Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

97 241 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 11:53

Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ) I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - - Ngụ Th H NH GI THC TRNG V NH HNG S DNG T AI HUYN AN LO, THNH PH HI PHềNG LUN VN THC S KHOA HC H Ni - 2011 PHN M U Tớnh cp thit ca ti S dng ngun ti nguyờn t mt cỏch hp lý v hiu qu, l mt nhng c cỏc nc c bit quan tõm hin Bi vỡ t l ti nguyờn vụ cựng quý giỏ, l t liu sn xut c bit khụng gỡ cú th thay th c, l mụi trng sng, l a bn phõn b cỏc khu dõn c, xõy dng cỏc cụng trỡnh kinh t, hoỏ, huyn hi, an ninh quc phũng t bao gm yu t t nhiờn v chu s tỏc ng ca cỏc yu t kinh t, tõm lý huyn hi v ý thc s dng t ca mi ngi t cú gii hn v khụng gian nhng vụ hn v thi gian s dng Mỏc ó khng nh: t l kho tng cung cp cho ngi mi th cn thit, vỡ vy quỏ trỡnh s dng t mun t c hiu qu kinh t cao nht thit phi cú k hoch c th v thi gian v lp quy hoch v khụng gian. nh hng s dng hp lý ti nguyờn t thụng qua cỏc quy hoch v chin lc phỏt trin, vi mc tiờu hng ti cao nht l s dng hiu qu, tit kim v bn vng cỏc ngun ti nguyờn úng vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi Vic nh hng s dng hp lý ti nguyờn t cú mt ý ngha c bit quan trng nhm nh hng cho cỏc cp, cỏc ngnh lp quy hoch s dng t trờn a bn lónh th; l c s phỏp lý cho cụng tỏc qun lý Nh nc v t ai, lm cn c cho vic giao t, cho thuờ t v ỏp ng cỏc nhu cu phỏt trin kinh t xó hi phỏt huy tim nng sn cú, hng ti s dng hp lý ti nguyờn t v bo v mụi trng, ng thi thc hin c cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph Hi Phũng v huyn An Lóo nhng nm ti, cn thit cú nhng phõn tớch hin trng v bin ng s dng t õy s l c s khoa hc v thc tin a phng ỏn nh hng s dng t bn vng, ng thi gii quyt c cỏc mõu thun v quan h t ai, lm c s tin hnh giao t, cho thuờ t, chuyn mc ớch s dng t ỏp ng nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi v bo v mụi trng, vy vic ỏnh giỏ thc trng, bin ng t v nh hng s dng t trờn a bn huyn l mt yờu cu cp thit c t Trc yờu cu ú, tỏc gi ó chn thc hin ti ỏnh giỏ thc trng v nh hng s dng t huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng Mc tiờu nghiờn cu ca ti: Trờn c s nghiờn cu, ỏnh giỏ hin trng s dng qu t v nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi, xut nh hng s dng t ca huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng n nm 2020 Nhim v nghiờn cu: t c mc tiờu trờn, ti cỏc nhim v ch yu sau: - Tng quan cỏc ti liu, s liu, bn cú liờn quan n khu vc nghiờn cu - Thu thp ti liu, s liu v hin trng s dng t nm t nm 2000- 2011 ca huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng - Phõn tớch hin trng v ỏnh giỏ bin ng s dng t giai on 2000 2010 - Phõn tớch quan h gia cỏc hot ng kinh t - xó hi v bin ng s dng t khu vc - Phõn tớch cỏc yu t nh hng v d bỏo xu th bin ng s dng t huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng - Phõn tớch thc trng v tim nng t ca huyn, to tm nhỡn tng quỏt v phõn b qu t cho cỏc ngnh, cỏc mc tiờu s dng t ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t, xó hi - Xõy dng bn n v t ai, thớch nghi t ai, nh hng s dng t huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng - xut nh hng s dng t phc v phỏt trin phỏt trin bn vng huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng n nm 2020 Phm vi nghiờn cu Phm vi khụng gian: Huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng Phm vi khoa hc: Nghiờn cu thc trng v ngun lc phỏt trin, xut nh hng s dng t cho khu vc nghiờn cu giai on 2012 2020 vi tiờu bo v v ci thin cht lng mụi trng (bn vng v mụi trng), phỏt trin kinh t (bn vng v kinh t) v m bo cụng bng xó hi (bn vng v xó hi) í ngha khoa hc v thc tin 5.1.í ngha khoa hc: Kt qu nghiờn cu phõn tớch hin trng v bin ng s dng t huyn An Lóo lm c s khoa hc cho vic nh hng, quy hoch s dng t trờn a bn theo hng phỏt trin bn vng 5.2 í ngha thc tin: Cỏc xut nh hng s dng t s l ti liu tham kho cho cỏc c quan qun lý vic lp quy hoch, k hoch s dng t m bo mc tiờu phỏt trin bn vng ca huyn An Lóo núi riờng, thnh ph Hi Phũng núi chung Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp iu tra kho sỏt thc a, thu thp ti liu, s liu: - 6.2 Phng phỏp phõn tớch, tng hp: - Phng phỏp bn v GIS: - Phng phỏp k tha: - Phng phỏp thng kờ, so sỏnh: - Phng phỏp chuyờn gia: C s ti liu thc hin Lun - Cỏc bn, tiờu chun, quy chun quy hoch s dng t - Lut t nm 2003, sa i b sung nm 2009; cỏc bn quy phm di lut quy nh cú liờn quan n qun lý, s dng t: - Cỏc bn ca Chớnh ph, cỏc B ngnh liờn quan n qun lý, s dng t trờn a bn thnh ph - Cỏc bn phỏp lý ca Hi Phũng v qun lý s dng t, quy hoch nụng thụn mi: - Kt qu thng kờ, kim kờ t ca a bn huyn An Lóo: - Bỏo cỏo nhu cu s dng t ca cỏc c quan, n v liờn quan trờn a bn huyn: - S liu tng hp v tỡnh hỡnh hin trng s dng t trờn a bn: - Cỏc quyt nh phờ duyt cỏc d ỏn cú liờn quan nm trờn a bn huyn: - Bn a hỡnh khu vc nghiờn cu - Bn hin trng s dng t - Bn quy hoch tng th thnh ph Hi Phũng - Ti liu khoa hc tham kho: Cỏc giỏo trỡnh c s a chớnh, h s a chớnh, h thng chớnh sỏch phỏp lut t ai, - Ti liu, s liu ca a phng: Ti liu chuyờn ngnh ca cỏc chuyờn gia: ỏnh giỏ hin trng s dng t trờn quan im sinh thỏi v phỏt trin lõu bn (Trn An Phong ch biờn - NXB Nụng nghip, H Ni, 1995), - Thu thp thụng tin t vic iu tra thc t ti a phng: S liu thng kờ, kim kờ t cỏc nm 2000 n 2010, Cu trỳc ca lun vn: Ngoi phn m u, kt lun, ni dung ca lun gm chng: Chng 1: C s lớ lun v phng phỏp nghiờn cu Chng 2: c im iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi ca huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng Chng 3: ỏnh giỏ hin trng s dng t huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng Chng 4: xut nh hng quy hoch s dng t ca huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng n nm 2020 CHNG C S L LUN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Phõn loi cỏc nhúm t s dng Cn c vo mc ớch s dng, t c phõn loi nh sau (iu 13 Lut t nm 2003): 1/ Nhúm t nụng nghip: L t c xỏc nh ch yu s dng vo sn xut nụng nghip, bao gm cỏc loi t: a) t trng cõy hng nm bao gm t trng lỳa, t c dựng vo chn nuụi, t trng cõy hng nm khỏc; b) t trng cõy lõu nm; c) t rng sn xut; d) t rng phũng h; e) t rng c dng; f) t nuụi trng thu sn; g) t lm mui; h) t nụng nghip khỏc theo quy nh ca Chớnh ph 2/ Nhúm t phi nụng nghip: bao gm cỏc loi t: a) t gm t ti nụng thụn, t ti ụ th; b) t xõy dng tr s c quan, xõy dng cụng trỡnh s nghip; c) t s dng vo mc ớch quc phũng, an ninh; d) t sn xut, kinh doanh phi nụng nghip gm t xõy dng khu cụng nghip; t lm mt bng xõy dng c s sn xut, kinh doanh; t s dng cho hot ng khoỏng sn; t sn xut vt liu xõy dng, lm gm; e) t s dng vo mc ớch cụng cng gm t giao thụng, thu li; t xõy dng cỏc cụng trỡnh hoỏ, y t, giỏo dc v o to, th dc th thao phc v li ớch cụng cng; t cú di tớch lch s - hoỏ, danh lam thng cnh; t xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng cng khỏc theo quy nh ca Chớnh ph; f) t cỏc c s tụn giỏo s dng; g) t cú cụng trỡnh l ỡnh, n, miu, am, t ng, nh th h; h) t ngha trang, ngha a; i) t sụng, ngũi, kờnh, rch, sui v mt nc chuyờn dựng; j) t phi nụng nghip khỏc theo quy nh ca Chớnh ph 3/ Nhúm t cha s dng: bao gm cỏc loi t cha xỏc nh mc ớch s dng 1.2 Cỏc yu t ch yu nh hng n s dng t Quỏ trỡnh s dng t v hin trng s dng t chu tỏc ng ca t hp cỏc yu t t nhiờn v kinh t - xó hi: 1.2.1 Cỏc yu t t nhiờn - V trớ a lý: õy l yu t quan trng nh hng n vic s dng t Ni cú v trớ thun tin v giao thụng, gn cỏc thnh ph ln thỡ vic u t v tn dng nhng ngun lc t ai, lao ng cng nh khai thỏc tim nng t s cú u th hn so vi cỏc khu vc xa trung tõm ụ th hoc cỏc vựng nỳi - Yu t a hỡnh: L mt nhng yu t quyt nh n vic s dng t, c bit i vi mc ớch nụng, lõm nghip S khỏc gia a hỡnh cỏc vựng, khu vc dn n s khỏc v t v khớ hu T ú nh hng n sn xut nụng nghip v c cu cỏc loi cõy trng i vi t phi nụng nghip thỡ a hỡnh phc s dn n nhiu khú khn cho vic xõy dng cụng trỡnh v thi cụng - iu kin khớ hu, thu vn: Cỏc yu t khớ hu nh hng trc tip n s dng t cho mc ớch sn xut nụng nghip v iu kin sinh hot ca ngi S khỏc v nhit gia cỏc vựng nh hng n s phõn b cõy trng v thc vt Cng chiu sỏng, thi gian chiu sỏng cng tỏc ng n quỏ trỡnh quang hp v sinh trng ca cõy trng Lng ma nhiu hay ớt cú ý ngha quan trng vic cung cp nc ti v gi m cho t H thng sụng sui, ao h cú vai trũ rt quan trng vic t chc s dng t ai, nht l ti khu vc nỳi Chỳng va l ngun cung cp nc sinh hot, nc ti va l ni tiờu nc cú ỳng ngp - Yu t th nhng: iu kin th nhng quyt nh rt ln n vic s dng t phc v cho mc ớch phỏt trin nụng nghip bi vỡ mi loi cõy trng thớch hp vi cỏc loi t v cht lng t nht nh phỡ nhiờu ca t l yu t tỏc ng mnh n sinh trng ca cõy trng v nng sut, sn lng - Thm thc vt: Thm thc vt l mt yu t mụi trng cú vai trũ rt quan trng Thm thc vt bao gm cỏc vựng rng nguyờn sinh, rng u ngun, rng sn xut, ng c, cõy trng hng nm, cõy trng lõu nm, Thm thc vt t nhiờn l yu t iu tit khớ hu, ch nc ca sụng, sui, ch nhit, m t, ch nc ngm Thm thc vt cũn l ngun cung cp lõm sn quý v l ngun thc n quan trng cho chn nuụi gia sỳc Trong nhiu trng hp, nú cũn to nờn cnh quan thiờn nhiờn p, lm ni du lch, ngh mỏt cho nhõn dõn - Tai bin thiờn nhiờn: Cỏc hin tng bóo, l, lt, hn hỏn, xúi l, trt l, tỏc ng mnh v nhiu gõy nh hng nghiờm trng n s dng t 1.2.2 Cỏc yu t kinh t - xó hi Bao gm cỏc yu t nh dõn s v lao ng; mc tng trng kinh t; c cu cỏc ngnh kinh t v s phỏt trin tng ngnh; hin trng c s h tng; trỡnh khoa hc cụng ngh; trỡnh qun lý v t chc sn xut ca ngi dõn v ch chớnh tr xó hi (cỏc chớnh sỏch v t ai, chớnh sỏch mụi trng, cỏc yờu cu v an ninh quc phũng), Trong giai on cụng nghip húa, hin i húa t nc hin nay, nhu cu v t cho phỏt trin kinh t - xó hi ngy cng gia tng, nht l t phỏt trin cụng nghip, dch v, phỏt trin c s h tng Yu t kinh t - xó hi thng cú ý ngha quyt nh i vi vic s dng t iu kin t nhiờn ca t cho phộp xỏc nh tim nng v mc thớch hp ca t i vi cỏc mc ớch s dng Cũn vic s dng t nh th no c quyt nh bi s nng ng ca ngi v cỏc iu kin kinh t - xó hi, k thut hin cú Tuy nhiờn t hin l s dng t cho phỏt trin kinh t - xó hi phi gn vi bo v mụi trng 1.3 S dng t hp lớ v bn vng t S dng hp lý t l s s dng phự hp vi li ớch ca nn kinh t tng th, t hiu qu nht i vi mc ớch t m bo tỏc ng thun vi mụi trng xung quanh v bo v mt cỏch hu hiu t quỏ trỡnh khai thỏc s dng V.P Trụiski [14] Nm nguyờn tc chớnh úng vai trũ nn tng ca vic s dng t bn vng [5]: - Duy trỡ nõng cao sn lng (kh nng sn xut) - Gim thiu ti a ri ro sn xut (An ton) - Bo v tim nng ti nguyờn t nhiờn v ngn chn s thoỏi húa cht lng t (Bo v) - Cú th tn ti v mt kinh t (kh nng thc hin) - Cú th chp nhn v mt xó hi (kh nng chp nhn) Khỏi nim v tớnh bn vng ca mt h thng qun lý s dng t ó c cỏc nh khoa hc a ra, bao gm phng din [5]: Bn vng v kinh t (s dng t phi cho nng xut cao v tng dn; cht lng cao v gim ri ro; c th trng chp nhn), c s chp nhn ca xó hi (ỏp ng c nhu cu ca ngi s dng t, thu hỳt lao ng, gii quyt vic lm, nõng cao i sng ca ngi dõn) v bn vng v mụi trng (gim thiu lng t mt hng nm, ngn chn c s thoỏi húa, ụ nhim t, bo v c mụi trng sinh thỏi) 1.4 Ni dung v phng phỏp ỏnh giỏ hin trng s dng t ỏnh giỏ núi chung l s c lng vai trũ, giỏ tr ca cỏc i tng nghiờn cu v tựy thuc vo mc ớch m cựng mt i tng cú th ỏnh giỏ bng nhiu cỏch khỏc Núi cỏch khỏc, nhim v ỏnh giỏ thng gn vi mc tiờu, i tng nghiờn cu c th v t ú cú nhng ch tiờu ỏnh giỏ v phng phỏp ỏnh giỏ thớch hp Tựy thuc vo mc yờu cu m cú th phõn chia ỏnh giỏ thnh cỏc hỡnh thc sau: - ỏnh giỏ nh tớnh: ỏnh giỏ nh tớnh ó cú t lõu, t nhng cm nhn n gin, ch quan ngi ta phõn chia thnh cỏc mc tt, xu v nhiu, ớt, cho n nhng phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch khoa hc Nh vy, ỏnh giỏ nh tớnh cng cú hai mc l: nh tớnh theo cm tớnh ca thi k trc õy v nh tớnh trờn c s nhn nh cú tớnh khoa hc giai on hin ỏnh giỏ nh tớnh l ỏnh giỏ tim nng hay mc thớch hp ca cỏc iu kin t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn cho cỏc mc ớch s dng nht nh Kt qu ỏnh giỏ nh tớnh thng khụng c th thnh cỏc s m ch yu l a nhn xột - ỏnh giỏ nh lng: Nu khụng tin hnh ỏnh giỏ nh lng thỡ kt qu nghiờn cu s ph thuc nhiu vo trỡnh hay kinh nghim ca nh nghiờn cu v kt qu ỏnh giỏ s thiu khỏch quan, tớnh thuyt phc s gim Kt qu ỏnh giỏ nh lng thng c biu din di dng cỏc s, giỏ tr c th hoc s lng sn phm thu c Qua xem xột cỏc hỡnh thc ỏnh giỏ trờn, i vi ỏnh giỏ hin trng s dng t cn kt hp c hai phng phỏp ỏnh giỏ nh tớnh v nh lng lm rừ mc phự hp, hn ch khai thỏc, s dng v hiu qu i vi cỏc mc ớch kinh t, xó hi v bo v mụi trng trờn lónh th nghiờn cu Nh vy, ỏnh giỏ hin trng s dng t l vic phõn tớch lm rừ hin trng s dng cỏc loi t v mt s lng, cht lng, c cu s dng t v hiu qu kinh t, xó hi, mụi trng s dng t Kt qu ỏnh giỏ l c s cho vic xõy dng nh hng quy hoch s dng t phc v phỏt trin kinh t - xó hi v bo v mụi trng ca a phng giai on tng lai ỏnh giỏ hin trng s dng t ca mt n v lónh th hnh chớnh, bao gm h thng cỏc ch tiờu sau [5]: Mc khai thỏc s dng qu t: c xỏc nh bng t l din tớch t ang s dng so vi tng din tớch t nhiờn, th hin mc khai thỏc v tn dng qu t s dng cho cỏc mc ớch phỏt trin kinh t - xó hi trờn a bn Ch tiờu ny cng phn no phn ỏnh trỡnh s dng t ti a phng H s s dng t: thng ỏp dng ỏnh giỏ mc khai thỏc s dng t sn xut nụng nghip (t trng cõy hng nm) v c tớnh theo cụng thc sau: Diện tích đất gieo trồng hàng năm Hệ số sử dụng đất (lần) = Diện tích đất trồng hàng năm C cu s dng t theo mc ớch s dng v ỏnh giỏ mc hp lý v c cu s dng t so vi yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi v bo v mụi trng ca lónh th nghiờn cu C cu s dng t phõn theo i tng s dng, qun lớ t (cỏc t chc; h gia ỡnh, cỏ nhõn; nc ngoi v liờn doanh vi nc ngoi; UBND xó 10 hng s dng t giai on 2012 - 2020 nh sau: 4.3.3.1 t nụng nghip - t sn xut nụng nghip thc hin c mc tiờu tng trng kinh t nụng nghip, bỡnh quõn 6%/nm giai on 2011 - 2015 v 5% giai on 2016 - 2020 v ỏp ng nhu cu s dng t sn xut nụng nghip ca huyn nh trờn, nh hng s dng t sn xut nụng nghip n nm 2020 nh sau: + Hn ch vic chuyn t trng lỳa, nht l t chuyờn trng lỳa nc (loi t rt thớch nghi i vi cõy lỳa) sang t phi nụng nghip v cỏc mc ớch khỏc + Thc hin chuyn i c cu v, a dng hoỏ cõy trng, tng v trờn t rung, t bói a h s s dng t lờn 2,0 ln vo nm 2020 + bự mt phn din tớch t sn xut nụng nghip gim i k quy hoch chuyn sang t phi nụng nghip, trờn c s iu kin khai thỏc t cha s dng - t nuụi trng thy sn Trong thi gian gian ti trung nõng cao nng sut nuụi trng thy sn Phỏt trin cỏc mụ hỡnh nuụi trng thy sn cụng nghip, bỏn cụng nghip 3.3.2 t phi nụng nghip B trớ qu t xõy dng cỏc khu cụng nghip, dch v, cỏc khu dõn c hin cú, xõy dng cỏc khu dõn c mi, phỏt trin kt cu h tng k thut song song vi phỏt trin c s h tng xó hi v y t, hoỏ, th dc th thao, giỏo dc - o to, khoa hc - cụng ngh, ỏp ng kp thi nhu cu s dng t quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa ỏp ng nhu cu v n , sinh hot ca dõn c ngy mt tng v vic s dng t tit kim, hiu qu, mụi trng sng c ci thin, vic quy hoch t cn c quan tõm v nhiu mt: t , t xõy dng cỏc cụng trỡnh phỳc li, giao thụng, cp thoỏt nc.Trong quy hoch va phi s dng tit kim din tớch sn cú, va phi s dng hp lý khụng gian khu dõn c thc hin chnh trang ci to khu dõn c ó cú Phỏt trin cỏc khu dõn c ụ th mi phi i ụi vi vic xõy dng cỏc c s h tng, to iu kin cho sinh hot gn lin vi sn xut 83 dch v, quan tõm n vic bo v mụi trng u t tớch cc, tho ỏng cho c s h tng, cỏc cụng trỡnh giao thụng, phỳc li cụng cng va khai thỏc y tim nng v t ai, lao ng, cỏc ti nguyờn khỏc ca huyn v ca c tnh phỏt trin mnh m v kinh t, ỏp ng nhu cu ngy cng cao v phỳc li xó hi 4.3.3.3 t cha s dng Khai thỏc trit t cha s dng a vo s dng cho cỏc mc ớch nụng nghip, phi nụng nghip ỳng mc ớch t hiu qu kinh t cao nht v bo v mụi trng sinh thỏi 4.3.4 Tng hp kh nng ỏp ng v s lng, cht lng t cho nhu cu s dng t ca huyn n nm 2020 Huyn An Lóo cú tng din tớch t nhiờn l 11.506,43 ha, vi iu kin thun li v v trớ a lý, c im khớ hu, a hỡnh, t ai, ti nguyờn khoỏng sn cho phộp y nhanh tc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nn kinh t Hin ti 95,9% din tớch t nhiờn ó c s dng vo cỏc mc ớch nụng nghip v phi nụng nghip; cũn 4,10% din tớch t t nhiờn l t cha s dng Nh vy, t l t phc v mc ớch dõn sinh kinh t khỏ cao, ngun t d tr cũn cú th khai thỏc s dng vo cỏc mc ớch Tim nng t th hin ch yu trờn phng din khai thỏc s dng t nụng nghip theo chiu sõu (thõm canh tng v, chuyn i c cu cõy trng); m rng din tớch t cõy lõu nm, trng v khoanh nuụi phc hi rng nõng cao hiu qu s dng t; trit khai thỏc li th tim nng sn cú trờn a bn huyn nhm chuyn i c cu s dng t, y mnh phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip v dch v ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng Hin din tớch t cha s dng ca huyn cũn 178,55 ha, loi t ny cú th khai thỏc a vo s dng cho cỏc mc ớch phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn nh sau: - Trờn din tớch t bng cha s dng cú th khai thỏc khong hn 104,29 ha, bng 11,03% din tớch, ú s dng lm t nụng nghip 32,80 v a vo s dng t phi nụng nghip 71,49 84 Nh vy, tim nng t ca huyn cú kh nng ỏp ng nhu cu v cht lng, s lng cho cỏc mc ớch n nm 2020 4.3.5 Din tớch cỏc loi t phõn b cho cỏc mc ớch s dng 4.3.5.1 t nụng nghip Nm 2011 din tớch t nụng nghip ca huyn l 6.426,05 ha, ú t lỳa cú 5.228,91 ha; t trng cõy lõu nm cú 243,63 ha, t trng cõy hng nm cũn li cú 181,21 ha, t rng phũng h cú 52,34 ha, t rng c dng cú 45,21 ha, t rng sn xut cú 17,59 xut thi gian ti s dng t nụng nghip n nm 2020 nh sau: * t nụng nghip chuyn sang t phi nụng nghip (t , chuyờn dựng) vi tng din tớch l 1.136,93 * M rng thờm t nụng nghip: - M rng t nụng nghip khai thỏc t cha s dng Din tớch t nụng nghip tng khai thỏc t t cha s dng l 62,19 ha, cho mc ớch nuụi trng thy sn, t rng phũng h v t nụng nghip khỏc 4.3.5.1.1 t trng lỳa nc Trong thi gian ti, din tớch t trng lỳa nc gim 728,15 chuyn sang t phi nụng nghip Nh vy n nm 2020 t lỳa nc cú din tớch l 4.608,06 ha; 4.3.5.1.2 t trng cõy hng nm khỏc Trong thi gian ti, din tớch t trng cõy hng nm cũn li gim 112,26 ha, chuyn sang cỏc mc ớch phi nụng nghip Nh vy n nm 2020 t trng cõy hng nm cũn li cú din tớch l 5,83 4.3.5.1.3 t trng cõy lõu nm Trong thi gian ti, din tớch t trng cõy lõu nm gim 100,10 chuyn sang cỏc mc ớch phi nụng nghip Nh vy n nm 2020, t trng cõy lõu nm cú din tớch l 9,53 4.3.5.1.4 t lõm nghip Phn u n nm 2020 a che ph rng lờn 60%, m bo cõn i gia din tớch, cht lng ca rng kinh t vi din tớch, cht lng ca rng phũng h 85 v rng c dng * t rng sn xut Trong thi gian ti, din tớch t rng sn xut gi nguyờn so vi hin trng nm 2011 * t rng phũng h Trong thi gian ti, din tớch t rng phũng h tng thờm 105,59 Nh vy, n nm 2020 din tớch t lõm nghip l 220,73 (t rng phũng h 157,93 ha; t rng sn xut 17,59 ha; t rng c dng 45,21 ha) 4.3.5.1.5 t nuụi trng thy sn Trong thi gian ti din tớch t nuụi trng thy sn gim 196,42 chuyn sang mc ớch phi nụng nghip Nh vy, n nm 2020 din tớch t nuụi trng thy sn ca huyn l 475,64 4.3.5.2 t phi nụng nghip 4.3.5.2.1 t tr s c quan, cụng trỡnh s nghip Trong thi gian ti din tớch t tr s c quan cụng trỡnh s nghip tng 7,64 c ly t t trng lỳa v t trng cõy hng nm cũn li, t ti nụng thụn Nh vy n nm 2020 din tớch t tr s c quan, cụng trỡnh s nghip ca huyn l 19,94 4.3.5.2.2 t quc phũng Trong thi k n nm 2020 t cho cỏc cụng trỡnh phc v cho mc ớch quc phũng trờn a bn huyn An Lóo, thnh ph Hi Phũng tng 18ha Nh vy n nm 2020 din tớch t quc phũng huyn An Lóo l 123,06 4.3.5.2.3 t khu cụng nghip Trong thi gian ti t Khu, cm cụng nghip tng thờm l 608,0 c chuyn sang t cỏc loi t nụng nghip v t cha s dng Nh vy tng din tớch t khu cụng nghip trờn a bn huyn An Lóo n nm 2020 l 659,57 4.3.5.2.4 t c s sn xut kinh doanh 86 Thi gian ti, trờn a bn huyn An Lóo t cho mc ớch cỏc c s sn xut kinh doanh tng 133,93 v c ly t cỏc loi t nụng nghip, t cha s dng Nh vy n nm 2020 t c s sn xut kinh doanh huyn An Lóo l 274,69 4.3.5.2.5 t cho hot ng khoỏng sn Trong thi gian ti n nm 2020, din tớch t cho hot ng khai thỏc khoỏng sn tng 20,50 tin hnh m rng, khai thỏc cỏc m v xõy dng nh mỏy ch bin khoỏng sn ti cỏc xó, Din tớch t tng cho hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn trờn c chuyn t t trng cõy hng nm cũn li n nm 2020 t cho hot ng khoỏng sn cú din tớch l 20,50 4.3.5.2.6 t sn xut vt liu xõy dng, gm s Trong thi gian ti n nm 2020, din tớch t cho hot ng sn xut vt liu xõy dng khụng thay i so vi hin trng nm 2011 4.3.5.2.7 t bói thi, x lý cht thi Trong thi gian ti, m bo cho vic x lý, chụn lp cht thi nguy hi sn xut cụng nghip, v cht thi sinh hot ca nhõn dõn trờn a bn huyn thỡ din tớch cn tng thờm l 27,40 v c chuyn t cỏc loi t nụng nghip, ngha trang, ngha a Nh vy n nm 2020 t x lý, chụn lp cht thi nguy hi ca huyn An Lóo cú din tớch l 30,05 4.3.5.2.8 t ngha trang, ngha a m bo v sinh mụi trng v thc hin np sng hoỏ, minh ti cỏc khu dõn c v vic tang l, thi gian ti cỏc ngha a nhõn dõn trung ti cỏc xó, th trn trờn a bn ton huyn, din tớch t ngha trang, ngha a trờn a bn huyn tng 51,23 n nm 2020, t ngha trang ngha a ca huyn An Lóo l 176,36 4.3.5.2.9 t cú mc ớch cụng cng a t giao thụng: 87 Nhm ỏp ng nhu cu chuyn hng hoỏ to tin cho s giao thng kinh t gia cỏc huyn, xó v cỏc tnh T n nm 2020 h thng giao thụng huyn An Lóo s c nõng cp, ci to v lm mi + H thng giao thụng nụng thụn, giao thụng ni ng: Tng din tớch xõy dng cỏc cụng trỡnh giao thụng l 190,96 v c chuyn sang t cỏc loi t nụng nghip v cha s dng Nh vy, n nm 2020 t giao thụng cú din tớch l 906,32 b t thy li ỏp ng nhu cu thõm canh tng v, chuyn dch c cu cõy trng, m bo ti tiờu v cung cp nc sinh hot cho nhõn dõn, thi gian ti n nm 2020 din tớch t thy li tng 7,3 ha, phn din tớch tng c ly t cỏc loi t nụng nghip Nh vy, n nm 2020 din tớch t thy li huyn An Lóo l 618,85 c t cụng trỡnh nng lng Din tớch t cụng trỡnh nng lng khụng thay i so vi hin trng d t cụng trỡnh bu chớnh vin thụng Trong thi gian ti n nm 2020 din tớch t cụng trỡnh bu chớnh vin thụng tng thờm 0,41 xõy dng bu in M c II ti xó M c v t vin thụng Thch La Nh vy, n nm 2020 t cụng trỡnh bu chớnh vin thụng huyn An Lóo cú din tớch l 0,79 e t c s húa Trong thi gian ti n nm 2020, din tớch t c s húa ca huyn An Lóo tng 14,42 xõy dng cỏc cụng trỡnh húa ti cỏc xó, th trn n nm 2020 t c s húa huyn An Lóo cú din tớch l 26,34 f t c s y t Trong thi gian ti, t c s y t trờn a bn huyn An Lóo c m rng vi vic m rng v xõy mi cỏc cụng trỡnh vi din tớch tng lờn l 8,92 c chuyn t cỏc loi t nụng nghip, t n nm 2020 din tớch t c s y t l 13,62 ha; 88 g t c s giỏo dc - o to Trong thi gian ti, t c s giỏo dc - o to trờn a bn huyn An Lóo c u t nõng cp, m rng v xõy dng mi cỏc trng trng cp 2, tiu hc, mm non trờn a bn huyn, vi tng din tớch l 13,65 v c ly t cỏc loi t nụng nghip v t cha s dng Nh vy n nm 2020 t c s giỏo dc - o to huyn An Lóo cú din tớch l 57,29 h t c s th dc - th thao Trong thi gian ti din tớch t c s th dc th thao ca huyn tng lờn 28,26 , din tớch tng c chuyn t cỏc loi t nụng nghip n nm 2020 t c s th dc th thao ca huyn An Lóo cú din tớch l 38,38 i t ch Trong thi gian ti, nhm mc ớch m bo nhu cu trao i hng hoỏ ca nhõn dõn v gúp phn phỏt trin hot ng thng mi, dch v trờn a bn huyn, din tớch t ch tng 12,39 xõy dng mi v m rng h thng ch Din tớch t ch tng c chuyn sang t t chuyờn trng lỳa nc sang v t hng nm cũn li sang n nm 2020 din tớch t ch ca huyn An Lóo l 14,66 4.3.5.3 t 4.3.5.3.1 t ti ụ th Trong thi gian ti nhu cu phỏt trin kinh t h tng nõng cao i sng ca ngi dõn din tớch t ti ụ th tng thờm 143,92 so vi hin trng v c chuyn t cỏc loi t nụng nghip v t cha s dng n nm 2020, din tớch t ti ụ th l 259,31 4.3.5.3.2 t ti nụng thụn Trong thi gian ti din tớch t ti nụng thụn ca huyn tng 94,79 Din tớch tng c chuyn sang t cỏc loi t nụng nghip v t cha s dng n nm 2020, t ti nụng thụn ca huyn An Lóo cú din tớch l 1.852,77 89 4.3.6 Din tớch t chuyn mc ớch 4.3.6.1 t nụng nghip chuyn sang t phi nụng nghip thc hin phng ỏn s dng t trờn, thi gian ti cn chuyn 1.136,33 t nụng nghip sang t phi nụng nghip 4.3.6.2 Chuyn i c cu s dng t ni b t nụng nghip Trong thi gian ti, huyn An Lóo chuyn i t trng lỳa nc sang t nuụi trng thy sn l 6,3 4.3.7 Din tớch t cha s dng a vo s dng thi gian ti thc hin phng ỏn s dng t trờn, thi gian ti cn a 104,34 t cha s dng vo s dng theo cỏc mc ớch s dng cho cỏc mc ớch sau: * t nụng nghip: 62,19 * t phi nụng nghip: 107,49 4.4 NH GI TC NG CA XUT NH HNG S DNG T N KINH T - X HI 4.4.1 ỏnh giỏ tỏc ng v kinh t Nn kinh t ca Thnh ph Hi Phũng s tip tc tng nhanh nhng nm ti, ũi hi An Lóo cn cú tc tng trng phự hp ngy cng ci thin i sng dõn sinh ca thnh ph; ng thi cú s úng gúp ngy cng nhiu chuyn dch c cu kinh t ca Thnh ph Hi Phũng y mnh chuyn dch c cu kinh t, phỏt huy c li th tim nng, m rng nhanh chúng quy mụ ngnh thng mi dch v v phỏt trin ngnh cụng nghip v nụng nghip phi bn vng - Khu vc trung tõm huyn Phỏt trin thng mi dch v: Da trờn nhng li th sn cú ca huyn xõy dng huyn An Lóo tr thnh mt nhng huyn mnh v kinh t ca vựng ụng Bc B Hỡnh thnh mng li thng mi dch v sn xut vi chc nng c bn: (1) phỏt trin cỏc h thng dch v thng mi, (2) cung cp vt t nụng nghip v hng tiờu dựng, (3) tiờu th sn phm hng cụng nghip Cỏc trung tõm thng mi, siờu th v ch c hỡnh thnh nhiu hn, c bit l khu vc trung tõm huyn m bo cho nhu cu giao lu, trao i hng húa ca ngi dõn ngy cng cao - Khu vc cỏc xó thun nụng: Phỏt trin sn xut nụng nghip hng húa theo 90 hng cụng nghip húa, tng cng ỏp dng cỏc tin b khoa hc, k thut y nhanh chuyn dch cỏc mụ hỡnh sn xut nụng nghip theo hng trang tri doanh nghip hng húa T chc sn xut hng húa nụng sn vi cht lng cao v bn vng 4.4.2 ỏnh giỏ tỏc ng v xó hi - mụi trng Ngoi mc tiờu y nhanh tc tng trng kinh t ca huyn, tng nhanh c cu ngnh thng mi dch v, gim mnh nghnh nụng nghip n nm 2020 huyn cũn m bo gi vng n nh chớnh tr - xó hi, m bo an ton lng thc, cng c i on kt ton dõn Nhanh chúng a huyn An Lóo thnh mt huyn mnh v kinh t ca vựng Gúp phn xõy dng nn kinh t quc phũng ton dõn v th trn an ninh nhõn dõn, kt hp cht ch gia nhim v quc phũng an ninh vi phỏt trin kinh t xó hi, gi vng n nh chớnh tr, trt t an ton xó hi, to mụi trng thun li phc v phỏt trin kinh t - xó hi To chuyn bin c bn v cht lng trờn cỏc lnh vc húa, y t, giỏo dc o to, nõng cao dõn trớ Khụng ngng nõng cao i sng ca nhõn dõn Bo v v khai thỏc bn vng ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, cnh quan mụi trng v cõn bng sinh thỏi 4.5 GII PHP THC HIN PHNG N S DNG T phng ỏn t hiu qu cao cn thc hin cỏc gii phỏp: 4.5.1 Cỏc gii phỏp v chớnh sỏch - Thc hin tt cỏc chớnh sỏch v bi thng thit hi, h tr cụng tỏc gii phúng mt bng Gii quyt cụng tỏc tỏi nh c v lao ng cho cỏc i tng di di - Quan tõm u t xõy dng phỏt trin nụng thụn, rỳt ngn khong cỏch cỏc vựng, nõng cao mc sng nhõn dõn - Tng cng cụng tỏc qun lý, s dng t - Tng cng cụng tỏc nh canh, nh c m bo nhu cu t sn xut, nh cho nhõn dõn Thc hin tt cỏc chớnh sỏch giao t, giao rng cho nhõn dõn 4.5.2 Bin phỏp v ngun lc v u t 91 - Khai thỏc hiu qu tim nng t phỏt trin ụ th, cụng nghip v du lch Gia tng giỏ tr t ai, khai thỏc hiu qu cỏc ngun thu t t thụng qua t chc khai thỏc qu t ca tnh, gúp phn phỏt trin h thng h tng k thut - u tiờn t cho cỏc d ỏn, cụng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi trng im ca huyn thuc cỏc lnh vc cụng nghip, du lch, dch v, c s h tng - To mụi trng thụng thoỏng, thun li, thu hỳt u t Thc hin ci cỏch th tc hnh chớnh cụng tỏc giao t, cho thuờ t, cp giy phộp u t 4.5.3 Gii phỏp v cụng ngh - Tng bc u t cỏc tin b v khoa hc k thut, cụng ngh, thụng tin vo lnh vc qun lý t nhm nõng cao nng lc qun lý Nh nc v t - ng dng cụng ngh tiờn tin vo phỏt trin sn xut cụng nghip, xõy dng, nụng nghip, dch v , nhm sn xut hng hoỏ cú s lng nhiu v cht lng tt, giỏ thnh r i vi hng hoỏ ch lc, ỏp ng nhu cu tiờu dựng huyn v yờu cu th trng ngoi nc - Tp trung xõy dng tim lc khoa hc v cụng ngh, chỳ trng phỏt trin ngun nhõn lc khoa hc v cụng ngh cú trỡnh cao cỏc ngnh mi nhn ca huyn Thc hin xó hi hoỏ hot ng khoa hc v cụng ngh theo Lut Khoa hc v Cụng ngh - Tng cng i mi c ch v hon thin chớnh sỏch lnh vc khoa hc cụng ngh v mụi trng phự hp vi a phng, to mụi trng cho hot ng khoa hc v cụng ngh, tr thnh ng lc phỏt trin kinh t - xó hi - Tng cng u t vic ng dng nhng tin b k thut, cụng ngh tiờn tin cụng tỏc qun lý t v s dng t nh k thut cụng ngh s thng kờ, xõy dng bn a chớnh; nhng tin b s dng t dc bo m mụi trng sinh thỏi, tin b k thut xõy dng, sn xut nụng - lõm nghip nõng cao hiu qu s dng t 4.5.4 Gii phỏp v bo v, ci to t v mụi trng - Tng cng cụng tỏc trng rng, khoanh nuụi tỏi sinh rng Cú k hoch c th v trng rng, khoanh nuụi tỏi sinh rng, tng che ph rng Phỏt trin kinh t - xó hi gn kt cht ch vi phỏt trin ti nguyờn rng trờn c s phỏt trin bn 92 vng u t phỏt trin h thng thu li, khai hoang m rng din tớch t nụng nghip - Hn ch vic s dng t nụng nghip, c bit l t lỳa cú nng sut chuyn sang mc ớch phi nụng nghip Cỏc d ỏn u t, cỏc cụng trỡnh cú thit hi nhiu n t nụng nghip cn xem xột, ng thi gii quyt tt cỏc v kinh t v lao ng u tiờn u t cho cỏc khu vc sn xut, kinh doanh khai thỏc t t cha s dng - u t phỏt trin cụng nghip, thng mi, dch v v phỏt trin ụ th nht thit phi m bo cỏc yờu cu v bo v mụi trng, sinh thỏi Gii quyt tt cỏc v ụ nhim mụi trng t, khụng khớ, ngun ncKhai thỏc t i ụi vi vic u t ci to t, nõng cao hiu qu s dng t - Gim thiu thit hi n cnh quan thiờn nhiờn, thm thc vt, ngun nc mt 4.5.5 Gii phỏp v t chc thc hin - Thng xuyờn tra, kim tra, giỏm sỏt vic qun lý v s dng t - Tng cng cụng tỏc qun lý nh nc v t theo phỏp lut v ch , chớnh sỏch ca nh nc, nhanh chúng khc phc nhng vng mc, tn ti v qun lý t trờn a bn ton huyn y nhanh tin cp giy chng nhn quyn s dng t, to iu kin cho cỏc ch u t thc hin vic khai thỏc s dng t cú hiu qu - Tng cng cụng tỏc qun lý v khai thỏc ti nguyờn t ai, khoỏng sn, nc, bo v mụi trng trờn a bn huyn - Cn quy hoch v cụng b quy hoch s dng t cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn tham gia qun lý v thc hin tt quy hoch s dng t - To iu kin nụng dõn d dng chuyn i c cu ging cõy trng vt nuụi trờn t nụng nghip nhm tng hiu qu s dng t, phự hp vi nhu cu th trng - Duy trỡ v m bo cho ngi dõn cú t canh tỏc v t n nh to iu kin sn xut nõng cao thu nhp, n nh cuc sng - Cú chớnh sỏch v bin phỏp s dng hp lý cỏc loi t mang tớnh c thự nh: u tiờn dnh t cho cỏc nhu cu c bit quc phũng - an ninh, cỏc cụng trỡnh 93 quc gia, t lm ngha trang, ngha a - Tng cng cụng tỏc o to, o to li i ng cỏn b ngnh Ti nguyờn v Mụi trng, c bit l i ng cỏn b, nhõn viờn a chớnh cp xó 94 KT LUN Trờn c s tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca mt s nc trờn th gii v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc nc a cỏc quan im, phng phỏp nghiờn cu nh hng cho mt s loi hỡnh s dng t ỏnh giỏ thc trng, bin ng s dng t, nghiờn cu thc trng v ngun lc phỏt trin, l c s khoa hc cho vic xut nh hng s dng hp lý ti nguyờn t ai, xut nh hng s dng t cho khu vc nghiờn cu giai on 2012 2020 vi tiờu bo v v ci thin cht lng mụi trng (bn vng v mụi trng), phỏt trin kinh t (bn vng v kinh t) v m bo cụng bng xó hi (bn vng v xó hi) Huyn An Lóo l huyn cú v trớ, a lý thun li cho vic phỏt trin kinh t xó hi Qua phõn tớch hin trng, c cu, bin ng s dng t huyn An Lóo, nhn thy, v c bn huyn ó s dng t cú hiu qu phự hp vi c cu kinh t phỏt trin nụng nghip Bờn cnh ú An Lóo cũn l mt ụ th v tinh ca thnh ph ngoi vic phỏt trin nụng nghip gúp phn m bo mc tiờu an ninh lng thc quc gia An Lóo cũn phi phỏt trin nh mt quy lut tt yu bi trờn a bn cú h thng giao thụng ng b (ng cao tc H Ni Hi Phũng, quc l 10), giao thụng ng thy, kt ni cỏc vựng kinh t ca thnh ph cng nh l cu ni liờn kt gia tnh Qung Ninh vi Hi Phũng, H Ni, Thỏi Bỡnh, Hi Dng; mt dõn s cng nh trỡnh dõn trớ cng m bo tng i cho mc ớch phỏt trin cụng nghip dch v trờn a bn huyn ti ó la chn loi hỡnh s dng t a vo ỏnh giỏ (lỳa, mu v thy sn), tin hnh la chn cỏc ch tiờu, xõy dng cỏc bn thnh phn, trờn c s ú bng GIS xõy dng bn n v t ai, phõn hng thớch nghi t i vi loi hỡnh s dng t lỳa v mu, xõy dng bn nh hng s dng t cho khu vc nghiờn cu Trờn c s phõn tớch iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi, hin trng, bin ng s dng t, tim nng s dng t ca huyn (bn n v t ai, bn 95 th nhng t ú bn n v t v bn nh hng s dng t)v trờn c s nhu cu s dng t cho cỏc mc ớch phỏt trin kinh t - xó hi ti ó xut nh hng s dng t huyn An Lóo Qu t ca huyn v c bn c nh hng s dng t theo hng thõm canh, chuyn i din tớch trng lỳa kộm hiu qu nhng vựng trng sang nuụi trng thy sn, tng din tớch t cho cỏc mc ớch cụng cng nh giao thụng, ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi, khai thỏc a din tớch t cha s dng cho lõm nghip v cỏc mc ớch khỏc Trờn c s kt qu nghiờn cu ca ti cú th l ti liu tham kho cho cỏc nh qun lý cng nh nhng ngi lm cụng tỏc quy hoch, nh hng s dng a phng huyn An lóo 96 TI LIU THAM KHO T chc Liờn Hp Quc (bn dch) 1971 S dng hp lớ cỏc ngun d tr ca sinh quyn Tng Cc a chớnh, H Ni nm 1999 Ti liu o to, bi dng v quy hoch s dng t B NN v PT NT NXB Khoa hc v k thut HN 2009 Cm nang s dng t nụng nghip Trn An Phong (ch biờn) NXB Nụng nghip, 1995 ỏnh giỏ hin trng s dng t trờn quan im sinh thỏi v phỏt trin lõu bn Trn Vn Tun ỏnh giỏ hin trng v nh hng s dng qu t phc v phỏt trin kinh t - xó hi v b trớ im tỏi nh c thy in Sn La trờn a bn xó Tỳ Nang, huyn Yờn Chõu, tnh Sn La Bỏo cỏo tng kt ti cp HQGHN UBND huyn An Lóo Bỏo cỏo quy hoch s dng t huyn An Lóo n nm 2020 12 FAO Sustainable agriculture and rural development, bachground document No5 FAO/NETHERLANDS conference, 15 - 19 April, 1991 13 FAO Guidelines for land evaluation for irrigated agricultute Rome.1983 14 V.P.Troiski (Ch biờn) C s khoa hc ca quy hoch s dng t (ting Nga) NXB Bụng lỳa.1995 97 [...]... hỡnh s dng t no l phự hp nht? FAO a ra cỏc bc ỏnh giỏ t ai nh sau [5]: 1)Xác định mục tiêu 2) Thu thập tài liệu 3 Xác định loại hình SDĐ 4) Xác định đơn vị đất đai 5) Đánh giá khả năng thích hợp 6) Xác định hiện trạng KT-XH và môi tr-ờng 7) Xác định loại hình SDĐ Thích hợp nhất 8) Quy hoạch sử dụng đất 9) áp dụng của việc đánh giá Hỡnh 1.1 Khỏi quỏt cỏc bc ỏnh giỏ t ai theo FAO [5] 1.5.2 nh hng s dng... sụng Gựa, sụng Rng tnh Hi Dng chy qua ngó 3 Kinh ng thụn Quỏn Trang xó Bỏt Trang huyn An Lóo, ti õy cú phõn lu v hng Bc l sụng lch Tray Sụng Vn c t xó Bỏt 23 Trang n xó Quang Trung chy quanh co, un khỳc, phõn ranh gii gia tnh Hi Dng v Hi Phũng Sụng chy qua gia cỏc xó Quc Tun , Tõn Viờn, Chin Thng, An Th v l giỏp ranh gia bờn t l huyn l An Lóo v bờ hu l huyn Tiờn Lóng Vn c l con sụng ln chu nh hng nc... ven ụ k cn qun Kin An ang c phỏt trin thnh qun thng mi v dch v nờn An Lóo cú li th phỏt trin ton din Huyn An Lóo cú to a lý : Kinh : T 10602730 n 10604115 V t 2004230 n 2005230 - Phớa Bc An Lóo giỏp huyn An Dng - Phớa Nam giỏp huyn Tiờn Lóng - Phớa ụng giỏp qun Kin An - Phớa ụng Nam giỏp Kin Thu - Phớa Tõy v Tõy Bc giỏp hai huyn Thanh H v Kim Mụn thuc tnh Hi Dng C cu hnh chớnh huyn An Lóo gm15 xó v... cõy trng nh: Phm Hong Hi; Nguyn Cao Hun; Nguyn Ngc Khỏnh; Phm Quang Anh; Trng Quang Hi; Phm Quang Tun, Trn Vn Tun , ỏnh giỏ phõn hng t ai: FAO; Trn An Phong; Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ny ang c ng dng trong ỏnh giỏ, quy hoch lónh th cho vic phỏt trin kinh t xó hi bn vng Cỏc nh khoa hc cho rng, cụng tỏc ỏnh giỏ t ai phi c da trờn nhng quan im tng hp, cỏc nguyờn tc v phng phỏp phự hp vi c im ca lónh th... Tng doanh thu ngnh thng mi v dch v nm 2011 t 588 t ng T chc thnh cụng L hi Thng mi - m thc trong dp L hi truyn thng Nỳi Voi; Hi ch thng mi huyn An Lóo nm 2011 Phờ duyt phng ỏn chuyn i ch Vn Hng, xó Bỏt Trang Thnh lp on liờn ngnh v tin hnh kim tra hot ng ca 93 c s sn xut kinh doanh trờn a bn huyn, ỡnh ch 25/93 c s sn xut kinh doanh cha ng ký giy phộp sn xut kinh doanh, khụng m bo cỏc iu kin v an ton... nha, cht lng ng tt - ng TL360 ( quc l 10 c ): on I: im u t a bn qun Kin An, im cui n ngó ba Quang Thanh (giao vi quc l 10), on qua a bn huyn cú chiu di 9,8km b rng nn ng 14 - 16 một, mt ng 11m, ng cp III, kt cu mt ng bờ tụng nha, cht lng ng tt on II: ng TL360 on mi (trc õy l ng huyn l 304) c kộo di t ngó ba Quang Thanh n ph Quang Thanh, on qua a bn huyn chiu di 4,5km; b rng nn ng 9m, mt ng rng 8m, ng... v nhõn dõn An Lóo ó kiờn cng, anh dng vt qua gian kh, hy sinh lm nờn thnh tớch rt ỏng t ho trong cụng cuc xõy dng v bo v quờ hng, t thnh qu ln trong lao ng v sn xut õy l nhng th mnh v iu kin thun li cn c bo v, phỏt trin trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn t nm 2010 v nhng thi k tip theo 2.1.3 Thc trng mụi trng An Lóo l mt huyn mang c im ca nn vn minh lỳa nc sụng Hng vi cnh quan thiờn nhiờn... phỏp iu tra nhanh nụng thụn: C s ca phng phỏp l tip cn vi ngi dõn v lónh o cỏc cp v cỏc s, phũng ban cú liờn quan khu vc nghiờn cu thu thp cỏc thụng tin cn thit nhm cung cp cỏc thụng tin nhanh v khớa cnh cn quan tõm, hiu c c im khu vc nghiờn cu - Phng phỏp phõn tớch tng hp: X lý cỏc s liu thu thp c Tng hp, phõn tớch s liu v ỏnh giỏ hiu qu s dng t - Phng phỏp bn nhm khng nh tớnh khụng gian, tớnh lónh... 8,63 11.675 1.352 6 Xó An Thng 5,61 7.527 1.341 7 Xó Tõn Dõn 5,89 7.022 1.192 8 Xó An Tin 6,64 7.723 1.164 9 Xó Quc Tun 7,91 9.206 1.164 10 Xó Quang Trung 6,87 7.871 1.145 11 Xó An Th 5,24 5.605 1.070 12 Xó Trng Th 8,35 8.470 1.014 III Khu vc mt dõn s thp 40,68 34.753 854 13 Xó Tõn Viờn 8,02 7.631 952 14 Xó Trng Thnh 5,02 4.726 941 15 Xó Quang Hng 6,65 5.936 892 16 Xó Bỏt Trang 12,17 10.266 843 17... cu nm trờn tuyn quc l 10, cu nm trờn a bn ca huyn An Lóo v huyn An Dng Chiu di cu L=400,0m; chiu rng cu B=12,0mm - Cu Tiờn Cu: cu nm tren quc l 10, cu nm trờn a bn ca huyn An Lóo v huyn Tiờn Lóng Chiu di cu L=500m, chiu rng cu B=12,0m - Cu Khu: cu nm trờn tuyn ng tnh l 354 kt ni giao thụng khụng ch riờng huyn An Lóo vi huyn Tiờn Lóng m cũn mang tm quan trng ca thnh ph Cỏc thụng s ca cu nh sau: Cu chớnh ... t nh sau [5]: 1)Xác định mục tiêu 2) Thu thập tài liệu Xác định loại hình SDĐ 4) Xác định đơn vị đất đai 5) Đánh giá khả thích hợp 6) Xác định trạng KT-XH môi tr-ờng 7) Xác định loại hình SDĐ... hoạch sử dụng đất 9) áp dụng việc đánh giá Hỡnh 1.1 Khỏi quỏt cỏc bc ỏnh giỏ t theo FAO [5] 1.5.2 nh hng s dng t ỏnh giỏ t l c s khoa hc cho vic nh hng s dng t Nu xột v bn cht thỡ phi da trờn quan... ngó Kinh ng thụn Quỏn Trang xó Bỏt Trang huyn An Lóo, ti õy cú phõn lu v hng Bc l sụng lch Tray Sụng Vn c t xó Bỏt 23 Trang n xó Quang Trung chy quanh co, un khỳc, phõn ranh gii gia tnh Hi Dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay