TIỂU LUẬN một số nội DUNG cơ bản TRONG tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

24 152 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 22:59

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” 3 MỞ ĐẦU “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi”1 Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nhân dân… đó, Người nhà hoạt động trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Người nhà văn hoá lỗi lạc, danh nhân văn hoá Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hoá chiếm vị trí quan trọng, kho tàng quí báu dân tộc Những quan điểm tư tưởng Người văn hoá, yếu tố cấu thành tảng tinh thần xã hội, sở lý luận kim nam để Đảng ta hoạch định đường lối, sách xây dựng phát triển văn hoá đất nước qua thời kỳ cách mạng Ngày nay, nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc văn hoá dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá sở vững chắc, ánh hào quang soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực mục tiêu xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa Chính vậy, việc nghiên cứu làm sáng tỏ sở triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá, việc làm có ý nghĩa lý luận thực tiễn thiết thực Nó không giúp hiểu sâu sắc hơn, tin tưởng tư tưởng văn hoá Người, mà giúp có sở khoa học để quán triệt thực tốt đường lối, sách, xây dựng phát triển văn hoá Đảng nhà nước ta, đóng góp tích cực vào trình đấu tranh chống biểu tiêu cực văn hoá NỘI DUNG Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr 88 I MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ Là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài cách mạng Việt Nam, toàn di sản Chủ Tịch Hồ Chí Minh kho báu văn hoá vô giá dân tộc, hàm chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn phong phú, đặc sắc, sáng tạo, trí tuệ nhân văn Bởi nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam Người không viết thành tác phẩm riêng biệt văn hoá Tư tưởng văn hoá nói chung tư tưởng triết học văn hoá nói riêng thể viết, nói, nhân cách cốt cách Người Quan niệm Hồ Chí Minh chất văn hoá Sinh lớn lên quê hương gia đình có giàu truyền thống văn hoá, Người sớm giác ngộ cách mạng, có lòng yêu nước sâu sắc, sớm nhận thức cảnh ngộ đất nước nô lệ, Hồ Chí Minh tìm đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân Trải qua khắp năm châu bốn biển, Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hoá phương đông, văn hoá phương tây, văn hoá dân tộc giới Đặc biệt ánh sáng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đưa cách hiểu văn hoá rộng, sâu sắc, mang tính khái quát cao, lại mang tính cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu Theo Người, “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hoá Văn hoá tổng hợp phương thức sinh hoạt biểu mà loài người sản sinh nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Từ quan điểm thấy Hồ Chí Minh khái quát nội dung cách đầy đủ nhất, rộng phạm trù văn hoá Chúng ta thấy phạm trù văn hoá Hồ Chí Minh:Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.431 biết khái niệm, nhiên Hồ Chí Minh đưa văn hoá hiểu toàn bọ sáng tạo người, trình tồn sinh sống phát triển Nguồn gốc động lực sâu xa văn hoá nhu cầu người, điều hoàn toàn khác với vật vật nhu cầu chúng để tồn người có vật chất tinh thần, nhu cầu thành bất biến, mà vận động thay đổi Con người không lòng với gì, mà sẵn có tự nhiên thiên nhiên ban tặng mà luôn khám phá, điều thúc đẩy người hoạt động sáng tạo, cải tạo tự nhiên xã hội, tạo không gian điều kiện sinh tồn vật chất lẫn tinh thần ngày tốt cho Trong trình trình sáng tạo văn hoá người Như thấy, đâu có người có hoạt động văn hoá Văn hoá phát huy thức hoá lực chất người Như thấy người chủ thể sáng tạo văn hoá, đồng thời văn hoá phương thức sinh tồn, môi trường sống người Con người phát triển với tính cách người tách khỏi môi trường văn hoá Đồng thời Hồ Chí Minh văn hoá bao gồm hai lĩnh vực là: Văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Bên cạnh sản phẩm tinh thần ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, nghệ thuật, văn học… văn hoá bao gồm sản phẩm vật chất phục vụ cho đời sống người công cụ, phương tiện đáp ứng nhu cầu ăn mặc,ở lại, giao tiếp… nhiên văn hoá vật chất thực vật thể hoá giá trị tinh thần Mỗi sản phẩm vật chất thể tài hoa, khéo léo, lý tưởng thẩm mỹ người chủ thể sáng tạo chúng Ở thấy Hồ Chí Minh đưa quan niệm khoa học dễ hiểu văn hoá văn hoá Quan niệm dó vạch dấu hiệu đặc trưng văn hoá mà bao quát toàn hoạt động tượng văn hóa đời sống người Vì vậy, quan niệm Hồ Chí Minh văn hoá, đến nguyên giá trị việc nhận thức tượng văn hoá Mặc dù hiểu khái quát văn hoá theo nghĩa rộng, với nghĩa tổng hợp phương thức sinh hoạt, bao gồm sinh hoạt vật chất sinh hoạt tinh thần xã hội nhương nói mình, Hồ Chí Minh thường đề cập đến khái niệm văn hoá theo nghĩa hẹp Theo nghĩa hẹp văn hoá bao gồm hàng loạt hoạt động giáo dục, khoa học, văn học nghệ thuật, đạo đức lối sống… theo hoạt động văn hoá hoạt động sản xuất giá tri tinh thần nhằm giáo dục cho người khát vọng hướng tới chân, thiện, mỹ Với tính cách hiểu văn hoá theo nghĩa hẹp, Hồ Chí Minh coi văn hoá mặt đời sống xã hội, phận kiến trúc thượng tầng xã hội Như biết, xã hội tồn xã hội định ý thức xã hội tồn xã hội quy định, hoạt động văn hoá không mục đích làm cho đời sống người ngày nâng lên Chính vậy, Hồ Chí Minh việc xây dựng đất nước phải coi trọng việc phát triển kinh tế, trị xã hội văn hoá…tuyệt đối không xem nhẹ nhân tố xem nhẹ nhân tố phiến diện, tuyệt đối hoá không tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội Quan niệm Hồ Chí Minh đặc điểm hình thành phát triển văn hoá Trong trình hoạt động cách mạng, Người kế thừa phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào lãnh đạo, đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo tới phát triển văn hoá đưa đặc điểm hình thành phát triển: Một là: Văn hoá kết lực sáng tạo người, hoạt động thực tiễn chinh phục tự nhiên cải tạo xã hội phục vụ cho nhu cầu người Do vậy, người hoạt động người văn hoá Hay nới cách khác, người chủ thể sáng tạo mọ giá trị văn hoá Điều khác hoàn toàn đối lập với quan niệm tâm văn hoá, quan điểm siêu hình văn hoá Văn hoá hoạt động có tính động vật, mà văn hoá sáng tạo người có ý thức Văn hoá sản phẩm ban tặng chúa trời quan điểm tôn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh lẽ sinh tồn, nhu cầu sinh sống người sáng tạo văn hoá Văn hoá sản phẩm riêng có người, phương thức người tồn phát triển Như chúng thấy rằng, tượng xảy bàn tay khối óc người, vật vô chi vô giác mà Có quan điểm cho văn hoá đời sản phẩm vĩ nhân giai cấp thống trị tạo văn hoá, nhân dân người ngu dốt chẳng có nghĩa văn hoá, hưởng thụ văn hoá… Chủ Tịch Hồ Chí Minh thấy nhân dân có vai trò to lớn, trước hết nhân dân lao động việc sáng tạo văn hoá Người riêng vĩ nhân, nghệ sĩ, nghệ nhân giai cấp thống trị sáng tạo văn hoá, mà văn hoá trước hết nhân dân nhân dân sáng tạo Hồ Chí Minh viết “Quần chúng có biết sáng tác không? Có sáng tác không? Quần chúng người sáng tạo, công nông người sáng tạo Nhưng, quần chúng sáng tạo cải vật chất cho xã hội Quần chúng người sáng tác Chắc cô biết câu tục ngữ ta làm Đó quần chúng làm Nhưng câu tục ngữ, câu vè, ca dao sáng tác quần chúng…những sáng tác ngọc quý”3 Theo Hồ Chí Minh, có cán tổ chức, hướng dẫn nhân dân làm văn hoá nhân dân làm văn hoá Người cho sáng tác nghệ ĩi, nhà báo, nhà văn, vai trò nhân dân góp phần quan trọng làm cho sáng tác ngày hoàn thiện Hồ Chí Minh viết “Bác biết văn hay chư tốt, dù sao, nhân dân trăm tay nghìn mắt có nhiều ý kiến thông minh giúp tiến Không Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.250 riêng viết sách báo, mà công tác muốn làm tốt phải coi trọng ý kiến nhân dân”4 Văn hoá phương thức sinh tồn người, phục vụ cho sống thực, nhằm khích lệ động viên người ngày yêu sống Con người vừa chủ thể sáng tạo văn hoá, vừa người hưởng thụ văn hoá mà sáng tác Chính Hồ Chí Minh trình sáng tác phải hướng vào đại đa số nhân dân độc quyền hưởng thụ giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột tầng lớp trí thức Hồ Chí Minh viết “Văn hoá phục vụ ai? Cố nhiên phải nói phục vụ công, nông, binh, tức phục vụ đại đa số nhân dân…không thể nói nghệ thuật vị nghệ thuật mà cần nói rõ văn hoá phục vụ công, nông, binh”5 Chính nói viết Hồ Chí Minh thường phê phán lối nói, lối viết, lối vẽ… cầu kỳ khó hiểu không phục vụ thiết thực cho nhu cầu đời sống nhân dân Người viết “Ta cán cách mạng ta nói viết cho quần chúng nhân dân mà người không hiểu ta nói gì, gọi cán cách mạng được” Hồ Chí Minh yêu cầu nghệ sỹ, nhà báo, cán văn hoá… viết, nói, vẽ phải giản dị, dễ hiểu, có tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân Lấy việc vẽ nghệ sỹ làm ví dụ Hồ Chí Minh viết “Bác nghĩ nghệ thuật phải gắn với sống, người vẽ tuỳ ý tưởng tượng được, quần chúng phê bình lại bảo người ta dốt”7 Tóm lại: Theo Hồ Chí Minh quần chúng nhân dân mà trước hết nhân dân lao động chủ thể sinh hoạt văn hoá Họ vừa người sáng tạo, vừa người hưởng thụ giá trị văn hoá Do đó, động lực phát triển văn hoá nằm nhân dân Vì công tác văn hoá phải quán triệt Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.553 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.249-250 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.552 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.552-553 làm tốt quan điểm quần chúng, sáng tạo văn hoá nghiệp dân, dân, dân Hai là: Hồ Chí Minh quan niệm văn hoá tồn với tính cách văn hoá dân tộc đồng thời mối quan hệ biện chứng với văn hoá nhân loại Chúng ta thấy khái niệm văn hoá khái niệm dân tộc hai khái niệm có nội hàm khác nhau, ngoại diên chúng lại tương đồng với Vì thấy có dân tộc có văn hoá, văn hoá dân tộc Văn hoá đặc trưng cho tồn dân tộc Vì đề cương văn hoá soạn thảo năm 1943, Đảng ta trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, với ba nguyên tắc dân tộc hoá, đại chúng hoá, khoa học hoá để phát triển văn hoá truyền thống lên tầm cao Thống với tư tưởng Đảng, báo cáo trị đọc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng, Hồ Chí Minh phác hoạ đường xây dựng văn hoá Việt Nam lãnh đạo Đảng “Xúc tiến công tác văn hoá để đào tạo người cán cho công kháng chiến, kiến quốc Đồng thời phát triển tuyền thống tốt đẹp văn hoá dân tộc hấp thụ văn hoá tiến giới để xây dựng văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng”8 Chúng ta thấy rằng, quan điểm kết trình nhận thức sâu sắc, có tính quy luật tồn phát triển văn hoá nhận thức đắn yêu cầu phát triển văn hoá nghiệp kháng chiến, kiến quốc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Nó trở thành định hướng lớn đường lối, sách xây dựng phát triển văn hoá nước ta qua thời kỳ Với Người đề cao sắc văn hoá dân tộc, phê phán thói lai căng văn hoá, đề xuất cao văn hoá ngoại, coi nhẹ văn hoá dân tộc giới trí thức, nghệ sỹ Người cảnh báo nguy để văn hoá dân tộc nghệ sỹ “Có tri thức Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.173 10 Việt Nam thông thuộc lịch sử, địa lý chuyện thần thoại nước Pháp, Hy Lạp, La Mã Nhưng nói đến vị anh hùng tổ tiên , ông cha mình, hỏi đến địa lý nước mù tịt… coi chừng, có nhiều người Việt Nam lại không hiểu rõ lịch sử, đất nước, người vốn quí báu người nước ngoài” Đồng thời người dạy chúng ta phải giữ gìn phát huy truyền thống sắc dân tộc Trên sở chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề dân tộc, mối quan hệ giai cấp dân tộc, dân tộc thời đại, Hồ Chí Minh yêu cầu “Phải ý phát huy hết cốt cách dân tộc, lột cho hết tinh thần dân tộc… để cổ vũ đồng bào ta để giáo dục cháu ta”10 Hồ Chí Minh luôn đề cao truyền thống văn hoá Việt Nam, đề cao chủ nghĩa yêu nước, coi động lực tinh thần, nguồn sức mạnh không cạn, chiết ký đạo lý sống người dân Việt Nam Người khẳng định “Dân tộc ta dân tộc anh hùng, dân tộc ta có lòng nồng nàn yêu nước lần thử thách lớn nhân dân ta lại tỏ khí phách, nêu cao phẩm chất tốt đẹp Đồng thời Người đề cao truyền thống nhân ái, cố kết cộng đồng, tinh thần cần cù thông minh sáng tạo lao động sản xuất, tinh thần anh hùng bất khuất, mưu trí sáng tạo, gan góc, chiến đấu chống giặc ngoại xâm nhân ta, giành độc lập tự tổ quốc Có thể nói, truyền thống yêu nước dân tộc sản sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đồng thời Hồ Chí Minh người tô thắm khắc sâu dấu son rực rỡ truyền thống quí báu đó, làm rạng rỡ cho dân tộc anh hùng Làm cho giới biết đến dân tộc Việt nam, dân tộc bất khuất không cam chịu làm nô lệ Hồ Chí Minh khẳng định văn hoá Việt nam mang đậm sắc văn hoá dân tộc, văn hoá dân tộc không tồn phát triển độc lập, tách rời với văn hoá giới, mà kế thừa phát huy sắc, tinh hoa văn hoá giới, chúng có giao thoa tác động ảnh hưởng Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.556-557 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.221 10 11 lẫn nhau, bổ sung hỗ trợ làm phong phú cho Đây điểm có tính quy luật chi phối vận động phát triển văn hoá giới Chính vậy, coi trọng văn hoá dân tộc Hồ Chí Minh không tuyệt đối hoá Người cho rằng: Văn hoá Việt nam ảnh hưởng lẫn văn hoá Đông phương Tây phương chung đúc lại… Tây phương hay Đông phương có tốt ta phải học lấy để tạo văn hoá Việt nam Nghĩa lấy kinh nghiệm tốt văn hoá xưa văn hoá trau dồi cho văn hoá Việt nam thật có tinh thần tuý Việt nam để hợp với tinh thần dan chủ” Từ vấn đề cho thấy, việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, không đối lập với mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hoá Mà mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hoá thời đại làm cho văn hoá phong phú thêm có sức sống mãnh liệt Ba là: Theo Hồ Chí Minh văn hoá dòng chảy liên tục phát triển văn hoá thống hai trình Đó vừa loại bỏ xấu, phản giá trị, phản tiến Đồng thời biết kế thừa tốt tinh hoa phù hợp phát huy tác dụng được, vần có giá trị Chúng ta thấy văn hoá bao gồm hai lĩnh vực văn hoá văn hoá vật chất văn hoá tinh thần Văn hoá vật chất bao gồm yếu tố tồn xã hội, văn hoá tinh thần bao gồm yếu tố thuộc ý thức xã hội văn học, nghệ thuật, trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, triết học…do xã hội phát triển văn hoá phát triển theo Mỗi bước phát triển kinh tế xã hội văn hoá có bước phát triển, hình thái kinh tế xã hội gắn với văn hoá đặc trưng Cũng phát triển xã hội, phát triển văn hoá đấu tranh văn hoá với văn hoá cũ Trong đó, văn hoá vừa phủ định văn hoá cũ vừa kế thừa văn hoá cũ Nền văn hoá lấy văn hoá cũ làm tảng, làm tiền đề cho tồn phát triển Trong kế thừa đó, yếu tố tích cực, có giá trị văn 12 hoá cũ giữ lại văn hoá cải tạo cho phù hợp với yêu cầu văn hoá mới, xấu tiêu cực, lạc hậu, phản giá trị bị lọc bỏ Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, để xây dựng đời sống văn hoá mới, bỏ đi, kế thừa, làm Người viết “Cái cũ mà xấu phải bỏ… cũ mà không xấu phiền phức phải sửa cho hợp lý… cũ mà tốt phát triển thêm… mà hay ta phải làm” 11 Người luôn trình xây dựng phải biết gìn giữ truyền thống, đức tính tốt đẹp dân tộc, xong bên cạnh cần thấy hay đẹp mà học tập nước bè bạn anh em Hồ Chí Minh viết “Trong trình xây dựng mới, phải xây dựng đức tính tốt đẹp tổ tiên ta học tập gương tốt nước anh em”12 Từ dẫn chứng cho thấy triết lý Hồ Chí Minh phát triển văn hoá biện chứng khoa học Với triết lý đến ngày Đảng ta vận dụng sáng tạo nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hoá dân tộc Bốn là: Văn hoá tồn mối quan hệ biện chứng với yếu tố kinh tế trị đồng thời chịu qui định kinh tế trị Như thấy văn hoá tồn cách độc lập, hoạt động tinh thần chịu ảnh hưởng phát triển kinh tế xã hội trị Khi đề cập đến văn hoá, phát triển văn hoá Hồ Chí Minh thường sử dụng khái niệm văn hoá theo nghĩa hẹp Chính vậy, văn hoá thuộc lĩnh vực tinh thần đời sống xã hội Hoạt động văn hoá hoạt động sản xuất giá trị tinh thần (như hoạt động khoa học, giáo dục, nghệ thuật…) nhằm hình thành người khát vọng vươn tới hệ giá trị: chân, thiện mỹ Từ quan niệm văn hoá thuộc phận kiến trúc thượng tầng bị quan hệ, điều kiện kinh tế, trị chi phối Người viết “Văn hoá 11 12 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.94-95 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.224 13 kiến trúc thượng tầng, sở hạ tầng, xã hội có kiến thiết văn hoá kiến thiết đủ điều kiện phát triển được” 13 Hồ Chí Minh tiếp thu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt quan điểm vật lịch sử, kiến trúc thượng tầng đời sở hạ tầng định Khác hoàn toàn với quan điểm chủ nghĩa tâm tôn giáo Họ cho văn hoá đời từ lực lượng thần bí chúa trời, ý niệm tuyệt đối…họ tách văn hoá khỏi đời sống xã hội, văn hoá liên quan đến kinh tế, trị xã hội, họ coi lĩnh vực van hoá gắn liền với cách sống cao thượng, tầng lớp bên Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hoá… đứng mà phải đứng kinh tế trị” 14 Người “Văn hoá nghệ thuật mặt trận” “chiến sỹ nghệ thuật có nhiệm vụ phục vụ kháng chiến, phục vụ tổ quốc Để làm tròn nhiệm vụ, chiến sỹ nghệ thuật cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đúng… phải đặt lợi ích kháng chiến tổ quốc lên hết, trước hết”15 Hồ Chí Minh không thấy vai trò định kinh tế, trị xã hội văn hoá, mà Người thấy vai trò to lớn văn hoá kinh tế, trị xã hội Van hoá tảng động lực tinh thần, phát triển mặt đời sống xã hội Hồ Chí Minh viết “Văn hoá nghệ thuật mặt trận, văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi” 16 trình lãnh đạo cách mạng Người “ Trong công kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề phải ý đến, phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá”17 Hồ Chí Minh thấy văn hoá chịu ảnh hưởng tác động kinh tế, đồng thời thấy rõ ảnh hưởng chế độ trị, chế ước xã hội làm nảy sinh tính đa dạng văn hoá, nhiên Hồ Chí Minh thấy tác động to lớn văn hoá phát triển kinh tế xã hội, trị Hồ Chí Minh: Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học, 1981, tr.345 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.368-369 15 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.368 16 Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1997, tr.64 17 Hồ Chí Minh: Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học 1981, tr.345 13 14 14 Văn hoá sở động lực tinh thần cho phát triển vững mặt đời sống xã hội, cho tiến xã hội Từ vấn đề thấy, quan niệm văn hoá mối quan hệ văn hoá không khái quát thành hệ thống, thành luận điểm, Hồ Chí Minh làm sáng tỏ đặc điểm tồn phát triển văn hoá, đặc điểm mạng tính qui luật chi phối vận động phát triển văn hoá dân tộc nói chung văn hóa dân tộc Việt Nam nói riêng Sự nghiệp văn hoá nước ta đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ sâu sắc đặc điểm đảm bảo cho văn hoá phát triển qui luật đạt hiệu cao Quan niệm Hồ Chí Minh mối quan hệ xây dựng văn hoá với xây dựng người Việt Nam Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt Nam Hồ Chí Minh nhận thấy mối quan hệ biện chứng phát triển văn hoá với phát triển người, vận dụng thể linh hoạt, sáng tạo Hồ Chí Minh trình lãnh đạo nghiệp xây dựng văn hoá xây dựng người Việt Nam Hồ Chí Minh thấy người trung tâm thời đại, người có vị trí quan trọng phát triển văn hoá Con người chủ thể lịch sử, văn hoá, sáng tạo giá trị vật chất tinh thần cho xã hội Ở thấy rằng, phát triển văn hoá trước hết phụ thuộc vào vai trò sáng tạo người nhân cách họ Dưới góc độ văn hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng văn hoá phát triển cao khác chất so với văn hoá trước Đó văn hoá, người giải phóng tiềm mình, lợi ích chân chính, phẩm giá người Đó văn hoá hướng người vươn tới giá trị: chân, thiện, mỹ trụ cột vĩnh văn hoá Đây nghiệp cách 15 mạng to lớn, lâu dài gian khổ, đòi hỏi cao người, với tư cách chủ thể trình sáng tạo xã hội mới, xã hội chủ nghĩa Chính vậy, Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa”18 Theo Hồ Chí Minh người xã hội chủ nghĩa người có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cần kiệm liêm chí công vô tư, người phải gọt rửa tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, đủ đức đủ tài, vừa hồng vừa chuyên Chính vậy, đào tạo người chủ nghĩa xã hội vững thắng lợi hoàn toàn, loại bỏ xã hội lạc hậu Tuy nhiên, Hồ Chí Minh để xây dựng người mới, phục vụ cho nghiệp sáng tạo xã hội cần đẩy mạnh nghiệp phát triển văn hoá Trong đó, Hồ Chí Minh dặc biệt trọng đến nghiệp giáo dục đào tạo Hồ Chí Minh rằng, dân tộc dốt dân tộc yếu Chính vậy, sau cách mạng tháng tám thành công, Người phát động phong trào diệt gặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm Người viết “Nay giành quyền độc lập Một việc phải thực cấp tốc lúc này, nâng cao dân trí” hay “muốn giữ độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu… Mọi người Việt Nam… phải có kiến thức để tham gia vào công xây dựng nước nhà” hay thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường (9/1945) Hồ Chí Minh viết “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập cháu” 19 Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng đời sống mà cốt lõi là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Coi trọng phát triển nề văn hoá, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, tinh thần lành mạnh Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.303 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.32-36 18 19 16 Từ vấn đề cho thấy, nghiệp xây dựng văn hoá xây dựng người Việt Nam có thống hữu với Do vậy, không tuyệt đối hoá coi nhẹ mặt nào, coi trọng mặt trở thành phiến diện Phải trọng vào việc xây dựng văn hoá, làm cho văn hoá thực môi trường giáo dục, nuôi dưỡng phát huy giá trị người, đào luyện hệ người có đủ đức đủ tài để xây dựng chế độ xã hội văn hoá xã hội chủ nghĩa Đồng thời phải trọng chiến lược xây dựng người, tạo người có văn hoá, có khả sáng tạo giá trị văn hoá phù hợp với yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội Sự nghiệp xây dựng văn hoá với nghiệp xây dựng người phải tiến hành đồng thời, vừa nguyên nhân vừa kết thúc đẩy phát triển nghiệp cách mạng chung Quan niệm văn hoá Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh vận dụng triết lý chủ nghĩa mác xít vào nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam Người để xây dựng văn hoá Việt Nam có đặc trưng là: Một là: Nền văn hoá Việt Nam văn hoá mang tính dân tộc, đại nhân văn Hồ Chí Minh cho văn hoá Việt Nam phải văn hoá có gốc rễ, cội nguồn từ truyền thống văn hoá dân tộc, thể tâm hồn cốt cách, diện mạo sắc văn hoá Việt Nam Nền văn hoá phải kế thừa truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc ta suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước Đó truyền thống yêu nước thương nòi, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tinh thần nhân khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo lao động sản xuất, tinh thần dũng cảm bất khuất, mưu trí, gan dạ, biết hy sinh chống giặc ngoại xâm Những truyền thống đó, cần giữ gìn mà phải thường 17 xuyên phát huy cao độ nghiệp xây dựng văn hoá Hồ Chí Minh viết: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”20 Hồ Chí Minh yêu cầu người cần phải biết văn hoá dân tộc mình, phải biết truyền thống hào hùng dân tộc, phải phát huy cốt cách dân tộc, phải làm cho dân tộc ta tự hào truyền thống quí báu đó, cổ vũ động viên, giáo dục cho cháu ta học tập no theo Hồ Chí Minh phê phán tôn sùng văn hoá ngoại, coi thường, thờ với truyền thống văn hoá dân tộc ta Theo Hồ Chí Minh thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin bo nhiêu, phải coi trọng tuyền thống tốt đẹp ông cha ta nhiêu Hồ Chí Minh đòi hỏi phải giữ gìn phát huy vốn văn hoá dân tộc Loại bỏ yếu tố tiêu cực đời sống tinh thần nhân dân, biết kế thừa văn hoá tốt đẹp, loại bỏ tập tục cổ hủ lạc hậu, khắc phục ảnh hưởng văn hoá nô dịch đế quốc phong kiến Tóm lại văn hoá Việt Nam theo Hồ Chí Minh văn hoá mang đậm sắc dân tộc, thể lòng tự hào truyền thống văn hoá dân tộc Những điều không mâu thuẫn với việc tiếp thu giá trị văn hoá tiên tiến nhân loại, nhằm làm phong phú, tăng thêm sức sống mãnh liệt cho văn hoá dân tộc Nền văn hoá mà xây dựng văn hoá đóng kín mà văn hoá mở Một mặt kế thừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc, mặt khác tự làm giàu việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá giới văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá Việt Nam mang cốt cách, sắc truyền thống văn hoá dân tộc vừa bắt nhịp với thở sống đại, phù hợp với trình độ văn minh mà nhân loại đạt được.Hồ Chí Minh cho văn hoá mà xây dựng văn hoá mang tính nhân văn sâu sắc Đó văn hoá người, hướng tới việc giải phóng giai cấp giải phóng người giải phóng toàn thể nhân loại Nền văn Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.221 20 18 hoá tôn vinh người lao động, lấy người lao động làm trung tâm, coi lao động nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm người, nguồn sống nguồn tạo nên hạnh phúc người Nền văn hoá văn hoá đem lại công dân chủ thực cho người, chống lại áp bóc lột, bất công, bảo vệ lợi ích chân phẩm giá người Hồ Chí Minh văn hoá xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội thân xã hội văn hoá, người trả lại giá trị Nền văn hoá trở thành lý tưởng mà đời Hồ Chí Minh thực hoá lý tưởng Hồ Chí Minh viết “ Tôi có ham muốn tộ bậc cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân tộc ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành”21 Hai : Nền văn hoá Việt Nam văn hoá gắn chặt với nghiệp cách mạng dân tộc phận nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh văn hoá không tách rời kinh tế trị, mặt chịu chi phối kinh tế trị, mặt khác văn hoá có tác động trở lại to lớn kinh tế trị Vì Người coi văn hoá nghệ thuật mặt trận anh chị em nghệ sỹ chiến sỹ mặt trận Hồ Chí Minh viết “trong nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc dân tộc ta, văn hoá gánh phần quan trọng” 22 Hồ Chí Minh coi trọng nghiệp xây dựng văn hoá đất nước, đời Người thấy người nói :Trong công kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cần ý đến phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá Ba là: Văn hoá Việt Nam văn hoá mang tính nhân dân sâu sắc Hồ Chí Minh cho văn hoá khác văn hoá cũ chỗ bắt nguồn từ nhân dân, huy động nhân dân tham gia đông đảo, vào hoạt động văn hoá Nhân dân trở thành người nuôi dưỡng giá trị văn hoá 21 22 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.161 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.464 19 tạo tảng xã hội cho phát triển văn hoá chuyên nghiệp Theo Hồ Chí Minh văn hoá bắt nguồn từ nhân dân “ Luôn tìm tòi đường để kể cách chân thật hơn, chan thành cho nhân dân nghe, mối lo âu suy nghĩ nhân dân” 23 Đồng thời Người luôn uốn nắn, phê bình lối nói, lối viết, lối sáng tác xa rời nhân dân, không phù hợp với trình độ thị hiếu thẩm mỹ nhân dân Hồ Chí Minh đề cao vai trò sáng tạo văn hoá nghệ thuật nhân dân coi sáng tác nhân dân viên ngọc quí Hồ Chí Minh thường dặn anh chị em làm công tác văn hoá nghệ thuật phải sâu thực tế sống, hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng thị hiếu nhân dân để từ làm cho sáng tác phục vụ nhân dân cách tốt II Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ MỚI Ở NƯỚC TA Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá trở thành giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng, định hướng cho cộng xây dựng phát triển văn hoá nước ta Kế thừa phát huy tư tưởng đó, Đảng nhà nước ta đạo hoạt động văn hoá có nhiều bước phát triển nghiệp đổi đảng, văn hoá thu nhiều thành tựu quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho di sản quí báu lý luận nhiều lĩnh vực, Người để lại triết lý văn hoá, thực hành văn hoá Người biểu tượng văn hoá mới, văn hoá tiên tiến, đấu tranh không khoan nhượng văn hoá xấu độc Nhiều phong tục, tập quán thói quen tư tưởng lạc hậu cải tạo, loại bỏ, thay vào nét văn hoá phù hợp với điều kiện xã hội Trình độ giác ngộ trị dân trí nâng lên, nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, nhận thức người văn hoá có nhiều tiến Chính từ 23 Hồ Chí Minh: Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học, Hà Nội, 1981, tr.515 20 gương điển hình văn hoá Hồ Chí Minh tạo thêm sức mạnh cho người dân có trách nhiệm trình nhận thức phát triển văn hoá, tích cực học tập có nhiều đóng góp công trình văn hoá, củng cố nâng cao dân trí, đáp ứng thiết thực cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Những tư tưởng triết học văn hoá nói riêng, tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh nói chung, định hướng đắn cho nghiệp xây dựng phát triển văn hoá hình thành văn hoá mang lòng sức sống Việt Nam Sự nghiệp văn hoá trở thành phận khăng khít trở thành động lực tinh thần thúc đẩy nghiệp cách mạng nước ta bước đến thành công Ngày nay, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh văn hoá riêng tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá nói chung tiếp tục kim nam định hướng cho nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Những tư tưởng ý nghĩa việc hoạch định chiến lược văn hoá Đảng mà có ý nghĩa trực tiếp đạo hoạt động văn hoá cụ thể lĩnh vực khác Những tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh ngày thấm sâu toàn diện đời sống tinh thần nước ta, trở thành phận cấu thành tảng tinh thần toàn xã hội Sự nghiệp xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc văn hoá dân tộc, đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc toàn di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết tư tưởng Người văn hoá, từ vận dụng sáng tạo thực tiễn xây dựng phát triển văn hoá, đề đường lối, sách xây dựng phát triển văn hoá cách đắn Ngày toàn Đảng, toàn dân toàn quan ta cần tập trung nỗ lực, với nhiều hình thức, bước đi, biện pháp thực tốt đường lối phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Với tinh thần Nghị trung ương V (khoá VIII), Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cần làm tốt số nội dung là: 21 Thứ nhất: Củng cố tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, đa dạng Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, khu dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cho giá trị văn hóa thấm sâu vào mặt đời sống, thể cụ thể sinh hoạt, công tác, quan hệ ngày cộng đồng người, tạo sức đề kháng sản phẩm độc hại Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, tang, lễ hội, ngăn chặn đẩy lùi hủ tục, bạo lực, gây rối trật tự công cộng, mại dâm, ma túy, cờ bạc Xây dựng triển khai chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn phát triển giá trị truyền thống văn hóa, người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục hệ trẻ Xây dựng tăng cường hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa tất cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng số công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao đại trung tâm kinh tế - trị - văn hóa đất nước Xã hội hóa hoạt động văn hóa, trọng nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hoá vùng, nhóm xã hội, đô thị nông thôn Thứ hai: Phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống, cách mạng Tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc công đổi đất nước; cổ vũ, khẳng định đúng, đẹp, đồng thời lên án xấu, ác 22 Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm phương thức thể phong cách nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng bồi dưỡng lý tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt hệ trẻ Bảo vệ sáng tiếng Việt Khắc phục yếu kém, nâng cao tính khoa học, sức thuyết phục hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần hướng dẫn phát triển sáng tạo văn học, nghệ thuật, bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam Hoàn thiện thực nghiêm túc quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể phi vật thể dân tộc Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, văn nghệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá với phát triển du lịch hoạt động thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng giá trị văn hoá công chúng, đặc biệt hệ trẻ người nước Xây dựng thực sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số Xây dựng thực sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ người hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật Thứ ba: Phát triển hệ thống thông tin đại chúng Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức thông tin, giáo dục, tổ chức phản biện xã hội phương tiện thông tin đại chúng lợi ích nhân dân đất nước; khắc phục xu hướng thương mại hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, xuất Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất vững vàng trị, tư tưởng, nghiệp vụ có lực đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ Rà soát quy hoạch, xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất nước theo hướng tăng cường hiệu hoạt động, đồng 23 thời đổi mô hình, cấu tổ chức, sở vật chất - kỹ thuật theo hướng đại Phát triển mở rộng việc sử dụng internet, đồng thời có biện pháp hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu hoạt động lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh Thứ tư: Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế văn hoá Đổi mới, tăng cường việc giới thiệu, truyền bá văn hoá, văn học, nghệ thuật, đất nước, người Việt Nam với giới Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hoá, báo chí, xuất Xây dựng số trung tâm văn hoá Việt Nam nước trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hoá Việt Nam nước Tiếp thu kinh nghiệm tốt phát triển văn hoá nước, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc nước với công chúng Việt Nam Thực đầy đủ cam kết quốc tế bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sản phẩm văn hoá Xây dựng chế, chế tài ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hoá xâm nhập tác hại sản phẩm đồi truỵ, phản động; bồi dưỡng nâng cao sức đề kháng công chúng, hệ trẻ 24 KẾT LUẬN Là học trò C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin nên giới quan, tư triết học Người chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Người bảo vệ phát triển tư triết học tảng triết học Mác - Lênin Khác với nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không để lại tác phẩm triết học như: Hệ tư tưởng Đức, Luận cương Phoiơbắc, Biện chứng tự nhiên, Bút ký triết học Bởi vì, Hồ Chí Minh sống hoạt động cách mạng thời đại có chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, dẫn đường nhiệm vụ Người cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bóc lột, bất công đem lại hoà bình, tự do, hạnh phúc cho đồng bào Chính nhiệm vụ hút Người với tất tinh thần sức lực, làm cho Người sống gần gũi với nhân dân, đem tinh tuý, sâu sắc triết học diễn đạt thành điều giản dị, cụ thể, rõ ràng thiết thực để nhân dân dễ hiểu, dễ làm Rõ ràng, phải có trình độ triết học sâu sắc, uyên bác, Hồ Chí Minh chuyển hoá thành triết học sống Nghiên cứu di sản lý luận đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh, thấy Người toát lên tư tưởng triết học sâu sắc Hồ Chí Minh dựa vào vấn đề triết học để giải mối quan hệ việc nâng cao đời sống vật chất đời sống tinh thần, phát triển sản xuất với củng cố hệ thống trị, tăng trưởng kinh tế với phát triển giáo dục văn hoá nhiều mối quan hệ khác mối quan hệ xây dựng đất nước với đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, kháng chiến với kiến quốc Rõ ràng, giải thích hàng loạt vấn đề chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Hồ Chí Minh nói tới triết học, bàn tới triết học tư tưởng triết học Hồ Chí Minh thể rõ giá trị nhân văn đặc sắc, tràn đầy tinh thần biện chứng vật Trong có hoà quyện đến nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tinh hoa văn hoá, triết học 25 phương Đông, phương Tây lý luận khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin Với tư tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến” Người, nhận thấy có kết hợp nhuần nhuyễn phép "biến dịch” triết học phương Đông phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin Quân đội nhân dân Việt Nam lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước, đẩy lùi đói nghèo bệnh tật, chống lại lực thù địch, nghiệp văn hoá có ý nghiã quan trọng quân đội Để thực nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng qui tinh nhuệ bước đại, đòi hỏi cần phải tích cực phát triển mặt văn hoá yếu tố thiếu, giáo dục nhận thức cho quân nhân thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hoá Hồ Chí Minh Đảng ta tình hình mới, xây dựng đơn vị có nếp sống văn hoá Chống lại thói gia trưởng, thiếu dân chủ, chống lại tình trạng vô phủ ảnh hưởng văn hoá xấu đọc ngoại lai xâm nhập đến xây dựng quân đội dân chủ xã hội chủ nghĩa quân đội thực dân chủ, mà cán chiến sĩ nhân cách, chủ thể độc lập động sáng tạo, loại bỏ tận gốc lối sống thiếu văn hoá, xây dựng cho đội sống có kỷ luật kỷ cương, xây dựng quân đội vững mạnh trị tinh thần, sống có nhân văn, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 Góp phần tìm hiểu đặc sắc tư triết học Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Song Thành, Hồ Chí Minh nhà văn hoá kiệt xuất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Hoàng Ngọc Vĩnh, Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2013 Lê Hữu Nghĩa (Chủ nhiệm), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Đề tài khoa học cấp Bộ, 1996 ...4 I MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ Là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài cách mạng Việt Nam, toàn di sản Chủ Tịch Hồ Chí Minh kho báu văn hoá... triết học sâu sắc, uyên bác, Hồ Chí Minh chuyển hoá thành triết học sống Nghiên cứu di sản lý luận đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh, thấy Người toát lên tư tưởng triết học sâu sắc Hồ Chí Minh. .. thích hàng loạt vấn đề chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Hồ Chí Minh nói tới triết học, bàn tới triết học tư tưởng triết học Hồ Chí Minh thể rõ giá trị nhân văn đặc sắc, tràn
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN một số nội DUNG cơ bản TRONG tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY, TIỂU LUẬN một số nội DUNG cơ bản TRONG tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY, TIỂU LUẬN một số nội DUNG cơ bản TRONG tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH về văn hóa ý NGHĨA của vấn đề TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay