On tap hoc ky I

24 301 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

ÔN T PẬ ÔN T PẬ TIN HOÜC 11 – HOÜC KYÌ I TIN HOÜC 11 – HOÜC KYÌ I Choün nhoïm tæì khoaï (keyword) Choün nhoïm tæì khoaï (keyword) FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE C PROCEDURE, IF, INTEGER, BOOLEAN PROCEDURE, IF, INTEGER, BOOLEAN PROCEDURE, IF, INTEGER, BOOLEAN PROCEDURE, IF, INTEGER, BOOLEAN B BEGIN, END, IF, REAL BEGIN, END, IF, REAL BEGIN, END, IF, REAL BEGIN, END, IF, REAL A 1 1 Cáu hoíi tràõc Cáu hoíi tràõc nghiãûm nghiãûm FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE C BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE D Choün nhoïm tãn tæû âàût âuïng Choün nhoïm tãn tæû âàût âuïng 123DEL; MAX; X1; DELTA 123DEL; MAX; X1; DELTA 123DEL; MAX; X1; DELTA 123DEL; MAX; X1; DELTA C BEGIN; A; ALPHA; _SL BEGIN; A; ALPHA; _SL BEGIN; A; ALPHA; _SL BEGIN; A; ALPHA; _SL B &HOSO; PROGRAM; _T3; DEM &HOSO; PROGRAM; _T3; DEM &HOSO; PROGRAM; _T3; DEM &HOSO; PROGRAM; _T3; DEM A 2 2 Cáu hoíi tràõc Cáu hoíi tràõc nghiãûm nghiãûm HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI D HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI HESO; ALPHA; D23; DO_DAI D Choün nhoïm tãn chuáøn thæåìng duìng Choün nhoïm tãn chuáøn thæåìng duìng BEGIN; VAR; INTEGER; BOOLEAN BEGIN; VAR; INTEGER; BOOLEAN BEGIN; VAR; INTEGER; BOOLEAN BEGIN; VAR; INTEGER; BOOLEAN C CHAR; TONG; WRITE; WHILE CHAR; TONG; WRITE; WHILE CHAR; TONG; WRITE; WHILE CHAR; TONG; WRITE; WHILE B READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT A 3 3 Cáu hoíi tràõc Cáu hoíi tràõc nghiãûm nghiãûm REAL; BYTE; SQRT; FOR REAL; BYTE; SQRT; FOR REAL; BYTE; SQRT; FOR REAL; BYTE; SQRT; FOR D READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT READLN; BYTE; INTEGER; SQRT A A. * ; <> ; - A. * ; <> ; - A. * ; <> ; - A. * ; <> ; - B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> C. - ; <> ; * C. - ; <> ; * C. - ; <> ; * C. - ; <> ; * D. <> ; * ; - D. <> ; * ; - D. <> ; * ; - D. <> ; * ; - Cáu 4 Cáu 4 Cho 3 toaïn tæí * , <> , - . Cho 3 toaïn tæí * , <> , - . Thæï tæû thæûc hiãûn caïc Thæï tæû thæûc hiãûn caïc pheïp trong biãøu thæïc nhæ pheïp trong biãøu thæïc nhæ sau: sau: B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> B. * ; - ; <> A. 150 A. 150 A. 150 A. 150 B. 12.5 B. 12.5 B. 12.5 B. 12.5 C. ‘MAMA’ C. ‘MAMA’ C. ‘MAMA’ C. ‘MAMA’ D. 300 D. 300 D. 300 D. 300 Cáu 5 Cáu 5 Khai baïo biãún Khai baïo biãún VAR VAR A: Byte A: Byte ; ; Biãún A nháûn giaï trë naìo? Biãún A nháûn giaï trë naìo? A. 150 A. 150 A. 150 A. 150 A. DIV A. DIV A. DIV A. DIV B. AND B. AND B. AND B. AND C. MOD C. MOD C. MOD C. MOD D. OR D. OR D. OR D. OR Cáu 6 Cáu 6 Pheïp toaïn naìo sau âáy cho Pheïp toaïn naìo sau âáy cho kãút quaí laì säú dæ cuía pheïp kãút quaí laì säú dæ cuía pheïp chia 2 säú nguyãn: chia 2 säú nguyãn: C. MOD C. MOD C. MOD C. MOD Khoaíng giaï trë cuía kiãøu Khoaíng giaï trë cuía kiãøu WORD laì: WORD laì: B. 0 255 Cáu 7 Cáu 7 D. FALSE ; TRUE A. 0 65535 C. -128 127 A. 0 65536 A. 0 65536 A. A. SQRT SQRT ((1+SYM*2)/ ((1+SYM*2)/ (1+ (1+ SQRT SQRT (SYM+1))) (SYM+1))) B. B. SQRT SQRT (1+SYM*SYM) / (1+SYM*SYM) / (1+ (1+ SQRT SQRT (SYM+1)) (SYM+1)) C. C. SQRT SQRT (1+SYM*SYM) / (1+SYM*SYM) / 1+ 1+ SQRT SQRT (SYM+1) (SYM+1) CÁU CÁU 8 8 Biãøu thæïc Biãøu thæïc âæåüc viãút theo daûng âæåüc viãút theo daûng cuía Turbo Pascal nhæ cuía Turbo Pascal nhæ sau: sau: D. D. SQRT SQRT (1+SYM+2)/ (1+SYM+2)/ (1+ (1+ SQRT SQRT (SYM+1)) (SYM+1)) 11 1 2 ++ + SYM SYM A. A. IF <ióửu kióỷn> THEN <Cỏu IF <ióửu kióỷn> THEN <Cỏu lóỷnh> lóỷnh> B. B. IF <ióửu kióỷn> THEN <bióứu IF <ióửu kióỷn> THEN <bióứu thổùc 1> THEN <Bióứu thổùc 2> thổùc 1> THEN <Bióứu thổùc 2> C. C. IF <ióửu kióỷn> THEN <Cỏu IF <ióửu kióỷn> THEN <Cỏu lóỷnh 1> ELSE <Cỏu lóỷnh2> lóỷnh 1> ELSE <Cỏu lóỷnh2> CU CU 9 9 Cuù phaùp cuớa cỏu lóỷnh Cuù phaùp cuớa cỏu lóỷnh REẻ NHAẽNH daỷng õỏửy REẻ NHAẽNH daỷng õỏửy õuớ laỡ: õuớ laỡ: D. D. IF Bióỳn:= 1 DO <Cỏu lóỷnh 1> IF Bióỳn:= 1 DO <Cỏu lóỷnh 1> ELSE <Cỏu lóỷnh2> ELSE <Cỏu lóỷnh2> [...]... D 24 D 24 CÁU 19 A B C D Khai bạo: VAR SF: ARRAY[1 50] OF Byte; Âãø in dy SF vå i säú lỉåüng pháưn tỉí N, ta dng cáu lãûnh no: WHILE I: =1 TO N DO WRITE (I: 5); FOR I: =1 TO N DO WRITE (I: 5); FOR I: =1 TO N DO WRITE(SF[ I ]:5); FOR I: =1 TO 50 DO CÁU 20 Cho biãøu thỉïc: 3*SQR(3) MOD (21 DIV 3) Giạ trë ca biãøu thỉïc lì: A 5 B 6 C 0 D 1 Cáu 21 Cho biãút giạ trë ca biãún SUM sau khi kãút thục âoản chỉång trçnh... âỉåüc viãút theo dảng ca Turbo Pascal nhỉ sau: A B C D SQRT((Alpha+2) / Alpha*Alpha) - 5*Beta SQRT(Alpha+2) / Alpha*Alpha - 5*Beta SQRT((Alpha+2) / (Alpha*Alpha) - 5*Beta) SQRT((Alpha+2) / Cáu 18 Cho biãút giạ trë ca biãún Tong khi thỉûc hiãûn xong âoản chỉång trçnh sau: Toan := 5; Van := 7; Khoi := 'A'; IF Khoi='A' THEN Tong := ( Toan * 2 + Van); IF Khoi='B' THEN Tong := ( Toan + Van* 2) ELSE Tong :=... :=K+1 DO K . FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE FOR, END, IF, WHILE C BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE BEGIN, WRITE, IF, BYTE. WHILE I: =1 TO N DO WHILE I: =1 TO N DO WRITE (I: 5); WRITE (I: 5); B. B. FOR I: =1 TO N DO WRITE (I: 5); FOR I: =1 TO N DO WRITE (I: 5); C. C. FOR I: =1 TO N DO WRITE(SF[
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap hoc ky I, On tap hoc ky I, On tap hoc ky I, ; ; - ; ; - ; ; - ; ; - ; - ; ; - ; ; - ; ; - ; - ; ; - ; ; - ; ; - ; ; ; ; - ; ; - ; ; - ; ; - ; - ; ; - ; ; - ; ; - ; 150 150 150 150 12.5 12.5 12.5 12.5 ‘MAMA’ ‘MAMA’ ‘MAMA’ ‘MAMA’ 300 300 300 300 Byte ; 150 150 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn