DANH MC BNG BIU Error! Bookmark not defined M U 1 t Mc tiờu, ý ngha ca lun 2.1 Mc tiờu 2.2 í ngha 3 Ni dung nghiờn cu Cu trỳc ca lun CHNG I: TNG QUAN 1.1 Tng quan v Vnh Phỳc 1.1.1 iu kin t nhiờn 1.1.1.1 V trớ a lý v phm vi ranh gii tnh 1.1.1.2 Cỏc yu t khớ hu, a hỡnh, thy 1.1.2 iu kin kinh t - xó hi 11 1.1.2.1 Kinh t 11 1.1.2.2 Vn húa - xó hi 13 1.1.2.3 Giỏo dc y t 14 1.1.2.4 Vn húa thụng tin th thao phỏt truyn hỡnh 15 1.1.2.5 An ninh - quc phũng 15 1.2 iu kin t nhiờn, , KT - XH lu vc sụng Phan 16 1.2.1 iu kin t nhiờn 16 1.2.2 iu kin kinh t - xó hi 18 1.2.2.1 c im dõn c, ngun nhõn lc v cỏc xó hi 18 1.2.2.2 Tỡnh hỡnh kinh t 22 1.3 Mt s v mụi trng lu vc sụng Phan 27 CHNG II: PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.1 Phng phỏp lun v i tng nghiờn cu 29 2.2 Phng phỏp thu thp t liu v phõn tớch x lý t liu 30 2.3 Phng phỏp iu tra, phng thc a; 31 2.4 Phng phỏp kho sỏt, ly mu, phõn tớch mu 31 2.5 Phng phỏp x lý s liu 32 2.6 Phng phỏp d bỏo nh hng mụi trng 33 CHNG III: KT QU NGHIấN CU V THO LUN 34 3.1 Hin trng cỏc ngun thi vo sụng 34 3.1.1 Ngun thi rn 34 3.1.2 Ngun thi lng 36 3.2 Hin trng cht lng nc sụng Phan 38 3.2.1 Nhúm ch tiờu lý húa 40 3.2.2 Nhúm ch tiờu húa hc 43 3.2.3 Nhúm ch tiờu sinh hc 50 3.3 nh hng mụi trng ca hot ng KT XH ti cht lng nc sụng Phan 54 3.3.1 Tỏc ng ca hot ng nuụi trng thy sn 54 3.3.2 Tỏc ng ca hot ng nụng lõm nghip 56 3.3.3 Tỏc ng ca cỏc khu cụng nghip v cỏc c s sn xut 59 3.3.4 Tỏc ng ca cỏc khu dõn c lu vc sụng Phan 61 3.4 D bỏo tỏc ng mụi trng ca hot ng KT-XH n cht lng nc sụng Phan 63 3.4.1 D bỏo tỏc ng ca hot ng nuụi trng thy sn 65 3.4.2 D bỏo tỏc ng ca hot ng nụng nghip 66 3.4.3 D bỏo tỏc ng ca hot ng cụng nghip 70 3.4.4 D bỏo tỏc ng ca quỏ trỡnh tng dõn s v ụ th húa 75 3.5 D bỏo tỏc ng ca hot ng du lch 76 3.6 xut cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng mụi trng ca hot ng KTXH n CLN sụng Phan 78 KT LUN V KIN NGH 81 TI LIU THAM KHO 84 PHN PH LC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Lun thc s Khoa hc mụi trng M U t S phỏt trin kinh t, xó hi v mụi trng luụn cú quan h cht ch vi Mụi trng c hiu l cỏc yu t t nhiờn v xó hi bao quanh ngi cú nh hng ti ngi v tỏc ng qua li vi cỏc hot ng sng ca ngi nh sinh vt, khụng khớ, t, nc, [2].Trong ú, nc l mt phn khụng th thiu ca mụi trng v cng l ngụi nh chung ca nhiu loi sinh vt m s tn ti ca ngi cng ph thuc vo ngụi nh chung ú Theo Chin lc Quc gia v Ti nguyờn nc n nm 2020 ca Hi ng Quc gia v ti nguyờn nc (2006) thỡ ti nguyờn nc l thnh phn ch yu ca mụi trng sng, l yu t c bit quan trng m bo thc hin thnh cụng cỏc chin lc, qui hoch, k hoch phỏt trin kinh t, xó hi, m bo an ninh quc gia Phỏt trin kinh t - xó hi phi gn vi kh nng ngun nc, vi vic bo v v phỏt trin ti nguyờn nc Khai thỏc, s dng ti nguyờn nc phi mang tớnh tng hp, a mc tiờu, kt hp hi ho li ớch ca tng ngnh, tng a phng v cng ng mi quan h tng th gia thng lu v h lu, gia cỏc vựng, khu vc, bo m tớnh cõn i, cú trng im nhm t hiu qu KT - XH cao v bo v mụi trng [9] Trong nhng nm va qua, Vit Nam ó cú nhng bc tin mnh m v kinh t, t c nhiu thnh tu to ln, nhiu khu ụ th mi, khu cụng nghip ó mc lờn, mc sng ca ngi dõn ó c ci thin rừ rt Cựng vi s phỏt trin v kinh t, xó hi thỡ nhng mụi trng cng ó ny sinh Cht lng mụi trng nc, khụng khớ cú hin tng suy thoỏi nhiu ni, c bit l cỏc khu vc cú hot ng sn xut nụng nghip v cụng nghip cng cao Ngoi ra, vic phỏt trin mnh m cỏc khu ụ th, khu cụng nghip, dõn c cng l mt nhng nguyờn nhõn khin mụi trng thiờn nhiờn, h thng thy v nc ngm b xỏo trn S suy gim v mụi Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng trng khụng khớ, nc, cựng vi vic khai thỏc khụng hp lý cng dn dn s suy gim v ti nguyờn sinh vt Vnh Phỳc l mt tnh nụng nghip v hin nụng nghip úng gúp mt phn quan trng c cu kinh t ca tnh Tuy nhiờn, nhng nm gn õy, tỡnh hỡnh KT - XH ca tnh Vnh Phỳc ó cú s bin i rừ rt, tc quỏ trỡnh ụ th húa v cụng nghip húa din khỏ nhanh Nhiu khu cụng nghip, cm cụng nghiờp, cỏc c s sn xut, lng ngh c hỡnh thnh, vic phỏt trin v ng giao thụng, trung v dõn c, cỏc hot ng n theo tng nhanh Cỏc hot ng cụng nghip rt a dng nh sn xut gch ngúi, ỳc nhụm, tỏi sn sut st thộp ph thi, sn xut bao bỡ, sn xut thc n gia sỳc Nhiu c s sn xut x thi khụng qua x lý hoc nhng trang thit b x lý khụng t tiờu chun, khụng ỏp ng c qui nh v x thi u x trc tip mụi trng c bit l xung sụng Cỏc khu cụng nghip, c s sn xut, lng ngh nm xen ln cỏc khu dõn c, bờn b sụng lm nh hng n i sng ca nhõn dõn v nhiu mt, nht l v cht lng nc Mc dự ó cú nhng c gng qun lý, kim soỏt nhng cht lng mụi trng khụng khớ, mụi trng nc cú du hiu b ụ nhim Sụng Phan l sụng ni tnh cú lu vc rng nht tnh Vnh Phỳc Sụng Phan va l ngun cp nc v thoỏt nc cho nhiu huyn v th xó ca tnh Vnh Phỳc (Tam o, Tam Dng, Vnh Tng, Yờn Lc, thnh ph Vnh Yờn, th xó Phỳc Yờn, mt phn huyn Mờ Linh v huyn Bỡnh Xuyờn) T thi Phỏp, sụng Phan ó c coi nh l mch mỏu ca rung ng, lm nhim v ti tiờu quan trng Tuy nhiờn, nhng nm gn õy, cht lng nc sụng ó b suy gim Ti lng v s lng im x cht thi (rn, lng) vo cỏc sụng trờn tnh Vnh Phỳc núi chung v sụng Phan núi riờng tng nhanh ó lm suy gim nhanh chúng cht lng nc sụng, cỏc hot ng ny cng ó lm nh hng n cnh quan sinh thỏi hai bờn b sụng v Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng nh hng n mụi trng sng ca dõn c vựng Do vy, vic nghiờn cu, ỏnh giỏ cỏc hot ng kinh t - xó hi lu vc sụng l cn thit v ti nghiờn cu v nh hng ca hot ng kinh t - xó hi n cht lng nc sụng Phan, tnh Vnh Phỳc ó c chn lm ti nghiờn cu lun tt nghip ng thi, xut mt s gii phỏp nhm ci thin cht lng nc; gúp phn bo v mụi trng v sc khe cng ng dõn c sinh sng lu vc sụng Mc tiờu, ý ngha ca lun 2.1 Mc tiờu - Cú c bc tranh v hin trng cht lng nc nc sụng Phan, tnh Vnh Phỳc v cỏc ngun gõy ụ nhim ngun nc sụng t cỏc hot ng KT XH lu vc - D bỏo nh hng ca cỏc hot ng KT XH n cht lng nc sụng v xut cỏc gii phỏp nhm ci thin, nõng cao cht lng nc sụng; gúp phn bo v mụi trng lu vc sụng Phan 2.2 í ngha Kt qu nghiờn cu ca lun gúp phn qun lý cht lng nc sụng Phan núi riờng v cỏc sụng ca tnh Vnh Phỳc núi chung Ni dung nghiờn cu - ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh phỏt trin KT - XH ca lu vc sụng Phan - iu tra kho sỏt thc t vựng lu vc sụng - Ly mu nc phõn tớch - Phõn tớch nh hng ca cỏc hot ng KT - XH ti CLN sụng Phan - Phõn tớch v cỏc mụi trng, KT - XH v xut mt s kin ngh v bo v cht lng nc sụng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Cu trỳc ca lun Lun gm chng: Chng I: Tng quan v khu vc nghiờn cu Chng II: Phng phỏp nghiờn cu Chng III: Kt qu nghiờn cu v tho lun Ngoi cũn cú phn m u, kt lun, ti liu tham kho v ph lc Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng CHNG I: TNG QUAN V KHU VC NGHIấN CU 1.1 TNG QUAN CHUNG V VNH PHC 1.1.1 iu kin t nhiờn 1.1.1.1 V trớ a lý v phm vi ranh gii tnh Vnh Phỳc l tnh trung du thuc vựng ụng Bc Bc B cú ta a lý : 21008 - 21019 v Bc v 1050109 - 105047 kinh ụng Phớa Bc giỏp tnh Thỏi Nguyờn v Tuyờn Quang Phớa Tõy giỏp tnh Phỳ Th Phớa Nam giỏp H Ni Phớa ụng giỏp hai huyn Súc Sn v ụng Anh H Ni Din tớch t nhiờn : 1.371km2 Hỡnh 01 : Bn hnh chớnh tnh Vnh Phỳc [11] Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Vi v trớ nm ca ngừ Tõy Bc ca Th ụ H Ni, vựng nh ca chõu th sụng Hng,Vnh Phỳc cú nhiu thun li cho s phỏt trin KT XH ca tnh: Tip giỏp vi sõn bay quc t Ni Bi, gn th ụ H Ni l mt li th ca Vnh Phỳc vỡ ú l trung tõm cú sc hỳt ton din mặt trị, kinh tế, xã hội, giá trị lịch sử văn hoá, đồng thời nơi cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ tiếp thị thuận lợi miền đất n-ớc v vi th gii Nm trờn tuyn ng giao thụng quan trng chy qua nh quc l 2, ng st H Ni Lo Cai, vi cỏc tuyn ng thy nh sụng Lụ, sụng Hng c bit sụng Hng l tuyn ng thu quan trng, thun li cho chuyn hng húa v du khỏch giao lu vi cỏc tnh c nc L mt tnh thuc vựng kinh t trng im phớa Bc, Vnh Phỳc cú vai trũ rt quan trng chin lc phỏt trin kinh t khu vc v quc gia 1.1.1.2 Cỏc yu t khớ hu, a hỡnh, thy V khớ hu Cng nh cỏc tnh khỏc thuc Bc b, Vnh Phỳc nm vựng khớ hu nhit i giú núng m, nhit trung bỡnh hng nm l 24,20C; c chia thnh nm, ú cú rừ rt l ma v khụ Nhng bin ng v iu kin thi tit, khớ hu nm gn õy c cung cp bi trm quan trc khớ tng Vnh Yờn v Tam o, th hin bng sau (bng 01) [4]: Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Hng Canh Bỡnh Xuyờn 1.200 40 60 Quang H Bỡnh Xuyờn 2.100 70 105 Chn Hng Vnh Tng 5.292 126 3.780 26.460 252 Bỡnh Dng Vnh Tng 4.200 100 3.500 24.500 200 ng Vn Yờn Lc 4.200 100 3.500 24.500 200 ng Cng Yờn Lc 6.300 150 4.500 31.500 300 Trung Nguyờn Yờn Lc 1.800 60 90 10 Tõn Tin Vnh Tng 2.100 50 100 11 Tam Dng Tam Dng 16.800 400 12 o Tỳ Tam Dng 1.260 30 60 13 Hong an Tam Dng 1.500 50 75 14 Hp Thnh Tam Dng 3.000 100 105 15 Khai Quang TP Vnh Yờn 11.004 262 16 Lai Sn TP Vnh Yờn 1.800 60 17 Xuõn Ho TX Phỳc Yờn 3.300 110 18 Nam Viờm TX Phỳc Yờn 1.500 50 Tng cng 123.300 3.090 12.000 7.860 84.000 55.020 800 524 90 165 74 75.100 525.700 5.864 Ngun: Quy hoch phỏt trin cụng nghip trờn a bn tnh Vnh Phỳc n nm 2010 v nh hng n nm 2020 Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Bng 11: Quy hoch phỏt trin lng ngh tiu th cụng nghip n nm 2010 v nh hng n 2020 STT Cm cụng nghip a im lng ngh tiu th (huyn/th xó) cụng nghip Ngh sn xut S lao ng (ngi) Din tớch (ha) Gm Hng Canh Bỡnh Xuyờn Gm 600 3,0 Mc Thanh Lóng Bỡnh Xuyờn Mc 1.600 8,0 Bỏ Hin Bỡnh Xuyờn VLXD 1.600 8,0 o c Bỡnh Xuyờn 1.200 6,0 Th trn Yờn Lc Yờn Lc 1.260 6,3 4.540 22,7 Nhiu ngnh ngh Mc, t tm, ch bin thc phm Tỏi ch nha, ph T L Yờn Lc thi KL, sn xut ging gia cm i T Yờn Lc T tm 1.000 5,0 Nguyt c Yờn Lc T tm 5.660 28,3 an lỏt Trung Kiờn Yờn Lc 300 1,5 500 2,5 500 2,5 2.000 10,0 400 2,0 1.200 6,0 10 To Phỳ-Tam Hng Yờn Lc 11 Th trn Vnh Tng Vnh Tng Mõy tre an, ch bin lõm sn Mõy tre an, ch bin lõm sn T tm, may mc Rốn, ch bin 12 Lý Nhõn Vnh Tng 13 Mc An Tng Vnh Tng Ch bin lõm sn 14 Th Tang Vnh Tng Ch bin nụng Trn Th Kim Lan K16 lõm sn Lun thc s Khoa hc mụi trng sn 15 16 Vit Xuõn Nuụi & ch bin rn Vnh Sn Vnh Tng úng tu 400 2,0 Vnh Tng Chn nuụi rn 400 2,0 1.000 5,0 1.000 5,0 1.000 5,0 4.000 20,0 4.000 20,0 17 Thanh Võn - o Tỳ Tam Dng 18 Hp Ho Tam Dng 19 Tam Quan Tam o 23 Tớch Sn TP Vnh Yờn 24 ng Tõm TP Vnh Yờn May mc, ch bin nụng sn Ch bin lõm sn, khoỏng sn Kim khớ, hng tiờu dựng Kim khớ, hng tiờu dựng Ngun: Quy hoch phỏt trin cụng nghip trờn a bn tnh Vnh Phỳc n nm 2010 v nh hng n nm 2020 Hin nay, tng din tớch cỏc khu cụng nghip mi ch l 2.351 ha, ú cú 03 khu cụng nghip (Kim Hoa, Khai Quang v Bỡnh Xuyờn) ó i vo hot ng vi din tớch l 650 vi t l lp y l 61,4 - 100% Khu cụng nghip Bỏ Thin ang xõy dng c bn v 05 KCN (Bỡnh Xuyờn II, Bỏ Thin II, Chn Hng, Hi Hp v Sn Lụi) ó cú ch trng thnh lp vi tng din tớch l 1.374 Nh vy, ch vũng mt thp niờn ti, din tớch cỏc khu cụng nghip s tng lờn n hn ln so vi hin Nu mc giỏ tr sn phm t cụng nghip nm 2020 tng thờm 50%, thỡ lng thi mt s thnh phn nc thi cú th tớnh da theo cỏch tớnh ca WHO Lng thi c tớnh theo cụng thc: Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng E j (Qt C j ) /1000 (kg/ngy) Trong ú: Qt: lu lng thi (m3/ngy); Cj: nng thi ca thụng s ụ nhim j (mg/l) Bng 12: c tớnh lu lng v ti lng thi cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip trờn lu vc sụng Phan STT Ti lng thi (tn/nm) Khu cụng nghip BOD5 COD TSS Tng N Tng P Khai Quang 204.08 422.08 468.42 30.24 13.9 Bỡnh Xuyờn 790.96 1192.62 4535.18 39.8 2.32 Hng Canh 208.46 360.52 384.66 5.36 1.12 Kim Hoa 25.54 40.74 13.34 8.34 1.84 Ngun: D ỏn ci to cnh quan sinh thỏi v BVMT lu vc sụng Phan, 2009 Trong tng lai cụng nghip tnh trung nhiu nh mỏy vi nhiu loi hỡnh hot ng khỏc nhau: thc phm, c khớ, luyn kim, ch to mỏy, thit b, dt may, bao bỡ, hoỏ cht, cht do, cao su Trong ú, Khai Quang Vnh Yờn ch yu l cỏc ngnh sn xut linh kin in t vin thụng v may mc; Xuõn Hũa Phỳc Yờn ch yu l c khớ, lp rỏp, cao su, vt liu xõy dng v húa cht Nh vy, v lng v v thnh phn cht thi s cú nhng thay i nht nh Tuy nhiờn, vic kim soỏt x lý cht ụ nhim trc thi vo mụi trng ca cỏc khu cụng nghip nu c thc hin nghiờm ngt theo quy nh thỡ s gim c ỏng k nhng tỏc ng xu n mụi trng núi chung, c bit l mụi trng nc sụng Phan núi riờng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng 3.4.4 D bỏo tỏc ng ca quỏ trỡnh tng dõn s v ụ th húa Theo D bỏo ca Vin chin lc phỏt trin, Vnh Phỳc l tnh thuc nhúm cú mc sinh gim khỏ vũng 15 nm qua Vi mc tng dõn s t nhiờn ca tnh bỡnh quõn giai on 2006 - 2020 l 1,03% thỡ d bỏo dõn s tnh vo nm 2010 l 1,24 triu ngi v 1,362 triu ngi vo nm 2020 [5] T l dõn s ụ th húa ton tnh Vnh Phỳc cú xu hng tng dn t n nm 2020 S cú gn mt na dõn c ca tnh sinh sng trung nhng khu ụ th vo nm 2020, t n s 600 - 650 nghỡn ngi Khụng ch s lng dõn tng thờm, nhu cu s dng nc ca ngi dõn cng tng lờn iu kin sng c ci thin Thay vỡ s dng 80 100l mi ngy nh hin nay, c dõn thnh th s tiờu th 120 150l nc mi ngy vo nm 2020 V ngi dõn nụng thụn ú s s dng 80 100l mi ngy thay vỡ 40 60l mi ngy nh hin Vi mc tiờu th ny cú th c tớnh nc cp sinh hot nm 2020 ca tnh cú th lờn n ~49 62 triu m3 mi nm Vi t l khong 80% lng nc cp cho sinh hot s tr thnh nc thi thỡ lng nc thi mi nm ca tnh s t ~39 49 triu m3 Sc ộp t nc thi sinh hot lờn h thng sụng Phan vỡ th s cng tr nờn trm trng hn Thnh phn cỏc cht ụ nhim nc sụng cú th c tớnh da trờn nh mc thi ca WHO (1996) Trong ú, nh mc thi trung bỡnh ỏp dng cho mt ngi mt nm c quy nh nh sau: BOD: 50 (g/ngi/ngy) COD: 94 (g/ngi/ngy) TSS: 195 (g/ngi/ngy) N tng s: (g/ngi/ngy) P tng s: 2,4 (g/ngi/ngy) Nh vy, ch sau hn 10 nm (tớnh n thi im nm 2020) lng thi mt s thnh phn chớnh nc ụ nhim cú th tng lờn gp ri so vi Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng thi im 2007 C th l: BOD: 24.857 (tn/nm); COD: 46.730 (tn/nm); TSS: 96.940 (tn/nm); tng N: 4.474 (tn/nm); v tng P: 1.193 (tn/nm) thi im hin ti cht lng nc sụng Phan cha quỏ trm trng lng thi cha ln Tuy nhiờn 10 nm ti, lng thi t nc thi sinh hot ó tng thờm n 50%, cht lng mụi trng nc b suy gim nghiờm trng l iu khú trỏnh Vic khai thụng lung lch y nhanh tc dũng chy, kt hp vi xỏc nh chớnh xỏc kh nng chu ti ca h thng sụng Phan i vi cỏc cht ụ nhim s giỳp tỡm gii phỏp phự hp gỡn gi v bo v dũng sụng Bng 13: c tớnh lng thi mt s thnh phn nc Ti lng thi (tn/nm) Nm BOD5 COD TSS Tng N Tng P 2007 14.427 27.411 30.873 2.597 693 2020 24.857 46.730 96.940 4.474 1.193 Ngun: D ỏn ci to cnh quan sinh thỏi v BVMT lu vc sụng Phan, 2009 3.5 D bỏo tỏc ng ca hot ng du lch L tnh cú tim nng du lch ln, Vnh Phỳc ch trng u t m rng khai thỏc cỏc im du lch truyn thng, ng thi xõy dng mi nhiu cụng trỡnh phc v du lch Vi cỏc d ỏn ụ th du lch gm Tam o I v Tam o II, sõn golf, trng ua nga, Vnh Phỳc d kin s ún 1,5 triu lt khỏch vi 0,3 triu lt khỏch quc t nm 2010, v phn u doanh thu ca ngnh du lch t khong 750 t ng/nm (bng 14) Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Bng 14: Ch tiờu phỏt trin du lch tnh Vnh Phỳc n nm 2020 Ch tiờu Khỏch du lch (triu lt khỏch) 2010 2015 2020 1,5 2,0 2,5 - Quc t 0,3 0,45 0,7 - Ni a 1,2 1,55 1,8 C s lu trỳ 120 150 160 Doanh thu (t ng) 750 2100 3500 Ngun: Quy hoch phỏt trin kinh t xó hi tnh Vnh Phỳc n nm 2010 v nh hng n nm 2020 Hu ht cỏc a im du lch ca tnh u gn lin vi dóy Tam o Nhng hot ng du lch cú kh nng nh hng trc tip n cht lng nc cỏc thy vc trờn ph h Bc sụng Phan, ni m ngun nc c ỏnh giỏ l cũn khỏ sch Nhng gõy suy thoỏi mụi trng nc cú th d bỏo trc, ú l: s tng lờn v hm lng ca cỏc hp cht hu c t cỏc nh hng, khỏch sn; cỏc cht rn l lng hot ng xõy dng, o bi, san lp i vo cỏc thy vc, Hin nay, cha cú nhng nghiờn cu h thng v nh hng ca hot ng du lch trờn i bn tnh n quỏ trỡnh suy gim cht lng nc cỏc thy vc Do ú, vic nh lng cỏc tỏc ng ca du lch n cht lng mụi trng nc gp nhiu khú khn Tuy vy, nhng bin phỏp nh xõy dng h thng x lý nc trung ti cỏc im du lch, che y hay cú bin phỏp gim thiu xúi mũn t cỏc hot ng o bi, san lp, s l cn thit hn ch s suy gim cht lng ca ngun nc c bit, nhng thy vc trờn ph h ny vn c s dng cho mc ớch cp nc sinh hot v phc v ti tiờu cho nụng nghip Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng 3.6 xut cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng mụi trng ca hot ng KT-XH n CLN sụng Phan Trờn c s nhng tn ng cn gii quyt khu vc nghiờn cu, mt s bin phỏp ci thin cht lng nc v bo v mụi trng sụng Phan c xut nh sau: V rỏc thi: + Cỏc a phng cú ni thu gom, kt, x lý rỏc ỳng ni qui nh + Phõn loi rỏc ti ngun, tn dng ti a cht thi rn trng trt cho chn nuụi v phõn bún Cht thi nguy hi s c tỏch riờng v lu cha ni quy nh ca tng thụn + Rỏc thi t trm y t phi c thu gom hp ng x lý vi n v cú chc nng, khụng c cựng vi rỏc thi sinh hot Cn xõy b cha cht thi khuụn viờn trm Cht thi rn y t c qun lý v x lý theo Quy ch v qun lý cht thi y t + Phõn loi cht thi rn sn xut khụng nguy hi thu gom cỏc loi cht thi rn cú kh nng tỏi ch, tỏi s dng bỏn cho cỏc c s thu mua Cỏc thựng cha cht thi rn khụng nguy hi cỏc c s t trng b v t ti cỏc ni thớch hp xe ch rỏc t KCN n chuyn Cht thi rn lng ngh cú th tn dng lm c nhiu vic khỏc nh: i vi x than: c tn dng nghin nh bún ci to t nh nhiu h gia ỡnh ó lm hoc nghin nh trn vi xi mng (vụi) lm gch block xõy tng ro i vi ngúi v: Tn dng lm liu san nn, ri ng, + Cht thi rn nguy hi : Cỏc nh mỏy thnh viờn kờ khai cht thi nguy hi, thu gom vo cỏc thựng cha qui nh cú dỏn nhón cỏc nh mỏy thnh viờn t trng b Hp ng vi n v cú chc nng trờn a bn hoc khu vc lõn cn (H Ni) n thu gom v chuyn + Kim soỏt v chm dt vic cht thi rn xung h thng sụng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng - V nc thi: + Phi cú h thng x lý v kim soỏt nc thi khu dõn c dc theo lu vc sụng Phan Nc thi dõn c sau qua b t hoi c dn qua h thng thoỏt nc chung v nhp vo h thng x lý nc thi trung trc sụng Phan + Nc thi cỏc c s sn xut, lng ngh cn phi xõy dng h thng thu gom nc nhim du m, kim loi nng x lý húa lý Trong trng hp lng nc phỏt sinh khụng nhiu thỡ cú th thuờ n v chc nng x lý + Nc thi ti khỏc khu cụng nghip cn xõy dng trm x lý nc thi trung, cn xõy dng xng sn xut cú mỏi che ngn nc ma chy qua kho cha, bói ph liu - Khụi phc kt hp no vột sụng v cỏc m h chớnh k c m Vc lm h iu tit v tr nc l; kim soỏt cht v chm dt vic san lp, ngn thnh h cỏc dũng sụng to dũng chy; - Cn cú qui hoch mụi trng v KT XH lu vc sụng Phan Lu vc sụng Phan bao gm c khu vc ụ th, nụng thụn v khu cụng nghip trung cho nờn quỏ trỡnh lp qui hoch mụi trng qun lý mụi trng lu vc s cú s khỏc Tin hnh x lý nghiờm cỏc hnh vi gõy ụ nhim mụi trng - y mnh xó hi húa cụng tỏc bo v mụi trng; tng cng giỏo dc nõng cao nhn thc v mụi trng cho ngi dõn v doanh nghip Dựng cỏc phng tin thụng tin i chỳng nõng cao hiu bit cho ngi dõn v mụi trng, ý thc cho ngi dõn tm quan trng ca mụi trng c bit l mụi trng nc i vi cuc sng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng cú th thc hin c cỏc bin phỏp ny, cn cú s c gng ca cỏc nh qun lý, cỏc c s sn xut úng trờn a bn v cng ng ngi dõn a phng mụi trng ngy cng tt hn, ỏp ng mc tiờu phỏt trin bn vng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng KT LUN V KIN NGH Kt lun: T kt qu nghiờn cu nờu trờn, lun a mt s kt lun chớnh: Dũng chy chớnh ca sụng Phan, bt ngun t xó Tam Quan, huyn Tam o, qua Tam Dng, Vnh Tng, Yờn Lc, Thnh ph Vnh Yờn, kt thỳc ti xó Sn Lụi, ni sụng Phan chy vo sụng C L Vi lu vc rng trờn 800 km2, dũng chy chớnh sụng Phan tip nhn phn ln lng nc ma ca ton b sn phớa Nam ca dóy Tam o, dn nc qua vựng dõn c ụng ỳc v hu ht cỏc ụ th v khu cụng nghip chớnh ca tnh Vnh Phỳc Do vy, sụng Phan cú vai trũ quan trng vic cung cp ngun nc, thoỏt nc v iu ho khớ hu, bo m cht lng mụi trng t, nc ca tnh Vnh Phỳc hin ti v tng lai S trung dõn c cao (mt dõn s ti 24 xó giỏp ranh vi dũng chy chớnh cao hn hai ln mt dõn s trung bỡnh ca ton tnh) lu vc sụng Phan, vic ln chim v bi lp dũng chy, vic nc thi khụng x lý v cht thi rn xung dũng chy sụng Phan ang lm cho cht lng nc, a dng sinh hc v cnh quan mụi trng sụng Phan suy thoỏi, ụ nhim, mc ngp ỳng ngy mt tng Theo kt qu phõn tớch cỏc ch tiờu lý hoỏ sinh nc v trm tớch cho thy cht lng nc sụng Phan cú s khỏc bit rừ rt tng khu vc dõn c khỏc nhau, cú th chia dũng chy chớnh sụng Phan thnh on: - on thng ngun trờn a bn cỏc xó Hong an, Hong Lõu (Tam Dng) cú cht lng nc tt, tt c cỏc ch tiờu lý húa sinh u t quy chun cho phộp; - on t xó Kim Xỏ n th trn Th Tang (Vnh Tng), cht lng nc b suy gim sụng tip nhn nc thi t tri chn nuụi; t th trn n Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng thnh ph, ngun nc b nhim bn khỏ nghiờm trng tip nhn nc thi v cht thi sinh hot t khu dõn c ln, nhiu thụng s lý húa sinh vt quỏ quy chun cho phộp; - on t th trn Th Tang n thnh ph Vnh Yờn ngun nc b nhim bn khỏ nghiờm trng dũng sụng tip nhn t khu dõn c ụng ỳc Nhiu thụng s lý húa sinh hc vt quỏ qui chun cho phộp - on t thnh ph Vnh Yờn n ngó ba giao ct vi sụng C L, cht lng mụi trng nc c ci thin nh kh nng x lý v iu ho mụi trng ca cỏc h v t ngp nc liờn thụng Do vy, vic phõn chia dũng chy chớnh sụng Phan thnh ba vựng (thng lu, trung lu v h lu) phự hp vi cỏc chc nng mụi trng (cung cp ngun nc, thoỏt nc, iu ho cht lng mụi trng), cng nh vic phõn tớch xu hng phỏt trin KTXH a phng Lu vc sụng Phan bao gm cỏc tiu vựng nụng thụn, thnh th, vựng ven ụ nờn rt a dng v cỏc loi hỡnh hot ng KT XH Cỏc hot ng nuụi trng thy sn; hot ng nụng lõm nghip ; hot ng ca cỏc khu, cm cụng nghip u tỏc ng trc tip hoc giỏn tip n cht lng nc sụng S trung dõn c cao (mt dõn s ti 24 xó giỏp ranh vi dũng chy chớnh cao hn hai ln mt dõn s trung bỡnh ca ton tnh) lu vc sụng Phan, vic ln chim v bi lp dũng chy, vic nc thi khụng x lý v cht thi rn xung dũng chy sụng Phan ang lm cho cht lng nc, a dng sinh hc v cnh quan mụi trng sụng Phan suy thoỏi Theo d bỏo qui hoch tng th phỏt trin KT XH ca tnh n nm 2020 v tm nhỡn 2030 cho thy Vnh Phỳc quyt tõm tr thnh mt trung tõm phỏt trin kinh t Bc Nh vy, cựng vi vic phỏt trin KT XH thỡ vic nh hng ti mụi trng núi chung v cht lng nc sụng Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng Phan núi riờng l iu tt yu D bỏo s bin i CLN sụng Phan n nm 2020 b suy gim l iu khú trỏnh nu tnh khụng cú gii phỏp c th v thc hin cỏc chng trỡnh qun lý tng hp vi sụng ny Kin ngh Do tm quan trng rt ln ca dũng chy sụng Phan i vi phỏt trin KT - XH tnh Vnh phỳc v s suy gim cht lng nc, tnh v a phng cn cú chin lc qui hoch mụi trng v KT XH lu vc sụng Phan Cn xõy dng ng b mụ hỡnh x lý v kim soỏt nc thi dc lu vc sụng Phan Qun lý, thu gom v x lý cht thi ỳng qui nh i vi tng loi cht thi Nõng cao hiu bit ca ngi dõn v mụi trng c bit l mụi trng nc i vi cuc sng bng cỏc phng tin thụng tin i chỳng Cho ngi dõn thy c vic s dng phng tin ỏnh bt bng phng tin hy dit trờn sụng Phan khụng nhng lm suy gim lng thy sn trờn sụng m cũn gõy ụ nhim nghiờm trng ngun nc Tuyờn truyn cho ngi dõn v doanh nghip thy c vai trũ quan trng ca sụng Phan i vi a phng cng nh i vi tnh Vnh Phỳc núi chung Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng TI LIU THAM KHO Cc thng kờ Vnh Phỳc (2008), Niờn giỏm thng kờ tnh Vnh Phỳc, NXB Thng kờ Lu c Hi (1999), C s khoa hc mụi trng, NXB i hc quc gia H Ni, H Ni Phm Hong H (1991-1993), Cõy c Vit Nam, NXB Tr, H Ni S Ti nguyờn & Mụi trng tnh Vnh Phỳc (2008), Bỏo cỏo quan trc mụi trng tnh Vnh Phỳc nm 2008, Vnh Phỳc S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Vnh Phỳc (2008), iu tra, ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc lu vc sụng C L nm 2008, Vnh Phỳc UBND xó Th Tang (2008), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, quc phũng an ninh nm 2008; Phng hng nhim v v gii phỏp phỏt trin kinh t - xó hi, quc phũng an ninh nm 2009, Vnh Phỳc UBND xó Vnh Sn (2008), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, quc phũng an ninh nm 2008; Phng hng nhim v v gii phỏp phỏt trin kinh t - xó hi, quc phũng an ninh nm 2009, Vnh Phỳc UBND tnh Vnh Phỳc (2008), Bỏo cỏo quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi tnh Vnh Phỳc n nm 2020, Vnh Phỳc http://www.isponre.gov.vn/home/chien-luoc-phat-trien-kt-xh/nganhtnmt/221-chien-luoc-quoc-gia-ve-tai-nguyen-nuoc-den-nam-2020 08h05`,15/11/2010 Trn Th Kim Lan K16 Lun thc s Khoa hc mụi trng 10 http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=dp&id_tinh=62 21h15`,15/11/2010 Trn Th Kim Lan K16 [...]... thc s Khoa hc mụi trng trờn nhiu loi hỡnh nh: Vn hc dõn gian, m thut dõn gian, õm nhc dõn gian, trũ din hi lng Các hoạt động văn hoá quần chúng đ-ợc tổ chức th-ờng xuyên góp phần giáo dục truyền thống giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của vùng quê kinh bắc và từng b-ớc nâng cao phát triển văn hoá tiên tiến 1.1.2.3 Giỏo dc y t Nm 2008, ngnh GD-T tnh Vnh Phỳc núi chung v cỏc xó thuc lu vc sụng Phan núi... nghip 1.1.2 iu kin kinh t - xó hi 1.1.2.1 Kinh t Vnh Phỳc vn l mt tnh thun nụng, tuy nhiờn trong nhng nm gn õy c cu kinh t ó dch chuyn dn sang cụng nghip xõy dng v dch v - du lch, gim t trng nụng lõm thy sn Nm 1997 c cu nụng nghip chim 52%, dch v 36%, cụng nghip 12%, thu ngõn sỏch t gn 100 t ng n nm 2004, c cu kinh t l cụng nghip 49,7%; dch v 26,2%; nụng nghip cũn 24,1% Tc tng trng kinh t bỡnh quõn... du lch trờn khp a bn [4] Kinh t i ngoi v thng mi cú bc phỏt trin rừ rt Cỏc cm thng mi - dch v th xó, th t tng bc c hỡnh thnh Mng li ch nụng thụn tip tc phỏt trin, hot ng dch v ngy cng a dng,hng húa phong phỳ ỏp ng c nhu cu phc v cho sn xut v tiờu dựng ca nhõn dõn Trong nhng nm qua, tnh Vnh Phỳc ó t c nhiu thnh tu quan trng v kinh t Cú th thy iu ú qua bng thng kờ cỏc ch tiờu kinh t ca tnh trong nhng... trm bm nc phc v sn xut nụng, lõm, thu sn trờn a bn cỏc xó l 73 trm, trong ú trm bm Lin Sn cú ý ngha nht trong vic cp nc phc v hot ng sn xut nụng nghip 1.2.2.2 Tỡnh hỡnh kinh t Cựng vi s phỏt trin kinh t chung ca tnh, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t lu vc sụng Phan cng cú nhng bc tin ỏng k v cỏc hot ng sn xut nụng nghip, chn nuụi v cỏc hot ng v thng mi, dch v, sn xut cụng nghip Sn xut nụng nghip V trng trt:... dc theo sụng Phan, bt u t huyn Tam Dng n huyn Bỡnh Xuyờn Ly mu ln u vo thỏng 9/2009, ln 2 vo 11/2009 - Phõn tớch cỏc mu nc sụng Phan theo cỏc ch tiờu ti phũng thớ nghim Phõn tớch mụi trng, Khoa Mụi trng, Trng i hc KHTNHQGHN 2.5 Phng phỏp x lý s liu - Lp bng s liu thng kờ tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, bng so sỏnh cht lng mụi trng ti cỏc im kho sỏt - Xõy dng cỏc biu ỏnh giỏ cht lng nc sụng Phan, thnh phn... (Phỳc Yờn) ; nhõn to cú h i Li (Mờ Linh); h X Hng (Bỡnh Xuyờn); h Lng H (Tam Dng); h Võn Trc, h Bũ Lc (Lp Thch) Nh vy, xột v lõu di ngun nc cung cp cho hot ng phỏt trin kinh t xó hi ca tnh Vnh Phỳc ch yu l nc mt t sụng Hng, sụng Phú ỏy, sụng Phan, nc ma v nc c tớch tr trong cỏc m, h t nhiờn v nhõn to Ti nguyờn thiờn nhiờn - Ti nguyờn t Vựng i gũ trung du Vnh Phỳc kộo di t Lp Thch qua Vnh Yờn n Mờ Linh l... cụng ngh, quy hoch qun lý, s c a ra nhm gii quyt hin trng ụ nhim v suy thoỏi mụi trng, hn ch cỏc tỏc ng tiờu cc ca phỏt trin kinh t xó hi ti cht lng nc v cỏc ngun ti nguyờn lu vc sụng Phan Cỏc gii phỏp ny gim thiu ng lc gõy nờn ụ nhim v suy thoỏi mụi trng v h sinh thỏi sụng Phan, hn ch ỏp lc ca cỏc ngun thi, ci thin hin trng mụi trng, õy chớnh l kt qu cú giỏ tr thc tin ca vic nghiờn cu Cỏc phng phỏp... thng kờ v kinh t - xó hi ca 24 xó, phng giỏp ranh vi dũng chy chớnh ca sụng Phan do Trung tõm lu tr, Tng cc Thng k thc hin nm 2008, c th: An Ho, Hong an, Duy Phiờn, Hong Lõu, Kim Xỏ, Yờn Bỡnh, Yờn Lp, Yờn Tin, Tõn Tin, Lng Ho, Th Tang, Vnh Sn, V Di, Bỡnh Dng, Vn Xuõn, T L, ng Vn, Trung Nguyờn, ng Cng, phng Hi Hp, phng ng Tõm, Thanh Trự, Qut Lu, Sn Lụi, TT Hng Canh - Cỏc bỏo cỏo v tỡnh hỡnh kinh t -... chy chớnh sụng Phan t huyn Tam o, Tam Dng, Vnh Tng, Yờn Lc, Th xó Vnh Yờn, huyn Bỡnh Xuyờn - iu tra kinh t xó hi b sung 24 xó v phng ó lit kờ trờn - Quan sỏt thc a ven sụng - Xỏc nh v quan sỏt cỏc ngun x thi ra sụng - Trong quỏ trỡnh lm ti chỳng tụi ó phng vn nhng ngi dõn sng ven sụng, nhng ngi cú kinh nghim v hot ng ỏnh bt, khai thỏc thy sn, nhng ngi nụng dõn, cỏn b a phng Trong quỏ trỡnh i thc... Th Kim Lan K16 Lun vn thc s Khoa hc mụi trng 1.2.2 iu kin kinh t - xó hi 1.2.2.1 c im dõn c, ngun nhõn lc v cỏc vn xó hi c im dõn s Theo s liu thng kờ ngy 01/4/2009, dõn s ton tnh Vnh Phỳc l 1.000.838 ngi, vi mt dõn s trung bỡnh l 730 ngi/km2 v t l tng dõn s t nhiờn l 1,01% Dõn c thng phõn b khụng u, tp trung nhng ni cú iu kin phỏt trin kinh t v thun li cho i sng sinh hot c bit, nhng ni gn cỏc ngun ... trũ din hi lng Các hoạt động văn hoá quần chúng đ-ợc tổ chức th-ờng xuyên góp phần giáo dục truyền thống giữ gìn sắc văn hoá dân tộc vùng quê kinh bắc b-ớc nâng cao phát triển văn hoá tiên tiến... gn th ụ H Ni l mt li th ca Vnh Phỳc vỡ ú l trung tõm cú sc hỳt ton din mặt trị, kinh tế, xã hội, giá trị lịch sử văn hoá, đồng thời nơi cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ tiếp thị thuận... phỏt trin ụ th, cụng nghip v nụng nghip 1.1.2 iu kin kinh t - xó hi 1.1.2.1 Kinh t Vnh Phỳc l mt tnh thun nụng, nhiờn nhng nm gn õy c cu kinh t ó dch chuyn dn sang cụng nghip xõy dng v dch v
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ), Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ), Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc (luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay