Bai tap nguyen ly ke toan

25 362 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 16:18

Bài tập nguyên lý kế toán cho giáo viên và sinh viên kế toánMột doanh nghiệp được cấp vốn ban đầu để sản xuất kinh doanh tại ngày 0101N là 800.000.000đ. Trong đó bằng tài sản cố định hữu hình là 500.000.000đ; bằng tiền mặt là 300.000.000đTrong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1.Mua NVL chưa trả tiền người bán X là 20.000.000đ2.Nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt là 30.000.000đ3.Doanh nghiệp mở một tài khoản tiền gửi ở ngân hàng và gửi vào đó 50.000.000đ tiền mặt.4.Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ người bán X là 10.000.000đ5.Nhận ứng trước tiền hàng của người mua A bằng tiền mặt là 15.000.000đ6.Đem tiền mặt đi ứng trước tiền hàng cho người bán Y là 10.000.000đYêu cầu:a.Nêu sự tăng, giảm của tài sản và nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.b. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ kinh doanh.Bài 3Đầu kỳ doanh nghiệp X có tình hình tài sản và nguồn vốn như sau (ĐVT: 1000đ) Tiền mặt: 400.000 Máy móc thiết bị: 1.600.000Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1.Nộp tiền mặt vào ngân hàng 200.0002.Mua NVL chính về nhập kho đã trả bằng tiền mặt trị giá 10.0003.Mua vật liệu phụ về nhập kho chưa trả tiền người bán trị giá 6.0004.Dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán cho người bán 3.0005.Nhận trước tiền hàng của người mua bằng tiền mặt 10.0006.Mua một TSCĐ hữu hình trả bằng tiền đi vay dài hạn, trị giá 50.0007.Rút tiền gửi ngân hàng về bổ sung tiền mặt: 20.000Yêu cầu:a.Phân loại tài sản và nguồn vốn vào thời điểm đầu kỳ.b.Nêu sự thay đổi của tài sản, nguồn vốn và lập bảng CĐKT qua mỗi nghiệp vụ phát sinh.Bài 4: Doanh nghiệp Trường An quý I năm N có các tài liệu sau (ĐVT: 1000đ)A.Số dư đầu kỳ các tài khoản kế toán TK Tiền mặt250.000 TK tiền gửi ngân hàng300.000 TK vay dài hạn150.000 TK phải thu của khách hàng (dư nợ)50.000 TK nguyên vật liệu700.000 TK TSCĐ hữu hình ? TK nguồn vốn kinh doanh2.200.000 TK vay ngắn hạn300.000 TK phải trả người bán (dư có)140.000 TK thuế và các khoản phải nộp nhà nước (dư có)100.000 TK quỹ đầu tư phát triển280.000 TK nguồn vốn đầu tư XDCB50.000 TK lợi nhuận chưa phân phối80.000Các TK khác có số dư bằng 0 hoặc không có số dưB.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ1.Mua NVL về nhập kho chưa trả tiền người bán: 15.0002.Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền vay ngắn hạn là 120.0003.Người mua trả tiền bằng chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 50.000 (đã nhận được giấy báo có)4.Mua TSCĐ hữu hình đã trả bằng tiền vay dài hạn 250.0005.Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế cho ngân sách là 100.0006.Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn đầu tư XDCB: 200.0007.Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng: 50.0008.Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiển vay dài hạn ngân hàng: 100.0009.Chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB sang nguồn vốn kinh doanh: 180.00010.Trích từ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 20.000Yêu cầu:a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ và cho biết từng nghiệp vụ thuộc loại quan hệ đối ứng kế toán nào?b.Phản ánh các nghiệp vụ vào tài khoản chữ T và tính số dư cuối kỳ các tài khoản.c.Lập bảng cân đối tài khoản (bảng đối chiếu số phát sinh) BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Bài Tại doanh nghiệp A ngày 01-01-N có tài liệu tài sản nguồn hình thành tài sản sau: ĐVT: 1000đ Tiền mặt tồn quỹ 100.000 Tiền gửi ngân hàng 400.000 Nguồn vốn kinh doanh ????? Nguồn vốn đầu tư xây dựng 300.000 Nguyên vật liệu 1.000.000 Nguyên vật liệu phụ 200.000 Phụ tùng thay 10.000 Nhiên liệu 100.000 Vật liệu khác 40.000 Công cụ dụng cụ 200.000 Giá trị sản phẩm dở dang 100.000 Phải thu khách hàng 70.000 Phải trả cho người bán 250.000 Khoản tạm ứng cho công nhân viên 20.000 Khoản nhận trước tiền hàng người mua 50.000 Khoản ứng trước cho người bán 50.000 Nhà xưởng 300.000 Nhà văn phòng 100.000 Máy móc thiết bị sản xuất 2.000.000 Phương tiện vận tải 200.000 Thiết bị văn phòng 100.000 Tài sản cố định hữu hình khác 160.000 Thành phẩm kho 150.000 Qũy đầu tư phát triển 100.000 Lợi nhuận chưa phân phối 150.000 Vay ngắn hạn quan X 100.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 600.000 Vay dài hạn ngân hàng 200.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 100.000 Tiền lương khoản phải trả CNV 50.000 Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp A thời điểm 01-01-N Bài Một doanh nghiệp cấp vốn ban đầu để sản xuất kinh doanh ngày 01-01-N 800.000.000đ Trong tài sản cố định hữu hình 500.000.000đ; tiền mặt 300.000.000đ Trong kỳ có số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua NVL chưa trả tiền người bán X 20.000.000đ Nhận vốn góp liên doanh tiền mặt 30.000.000đ Doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi ngân hàng gửi vào 50.000.000đ tiền mặt Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ người bán X 10.000.000đ Nhận ứng trước tiền hàng người mua A tiền mặt 15.000.000đ Đem tiền mặt ứng trước tiền hàng cho người bán Y 10.000.000đ Yêu cầu: a Nêu tăng, giảm tài sản nguồn vốn sau nghiệp vụ phát sinh b Hãy phân loại tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm cuối kỳ kinh doanh Bài Đầu kỳ doanh nghiệp X có tình hình tài sản nguồn vốn sau (ĐVT: 1000đ) - Tiền mặt: 400.000 - Máy móc thiết bị: 1.600.000 Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nộp tiền mặt vào ngân hàng 200.000 Mua NVL nhập kho trả tiền mặt trị giá 10.000 Mua vật liệu phụ nhập kho chưa trả tiền người bán trị giá 6.000 Dùng tiền gửi ngân hàng toán cho người bán 3.000 Nhận trước tiền hàng người mua tiền mặt 10.000 Mua TSCĐ hữu hình trả tiền vay dài hạn, trị giá 50.000 Rút tiền gửi ngân hàng bổ sung tiền mặt: 20.000 Yêu cầu: a Phân loại tài sản nguồn vốn vào thời điểm đầu kỳ b Nêu thay đổi tài sản, nguồn vốn lập bảng CĐKT qua nghiệp vụ phát sinh Bài 4: Doanh nghiệp Trường An quý I năm N có tài liệu sau (ĐVT: 1000đ) A Số dư đầu kỳ tài khoản kế toán - TK Tiền mặt 250.000 - TK tiền gửi ngân hàng 300.000 - TK vay dài hạn 150.000 - TK phải thu khách hàng (dư nợ) 50.000 - TK nguyên vật liệu 700.000 - TK TSCĐ hữu hình ? - TK nguồn vốn kinh doanh 2.200.000 - TK vay ngắn hạn 300.000 - TK phải trả người bán (dư có) - TK thuế khoản phải nộp nhà nước (dư có) - TK quỹ đầu tư phát triển - TK nguồn vốn đầu tư XDCB - TK lợi nhuận chưa phân phối Các TK khác có số dư số dư B Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Mua NVL nhập kho chưa trả tiền người bán: 15.000 Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền vay ngắn hạn 120.000 140.000 100.000 280.000 50.000 80.000 Người mua trả tiền chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 50.000 (đã nhận giấy báo có) Mua TSCĐ hữu hình trả tiền vay dài hạn 250.000 Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế cho ngân sách 100.000 Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn đầu tư XDCB: 200.000 Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng: 50.000 Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiển vay dài hạn ngân hàng: 100.000 Chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB sang nguồn vốn kinh doanh: 180.000 10 Trích từ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 20.000 Yêu cầu: a Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ cho biết nghiệp vụ thuộc loại quan hệ đối ứng kế toán nào? b Phản ánh nghiệp vụ vào tài khoản chữ T tính số dư cuối kỳ tài khoản c Lập bảng cân đối tài khoản (bảng đối chiếu số phát sinh) Bài Công ty TNHH Việt Tiến có số liệu kế toán đầu kỳ sau: (đvt: đồng) Tài sản cố định hữu hình 1.200.000.000 Tiền mặt 150.000.000 Phải trả người bán (dư có) 120.000.000 Tiền gửi ngân hàng 300.000.000 Vay ngắn hạn 80.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.400.000.000 Qũy đầu tư phát triển X Phải trả người lao động 87.000.000 Phải thu khách hàng 82.000.000 Tạm ứng 20.000.000 (dư nợ) Vốn góp liên doanh 200.000.000 Phải trả phải nộp khác 30.000.000 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ sau: Mua TSCĐ hữu hình giá chưa có thuế 160.000.000đ, thuế suất GTGT 5%, toán cho người bán 50 %bằng tiền gửi ngân hàng, số lại tiên mặt Dùng tiền gửi ngân hàng ứng trước cho người bán 50.000.000đ Vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ người bán kỳ trước 100.000.000đ Nhận vốn góp liên doanh TSCĐ trị giá 110.000.000đ Tạm ứng 10.000.000đ tiền mặt cho nhân viên công tác Mua công cụ dụng cụ giá có thuế 2.200.000đ, thuế suất GTGT 10%, toán tiền mặt Thanh toán khoản phải trả cho người lao động kỳ trước tiền gửi ngân hàng Kiểm kê quỹ phát thừa khoản tiền 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân (Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh lên sơ đồ chữ T lập bảng cân đối tài khoản Bài Có tài liệu doanh nghiệp Thu Trang tháng năm N sau (đvt: 1000đ) A Số dư đầu tháng số tài khoản - TK nguyên vật liệu 1.000.000 Chi tiết vật liệu A (3.000 kg) 600.000 Chi tiết vật liệu B (2.000 kg) 400.000 - TK phải trả cho người bán 200.000 Chi tiết phải trả cho doanh nghiệp X 150.000 Chi tiết phải trả cho doanh nghiệp Y 50.000 - TK tạm ứng 200.000 - Các TK khác có số dư số dư B Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng Mua vật liệu A nhập kho chưa trả tiền cho doanh nghiệp X, số lượng 1000kg, thành tiền là: 200.000 Chi phí vận chuyển số vật liệu phải trả cho doanh nghiệp Y là: 20.000 Mua nguyên vật liệu B nhập kho trả tiền gửi ngân hàng, số lượng 800 kg, thành tiền 76.000 Chi phí vận chuyển vật liệu B tiền mặt là: 2.800 Cán doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trả tiền tạm ứng - Nguyên liệu A: sốl ượng 600 kg; Thành tiền là: 100.000 - Nguyên vật liệu B: số lương 400 kg; thành tiền 50.000 Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A B cán toán tiền tạm ứng 9.000 Chi phí vận chuyển phân bổ cho loại vật liệu theo khối lượng Xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, giá xuất kho tính theo phương pháp bình quân đầu kỳ dự trữ - Nguyên vật liệu A: 2.000kg; nguyên vật liệu B: 1.000kg Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ ngưởi bán: Doanh nghiệp X: 2.000; doanh nghiệp Y:50.000 Yêu cầu: a Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh b Lập bảng chi tiết số phát sinh tài khoản nguyên vật liệu, phải trả người bán Bài Tình hình tài sản doanh nghiệp Kim Huệ tháng năm N sau: Đvt: 1000đ Tiền mặt 40.000 Tiền gửi ngân hàng 200.000 Vật liệu 180.000 Vật liệu phụ 50.000 Nhiên liệu 60.000 Công cụ dụng cụ 30.000 Tạm ứng 2.000 Phải thu khác (bồi thường vật chất) 3.000 Tài sản cố định 2.800.000 Phải trả công nhân viên 40.000 Vay ngắn hạn 100.000 Phải trả người bán 90.000 Nguồn vốn kinh doanh ? -Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua số NVL nhập kho, tiền hàng chưa toán 20.000 Trong vật liệu 15.000, vật liệu phụ 5.000 Chi phí vận chuyển số hàng nhập kho trả tiền mặt 1.000 phân bổ cho loại vật liệu theo giá mua Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho ngưởi bán: 50.000 Nhận hóa đơn người bán số hàng mà đơn vị đặt mua đến cuối kỳ hàng chưa nhập kho Trị giá số hàng hóa đơn 9.000 Được cấp TSCĐ, nguyên giá 10.000 Thanh toán tiền lương phải trả cho công nhân viên: - Khấu trừ tiền tạm ứng: 2.000 - Khấu trừ khoản bồi thường vật chất công nhân: 3.000 - Còn lại toán tiền mặt Yêu cầu: a Định khoản phản ánh nghiệp vụ vào tài khoản có liên quan b Lập bảng cân đối tài khoản vào thời điểm cuối kỳ (Đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp) Bài Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A có số tài liệu sau: I Số dư đầu kỳ tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 18.000.000 - Các tài khoản khác liên quan có đủ số dư để hoạt động II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Xuất nguyên vật liệu để trực tiếp chế tạo sản phẩm: 5.000.000 Xuất công cụ dụng cụ dùng cho phận phân xưởng: 2.000.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 500.000 Tính khấu hao TSCĐ - Máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm: 6.000.000 - TSCĐ thuộc phận quản lý doanh nghiệp 4.000.000 Tính tiền lương phải trả cho công nhân viên: - Lương công nhân sản xuất: 20.000.000 - Lương công nhân quản lý phân xưởng: 5.000.000 - Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: 10.000.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định Chi phí tiền mặt cho phân xưởng 100.000, cho quản lý doanh nghiệp 500.000 Kết chuyển chi phí sản xuất, tính giá thành thực tế sản phẩm nhập kho, biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là: 9.000.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế Bài 9: Có tài liệu vào thời điểm đầu kỳ doanh nghiệp sau: (ĐVT: 1000đ) Tài sản cố định Nguyên vật liệu Thành phẩm Tiền gửi ngân hàng Hao mòn tài sản cố định Nguồn vốn kinh doanh 1.100.000 200.000 10.000 70.000 200.000 ? Vay dài hạn 220.000 Phải trả công nhân viên 20.000 Phải trả người bán 60.000 - Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Xuất vật liệu để trực tiếp chế tạo sản phẩm là: 20.000 Trong để sản xuất sản phẩm A: 12.000, sản phẩm B: 8.000 Xuất vật liệu phụ cho chế tạo sản phẩm: 2.000 phân bổ cho loại sản phẩm A B theo tỷ lệ với vậtl liệu Tính tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm A: 6.000; Cho công nhân sản xuất sản phẩm B: 4.000 Nhân viên phân xưởng 4.000 Khấu hao TSCĐ phép trính kỳ phân xưởng sản xuất: 2.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định hành Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 25.000 Dùng tiền mặt trả cho công nhân viên: 20.000 Kết chuyển chi phí sản xuất tính giá thành 100 sản phẩm A 50 sản phẩm B hoàn thành nhập kho Biết chi phí sản xuất chung phân bổ cho loại sản phẩm theo tỷ lệ tiền lương công nhân sản xuất, cuối kỳ sản phẩm dở dang Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sơ đồ chữ T Bài 10 Một doanh nghiệp có vật liệu X tồn kho đầu tháng 01/03/2009 400kg; đơn giá 16.000đ/kg Tình hình nhập, xuất vật liệu X tháng 03/2009 sau: - Ngày 03/03: Nhập kho 1.000kg; đơn giá 15.500đ/kg - Ngày 08/03: Xuất kho 800 kg - Ngày 16/03: Nhập kho 2.600kg; đơn giá 16.200đ/kg - Ngày 25/03: Xuất kho 1.500 kg Yêu cầu: Tính trị giá vật liệu A xuất kho tháng 03/2009 theo phương pháp: - Bình quân gia quyền - Nhập trước – Xuất trước - Nhập sau – Xuất trước - Thực tế đích danh Bài 11 Doanh nghiệp Trường Hải có bảng cân đối kế toán đầu kỳ sau: Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền Tiền mặt 200.000.000 Nguồn vốn kinh 2.935.000.000 doanh Tiền gửi ngân hàng 400.000.000 Qũy đầu tư phát 140.000.000 triển Hàng hóa 360.000.000 Qũy khen thưởng 50.000.000 phúc lợi Phải thu khách 60.000.000 Phải trả người bán 45.000.000 hàng TSCĐ hữu hình 2.200.000.000 Phải trả NLĐ 30.000.000 Hao mòn TSCĐ (20.000.000) Tổng TS 3.200.000.000 Tổng NV 3.200.000.000 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Mua hàng hóa nhập kho trị giá 120.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa trả người bán Tính lương phận bán hàng 32.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ Xuất bán hàng hóa kho, trị giá 150.000.000đ; giá bán 180.000.000đ thu chuyển khoản Trích khấu hao TSCĐ phận bán hàng 12.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 6.000.000đ Thanh toán khoản phải trả người bán kỳ trước chuyển khoản Nhận giấy báo Có ngân hàng số tiền khách hàng nợ kỳ trước Thông báo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp kỳ 9.000.000đ Chi tiền mặt nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ vào ngân sách nhà nước Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sơ đồ chữ T Bài 12 Công ty TNHH Minh Tiến có nghệp vụ kinh tế phát sinh kỳ sau Mua 10.000 sản phẩm nhâp kho, đơn giá mua 11.200đ/sp chưa bao gồm thuế suất thuế GTGT 10%, chưa toán cho nhà cung cấp, chi phí vận chuyển toán tiền tạm ứng bao gồm 10 % thuế GTGT 2.200.000đ Mua thiết bị dùng cho phận quản lý trị giá 30.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 5%, toán cho người bán tiền gửi ngân hàng Chi phí lắp đặt toán tiền mặt 1.100.000đ bao gồm thuế GTGT 10% Thiết bị đầu tư quỹ đầu tư phát triển Xuất kho 5.000 sản phẩm bán cho công ty A với đơn giá 12.000đ/sp, chưa bao gồm thuế suất thuế GTGT 10% Khách hàng toán tiền gửi ngân hàng Chi phí vận chuyển toán tiền mặt 2.200.000đ bao gồm thuế GTGT 10% Tiền lương phải trả cho nhân viên phận bán hàng 30.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trích khấu hao TSCĐ phận bán hàng 12.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 10.000.000đ Chi phi phát sinh kỳ toán tiền mặt gồm 10% thuế GTGT 5.500.000đ, phân bổ cho phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp theo tỷ lệ 4:2 Nhân viên X nộp lại tiền tạm ứng tiền mặt 1.000.000, trừ vào lương 2.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tài khoản đầu kỳ có đủ số dư để hoạt động Bài 13 Công ty TNHH FIVIMAX có số liệu kế toán tháng năm N sau: I Tồn kho đầu tháng: Nguyên vật liệu A: 1000 kg; 60.000đ/kg Nguyên vật liệu B: 800kg; 30.000đ/kg II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng: 1- Ngày 02/03: Mua 900kg nguyên vật liệu A nhập kho đơn giá chưa có thuế GTGT 10% 61.000đ/kg, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 2.200.000 bao gồm thuế GTGT 10% toán cho bên cung câp dịch vụ tiền mặt 2- Ngày 05/03: Phát 2% số nguyên vật liệu không đủ phẩm chất trả lại cho người bán nghiệp vụ 3- Ngày 11/03: Mua CCDC trị giá 9.000.000đ sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp 12 tháng 4-Ngày 18/03: Xuất kho nguyên vật liệu A phục vụ cho sản xuất 1200kg, cho phận bán hàng 400kg 5- Ngày 20/03: Mua 500 kg nguyên vật liệu B, đơn giá chưa có thuế GTGT 10% 28.000đ/kg, toán cho người bán chuyển khoản Chi phí vận chuyển 500.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5%, chưa toán cho bên cung cấp dịch vụ vận tải 6- Ngày 24/03: Xuất kho 300 kg nguyên vật liệu A và200 kg nguyên vật liệu B cho sản xuất sản phẩm Chuyển khoản toán hết số tiền mua nguyên vật liệu nợ người bán Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước Bài 14 A Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp đầu kỳ sau: (ĐVT: 1000đ) Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền I Tiền 25.000 Phải trả người bán 5.000 1.1 Tiền mặt 7.000 Phải trả CNV 6.000 1.2 Tiền gửi NH 18.000 Nguồn vốn KD 40.000 II Chi phí trả trước 4.Lợi nhuận chưa 21.000 Phân phối III.Hàng tồn kho 35.000 3.1 NVL 10.000 3.2 CCDC 6.000 3.3 Chi phí SXKD 4.000 3.4 Thành phẩm 5.000 TSCĐHH Hao mòn Tổng cộng tài sản 30.000 (8.000) 72.000 Tổng cộng nguồn vốn 72.000 B Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua NVL nhập kho, giá hóa đơn là: 22.000 chưa trả tiền người bán (trong thuế GTGT 2.000) Chi tiền mặt 880 để trả công vận chuyển số vật liệu trên, bao gồm thuế GTGT 10% Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm 10.000 Xuất kho công cụ dụng cụ trị giá 1.000 tính cho: - Phân xưởng sản xuất 800 - Quản lý toàn doanh nghiệp: 200 Tính lương phải trả cho CNV tháng, tổng số 5.500 đó: - Lương công nhân sản xuất sản phẩm: 3.000 - Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 1.500 - Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: 1.000 Xuất tiền mặt chi lương cho cán công nhân viên: 6.000 Trích khấu hao tài sản cố định tháng tính cho: - Quản lý sản xuất: 300 - Quản lý toàn doanh nghiệp: 200 Cuối tháng doanh nghiệp hoàn thành nhập kho với số lượng 500 sản phẩm, biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.600 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK chi phí phải trả trước vào thời điểm cuối kỳ Yêu cầu: a Định khoản phản ánh nghiệp vụ vào TK chữ T b Tính giá thành đơn vị sản phẩm Bài 15 Cho tình hình tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại nộp thuế VAT theo phương pháp trực tiếp sau: Xuất kho hàng hóa bán cho người mua: - Gía bán là: 88.000 Đơn vị mua trả tiền mặt - Gía thực tế xuất kho 60.000 Chi phí công vận chuyển bốc dỡ số hàng 550 chi tiền mặt Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho: - Bộ phận bán hàng: 1.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 1150 Tính tiền lương phải trả: 20.000 cho: - Bộ phận bán hàng: 15.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 5.000 Tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trong kỳ doanh nghiệp thu 20.000 liên doanh chia lãi 30.000 lãi tiền gửi ngân hàng (lãi liên doanh nhập quỹ tiền mặt, lãi tiền gửi gửi ngân hàng Tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 8.000 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 16 I Cho bảng cân đối kế toán thời điểm đầu kỳ doanh nghiệp (ĐVT: 1000đ) Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền A Tài sản ngắn hạn A Nợ phải trả Tiền Vay ngắn hạn NH 50.000 1.1 Tiền mặt 100.000 Thuế phải nộp 55.000 1.2 Tiền gửi ngân hàng 75.000 Trong VAT phải nộp 10.000 Phải thu khách hàng 50.000 Vay dài hạn NH 60.000 Hàng tồn kho Phải trả người bán 70.000 3.1 Nguyên vật liệu 50.000 5.Phải trả công nhân viên 20.000 3.2 Công cụ dụng cụ 15.000 B Nguồn vốn chủ sở hữu 3.3 Sản phẩm dở dang 30.000 Nguồn vốn kinh doanh 200.000 3.4 Thành phẩm 65.000 Lợi nhuận chưa phân phối 45.000 3.5 Hàng gửi bán 15.000 B Tài sản dài hạn Tài sản cố định hữu hình 120.000 Hao mòn (20.000) Tổng cộng tài sản 500.000 Tổng cộng nguồn vốn 500.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Vay dài hạn ngân hàng mua TSCĐ, giá ghi hóa đơn: 77.000 bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt chạy thử: 3.300, chi tiền mặt (trong thuế GTGT 300) Mua nguyên vật liệu nhập kho, tổng giá toán bao gồm thuế GTGT 10% 22.000, tiền hàng chưa trả người bán Chi phí vận chuyển bốc dỡ số vật liệu đến doanh nghiệp là: 1.650 , thuế GTGT 150 chi tiền gửi ngân hàng Ngân hàng báo cho doanh nghiệp biết thu tiền số hàng gửi bán kỳ trước giá vốn 15.000, giá bán gồm thuế GTGT 10% là: 19.800 Xuất kho NVL, dùng trực tiếp để sản xuất là: 30.000 Dùng cho phân xưởng 3.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 4.000 Tính tiền lương phải trả CNV 20.000.Trong đó: - Lương công nhân trực tiếp sản xuất: 10.000 - Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 4.000 - Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: 6.000 Tính khấu hao TSCĐ, tổng số 3.000 Trong đó: - Khấu hao nhà xưởng máy móc thuộc phân xưởng: 1.000 - Khấu hao TSCĐ thuộc quản lý doanh nghiệp: 2.000 Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm theo giá thành công xưởng thực tế Biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ Xuất kho thành phẩm gửi bán theo giá vốn: 40.000 Khách hàng báo cho doanh nghiệp biết chấp nhận mua ¾ số hàng gửi bán nghiệp vụ 8, với giá bán chưa thuế số hàng chấp nhận 50.000, thuế suất thuế GTGT 10% Khách hàng chưa toán tiền hàng cho doanh nghiệp Số hàng gửi bán bị trả lại doanh nghiệp nhập kho đầy đủ Chi tiền mặt để toán toàn tiền lương phải trả cho CNV 10 10 Kết chuyển thu, chi, lãi (lỗ) 11 Thực nghiệp vụ khấu trừ thuế GTGT Yêu cầu: a Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh b Lập bảng CĐKT vào thời đỉểm cuối kỳ (Biết: Đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Bài 17: Doanh nghiệp sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho phận quản lý phân xưởng thuộc loại phân bổ lần, trị giá ban đầu 8.000.0000đ Tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 10.000.000đ, cho cán quản lý phân xưởng 6.000.000đ, Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí liên quan tiền lương công nhân viên Xuất kho NVL 20.000.000đ, vật liệu phụ 2.000.000đ đưa vào sản xuất sản phẩm, vật liệu phụ sử dụng phận phân xưởng 1.000.000 Trích khấu hao phân xưởng sản xuất, gồm: - Máy móc thiết bị: nguyên giá 200.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 12%/năm - Phương tiện vận tải: nguyên giá 150.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 20%/năm - Nhà xưởng: nguyên giá 400.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 12%/năm Trích khấu hao sử dụng phận bán hàng - Cửa hàng kinh doanh: nguyên giá 360.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 12%/năm - Thiết bị bán hàng: nguyên giá 100.000.000đ.tỷ lệ khấu hao 12%/năm Trích khấu hao phận văn phòng - Nhà làm việc 1.000.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 12%/năm - Phương tiện vận tải: nguyên giá 168.000.000đ, tỷ lệ khấu hao 20%/năm Phế liệu thu hồi nhập kho: 540.000đ Trong kỳ doanh nghiệp sản xuất 1.000sp, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 50 sp, đánh gía sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính, trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ 1.000.000đ Yêu cầu: định khoản nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào sơ đồ tài khoản Tính giá thành đơn vị nhập kho thành phẩm Bài 18: Một doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B Số dư đầu kỳ số tài khoản sau: - TK 1521: 25.000.000đ (số lượng 5.000 kg) - TK 1522: 6.000.000đ (Số lượng 3.000 kg) - TK 154: 20.000.000đ đó: + TK 154A: 12.000.000đ + TK 154B: 8.000.000đ 11 Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nhập kho 5.000kg vật liệu 1.000 kg vật liệu phụ, giá mua chưa có thuế GTGT 4.500đ/kg vật liệu 2.500đ/kg vật liệu phụ, thuế GTGT 10% Doanh nghiệp chưa trả tiền người bán Chi phí vận chuyển trả tiền mặt: giá cước chưa có thuế GTGT 1.500.000đ, thuế GTGT 10% Doanh nghiệp phân bổ chi phí vận chuyển cho vật liệu 1.000.000đ, cho vật liệu phụ 500.000đ Xuất kho 6.000kg vật liệu cho sản xuất sản phẩm: Trong có 4.000kg cho sản xuất sản phẩm A, 2.000kg cho sản xuất sản phẩm B - Đồng thời xuất kho 500kg vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm Trong có 300kg cho sản xuất sản phẩm A, 200kg cho sản xuất sản phẩm B - Xuất kho 1.000 kg vật liệu cho phận quản lý phân xưởng 150kg vật liệu phụ cho hoạt động bán hàng Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kỳ: - TSCĐ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm, nguyên giá 120.000.000đ, tỷ lệ khấu hao năm 10% - TSCĐ phục vụ cho phân xưởng sản xuất, nguyên giá 72.000.000, tỷ lệ khấu hao 9% Tiền lương phải trả cho công nhân viên tính vào chi phí: - Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm A: 20.000.000đ - Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm B: 18.000.000đ - Tiền lương công nhân quản lý phân xưởng: 8.000.000đ - Tiền lương phận bán hàng: 12.000.000đ - Tiền lương phận quản lý: 10.000.000đ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định Tiền điện trả tiền mặt dùng vào việc sản xuất quản lý sản xuất phân xưởng chưa có thuế GTGT 10% 5.000.000đ Sản phẩm A nhập kho 3.000sp, dở dang 1000sp; sản phẩm B nhập kho 1.500sp dở dang 500sp Chi phí xuất dở dang cuối kỳ tính theo chi phí nguyên vật liệu Xuất bán hàng 1.500 sản phẩm A, giá bán 6.500đ/sp 1000 sản phẩm B, giá bán 7.000đ/sp Yêu cầu: -Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh theo sơ đồ chữ T Xác định giá thành loại sản phẩm A B Doanh tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước, Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất - Thực bút toán kết chuyển cuối kỳ, xác định kết kinh doanh - Lập bảng cân đối tài khoản bảng cân đối kế toán(dạng đơn giản) Bài 19: Doanh nghiệp A có số dư đầu kỳ số tài khoản 12 - Tiền mặt 12.000.000đ - Tiền gửi ngân hàng: 50.000.000đ - TSCĐ hữu hình: 1.200.000.000đ - Nguyên vật liệu : 5000kg, đơn giá 13.500đ/kg - Công cụ dụng cụ: 26.000.000 - Sản phẩm dở dang đầu kỳ: 12.000.000đ - Phải trả người bán A: 200.000.000đ - Hao mòn tài sản cố định (60.000.000) - Phải thu khách hàng: 80.000.000đ - Phải trả phải nộp khác: 14.500.000 - Nguồn vốn kinh doanh: X Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh : Nhập kho số công cụ dụng cụ theo giá mua ghi hóa đơn bao gồm 10% thuế GTGT 12.500.000đ, chưa toán cho người bán , chi phí vận chuyển, bốc dỡ toán hộ cho người bán tiền mặt 720.000đ, thuế GTGT 10% Nhập kho 5.200 kg vật liệu, giá mua chưa có thuế GTGT 15.000đ/kg, thuế suất GTGT 10% Doanh nghiệp chưa trả tiền người bán Chi phí vận chuyển chi trả tiền mặt cho người vận chuyển, giá cước chưa có thuế GTGT 4.200.000đ, thuế GTGT 5% Vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ người bán A kỳ trước: 150.000.000đ Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm: 6000kg Khấu hao TSCĐ phân xưởng sản xuất 23.000.000, TSCĐ phận quản lý phân xưởng 12.000.000, TSCĐ phận quản lý doanh nghiệp 15.000.000đ, TSCĐ phận bán hàng 8.000.000đ Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 50.000.000, cho phận quản lý phân xưởng 10.000.000, cho phận bán hàng 20.000.000, cho phận quản lý doanh nghiệp 18.000.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Phát thiếu số NVL kho trị giá 2.000.000đ Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 2000 sản phẩm, tính giá thành sản phẩm biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 22.000.000 10 Xuất bán 1.500 sản phẩm, giá bán chưa có thuế GTGT 10% 82.000đ/sp Khách hàng trả nửa tiền mặt 11 Thực kết chuyển cuối kỳ để xác định kết kinh doanh Yêu cầu - Định khoản nghiệp vụ kinh tế - Lên sơ đồ chữ T lập bảng cân đối tài khoản Bài 20: Tại doanh nghiêp A có số liệu kế toán sau: Số dư đầu kỳ số tài khoản: Nguyên vật liệu A: 1000kg, đơn giá 1.300đ/kg 13 Nguyên vật liệu B: 700kg, 480đ/kg Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Nhập kho 1000kg NVL A, giá mua theo hóa đơn 1.100đ/kg thuế VAT 10% Nhập kho 500kg nguyên vật liệu B; giá hóa đơn 660đ/kg thuế GTGT 10% Do nguyên vật liệu B mua với số lượng lớn nên hưởng khoản chiết khấu thương mại 100đ/kg giá chưa có thuế GTGT hóa đơn Biết lô nguyên vật liệu chưa toán cho nhà cung cấp Chi phí vận chuyển NVL trả tiền mặt 1.500.000đ, phân bổ cho loại vật liệu theo tiêu thức trọng lượng nhập kho Tình hình vật liệu xuất kho: - Xuất 2.000kg vật liệu A cho sản xuất sản phẩm, đó:sản phẩm X: 1.500kg, cho sản phẩm Y: 500 kg - Xuất 800kg vật liệu B: Sản phẩm X 500kg, sản phẩm Y 200kg, phục vụ phân xưởng 100kg Tình lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất SP X 22.000.000, sản phẩm Y 18.000.000, lương nhân viên quản lý phân xưởng 12.000.000, lương phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000, phận bán hàng 15.000.000 Kết sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm X 500 sản phẩm Y Số sản phẩm X dở dang 400 sp, sản phẩm Y 200sp Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ SP X 8.500.000đ, SP Y 6.200.000đ Xuất kho 600 sản phẩm X 400 sản phẩm Y để bán trực tiếp cho khách hàng Giá bán chưa có thuế GTGT 10% 25.000đ/sp X, 30.000đ/sp Y chưa thu tiền hàng Khách hàng trả lại 350 sản phẩm X 100 sản phẩm Y chất lượng, trừ vào số phải thu khách hàng Yêu cầu: - Định khoản - Xác định kết kinh doanh biết vật liệu, thành phẩm xuất kho theo phương pháp đơn giá bình quân kỳ dự trữ, chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, tính giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vât liệu trực tiếp Bài 21 Công ty TNHH Trường An kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 20.000.000đ chưa bao gồm 10% thuế GTGT toán tiền mặt Bán số chứng khoán ngắn hạn với giá 150.000.000đ thu tiền gửi ngân hàng, biết giá gốc số chứng khoán 120.000.000đ Thanh toán lương cho người lao động chuyển khoản số tiền 80.000.000đ Nhận tiền lãi cho vay ngắn hạn chuyển khoản 4.600.000 Nhận tiền ký cược, ký quỹ tiền mặt 10.000.000đ Xuất bán thành phẩm với giá xuất kho 150.000.000đ, giá bán 220.000.000 bao gồm 10% thuế GTGT ,khách hàng chưa trả tiền 14 Doanh nghiệp chuyển khoản 35.000.000 để ký quỹ mở LC nhập lô nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm Doanh nghiệp góp vốn liên doanh vào công ty A tiền gửi ngân hàng 400.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Bài 22 Công ty TNHH Hoàng Long hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có số liệu sau: Mua nguyên vật liệu A nhập kho để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chưa toán cho người bán Gía mua 380.000đ/kg chưa bao gồm thuế GTGT 10% Số lượng nguyên vật liệu ghi hóa đơn xuất bán 1000 kg, sau nhập kho kiểm tra lại phát thiếu 50kg chưa rõ nguyên nhân Nhập kho công cụ, dụng cụ A mua đơn vị X với giá mua 250.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chuyển khoản cho người bán nửa số tiền, phần lại chưa toán Mua nguyên vật liệu B nhập kho để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, toán cho người bán chuyển khoản Gía mua 320.000đ/kg chưa bao gồm thuế GTGT 10% Số lượng nguyên vật liệu ghi hóa đơn xuất bán 1200 kg, sau nhập kho kiểm tra lại phát thừa 20kg chưa rõ nguyên nhân chờ giải Nguyên vật liệu A thiếu đơn vị vận tải làm mất, đơn vị vận tải cam kết bồi thường lại số nguyên vật liệu thiếu Nhập kho công cụ, dụng cụ N đơn vị Y với giá mua bao gồm thuế GTGT 10% 3.300.000đ, trả người bán tiền mặt Nguyên vật liệu B thừa bên bán cân nhầm, bên bán nhận lại số nguyên vật liệu kho doanh nghiệp Doanh nghiệp nhận tiền đền bù từ đơn vị vận tải tiền mặt Xuất kho công cụ, dụng cụ G có trị giá 30.000.000đ cho phân xưởng sản xuất Trị giá công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ dần vào chi phí sản xuất 10 kỳ Xuất kho công cụ, dụng cụ K có trị giá 15.000.000đ cho phận bán hàng, trị giá công cụ, dụng cụ phân bổ kỳ 10 Công cụ, dụng cụ G dùng kỳ bị hỏng sửa chữa được, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 1.000.000đ 11 Cong cụ, dụng cụ K dùng kỳ bị hỏng nhân viên đánh rơi Nhân viên phải bồi thường cách trừ dần vào lương hàng tháng 15 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Bài 23 Công ty TNHH Minh Châu có tài liệu liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương sau: Tính lương phải trả cho phận trực tiếp sản xuất 46.000.000đ, cho phận quản lý doanh nghiệp 24.000.000đ, cho phận bán hàng 15.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định hành Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 120.000.000đ để chi lương cho cán công nhân viên Chi tiền mặt trả 50% lương đợt cho cán công nhân viên doanh nghiệp Chuyển khoản nộp BHXH, BHYT, BHTN số tiền 15.000.000đ, 12.000.000đ 8.000.000đ Khấu trừ vào tiền lương nhân viên số khoản sau: - Khấu trừ thuế thu nhập với người có thu nhập cao 6.000.000đ - Khấu trừ tiền tạm ứng chưa toán 600.000.000đ - Khấu trừ khoản bồi thường vật chất theo định 2.000.000đ(trước ghi nhận khoản phải thu khác) Nhận giấy báo Có ngân hàng khoản BHXH quan BHXH cấp cho doanh nghiệp 18.000.000đ Chi tiền mặt toán lương đợt cho nhân viên doanh nghiệp Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 24 Công ty Cổ phần HAFACO tháng năm N có tài liệu sau: I Số dư đầu tháng - Dư Có TK 334: 48.000.000đ - Dư Nợ TK 338.2: 4.000.000đ - Dư Có TK 338.3: 12.000.000đ - Dư Có TK 338.4: 8.000.000đ II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng: Xuất quỹ toán toàn số lương nợ đầu kỳ cho người lao động Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả công nhân tháng 04 11.000.000đ Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 36.000.000đ, cho nhân viên phân xưởng 3.000.000đ, cho phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ, cho phận bán hàng 8.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định Số tiền BHXH phải toán cho ông A nghỉ ốm 400.000đ, cho bà B nghỉ thai sản 600.000đ Chuyển khoản nộp BHXH, BHYT cho quan BHXH Nhận tiền công đoàn cấp bù số tiền chi tháng trước 16 Khấu trừ vào lương người lao động tiền điện nước 800.000đ, tiền thuế thu nhập cá nhân 4.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 25 Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài liệu kế toán sau: I Tồn đầu kỳ - Nguyên vật liệu chính: 2200 kg; đơn giá nhập kho 2000đ/kg - Nguyên vật liệu phụ: 800kg; đơn giá 1.000đ/kg II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Nhập kho 3.000kg nguyên vật liệu với giá mua 2.200đ/kg chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa toán tiền hàng cho người bán Chi phí vận chuyển bao gồm thuế GTGT 10% 110.000đ toán tiền mặt Nhập kho 1.500 kg nguyên vật liệu phụ với giá mua 1.100đ kg, thuế GTGT 5%, toán tiền mặt Tiền lương phải toán cho nhân viên trực tiếp sản xuất 28.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng 4.000.000đ, cho phận bán hàng 16.000.000đ, cho phận quản lý doanh nghiệp 18.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trích khấu hao TSCĐ phận sản xuất 6.000.000đ, phận bán hàng 7.000.000đ, phận quản lý 4.500.000đ Nhập kho công cụ dụng cụ K mua công ty Z với giá chưa có thuế GTGT 5% 4.800.000đ, toán tiền gửi ngân hàng Xuất kho 2000 kg nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm Xuất kho 1000kg nguyên vật liệu phụ 700kg cho sản xuất sản phẩm, lại cho phận bán hàng Xuất kho dụng cụ K cho sản xuất sản phẩm, dụng cụ sử dụng kỳ Trong kỳ nhập kho 1000 sản phẩm, số lượng sản phẩm dở dang 200 sản phẩm Biết giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 11.000.000đ, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu chính, tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tính giá thành sản phẩm Bài 26 Công ty TNHH KAMAXA có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ sau: Xuất kho nguyên vật liệu nguyên vật liệu phụ đưa vào sản xuất sản phẩm, trị giá xuất kho 22.000.000đ 10.000.000đ Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 15.000.000đ, cho nhân viên quản lý phân xưởng 8.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định hành, biết doanh nghiệp tổ chức công đoàn Xuất kho công cụ, dụng cụ dùng cho phận quản lý phân xưởng có trị giá 3.000.000đ 17 Khấu hao TSCĐ phân xưởng sản xuất 4.600.000đ Chi phí điện nước trả tiền mặt 2.000.000đ Trong kỳ doanh nghiệp sản xuất 1000 sản phẩm Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ 2.200.000đ(trong nguyên vât liệu 2.000.000đ, nguyên vật liệu phụ 200.000đ) - Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 200 sản phẩm, phế liệu thu hồi 150.000đ Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính, Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tính giá thành sản phẩm Bài 27 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh A có tài liệu kế toán sau: I Tồn đầu kỳ - Nguyên vật liệu 2000kg; đơn giá 2.100đ/kg - Nguyên vật liệu phụ 500kg; đơn giá 1.200đ/kg - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 4.400.000đ (trong nguyên vật liệu 4.000.000đ, nguyên vật liệu phụ 400.000đ) II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Nhập kho 8.000 kg nguyên vật liệu chính, đơn giá nhập kho 2.200đ/kg bao gồm 10% thuế GTGT, chưa toán cho khách hàng Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô nguyên vật liệu tới kho 1.200.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5%, toán tiền mặt Do mua với số lượng lớn nên doanh nghiệp hưởng chiết khấu thương mại 2% giá bán chưa có thuế GTGT trừ vào tiền nợ khách hàng Nhập kho công cụ, dụng cụ trị giá 4.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, toán cho người bán chuyển khoản Chi phí phát sinh liên quan tới công cụ, dụng cụ trước đem sử dụng 100.000đ, thuế GTGT 10% toán tiền mặt Nhập kho 2500kg nguyên vật liệu phụ, giá chưa có thuế GTGT 10% 1.000đ/kg toán tiền mặt Chi phí vận chuyển 200.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5% toán tiền mặt Xuất kho 6.000kg nguyên vật liệu 1.800kg nguyên vật liệu phụ để trực tiếp sản xuất sản phẩm Xuất kho công cụ dụng cụ NV cho phân xưởng sản xuất, biết công cụ, dụng cụ sử dụng cho kỳ Khấu hao may móc thiết bị cho sản xuất sản phẩm 5.000.000đ, cho thiết bị quản lý phân xưởng 1.000.000đ Tiền lương phải toán cho công nhân trực tiếp sản xuất la 20.000.000đ, cho nhân viên phân xưởng 4.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Các chi phí khác phát sinh phân xưởng 1.100.000đ, bao gồm 10% thuế GTGT 10 Cuối kỳ nhập kho 2000 sản phẩm hoàn thành 500 sản phẩm dở dang Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 18 Tính giá thành đơn vị sản phẩm Biết doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước-xuất trước, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu Bài 28 Công ty TNHH Thiên Long sản xuất loại sản phẩm A B, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 4.600.000đ Trong kỳ công ty có nghiệp vụ kinh tế sau: Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm 40.000.000đ Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất 23.000.000đ, cho nhân viên quản lý phân xưởng 5.000.000đ Trich BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định hành Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ lần dùng phân xưởng sản xuất trị giá 6.000.000đ Trích khấu hao TSCĐ dùng để sản xuất sản phẩm 5.200.000đ Nhập kho công cụ, dụng cụ M với giá mua 16.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, toán nửa tiền mặt, lại chưa toán Xuât kho công cụ dụng cụ M cho phân xưởng sản xuất, biết công cụ phân bổ dần vào chi phí sản xuất kỳ Hoàn thành nhập kho 300 sản phẩm A 200 sản phẩm B Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Biết số sản phẩm dở dang A B 20 sp 15 sp YÊU CẦU: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính tổng giá thành giá thành đơn vị A B Bài 29 Công ty TNHH Hoành Gia hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trươcxuất trước có số liệu kế toán sau: I Số dư đầu kỳ số tài khoản - Tài khoản 155 (25.000 sản phẩm): 750.000.000đ - Tài khoản 157 (10.000 sản phẩm): 300.000.000đ II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Ngày 01/04: Công ty TNHH Hùng Anh chấp nhận mua lô hàng gửi từ kỳ trước, đơn giá bán 39.600đ/sp, chưa bao gồm 10% thuế GTGT Đã nhận giấy báo có ngân hàng Ngày 02/04: Xuất kho 2.000 sản phẩm, giao cho Công ty TNHH Gia Minh đại lý bán giá hưởng hoa hồng Gía bán quy định 44.000đ/sp, bao gồm 10% thuế GTGT Hoa hồng đại lý hưởng 5% giá bán chưa có thuế 19 Ngày 06/04: Đại lý Gia Minh bán 700 sp, đồng thời gửi bảng kê hàng hóa bán cho công ty Đại lý thu ½ số tiền bán hàng tiền mặt, số lại cho khách hàng nợ Ngày 14/04: Đại lý gia minh bán 800 sản phẩm, thu 3/4 số tiền bán hàng qua ngân hàng, số lại giao cho khách hàng nợ, đại lý gửi bảng kê hàng hóa vể doanh nghiệp Ngày 18/04: Đại lý chuyển giao số tiền 1.500 sản phẩm cho doanh nghiệp qua ngân hàng Ngày 20/04: Bán TSCĐ sử dụng có nguyên giá 2.400.000.000đ, hao mòn 1.000.000.000đ cho công ty An Phước Gía bán TSCĐ 1.260.000.000đ bao gồm 5% thuế GTGT thu tiền qua ngân hàng Ngày 24/04: Đại lý Gia Minh trả lại cho doanh nghiệp 20 sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng nhận thêm 1.000 sản phẩm để bán Ngày 28/04: Xuất kho 20.000 sản phẩm bán trực tiếp cho công ty TNHH Thanh Hà, giá bán 42.000đ/sp, thuế GTGT 10% khách hàng chưa toán Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 30 Tại công ty TNHH Bình Gia kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước-xuất trước, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu liên quan tới hoạt động kinh doanh kỳ kế toán ghi nhận sau: I Số dư đầu kỳ số tài khoản - Tài khoản 156: 500.000.000đ - Tài khoản 131 (Công ty Đông Kinh): 60.000.000đ II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Mua hàng hóa công ty TNHH Minh Thành nhập kho chưa toán tiền, số lượng 5.000 sản phẩm, đơn giá mua 52.000đ/sp, chua bao gồm thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển bốc dỡ toán tiền mặt 5.500.000đ, gồm 10% thuế GTGT Tiền lương phải trả cho nhân viên phận kinh doanh 60.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định hành Xuất 100 sản phẩm sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp Xuất 12.000 sản phẩm bán cho công ty TNHH Thanh Bình, đơn giá bán 70.000đ/sp, thuế GTGT 10% Công ty Thanh Bình trả lại 100 sản phẩm chất lượng kém, công ty nhập kho hàng trả lại, trị giá hàng trả lại ghi giảm nợ phải thu công ty Thanh Bình Một ngày sau công ty TNHH Thanh Bình chuyển tiền trả khoản lại chuyển khoản Biết đơn giá bán 70.000đ/sp, chưa bao gồm thuế GTGT 10% Thu nợ công ty TNHH Hòa Thành xóa sổ năm trước 15.000.000đ tiền mặt Ngân hàng báo nhận đủ tiền công ty Đông Kinh nợ kỳ trước Chi tiền mặt nộp phạt vi phạm hợp đồng với công ty TNHH Châu Gia 5.000.000đ 10 Trích khấu hao tài sản cố định phận kinh doanh 10.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 5.000.000đ 20 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh xác định kết kinh doanh, lập bảng cân đối kế toán Bài 31 Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có số liệu kế toán sau: (đvt: đồng) I Số dư đầu kỳ Tiền mặt 120.000.000 Nguồn vốn kinh ? doanh Tiền gửi ngân hàng 430.000.000 Công cụ dụng cụ 30.000.000 Phải trả người bán(dư 25.000.000 Tiền lương phải trả 56.000.000 Có) Phải thu khách hàng 40.000.000 Các khoản phải trả 24.000.000 (dư Nợ) khác Tài sản cố định hữu hình 2.400.000.000 Thuế GTGT phải 14.000.000 nộp Hao mòn TSCĐ 16.000.000 Chi phí SXKD dở 11.000.000 dang Nguyên vật liệu 2000kg; Qũy đầu tư phát 22.000.000 1.200đ/kg triển II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Thanh toán khoản phải trả người bán kỳ trước tiền gửi ngân hàng Nhập kho 4.000 kg nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% 8.000đ/kg, chưa toán cho người bán Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhập kho 1.100.000đ bao gồm thuế GTGT 10%, trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải tiền mặt Do mua với khối lượng lớn nên doanh nghiệp hưởng CKTM 2% giá toán chưa có thuế GTGT Nhập kho công cụ, dụng cụ K trị giá 6.000.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 5% toán tiền mặt; Xuất kho 2.800 kg NVL cho sản xuất sản phẩm 500kg cho phận bán hàng doanh nghiệp Tiền lương phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất 28.000.000đ, cho phận quản lý phân xưởng 4.000.000đ, phận bán hàng 17.000.000đ, cho phận quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ Trích khoản BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định bao gồm phần trừ vào lương người lao động (doanh nghiệp tổ chức công đoàn) Xuất kho công cụ, dụng cụ K cho phận bán hàng Biết công cụ sử dụng kỳ 21 Trích khấu hao TSCĐ cho phận phân xưởng 12.000.000đ, cho phận quản lý 6.600.000đ, cho phận bán hàng 4.800.000đ Nhập kho 1.000sp hoàn thành, sản phẩm dở dang kỳ doanh nghiệp 200sp 10 Xuất bán 500 sản phầm hoàn thành cho doanh nghiệp X Gía bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% 120.000đ/sp, khách hàng chưa toán 11 Người mua trả lại 20sp phẩm chất, trừ vào số tiền phải thu khách hàng Doanh nghiệp nhập kho lại số hàng 12 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tính giá thành sản phẩm Biết doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước, tính GTSP dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu Bài 32 Công ty TNHH VIỆT TIẾN sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có tài liệu kế toán sau(đvt: đồng) I Dư đầu kỳ Tiền mặt 120.000.000 Phải thu khách hàng 60.000.000 Tiền gửi ngân hàng 260.000.000 Thuế GTGT phải nộp 16.000.000 Phải trả người bán 47.000.000 Đầu tư tài dài hạn 130.000.000 TSCĐ hữu hình 2.680.000.000 Phải thu khác 5.000.000 Phải trả người lao 44.000.000 Chi phí sản xuất kinh 13.000.000 động doanh dở dang Nguyên vật liệu A 1000kg; Hao mòn TSCĐ 22.000.000 11.000đ/kg Tạm ứng 12.000.000 Nguồn vốn kinh doanh ? II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Mua TSCĐ giá chưa có thuế GTGT 150.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, doanh nghiệp chưa trả tiền người bán Chi phí lắp đặt, chạy thử 11.000.000đ bao gồm thuế GTGT 10% trả tiền mặt cho đơn vị cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp sử dụng quỹ đầu tư phát triển để mua TSCĐ Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu A nhập kho phục vụ cho sản xuất sản phẩm, giá mua chưa có thuế GTGT 10% 24.000.000đ doanh nghiệp toán cho bên bán tiền gửi ngân hàng Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu 2.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5%, toán tiền mặt Mua công cụ, dụng cụ có trị giá 9.000.000đ sử dụng cho phận bán hàng không qua nhập kho Biết công cụ, dụng cụ sử dụng kỳ Xuất kho 2.500kg nguyên vật liệu A cho sản xuất sản phẩm, 200kg cho phận bán hàng Lương phải trả cho phận trực tiếp sản xuất 33.000.000, cho phận phân xưởng 4.000.000, cho phận bán hàng 18.000.000, cho phận quản lý doanh nghiệp 22.000.000đ Trính BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định hành (doanh nghiệp tổ chức công đoàn) 22 Khấu hao TSCĐ ỏ phận sản xuất 26.000.000đ, phận quản lý 14.000.000đ Cuối kỳ nhập kho 1.000 sản phẩm hoàn thành 300 sản phẩm dở dang 10 Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng 400 sản phẩm; giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% 200.000đ/sp, khách hàng chưa toán Chi phí vận chuyển hàng bán 1.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 5% 11 Khách hàng trả lại 80 sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp nhập lại kho số hàng 12 Thực bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: - Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Phản ánh lên sơ đồ chữ T - Lập bảng cân đối kế toán (dạng đơn giản) Biết doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập sau – xuất trước Tính giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bài 33 Công ty TNHH VIỆT LONG sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước, có tài liệu kế toán sau(đvt: đồng) A Số dư đầu kỳ Phải trả người bán 120.000.000 TSCĐ hữu hình 3.110.000.000 Phải trả người lao 60.000.000 Phải thu khách hàng 30.000.000 động Tiền mặt 130.000.000 Chi phí SXKD dở dang 16.000.000 Hao mòn TSCĐ (24.000.000) Thuế GTGT phải nộp 15.000.000 Nguyên vật liệu X 2.000kg; 60.000đ/kg Nguồn vốn kinh doanh ? Tiền gửi ngân hàng 300.000.000 Phải trả khác 33.000.000 B Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Nhập kho 1.000 kg nguyên vật liệu X cho sản xuất sản phẩm , đơn giá chưa thuế GTGT 10% 62.000đ/sp, chưa toán cho người bán Xuất kho 1.300kg nguyên vật liệu X cho sản xuất sản phẩm 200 kg cho phận quản lý doanh nghiệp Trích khấu hao TSCĐ phận phân xưởng 20.000.000đ, phận bán hàng 12.000.000đ, phận quản lý doanh nghiệp 8.000.000đ Tiền lương phải trả cho phận trực tiếp sản xuất 32.000.000đ, cho phận bán hàng 18.000.000, cho phận quản lý doanh nghiệp 22.000.000đ Tiền lương nghỉ phép phải trả 7.000.000đ Trích khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Doanh nghiệp nhập kho 2.000 sản phẩm hoàn thành, số sản phẩm dở dang cuối kỳ 200 sản phẩm Biết doanh nghiệp tính giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Doanh nghiệp gủi bán 800 sản phẩm cho đại lý bán giá H Biết giá bán sản phẩm 120.000đ/sp, chưa bao gồm thuế GTGT 10% 23 Đại lý H thông báo bán nửa số hàng chuyển khoản cho doanh nghiệp sau trừ 5% chi phí hoa hồng hưởng giá bán chưa có thuế GTGT 10 Người mua trả lại 30sp phẩm chất, doanh nghiệp nhập lại kho số vật liệu 11 Các bút toán kết chuyển lúc cuối kỳ để xác định kết Yêu cầu: - Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ - Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sơ đồ chữ T - Lập bảng Cân đối kế toán (dạng đơn giản) Biết chi phí SXKD dở dang đầu kỳ 16.000.000đ (chi phí NVL trực tiếp 7.000.000đ; chi phí NCTT 6.000.000; chi phí SXC 3.000.000đ) LÝ THUYẾT Hãy nêu khái niệm kế toán? Các thước đo sử dụng hạch toán kế toán? Nhiệm vụ kế toán gì? Tại kế toán phải thực nhiệm vụ đó? Nêu chức kế toán? Kế toán thực chức nào? Tại có cân Tài sản nguồn vốn đơn vị? Cho ví dụ minh họa? Kiểm kê tài sản gì? Nêu phương pháp kiểm kê tài sản? Thế phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán? Nêu ý nghĩa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán? Nêu khái niệm chứng từ kế toán? Chứng từ kế toán có ý nghĩa hạch toán kế toán Nêu cách phân loại chứng từ? Mỗi cách phân loại có tác dụng nào? Định khoản kế toán gì? Nêu nguyên tắc định khoản? Cho ví dụ 10 Thế phương pháp ghi đơn, phương pháp ghi kép?Nêu khác hai phương pháp 11 Nêu phương pháp tính giá? Các bước xác định giá trị vật tư, hàng hóa mua vào giá thành sản phẩm hoàn thành? 12 Nêu phương pháp tính giá trị xuất hàng tồn kho? Cho ví dụ 13.Hãy cho biết nhiệm vụ kế toán trình cung cấp, trình sản xuất trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa? 24 14 Có hình thức kế toán? Nêu trình tự ghi sổ với hình thức Vẽ sơ đồ minh họa 15 Bộ máy kế toán tổ chức theo mô hình nào? Nêu đặc điểm loại? 16 Thế luân chuyển chứng từ kế toán? Những quy định lập kiểm soát chứng từ kê toán? 17 Ghi sổ kép gì? Tác dụng việc ghi sổ kép? Cho ví dụ nghiệp vụ cụ thể để minh họa 18 Thế định khoản giản đơn, định khoản phức tạp? Tại HTKT không ghép nhiều định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp 19 Thế tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết? Mối quan hệ tài khoản tổng hợp tài khoản chi tiết? 20 Nêu khác bảng cân đối tài khoản bảng cân đối kê toán? 21 Trình bày nguyên tắc ghi sổ kế toán? 22 Trình bày phương pháp chữa số kế toán Cho ví dụ minh họa? 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap nguyen ly ke toan, Bai tap nguyen ly ke toan, Bai tap nguyen ly ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay