Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện được

12 636 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 12:45

Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện đượcMô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện được ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN: GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO Bài viết số 2: Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết thực Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Hiệu Sinh viên: Lê Thị Hồng Phượng Lớp: K54 – Địa lý & môi trường biển Hà Nội, 01/2013 Các khái niệm: a DEM (Digital Elevation Model): - Là lưới giá trị độ cao, ô chứa giá trị độ cao địa hình thực tế vị trí mà ô phủ lên - Được lưu trữ dạng raster vector: + Trong mô hình Raster DEM (grid): ma trận ô vuông gồm hàng cột, môi ô (cell) chứa giá trị độ cao điểm trung tâm ô + Trong cấu trúc Vector DEM: lưới tam giác không (TIN – Triangle Irregular Network) - Ứng dụng DEM: + Tính toán độ dốc + Tính toán hướng dốc +Tính toán mức độ lồi lõm sườn dốc + Tính toán độ dài sườn dốc + Phân tích địa mạo khu vực nghiên cứu + Xác định lưu vực kiểu tưới tiêu nước khu vực b ASPECT Tạo đồ hướng sườn c COUTOUR: Tạo đồ đường bình độ d CURATURE: Xác định bề rộng cung, liên quan đến độ dốc, xói lở, trượt đất e HILLSHADE: Liên quan đến bóng địa hình (liên quan đến việc hiển thị đồ) f SLOPE: Tạo đồ độ dốc Phương pháp kết xây dựng mô hình số độ cao cho đồ Xuân Mai - Đầu tiên, đồ Xuân Mai số hóa Mapinfo tạo file điểm độ cao gắn trường thuộc tính độ cao File có định dạng TAB - Để tạo DEM từ file độ cao TAB này, ta phải có bước chuyển từ định dạng TAB sang dạng shp để đưa vào ARCGIS - Trong Mapinfo, vào Tool → Universal Translator, chọn MapInfo TAB khung Fomat Source, File(s) file điểm độ cao cần chuyển Dưới phần Destination, khung Fomat chọn ESRI Shape, chọn vị trí lưu file đầu khung Directory, sau chọn OK - Vào ARCGIS, mở file điểm độ cao vừa chuyển (đuôi shp) ra: - Để tạo mô hình DEM: Trên công cụ vào Geoprocessing → ArcToolbox → Spatial Analyst Tool → Interpolation, ta chọn IDW, Kriging Natural Neighbor để tạo DEM Trong cửa sổ ra, Input point features chọn file liệu điểm độ cao chuyển đổi (.shp) chọn nơi lưu file DEM Output Raster Lưu ý nên chọn nơi lưu file đầu thư mục với file điểm độ cao đầu vào để tránh xảy lỗi Sau chọn OK Kết được: - Tiếp theo để tạo đồ thành phần ta vào mục Surface hộp ArcToolbox: - Để tạo đồ Aspect, ta chọn mục Aspect Surface, cửa sổ ra, chọn Input Raster đồ DEM vừa tạo Output Raster thư mục lưu file điểm độ cao DEM vừa tạo Chọn OK Kết được: Muốn chỉnh màu sắc ta việc kích chuột vào ô màu tương ứng Table Of Contents - Tạo đồ Contour: kích vào contour mục surface, cửa sổ ra, chọn Input Raster đồ DEM trên, Output Raster tương tự trên, lưu ý khung Contour interval khoảng cách đường bình độ, muốn biết khoảng cách đẹp mắt ta nên thử trước vài số, thông thường nên chọn Sau chọn OK Kết quả: - Tạo đồ Curvature: làm tương tự với đồ trên, chọn liệu đầu vào DEM nơi lưu đồ tạo thư mục với đồ Chọn OK Kết quả: - Tạo đồ Hillshade: Kết quả: - Tạo đồ Slope: Lưu ý: mục Output measurement ta chọn PERCENT_RISE tức tạo đồ độ dốc dựa vào hướng chiếu mặt trời chọn DEGREE dựa độ dốc cụ thể Kết quả: Đó bước để tạo mô hình số độ cao đồ thành phần từ liệu đầu vào file điểm độ cao khu vực Xuân Mai Lưu ý: có trường hợp mở ARCGIS lên mở liệu Lý file lưu liệu bị di chuyển, cắt, xóa đổi tên khác Do vậy, để cập nhật lại liệu hỏng ta làm sau: hộp Table Of Contents, kích chuột phải vào tên layer (ví dụ Diem_do_cao, Dem ) → Properties → Source → Set Data Source: hộp thoại Data Source lên→ chọn file lưu liệu nguồn liệu cũ → click: Add, ấn OK [...].. .Kết quả: Đó là các bước để tạo ra mô hình số độ cao cùng các bản đồ thành phần từ dữ liệu đầu vào là file điểm độ cao của khu vực Xuân Mai Lưu ý: có trường hợp khi mở ARCGIS lên không thể mở được các dữ liệu trên Lý do là do file lưu các dữ liệu này đã bị di chuyển, cắt, xóa hoặc đổi tên khác Do vậy, để cập nhật lại dữ liệu hỏng ta làm như sau: trên hộp Table Of Contents, kích chuột phải vào tên... di chuyển, cắt, xóa hoặc đổi tên khác Do vậy, để cập nhật lại dữ liệu hỏng ta làm như sau: trên hộp Table Of Contents, kích chuột phải vào tên layer (ví dụ Diem_do _cao, Dem ) → Properties → Source → Set Data Source: hộp thoại Data Source hiện lên→ chọn file lưu dữ liệu mới hoặc nguồn dữ liệu cũ → click: Add, ấn OK ... quan đến độ dốc, xói lở, trượt đất e HILLSHADE: Liên quan đến bóng địa hình (liên quan đến việc hiển thị đồ) f SLOPE: Tạo đồ độ dốc Phương pháp kết xây dựng mô hình số độ cao cho đồ Xuân Mai... vào hướng chiếu mặt trời chọn DEGREE dựa độ dốc cụ thể Kết quả: Đó bước để tạo mô hình số độ cao đồ thành phần từ liệu đầu vào file điểm độ cao khu vực Xuân Mai Lưu ý: có trường hợp mở ARCGIS... liệu đầu vào DEM nơi lưu đồ tạo thư mục với đồ Chọn OK Kết quả: - Tạo đồ Hillshade: Kết quả: - Tạo đồ Slope: Lưu ý: mục Output measurement ta chọn PERCENT_RISE tức tạo đồ độ dốc dựa vào hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện được, Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện được, Mô tả phương pháp xây dựng mô hình số độ cao và các bản đồ thành phần khu vực Xuân Mai, trình bày kết quả thực hiện được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay