Ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh full 100% đề thi

6 312 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2016, 01:32

Đảm bảo trúng 80% đề thi nhé đặc biệt dành cho khối y dược ...lời giải đi đến từng trang và có chọn lọc nhé,,,với số lượng câu dễ học bám sát sách và được trích ra từ đề thi .không phải lo cày sách chỉ làm và nhớ là ok đi thi sẽ làm tốt bài 1 Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải do: A Đoàn thể lãnh đạo D Nhà nước lãnh đạo B Hệ thống trị lãnh đạo E Công đoàn lãnh đạo C Đảng cộng sản lãnh đạo Độc lập dân tộc ……… lớn dân tộc thuộc địa A Kỳ vọng B Ước vọng C Viễn vọng D Khát vọng( sách trang 28) E Hi vọng Biện pháp định lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta theo tư tưởng HCM : A Cải tạo xã hội cũ D Kết hợp xây dựng với bảo vệ B Xây dựng xã hội E Kết hợp xây dựng với phát triển C Đem dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân(trang 54) Hồ Chí Minh quan tâm người trước hết về: A Đạo đức B Tư tưởng C Văn hóa(ko lắm)^^ D Khoa học E Chính trị Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội bao trùm lên tất từ: A Văn hóa(trang44) B Kinh tế C Chính trị D Xã hội E Con người Hồ Chí Minh tôn trọng quyền người, từ quyền người, HCM khái quát nâng cao thành: A Quyền dân chủ(trang45) C Quyền dân tộc D Quyền tự B Quyền toàn vẹn lãnh thổ E Quyền tự Từ thực tiễn Việt Nam, HCM khẳng định phương hướng phát triển dân tộc bối cảnh thời đại là: A Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội(tr.44) D Hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa B Đoàn kết quốc tế E Chủ nghĩa xã hội C Công nghiệp hóa chủ nghĩa xã hội Theo tư tưởng HCM, chế độ trị mà xây dựng chế độ: A Do tầng lớp tri thức làm chủ D Do giai cấp nông dân làm chủ B Do giai cấp công-nông làm chủ E Do giai cấp công nhân làm chủ C Do nhân dân làm chủ(dễ) Nguyễn Aí Quốc tìm hiểu cách mạng tháng 10 Nga thấy cách mạng: A Triệt để(tr34) B Đã triệt để C Chưa triệt để D Không triệt để E Chưa 10 11 12 13 14 15 16 17 toàn diện Theo HCM, chủ nghĩa xã hôi xã hội phát triển cao về: A Văn hóa, y tế B Văn hóa, đạo đức(tr45) C Văn hóa, trị D Văn hóa, xã hội E Văn hóa, giáo dục HCM quan niệm đánh giặc tiêu diệt hết lực lượng mà chủ yếu là: A Đánh bại lực lượng xâm lược chúng D Đánh cho chúng lối thoát B Đánh thẳng chúng E Đánh bại ý chí xâm lược chúng C Đánh tan lòng hiếu chiến chúng Theo HCM, nội lực ngoại lực yếu tố định là: A Hai yếu tố song song tồn D Không có yếu tố B Nội lực ngoại lực E Nội lực(tr49) C Ngoại lực HCM quan tâm đến việc kết hợp loại lợi ích kinh tế đặc biệt nhấn mạnh đến: A Chế độ phân phối B Chế độ hợp tác C Chế độ quản lí D Chế độ bảo hiểm E Chế độ khoán(tr48) Chủ tịch HCM xem kẻ thù ác chủ nghĩa xã hội là: A Chủ nghĩa thực dụng D Chủ nghĩa nhân dân B Chủ nghĩa hội E Chủ nghĩa cá nhân(tr50) C Chủ nghĩa tư nhân Theo HCM tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng: A Đạo đức cách mạng D Nhân đạo hòa bình9(tr38) B Giari phóng phát triển E Nhân văn văn hóa C Nhân đạo cách mạng Theo HCM: “Đảng có vững ……… thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy” A Nhiệm vụ B Cách mệnh(tr35) C Đánh giặc D Công việc E Thực tiễn Hình thức bạo lực cách mạng bao gồm đấu tranh trị và: A Đấu tranh kinh tê D Đấu tranh hòa bình B Đấu tranh văn hóa E Đấu tranh vũ trang(cũng trang 38 lun^^) C Đấu tranh ngoại giao 18 HCM cho rằng: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi cần phải: A Dựa vào thắng lợi cách mạng vô sản quốc B Dựa vào thắng lợi cách mạng nước khác C Tiến hành đổi sáng tạo D Tiến hành chủ động sáng tạo(tr36) E Trông chờ giúp đỡ nhân dân giới 19 Theo HCM nhiệm vụ hàng đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa là: A Sáng tạo người D Chinh phục người B Phát triển người E Cải tạo người C Đào tạo người 20 Con đường cứu nước chủ tịch HCM độc lập dân tộc gắn liền với: A Tự hạnh phúc D Tự dân chủ B Người cày có ruộng E Phát triển bền vững C Chủ nghĩa xã hội(nói rồi) 21 Khi thực phải ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám đoán, không dám chịu trách nhiệm nguyên tắc: A Tự phê bình phê bình D Kỷ luật nghiêm minh tự giác B Đoàn kết thống Đảng E Tập trung dân chủ C Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 22 Đảng cầm quyền vừa người lãnh đạo vừa người: A Phụng trung thành nhân dân D Phục vụ tận tình nhân dân B Đầy tớ trung thành nhân dân(tr59) E Chỉ đạo hoạt động nhân dân C Lao động trung thành nhân dân 23 Nhân dân Việt Nam coi Đảng cộng sản Việt Nam Đảng gọi là: A Đảng dân B Đảng dân C Đảng ta D Đảng ta E Đảng yêu quý 24 Theo HCM, Đảng muốn vững thì: A Phải có chủ nghĩa làm cốt(tr63) D Phải có chủ nghĩa đầu B Phải có chủ nghĩa làm mục tiêu E Phải có chủ nghĩa làm lại C Phải có chủ nghĩa làm trọng 25 Hồ Chí Minh khẳng định: Một đảng chân cách mạng phải có: A Tài B Đạo đức(tr64) C Cương lĩnh D Văn hóa E Chủ trương 26 Theo HCM, việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Leenin phải luôn phù hợp với: A Từng nội dung B Từng vị trí C Từng hoàn cảnh D Từng địa điểm E Từng đói tượng(tr63) 27 Một nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A Dân làm chủ C Tập trung dân chủ(64) E Dân chủ B Quyền làm chủ nhân dân D Thực hành dân chủ 28 Đảng cộng sản Việt Nam trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin, phong trào yêu nước và: A Phong trào chống thuế D Phong trào công nhân(tr56) B Phong trào giải phóng dân tộc E Phong trào dân chủ C Phong trào đòi tự do, dân chủ 29 Vai trò Đảng cộng sản VN lãnh đạo quần chúng và: A Hoạt động thực tiễn C Hướng dẫn quần chúng E Đề lý luận B Lãnh đạo cách mạng(tr56) D Xác định đường 30 Giáo dục ……… nội dung quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên: A Động lực cách mạng D Khả cách mạng B Đạo đức cách mạng E Tâm lý cách mạng C Con đường cách mạng 31 Theo HCM, tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng: A Đạo đức cách mạng D Gỉai phóng phát triển B Nhân đạo cách mạng E Nhân đạo hòa bình C Nhân văn văn hóa 32 HCM quan niệm mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội nâng cao đời sống nhân dân, tin tưởng cao độ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 vào: A Lý tưởng thân dân B Lý tưởng dân C Lý tưởng lấy dân làm gốc D Lý tưởng dân(tr46) E Lý tưởng gần dân HCM quan tâm đến việc kết hợp loại lợi ích kinh tế đặc biệt nhấn mạnh đến: A Chế ddoooj bảo hiểm D Chế độ khoán(trùng) B Chế độ quản lí E Chế độ hợp tác C Chế độ phân phối HCM khẳng định: công giải phóng nhân dân thuộc địa thực bằng: A Sự bảo vệ nhân dân giới D Sự ủng hộ nhân dân giới B Sự nổ lực tự giải phóng(trùng) E Sự giúp đỡ cách mạng vô sản quốc C Sự ủng hộ nhân dân nước thuộc địa Theo HCM, việc xác định bước phải luôn vào: A Các điều kiện khách quan (tr53) D Các điều kiện khả quan B Các điều kiện chủ quan E Các điều kiện bang quang C Các điều kiện nhãn quan HCM quan niệm người cán phải có đủ đức tài, phẩm chất lực, đó; A Đức, phẩm chất gốc(tr64) D Phẩm chất, lực gốc B Tài, lực gốc E Tài gốc C Năng lực gốc Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, nhân dân lao động của: A Nông dân Việt Nam D Dân tộc Việt Nam(tr56,57) B Đất nước Việt Nam E Doanh nhân Việt Nam C Trí thức Việt Nam Theo HCM, Đảng muốn vững thì: A Phải có chủ nghĩa làm trọng D Phải có chủ nghĩa làm mục tiêu B Phải có chủ nghĩa làm cốt (trùng) E Phải có chủ nghĩa làm đầu C Phải có chủ nghĩa làm lại Định hướng cho việc xây dựng văn hóa dân tộc, HCM đưa ra: A Hai điểm lớn B Ba điểm lớn C Bốn điểm lớn D Năm điểm lớn(91) E Sáu điểm lớn Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song văn hóa mà xây dựng theo tư tưởng HCM bao hàm: A Một tính chất B Hai tính chất C Ba tính chất D Bốn tính chất E Năm tính chất(chắc rứa)^^ Một tính chất văn hóa Việt Nam theo tư tưởng HCM là: A Tính khoa học C Tính văn minh E Tính dân chủ B Tính nhân dân(94, tính đại chúng) D Tính đạo đức Một chức văn hóa bồi dưỡng tư tưởng đạo đức đắn và: A Năng lực cao đẹp C Tình cảm cao đẹp(94) E Hạnh phúc cao đẹp B Tình yêu cao đẹp D Lý tưởng cao đẹp Một lĩnh vực văn hóa là: A Văn hóa giáo dục(95) C Văn hóa giao thông E Văn hóa đạo đức B Văn hóa văn minh D Văn hóa ứng xử Theo HCM, chủ nghĩa yêu nước chân gắn liền với: A Chủ nghĩa quốc tế tư sản D Chủ nghĩa quốc tế nông dân B Chủ nghĩa quốc tế vô sản(tr73) E Chủ nghĩa quốc gia vô sản C Chủ nghĩa quốc tế hữu sản Chủ tịch Chính phủ liên hiệp nước ta: A Trần Phú Lê Hồng Phong C Hồ Chí Minh(86, mà zô nữa) D Nguyễn Thị Minh Khai E Hà Huy Tập 46 Bản chất giai cấp Nhà nước ta thể tính định hướng xã hội chủ nghĩa cho: A Sự toàn vẹn đất nước D Sự phát triển đất nước(86) B Sự thống đất nước E Sự bền vững đất nước C Sự đời đất nước 47 Cuộc tổng tuyển cử nước ta tiến hành thắng lợi vào: A 6-1-1947 B 6-1-1954 C 6-1-1944 D 6-1-1946(86) D 6-1-1945 48 Bản chất giai cấp công nhân nhà nước ta thể nguyên tắc tổ chức hoạt động là: A Nguyên tắn quân chủ D Nguyên tắn dân chủ B Nguyên tắc tập trung dân chủ(86,QUÁ RÕ RÀNG) E Nguyên tắc tập trung C Nguyên tắc tập trung quân chủ 49 Yếu tố vừa thể tính nguyên tắc, vừa nội dung chủ nghĩa nhân văn HCM- chủ nghĩa nhân văn cộng 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 sản là: A Có nghĩa, có tình C Có lý, có tình(tr77) E Có tình B Có lý D Có ích Cuộc tổng tuyển cử nước ta tiến hành với chế độ phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và: A Gián tiếp D Đọc tên công khai B Bỏ phiếu kín(86) E Biểu C Biểu lời nói Cán công chức phải người dám phụ trách, dám đoán, dám chịu trách nhiệm, tình khó khan, phải: A Nghèo khó chuyển lay D Uy vũ khuất phục B Thắng không kiêu, bại không nản(87) E Có công mài sắt, có ngày nên kim C Tứ hải giai huynh đệ HCM khẳng định trình quản lí nhà nước hệ thống pháp luật, quan trọng bậc là: A Chế định luật D Điều luật B Hiến pháp(87) E Ngành luật C Bộ luật HCM quan niệm dân làm chủ, tức đề cập đến: A Quyền lợi dân D Trách nhiệm dân B Quyền nghĩa vụ dân(tr84) E Nghĩa vụ dân C Năng lực dân HCM quan niệm dân chủ, tức đề cập đến: A Nhiệm vụ dân D Vị dân(tr84) B Trách nhiệm dân E Tư cuẩ dân C Năng lực dân Theo HCM, gương sống giá trị hơn: A Một trăm diễn văn tuyên truyền(chắc chắn) D Một số diễn văn tuyên truyền B Một diễn văn tuyên truyền E Các diễn văn tuyên truyền C Hàng loạt diễn văn tuyên truyền Theo HCM, để đoàn kết quốc tế (thu hút ngoại lực), phải có: A Nội lực tốt(tr79) D Ngoại lực tốt B Chủ lực tốt E Năng lực tốt C Thể lực tốt HCM xác định cách mạng Việt Nam phận của: A Cách mạng khu vực D Cách mạng vô sản B Cách mạng thời đại E Cách mạng giới(tr72) C Cách mạng thuộc địa Theo HCM đội ngũ cán bộ, công chức người vừa có đức, vừa có: A Tài(tr87) B Học vấn C Trình độ D Tầm nhìn E Ý thức Chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tư tưởng đạo đức HCM là: A Trung với nước, hiếu với dân D Có tinh thần quốc tế sáng B Thương yêu người, sống có tình nghĩa E Đạo đức gốc người cách mạng(tr99) C Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Yếu tố sau thuộc nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tư tưởng HCM là: A Xây đôi với chống(tr102) B Gía trị truyền thống dân tộc C Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu D Lòng yêu thương người E Tinh hoan văn hóa nhân loại 61 Yếu tố sau thuộc phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại theo tư 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 tưởng HCM: A Thương yêu người, sống có tình nghĩa(tr101) D Gía trị dân tộc B Nói đôi với làm E Xây đôi với chống C Đạo đức gốc người cách mạng Tiết kiệm nước, dân, không hoang phí, không xa xỉ, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù gọi là: A Cần B Kiệm(tr100) C Liêm D Chính E Chí công vô tư Dân chủ Việt Nam sau giành độc lập thể đảm bảo từ khi: A Thống đất nước 1975 D Nghị Đảng B Đại hội đổi 1986 E Xã hội Việt Nam 1945 C Hiến pháp 1946(tr84, chưa lắm, để ta xem lại đã, 69% thui) Theo HCM, quyền hành lực lượng thuộc về: A Doanh nhân B Cá nhân C Nhân dân(quá rõ rồi)^^ D Nông dân E Công nhân Đối tượng đoàn kết quốc tế tư tưởng HCM rất: A Rộng lớn(tr72) B Đặc biệt C Hạn chế D Cơ E Chủ yếu Theo HCM, có Hiến pháp, Pháp luật phải: A Đưa vào sống(tr87) B Thông tin tuyên truyền B Trao cho nhân dân E Áp dụng thí điểm C Cân nhắc kĩ lưỡng Theo HCM, chủ nghĩa yêu nước chân phải gắn liền với: A Chủ nghĩa quốc tế tư sản D Chủ nghĩa quốc tế vô sản(tr73) B Chủ nghĩa quốc tế nông dân E Chủ nghĩa quốc tế hữu sản C Chủ nghĩa quốc gia vô sản Việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng thành việc: A Thực đoàn kết toàn dân D Thực đoàn kết dân tộc B Thực hiệp thương dân chủ E Thực đoàn kết quốc tế(tr73) C Thực đại đoàn kết toàn dân tộc Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sẽ: A Tạo sức lực tổng hợp cho cách mạng D Tạo nguồn lực tổng hợp cho cách mạng B Tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng(tr73) E Tạo đòn bẩy tổng hợp cho cách mạng C Tạo động lực tổng hợp cho cách mạng Nhà nước dân lập nên, dân ủng hộ, dân làm chủ, gọi là: A Nhà nước dân C Nhà nước dân E Nhà nước dân(tr85) B Nhà nước muôn dân D Nhà nước nhân dân Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với ……… , tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng A Sức mạnh đương thời C Sức mạnh thời E Sức mạnh thời gian B Sức mạnh thời đại(rõ rồi) D Sức mạnh vật chất Trong cách mạng, HCM xác định người vừa mục tiêu, vừa là: A Động lực(tr107) B Nội lực C Trở lực D Chủ lực E Trở lực Nhà nước lấy lợi ích đáng nhân dân làm mục tiêu, tất lợi ích nhân dân, gọi là: A Nhà nước dân D Nhà nước dân(tr85) B Nhà nước muôn dân E Nhà nước nhân dân C Nhà nước dân Trong tư tưởng HCM, quyền lực nhân dân đặt vị trí: A Đầu tiên B Tốt C Quan trọng D Tối cao E Tối thượng HCM lập hội Việt Nam cách mạng niên vào năm: A 1920 B 1925(tìm k ra, seach google) C 1927 D 1928 E 1930 Tư tưởng HCM đường cách mạng Việt Nam hình thành vào thời gian: A 1920 B 1925(tr20 21->30 =>25) C 1930 D 1945 E 1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt vào ngày tháng năm nào? A 9h45’ ngày 2-9-1969 B 9h47’ ngày 2-9-1969(tr24) C 9h47’ ngày 9-2-1969 D 9h45’ ngày 2-9-1968 E 9h54’ ngày 2-9-1969 78 HCM dùng hình tượng để chủ nghĩa tư bản: A Con bạch tuộc B Con đĩa vòi(chuẩn rồi) C Con chim đại bang 79 HCM viết nhật ký tù vào thời gian: A 1931-1933 B 1940-1941 C 1944-1945 D 1942-1943(gg) E 1945-1954 80 Cách mạng bạo lực cách mạng đấu tranh: A Vũ trang B Kết hợp đấu tranh vũ trang đấu tranh trị(tr38) C Chính trị 81 “Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội” HCM đời năm: (đéo biết, gg đéo có) A 1956 B 1957 C 1958 D 1959 E 1960 82 Theo HCM, cần là: A Lao động cần cù D Lao động có kế hoạch B Lao động có suất cao E Cả A,B,D C Lao động cần cù, có kế hoạch, có sáng tạo có suất cao(k lắm) 83 Để xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, HCM dùng cụm từ “công bộc”, “đầy tớ” nhằm ra: A Một mặt trách nhiệm người cán công chức(tr88) B Quyền lợi người cán công chức C Đặc điểm người cán công chức D Vị trí người cán công chức E Chức người cán công chức ... giới 19 Theo HCM nhiệm vụ hàng đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa là: A Sáng tạo người D Chinh phục người B Phát triển người E Cải tạo người C Đào tạo người 20 Con đường cứu nước chủ tịch HCM độc lập... mạng 31 Theo HCM, tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng: A Đạo đức cách mạng D Gỉai phóng phát triển B Nhân đạo cách mạng E Nhân đạo hòa bình C Nhân văn văn hóa 32 HCM quan niệm... tưởng gần dân HCM quan tâm đến việc kết hợp loại lợi ích kinh tế đặc biệt nhấn mạnh đến: A Chế ddoooj bảo hiểm D Chế độ khoán(trùng) B Chế độ quản lí E Chế độ hợp tác C Chế độ phân phối HCM khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh full 100% đề thi, Ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh full 100% đề thi, Ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh full 100% đề thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay