ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN QUAN TRỊ HỌC

24 244 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 23:35

1) Cách mạng công nghiệp Châu Âu tạo tiền đề cho xuất lý thuyết quản trị: a Đúng b Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc quản trị Fayol: a Đúng b Sai 3) Taylor người sáng lập trường phái quản trị khoa học: a Đúng b Sai 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không quản trị đại: a Đúng b Sai 5) Ra định nghệ thuật: a Đúng b Sai 6) Ra định khoa học: a Đúng b Sai 7) Ra định nhà quản trị giải vấn đề mình: a Đúng b Sai 8) Quyền đưa định phải tập trung người có địa vị cao tổ chức, nguyên tắc tình huống: a Đúng b Sai 9) Khi định lựa chọn phương án cần phải chọn phương án có chi phí thấp nhất: a Đúng b Sai 10) Trong trường hợp cần dân chủ bàn bạc định để đạt hiệu cao: a Đúng b Sai 11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào trình định: a Đúng b Sai 12) Quản trị hoạt động kết tinh người kết hợp với để đến mục tiêu: a Đúng b Sai 13) Quản trị hoạt động phổ biến tất tổ chức: a Đúng b Sai 14) Quản trị thực theo cách nhau: a Đúng b Sai 15) Mục tiêu quản trị tối đa hoá lợi nhuận: a Đúng b Sai 16) Quản trị công việc mang tính đặc thù nhà quản trị cấp cao: a Đúng b Sai 17) Nhà quản trị người có quyền lệnh điều hành công việc người khác: a Đúng b Sai 18) Tất nhà quản trị phải am hiểu kỹ quản trị với mức độ nhau: a Đúng b Sai 19) Cấp quản trị cao kỹ chuyên môn quan trọng: a Đúng b Sai 20) Kỹ nhân cần thiết cấp quản trị nhau: a Đúng b Sai 21) Thời gian nhà quản trị cấp cao giành nhiều cho chức hoạch định: a Đúng b Sai 22) Vai trò quan trọng nhà quản trị cấp thấp tổ chức giám sát chặt chẽ hành vi người cấp dưới: a Đúng b Sai 23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền nối: a Đúng b Sai 24) Nhà quản trị cần phải vượt trội nhân viên tất kỹ để quản trị hữu hiệu: a Đúng b Sai 25) Phong cách lãnh đạo dân chủ mang lại hiệu trường hợp: a Đúng b Sai 26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù hoàn cảnh nào: a Đúng b Sai 27)Phong cách quản lý độc tài phong cách quản lý hiệu quả: a Đúng b Sai 28)Nhà quản trị giữ nhân viên giỏi cách tạo cho họ có mức thu nhập cao: a Đúng b Sai 29) Nguồn gốc động viên nhu cầu người mong muốn thoả mãn: a Đúng b Sai 30) Có thể động viên người lao động thông qua điều mà họ kỳ vọng: a Đúng b Sai 31) Hoạch định chức liên quan đến việc chọn mục tiêu phương thức hoạt động: a Đúng b Sai 32) Hoạch định chức mà nhà quản trị cấp cao phải làm: a Đúng b Sai 33) Ma trận SWOT công cụ quan trọng cần áp dụng phân tích môi trường: a Đúng b Sai 34) Quan niệm cổ điển xây dựng cấu tổ chức hướng đến phân quyền quản trị: a Đúng b Sai 35) Quan hệ tầng hạn quản trị nhà quản trị cấp trung cấu tổ chức mối quan hệ tỷ lệ thuận: a Đúng b Sai 36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị: a Đúng b Sai 37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp thuộc vào trình độ nhà quản trị: a Đúng b Sai 38) Uỷ quyền quản trị khoa học: a Đúng b Sai 39) Uỷ quyền nghệ thuật: a Đúng b Sai 40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị việc cho cấp dưới: a Đúng b Sai 41) Phân tích môi trường công việc phải thực xây dựng chiến lược a Đúng b Sai 42) Phân tích môi trường giúp cho nhà quản trị xác định thách thức doanh nghiệp để từ xây dựng chiến lược tương lai a Đúng b Sai 43) Môi trường bên môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp a Đúng b Sai 44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận thách thức doanh nghiệp a Đúng b Sai 45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều hội cho doanh nghiệp a Đúng b Sai 46) Kiểm tra trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm sai sót a Đúng b Sai 47) Xây dựng cấu tổ chức là: a Sự hình thành sơ đồ tổ chức b Xác lập mối quan hệ hàng ngang đơn vị c Xác lập mối quan hệ hàng dọc đơn vị d Tất câu 48) Công ty doanh nghiệp nên chọn cấu phù hợp: a Cơ cấu theo chức b Cơ cấu theo trực tuyến c Cơ cấu trực tuyến tham mưu d Cơ cấu theo cấu phù hợp 49) Xác lập cấu tổ chức phải vào: a Nhiều yếu tố khác b Quy mô công ty c Ý muốn người lãnh đạo d Chiến lược 50) Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do: a Sợ bị cấp lấn áp b Không tin vào cấp c Do lực d tất câu 51) Phân quyền có hiệu khi: a Cho nhân viên cấp tham gia vào trình phân quyền b Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm c Chỉ trọng đến kết d Tất câu 52) Lợi ích phân quyền là: a Tăng cường thiện cảm cấp b Tránh sai lầm đáng kể c Được gánh nặng trách nhiệm d Giảm áp lực công việc nhờ nhà quản trị tập trung vào công việc lớn 53) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào: a Trình độ nhân viên b Trình độ nhà quản trị c Công việc d Tất câu 54) Môi trường hoạt động tổ chức là: a Môi trường vĩ mô b Môi trường ngành c Các yếu tố nội d Tất câu 55) Phân tích môi trường kinh doanh nhằm: a Phục vụ cho việc định b Xác định điểm mạnh, điểm yếu c Xác định hội, nguy d Tất câu sai 56) Phân tích môi trường kinh doanh để: a Cho việc định b Xác định hội, nguy c Xác định điểm mạnh, điểm yếu 57) Hoạch định việc xây dựng kế hoạch dài hạn để: a Xác định mục tiêu tìm biện pháp b Xác định xây dựng kế hoạch c Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty 58) Mục tiêu quản trị cần: a Có tính khoa học b Có tính khả thi c Có tính cụ thể d Tất yếu tố 59) Kế hoạch duyệt tổ chức có vai trò: a Là sở cho phối hợp đơn vị b Định hướng cho hoạt động c Là cho hoạt động kiểm soát d Tất câu 60) Quản trị theo mục tiêu giúp: a Động viên khuyến khích cấp tốt b Góp phần đào tạo huấn luyện cấp c Nâng cao tính chủ động sáng tạo cấp d Tất câu 61) Quản trị mục tiêu quy trình: a Là kết quan trọng b Là công việc quan trọng c Cả a b d Tất câu sai 62) Xác định mục tiêu kế hoạch doanh nghiệp Việt Nam thường: a Dựa vào ý chủ quan cấp b Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm tỷ lệ phần trăm định xác định c Không lấy đầy đủ ảnh hưởng môi trường bên bên d Tất câu 63) Chức nhà lãnh đạo là: a Động viên khuyến khích nhân viên b Vạch mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức c Bố trí lực lượng thực mục tiêu d Tất câu 64) Con người có chất thích là: a Lười biếng không muốn làm việc b Siêng thích làm việc c Cả a b d Siêng hay lười biếng chất 65) Động người xuất phát: a Nhu cầu bậc cao b Những mà nhà quản trị phải làm cho người lao động c Nhu cầu chưa thỏa mãn d Năm cấp bậc nhu cầu 66) Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo: a Phong cách lãnh đạo tự b Phong cách lãnh đạo dân chủ c Phong cách lãnh đạo độc đoán d Tất lời khuyên không xác 67) Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến: a Nhà quản trị b Cấp c Tình d Tất câu 68) Động hành động người xuất phát mạnh từ: a Nhu cầu chưa thỏa mãn b Những mà nhà quản trị hứa thưởng sau hoàn thành c Các nhu cầu người sơ đồ Maslow d Các nhu cầu bậc cao 69) Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản c Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản d Tất câu sai 71) Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là: a Quan niệm xí nghiệp hệ thống đóng b Chưa trọng đến người c Bao gồm a b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định lượng 73) Người đưa 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là: a Fayol b Weber c Taylol 74) Ảnh hưởng yếu tố môi trường đến hoạt động doanh nghiệp khía cạnh: a Sự tồn phát triển doanh nghiệp b Mức độ tùy thuộc doanh nghiệp c Kết hoạt động doanh nghiệp d Tất câu 75) Ra định công việc: a Một công việc mang tính nghệ thuật b Lựa chọn giải pháp cho vấn đề xác định c Tất câu sai d Công việc nhà quản trị cấp cao 76) Quá trình định bao gồm: a Nhiều bước khác b Xác định vấn đề định c Chọn phương án tốt định d Thảo luận với người khác định 77) Ra định công việc a Mang tính khoa học b Mang tính nghệ thuật c Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật d Tất câu sai 78) Lựa chọn mô hình định phụ thuộc vào: a Năng lực nhà quản trị b Tính cách nhà quản trị c Nhiều yếu tố khác có yếu tố d Ý muốn đa số nhân viên 79) Nhà quản trị nên: a Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn mô hình định phù hợp b Kết hợp nhiều mô hình định c Sử dụng mô hình định tập thể d Chọn mô hình để định cho 80) Ra định nhóm: a Ít mang lại hiệu b Luôn mang lại hiệu c Mang lại hiệu cao điều kiện phù hợp d Tất câu sai 81) Quyết định quản trị phải thỏa mãn nhu cầu: a b c d 82) Quản trị nhằm: a Thực mục đích riêng b Sử dụng tất nguồn lực có c Tổ chức phối hợp với hoạt động thành viên tập thể d Thực tất mục đích 83) Quản trị cần thiết cho: a Các tổ chức lợi nhuận tổ chức phi lợi nhuận b Các công ty lớn c Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh d Tất tổ chức phi lợi nhuận 84) Quản trị nhằm: a Đạt hiệu hiệu xuất cao b Thỏa mãn ý muốn nhà quản trị c Đạt hiệu cao d Đạt hiệu suất cao 85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị thực cách: a Giảm chi phí đầu vào b.Tăng doanh thu đầu c Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doanh thu đầu 86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến: a Trình độ, số lượng thành viên b Quy mô tổ chức c Lĩnh vực hoạt động d Tất yếu tố 87) Chức nhà quản trị bao gồm: a Hoạch định, tổ chức b Điều khiển, kiểm soát c Cả câu 88) Tất tổ chức cần có kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất sai 90) Hoạt động quản trị thực thông qua chức là: a Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo c Hoạch định, tổ chức, đạo, kiểm tra d Hoạch định, nhân sự, huy, phối hợp 91) Các chức quản trị bao gồm: a b c d 92) Cấp bậc quản trị phân thành: a b c d 93) Cố vấn cho ban giám đốc cuả doanh nghiệp thuộc: a Cấp cao b Cấp trung c Cấp thấp d Tất sai 94) Phong cách lãnh đạo sau đây, phong cách mang hiệu quả: a Dân chủ b Tự c Độc đoán d Cả câu 95) Nhà quản trị cần kiểm soát khi: a Trong trình thực kế hoạch giao b Trước thực c Sau thực d Tất câu 96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên: a Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác phận b Để tự nhiên không cần kiểm soát c Tự thực trực tiếp d Giao hoàn toàn cho cấp 97) Mối quan hệ hoạch định kiểm soát: a Mục tiêu đề cho hoạch định tiêu chuẩn để kiểm soát b Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý c Kiểm soát phát sai lệch thực kế hoạch d Tất câu 98) Đang tham dự họp với sếp, có cú điện thoại đường dài vấn đề quan trọng kinh doanh gọi đến cho bạn, bạn phải làm gì: a Nhận điện thoại nói chuyện bình thường b Hẹn họ gọi lại sau cho bạn c Nói với người giúp việc Giám Đốc bạn vắng d Gọi lại sớm cho họ 99) Liên tục nhiều lần vào chiều thứ Bảy nhân viên bạn xin sớm: a Tôi cho sớm người khác phản đối b Tôi cần bạn làm việc ngày công việc kinh doanh nhiều c Tôi không muốn bị cấp khiển trách d Hôm không được, có họp vào buổi chiều lúc 15h30 100) Trong họp bạn hướng dẫn nhân viên cách bán hàng mới, nhân viên chen ngang câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn trình bày, bạn sẽ: a Làm không nghe thấy b Tất nhân viên gởi lại câu hỏi kết thúc c Nói cho nhân viên biết câu hỏi không phù hợp d Trả lời câu hỏi 101) Một nhân viên phòng đến gặp bạn phàn nàn cách làm việc nhân viên khác, bạn làm gì: a Tôi vui lòng nói chuyện với hai người b Có chuyện nói cho nghe c Chúng ta bàn chuyện sau, nhiều việc phải làm d Bạn thử trò chuyện với người chưa 102) Xếp mời bạn ăn trưa xếp hỏi bạn cảm nghĩ mình: a Kể cho sếp nghe tỉ mỉ b Không nói với sếp bữa ăn trưa c Cố nói bữa ăn trưa cách đặc biệt dù bữa ăn trưa đặc biệt 103) Một người bên doanh nghiệp nhờ bạn viết thư giới thiệu cho nhân viên cũ trước có kết làm việc không tốt cho doanh nghiệp: a Viết thư kể rõ nhược điểm b Viết thư nhấn mạnh ưu điểm người c Từ chối viết thư 104) Bạn tuyển vào làm trưởng phòng có quy mô lớn cho công ty , bạn biết có số nhân viên phòng nghĩ họ xứng đáng làm trưởng phòng, bạn phải làm gì: a Nói chuyện với nhân viên vấn đề b Lờ hy vọng chuyện qua c Nhận vấn đề tập trung cho công việc cố gắng làm việc cho họ cần 105) Một nhân viên nói với bạn: “có lẽ không nên nói với sếp chuyện này, sếp nghe chuyện…đó chưa?” a Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách b Tôi muốn nghe việc liên quan đến công ty c Có tin mói cho biết Đáp án: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, 37b, 38a, 39a, 40b,41a, 42a, 43b, 44a, 45a, 46a, 47d, 48d, 49a, 50d, 51d, 52d, 53d, 54d, 55d, 56a, 57a, 58d, 59d, 60d, 61d, 62d, 63d, 64c, 65c, 66d, 67d, 68a, 69d, 70b, 71c, 72c, 73a, 74d, 75b, 76a, 77c, 78d, 79a, 80d, 81b, 82d, 83a, 84c, 85c, 86d, 87c, 88d, 89d, 90a, 91c, 92d, 93d, 94d, 95d, 96a, 97d, 98d, 99b, 100b, 101b, 102a, 103c, 104c, 105b CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ Ai cha đẻ phương pháp Quản trị Khoa học? a Peter Drucker b Haroll Koontz c Taylor d Fayol Tìm cách làm để tăng suất đặc trưng trường phái QT nào? a QT phương pháp khoa học b QT phương pháp hành c QT sản xuất tác nghiệp d QT hành vi Ai người đưa chức QT? a Taylor b Fayol c Koontz d Drucker Trường phái tâm lí xã hội xây dựng sở: a Những nghiên cứu nhà máy Halthorne b Phân tích quan hệ người với người c Quan điểm hành vi học d Cả Phương pháp gậy củ cà rốt với tư tưởng quản trị ai? a Fayol b Mayo c Maslow d Mc Gregor Không quan tâm đến người nhược điểm lớn nhát tư tưởng QT nào? a Phương pháp QT Khoa học b Phương pháp QT Hành c Phương pháp QT người d Phương pháp QT định lượng Phương pháp QT phù hợp với định QT sáng tạo? a QT hành b QT Hành vi c QT định lượng d QT tiến trình Coi QT nghề tư tưởng ai? a Taylor b Fayol c Maslow d Koontz Quan điểm Haroll Koontz quản trị là: a Qt Qt người b QT hợp quan điểm trước c QT tiến trình d Cả 10 Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp nhân viên, khuyến khích nhân viên báo cáo vấn đề tư tưởng lí thuyết quản trị: a QT hệ thống b QT theo tiến trình c Lý thuyết Z d Kaizen CHƯƠNG 4_ HOẠCH ĐỊNH Nội dung hoạch định bao gồm yếu tố, trừ: a thiết lập mục tiêu b phân tích dây chuyền giá trị c phân tích nội doanh nghiệp d xây dựng hệ thống kiểm soát hoạch định, nhà Qt sẽ: a Làm giảm tính linh hoạt tổ chức b Lãng phí thời gian c Phối hợp nỗ lực tổ chức d Khó điều chỉnh Mục đích hoạch định không bao gồm yếu tố a Phối hợp nỗ lực toần tổ chức b Giảm chồng chéo c Là sở cho hoạt động kiểm soát d Loại trư biến động môi trường Chính sách thuộc loại kế hoạch nào? a Kế hoạch sử dụng lần b Kế hoạch thường trực c Kế hoạch ngắn hạn d Kế hoạch dài hạn Loại kế hoạch xác định vị doanh nghiệp môi trường hoạt động? a thường trực b chiến lược c cụ thể d tác nghiệp Đáp án thuộc phương pháp MBO? a Tập thể định b Mục tiêu rõ ràng c Kiểm tra tiến độ thực d Giám sát chặt chẽs Theo phương pháp MBO, yếu tố sau làm tăng hiệu QT? a Kiểm soát chặt chẽ b Mục tiêu thách thức, cụ thể c Mục tiêu đưa từ xuống d Lãnh đạo theo phong cách tự Những yêu cầu mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp không cần thiết? a Tỷ suất lợi nhuận cần đạt so với năm trước b Tỷ suất lợi nhuận chung doanh nghiệp c Doanh nghiệp pahỉ nỗ lực cao đạt d Trong khoảng thời gian năm mục tiêu thiết lập tốt không cần thiết phải có đặc điểm sau đây? a thách thức phải khả thi b phải mang tính dài hạn c trọng vào kết d phải trìn bày văn 10 Sự khác biệt thiết lập mục tiêu truyền thống MBO: a Các mục tiêu phương pháp truyền thống định hướng hoạt động Qt b Các mục tiêu phương pháp truyền thống làm tiêu chí để đánh giá c Phương pháp truyền thống trình đưa mục tiêu từ xuống MBO đưa mục tiêu từ xuống từ lên d Phương pháp MBO có nhiều mục tiêu bao quát hoạt động khác CHƯƠNG 5_ RA QUYẾT ĐỊNH Quyết định xem chiến lược tốt cho DN định thuộc chức nào? a hoạch định b tổ chức c lãnh đạo d kiểm soát Quá trình tuyển dụng doanh nghiệp định loại gì? a Quyết định danh nghĩa b Quyết định Delphi c Quyết định theo chương trình d Quyết định không theo chương trình Kỹ thuật định mà thành viên nhóm không ngồi với nhau? a làm việc nhóm b động não c danh nghĩa d Delphi Có giải pháp sáng tạo đặc điểm định nào? a Quyết định theo quy trình b Quyết định không đc chương trình hóa c Quyết định chương trình hóa d Quyết định cá nhân Quyết định công việc thiết kế nằm định nhà QT? a hoạch định b tổ chức c lãnh đạo d.kiểm soát Các định chương trình hóa có đặc điểm: a Quyết định có giải pháp sáng tạo b Quyết định hay không phụ thuộc vào khả người định c NC đc đầy đủ thông tin d Nhằm giải vấn đề Xác định xem điều kiện định thuộc loại chắn, rủi ro hay bất trắc việc nhà QT nghiên cứu bước trình định a Xác định tiêu chí b Phân bổ trọng số c Đánh giá phương án d Lựa chọn phương án Hành vi trực giác kết hợp với chấp nhận mơ hồ cao đặc điểm phong cách định nào? a Khái quát b dẫn c phân tích d hành vi Đáp án yếu tố lý giới hạn? a Tối ưu b Dựa lý trí c Quá trình đơn giản hóa d Thiết lập mục tiêu cụ thể, rõ ràng 10 Bước định không thuộc kỹ thuật nhóm danh định a Các thành viên độc lập viết ý tưởng b Các trình bày c Kết ghi lại làm nhiều d Các thành viên độc lập cho điểm ý tưởng CHƯƠNG 6_ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Trong chiến lược chi phí thấp, yếu tố ưu tiên nhiều nhất? a Đổi b Chất lượng c Khả đáp ứng nhu cầu khách hàng d Hiệu suất Chiến lược khác biệt hóa đòi hỏi a Sản phẩm thiết kế để sản xuất hàng loạt b Các kỹ sản xuất theo quy trình c Hợp tác chặt chẽ từ hệ thống phân phối d Giám sát lao động chặt chẽ Việc Google mua lại Youtube thuộc loại chiến lược gì? a Đa dạng hóa tập trung b Tăng trưởng tập trung c Chiến lược tập trung d Chiến lược cạnh tranh Công ty chứng khoán VIS mở thêm chi nhánh thành phố HCM gọi chiến lược gì? a Đa dạng hóa tập trung b Tăng trưởng tập trung c Đa dạng hóa tổ hợp d Hội nhập hàng ngang áp dụng chiến lược tăng trưởng chiến lược có độ rủi ro cao nhất? a Hội nhập hàng ngang b Tăng trưởng tập trung c Đa dạng hóa tập trung d Đa dạng hóa tổ hợp Chiến lược chi phí thấp yêu cầu: a Có sách thu hút lao động tay nghề cao b Phối hợp chặt chẽ đa hành vi marketing c Phân định chức chặt chẽ d Có phương pháp đo lường khả quan Việc GM liên kết Toyota lập nhà máy sản xuất ôtô Mỹ gọi chiến lược gì? a Tăng trưởng tập trung b Đa dạng hóa tập trung c Hội nhập hàng ngang d Hội nhập hàng dọc Khi xác định ngành có mức độ hấp dẫn cao hay thấp, DN phân tích gì? a Điểm mạnh, điểm yếu b lực lượng cạnh tranh c Phân tích PEST d Tất phân tích Pháp luật chống độc quyền hạn chế chiến lược nào? a Hội nhập ngang b Hội nhập dọc c Đa dạng hóa tập trung d Tăng trưởng tập trung 10.Yếu tố giúp DN đạt tỷ suất lợi nhuận bình quân cao, dù lợi nhuận bình quân ngành ntn: a Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành b Cấu trúc ngành c Chuối giá trị doanh nghiệp d Đặc tính kỹ thuật ngành CHƯƠNG 7_ TỔ CHỨC Đơn vị doanh nghiệp kinh doanh đơn ngành quy mô vừa nhỏ, hình thức phân khâu phù hợp là: a Theo sản phẩm đơn vị b Theo khách hàng c Theo chức d Theo khu vực Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng cấp quản trị, hình thức phân khâu phù hợp nhất: a Theo chức b Theo sản phẩm đơn vị c Theo khu vực d Theo ma trận Doanh nghiệp phân khâu theo hình thức đến cuối chu kỳ kinh doanh, phần đóng góp lợi nhuận doanh số cá phận rõ ràng a Theo chức b Theo sản phẩm đơn vị c Theo khu vực d Theo ma trận Mức độ tập trung quyền lực cao thường gặp kiểu phân khâu: a Theo chức b Theo sản phẩm đơn vị c Theo khu vực d Theo ma trận Kết ủy quyền là: a Cấp nhận thức mệnh lệnh b Cấp chủ động công việc c Cấp thực công việc dẫn Khi sử dụng cấu TC hữu cơ, DN hoạt động hiệu a Phân chia phận theo kahchs hàng b Sd chiến lược c Môi trường ổn định d Đơn Cấu trúc tổ chức phụ thuộc yếu tố a Cv, clược, Cnghệ, Mtrường b Clược, qmô, Cnghệ, tự chủ c Qmô, clược, Cnghệ, Mtrường d Qtrình sx, qmô, cnghệ, mtrường Nhược điểm p/c theo chức năng: a Khó kiểm soát hđ KD b Chú trọng lợi nhuận ngắn hạn c Khó phhát triển QTV cấp cao d Tăng chi phí nhiều nv chức Cv ko thuộc hđ chức TC: a Phân chia cv thành chức cụ thể b Nhóm cv thành phận c Xd hệ thống lương thưởng phù hợp d Tuyển dụng 10 Yếu tố ko làm tăng phạm vi kiểm soát a Người quản lý lực b Nv đào tạo tốt c Nv thix làm việc độc lập d Cv ko tiêu chuẩn hóa CHƯƠNG + Khi ncầu đc thỏa mãn, ko động thúc đẩy, quan điểm a Taylor b Maslow c Herberg d Mac Gregor Theo Herberg, yếu tố dẫn đến thỏa mãn nv ko bao gồm a Cơ hội phát triển b Trách nhiệm c Sự tiến d Tiền lương Những công cụ đc sd kết hợp để động viên nv bao gồm: a Chọn người phù hợp với cv b Đảm bảo mtiêu đạt đc c Nới lỏng giám sát d Sd mục tiêu thách thức Theo nghiên cứu Đh Michigan, phong cách lãnh đạo định hướng người có đặc điểm a Chú trọng khía cạnh kĩ thuật cv b Quan tâm đến hthành cv c Coi nv công cụ để đạt mục tiêu d Chú trọng qhệ với cấp Theo thuyết lưới QT, vc tạo đk để tăng NSLĐ tinh thần làm vc nc biểu hiệ phng cách a QT tổ đội b QT CLB c QT thỏa hiệp d QT công việc Đặc điểm phng cách lãnh đạo dân chủ a Ra qđ đơn phương b Cấp dươi phép số qđ c Giao nvụ kiểu mệnh lệnh d Giám sát chặt chẽ Đóng góp Maslow QT tầm quan trọng của: a phát nhu cầu b Tạo hội cho nv qđ c Tạo hội cho nv khẳng định d Thỏa mãn ác ncầu để động viên nv Chiến lược thiất kế cv làm tăng mức độ kiểm soát người thực cv? a Cl làm giàu cv b Cl mở rộng phạm vi cv c Cl trả lương theo thành tích d Cl làm vc linh hoạt Theo Hersey Blandchards, nhà lãnh đạo sd phong cách bán nv: a Nỗ lực t.h cv cao b Có kỹ thiếu động c Ko có kỹ sẵn sàng thực hiên cv d Ko có kỹ ko sẵn sàng thực hiên cv 10 Đặc điểm thuộc phong cách chuyên quyền: a Giám sát trình t.h qđ b Tham khảo ý kiến cấp c Cho phép cấp tham gia đóng góp í kiến d Mức độ thỏa mãn nv cao ĐÁP ÁN Chương Chương Chương Chương Chương Chương 3: 1c 2a 3b 4d 5d 6a 7c 8b 9c 10d 4: 1d 2c 3c 4b 5c 6d 7b 8a 9b 10c 5: 1a 2c 3d 4b 5b 6c 7c 8a 9d 10c 6: 1d 2b 3a 4b 5d 6c 7c 8c 9a 10c 7: 1c 2d 3b 4a 5b 6d 7b 8c 9c 10d 8+9: 1b 2d 3c 4d 5a 6b 7d 8a 9c 10a [...]... b Kỹ thuật c Tư duy d Tất cả những câu trên 89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là: a Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng b Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọng c Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả các cấp bậc quản trị d Tất cả đều sai 90) Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua 4 chức năng là: a Hoạch... quản trị c Đạt được hiệu quả cao d Đạt được hiệu suất cao 85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách: a Giảm chi phí đầu vào b.Tăng doanh thu đầu ra c Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doanh thu đầu ra 86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến: a Trình độ, số lượng thành viên b Quy mô tổ chức c Lĩnh vực hoạt động d Tất cả các yếu tố trên 87) Chức năng của nhà quản trị. .. trên cơ sở: a Những nghiên cứu ở nhà máy Halthorne b Phân tích quan hệ giữa con người với con người c Quan điểm hành vi học d Cả 3 5 Phương pháp cây gậy và củ cà rốt đúng với tư tưởng quản trị của ai? a Fayol b Mayo c Maslow d Mc Gregor 6 Không quan tâm đến con người là nhược điểm lớn nhát của tư tưởng QT nào? a Phương pháp QT bằng Khoa học b Phương pháp QT Hành chính c Phương pháp QT con người d Phương... phối hợp 91) Các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm: a 6 b 5 c 4 d 3 92) Cấp bậc quản trị được phân thành: a 4 b 5 c 2 d 3 93) Cố vấn cho ban giám đốc cuả một doanh nghiệp thuộc: a Cấp cao b Cấp trung c Cấp thấp d Tất cả đều sai 94) Phong cách lãnh đạo sau đây, phong cách nào mang hiệu quả: a Dân chủ b Tự do c Độc đoán d Cả 3 câu đều đúng 95) Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi: a Trong quá trình... QT là 1 nghề là tư tưởng của ai? a Taylor b Fayol c Maslow d Koontz 9 Quan điểm của Haroll Koontz về quản trị là: a Qt là Qt con người b QT là sự hợp nhất của các quan điểm trước đó c QT là 1 tiến trình d Cả 3 10 Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn đề là tư tưởng của lí thuyết quản trị: a QT hệ thống b QT theo tiến trình c Lý thuyết Z d Kaizen CHƯƠNG... Quản trị nhằm: a Thực hiện những mục đích riêng b Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có c Tổ chức phối hợp với các hoạt động của những thành viên trong tập thể d Thực hiện tất cả những mục đích trên đều đúng 83) Quản trị cần thiết cho: a Các tổ chức lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận b Các công ty lớn c Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh d Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận 84) Quản trị. .. 102a, 103c, 104c, 105b CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ 1 Ai là cha đẻ của phương pháp Quản trị Khoa học? a Peter Drucker b Haroll Koontz c Taylor d Fayol 2 Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất là đặc trưng của trường phái QT nào? a QT bằng phương pháp khoa học b QT bằng phương pháp hành chính c QT sản xuất và tác nghiệp d QT hành vi 3 Ai là người đầu... chuyện ngay với các nhân viên đó về vấn đề này b Lờ đi và hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi c Nhận ra vấn đề tập trung cho công việc và cố gắng làm việc cho họ cần mình 105) Một nhân viên nói với bạn: “có lẽ tôi không nên nói với sếp về chuyện này, nhưng sếp nghe về chuyện…đó chưa?” a Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách b Tôi muốn nghe nếu việc đó liên quan đến công ty của chúng ta c Có tin gì... thực hiện c Sau khi thực hiện d Tất cả các câu trên 96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên: a Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác mỗi bộ phận b Để mọi cái tự nhiên không cần kiểm soát c Tự thực hiện trực tiếp d Giao hoàn toàn cho cấp dưới 97) Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát: a Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát b Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp... Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý c Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch d Tất cả các câu trên 98) Đang tham dự cuộc họp với sếp, có một cú điện thoại đường dài về một vấn đề quan trọng trong kinh doanh gọi đến cho bạn, bạn phải làm gì: a Nhận điện thoại và nói chuyện bình thường b Hẹn họ gọi lại sau cho bạn c Nói với người giúp việc của Giám Đốc là bạn đang đi vắng d Gọi ... 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất... trường: a Đúng b Sai 34) Quan niệm cổ điển xây dựng cấu tổ chức hướng đến phân quyền quản trị: a Đúng b Sai 35) Quan hệ tầng hạn quản trị nhà quản trị cấp trung cấu tổ chức mối quan hệ tỷ lệ thuận:... hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị: a Đúng b Sai 37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp thuộc vào trình độ nhà quản trị: a Đúng b Sai 38) Uỷ quyền quản trị khoa học: a Đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN QUAN TRỊ HỌC, ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN QUAN TRỊ HỌC, ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN QUAN TRỊ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay