Bài 13: Công dân với cộng đồng

19 2,126 5
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

. nhiệm công dân đối với cộng đồng: I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? 2.- Vai trò của cộng đồng ?. nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1.- Nhân nghĩa:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng, Bài 13: Công dân với cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn