02 đề thi thử học kỳ 1 toán 12

10 298 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 13:44

Hai đề thi thử học kỳ 1 môn Toán 12. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan được biên soạn công phu bởi Ths Lê Hoài Vũ Gv trường THPT Nguyễn Khuyến Gia Lai. Có đáp án kèm theo. (20 câu Hàm số, 15 câu mũ logarir, 15 câu hình học ) S GIO DC V O TO GIA LAI TRNG THPT NGUYN KHUYN THI TRC NGHIM MễN Th Hc k Thi gian lm bi: 90 phỳt; (0 cõu trc nghim) Mó thi 135 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cõu 1: Nếu log a x = A 2 (log a log a 4) (a > 0, a 1) x bằng: B C D 35 Cõu 2: Cho cỏc s thc dng a, b Rỳt gn biu thc P = a b ữ l b aữ b a a A B ữ C a b b D a b Cõu 3: Din tớch xung quanh ca mt hỡnh nún cú bỏn kớnh ỏy bng v chiu cao bng l A 30 B 36 C 12 D 15 Trong cỏc mnh sau hóy chn mnh sai x A Hm s ng bin trờn cỏc khong ( ; 1) v ( 1; + ) Cõu 4: Cho hm s y = x + B Hm s cú xỏc nh l D = R \ { 0} C Hm s nghch bin trờn cỏc khong ( 1;0 ) v ( 0;1) D hm s khụng cú cc tr Cõu 5: th hm s no sau õy cú hỡnh dng nh hỡnh v bờn y O A y = x + x + x B y = x + x + C y = x 3x + D y = x 3x + Cõu 6: Th tớch V ca tr cú chiu cao bng a v ng kớnh ỏy bng 2a l A V = 2 a B V = a C V = a D V = a Cõu 7: Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s y = A m = C - < m < x2 - x + cú ỳng mt tim cn? x + mx + B m > hoc m < - D m > hoc m < - Trang 1/10 - Mó thi 135 Cõu 8: Cho hm s f ( x ) = A f ' ( ) = x Kt qu f ' ( ) l: x +1 f '( 0) = C f ' ( ) = f ' ( 0) = B D Cõu 9: Mt ngi mua xe mỏy tr gúp vi giỏ tin l 20.000.000, mc lói sut 1,2%/ thỏng vi qui c mi thỏng tr 800.000 Sau 12thỏng lói sut tng lờn 1,5% / thỏng v ngi ú li qui c tr mi thỏng 1.000.000 Hi sau bao nhiờu thỏng ngi ú tr ht n (thỏng cui tr khụng quỏ 500.000) A 25 thỏng B 27 thỏng C 26 thỏng D 28thỏng Cõu 10: Giỏ tr nh nht ca hm s y = x trờn [ 1;1] l: A B C D Cõu 11: Cn phi lm cỏi ca s m, phớa trờn l hỡnh bỏn nguyt, phớa di l hỡnh ch nht, vi l a (a l chu vi hỡnh bỏn nguyt cng vi chu vi hỡnh ch nht tr i di cnh hỡnh nht l dõy cung ca hỡnh bỏn nguyt) Hóy xỏc nh cỏc kớch thc ca nú din tớch ca s nht? A Chiu rng C Chiu rng 2a 4+ 2a 4+ , chiu cao a 4+ B Chiu rng a a , chiu cao , chiu cao 2a 4+ D Chiu rng a a , chiu cao 4+ 4+ Cõu 12: Bt phng trỡnh x x4 15 < cú nghim l: A [ 4; + ) B ( ; ) Cõu 13: Giao im ca th (C ) : y = S1 S2 cú chu ch l ln 2x D ( ; 4] C ( 4; + ) 3x v ng thng (d ) : y = x l: x A im M (2;5), N ;0 ữ B im M (2;5) C ( d ) v (C ) khụng cú im chung D im M ;0 ữ, N (0; 1) Cõu 14: Cho hỡnh nún cú ng sinh l, gúc gia ng sinh v mt phng ỏy l 300 Din tớch xung quanh ca hỡnh nún ny l A 3l 2 B 3l C 3l D 3l Cõu 15: Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y = x - 2(m + 1)x + m cú cc tr trờn khong (0;1) ? A 0< m < B - < m < C - < m < - D - < m < Cõu 16: Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s y = x x x + 35 trờn on [ 4; ] ? A Maxy = 40, Miny = B Maxy = 40, Miny = 15 C Maxy = 15, Miny = 41 D Maxy = 40, Miny = 41 Cõu 17: Tỡm GTLN v GTNN ca hm s: y = 2sin2x cosx + 25 , miny = 25 , miny = -1 C Maxy = A Maxy = 23 , miny = 27 D Maxy = , miny = B Maxy = Cõu 18: Tp nghim ca bt phng trỡnh ln x ln x + l: ( A ; 2; + C e ; + ) ) ( ) D ( ; e e ; + ) B 0; e e ; + 2 Trang 2/10 - Mó thi 135 Cõu 19: Mt s tin 58.000.000 gi tit kim theo lói sut 0,7%thỏng Tớnh c ln lói sau thỏng? A 62.958.244 B 63.257.935 C 60.856.297 D 61.328.700 Cõu 20: Cho > Kt lun no sau õy l ỳng? A < B > C + = D . = Cõu 21: Hm s y = ln A (-; -2) ( ) x + x x cú xỏc nh l: C (-; -2) (2; +) B (1; +) D (-2; 2) Cõu 22: Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh x - 3x - m + = cú hai nghim? A m - ộm = ởm = - B ờ C m Ê D - < m < Cõu 23: Cho hm s y = x - 3x Khng nh no sau õy l sai? A th hm s i xng qua gc ta B Tip tuyn ca th hm s ti im cc tiu vuụng gúc vi trc honh C th hm s cú im cc i l (- 1;2) D th hm s khụng cú tim cn Cõu 24: Khong ng bin ca hm s y = x x l A ( 3;6 ) B ( ;3 ) C ( 0;3) D ( 3; + ) Cõu 25: Cho log12 27 = a thỡ log tớnh theo a l: A 3a a B C a D 3a 2a y = x + m x + ( 2m 1) x Cõu 26: Cho hm s Mnh no sau õy l sai? A m > thỡ hm s cú cc tr; B m thỡ hm s cú cc i v cc tiu; C m < thỡ hm s cú hai im cc tr; D Hm s luụn cú cc i v cc tiu Cõu 27: Tp xỏc nh ca hm s y = ( x ) A D = ( ; ) l: B D = ( ; 2] C D = ( 2; + ) D D = Ă \ { 2} Cõu 28: Phng trỡnh: 5x +1 = cú nghim l: A ln ln ln B ln Cõu 29: Tng bỡnh phng hai nghim ca phng trỡnh A 10 B C log log x 3log 27 x = log x l C log3 (3 x 1).log3 (3 x+1 3) = 28 B x = 2; x = x = log10 3; x = log3 27 Cõu 30: Nghim ca phng trỡnh A C x = 2; x = D B ( 2;0 ) ; ( 2; + ) D l: x = log3 10; x = log3 Cõu 31: Hm s y = x x ng bin trờn khong no ? A ( ; ) ; ( 0; ) D log 35 C ( 0; + ) Cõu 32: Phng trỡnh x + 3x m = cú nghim phõn bit vi m A < m < B m < C < m < 28 27 D ( ; ) D m Trang 3/10 - Mó thi 135 Cõu 33: Cho chúp SABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a Hai mt phng (SAB) v (SAD) cựng vuụng gúc vi ỏy, SC = a Tớnh th tớch chúp SABCD theo a ? A a3 3 B a3 C a3 D a3 Cõu 34: Thit din qua trc ca mt hỡnh nún l mt tam giỏc vuụng cõn cú cnh gúc vuụng bng a Din tớch xung quanh ca hỡnh nún l A a2 2 B a2 C a D a2 35: Cho hỡnh hp ABCD A ' B ' C ' D ' cú mt l cỏc hỡnh thoi cnh bng a, bit ãA ' A B = DA ã B = DA ã A ' = 600 Khong cỏch gia AA ' v BD ' l: a a a a A B C D 2 Cõu Cõu 36: Cho hỡnh chúp SABC bit ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, SA (ABC) , gúc gia SB vi ỏy bng 450, AC = a Tớnh th tớch chúp SABC theo a ? A a3 B a3 C a3 12 Cõu 37: S nh ca hỡnh mi hai mt u l: A Hai mi B Mi hai C Ba mi Cõu 38: Tng din tớch tt c cỏc mt ca t din u cnh a l: A a B a2 C a2 f ( x) = x x + mx + ng bin trờn Ă 1 C m m 3 D a3 D Mi sỏu D 4a Cõu 39: Vi giỏ tr ca m thỡ hm s A m Cõu 40: Hm s y = A B 3x + x2 + D m cú my tim cn ngang B C D 1 y = x4 + x2 Cõu 41: Trong cỏc khng nh sau v hm s , khng nh no l ỳng? A Hm s t cc tiu ti x = 1; C Hm s t cc i ti x = 0; B Hm s cú ba cc tr D Hm s t cc tiu ti x = -1; x3 x + 3x + 3 To im cc i ca hm s l Cõu 42: Cho hm s 3; ữ A (1;-2) B (1;2) C D (-1;2) Cõu 43: Khi lng tr ABC.ABC cú ỏy l mt tam giỏc u cnh a , gúc gia cnh bờn v mt phng ỏy bng 30 y= Hỡnh chiu ca nh A trờn mp(ABC) trựng vi trung im ca cnh BC Th tớch lng tr ó cho l: A a3 B a3 C a3 3 D a3 12 Cõu 44: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, BC = 2a ,cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy v SA= a Bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh chúp ú bng : A a B a C a D a Trang 4/10 - Mó thi 135 Cõu 45: Cho hỡnh tr cú cú bỏn kớnh R AB, CD ln lt l hai dõy cung song song vi v nm trờn hai ng trũn ỏy v cựng cú di bng R Mt phng (ABCD) khụng song song v cng khụng cha trc ca hỡnh tr Khi ú t giỏc ABCD l hỡnh gỡ A hỡnh ch nht B hỡnh bỡnh hnh C hỡnh vuụng D hỡnh thoi a Cõu 46: Mt hỡnh tr cú chu vi ca ng trũn ỏy a , chiu cao Th tớch ca tr ny bng A a B a C 16 a D a Cõu 47: Trong khụng gian, hp cỏc im M nhỡn on thng c nh AB di mt gúc vuụng l: A Tp hp ch cú mt im B Mt ng thng C Mt ng trũn D Mt cu ng kớnh AB b i hai im A, B Cõu 48: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cnh bng a Gi (S) l mt cu ni tip hỡnh lp phng ó cho Khi ú, din tớch mt cu (S) s bng : A a B a Cõu 49: Hm s y = A ( 3;+ ) C a D a 2x ng bin trờn x+3 B R C ( ;3) v ( 3;+ ) D (;3) Cõu 50: Chn khng nh sai cỏc khng nh sau: A log x < < x < B C ln x > x > log a = log b a = b > D log a > log b a > b > 3 2 - HT -135 B 26 D D 27 A D 28 A D 29 A B 30 D C 31 B C 32 A A 33 D B 34 A 10 C 35 A 11 A 36 C 12 B 37 A 13 A 38 A 14 A 39 C 15 B 40 C 16 D 41 B 17 A 42 D 18 B 43 A 19 D 44 C 20 B 45 A 21 C 46 A 22 A 47 D 23 B 48 A 24 C 49 C 25 D 50 C Trang 5/10 - Mó thi 135 S GIO DC V O TO GIA LAI TRNG THPT NGUYN KHUYN THI TRC NGHIM MễN kim tra Hc k 2017 Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Mó thi 709 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: 2x + ( C ) Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m ng thng ( d ) : y = x + m ct th x +1 hm s (C) ti im phõn bit A m ( 1;5 ) B m [ 1;5] Cõu 1: Cho hm s: y = m = C m = D m ( ;1) ( 5; + ) Cõu 2: Hm s y = A y = 4x 3 x2 + (x + 1) cú o hm l: B y = 4x (x +1 ) 4x C y = 2x x + D y = ( 3 x2 + ) Cõu 3: Mt cụng ty chuyờn sn sut Container mun thit k cỏc thựng g ng hng bờn dng hỡnh h ch nht khụng np, ỏy l hỡnh vuụng, cú th tớch l 62,5m3 Hi cỏc cnh hỡnh hp bng bao nhiờu chi phớ sn sut l nh nht? 30 10 A Cnh bờn 3m v cnh ỏy B Cnh bờn 4m v cnh ỏy m m C Cnh bờn 2,5m v cnh ỏy bng 5m D Cnh bờn 5m v cnh ỏy m Cõu 4: Hm s no sau õy ng bin trờn xỏc nh (I) y = x (II) y = x3 x + x (III) y = x + x x (IV) y = x + x A (I) v (II) B (II) v (IV) C (I) v (IV) D (II) v (III) Cõu 5: Thit din qua trc ca hỡnh tr (T) l mt hỡnh vuụng cú cnh bng a Din tớch xung quanh S xq ca hỡnh tr (T) l A S xq = a B S xq = a 2 C S xq = a D S xq = a Cõu 6: Th tớch V ca nún (N) cú chiu cao bng a v di ng sinh bng a a a 3 A B C a D 3 Cõu 7: Tp nghim ca phng trỡnh: 5x A { 2;3} B { 2; 2} x = 25 l: C { 3; 2} a l: D x3 Cõu 8: im no sau õy nm trờn th ca hm s y = - 2x + 3x - ? ổ 1ử ổ 1ử ữ ỗ ( 3; 1) ữ ữ 2; 1; A ỗ B C D (3;1) ỗ ữ ỗ ữ ữ ữ ữ ỗ ỗ ố 3ứ ố 3ứ Cõu 9: Cho hỡnh chúp S.ABC cú cỏc cnh SA, SB, SC vuụng gúc vi tng ụi mt v SA = SB = 2a , SC = 4a Mt cu ngoi tip hỡnh chúp cú bỏn kớnh tớnh theo a l: Trang 6/10 - Mó thi 135 A a B a C a D a Cõu 10: Nu cho log ( log ( log x ) ) = log ( log ( log y ) ) = log ( log log ( z ) ) = thỡ tớch x y z l: A 15 B 35 C 30 D 10 Cõu 11: Cho hỡnh lng tr tam giỏc u cú cnh ỏy bng a , din tớch mt mt bờn l 2a Th tớch ca lng tr ú l: a3 a3 a3 C D Cõu 12: Mt ngi mun rng sau thỏng cú 50000 ụ xõy nh Hi rng ngi ú phi gi vo ngõn hng mi thỏng mt s tin (nh nhau) bao nhiờu? bit lói sut l 0,25% thỏng? A a = 6.512,46 B a = 5.981,127 C a = 7.040,16 D a = 6.180,067 A 2a B x x 2 Cõu 13: Bt phng trỡnh ữ > ữ cú nghim l: 3 A ( 1; ) B ( ;1) C ( 1; 2] D ( 1; + ) Cõu 14: Phng trỡnh 25x 26.5 x + 25 = cú nghim l A { 0; 25} B { 1; 2} C { 0; 2} D { 1; 25} Cõu 15: Hm s y = x x nghch bin trờn khong no ? A ( ;0 ) B ( ; ) C ( 4; + ) Cõu 16: Giỏ tr ln nht ca hm s y = A B D ( 2; + ) x trờn na khong ( -2; ] bng x+2 C D Cõu 17: Vi giỏ tr no ca tham s m thỡ phng trỡnh x x + + m = cú nghim A < m < B m < hay m > C m < hay m > D m = hay m = Cõu 18: Hm s y = x + x nghch bin trờn khong no A ( ;5 ) B ( 3; 1) Cõu 19: Tp xỏc nh ca hm s y = ( x ) l C ( 0; + ) D ( ; ) C ( ; ) D ( 2; + ) A R \ { 2} B R \ { 2} Cõu 20: Thit din qua trc ca mt hỡnh tr l hỡnh vuụng cú cnh 4a Din tớch xung quanh ca hỡnh tr ny bng: A a B 16 a C a D a Cõu 21: Cho chúp S.ABC, V l th tớch chúp S.ABC, S SAB, SSAC, SSBC, SABC ln lt l din tớch tam giỏc SAB, SAC, SBC, ABC Phỏt biu no sau õy sai? 3V A V = S SAC d ( B, ( SAC )) B d(S,(ABC)) = S ABC 3V 3V C S SAB = D d(A,(SBC)) = S SBC d ( B, ( SAC )) Cõu 22: Hm s f ( x) = x x + 13 t giỏ tr nh nht x bng: A x = B x = C x = Cõu 23: Gi (C) l th hm s y = D x = x Khng nh no sau õy l khng nh ỳng? x A ng thng y = l tim cn ng ca (C) B ng thng x = l tim cn ng ca (C) Trang 7/10 - Mó thi 135 C ng thng x = l tim cn ng ca (C) D ng thng x = l tim cn ng ca (C) Cõu 24: Ham sụ y = x x nghich biờn trờn khoang: A ( ; ) B (0;2) C ( ;0 ) ; ( 2; + ) Cõu 25: Kt qu thu gn biu thc sau D = 4 a (a D ( 0; + ) +a ) ( a > 0) l: a (a + a ) A 3a B C 2a D a Cõu 26: ng v 1431Si phúng x Mt mu phúng x 1431Si ban u thi gian phỳt cú 190 nguyờn t b phõn ró nhng sau gi thi gian phỳt cú 17 nguyờn t b phõn ró Xỏc nh chu kỡ bỏn ró ca cht ú A 2,6 h B 3h C 3,5h D 2,4 h Cõu 27: S ng tim cn ca hm s y = A B Cõu 28: o hm ca hm s y = 31 x l: A 31 x B (2 ln 3).31 x 3x + l x2 C D D (2).31 x C 31 x.ln Cõu 29: Trong cỏc mnh sau, mnh no sai? A Tõm ca cỏc mt ca hỡnh bỏt din u l cỏc nh ca mt hỡnh lp phng B Tõm ca cỏc mt ca hỡnh lp phng l cỏc nh ca hỡnh mt bỏt din u; C Trung im cỏc cnh ca mt t din u l cỏc nh ca mt hỡnh bỏt din u; D Trung im cỏc cnh ca mt t din u l cỏc nh ca mt hỡnh lp phng; Cõu 30: Trong cỏc mnh sau, mnh no ỳng? S cỏc cnh ca bt kỡ hỡnh a din no cng: A Ln hn hoc bng 8; B Ln hn C Ln hn hoc bng 6; D Ln hn 6; Cõu 31: Khng nh no sau õy l sai: A ( ) 2017 > 2018 C ữ ( ) 2016 B 2017 < ữ D ( +1 >2 ) 2016 > ( ) 2017 Cõu 32: Xỏc nh m phng trỡnh: x 2m.2 x + m + = cú hai nghim phõn bit? ỏp ỏn l: A m > B -2 < m < C m D m < Cõu 33: Cho hm s y = x + A + 2 B Khi ú yCD + yCT = x+1 C -2 D -1 / Cõu 34: Bt phng trỡnh: log ( x 1) < cú nghim l: ;2 ữ ;1 ữ A (1;2] D ;3 ữ B C Cõu 35: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log a + log b A log B log ( a + b ) = log a + log b a+b a+b = ( log a + log b ) = log a + log b C log D log 3 Trang 8/10 - Mó thi 135 Cõu 36: Nu log a b = Khi ú giỏ tr ca biu thc log a2 b A 63 4+ B Cõu 37: Biu thc rỳt gn ca A B a 6+3 5 C a3 l b b 96 11 D 9+6 11 a a (a dng) l: a C D a a3 Cõu 38: Thit din qua trc ca mt hỡnh nún l mt tam giỏc vuụng cõn cú cnh gúc vuụng bng a Mt thit din qua nh to vi ỏy mt gúc 600 Din tớch ca thit din ny bng a2 a2 a2 A B C D 2a 125 Cõu 39: Cho log = a Tớnh log theo a? A 2(a + 5) B 4(1 + a) C + 7a D - 5a Cõu 40: Cho hm s y=x -3x +1 Tớch cỏc giỏ tr cc i v cc tiu ca th hm s bng A B C -6 D -3 Cõu 41: GTLN v GTNN ca hm s y = f ( x ) = sin x cos x + ln lt l A v B v C v D v Cõu 42: Giỏ tr b hm s y = f ( x ) = sin x - bx nghch bin trờn R l: B ( ;1] A ( 1;+ ) C [ 1;+ ) D ( ; 1) Cõu 43: Cnh ca mt hỡnh lp phng bng a Th tớch cu ngoi tip hỡnh lp phng l: A a3 B a3 C a 3 D a 3 Cõu 44: Cho chúp S.ABC cú SA (ABC), tam giỏc ABC vuụng ti B, AB = a, AC = a Tớnh th tớch chúp SABC bit gúc gia SB v (ABC) bng 300 a3 a3 2a a3 A B C D 18 Cõu 45: th sau õy l ca hm s no ? Chn cõu ỳng 2 -2 - O -2 A y = x 2x 4 B y = x + x C y = x 3x D y = x + 4x Cõu 46: Cho hm s y = x x + cú th l ( P ) Nhn xột no sau õy v ( P) l sai A Cú ba cc tr B Cú nh l im I(0; 3) C Cú ỳng mt im cc tr D Cú trc i xng l trc tung Cõu 47: Hm s y = log a 2a +1 x nghch bin khong ( 0; + ) A a v a > B a > C a < D a v < a < Trang 9/10 - Mó thi 135 Cõu 48: Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y = x - 3x + mx - cú im cc tr x 1, x tha x 12 + x 22 = ? C m = D m = Cõu 49: Cho lng tr ng ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn ti A; M l trung im ca BC, BC = a Mt phng (ABC) to vi mp(ABC) mt gúc bng 60 Khong cỏch gia hai ng thng AM v AB bng: A m = - A B m = 3a 2 B 3a 14 14 C a 14 14 D 3a 14 Cõu 50: S giao im ca th hm s th y = x x vi trc Ox l : A B C D - - HT 709 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A 26 A A 27 A C 28 B A 29 D C 30 C B 31 A A 32 A C 33 B D 34 D C 35 D A 36 C D 37 B C 38 C C 39 D A 40 D B 41 C D 42 B D 43 B B 44 D B 45 C C 46 A A 47 D B 48 B B 49 B D 50 A Trang 10/10 - Mó thi 135 ... 3a 2 B 3a 14 14 C a 14 14 D 3a 14 Cõu 50: S giao im ca th hm s th y = x x vi trc Ox l : A B C D - - HT 709 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... HT -13 5 B 26 D D 27 A D 28 A D 29 A B 30 D C 31 B C 32 A A 33 D B 34 A 10 C 35 A 11 A 36 C 12 B 37 A 13 A 38 A 14 A 39 C 15 B 40 C 16 D 41 B 17 A 42 D 18 B 43 A 19 D 44 C 20 B 45 A 21 C 46... 6 .18 0,067 A 2a B x x 2 Cõu 13 : Bt phng trỡnh ữ > ữ cú nghim l: 3 A ( 1; ) B ( ;1) C ( 1; 2] D ( 1; + ) Cõu 14 : Phng trỡnh 25x 26.5 x + 25 = cú nghim l A { 0; 25} B { 1; 2} C { 0; 2} D { 1;
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 đề thi thử học kỳ 1 toán 12, 02 đề thi thử học kỳ 1 toán 12, 02 đề thi thử học kỳ 1 toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay