Sáu bài học lý luận chính trị

18 1,033 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2016, 15:09

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK ĐOÀN TRƯỜNG TCSP MẦM NON ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHÀO MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ THAM DỰ LỚP HỌC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Đắk Lắk, tháng 02 năm 2016 BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM NỘI DUNG BÀI HỌC CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU: - Khái niệm Chủ nghĩa Mác-Lênin? - Chủ nghĩa Mác - Lênin cấu thành từ phận nào? Nội dung phận gì? - Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin thể nội dung nào? - Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh? - Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? - Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh gồm vấn đề nào? Khái niệm Chủ nghĩa Mác-Lênin? a C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học nhân đạo C.Mác Ăngghen xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người Trong học thuyết mình, hai ông chứng minh sụp đổ tất yếu chủ nghĩa tư độ sang xã hội không chế độ người bóc lột người Đó chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản b Lênin bảo vệ, vận dụng sáng tạo phát triển toàn diện lý luận Mác-Ăngghen điều kiện Đầu kỷ XX, tình hình giới xuất đặc điểm mới: Chủ nghĩa tư chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Trong hoàn cảnh đó, Lênin (1870–1924) vận dụng sáng tạo phát triển toàn diện học thuyết Mác-Ăngghen để giải vấn đề cách mạng vô sản Lênin sức bảo vệ lý luận Mác, phê phán không khoan nhượng với loại kẻ thù tư tưởng: Xét lại, hội … Đồng thời, ông trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân giới, dựa kết khoa học, bổ sung, phát triển sở lý luận Mác-Ăngghen với tinh thần biện chứng vật Trên sở phân tích sâu sắc chất chủ nghĩa đế quốc thực tiễn phong trào giai cấp công nhân Nga, Lênin lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mở thời đại mới: Thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Những cống hiến vĩ đại Lênin lý luận thực tiễn góp phần làm cho hệ thống lý luận Mác, Ăngghen ngày hoàn chỉnh Để ghi nhận công lao đóng góp to lớn Lênin, người cộng sản giai cấp công nhân quốc tế trân trọng gọi học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin c Chủ nghĩa Mác-Lênin gì? Có thể nói cách ngắn gọn: Chủ nghĩa MácLênin giới quan phương pháp luận khoa học, cung cấp cho người công cụ để nhận thức cải tạo giới; quy luật vận động tự nhiên, xã hội tư Chủ nghĩa Mác-Lênin học thuyết giải phóng phát triển Nó nêu mục tiêu, đối tượng, quy luật giải phóng phát triển, mà lực lượng cách mạng có khả thực giải phóng phát triển Đó giai cấp công nhân Chủ nghĩa Mác - Lênin cấu thành từ phận nào? Nội dung phận gì? Chủ nghĩa Mác-Lênin học thuyết hoàn chỉnh, hệ thống lý luận phương pháp luận chặt chẽ cấu thành từ ba phận: Triết học Mác-Lênin, kinh tế trị Mác-Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học Triết học Mác-Lênin (bao gồm chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử) khoa học chung tự nhiên, xã hội tư Nó đem lại cho người giới quan khoa học phương pháp luận đắn để nhận thức cải tạo giới Kinh tế trị Mác-Lênin: Nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, vạch trần chất bóc lột giá trị thặng dư (m) giai cấp tư sản với giai cấp công nhân người lao động chủ nghĩa tư Chủ nghĩa xã hội khoa học: Nghiên cứu quy luật chuyển biến từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việc xã hội hoá lao động chủ nghĩa tư tạo tiền đề cho đời chủ nghĩa xã hội Giai cấp có sứ mệnh lịch sử thực chuyển biến cách mạng giai cấp công nhân, Lênin rõ: "Điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch sử giới giai cấp vô sản, người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa" Bởi vì: "Tất giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp, giai cấp vô sản lại sản phẩm thân đại công nghiệp" Câu hỏi 3: Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin thể nội dung nào? Chủ nghĩa Mác-Lênin hệ thống quan điểm lý luận phương pháp khoa học kết tinh đỉnh cao thành tựu trí tuệ loài người, tinh hoa văn hoá mà nhân loại sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin học thuyết từ trước tới đặt mục tiêu, rõ đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc bị áp giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch bóc lột, thoát khỏi đói nghèo tha hoá nhiều mặt Chỉ lực lượng cách mạng thực nghiệp giải phóng phát triển xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả sức mạnh Bản chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin thể chỗ: Đó học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà đòi hỏi bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển dòng phát triển trí tuệ nhân loại Toàn học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững sống nghiệp đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động giới tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh gì? Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh thể nội dung chủ yếu cần nắm vững: - Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa - Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam tinh hoa văn hoá nhân loại - Tư tưởng Hồ Chí Minh cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam 80 năm qua, tiếp tục soi sáng đường cách mạng Việt Nam thời gian tới 2 Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: - Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cách mạng (từ năm 1890 - 1911) - Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911 - 1920) - Giai đoạn hình thành đường cách mạng Việt Nam (1921 – 1930) - Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì đường xác định cách mạng Việt Nam (1930 - 1941) - Giai đoạn phát triển thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh (1941 - 1969) Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? 1.Nguồn gốc: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc chủ yếu sau: a Chủ nghĩa Mác-Lênin nhân tố ảnh hưởng tác động định đến trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh b Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc: c Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại d Những nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh gồm vấn đề nào? Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc Tư tưởng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân Tư tưởng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 6 Tư tưởng phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tư tưởng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư Tư tưởng chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Tư tưởng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, soi đường cho thắng lợi cách mạng Việt Nam [...]... dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại Toàn bộ học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công...Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch... mạng xã hội chủ nghĩa - Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại - Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam... gốc chủ yếu sau: a Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh b Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc: c Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại d Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh Nội dung cơ bản của tư tưởng... dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 6 Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 7 Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư 8 Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 9 Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, toàn diện ... nghĩa Mác-Lênin học thuyết hoàn chỉnh, hệ thống lý luận phương pháp luận chặt chẽ cấu thành từ ba phận: Triết học Mác-Lênin, kinh tế trị Mác-Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học Triết học Mác-Lênin... Lênin lý luận thực tiễn góp phần làm cho hệ thống lý luận Mác, Ăngghen ngày hoàn chỉnh Để ghi nhận công lao đóng góp to lớn Lênin, người cộng sản giai cấp công nhân quốc tế trân trọng gọi học thuyết... dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học nhân đạo C.Mác Ăngghen xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người Trong học thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáu bài học lý luận chính trị, Sáu bài học lý luận chính trị, Sáu bài học lý luận chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay