Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn

23 1,009 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) * Nêu định nghĩa đường tròn? Cách xác định đường tròn? * Cho điểm I(x 0 ; y 0 ) và M(x; y). Viết công thức tính khoảng cách IM? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) + Đường tròn tâm I bán kính R ( với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm I một khoảng bằng R. + Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó. + Cho I(x 0 ;y 0 ) và M(x;y) thì IM = ( ) ( ) 2 0 2 0 yyxx + y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) + Đường tròn tâm I bán kính R ( với R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm I một khoảng bằng R. + Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó hoặc khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó. + Cho I(x 0 ;y 0 ) và M(x;y) thì IM = ( ) ( ) 2 0 2 0 yyxx + y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Tiết 35 : Đ4. Đường tròn (T1) y x 0 y 0 x 0 I M(x ; y) R Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x 0 ; y 0 ) , bán kính R. Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? Trên mặt phẳng toạ độ Oxy phương trình đường tròn: là: (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2 (1) Tâm I(x 0 ;y 0 ) Bán kính R ViÕt PT ®­êng trßn ®­êng kÝnh PQ víi P(4;- 3), Q(- 4;3)? §iÓm M(x;y) thuéc ®­êng trßn ®­êng kÝnh PQ (x - 4)(x + 4) + (y + 3)(y - 3) = 0 ⇔ x 2 + y 2 = 25 I Q P • M(x;y) 0. =QMPM ⇔ ⇔ NÕu t©m I(x 0 ; y 0 ) trïng O (0; 0) th× ®­êng trßn cã ph­¬ng tr×nh : x 2 + y 2 = R 2 Khai triển phương trình : (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2 (1) x 2 + y 2 2x 0 x 2y 0 y + x 0 2 + y 0 2 R 2 = 0 Phương trình a. x 2 + y 2 + 2x 4y + 4 = 0 (Phiếu số 3) b. x 2 + y 2 + 2x 4y + 6 = 0 Có là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn ? Hãy tìm tâm và bán kính trong trường hợp đó ? Đặt a = - x 0 ; b = - y 0 ; c = x 0 2 + y 0 2 R 2 Đường tròn có PT dạng: x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) Bài tâp: Cho họ đường cong (C m ) có phương trình: x 2 + y 2 2mx + 4my + 6m 1 = 0 a. Tìm m để (C m ) là đường tròn? b.Tính bán kính đường tròn (C m ) biết nó tiếp xúc đường thẳng () : x + y 3 = 0 * Phương trình đường tròn nói chung có dạng như thế nào? * Có phải mọi phư ơng trình dạng: x 2 +y 2 +2ax+2by+c = 0 đều là phương trình của đường tròn hay không? x 0 I R M y x0 y •I y 0 x 0 * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox ⇔ | y 0 | = R Cho ®­êng trßn (C) t©m I(x 0 ;y 0 ) b¸n kÝnh R H­íng dÉn vÒ nhµ: M x0 y I • x 0 y 0 y 0 x 0 * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox ⇔ | y 0 | = R * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Oy ⇔ | x 0 | = R * §­êng trßn ( C ) tiÕp xóc Ox vµ Oy ⇔ | x 0 | = | y 0 | = R Cho ®­êng trßn (C) t©m I(x 0 ;y 0 ) b¸n kÝnh R H­íng dÉn vÒ nhµ: M M N Bµi tËp tham kh¶o: 1a. ViÕt PT ®­êng trßn qua 3 ®iÓm M(-2;-1), N(-1;4), P(4;3). •I M • • P • N [...]... MI = PI 13 Vậy PT đường tròn là: (x 1)2 + (yMI = 2 = Tâm I(1;1) và bán kính 1) 13 Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Chúc các em học sinh luôn học tập tốt Viết PT đường tròn biết đường kính Tâm + BK Viết PT đường tròn đi qua ba điểm Viết PT đường tròn Tiết 16: Đường tròn (T1) Hình 1: y M(x ; y) R y0 I 0 x0 x Bài tập áp dụng: Viết PT đường tròn đư ờng kính PQ với P(4 ;- 3), Q (- 4;3)? Q I P Cách... = 0 Có là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn ? Vì sao ? Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y * Đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ( C ) ? M R I 0 x Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y y0 0 * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Ox ? I M... thuộc đường tròn đư ờng kính PQ Q I P M(x;y) PM QM = 0 (x - 4)(x + 4) + (y + 3)(y - 3) = 0 x2 + y2 = 25 Khai triển phương trình : (x x0 )2 + (y y0 )2 = R2 (1) x2 + y2 2x0x 2y0y + x02 + y02 R2 = Đặt a = - x0 ; b = - 0 0 ; c = x02 + y02 R2 y Đường tròn có PT dạng: x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) Phương trình a x2 + y2 + 2x 4y + 4 = 0 (Phiếu số 3) b x2 + y2 + 2x 4y + 6 = 0 Có là phương trình đường. .. dẫn về nhà: y I x0 Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Oy ? M y 0 0 x Hướng dẫn về nhà: y x0 M I * Đường tròn ( C ) tiếp xúc Ox và Oy ? x 0 N Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y0 Hướng dẫn về nhà: Cho đường tròn (C) tâm I(x0;y0) bán kính R y * Đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ( C ) M d(I ; ) = R R I 0 x Tiết 35 : Đ4 Đường tròn( T1) Trong mặt phẳng.. .Bài tập tham khảo: 1a Viết PT đường tròn qua 3 điểm M (-2 ;-1 ), N (-1 ;4), P(4;3) N M I P Thay toạ độ điểm M, N, P vào PT x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0 ta được hệ : 4 + 1 4A 2B + C = 0 1 + 16 2A + 8B + C = 0 16 + 9 + 8A + 6B + C = 0 Giải hệ được A = B = -1 , C = -1 1 PT đ /tròn: x2 + y2 2x 2y 11= 0 Cách giải khác : Gọi I(x; y) là tâm đường tròn Phải có: MI = NI = PI (bằng... C ) M d(I ; ) = R R I 0 x Tiết 35 : Đ4 Đường tròn( T1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm I( x0; y0) , bán kính R Tìm điều kiện cần và đủ để điểm M( x; y) thuộc ( C ) ? y 0 Tâm I(x0;y0) Bán kính R là: (x x0)2 + (y y0)2 = R2 (1) R y0 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy phương trình đường tròn: M(x ; y) I x0 x . là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn. là phương trình đường tròn không ?Vì sao? Vậy phương trình có dạng : x 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0 (2) với a,b,c tùy ý khi nào là phương trình đường tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn, Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn, Chương III - Bài 2: Phương trình đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn